Goudsche Courant, zaterdag 6 maart 1915

So ia 724 Ad verten tien btüleii lis N V Het Tooneel Dir W Royaards fia l II Miirt l nr QROOT succes QROOT SUCCES WILLEM ROÏAARDS in Hodges Percyval s GROM PIE Eigen decors Eigen reqaisietfin Regie Willem Royaards Oordwl dar para hWI dit atak niet gaat zien mlft ean prachtige creatla van Royaard Het ii In alle opxicliten een meeitentuk wat Uoyaarda In deze rol geeft het Is tot bet eirtde zoo absoluut volgehouden dat de Oromple eene eeraplaats Inneemt In de rlJ van voortreffell ke uitbeeldingen van Royaards nih Crt Dit nummer bestaat uit twee bladen Prijzen Loge en Sulles 2 Ledenf l öO Balcon f 1 50 Leden 1 1 1 Galerij f O üO pluH 5 autPurHrecht Plaatsbespreking bij loting op Oinsdag 9 Maart des avonds te 8 uur 11 10 cent per plaats 38 HPt ia niei allPeo door gtoote duide lijk naar liuitco sprekfudf daden hel iu vvcUvT n cloor zijn gaaschc houding ill hPt le pn m in bjzondere levt n ora tandigheden dat iiK n xi B Inberlijke kracht openbaren kan Slcohw aan mkelvn is bet gegeven aan de geniai n en tslentvollra aan ktinHteaaarH i vorsten en veldheer dio kraehi in groot chh ld oiu te zetten en van die kracht tkc wereld te overtuigen Vloar ook de mhiat opgemea kte de wnvoiidigi en gewone uienach kan vooï wie lieu gadwlaan in eigen leven tic kracht duidelijk toonen Wij Nederlanders hc jben vrijwel allen in kuropa tm elfH taarhuiten in de laatste maanden die kracht noodig gehad Want het ï ook die innerlijke kracht die den mensch het zelfbedwang geeft en in uloeiüjke en gevaarlijke levensom taiMttgheden in staat stelt rustig te blijven B Delftsche Roombofer de fijnste Roomboter f 1 70 per K G Aanbevelend J C Telef 258 E Groenendaal II GEWETENLOOS is het TI iots andors in de handen to stoppen dan U vraagt Ziet daarom Koetf toe zoo ge vraagt om een doosje bloeilKiitvereniIfi iMjceerpHleu Slym Gal en Maagpillen van Apoihelmr JiOOJII dat ge het goede krijgt De echte Laxeerpillen van Apotheker BOOM prijs per doosje i en 50 cent zijn voorzien van den naam Apotheker BOOM en de handteekening firma A M BOOM 19 Verkriigbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam by E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 3 minimum leeftijd 19 jaai maximum leeft 25 jaar indien reed zeer voldoende kunnende stoken maximumleef tijd 29jï ar minimumleeftijd 16jaar maximum leeft 17 jaar Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine to WIU EMSOORD ÜKN HELDER 60 Fii ma C SMITS Schoenhandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HËT ADRES VOOR IEDEREEN Wie wil prachtig licht hebben Hij wende ich tot JAC KOOIJ Kz pattenboorder te Wleringerwaard die zich gaarne belait met hetinstalleeren van BRONGAS Heeds jaren lang is dit werk dnnr ondergeteekende mot het grootste aucces uitgevoerd Begrootiagen kosteloos Aanbevefeüd J KOOIJ Kz WIERINOERWAARD DRACHEN QUELLI FLESSCHEN WORDEN OP REKENING GESTELD DOCH BU TERUCUAF VERCOEL Vt LITER A 15 NATUUR BRONWATER Eleotr Dr A Briakman ft Zn Gouda INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid der Bed Op iïiitiftiiW Van U Veret niging v o o r óvR Vrcd kwamen 29 Jaittisri 1915 vefriolw ideiiw vrouw bijéi u U iiiiinde Au mojfelijkheid to besyrcken i cruoctif te voeren Ier vrkrijging van zooAiiiigo regelingen dnt voor i Iwkomttl aitbaoB ona land genpaard worOt voor plotw Hngi oorlogHuitt arstingen zooalM we die nu fldcr oi onw he ii h ti Ufi z t n plaatti grijptin AU r 3 ultaat der gcdnchUAiwtHHellug werd tnwioU n eene