Goudsche Courant, vrijdag 5 maart 1915

53e Jaargang l o 1S723 TTTiTJ BiTTI BE PRUS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewüsnummer i S Elke regel meer j Bij drie aclilereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dieiistaanliiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vopruitl etaliniï elke regel meer C ets Reclanies f 0 2B per regel Groote lettors en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 De represaille niaatregelen der ver Aan do Timm wordt volgens een Londensch telegram aan de N R Ct uit Washington d d 3 Maart iiet volgende geseind Olflcieus wordt te kennen gegeven dat tenzij de entente mogeaidheden kans zien om een geregelde blokkade van Diiitnohland te onderhouden de Ver Stalen nullen protesteoren tegtw het afwijken van de oude regels van den oorlog ter zee Voorts wordt bekend gemnakt dat president Wilaoo ongeneigd is zldi Ie vereenigen met de nieuwe theorie van d z g blokkadivop groolen afstand on bet daarmee gepaard gaande kipbrengen van neutrale schepen liosteuid voor neutrale havens op grond van verdenking alleen Men aciiijnt overtuigd te zijn dat geen pt lng mag worden nag daten om de oorlogvoeretid i er toe te krlji en de reguls te erkennen die nearg Il gd ijn m de l oclaratie van Londen en te handelen ovoroenkomstig de DeI laratie van l arijs Dit denkbeeld zal waarschijnlijk steun onderv i nden door het an tw oord van liiulKchiaud op bot Amerikaansche voorstel voor een vergelijk terzake van d iQilogs öne Hot is duidell dat de Amer regwruig de publieke opinie achter zich zal licbben bi eiken stap dien zij na diplomatiek onderzoek ral noodlg achten Met uitzondering V a do New York Ho il l Kiiu de eoiiMueiitaren van alle blailen op AsquUh s verklaring im er of umider ongunstig ZelfB een zoo vrjeodsoba ppeiijk ge ziiid orgaan ala de Nevr York Times verklaart dat te ijolitiok van de bondgenoolen der entente allewi kan wonUii goedgekeurd indlon zij een welt ijke blokkade met zich brengt Het blad er Ifent evenals vele andere aohrijvers dftl onze denkbeeldien omtrtmt gwrlogvocring aldus vervolgt dü corrrepondent van de Times mm weinig menschelijkcr ijn dan die van de Duitschora doch hel blad ifl van gevoelen dat In het belang van iHm werkelijke onzijdigheid zoo niet wil een andere rtüdien de Anwrikaan ehe rechten inooten worden Iwsoherind Da Siin spoort de regoorlng dan aan 0111 te protesleeren tegen het blokkadevooratel omdat hot geen blokkade is Het do l locli ia tUi voordeelen van een blokkade te verkrijgen zonder zich ih inspanning en de govaren tlaarvan te i elroosten en het voorstel booogt all onzijdige schepen te plunderen en beu van he4 recht van de vrije zee te be De Oorlog Aan het Westel k Front De Dinlscliors in Frankrijk en België ill hot Kranflcho coimiiuftiqu van 9 Maart wordit gezegd IiifcBelgiS lK rft onze artillerie op dw lUiiiion vijandï lijke loopgravan veTnield Ton Nooriioo van Atreclit heeft de vijand Peni onlangs door ons gemaakte vooruitgeschoven loopgraaï veroverd Het Iwiiihardement van Reims duurde den gehrolen dag voort waarbij elke 3 minuten gi schoten werd ïn Champagne word Ix vi Kligd t dl Duilache tegenaanvallen Icgt H 3reBl dat door ons genomen is tt ii Noord Weeten van Mesnil een zeer lievig karakter haddwi Twee gardere gtim nti n vochten daarhi met grooto