Goudsche Courant, vrijdag 5 maart 1915

Oudewater llw vervoer van nuchtere kalveren V oor den exporlhandel Ir hier th ns m vollen t ang Wekelijks worden Ougeveer 601 a 7l 0 dieren getransporteerd prijzen loo mi van f8 tot f H MuuKttr met d cümiui i ie van Itappoi teurs over do ni4ge4i heiid van e n nood weije het ft kunnen conferoeren Minister Ort verklaart dat een andere n eling dasf de vo H geetfdde niet mogelijk is Hel oo tel VMi Wynhergen wordt v rworpen met 41 tegen 20 steuimen De zittii duurt voort 1 EllSTK KAMI R I e i erste Kamer heeft het wetaoat M rp helrefftude do Indische geidltH niug an iii2y mtlhoen na een korte discussie onder hoofdelijke bUnnmmg aangenomen De Minister van Kolomen kondigde iil yn rede de indiening van ontwerp aan regelende de deelneming vaa de ImUscho bevolking aan dn siaathtaak De Commissie van Rapporteurs over het wetsontwerp betrenende machtiging tot het aangaan van verzekeringsovereenkomsten tegen het gevaar van molest in verband met den tegenwoordigen oorlogstoestand en over het wetsontwerp tot vaststelling van bepahngen beseffende verzekering van schepelingen en hunne nagelaten betrekkingen tegen de geldelijke gevolgen van ongevallen hun gezin overkomen Oorlogs Zeeongevallenwet komen hedenmiddag na afloop van de vergadering der Tweede Kamer bijeen Ue voorloopige verslagen over deze belangrijke onderwerpen kunnen spoedig tegemoet worden gezien Hedenochtend kwam de Commissie bijeen nopens het wetsontwerp tot vaststelling van een wetboek van strafvordering Mr Goeman Borgesius leidde hedea weder de vergadering der Tweede Kamer Stoomschip Sommelsdljk aangehouden Onze Amsterdamsche correspondent verneemt dat het Sommelsdijk van de Holland Amerika lijn eenige dagen geleden door de Engelschen is aangehouden en te Gravesend is opgebracht Naar wij van welingelichte zijde vernemen ligt de oorzaak van het aanhouden m het feit dat zich aan boord van het schip goederen bevonden bestemd voor de firma Stokvis en Zonen te Rotterdam De goederen zijn uit het schip gehaald De Sommelfldijk zal heden of morgen naar Rotterdam vertrekken hoogst waarschijnlijk afgegeven worden door de Dnitsche troepen als er eens een vliegenier een verkenning komt maken Men vermoedt dat de vloot der verbondenen de Doitsche onderzeebooten met vertrouwd want sedert 18 Febr werd geen schot meer gelost van de oorlogsschepen op de Belgische kust Woensdagmorgen werden slechts eenige schoten vernomen mt de nchtiug van Heyst Vermoedelgk was er toen weder een vliegenier op de kust TWl I l h ivAMlK ergadenng van heden Ih kwart voor twaalf wordt de vergadering wegeui onvoltajlhg id verda gd lot twaalf uur Op dit uutr kouit vooreerst aan de orde lm wetsontwerp tot vorhoogingen wijziging van hel de Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1914 ver üii lende onderwerpen By fL S verhooging van de kosten van den Kaad voor de Ödieepvaart met W4I ontwikkelt de hoer B uLlion van IJsielmondi c h bezwaren togen de wijzt waarop tcu aanzien van de liuiaveHtmg vuQ den Haad voor d cheLpvaart is gehandeld Hy keuil het f dal waar stwdt wordt aangedrongen op eentraliBt K van by elkaar behooien de ditnaten het hier inUrokken rechtsprekende oolkgü met in htt Paleis van Justitie wordl ondergebracht doch een duur ged4 eile van hel lioursgeïiouw woidt ehuurd UTwyi bovendien overbodig dure meubelen wordi U overgenomen bpr dringt u op aan dal de Minister zal uitzien uaai nn goedkoopere huisvesting Postbuma geeft de gevraagde belofli waarop het ontwerp zon der i tejHiiit n wordt aangenomen Daarna m aan de orde het wetsont vierp tot intrekking van artikel W van het Reglement op hel tnHeid der liegeeiing van iederiaiideoh Xndié geleidelijke opheffing der f ouvernements koftiecul tuur De heer l o c k u l merkt op dat de opinïffing thans zoovt el gemakkelijker gaat daar de gouvernementa koftiecultuu tbaiih met meer zooveel opbrengt dat Lheii krmsbeshen meeldauw HK jaarverslag doet zien dat het aan tal d eliiemende vereenigingen ook dit jaai tttvr toenamen en de jaarverslagen der veTMlullenile groepen doen blijken V an een opgewekt leven De financieele toestand i echter nijH ouder org Mtl umg optinnwuie mag bij de toeluhting ikr begrooting er op gewezen uord n dal ei enktle leeki nen zijn die op vooriiilgang wijzen te ontkennen blijft lutaas lilt feil met dat wy zuchten onder een groot nadeehg saldo Hel entraal Bestuur streelt er naar out zoovwl mogelijk werkzaam te zijn lu het belang van den tuinbouw Maar hel 70U ongetwijfeld nog iH er kracht kunnen ontwikkelen wanneer niet telkens gibrek aan geld lijke middelen aan elkü iiitbrnding van den werkkring storend m Uil weg trad Welnu laat one hopen dat ook in dit üp iclit l etere tijden voor ons met tot UI al k ver verschiet hehooren en laii ïi WIJ in blijde afwachting dier l etLre tijdwi vast aantengesloten voortgaan te arbeiden iii on aller gemeenschappelijk belang T003ÏTEIEL Onder én dak Topneel spel m 1 liodriiven van l abri i iua De voorlaat l toon eel voorstelling m heti abonuLiwim der Sociëteit Ons OnoegMi was gistw