beweging op louw tt üit Uen uuu lK t dod die irottdwcUtartiki Ien g4 wi Kigd te krtigen welke df verlioinMng imH andere volken inctuniel liet verklaren van oorlog en het sluiten van vrede geheel over te laten aan de UegeiTing 7 ODder dat de VolknverU geitU oordigiiig daarop ook maar d o uitnatra invloed kan uitoetenen Op deze bijeenkMnst werd een vooriooplg couité Itenoeoid tenelnd verd re plaoiicii uil te werken Waar mi bij ou ie land de irondt wclHlierziening binin nkort aan de ordt Kal wer len gt Htotd lijkt oiih tbftn de tijd gttkoHH n om niet klei Ie wijwm op ip noodzak el ijkbtrid dr artikelen 57 5H eu fiü dl b itwilancï ebi Mr klng n reg tlunde te wijzigen WeÜMwaar werd r ni bij d tirond weiMJierKiening van IMHT door iikdi vo kwerl genwQOrd4gerH aang drongen op wijziging l r boven aangegeven artikelen evenwel xoiyU r remiliaat watf valt Ie verklaren uit de oiiMtandiglieid dat leen geen Küropeecwhe oorlog woodde ibjeli hei vnN i elijk gelxniren in draen ti l i lifvfl veler o n geopend voor hH groote I i Vanr In deze artikelen gelegen l oordien in én m e te landen ovenfvm de vertKniiUng toi andere Mog iidlie lk n op gelijksoortige wijze geregeld lx al bij on zijn du onderlinge l etrekkingen oingevt door vtm waant van gi li Hni innlghindt alb m te doorgrondi n itoor hooggeplaatste perwonen en gezanten wt lko laat ten niet vertegenwoordigen de volken hunner roHpeotieve landen Htnar hun ri g i ringen waardoor niogt lijk i datgenen wat wij nu zien geHeliifden n l dal liet economisch wen ldverkeer ontwricht in dat lionderddiiizr km gezinnen uil hun verband ger iki en uit hun woningen verjaagil worden dal inlllloenen jongi iruuinon voor ininier aan d volkfdtracht word n onttrokken en dfti lutlMai det gnIdenH door de volken moeien worden opgel cIil zAndor Int dte volkfNi worden geraadplet d ja zellH z ml er dat zij welen waaroin het aat an verHcheideno kanten zoowel in tnnnen aU in buitenland it reeds op dez n loesland niet hkit pasHpnde Iti het kader van onzen tijtl gewezen iimar tet iin lo b e t hier Ie lande nog nieinand de vaak daadwerkelijk geëntameerd Wij zijn overtuigd dat een wijziging al hierhoven Ixxloeld onH een nelinxk nader lot den wereldvrede vo frt Zmi nu miH kleine Ne ierlHnd d in ih guutttige wij zonden willen z gen in h gelukkige onit tand gheld verkeert aan den vooiavoufl van de wijziging zijner ifondwel Ie taan zich niei groot kunnen tooneji oIh baanbreker der nleuwert denkiHHdden op diplomat inch gebied Natuurlijk zal th ie voeren actie afImngen van d voor dil treveu lieloonde lit langMtel ing Met h t oog doaroj verzoeken wij u belMd zoo u iets voor iMiH plan mootit gevoelen zoo spoedig niügPlijk en liefst niet later dan 20 Maar een schrilteMjk iiewljs iftin yuipathie te Ki iid h nan de Inatitte ondergeteekeodi terwijl adhaeale lietniglngen van IjOHtureu van veriHmiglngen zoo zij zijn voorafgegaan door een vérgadieriug hunner vereeniging miM dubbel welkouf zijn Het voorloopig oinlWS J H U lïAiatVl Lm lïAVl Jt a BKVLLONaj PbYBA W DRUCKI H II Vl HWi Y MKJAN J WiSTKHMAN 4 IMMl UlJ DK JOSti KLLA PETRON fioïatuiirliaan 22li Auwterdwu ♦ Art 57 l e Koning hi efl hel op H rt wtU ir d r buitenlandach i etr kkingtn Art V De K iiiiug verklaart oorlog Hij ge tft daarvan oiiml hlelljjk kenni aan de lieidie Kann rs lU r Uaten tlflneraal met bijvoeging van zoodanige inededmdlngini Mh Hij met bet belang van dt titaatbe innnbaar acht rt r Oe Koning lult en bokraohligi allo verdragen ii ot vreenKie Mogend hedt