liefllglieid l e miHlukking dezer pogingen is Het officicele Ouitscbe communiqué van 1 Maart luidt Uit liet groote hoofdkwarti r wordt lieden officieel gemeld 1 ea Fransche munilie fftoomboot voor ieuwpooi t Iwstemd voer door een vergissing van de dTonkeo bemanning naar Omen werd daar onder vuur genomen en zonk De bemanning werd gered Op de Tvoretti hoogle ten Noord Winsten van Atreeht vermeesterden onze troepen iflterenochtend vroeg de vijandelijke atelliiigtfD over een breedte van 1600 meter Acht officieren en 558 Fransche man Hiappon werden gevangMi genomen 7 macUtnegeweren en 6 kleine kanonnen iiLiil gemaakt Des namiddags werd een vtiandoli ike tegenaanval afgeslagen l en nieuwe Fransche aanval in Champagne werd geuiakkelijk afgeslagen I ea aanval der Franschen ten Westen van Si Hubert in Argonne mislukte In een tegdnaanval ontnamen wij den Franrichen een loopgraaf Ook in hel woud van hipp werd de Fransche aanval verijdeld In een der laatste mededeel lagen van den I ifeltoren werd bericht dat oen Duitseho kolonno gedurende den niarsch over tie hoogte van Tahure met succes beHChoten werd Wij moeten dit bericht ala bij uitzondering juist tieveatigon De kolonno bestond echter uit Fransche krijgsgitvangeneo die weggevoerd werden en onder wie 18 man gedood of gewond zi in Aan het OostelQk Front Het Oostonrijksche oommuniqué van 1 Maart luidt Aan de Biala ten Zuidoosten van jftklieczyn zijn gisteren de vooruitrukkende Russische troepen na een bloedig Ri veeht teruggeslagen Aan bolde zijden W STIJNIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN LJzerwaren Keukengerei Hij wielen en onderdeelen Landbouwgereedschappen en Werktuig en u FlnnaC SMITS Schoenliaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR lËDERËËl Ueo wordt verzoebt op t HËRK ie lettii DIT HET MaOAZIJN YAN RAVËN8WAAYZ0NEN QOBISCHBM Deze THEEËN worden afffeleverd in verzegelde pakjes Tan vyf tvxe en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zioh tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJJL voorheen J BREEBAART Lu Tabakabouw In 1 ultflchland In de kringt n der Duitsche taliaksin liistrie heerschte de vrees dat voor dit laar de tabaksbouw zou verboden worden of allhans zeer beperkt ten einde de vrijgekomen velden voor het verbouwen van levenaraiddoien aan te wend ii loor uwe aflMïeld ngon aangegeven De bankier verwi iA rdo zich na eenigr minuten met een vergenoegd glimlachje en mompelde op straat Leven do bravo lieden men kan er mede l egiiineu wat men ftlochts wil Van den Toren staat imj tien percent at en ik zal i itidelijk het fortuin bijeen krijgen waarnaar ik zoolang hunkerde en dat een ieder reed lang in mijne kelders waande Hij werd in zijn aangename overpeinzingen gestoord door eene hand die ztoh op zijn schouder plaatste l en enkel woordfje vriend klonk hel op ftpotten n toon Hij wendde ziijh ontsteld om en zag I ornelia Hartt voor zich staan De avonturier lachte nog altijd Bpptlend voort ij waart er niet op verdacht mij te ontmoeten niet waar zei hij ma i uien moet u tegimwoordig In deze bnurt gaan zoeken ala men u wil vinden O ontken het maar niet mijn waard e gij belli een ware hartstocht voor het Co1 uinbiakanaal opgevat Zwijg in s henH lsnaam I ijiou nlde loaaeh doodsblei k word mde zoo men u eens hoorde I eraoeash JSevens Een beali