en uitnemende opvoering van Falineiii looneelspei t nder één dak lioor bet Hotterdamsch Tooueelge zeUchap directie V D van Lysden Men kan over de opvoering van d 11 looneelsptl dat eon stuk reahteit geeft zooals ook Heyerman werk het doei van meenmg verscinllen m i kan dit soort stukken iiiin of meer overdrevm vinden waaidoor die waarde van dit werk tnti t li bcwbouwd moer of minder daalt uien kan van uietmng zijn dat deze stuk ken weinig opw 4 k nid aHn ze zijn voor d opvoering in de provincie nimder gt chikt zijn wijl ze mepanmng vragen om ir van te kunnen gt Tiutwi dal alleh kan waai zijn doch men zal daarbij uioetLn ti kennen dat een supe luure vertolking van een stuk Icveo zooalf dft KotterdanMiiera dal gisteren te aanschouwen hebben gegevea een Iijn genot verschaft Het Itollerdamseh gezelsehap heeft niet dezih opvoering weder getowad wat een uithtekejide krachten dit gezSschap lieeft W y beliben bewonderd de figuur jie M L V 1 I a r t a u d K 1 e i n heeft ge geven aan Dora de vrouw Van dra keuterlioer Wolter die ais stadsineisie gekouieu in het boerengezin als vreemde ind m do byt wordt aangezien wordt Rt mijd m gebaat Haar eenvoud in haar optieden haar temperamentvol spel hebben ons getroffen in elk bedryf F r i t z r a r t a u d stond haar daarby krachtig ter zyde hy de stoere lioer Woltei eihjke kerel met ijn goed hart on zijn opvhtgind karakter Zijn samenspel met Doia woamagnifiek Trouwens het sa menspel van allen ya prachtig De too iieelen na de begrafonis waarin de broers en zimli Vfshiiling van dooi en invoer van vee Men meldt ons ul Wateringen In verband ntet het uitbreken op i M isohillende plaatsen lu dezt gemeente an mond tn klauwzeer en op advies van d n dist r iets v arl8 Dr Ubbels te Leiden heeft de Burgemeester alhier be kend gemaakt dal lii de gi lieele ge iiicint beeft aangewezen als kring waaruit wanneer of waai biimen het verplaatsen van herkauwende dieren en varkeas m verbod n nl de kring gevormd door de grenz4 n liei gemeente Wa leringen Stfidsnieuws GOUDA 5 Maart 1916 De luchtelingen in Oouda Naar wij verneiiH n heeft hitr ter slede in den IJsel een motorsehip ligptaala genomen aan l Oord waarvan ich 18 Iklgi iche vluchtelingen bevinden mi gelurwide ie maanden van den oorlog daarop zyn gehuisvest Dit sehip komt uit TerÖenztii met de klaarblykli ke liedoeling s ijn bewoners hier UI iiel kamp onder te bidigtn Hei Tooneel W Royaards Blijkens advertentie m dit blad zal het gezelschap van Willem Royaards op 10 Maart a a hier opvoeren het succesBtnk Grompie waarin Royaards de hoofdrol vervult Zijn uitbeelding in deze rol is overal by zonder geroemd BoskoopB De ie compagnie van de hier ïng kwai tierde v tingartillta ie is veihuwd iiaai de nieuw noodka7 rne op hel spon ttriein Ontruimd zyn nu verscbilkiido liimloodscn alsmede hel Kerkgebouw voor 1 vangeliHatie aan de Voorkade waai UI gedurende 7 maanden ffei ii od iii iihtoef iiing kon gebonden woidm rouwonkie9reclu Dondieidagavond 8 uur is n openlian igadirmtjj geboudtn door de Afd Boskoop van de Vereemgmg voor Vrouwenkiesrecht Na ten inleidend woord van de piesi Jniti Spreekster gaf aan de hand der ge biedeniK ivn overzicht van de positie der viou vanaf de ei rste lijdi n Seilorl ulitei de biscbaving vooruitging verkleinde 7ich het arbeidsveld der vrouw Op huishoudkundig eu opvoedkundfig gelued Daarom zotht zij nieuwen arbeid dun 7y vond in de fabriek en in verMbiUende betrekkingen Sprwkster kwam tot de conclusie dat iilil bet kiesrtjcht het doel is der vrouw nljeweging maar siecht liot mudidel ouf lot de vakopleiding der vrouw I geraken Na de pauze werden eenige vragen gi sleld die door Moj Staas uitvoerig werden f l ntwoord ïnerna loot de presili nle nu 1 een dankwoord de vergadt iiüg Haastrecht Motorboot Hi d nmorgen uiot d ii dienatvan M ml Haastrecht was de heer Job I van Niekerk de 10 000e passagier o i liet tiajeet HaaetiHcbt Ouda Haastr oiiraui Nieuwepkëpk a d IJsel D regoumg van bet Burgerlijk Arnib Htuui over 1914 Ix draagi m ontvangsten 1 149 84 en in uitgaven f2fil2 91 er iH dus een batig lot van lïHi Schoonhoven De danit M Plu t en M i Bemer beiden alhier slaagden te Rotterdam voor li t examen nuttige handwerken Ouderkerk a d IJsel Dh Montfrans te Bruchem he bil iHroep naai de Ned Herv Oonieeute iiibii r aaiigt iiomen Einancieelo bezwaren behoeven terug bijeen zijn in het huis houden van d u door spr toegejuichten van Woltei gaven blijk dat alle mede V erkenden het stuk e zamen droegen enhet maakten lot een bijzondere gemetingVV at was Nico de Jong hetIjpe van een losse vroolijkc klant diemet 4 Hioest hebhen van dat gekwezel vanliioer Jacob van Hees en nog mm if 1 vqu diens vioiiw die het alleen telodi was om vau den ouden stakkerdvan den boei te halen wal er te lialeawa en wal kon hg door houding en gebaren eu door een los gezegde een zeldzame actie geven i Henri Poolman lu eft ra 4 oaden koppigin boei een mooie croalitt gegeVI11 die by tot bet einde toe heeft volffi bouilen Zyu optreden in het laatsti l iii f tegen 71 1 oon Jakob maar ook bit volhouden