n Hij deelt den Inhotid dier verdragen ineile aan de belde Kamer der Klalen tii neraal zoodra Hij oordwH dat h iMlaikg van tkn Staat Ht toelaat Verdragen die wijziging van het grondgebied van fkm Htaat inhouden die aan het Kijk geldelijke verplichtingen opleggen of die eï jlg andere bepaling wettelijke reehten betreffend Inhouden worden ik or ilen Koning niet b rachtigd d na ikior k Siaten dniernal te zijn goedgekeurd heae goedkeuring wordt niet VM B t Imhen l Koning zich bevoegtUteld tot hel Hluit n van Iwrt verdrag hij h wet heeft voorlNohouden i iKerlaili letMelJ£fEBEEnG Scliieluile203 yerdaiii bdSelltsebeprl VEIJDAO MA KT GALA AVOND en vei volj ens eiken avond = GROOT CONCEIIT = te geven door HP de Zeeuwsciie Dames Kapel f Directrice Mevr RIKI BRAND Bekkbk Met medewerking van den Heer JOS M ORÉLIO Bariton van de Nederl Opera en 40 RottM dam Statianapiain Telaf 3818 HET NEOeRLAMOSCHE CIRCUS CARRÉ Vriidag 5 Maart avonrta om 8 uup Herhaling vaa ds Sensationeele GALAPREMIÈRE Het mooUtc Paarden Roofdieren en kunstenaars SpccUIItclttnprogramma dat ooit bier te zien is jreweest Alle wereldactractlei voor de eerste maal te Rotterdam Voor priizen der plaatsen zie groote aanplakblllctten Dagelllks plaatsbespreking aan het bureau STATIONSPLEIN 1 3 van s morgens IQ uur tot s avonds 7 uur jtf Zatardaó groote Voopatalllno Wê Zondag £ uur en uur groote voorstellingen Mad FARIDA Chantenae de l Opéra de Comique de Paris iUiivaag a uur VRIJ ENTREE Konin klijke M arine Kennisgeving rkt gelegenheid bestaat tot hat aangaan eener vrywillige verbintenis bij Hr Ma Zeemacht als minimum leeftijd 17 jaar maximum leeftiid25jnar Lichtmatpoos met kort dienstverband Matroos toppedomakep MMM minimum Icoftiid 20iaar KleermaKer maximum leeft 29jaar Leerling Stokep Matroos kok a Stoker 2 klasse ilf IoDiflklijkeFÉii OPGERICHT irM Voedert uw r e met de tuirere murwe l iJNZAADROEREN merit fiiTER en W L üitmimtende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde KnrtiIHtilomn PnrU 1000 Negen Oouileu MedalUeu DE ZÏÏID HOLLAITDSCHE IL ialschappij van Verzekeringf op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatsciiappelijlc Kapitaal f 1 000 000 Commiisarissen Mr M M SCHIM t d LOEFF Pres Dr A ETEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P h J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr n Directeur Mr J W KONINÖ IV De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekerine tegen lage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren ti nodTMBBrnrum Uaceu te meittmmhoeen en ÖERP05T 5 BAR OOUOA w sTums HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN f zerwaren Keukengerei Rijwielen en ondcrdeelen Landbonwgereedschappei en Werktuigen Mej deWed E AÏte 269 Gedempte Gracht 269 DCN BAAG geeit de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Heeren en Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan hnis te ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p op NAAM en AÜHBH iiriIejdeWed E ALTIR 269 Ged Gracht 38 DEN HAAG MeD wordt venoeht op t HERX t letten 011 HET MiOAZlJN Vi 1 RAVËN8WAAYZ0NEN GOBINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ohk met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C HUL oorheen J BREEBAART I Dienstaanbiedingeii hebben in de Croudsclid Courant leed tueeeê § tf Deze idverlfDtien kosteo sleelitti bij vooraitbelillDg 1 6 regels f 0 35 voor elke ngel meer 6 cents Opgaaf uitslnitend aan bet Bureau Brokkenhuis Dames I Wilt U bij het opruimen