Goudsche Courant, zaterdag 6 maart 1915

bank Hinder op ongeveer 150 M afstatfd van het vaarwater in het Bokkegat aangespoelde mijn vermoedelijk een Engelsche dwars over van een hoorn voorzien en ongeveer een halven Meter in het zand geweld De mijn is a h w geheel begroeid Men meldt ons uit Haarlem Even bezuiden Zandvoort is een mijn aaangeapoeld De bewoonster van de St Jacobstraat in den Haag die Donderdagavond ernstige brandwonden bekwam doordat haar kleeren vlam vatton door t vuur nit haar stoof is hedennacht overleden Z K H Prins Hendrik keert heden van het Loo naar de Residentie terug Brand in de kazernt Men meldt ons uit Dellt In den atfteloopen nacht is de lufauterlekazm ue oor HUI groot deel tol deu grond ofgelu iud De gehoele DeKiHche braiulweer en ook een Haagijche aulospult nwiMii aan het biuHschingswerk detd Omtn ut d oorzaak an don brand verkeert men in hft onzekere Men vermoedt dat kwaadwilligheid in het spel ia Men meldl y A nadiT Dngevoer kwart e er twaalf ontdekte men den brand in de aehtervleugi lw Avt kazerne IV ka iuL ipiiU bleek met bruikbaar on bel Ceni raal Majoor Klerk do Heue commandöul van de Ie divisie hei ft liwlenmorgeu iB Dellt den toestand op lujt terrein van de gedeeltolijk afgebrande kazerne in oogenFiphouw genomen De in peeleur van de lenio 1 li neraal Majoor Milten was cveneenH tegenwoordig I e oorzaak van den brand Is n ïg nii l Mislge steld wel wtaat vast dal giateretiavond stioO akken zi i gevuld thider oi hl wordt of onvoorziehlig nv vuur Ih umftegaan d r Leeden uitj Achter de Kerk tJ naar den Haagt Visschersdijk 7 en W Schrage uiq Groenendaal 88 naar Deventer Boksbergerweg GOUDA 6 Maart 1916 ll l loinilé lm Sleun aan Nood id l dcwr MoWli satU U Oouite uvll m M 01 1 Maart steun wordt v tiii aan 9 t gMtanim liigt kou zijn dp volgsndo giflm KERKNIEUWS Remonstrantsche Gemeente Bij de Remonstrantsche Gemeente te Groningen is beroepen in de vacature Wannée ds de Regt uit Alkmaar New Yorksche Beurs 5 Maart De omzet bedroeg 200 000 aand Gew Aand Atchison Topeka 95 Baltimore Ohio GS Bethlehem Steel 65 Erie spw 22Vi Gouda Nunspeet Eindhoven Den Haag Bergen op Zoom Gouda Amsterdam Kans C South 92 Missouri K T 10 Mexico Nat Ie Pref 10 Messouri Bacific l V Rock Island s Southern Railway Kj a Southern Pacific Union Pacific H0 2 Amalg Copper 54 8 Car en Ponndry 42 Smelt en Ref G4 Steel Corp 45V8 American Can ÏÏS a United Cigar 42V2 Hidec Leather 27 a Central Leather 34 a Studebaker 47 a Inter Merc Marine 47i aObl 34 KHbld Sas van Gent Gouwsluis Amersfoort Leiden Velde Antenet v d Verkaai Mej Volont Armand Wolters M Briefkaarten Buldering Mej M Berg Mej ï v d Boom W Daems M M Ede Remy v Fijft J W Gebruers Jul Hulwijk Wed Jansen E J Maaa J L Keuh P G Prins J Scholman Mej Veldman G Verhoeven Johannes Zeilstra P Zon Mevr Nota Aan de afzenders wordt aanbevolen hun naam en adres op de stukken te vermelden opdat deze bij onbeatelbaarheid aan hen kunnen teruggegeven worden De Directeur van het Posten Telegraafkantoor RINK Den Haag Arasterdam Rottei dam Rotterdam Amersfoort utrecht Harderwijk Nunspeet Leiden Amersfoort Rotterdam Zwolle Beek Rotterdam Laatste Berichten Aan het AVestelijk Pront TAUIJS Maart Het communiqué van feisleravond 11 uur meldt Aan de Beltiiselie