van ifn afkeer tegenover Doia die met anders doet dan haar goede zorgen ovei Ifem itatrekken was m elk detail dooivoeld Dl onsvmpathieke rol van Lena de ioiM van Jacob lyerd door Mevr MeisL rs dl Jaeger vervuld en zy dt ed dit goLd li o wi J ietwat uimdcr xantippe achlifthiid aan de veitolking zeker ten goeIl 7011 zyn p koim n De dames Mevr 1 V o o r n K a r H t e 1 en Mej M i I 11 a W a 1 d n vervulden de kleinere ioUen van de dochters Antje on Jiieslietli terwyl de rol van den notaris dooi I Veivoorn weid gtspeeld an de ducors was goode zorg besteed De boerenwoning luet stüoiiw en iiieubi ls en khnkdeur leek ons jmst gefioffen De opvoering van ginloren was in elk opziehl uib lekend WK haar met hebben liygi wound hebbiMi ioIr moois gemist maatregel de opruiimng van het laalste overblijfsel van het cultuurstelsel van van dm ISoscb Venwel mu de tegon in du bevolking legen de cultuur volgens pr veel geringer zyn geweest als de regel niet had gegolAtu zooveel mogelyk koffie vooi 700 weinig mogelijk geld onder te letten op de iK langen ih r he volkmg el 18 bil twytolacbtig of van do volkicultuur veel zal terecht komen doch 111 ieder geval nvoeten de gedwongen teelt 11 levering daartoe worden opgehexen Spr heeft evenwel tiozwaar tegen het ontneuK u op groote schaal van de thans m de cultuur lietrokken tuinen d e door d iKVolking zelf zyn aangelegd aan die bevolking lut vret s dat de giondea zulIt 11 worden verwaarloosd J r moet wor den geelnefd naar voortzetting dia cu tuur door de thans zich daaniiede bezig houdende bevolking welke op bel belang eivau moet worden gewezen liefst op oopeiatieveu grondslag en geholpen moet worden door tx n doelmatig landhouwcrediel Terwyt landlwuwkundig loiralchl nio it worden iiilgeoeJend De liwr Van Deventer vd luichl ivinirns de opheffing der iouvernemeuts kufrbdiltiiur loe De mlandsche bevotkint was alliid Int kind van de rekening Was de oogHt ulecbt dan kreeg dt inlander geen plantlooQ i BS de oogst goid dan werd die l enod n di waardte bitaold i eonomiech is htt stelBel dan ook niiit langei te verdedigen 1 venal de heer Foek heeft spr evenwel ernshge bc wareu tegen het vooineinen om omplexe tuinen in hum of erfpaoht uit Ie geven Aan kapliaaibezittende inland rbe groot kof f iep an ters of aan nietin j ti dir Hy g looft met aan het Instaan van kapLtaal ezLi tlende intetnders zoodbl d iiitgiffe alleen aan niet inlanders zou ïiHcluiden nadat de rechthebbende inlan dl TH met een kleine vergoe feng zouden iffi afgeschiept Liever zou hy daar vooi int denkbeeld van dk n luiT I ock gi volgd 7i n Terwijl hij voorts het oor dl el d t Mini ler vraagt over samenwer king van HMihthebl ndeti en Gouvernement Indien zin tlat de rechthibhenden det lgcnoot ouden zyn in een geheel als lartieiiliere ondernenung gedreven l edrijf van het Gouvernement De heer 1 e Meester u l is liM geheel iens niet de beide voorgaande sprekers By de toepaesing van het cul B tuurstelsol IS steeds op de wjste plaats gevraagd naar lic belang der schatkist Daarom moei hij de liquWatie niet opdat belang wordpo gelöt doch looet men zich op dl voornaam te plaats afvragen hoe voor de mlandsche t evotking nog zoo veel mogehjk is te rcdd Spr wenseliL dat in verband met deze aak de aandacht zhj gevestigd wordm op de quftestie do oooperatie Regeling if a n werkzaam den De voorzitt stelt voor aandfagmda tt te voogen de ontwerpen wipiigiög Woningwet PJedwwet bet ontwerpAal hers hetrellende dfe hestrijdlag an onH rlijke concurrentie De heeren Brummelkamp a r en a n W ijnhergen rk willen het i edswelje uitzonderen in laten vervalbn voor iH ii iioodregeltag Do heer Nollen r k vraagt uitstel van de he ills ng daaromtrent totdal de Men seint ona nog Het schijnt dat de lading goederen voor de firma Stokvis en Zonen te Rotterdam niet de eenige aanleiding IS geweest voor de Ëngelsche autoriteiten om het schip aan te houden doch dat ook de lading reuzel votwaren en andero artikelen van welke men te Londen vermoedde dat zn voor Duitschland zijn do oorzaak zgu van de aanhouding De zending van de firma Stokvis bestaat uit 9 draaibanken bestemd voor de Nederl Industrie isoomedo uit rijwiel artikelen Het schijnt dat mon de lading voor het Prijzonhof wil De goederen waren aangegeven voor Holland De firma hoeft dan ook bij de Holland Ameiikalijn do desbetreffende verklaring afgelegd Het merkwaardige van het geval is dat de Holland Amerikaliin nog geen officieel bericht van de aanhouding ontving De firma Stokvis heeft do zending thans hergecousigneerd ann do Hol landAmerikalijn Van het a s Nieuw Amsterdam liep ev eens et geiueht dat ook dit schip door de Ëngelsche manne zou zijn aangehouden Wij vernemen echter dat dit gerucht geheel oagegrond is In brand geraakt Te s Gravenhage ia gisterenavond een In de St Jacobstraat alleen wonende vrouw vermoedelijk doordien hare kleeren terwijl zij in slaap was gevallen in aanraking waren gekomen met het vuur in oen stoof ernstige brandwonden bekomen zoodat zi in hoogst zorgelijken toestand naar het ziekenhms moest worden vervoerd