in dewn tijd s v p denken om het Brokkenhnil Zendt slechts bericht aan een der Commissieleden of per Tel n 178 en onze beambte zal halen wat ü wilt missen De Commissie W GOL Voorz I v DANTZIG Vioe Vöorz D B GROOTENDORST Penn Abonneert U op dit Blad GOUDA Msarl S u Vsr tol bestrijdlojt dor T B C Ie 0 uda I edenverg 12 Maart 8 uur SoeieteU de lUunie Alg Verg De Amhachtflchool Maart Bureau Bouw en Woningtoezicht 2 uur OnderfltaadB ComniiHsle Anueozorg IK Maart Nieuwe Schouwburg K uur oncori Itoza Spier Beleefd verzoeten wij geregeld tijdig UHxiedwling te nuigen ontvangen van nn o 1ai l tf i eiMieer e vermakf onze agenda niededwling te mogen ontvangen y ii vergaderingen eoocerten vermakelijkhe len enz om dezt dan in onze agend e vernieldefl 53e Jaar ao Zaterdag 6 Maart 1015 GOIMIHE MKMT XTi© CL xrfS © xu i d v ©rt©ïa ti©TDlsc voor G o o d a © aa Oaaa s t3 ©3s©an Verschijnt dagelijks Ékt behalve Zon eti Feestdagen PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwarto tl Idem franco per post 1 S8 Het Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 AbonDementei warden dagelüks aangenomen aan ons Bureau Mabkt 31 bg onze Agenten dan Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADV ERTENTIËN Van I a gewone regels met bewtjsiummer f 0 88 Elke regel meer 0 tO Hy drie aclitereen volgende plaatsingen worden deze tenen twee berekend Dienslaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 o U Recbmea f 0 85 per regel Groote letters en randen naar nhiatièuimte Uitgfeverg A EN ZOON Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 neval pleegt Ie zijn met enkele bochten lelukkig ligt langa en hoofdwi getii wandelpad omdat het s zomers bij het geweldig dtof stiiiven on bewandel haar zon totaal ver lag i en gedesorganiseerd in een wilde paniek we lucht en ondankq zijn duizenden manschappen geen greintje we rstands vermogen meer beeft Zoo zijn niK allen bij ons geweest Maar er waren er zeer velen welHchl lie algetneene kalmte die ons openbaar leven pleegt te kenmerken wa weg f Ivcr t algera en Hcliem n wij m oogenliük onze zelflteheersching kwijt Kn wio kiihii bleven tewwdden van die algeinéeiie iierrie en angMtigheid werden voor ongevoelig en onverschillig en op zijn Impi voor on erMerH k optimislisch iiitg maakt Nu Ih het ongetwijfeld voor den een eel geinakkeli er oin kalui te blijven lan voor den ander Niet alleen zijn levi nsoni iiandighrtfeffli werken daartoe mee maar ook zijn aard Kalmte toch is voor een deel een ge olg van den natuurlijken aanleg van den uiensch van de sterkte zijner m i in ïeu n hartstochten van zijn zcniiwhCbtel en zijn aangeboren wilskracht Maar Ki t i ook voor een groot deel een g olg van oefening van zelfbeheersching n die innerlijke kracht die iemand sterk maakt tegenover zich zelven en hem iu staat steil zeltdwang te oefenen Men kan hier natuurlijk niet precies scheiden Kalmte dil men bjj iemand waamtHaiit zal ine stal wel d H l8 het gevolg van naiuurli cn aanleg deels het gevolg van eigen wii oefening en verstandig iM leld zijn Maar men kan daarom wel onderschwdeii en de kalmte door uinerlijken strijd en na vt el leed verkregen als een gansoh andere anders ook in haar uitingen naast de aangeboren kalmte stollen I r zijn mensch b vrijwel onbewo 11 iloor bet leven gaan die door geen hartstochten betrtookt door geen begwrlen gelrokken worden en wien nooit iets zoo hevig roert dat zij i en oogenblik als t ware buiten zich zolf raken Maar er zijn er ook die dat schijnen te