duinen wW den de aauvallen der UuUaeherH op een van onze loopgraven afgeslagen Onze tegenaanvallen ten Noorden van Atreoht haddien mi gunstig ro ultaat Dondt rdagftyond hebben wij een onipngnie mitrailleurs krijgsgevangen geinafiikt en do aanvallende HuilHchers be leii li rugge lpL ven Wij heroverden de oorge choven linies welke gedurende Uwv dagen in vljandielijke handeii wart n geweeêt Wij niBakti n daarbij een root aantal krijgsgövangenen Reims werd den gejieelen dag gebouil ardieerd tn f hampagnc liij Perthes l ehaalden wij oen Iti KÜBt HueccB Donderdagavond heijben een gardeconipagnie oniBingfMd en geangcn genoÈiien liediea hebben wij eon loopgraaf len Noord W tei VBJi perlhesi genoiiK u Ten Nooré Weeten vnn Mennil erovord en wij eenige toopgravt n van een lengte van 6U Yards Ook veroverden wij vergchilknidtv loopgraven in de iiavijneu ten S oord Weaten van Beau St jour In Argonne en in het weHtolijk Sedeclle v4n hel dorp Vanquois hebhen wij belangritke vorderingen gemaakt Iu hel bofeli i e I relrc ten Noord Westen an l onl 4 MoiiHson h hben wij een o an til iifg HlaKcn In d n l lzas hebben wi bii llartmaimwinlerkopl oen loopgraaf mio d In België De autoriteiten hebben overwogen de provincie Limburg te ontlaaten van Belgi sche vluchtelingen dio geen voldoende middelen van bestaan liebl en en thans onderstand genieten Dezen zuilen successievelijk naar het Belgische dorp te Uden worden overgebracht Dinsdag a s gaan ongeveer 500 Belgische vluchtelingen uit Liraburg naaJ Uden Aan het Oostdiijk Front WEENEN 5 Maart part Officieel Aan het front in Russisch Polen en Oost GaliciÖ hcorschte gisteren algemeene rust In do Karpatlien wordt aan eenige gedeelten van het front gevochten Dg toestand is onveranderd De krijgsverrichtingen ter Zee r iUJH f Mfiart Ofüeiwl I eu elup aii i v flotille van hel 2de Fran i be lichte t kader wi gisteren in het Kanaal cfn Diiltfcbe oïiderzwj r type ï 2 liest hoten lie ondeT7A e r werd door drio Krnnaien getroffen doo c weg en verflurcii een poor achter te laten I e TurkHeliB Kewidenth erplaatHt V iïoMi 5 Maart via Lotulen DeAg ii x ia Naziouale ontvangt een lelegrain nil Mhene dal A Hullon vau Turki re Kwi lanliuopei hii ft vedalen Voetbal Programma voor Zondag 7 Maart N V B Md A V O C HaarlemH F C Sparta Hercules D F G H V V H B S Afd O B M T T O P Olympia A D O G V B Struis l Olympiad Woerden 2 V W G Struis 2 ZevonhuiBon Morgen speelt Olypia haar laatste competitie wedstrijd Olympia komt met de volgende combinatie nit Wagner Iterson Kolk Houdijk Wagner M allo n Mooijaart de Wilde Duim Oremer Samsom We gelooven wel dat de blauwwitten met deze combinatie zal winnen T O P trekt naar B M T in den Haag We meenen dat het de roodzwarten slecht zal bekomen De stand in afd O is thans ft B ö r U N L A D O B M T Olympia G oud a Telegraflscli Weerbericht van het Koninklyk Meteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 769 0 ie Haparanda laagste stand 7 49 7 te Sielt Verwachting tot den volgenden dag Matige tot krachtige nooriiwestnlijke tot zuidwestelijke wind zwaarbewolkt tot betrokken later waarschynlijk weer regenbuien zelfde temperatuur BrRiiEULIJKE STAND iOIIDA GEBOREN 3 Maart Adriaan ouders A Boogaerdt en G U W Arasingh Willem Krederik ouders B Blokland en