New Yorksche Beurs 4 Maart De omzet bedroeg 180 CXX aand Gew Aand Atchison Topeka 941 3 Baltimore Ohio 6 1 Bethlehem Steel M Erie spw 21 g Kans C South 21 2 Missouri K T lO g Mexico Nat Ie Vret I61 2 MesBouri Bacific U L Rock Island Sg Southern Railway IBVg Southern Pacific 86 Union Pacific 118 Amalg Copper 53Vi Car en Foundry 41 J Smelt en Ref y 628 k Steel Corp 435 8 American Can 27 g United Cigar 421 Hidec Leather 26 Va Central Leather SS J Studebaker 47 8 Inter Merc Marine 4 Obi 34 Hbld Telegrafiseli Weerbericht van het Koninklijk MeteriologiBoli Instituut te DE B11 DT Hoogste barometerstand 775 2 te Haparanda laagste fend 765 1 te Ohristiansnnd Verwachting tot den volgenden dag Meest matige tot Z W wind zwaarbewolkt tot betrokken waarschijnlijk regenbnien zelfde tpmn Laatste Berichten Aan het Ve telijk Front Men meldt ons mt Oostbn rg Sederii een dag of 10 hoort men nn geen geluid meer van schieten uitgezonderd een enkele schoten welke t iji X t F A Naar an bcvo gde i de aan hel ÜctI TaK wordt Tp rzHtprrt ifl Ae Hijks i giHrmg ni t voori csuuna maftlrMgcIfn tol inkrimping of verbod van tatotkt lt te m men Du Otlltache dMtsopcatcrs Ondor di l ero ppa fie m de oorlog Uoi tio de nood ook ond r d dansiiHH strtrH gwtogim iH chiint hel tijdstip vuor de invo Ting van dtoslcfisen in de Kcholen niet gunstig gekozen te i ajh uwrkt hei Herl Tagebl op Italië en de oorlog De TrUiuii constateert dat Ie wMagntwerpcn iM treJtond i dk landBverdodUgmg en ite tiilvottrverlwden evenals eenige uitlatingen van d ii HuniHter van Oorlog in lii t HoIk van Afgevaardigden in pert kruigeu ituuigu oiiruMi hobljcn veroorsaakt De i m echter itiet gonwhtvaardlgd want alb iiiaatregfltün hdiben uitHlaiteiid ti n lo l tl zorgon da L Ix l leger strijdvaar dig iH Pil atrokken met tot ingrijpen i i Populo UOinano ehrijft De nieuwe Htrafbepaliogen pp de overtreding van iiitvoorverbodvn en aeliending an iiiiUDiite geheunen 7j0iiden heel ander liiidrti waiini f r dn oorlog werd voorziin l itwiHHi ling van knigögevangenen D veitegenwoordigei van de BaseIer Oostenrijk on Servië MILAAN l Maart Part ü t een U iitlit in de orrlère diella Sera blijkt diil ei i h h l OOHtenrijkHtihe ofhciereti lil 70 MK oHtfnrijkH lHt iiiantïchappen m S f iH he ki ijgHgt vaiigenHehap bevinden VEItG4DEIti l VANDKNGËIISmR UU te GOUDA Vervolg De Voorzitter Ik zal dieprgzenquaestie laten maten want volgens den heer tJon gen burger is dat boter aan moer deskundigen toevertrouwd Ik ben het in het geheel niet met hem eena Maar waartegen ik wenach op te komen is dat hij zï ne bevreemding uit dat ik hier uitspreek dat B en W zyn gebleven by hun opinie dat de Lethmaetstraat een betere plaats zou zijn voor de stichting van debewaarsohool dön de Prins Hendrikstraat Ik heb het niet gezegd Ik heb alleen gezegd dat ik meen de verze kering te kunnen geven dat B en W de plaats aan de Lethmaetstraat heter vonden Dit heeft den heer Jongenburger verwonderd want zoo zegt hij in de stukken staat te lezen dat de Fabricage Commissie de voorkeur zou geven aan de Prins Hendrikstraat en dat B en W verklaren haar gevoelen te deelen Dat staat er niet B en W zeggen ons college kan zich op de door de Commissie ontwikkelde gronden geheel vereenigen met haar gevoelen dat het aanbeveling verdient de voorgestelde transactie aan te gaan In die transactie is begrepen en het gevolg er van is dat de school zal worden gebouwd aan de Lethmaetstraat Ik kan den heer Jongenburger de verzekering geven dat het college van B en W werkelyk de voorkeur geeft aan de Lethmaetstraat De heer Knuttel Ik wensch een enkele opmerking te maken naar aanleiding van hetgeen de heer Jongenburger heeft gezegd Zeer zeker is hnt wenschelijk dat een bewaarschool niet te ver vei wyderd is van een openbare school met het oog op de begeleiding van de zeer jeugdige bewaarschool kinderen door oudere broertjes en zusjes die op de gewone lagere school gaan Doch alles heeft zijne grenzen De ondervinding heeft geleerd dat het niet wenschelijk is een bewaarschool vlak by een gewone lagere school te stichten Vooral in den zomer brengen de bewaarschoolkinderen het grooUtedeel van den schooltijd door buiten op de speelplaats Tevens staan dan de ramen van alle lokalen der gewone school open Nu ia het niet mogelijk om wanneer die kinderen op de speelplaats spelen de geluiden welke zy nit den aard der zaak maken zoo te dempen dat men er in de andere school geen hinder van heeft Dit bezwaar vervalt wanneer de bewaarschool komt aan de Lethmaetstraat das op een afstand van slechts enkele honderden meters van school No 4 Die afstaild is ook geen bezwaar voor leerlingen van school No 4 om hunn jongere broertjes en zusjes naar de school te begeleiden en vandaar af te halen Wanneer de bewaarschool aan de Lethmaetstraat komt zal geen enkele school er last v n hebben ook met de RoomsohKatholieke school aan de Lethmaetstraat want deze ligt ver genoeg er van verwijderd En ook voor de hier schoolgaande kinderen is de afstand geen bezwaar om hun jongere broertjes en zusjes aan de bewaarschool