doen en aan wien enkeH een verbeten trekking van ie lippen een fronsen van de wcnkbiauvfu een verstrakking aoms van heel het wezen den inneriijken strijd voor den iiauwkeurigin toeschouwer verraadt Er zijn menschcn met zoo n gelukkig zenuwgcitei dat zi zich zelf bijna altijd baas en altijd in i venwieht kunnen zijn Maar vr zijn er ook Aie hun zenuwgestel zoo tti teii te beheer cli n dat zij uiterlijk niHtig blijven terwijl hun innerlijk wezen trilt en beeft Het is deze tweede soort kalmte do kalmte d4e door zelftjodwantg door aajiw ending van innerlijke kracht verkregtnv wordi welke de njeeste waarde heeft n dat niet alloen uit moreel oogpunt omdat zij e H groote mate van zedelijke kracht verschaft maar ook in de praktijk an het leven Mndat zij tegen elke gebeurtehjkheid is opgewassen n nooif als Ie aangeliortm kalmte den mensch totaal vrlaltm kan Want 4 kunnen er dingen 5i l eiireti waarin hlJ dï zelf niet meer iiH e ter kau blijven zijn kalmte niet I ll volle kan iHiwaren hij zal di teugels nooM geheel laten gtl ipen Hij iiwuer staat niet enkel al s wachouwer maar ook aU heersel r Ik t i zijn leven ook boMii het levm van artatochten on neigingen ook u genov rike gelwMirli £heid l aartoe heelt hij d e Innerlijke kracht noodig die zich allewfr in nelfbeheerHchlng uil maar daaréwr loch niet gehete uitgedrukt wordt althans niet in dien zin dat zij zich waihiitend openbaart door hel kunnen teruiprlagen van Uidere aartijke opwi ling Ha drill of angst of zenuwachtigheid Mtt moet zich niet alleen rechtstreeks kuBocn IjehöTschen ittnar ook rustig en verstandig geno g lilijven om zich refcfnschap te geven vuil eig4 n gewaarwordingen en van het j elieuren om ons rekeoBchap dus van wal er om ons en in ons gebeurt Kn ml dal eiieuren moet caeü alti l zijn coniliMJes kunnen trokken daarnaar moet men altijd zijn be lis ing i kunnen regelin Koel en klaar moet men de gobeurUiuMSwi onder de oogen zien en koel en klaar moet uien ook de gnvolgen er van kunnen b rf4 enen U en oonoodtge angst maar ook gec n voor zLeh zelf wegmoffoh u van het gevaar WWDt wie kalm is durft ook het gevaar vlak in de oogen te zien l oor gemi gobeureD geftn vooruilzlcht laat luj zich van xijn stuk brengen Fin van wat lieni plotseling inden weg kan koiuon tracht hy direct de beti ekenift te vatten om A ia gevolgen van Ie kunnen berekenen l i werkelijke kalmte slaat dus als belieerffclteres lioven liK leven l jn hot is li ze ilie wij alhii ook Ui de eerstvolgende lijden zullen noodig hebben K Eerste Blad ijn ieliM onverwacht zonder aanleiding y owAvT dal er ooit door iemand op aanitedrongim is koiiK lilt de lucht vallen eiii plan van Minister Leiy om dien rijweg te verbrei d ii rechter te maken er een vier Meter breed fietspad en een ze Meier bned wandelpad naarft te leggen haarvoor zal hel noodig zijn een menigte an ii mooiste liooinen te vellen aanlige paadjee op te ruimen en feitelijk Ih I lKw eli in tweeftn te flitsen waardoor het geheele karakter van een bosch verloren gaat 1 n wat zal dan het nut van dil alles zijn he aiilo s nog harder zuilen rijden n een halve minuut eerdw liet Üosch door zijn Het wandelpad zal nog miu der te genieten zijn liet fietspad zal indien niet alle andere paden voor rij vielen worden gesloten evenmin l ere len worden oor werkversdiafting heet bet plan tojl il ionen 1 Htel e voor dat wij voor werk iOoals WIJ reeds zeiden Is van allui kanlen verzet gekomen tegen dit vanda ÜHiiie van het departement van Waterstaat Het