A P Willomso 4 üertuB ouders T Rook on C F A Truhm Arie ouders A Versluys on M Z Hageman Johannes Chri stiaan ouders V Revet on A G J Rabouw ONDERTROUWD D van Wijk en J de Keizer H Sijl en R van Waas OVERLEDEN 3 Maart Cornel is Agten 25 j 5 Nicolaaa II van dor Wouden mnd Sophia van Htoenderen wed v A Limachor Ml j Dirkje Hendriks 2 j Lijntje Noliol 10 mnd Advertenüëïi Opgave van Personen die zich gedurende de week van 26 Febr tot 5 Maart m de Gemeente gevestigd of deze veriaten hebben W D van Renesse uit Vreeland in Turfmarkt 134 Mr J W R van Eeten nit Lemsfceriand in Gouwe 19 Qr Th van der Veer nit Culemborg m P C Bothstraat 72 C J M van der Ene uit Oude Pekela in Achter de Vischmarkt 78 J Blok uit Rotterdam in Gouwe 188 en C de Leeuw uit Culemborg in R van Catsweg 27 yEMTROKKBNEJf C Umers uit Markt 16 naar Budel L A Terdn uit Kattensingel 97 naar Nienwerkerk a d IJ el C Kraan mt Raam 178 naar Reeuwijk B Soholten uit Vijverstraat 4 naar Groningen Radijsstraat 10 D de V ssor uit Cmbethatraat 21 naar Ainst dam Elisabeth Wolfstraat 23 O J M van In Duitschland ISKHDIJN 5 Maart De dienst van all aiitoluHiijnen i pestaakt Ue omnibuhinnatftebappij hoopt dat de moei lijk lieden Icebl t van tijde üHten aard zijn 11 RMJiN 5 Maart In den afg dooi K n naebt viel te iterlijn een groote maKha nt euw waardoor het verkeer herienmor ien op vele plaateen gefttoord was ZURICH 5 Maart Pe Regeoring van Ba ien be t volgens een telegram uit Karlsruhe een verordening uitgevaardigd iot het verbonwen van aardappelen op onbebouwde terreinen en gronden LONDEN O Maart Part Volgens een telegram uit Amsterdam aan de Daily Chronicle ia ahlaar uit Borlgn Certificaten van Oorsprong afgegeven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda benoodigd voor de verzending van goederen uit dit district naar de Amerikaansche havens per HOLLAND AMERIKA LIJN zijn vanaf Dinsdag a s verkrijgbaar ad 40 cents pep stuk inolusittf zegeQ tor Drukkerij van A BRINKMAN ZOON Markt 31 Gouda kan nedet leggen bij een tarief dal nagenoeg geheel gelijk is aan dat te Rotterdam waar alles aooveel daarder is Ik heb verder een opmerking te maken over het tarief van 115 Voor het geheel of gedeeltelijk ledigen van privaat en zinkputten voor de eerste vracht 1 5 M f gedeelte daarvan f 2 25 voor elke volgende vracht f 1 60 Er is daarbg niet aan gedacht dat volgens art 190derpolitie verordening dit werk uitsluitend in den nacht moet geschieden Aangezien nu voor nachtwerk de werklieden een toeslag van 50 o bij hun loon krggen is het gewenscht het tarief van lift ook 50 b hooger te stellen Ik stel daarom voor de daar genoemde bedragen te stellen op f 3 50 en f 2 25 Overigens 2ou ik den Haad willen ontraden het tarief te verhoogen De gemeente reiniging kan haar diensten niet voor niets bewezen zij moet eenige inkomsten hebben maar het tarief moet zijn dat het ten gerieve van de inwoners is Het amendemeni van de Velde wordt voldoende ondersteund en niaakt mitsdien een onderwerp van beraadslaging uit Wordt vervolgd UIT HET LEVEN VAN EEN VELD PREDIKER BIJ HET LEOER TE VELDE XXVI Uvi o UstD voorlieldf ga Ik vandaag ili Zfn Itrift Hcbïijren Het in Donderdag dun 1 Maarl JuÏHt zee inaaud ti g H fn ii nd ik in diotiet al Vi ldprediker morK n aj liet 26 wokcu