te brengen Ik geloof dus dat het aanbeveling VOTdient om de bewaarschool tusschen beide lagere scholen in te plaatsen en daarvoor het terrein van Slegt tö kiezen De heer Muijlwijk U de V Ik wensch even te wijzen op een indirect voordeel verbonden aan do stichting van de bewaarschool op het terrein van den heer Slegt Daardoor wordt n l demogelijkheid geschapen dat er eindelijk arbeiderswoningen gebouwd worden Wij weten allen hoe groote behoefte daaraan m onze gemeente bestaat vooral in dat stadsgedeelte Wanneer nu de bewaarschool daar niet gebouwd wordt dan wordt het voor Slegt feitelyk weder onmogelijk om dat terrein te bebouwen Daarin is voor my oen motief gelegen om m te gaan op het aanbod van den heer Slegt De heer van der Want Ik ben het geheel er Jongenburger dat het aanbeveling verdient om een plan als dit rypeltjk te overwegen te meer nu zich een nieuw gezichtspunt geopend heeft door het aanbod dat heden door den heer van Zanen Muller is gedaan Ik geloof dat de plaats voor de bewaarschool aan het eind van de Lethmaetstraat geen gelukkige is Vooreerst is het een uiteinde van een straat een soort van uithoek die tamelijk ver verwijderd ligt van den hoofdverkeersweg van de Korte Akkeren Om die straat te bereiken zal men altyd een omweg moeten maken van welke zijde men ook komt De Wethouder van Onderwijs heeft betoogd dat de afstand tusschen de bewaarschool aan de Lethmaetstraat en de school n 4 geen bezwaar oplevert wat betreft de begeleiding van de bewaarschool kin deren doot hun oudere broertjes en zusjes die op school n 4 gaan Dat kan ik niet inzien Ik geloof integendeel dat wanneer do bewaarschool zeer ver vorwflderd is van de andere school daarin wel degelijk een bezwaar gelegen is Wat betreft het argument van het rumoer maken door de leerlingen der bewaarschool op de speelplaats ik wya er op dat wij nu aan do Prins Hendrikstraat kunnen krijgen een terrein ter oppervlakte van 1400 M Doordat die ruimte nu zooveel grooter is is men in de gelegenheid de speelplaats aan te brengen niet aan den kant van de school No 4 doch aan de andere zijde Wij zouden dan niet behoeven te vreezen dat het onderwijs in school No 4 hinder ondervindt van de bewaarschoolkinderen wanneer dezen op de speelplaats zijn Ook dit bezwaar van den Wethouder kan ik dus met deelen Wat betreft den bouw van arbeiderswoningen dit IS iets waarvoor ik even warm gevoel als de heer Muylwijk maar ik geloof toch niet dat juist de bouw van de bewaarschool oorzaak zou zijn dat daar die arbeiderswoningen zouden verrijzen De plannen zijn wel is waar aan elkander gekoppeld maar wanneer wy zien dat die grond gekocht is door iemand die bouwer is dan mogen wij ook de veronderstelling wagen dat die grond gekocht is door hem met het oogmerk om er op te bouwen Dat dit tot nog toe niet geschied is ligt wel hoofdzakelijk aan de bijzondere omstandigheden welke vooral haar invloed doen gelden wat betreft den bouw van nieuwe panden Ik geef dus de voorkeur aan de stichting van de bewaarschool nabi school No 4 vooral nu naar wn hebben kunnen vernemen het verschil in kosten nagenoeg opgeheven is Ik stel mitsdien voor om de bewaarschool te stichten achter de openbare lagere school No 4 en in verband daarmede om het terrein aldaar ter grootte van 35 X 40 M aan te koopen voor f 40 X en de begrooting voor 191ft aldus te wijzigen onderdeel r van artikel 11 van Hoofdstuk XV der uitgaven wordt nader geraamd op f 35000 en onderdeel e van artikel 3 van Hoofdstuk VII der Ontvangsten wordt op gelijk bedrag uitgetrokken Het amendement van den heer van der Want wordt voldoende ondersteund en maakt mitsdien eeta onderwerp van beraadslaging uit De heer Knuttel Ik moet den heer van der Want er op wyzen dat het gewenscht is de speelplaats aan te brengen ten zuiden van de bewaarschool zoodat en dit geldt vooral voor het vroege voorjaar en het najaar de kinderen als zij daar spelen zon hebben Wanneer men nu handelt zooals de heer van der Want aangeeft dan zou de speelplaats komen ten noorden of ten westen van de bewaarschool en ik meen dat dat een onoverkomelyk bezwaar is Dan heeft de heer van der Want nog gezegd dat het een bezwaar is als de bewaarschool zeer ver verwijderd komt te liggen van de gewone lagere school Dat heb ik ook gezegd maar daarvan is hier geen sprake De bewaarschool komt te liggen tusschen de openbare lagere school No 4 en de Roomsch Katholieke school aan de Lethmaetstraat en van beide scholen is zij ten hoogste enkele honderden meters verwijderd zoodat men kan zoggen dat zy in de nabyheid van beide scholen ligt zonder dat dezen last zullen hebben van het leven dat de bewaarschool onwillekeurig met zich brengt Wordt vervolgd IBi33 nen lazacS De Zeeland Het geschiedt de laatste dagen meermalen dat er te Vlissmgen geen boot der My Zeeland aankomt maar dan komen er den volgenden dag dikwyls twee aan De oorzaak hiervan is dat de boot niet tydig genoeg uit Tilbury Docks vertrekken kan om nog denzelfden dag voor het invallen van de duisternis te Vlisaingen binnen te komen De boot blijft dan