der w r kelllkh gtl 70 0 mijnheer hoezeer dank ik u riep Onno uit Gij maakt het mij zoovee gemakkelijker u om die gunst lo Vragen ij ztjt overal liekend men weet welk een juist oordeel gi omtrent de toonkunst hebt geef mij Blechta een kaartje ii ede met een aanbevelend woord er op voor t lonne voor Lamoureux of welken grooten concertmeester gij slechts wilt Hen kaartje lachte de Joaach Gij üijt waarlijk at te beseheiden mijn vriend n gij moet die deugd afleggen zoo gij u een baan wilt breken door de wereld Neen ik zal aan al die heeren een briefje schrijven Op die wijze kan ik hun omstandiger mededoelen wat ik van uwe gaven denk Geen dank hoort gij of wei wij gaan i twisten en ik doe niets nieer voor u N zoolang dit hofk bet is een pas rschenen werk mij door den schrijvei toegeztmden en het weinig dat ik er van gelezen heb beviel mij uitatckend HoldïuB nam dankbaar het fraaie boekdeel op en terwijl de financier zich reedb over zijne schrijftafel beenboog om d Ranbevelingsbrieven op te stellen las hij GOUDA I Maan 1 uur Nloaw liouwliurj Boll Toneelgez 7e AbonnaiKHit Vooratellinff 1 Maart 8X a Ver tot bMtrijdlng ilei B C tc Grouiki Ledenverg 13 Maart 8 uur Soeleteit ie Réiuili Aig Verg De Ambaohtschool I Maart Bureau Bouw en Wonltigloozicht 2 uur Onder8tandB Coiiinii8sif Armenzorg l Maart Nieuwe Schouwburg 8 uur Concert Koza Spier Beleefd verzoeken wij geregoid tijdig luededeeling te mogen ontvangen vau vergaderingen concerten vemiftltelijlihedeii enz om deze dan in onze agenda te vernieldïtl Wordt vervolgd Elootr Dr A Ilr nkni n Zn Gouda POXjXTIB i V M N UOHW Kri N T GOUDA I i lk4 n werk lfig ctee otmiitdagH luHMcliL n 10 en 12 uur zijn aan hot l u wau van politits alliiwr mhclmngeo ie koiiK H oiulrcnt de navoig nde aldaar g tU poneordo g vondPB voorwvrpen i I mi iiiHignt w n portiinoiinaie inli iwti KlLtiiel Hsn hondiniilialHliaiid tt D kIuuU Ii ecu ik ublé arutbaad oorU zijn te buivragm i Km zilverL n ring van een wan k Ktofc biJ W iSchrick Achler do ViBchinarkt 3a Hiii dasBpeld iivA paardekop bij F J Verkerk BocnugaardMraat 21 eeu z küWH bij Bakker j ro ai ndaal 22 © eii porteuwnnaic mat inhoud bij P L v d Ilcrg Houüneosplantsoen 2 tum zilViTl on bij IJ V Watts VuHt li i eei witli zakdoek bij T y d Wwl Si Anllioni traat 7 cm wil kindertjontjc liij J Verkerk Wilholmina traat id oen rap S bij n Both Korncuielksloot 114 i cii bok van een vcf vagen l ij H van lluituiii Uo jaar l g 17 een heitel bij Ilurggraaf Jraat van UloiBHtraat 9 eii naald fnkoker met naalden Itij Ö Segnjn ii aaf FloriBweg 7 oen gouden zegelring bij J van tichooien Wijdwlraat 1 wri iftu de coLogno Hpuitje bij C J do Jroot Nieüwü Markt aö cén broebe met pertret bij tl Hargrlng lioolekade llü eoji lailverwi speld bij J IJönolhtoiJH 1 L üotlitttraat 14 eon damtwhandscrfioen bi Mej Bout xNieuwe Haven 330 wn ro L nkranB bij J Vei geer Önoyslraat 3r fi ü zilveren broche bij W Hchriek 1 t IJothstraat 82 oen ceintuur hij J v d Wouden Ut Antboniestraat 28 oen joiigennjas bij H J Scholtou HtolwijkerHluin e 79 oen zilvortsi broche bij A Wielen IloeJuteog ü een zilveren dttiiiewliorloge hij N dt Hoop Adr Vlaksiruat 1 een heeren paraplule hij haan draal v BloiBstraat 2 1 et i big varkon bij A Buitenlaar Stolwijkor luiM Xü een portt monnale inet inliüud ï lj K Mul Jaagpad 117 oen