i n dut ik vroii vu kmderon vt iiu t om mijn tijdu ïi wi rk op to U inw J n liierlwviai Hiaat 1 zooddt Ik por weök gcirouw it Uf Hii hKi Ih Ij latfii hooren In hel eeriX Imd ik v tiïni s t vortellon omdat tk me vcrtfOHwd ttJOcHt inaitün met mijn nlcuwp taak eii rnijn iiiouwo oi g ïving en hot in Kiilki ouiHtiui lighod H betet 1 af te vvddiH n n ontvangen indrukken te late bezinken Ook liad ik toen weinig Ki l g iilii i ruHlig te gaan uitten om o i jiapifi II lirengim wat ik zon kunnen Vf rlial in Maar di schade in ingehaald iHijn voornemen van jjfión brief per week f uilvoer geleed S W njogen we oen terugzien Over de ij i waarop nHjn berichteu in dit litad xijn weergeg ven mag ik niet klagen 1 loorloopond krf gon e apoedig m plaaUje 11 WLTdietf ïle n H onVeirHtaatilittttr g imaakt door drukfouten al tileven dpzr Hiel aehtorwi e soins slechts waren ze zinwtoreTid A g duld lg lojier brenge i en ileW van de schuld hieraan over op mij n bedenke dan dat ik niet altijd onder d giinwllgrtle omwtftndlgihedSen chreef en ihis Hiei r dan ivim tekort schoot In dui hdijkhoid Ik volbracht mijn vrijwilliguaiivaarde taak mot g n H gen s liel wonder dat itnnandi over arbeid die zijm Unfdti heeft graag vertelt uau im nsehen die daarvoor belangBtelling koesteren MM nualen in me de vraag gedaan vall lift Ve ldpri dikeracliap u mede ol tegen l 11 fttttxlti luidde mijn antwoord tn HOn uiIro opziehten mee in andere evenwH legen Troilw n waarvan xoii dit niet geldel zoolang HUiaken en inzichten iiU i euloftpen en het volmaakte op dw e aarii t n nU l Ih gevonden Welke vraag het diiidieaijk maakt dat ik van hal eerpte uogenblik af voorbereid was op tegen elIvnnder over gedegen ervaringen en gewnarwordingen T e g o ngevftllen is de duur I n lialf jaar weg een Itwle tijd O zekerl een b llMigr l llendis die eenlgszlns op de h oogto wftH sehreef m naar aanleiding vati mijno benoeming hierop moet ge maai rekenen dat ge Voor een halt jaar iiitriiRtiQg zult noo Mg hel ben denk aaai de warmto van herfHldftgen e aan regettlijden maar verzuim nli t ook maar vant n imiregiden i treffen voor den nlrljd tege do winterkoude Mi i kwam d Htijd i die raad wat overdreven voor We leefden inmiera nog in AuguBtua Niettemin volftdo ik hem op Al hel ben we wMnlg winterkoude giliad In Ik schrijf en denk op dit oogenhUk als V el di p r ed i ke r maar wat Ik opuierk aangaande ons zou in vooral niet min lcr kra ht gegolden hebben VNi zoovele an ren Wat zouden d e talrijke refterve officieren van geaondheid In do wnr hPl l en gezeten alfl zij hadden moeif n voor len in hun praktijk en in de l etangen van Imn gezin voor zooveel maanden 1 Jmi wat zonden de vele andere artwen die zich beschikbaar stel den voor dl aanstelling tot tijdeb oftieicr van gezondheid in pijnlijken tweeHtrij 1 zijn geraakt wat ze uiwêltti toen volgen de n aandrang oiii de gewonden op het slagveld te helpen of te iilijveo in Ie bnrgeriimatHehappij waar hun hulp toch ook noodig was Dit is inluenchen wel zeker de lange duur ïn voor allen een tfi envaller die zware eischen stelt aan het uithoudingsv rmogen en de veerkracht van ongeveer iedereen Waarlijk dat moet nien iH ldMni doorleefd men kan zich daarvan eenvoudig geen voorHtelling maken wat bel zeggen wil voor onlw