op de Theems voor anker liggen en zet den volgenden dag de reis voort en komt dan in den namiddag te Vliasingen aan Een waarschuwing Naar een uit Gent gekomen reiziger aan de Midd Ort meedeelt staat daar aan het station het volgende aangeplakt Aan reizigers naar Nederland wordt het volgende medegedeeld Att ISbis der Nederlandsche muntwet De invoer in Nederland van Belgische zilveren munt is slechts toegcgeataan tot een bedrag van ten hoogate fr BO terwijl munten van onedel metaal tot een bedrag niet hooger dan fr 12 50 in Nederland moge worden ingevoerd Overtreding wordt met een boete van ten hoogsts f75 en bij recidive tot ten hoogste f 500 gestraft Normale arbeidstoestand Naar de öelderl verneemt is deze week het aantal werkuren bij de firma Diepenbrock en Reigers ijzergietenj en emaiUeerfabriek te Ulft wederom gebracht als vóór den oorlog Men ziet nog geregeld aanvoer van gietijzer en verdere materialen zoodat de directie reeds voor een flinken voorraad gezorgd heeft Uit een en ander blijkt wel dat ook voldoende bestellingen binnenkomen Werk in Duitschland Uit Groenlo Bijna geen dag gaat er voorbij of teleurgestelde Nederlandsche werklieden passeeren hier de Duitsche grens om terug te koeren naar hun woonplaatsen gewoonlyk na een kort verblijf in het buitenland De meesten komen uit de groote steden van ons land Zy klagen algemeen over het onvoldoende en onsmakelijke voedsel m de Duitsche steden waarop zij den arbeid niet konden uithouden naar zü beweren is er in Duitschland overal wel werk te vinden en worden er hooge loonen uitbetaald maar vele benoodigdheden en in de eerste plaats levensmiddelen zijn er verbazend duur waardoor weer het koatgeld buitengewoon hoog is By K B van 4 Maart 1915 is het vervoer van hout en andere bouwmaterialen tin lood ijzer koper motoi en smeerolien en van werktuigen en gereedschappen van uit het gebied der gemeenten Alblasaerdam Capelle a d IJsel Dordrechi Hond nk Id o Ambacht IJselmonde Krimpen a d Lek Krimpen a d IJael Lekkerkerk Nieuwlekkerland Papendrecht Ridderkerk Zwijndrecht en Op en NeerAndel naar het overige gedeelte des Rijks totdat hieromtrent nader zal worden beslist verboden voor zoover dit door den Minister van Oorlog noodig woidt geoordeeld De Minister van Oorlog brengt ter algemeene kennis dat in het belang van den Staat van af heden tot nader order het vervoer van uit het gebied van de gemeenten Alblasserdam Capelle a d IJsel Dordrecht HendrikIdo Ambacht IJselmonde Krimpen a d Lek Krimpen a d IJsel Lekkerkerk Nieuwlekkerland Papendrecht Ridderkerk Zwijndrecht en Op en Neer Andel naar het overige gedeelte des Ryka is verboden Van vorenstaand verbod kan door den Minister in bepaalde gevallen ontheffing worden verleend waartoe men zich eventueel met een verzoek tot hem zal kunnen wentden Economische maatregelen De Tweede Kamer keurde heden goed het wetsontwerp tot verhooging van Hoofdstak X der Staatsbegrooting voor 1914 voor het heffen van economische maatregelen Mijnen aangespoeld Op de Ribbenplaat onder de gemeente Stellendam is heden aan de zyde van het Bokkegat oen mijn aan4 gespoeld Aan het Noorderstraud bij den Vuurtoren onder de gemeente Ouddorp ia aangespoeld een Duitsche mijn die onder toezicht van militairen daartoe per Torpedodienst I uit Hellovoetssluis overgekomen onschadelijk is gemaakt Bij uitoefening van het garnalenvisBcherabedrijf onder de gemeente Stellendam ia door schipper G van Rente bevarende de blazerachait S L 2G in het Goereesche Zeegat nabij de zwarte ton gemerkt S H no 1 een drijvende mijn gepasseerd Gisterenmiddag werd den burgemeester Isn Ouddorp medegedeeld dat door schipper Nieman op de zg Paardenplaat een groote mijn vermoe delijk een Ëngelsche door middel van een dreg en een touw is vastgesteld Onmiddellijk is daarvan door den burgemeester kennis gegeven aan dei Groepscommandant aan bet Westhoed onder deze gemeente Aan het Noorderstraud ónder Ouddorp is naby den Vuurtoren aangespoeld een groote reddingboot met vele luchtkaasen De boot m vrij goeden toestand verkeerende is van buiten wit van binnen rood geverfd en gemerkt Syrrey Londen no 5 Na te zyn vlot gebracht is de reddingboot door zes man naar de haven alhier geroeid alwaar zy is vastgemeerd Koperuitvoer verboden Met ingang van 4 Maart is verboden het uitvoeren van koper en koperlegeeringen als grondstof en bewerkt tenzij gebruikt als onderdeel van eenig vervaardigd artikel waarvan koper of koperlegeering geen hoofdbestanddeel vormt TWHEDR KAMI R Schriftelijk h ntwoorde vragen aar aanloiding van het antwoord door li n Minister van Oorlog gegeven op de door het lul dei Twoedie Kanier dCTi lie T K liArekopiT tot bon gerichte vraag nopen het stellen van voorwaard ai or lit n opperbevelliebljei van I nd n 7 ocüiaUit voor het toestaan van h t honden au openbare vergadt ringen m piaathi n waar de Staat van beleg i afgekondigd vcrneiiK n wn dat deze zaak n a lilt anlwooid nog nwt mt zal zi ii maar lr npoedig iia h r m d e Kaïwr ter spraki al koüKsi XiiiiiiciH binnenkort zal m openbare h v liaiideling komen