porietuoiuiaie met Inhoud hij C van l ani SloofHteeg ï ihW zwart Ilüweclen zakje Ihj S de Jong lïeiTcn traat 83 eon jiokje an iolitk8arten hij II Haverkamp Blauwstraat 12 ü4TI bankbiljet en wn zilverbon htj J LMiasollnk Zaandani eitt zilverwi ttieelop l bij K v d Pool erlorenkoBt 19 wn konijn bij Balk Nuaijeratra t een l lauwgeverfde handUur hij H Koorevaar Wilhelminaatraal Pisi rozonkran bij J Valk NobelHtraat 2 em horloge hij P J Spj H Boelekado 113 ei n parapUüe bij f i do Waal TuinHlraat 67 imi ceintuur bij S V Ix euwen Hpieringntraat 4 e m houd lnj V dl Tol IJsmOIaun een wai f handmof tnj H j Buursma P Botbslraal 7 n paraphiie bij N V l Zwam l Oide traat 7 paraphiie hij Mei K Mul Jaagpad 37 een liiM rcu parapluie bij a Uoogendoom Kpoorjitraat een portefuille inot inhoud bij J HulHcher Wilbebinnantraat 12 een geldstuk bij i Bouuian Slapperdel 11 een broche hij H de Jong Kattensingel 12 vmi rozonki ana hij J BruincBseii Achter do Viscbmarkl 31 een kin iliMbandwchoen bij T v Ham ZeugeMtiaai 94 oon zilveren broche hij Jah Mit Varkoiiftiuarkt 20 een zilveren aruihniid bij v d Beek Lange Tiend wog 17 wn d amenhandiBchoen bi van Twigt Zwoansffat 5 oen m lnpaal bij ii den lloudijker Plattewe 3f een paar kin iV rhandschoentj bij A v d Heuvel Kruid Miieratraat 17 oen gouden hoeronring bij A Ier Beek Kleiweg m een portenionnaie met inhoud l ij 8 Brink man Walesteeg 23 een sleutel hij W 1 Pool BoWekade 44 oen rozcnkrann hij A Stalenberg Spiorlngstro t 17 oen paar bruine daimjehandflohoenen bij I Vemw ulon Snoijatraat 1 om ilveren broclw hij P de Jong Vorsiman traat 44 oen kindi r haudBchoon bij J Lt4 flang Boelokadf 1Ö3 wm portemonnalo met inhoud bij v d Sluie Karm iiielknloot 25 iouda 3 Maart 1915 l o omniissaris van Politie BI RTHKUX Ad verten tien Faillissement Bij vonnis van de ArrondissementsReohtbank te Rotterdam dd 3 Maart 1915 is de NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP MACHINALE MEUBELFABRIEK DE NIJVERHEID gevestigd te Waddinxvïkn verklaard In staat van faillissement met benoeming van den ËdelAchtbaren Heer Mr A RIETEMA ReohtorCommis saria en van den ondergeteekende tot curator De Carator Mr W J L VAN ES Gouda Westhaven 19 Circus 4JtjL RoHeriiam maniii i i tarl2aal agliiillMiel VRIJDAG 5 MAART GALA AVOND en veivolgens eiken avond = GROOT CONCERT = te geven door MT de Zeeuwsche Dames Kapel IH Directrice Mevr RIKI BR AND Bekkbb Met medewerking van den Heer JOS M ORËLIO Bariton van de Neder Opera en 40 FARIDA I Chantense de l Opéra de Comiqne de Paris VRIJ ENTREE Schouwburg uHHE Stationsplein M Spree @ Bi0 Teief 3918 Het Nederiandsche CIRCUS CARRÉ Madll Van af 4 MAART lot 31 MAART Aanvang 8 uur llw Lichaam bij tijds te zuiveren van opgehoopteonreine stoffen voorkomt vele ziekten Het beste en goedkoopste middel hiervoor zijn de Laxeerpillen van Apotheker BOOM Deze pillen zuiveren hetbloed verwijderen alle vuile stoffen verdrijven overtollige Gal en Slijmenbevorderen den stoelgang Prijs perdoosje 25 en 50 cent 16 Verkrijgbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam bij E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 Heden Donderdag 4 Maart des avonds om 8 nar Sensationeeie Witte Bioscope VR IJ DAGS MAART en volgende dagen GALA PREMIÊRE I Twee Weezen I I Het mooiste Paarden Roofdieren en Kunstenaars Speciali