geine0nte e tuur gaat requesItiiH ren en er zu en wel vele Kamerle d worden aangezocht en hfreid gevonden om hun stem tegen het wetsontwerp te verheffen Misschien is dit niet eens iiK er noodig en zal de Minister het vÓór dien al Inlrekkm Doch zelfs indien zulks het geval mocht ijn is het gewenscht leering te trekken uit hel gebeurde Toen onlangs de ge imeute s tiravenhage duingrondim wlldw koopen van liel Kijk ton einde het springgebied van haar waterleiding uit te lireidi n werd dit verzoek door de Tweede Kamer atgewezea o a op grond hiervan dat het gtnm entebestuur mi schieji niet altijd het duin schoon zou welen Ie i erbledig i Ken week later is dat ztMfde gomeonte bestuur gedwongen zich met kracht hi lie Itegütring Ie verzetten tegen liet gemis aan i Tbii lging van natuurHchooo harerzijds en moet zij dus bet l edrelfd i suboon in iM ecberming neuM n tvgen do itegeeicing Aa dil alles is echter nog een minder aangename kant Minister Lely waa eenige jaren wethouder van den Haag ht efl onder de leden van het gemeentoliestuiir vele vrienden Nlottogenslaandedat wordt het gemcentebostuur geen seconds om advies gevraagd over bet plan om iu het Haagscbe itosch wn Ingrijpendtj erandering aan te brengen Het geheele Kalmte plan wordl ik geiuoentelijke overheid mi erbocd op hel lijf geworpen Ui wi gemeente hebben t Hkaar In den Haag voortdurend noodig en bei is opuiorkelijk hoe weinig ze tot Bainonwerklng zijn ie lH wegen Te zonderlinger Is dit verschijnsel als nwn bedenkt dat er tu selien de ministers lauteuils en do welhoiiderszetelH een geregelde uUwisaelkiK van liezetting plaats vindt en velo lellen zoowel in dw gemeenteraad als In de Tweede KauH r oen plaats Innnueu Kerder zou de vrees gekoesterd kunnen ivorden d t be op die wijze te veel koeken ei zou wordi B tusschen Kijk en Cn mewite De oud vaderlandscbe spreuk dat wie het dichtst bij het vuur zit zich hel bost warmt komt bier ook al nlei uil Den Haag moest bill ijker wljae vijf zeteU iu de Tweede KatmT hebben oiu lat het juist een twintigste van Nederland groot is Indien deze onbilHjkheid eena werd hersteld waren er w r twee pionieren in de volktrverteg woordtglug meer oiu de belangen van dien Haag Ie vordodigen Dok In dit opzicht ht de n sidentie misdeeld Hetgeen thans echter met bet Haagsehe Bosch is vooi vall i Is wel een li pisch staaltje van de eigenaardige verhouding die er tussoben tiet gen eent4 bestuur van den Haaf en de Hooge Uc e4 rlng beptaat Wij staan hier voor cGa van die alelkuudige raadsels die het ons iiiei gegeven is te oniwaren Wij üoustateeren alleen het verachijiisel en dit met vorwondoring en teleurHteïllng HAtHONAAH Brieven uii Parijs XXVII l arijB n Kobr 1915 Brieven uit de Hofstad fCLVlI Het Is een ekei uitdrukking de Hemel beware mij voor mijn vrienden oor mijn vtjandic zal ik het zelf wet loen iOO beware de h uel ons voor onzen VI lend minister Ijely Ons d w z de iiewoners der residentie sinds een week allen op hun achterste Iwenen zijn gaan slaan ten einde zich te verweren tegen een mlsdadigen aanval van giaiotmiden Minister op het door ons allen zoozeer geIit4 k Haagscbe Itosoh Wel m waar wandelen wij er niet ve l in doch dit beeft ook al zijn oori aak die gedeeltelijk Imit ii den onwil van ons z lf ligt Voor wie de vorm van bet üosch niet bekend Is zij meegedeeld dat deze een ii er smalle en zeer lange rechthoek is 0 er de lengte en ia hel midden ligt de njweg Zooal zulks in een bosch het Jirtterifli Maandag is rali Bernhardt 