het wetsvoorstel hetrefhnde bi stendiging van dtii Staat van Im leg en Inj die gelegenheid zal bovmln doeide zaak welke ook in de atd elin f en ter sprake kwam een onderwerp van Ixraadnlaging uitmaken De oiniiiisHiL van Rapporteurs over lil I WO belrV ffende het eedsvraagBtuk kwam vandaag bijeen liet emdTcrslag wordt nii spoedig verwacht Hel voornemen l eBtaat om het 8lo ihihip van de io i Marine in Nod Indil de Canopus thans m aanbouwIe Uitvoerverbod van Hooi In Terband met daaromtrent loopende tegenstrijdige geruchten wordt er op gewezen dat van een voornemen om hot uitvoerverbod van hooi geheel of ten ileelc op Ie heffen of van dat verbod onder oenige voorwaarde ontlieffing te verle nen te Iwvocgder plaatse niets hekend is Kon Nationaal Setuncomitê De aflstp hjat van het Kon Nationaal steuncomité meldt dat ingekomen iB f W887 89 Tota der vorige li en f t726f fi i23 zoodat het totaal der ontvangen bijdragen t n toez bedraagt f n8 5 12 Bovondiien ie uit ürands Itapida U S i n zending van ï62 kisten nil Medan 1 en mt beiuaranp 2 kisten gedragen klfsvlmg rtukkpR ontvangen De PpHt in Indie 1 regeeriogstolegram betrefIeod de pe ig vallen op Java en Madoera van 12 Januari tol 11 Februari meldt AfrteoUng Malang 827 nieuwe gevailw 7M cÏDoden TotTttoengaganoe 19 nieuwe gevallen 17 dooden KedSri Ibb nieuwe gevallen 158 doodten Sarebech 82 nieuwe givatbn 78 doodc n Paree U nicnttt gevallen 12 dooden Magetan nieuwe Bevallen 7 doodben Berbek 10 nieuwe gevallen 11 dooden lïangi 53 niuiwc gevallen 4r dooien Ngawi 1 3o iicn4 1 Uraongan i Madio ii doodehjkpg vallen Uit HuHlaodi terijg Ml n meldt on uU IJinuiden De be maaning dor Ned Bleepboot lioliaud is hv i week uit Odwsa teruggekeerd na ei n verblijf aldlaai van een h f aar In den zomer van 1914 waa ansa vm len baggermol op sleeptouw naar io Zwarte Ze vertrokken Door d slul img der Dardaneilen koa de sleepboot niet terugkeeren Nu is de bootv eigenlom van de firma Wijtfmuller aap een Ruwrflsche fijrma verkoeht De bemannmg bad voor de nAn van Odessa naar Hol land die gehmA over land via 8t Pe ler bu g TorveR htockhohri Hamburg gischiedde H dagen noodig STATfiJN GEJNEUAAU TWKf DK KAMRR Vergadering van 4 Maart Vervolg üorz Jhr O T A M van Nlspen lol Sevenaer I e heel Tydeman v l brengt di ii Miiiislei van inaflcièn dank voor aijn antwooid Spi geeft m overweging vooi dn r peciale diensten eu inatellmgm thans door dl Regoenng opgencht vrettcn Ie gevtn waarbij machtiging verl end word tot oprulitmg met een speciale bogrooimg en vaststellondo onder welk dejwr lejiuiil j moeten word n gerekend De heer Hos v d waarschuwt ten aan un van hHgoen de Minieter over nieuwe Hteiinoi g niMatie0 bedt g ezegd oui iiiiniwe organifiaties op te richten De redïetbehoefte van den middenstand i nog altijd niet in het rome een groot aantal kleine iiuddenstandert misson voor aansluiUng bij dt Centrale rod4etbank do noodige waarborgen Ue heer Kleerekooper sd di elt mede boe in Amötordiwn de uitkeering gt beel als flrmenzoig wordt aangeiiierkl i n ei gerfgtld wn aantal uitzettingen uil woniiig m plaats vindt Do Mirastei van Landbouw de beei 1 o M t h u m a antwoordt dat in Ainstei dam atinbiding g eft ven artiienzorg spreken het fmt dat armverzorgers nic di werking verleenen bij het hemieuwi ondiT oek naar den stand van de be lioefle ter oontroloenng van het Kon Nat bteuncomiU hetwelk geen geld nitvr wilde geven indien niet een nauwkeu jig overzicht gegeven werd Do Minister de hoer Troub loont nog eena aan hoe weinig UKwiewerkiiig vcrkicgin ia van d boerenstand Oijïlreiil de quaestio dter huurhons wordt door het Kon Nat Öteunooimté steeds op V 1 iM tering aangt irongen Het w o wordt daarna z h ut goedgekeurd De vergadering wordt verdaagd tot rijdagraorgen Land en Tuinbouw Ned l ulnbouwraad iBteien werd te Utreciit onder voorzitterschap van jhr mr van Doorn wn algoineene vergadering gehouden vau dw Ni dei lanapchen Tuinbouwraad De voorzittei opende de vergaderingiiieL epn rede waaraan wij hot volgendeonlleenen Deze samenkomst heeft wel plaats onder zeer ernstige omstandlghedon Een ieder onzer gevoelt dat wij levtm onder den druk van zeer aimormale omHttndlgbeden en wio even doordenkt weet dat WIJ ook verkeeren in zeer ernstig om standighedwi lAoge hier en daar waar Nederland tot nu toe voor het rechtstreekRche oorlogsgeweld gespaard bleef bet denkbeeld post vatteo dat het gevaar wat overdreven wordt dttt het ooalH men het wei gemeenzaam uitdrukt wel los zal toepen de waarHCbuwingen welke oos zoo dikwerf en nog zoo lang niet geleden van de Re gtenngBtafel vAin egm mogen ons niet bngeroeril laten Wij mo pn geen oogenbhk vergeten dat wij er verre van al ztin van buiteo alle gevaar te zijn en wil moeten er op voorbereid zijn dat elk oogenbhk dat govaar over onze hoofden kan losbreken Het kan met anders of dat besef moet ook terugwerken op onze werkzaamheden va heden Zeker het zou onverstandig zyn wanneer WIJ ons uit vrees voor dat gevaar zouden laten weerhoudeD om te doen wat WIJ doon moeten om den iiloei vm onzen tuinbouw te bevorderen