teitenprogramma dat ooit hier te zien is geweest Alle wereldactractles voor de eerste maal te Rotterdam BILLIJKE PRIJZEN BILUJKE PRIJZEN Spannend drama in 2 deelen M Daar de WITTE BIOSCOPE steeds nieuwe afwiaseling biedt die ingrijpt zoois dit nu ook weer hot geval Al werden reeds hier ter stede talrijke Cowboy drama s ver Ptoond zoo is er thans op ons programma een groote W i Cowboy iciucht J Een klucht om tranen te lachen f i fwee Weezen Dagelijks plaatsbespreking aan het Bureau STATIONSPLEIN 12 van s morgens 10 uur tot s avonds 7 uur 80 BRONGAS Bioscoop Salon Gouda Vooruit Wie wil prachtig licht hebben PRACHT PROQRAMMA met de kanstHlm DËZWAËTÊ FAMILIE Hij wende zioh tot JAC KOOIJ Kz puttenboorder te Wleringerwaard die zich gaarne belast met bet installoerea van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd leuke Comeie ComjsclieouiDiiierii lii Bogrootlngen kosteloos Aanbevelend Boeiend Circusdrama in öacten en andepOs De Voorstellingen worden opgeluisterd door Vioolmuziek van den Heer CLAESSENS violist vaa de Opera te Antwerpen DoorJoopende Voorstellingen Dagelijks vanaf 7 uur Zondags vanaf 4 2 rZondag en Woensdag 2 uur J KOOIJ Kz I WIERINOERWAARD PIIICIIf PIIOIilllMMi Abonneert U op dit Blad POTTËLBËKG VAN BL OMMESTEiN S INKT i procfonclerVin leli de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOUAND Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Ê roefhiteliJet grntlt verkrijgbaar Oen Agent toot Bolland CATALONl £ te Tilburg Vertegerfwoordiger voor GOUDA en Omstreken JBT Jlf BELON JEJr Agent Amatftl Bronwerii Koizeratraat Tel 83 No 148 Gouda = Hoofden van Bedrijven Handelaren Winkeliers Besturen van Vereenigingen A C3 B3SnD A Particulieren Léat uw drukwerk maken ter drukkerij van A Brinkman Zoon lyiapkt 31 Tel 82 Spoedige levering KauHg werk lot billijken pHJs Vrijdao 5 Maart 1915 G IJnSCHE GOIJRAfr Versohijnt dagelijks K behalve Zon en Feestdagen PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal IS Idem franco per post rS Met Geïllustreerd Zoiid igsblad 1 5Ü Idem franco per post 1 90 Abonnementeii worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau Marki 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 uitgevers A BRINKKAN EN ZOON an hel Tjatoriza dBi en op di hoogten li ii Noordon van l isna diiren de gevechIcn Ihci en daar ook dos nachts voort I iveral waar liet aan onze troepen ge Jiikt 0111 terrein te winnen onderneemt il vijand herb aald jlijk tegenaanvallen die MliTd op bloedige wijze worden afgeslagen Vooral hij dt n straatweg viui ilaligroft trachtten de RuHsen in een dichte nee lw acht met sterke troepen vooruit Ie dringen de aanvallende beweging die tol op zeer korten afstand gekomen was stortte door toedoen van on kanonen mitrailleurvuur met grooli verliezen voor den vijand volkomen mfen Op do overige fronten hebben nen bepaalde veranderingen ailwn arliHeriegevechten plaats gehad Voor l rzemvsl heeracht rust De oorlogscorrewpondent van de Neuo lieie Presöe meldt I e overvloedige iieeuwvai in de Karpathen heeft op dehevigheid van den daar geleverd wordenden Klag niet d en minsten invloed Opden wcitüiijken vleugel waai de Russende grootste verliezen hadden heeft deintensiteit der Russische aanvallen vermmd rd Te heftiger woedt de strijd inhet Centrum tiisschen den Lupkower enden Oeszokpas