8 M pereerd Het chipt dat do doklMs nog weer haddon willen uitstelUvi doch de patiënte z f verzette zloh daar met kracht tcg m Trouwens gedurende heel i mfi lijdensgoMihiodenlH beeft zij blijk gegeven van buitengewone energie en zeldzamcn moed De doktoren liaddiv gezegil dal de amputatie kon vermeden wordtm wannw r zij zes maanden onbeweeglijk wilde blijven liggen niaar dat was haar H n onmogeli boid Diui wilde zij nog maar liever het boen kwijt wezen K zoo is het dan ook geschied ristorenmorgen tusscben negcu en tien he4 i de operatie plaats gehad ti volgeB bet uU ngeven bulletin moet dp toestaitil der latiënte zoo iM vrMlgend mogelijk li De opwftti zeH iiaeft guii volle twhitig mfnut n geduurd do4 b men heeft ruim oen kwartier nWten wachlen voordal de eihw zijn werk gedaan bad Hl de patiöute wa Ingeslapen Hei rechterls en is Imveii de knie afgezet Harah Berntiardt zal nu drie weken onbeweeglijk mooten blijven liggen on zij FEVILLETON het koude zweet naar de slapen stijgen NiHK anders dan een paar briefjes die gij de vriendcilijklieid hebt gehad mij over de zaak te schrijven i mmanuel de Josach meende de aarde onder zijne voeten te voelen wegzinken Ja bij had de grcnzenlooze domheid begaan maar daartoe enkel gedreven doordien Cornells Hartt telkens talmde met het storten zijner millioenen en zich altijd liet veronUohuldigen zoo vaak de lankier In die dftg n lot liem kwam flij iK greep thans hoc dit alle slechts een fijn overlegd spel was geweest om hem onder zijne macht to krijgen en ti rwiji luj nog altijd sprakeloos bleef van schrik liernani zijn folteraar f ij trekt u de zaak veel te sterk aan geloof mij Ik zal u niet plunderen en misgun u volsirekt niet de helft der verdiensten voor uxelf op te Steken Ik ken 11 genoeg om te weten dat mijn doel dan nog aanzienlijk genoeg zal zijn Komaan le prijs is ni t te boog als gij bedenkt welk eene voldoening gij er in vindt u door te laten gaan voor een vriend der menschheid een beschermer van alle ellenden Noem mij liever in e ie een ronde som waarvoor ik mijne brieven twug kan koopen Nu verbaast gij mij toeb Meent gij dan dat ik zoo weinig waarde zou hechten aan dïe kiwne l ewijzen uwer vriend iihap Neen mijn Iteste baron zoolang gij zaken drijft en Ik jen overtuigd dat tilt uw leven lang zal voortduren weusch ik uwe trouwe compagnon te zl l at niel Ik wil het niet I riep Emmanuel de Josach uit en niemand kan mij daartoe dwingen Daarin hebt gij gelijk Tot spoedig iliis en aangtmamo wudelln Hij wendde zicti doodbedaard om en wilde zich verwijderen Maar de bankier hield hem terug Waar gaat gij heen vroeg hij op gi smoorden toon Naar graaf Karrf de Suez Waartoe Hein aantooncn hoe belangeloos uwe diensten tot dusverre waren Welk eene iK uzellng bij voorls ld gij geftiacht hebt voor de vervalschiog der photograph ieön O ik weet wel d photograaf vroeg ook z n aandeel maar gij hebt alteen de rekening geschreven en ze bedroog geen klMni c4d Hoe I lij weet Ik weet genoeg ooi u voortaan desverkiezende een kosteloos verblijf in een van s lands gehouwen te verschaffen Bepaal dus zeM maar wat gij wilt Hel is wel gij zult een aandeel in mijne winsten hebben klonk tiet nauwelijks hoorbaar De lielft gwn cent minder en ik zaï daartoe al uwe inkomaten na moeten zien Het zij zoo de heilt Dan iK n ik voldaan en he li ik de eer ii Ie groeten Zoodra ik u noodig heb zal ik bij u komen Tot zoolang vaarwel In hij verwijderde zich iiHrt den bedaarden ti ed van Iemand die zich nees Ier