Ik spoor u niet aan om met de handen in den schoot af te wachten wat ten slotte ons deel kan zijn Integendeel met kalmte on met emal nweten wij voortgaan met arlHsden Het jaar 1914 had zich aanvankehjk VII gunstig ingezet De geweldigo gcb urtenlHsen iii flnaiicieeleB ondergang te l reigen ooi ti Kil die hunne zaktn dreven met een I Siar mijne meenmg al te groot get ruik sAü crediet zagen hun ondergang nainj Ui L U uitvoer geen vervoer Waar nkoent uun met ziju producten heen Botalmgen hadden niet meer plaats Ieder schoen h t retht te hebben t eigende zich dit rt ebt maar toe om met Iteiiiinneiijk egois lue op eigen hand zijn Bchuld ereffening 1 1 te stellen tol na den oorlog Dooh die zoo gedirukt toestand duur niia lang enkele weken kwam er üiit paanmg toen de handel qp DuitBChlaiid en I ngeland weer geopend werd al werd de laatste xoker nog langen tijd gedrukt door do buitensporige verhoogiög der vrachten I n nu nu WIJ staan in Maart 1915 en terugblikken naar die donkere Augus ttiainaand zal toch meijigeen dankbaar trkennen zoo erg als wij het toen vreesdtm 1 het toch met gelooptn Xekei ik ontken niet dat er nadeel groot nadwi is geleden Wie denkt aan tf voor lOngeland heeteinde tomaten kweelt lil het Westland en op zoovele plaatsen ilaarl iil i hoopeoteell in de venea lle€im6t r Ktmnemerland Zeeland Np Brabant t u Orooingen wier voor iiatne zoo met eenige afzet was aan de conBervenfabriekon in Umtschland en België gevoelt dat er gro rfe Hchad geleim Mttrd waar deze artikelen om zoo tl eggen onvei kooplaar bleken hu wal ik zou willen nöèiuen de meer wffidebtMliijven als de bloemisterij de Moeiiibollcnteell gevoelden luaar al te Mer b ii druk der tijdem De lioomkweekenjen werdon liestorind met allies tt 11 uigeo en vonihn geen nifuwe orders Toch geloof ikIe mogen stellen dat zelfs m deze takki u van iKïdrijt de hittere nood niet 70oboog steeg alu men aanvankehjk te gemoet zag Zoo S er toch ogk veel v dat hoop geeft voor ik toekomst En die toekomst Willi u wi tegemoet gaan met kalmte Ik durf niet liet vertrouwen uitsproken dat du toekomst spoedig weer geheel roObkli urig zal iju maar wel durf ik hel vertrouwen iittsprekon dat onze tuinbouwers nog meer dan anders door gestag n ariK id door gepaste Iwzuiuiging door noeste vlijt maar ook door hartelijke sa mmwerking zooveel mogelijk het hoofd zullen weten te bied n aan den tegenspoed die hen thans treft Met dankbaarheid mag spr vennelden dal ook dit jaar wederom bleeli hoe zeer de Nöderlandöch Tuinbouw zich magverhtfigen in de belangstelling onzer ge eerbiedigde Komagiu Van Ri eenngswege wordt licrhaaldelijk het gevoelen van bet Centraal lïtKluur ingewonnen en wordt zeer zekeri teoda aan onze organisatie gelegenheidgt geveü om de belangen van den turniiouw te doen geldon I Dat de aanvragen om verlof of out vriJsteUmg van dieaat waar het gold p rsonen Inj den tuinbouw lietrokken aan JiLt Centraal Bestuur worden gezond en oiii rfdvies is wei een blijk dat de Regoe iiiig veilrouwen in het bestuur stelt Het entraalbeatuur wendde zich in lot iju voldoening zag het itraal lUv tuur dat bij de wet dit denkiweld nut werd doorgevoerd Het zal u bekend 7ijn dttt bii het onlangs ingediende wetsontwerp tot wijziging der vermogensbrfasting opnieuw is voorgeHteld die onroerende goederen met laiigei daarin te laten dragen naar iiunne geKchattf of op de grondbelasting gelmFiiMirde waarde maar naar hunue verkoopBwaarde Het zal bij het Centraal Bestuur een pitnt van overweging zijn of bet opnieuw hii rtegeu beswaren zal inbrengen Ik zou voorts uwe aandacht nog willen vestigen op hel onlangs ingediendie wuisontwerp tot regeling van het postguo of cheque verkeer Ook bier zal het en taak zijn voor het Centraal Bes tuur 0111 biJ de uitvoering dier wet toe te zien of wellicht dVf tuinbouw belangen bijzonde i re voorzieningen eischee U t eenige voldoening z spr mag ik u in het geheugen lerugroe jeii onze deelneming aan de Int Tentoonstelimg in M 4 1914 te Petersburg gehouden Up óen punt meen ik in het bijzonder ttVfe aandacht te mogen vestigen hierop dat ook te Petersburg bleek dttt het beginBel waarvan wi bij deze tontoonstelhng uitgingen om zooveel mogelijk collectieve ipzendingen ten toon te stellen imst gebleken i Aan ofticieele erkenning onzer verdiensten ontbrak het met Drie ecreprijzenv nevens vele andepe vielen ons ten deel Vom ons eigen land wil ik n gewaB n van de voortreffelijke te Maaslncht gehouden tentoonatelling der Vcreemging ter bevordering van turn en landhouw I Limburg en de te Amsterdam gehou k n bloemententoonstelling ten bate van het Steun Comité daar te plaatse Ock Aalsmeer had zich aangegord om en plaatselijke tentoonstelling te houwen welke echter ook al om de tijdsomstandigheden mooöt worden uitgesteld Waar de tentoonstel lingscomniiBS ie htor niet werd ontbonden mag men verwachten dat Aalsmeer daarom het plan nog met voor goed heeft opgegeven l slotte stipte spr met een enkel oord de poging van liet Centraal BefihJur aait om te koroen tot een afdoend bestrijdingsmiddel vau den Ainerlkaan