Ten oosten van denOeszokpas is het rustiger De uiterste rechtervleugel staat in Zuid oo t ia icie tegenover groote Russiechc krachten Dagelijks worden nieuwe vijaiideliike versterkingen In het front gebracht De duur van den strijd is niet Ubepalen Hij Prssediysl houden de Russen zich fiamieU Aan het Zuidelijk Front De aetic aan de Dardanelleu I en Wolff telegram uil fonstantinopel meldt d d 1 Maart De particuliere corii Kpondenl van het Woltfbureaii seint uit de Dardanellen dd 2 dezer Naar aanleid ig der beschieting van Ie forten door hot Hngelsch Fransche eskader welke s lecht9 door de w rsgestoldheid onderbroken werd en een stelselmatige voorbereiding beoogde van het Forceercn der Dardaiiellen stiaat besloot ile rogeering in overleg met de verantwoordelijke bevelhebbers om verscheiden betrouwbare journalisten in de forten lier Dardanellen toe te laten daar dit liet lieste middeh was om de ongegronde vrees der bevolking op te heften Nadat deze correspondüïnten Zondag j l onder moeilijke omstandigheden bij hoOge zee aan land gezet waren gingen zij eerst op zoek naar woningen in de overwlroomde straten van Tsjaua Kali Maandag begon bij helder weer de vijandelijke boHChieting in matigen omvang Door de vriendelijke tt erooetkoming der iralitiiire autoriteiteif werd n de correspondienWn m de gelegenheid gesteld deze ope ratitt waarop de oogen van Fiiropa geMihl i n van den ho oren van hei T jana Kali waar ie n mien l e vertegenwoordiger van hel Wolffliurea koB na be iehtiging van verncheib ii versterkingen vaRtstelljm dat de Dar Uuiellen nooit sterker iiitgenifit en hhH meer vailbe a lenheUlt vordodigd zijn gemorden Men was alg iBeen overtuigd dal bel forect ren der Dardanellen Slraöt oo ooit dan toch alleen ondei onlzagli ke offers van Kngelsche zijde mogt lijk welke de totale m ihtnverhondingen in lie Middellandflche Z e zon lielnv loeden en de beersehappij der weotelijke mog ndhe li U daar afbreuk doen liij de iH schieting van Maandag bleek w eer hel op een afstand houden der Transcbe schepen Zij kenmerkte zich als 1 n particuliere 1 ngelsohe onderneming loor het uitS luilend die 4nemen der I nijelsche schepen welke de Aziatische zijde van den buitenslea Dardanelloningang liefechoten zonder de verlangd © heantwoorJiug uil te lokken vaardoor de stelling b r urksche batterijen verraden zou zijn f e worden Daarenlegen beaniwooijdden de batteiijen van de Luropeeeche zijde het vuur mei bet gevolg dat op het achterdek van een ingelachen torpodojager brand uitbrak Na de beschieting verscheen eea I Hgelsche tweedekker hoog in dfe lucht om een verkenning to doen Tegelijk slei g een Turksclie Blériot endekker op Des nachts om half twaalf waa er itlarui Verschelden mijnenvegers naderden het mijnveld Zij trokken echter terug jaar zij terstond beaclioten werden tor ijl wn linieschip vo aF den ingang dter zi eengte het Turksdie v uur op groot itf land zonder resultaat beantwoordde Oe bevolking der Dardanetlen dorpen ia H egen de veiligheidsmaatregelen van het iiiililmr l estuur volkonwn rustig Aan het Osnvaansctie gezantschap te Herlijn verbaast men zich over do zoluiwachtighi id wegens het lot der Darlanellen daar toch de sterko ja zolf de unneenibaarbeid der verfttorkingen langs de heele zeeëngte alsmede de volledigheid van d mijnverwperring voldoende