jaatden tijd te verke ren in den vreemde met de ze4ïcrfa id dat men niet blijft en in rt de kans morgien te moeten vertrekken Het ergste ia dat zijn in den vreemde met gedachten aan thuis en eigfln gezin mfrt IwkommerniaHen over velerlei dingen daar in h t gevoel daaraan perHooniijk nietn te kunnen verandoren l eu lieroepsolficier drukt dit evenzeer a ï den miliclein rf den man van het reservekadier misschien hel lien dte ongehuwden er het minst nog onder te lijdv n mlHBchlen maar dan moeten zij geen meisje rijk zijn en weinig gehecht aan oud rs of plaats van herkomst iu t ón woord ongeveer en zwervelingenbestaan holdien en dan nóg drukt hen de gcAondoohmd dio zij gevoelen als gemifl aan vnjheid Slnne33 1a r LdL Goederen naar overzeesche landen De Holland Amerika lijn heeft aan haar Duitsche verschepers telegrafisch verzocht in hun eigen belang tot nader order geen goederen ter verscheping naar overzeesche landen meer naar Rotterdam af te zenden De Holland Amerika lijn zal van nu af ter verscheping naar de Amerikaansche havens slechts goederen aannemen welke uit Holland afkomstig zijn na overlegging van een behoor lijk gelegaliseerd oorsprongscertificaat Geen inladinpsbiljotten zullen worden uitgereikt dan tegen overlegging van een schriftelijke aanvrage aangevende merken nummer aantal colli vespakking duidelijk omschreven inhoud en gewicht van de partg certificaat van oorsprong afgegeven door de Kamer van Koophandel in het district van herkomst dergoederen of bij afwezigheid daarvandoor den burgemeester der betrokkengemeente gelegaliseerd door de Engeische en Franache consuls heb op de betreffende partij betrekking hebbende stel connossementen N R Ot Ned Bond voor Vrouwenkiesrecht De 3ste algemeene vergadering van de Ned Bond voor Vrouwenkiesrecht op Zondag 25 April dqs morgens te 10 uur zal gehouden worden te Bloemendaat in Hotel Duin en Daal De Duitsche grenswacht Men meldt ons uit Nijmegen De Duitsche grenswacht van onze grens ontvangt bij voortduring versterking Vooral in het RtjnWaalge bied blijken de Duitschers scherp toe te zien Zoo is Woensdag per extraauto een bevelvoerend officier te Elten aangekomen die op hooger bevel last gaf dat voortaan bij Elten aan de grens niet meer drie maar geregeld vier wachtposten moeten opgesteld worden De grensgarnizoen te Kleef Emmerik Kevelaar Qeldern enz blijven op gewone sterkten doch het groote garnizoen te Wezel ziet steeds grooter stroom militairen toevloeien dankbetuiging In opdracht hunner Eegcerlng hebben de Hritficlie en die l uil cht gtzant hier te lande aan de Vereeniging het Ntslerlaudsclie Rüotle Kruiïi dank betuigd voor de medewerking verleend bij het vervoer van invalide krijgsgevangenen over Nederlundsch grondigebied Fen kloeke Gemeenteraad Men schrijft ons uit ienemulden Toen nwrn vier maanden goled n aan het lM gin van den loopenden winter stond was hier algeaneen groote bezorgdheid voor al de arlwider ongevBOr het gedeelte der bevolking Induslrieele inrichtingen zijn hier niet zoodal wanneer niet meer buiten kan worden gewerkl dt matten fabricatie de eenige uitvlucht iJ waarmede de bevolking zich in den winter kan bezighouden Ue inattenhandelaren Intusschcn zagen den loi Ktand voor dat fabrleaat donker in en gevo lden zH r weinig