gevoelt over het lot en d omstandig hutk n I mmanuel de Josadi dKarnnlegeo sftoodde zich huiswaarts met eene uitdrukking val wanhoop op liet gelaat Zou liij dan gelijk de ellendeling tiet hem voorspeld had tol het eind zijmT dagen aan zi ie wel onderworpen blijven f Neen dst was bnlioudbaar hij zou nooit in staat zijn hel te draden en krankzinnig worden onder dien voortdurenden angst want vro tf of laat zou de dokter zich toch nts een verrader tegen hom keeren hij gevoHde lat en hij lierinnerde zich daarbij een verhaal dat iis n omtrent Carnelis Hartt verti ide Toen bij in Amerika was gekomen had hij aldaar een zijm r vroegere stadgenooten herkend een man tiie jaren te voren in een oogenblik van jeugdigen waanzin de kas waarover hij gesteld was had Iwstolen Hij was naar de Nieuwe Wereld gevlucht en had aldaar door beroiiw aangegrepen een nieuw leven van eerli te en hardnekkigen arlieid begiOTinen Niet alleen bad hij zijno eersU verdiensten gebruikt om bet ontvreemde plus de renten terug te zenden maar hij poogde overal In het verborgen wel te doen als hoopte hij daarOK de het verleiden uit te wteschen De fortuin had hem begunstigd en hij was reeds een vermogend man toen de gewezen apolhikersleerling in Amerika aankwam Op z i r ii avond meldde hij xleh 9rW09St £ 9V0M Een bselA dar w rk llikh U 71 0an Dog zou niemand er aan denken u te verwijten dal gij der grootsche onderneming kleine vriendechapsdiensten liewljst ik minder dan iemand anders alloen maar wensoh ik er u aan te herinneren dat wij bondgenoottm zijn dat Ik oak mijrt aandeel in de dankbaarheid dw directie wil hebben Maar ongelukkige 1 hebt gij dan nog ni H genoeg woekergcld opgestoken Ik Mu u dezelfde vraag kunnen doen en ik moet u in het geheugen roepen dat ii ijn geweten niet minder rekbaar dan het uwe la Ja o neen dns wilt gij tuij ook bij uw verdere kleine schikklnfcen met ie laatnAapplj aanrfulteo Neen antwoordde de bankier met kracht Ik l ekominer mij immers ook niet over uwe andm e zaken Vraag ik u een aandeel in de winsten die zij u op mogen leveren J at l8 leto geheel verachillendB mijn waarde antwoordde de gelukieoeker op ontwschaamden toon Ik wacht er mij wel voor ooit de kleine onvoorzichilgheden te l egaan waar gij zoo gomakkeiijk toe overgaat Wat bedoelt gij en de financier bij hem aan on zeide bom berkend te hub en Indien bij zijne anteciHlentfln in een der groote dag4 ladon med deelde was bij vttrloren maar dat zou t arnetls Hartt oprecht leed doen on hij stemde er dus iu toe het stilzwijgen te bewaren tegen eene billijke vergoe ng zijner liescheidcu held De ongelukkige was buiten zlobzelven van angst Hoe ook al mocht ineti IwaalJ jaren lang getracht hebl en zich op Ie heffen van een val en te btn stellen wat slfcbts ie hersleltan viel nooit zo men de dwaasheid zijner jeu id te niet kunnen doen I Hij wilde tot P kcn prijs de eer zijner vrouw en kinderen redden en gaf zijn bezoeker wat hij slechts vroeg Pe avontnrier haastte zich die gom in eene winstgevende zaak te teken maar bij bleef den schijn aannemtm doodarni te ffijn en zes maand n later meldde hij zich opnieuw bij zijn stadgenoot aan oui hem to zoggen dat bij ti prooi was aan zulk eene ellende dat bij nogmaals gedwongen was een tieroep op zijn beurs te doen Van dat uur af werd hij zijn bloedzuiger ontnam hij hem langzamerhand alles wat bij verAeod h ï De rampzalige man verloor het hoofd onder die voortdurende edieLging sijne naken werdrn door h wi verwaarleofid Wordt vervolgd