bekend moet wezen Ten poging der liondgenooten om door te breken was to verwachten Deze onderneming gelooven Frankrijk en l vngeland aan Rusland schuldig te zijn Het ia vermoedelijk een vooru aarde van het bondsverdTBg ICen landing op groote schaal bij den Dardanellentngang m uit den aard der zaak biiitengeeloten on voor de landing op ei oole schaal in de jolf van Saros zou een troepenmacht noodig zijn welke de vijand onder de bestaande omstandigheden uiterst Jiioeilijk zou vallen zoo met onmogelijk zou zijn Bovendien staan eer aanzienlijke Turkaebe strijdkrachlen gereetl op alle punten die eenigszin bc Ireigd konden worden Men zal zich lil rinneren dal voor H Unica van Bir air in 1912 zelfs de IJulgaarsche opmnrsch wijkiSL n 2£S Ie Tiirksche gezant verklaarde dat Duitachtand over het lot der Dardanellen Hiel iH zorgd iH hoefI te Ki tn iJe versterkingen zijn uitmuntend en vau modern geschut voorzien Kr bevinden zich man m n die weten dat het thans om het zijn r l niet iijn an het OsnuKinsche rijk gaal UI lilt du hun plicht zullen dw n U correspondent van de B Z am M ie onatanlinopel seint van de DardiaiiHllen Hedennacht werden w lj door kanongebulder tilt den eersten slaap gewekt Wij snelden naar het fort waar WIJ vernamen dat verBCheidem ngel elie mijnenvegers in den nacht een poging hadden gewaagdi In de zeestraat biniit n te dringen om de mijnenvelden to naderen Zij waren fchter onmidkJelUjk oiitdekl Men liet ze zoo dicht voorwaarts komen dal men ze van de batterijen aan Iieide kanten onder vuur kon nemen Zoodra de achepen zagen dat zij ontdi kl waren tiegonnen zij haastig den aftocht welke een lOngelacb oorlogsochip bepioefde te dekken Nog voor iniddernacbl was de rust volkomen hersteld Tot nu toe Is A S besehietlng niet hervat vermoedelijk wef vnH den slerkon zuidenwind Uoimnen op een kruitfabriek IJlt I a r ij a wordt dd 4 Maart oHieieel geseind 1 in FraiiHch vliegenier heeft op het kruilmagazijn bij Donaue EsBchlngen met volledig sucw bommen geworpen lïer vlammen sloegen tot 400 M hoogte op i it S 111 11 g a r 1 wordt dd 4 Maart f eseind In het officieel communiqué van het feeneraalcomniando wordt gezegd d t liiisleren een vijandelijke vliegenier boven Rotlweil ia verschenen en 3 bommen op Ie kruitfabriek geworpen heeft De aangerichte seliade is gering m stoorde op fecenerlei wijze liet fabrieksbedrijf Verdere aanvallen zijn door het vuren op deu vliegenier voorkomen I e brood verdeel ing in DilltBchland De Nord Deutsche Allgemeino Zeitung deell mede dat het RegeoHng bureau v oor liroodverdlecHlng thans per hoofd on per daR maar iW gras uitdeelt In versciiiliende plaatsen o a in h rankfort wordt liel maxinmifj van 200 gram ala en bariiM lu schouwd In onknle t SjiOteii o a lo Würtleiribeig al yan d li IWen Maart lil ook 200 gram por dag en per hoofd ttlh maxiimmi l eflchouwd wotden Wel IS geconstateerd dat wn uitdeeling van ifH gram zou kunnen geschieden met t oog op de voorlianden zijnde hoeveelheden graan en iwel meer men wil voor dat Le volgende oogst ekend is zuinig zijn FEVMLLETOIX op bel titelblad de woorden Aan den grooten kunstenaar dén edoleii VI lend van al wie worstelen om den Iiroode aan baron l minamiel de Jovach en traan blonk in de oogen van den longen kunstenaar In al 7 i n slrijii hier beneden deed het hom goed dat er nog zulke lieden overbleven die hun vermogen en invloed enkel gebruikten om hilnne evennienschen bij te staan en voor wanhoop te liehoeden linderwifl schreef de bankier Amioe l D jonge man die u deze regelenzal overhandigen is een Hollandseh violist die als zoovelen al zijne verwachtingen op mij gevestigd beeft en dearme kerel laat niet af of ik zal uficbrijven om lom bij u aan te bevelen Ik wil hem niet ontmoedigen door hem dezen kleinen dienst te weigeren maar gij weet hoe gowetenstrouw ik in dergelijke omstanddgJieiden te werk ga en ik mag n de waarheid niet verbloemen Als tweede of derde Yiool in een orkest zou htj uitstekende diensten kunnen bewijzen Voor solist is hij niet m de wieg gelegd Ongelukkig voor hem koestert hij te boogen dunK van zijn talent om zich met zoo weinig tevreden te stellen Ik raad u du aan hem eenvoudig te laten gaan met de lot nieli bindende belofte dat Rij ken vioeg de adwuniwtraleiw haairtig l et was niet gemakkelijk want een ailedaagsch mensch zou het niet aangedurfd hebben Daarbij was Ik evenals RIJ van nieennig dat men met reuzenkrachten den verloren tijd in moest halm Welnu terwijl gij nog aan het rondleizen waart heb ik mij voor u bezig gehoiid en dien zeldaainen vogel ontdekt Wie IS het V ntotterdo zijn toehoorder op eens wedier al zijn moed voelende lierlevön Niemand anders den van den Toren de groote ingenieur Zou bij onze zaak willen dÏMien Maar dal zal ons schatten koaten Ja maar met hom zijt gij zeker van eene goede on snelle uitkomst Hij heeft veraeheidene dagen over de zaak nagedaclil en mij toen eene falielachtige som genoemd dat ia waar Ik begon n et uit te roepen dat dit de krachten der maatHchappij verre te iioven ging maar hij glimlachte rustig en liet mij ijnc berekeningen zien T aapuit bleek dat hij met hel dubbele aantal ariwiders werkzaam zon zi n en geheel nieuw uitgevonden materialen zou gebruiken zoodat de landengte binnen een derde van den andere gestelden lijd doorgegraven zou zijn Wilt gij dat liij 11 dat allee zal komen aanloonen inarne I n zoo zijn voorstel aanneembaar is zal ik niet aarzelen Ik zal riHt noeh iliiur im er kennen voordat het Kanaal waarlijk dï hoogte bereikt Iieeft iian hem denken zult ieloof mij enz enz Hij Rchreef dit kladje vijfmaal over Verzegelde de omslagen waarop hij veraebillende beroemde adressen plaatste en reikte bi t gansclie pakje aan zijn liezoeker over Toen dw e overgelukkig verdwenen wBH v rvvi i mnianuel de Josach zich in dï handen HOOFDfiTUK IV Gij zijt sehapdelijk bedrogen door die ellendige aannemers sprak Josacli den volgenden nnirgen tot Karol de Suez die Inj op zijn kantoor was gaan opzoeken en ala ik u een goeden raad verachulligd was zou ik u ze en verbreek aan tondH uw contract met hen Zij zijn Ik gonnen met zich daaraan niet te houden en gij zijt volkomen in uw recbtl zoo gij ze aan de deur zet Dat ben ik ook en ik zou niets liever willen want gij begrijpt dat ik thane geen oogenblik rust heb en onze zaken houden zoowel mijn broeder ais mij op dit oogenblik te Parijs terug Maar wie zal hen vervangen lle stilütand daarginds ia verlies en do natie wordt hoe langer hoe ongeduldiger als het Kanaal uiei tot stand komt Ik lieb dal allee voorzien en daarom naar den man gezneht dien gij noodig oiidt heblH u l n slaagde gij iT In hom e ontdek