htst tot aankoop De U ineenteraad mwnde dat daarom spoetiig ingrijpen dringend noodig was en ln aioot de matten voor gemeenterekening aan te koopen ten oindi daardoor In de werkloosheid te voorzien Tot hcde werden ongeveer 3000 rollen ing tocht waarvoor ruim 15000 werd bestewJ nn dien voorraad werden Dinsdag luim 111 0 rol in publieke veiling veriioeht honnnige soortra Mangrljk hooger dan de inkoopsprijs De verkoop van de overige zal spoó volgen Oi V d D Boter Het KtJdd DO 1S3 bevat een Kon be klim van dm den deeer houdende tijde 1 lijke opheffing van bet verbod van uitvoer van boter erzeodiQg van gedrukte stukkea eaz naar emkele plaatsen in België lie directeur generaal der posterijen en teiegraphie maakt bekend dat met ingang van i dezer naar de plaatsen in hel door iiuithehland IwzeUi gedeelte van iselgié genoeiïKl iu de St ct no 36 van U Kobruari onder dezelfde voorwaarden eu Ifepaliagen als waaronder daarheen ihaus verzending van brieven en briefkoarien plaats vindt gewone o aangeieekende gedrukte stukken monsters m akten en geschreven I e8cheiden kunnen worden verzonden Couranten zijn Ijleronder n i e t be grepen ite hiervortmlwdoeld © plaatsen zijn 11 r u s H e i met de voorsteden ea omliggende plaatsen Anderlecht Auderghem BoitHfort Cureghetit Etterbeek Evere i orewt Ganshoren Uarwi Jette Ixellee kotKkell erg I aeken Molenbeek Saint iilles SaintJoas vten Noode tJchoerbeek Tervueren üccle Vilvorde Watermael Wohiwe Vervier met Dison Uolliain Liinbarg knaival Hensy Hodimwit l epinsler Stembert Luik met Angleur Ans Chénée Fléuialie Irivegnée Hostal HoUogneaui i urrns Jemeppe Vlaa Jupiile üugróe Sfjlessin Seraing Tüleur Val Saint Lamv liert Wandre A n t w er pon St ct Mijnen l e dezer dagen te Scheveningen binnengekomen Ireller SOH 407 heeft gerap orteerd op 24 I ebr dos morgens 8 uur op 52 20 N Br en V 40 O L imrt bet treilnei opgehaaid de hebben oen mijn liüvesiigd aan ecu slroaldraad welke na afkapping is gezonken Op 27 Pebr 28 l V br en 1 Maart heeft de bemanning van dezen t eiler mijnen zien drijven 1 0 treiler BtJH 67 heeft op 28 Febr K uii len N W van het vuurschip Maaa J roode mi on ontmoet waarvan een aai wit kruis op den kop èn gemerkt H 1 viTilvrs 1 zwarte mijnen N R Crt Crodiet Mi n meldt ons uil Den Haag Omtrent ïe op ld Maart in het gebouw der ïrafelijke Zalen te s Graveuhage to houdon vergadiering van vertegenwoordigers van credietinötellingen kan nog worden medegedeeld 4 t deze vergadering uitgaat van eene commissie bestaande uit de ministers Treub Bosboom en Posthuma den presiduut van de Ncd Handelmaatschappij eu Prof De Vooye als voorzitter van ikcommissie van uitvoering van het Kon Nat steuncomité De vergadering waarin H M de Koningin legCTiwoerdig zal zijn betrrfl een plan tot bot bijeenbrengen van de be Umiide l an kinetellingen die zich bezig houden met het verstrekken van crodiet aan den kl iuen Midd ensland u et het üog op hel verleenen van credieten aan Ivtt ino MiddenHtandors uit don Landbouw Nijverheid en Handel die door den oorlogstoestand hun zatfUcjes moetem zien verloopen of teniet gaan en die niet in tant zijn de waarborgen te bieden welke onder normale omt tandigheden door de erediietiuHt el Uingen van hen worden vi rlangd Xederlandsche uitgewi enen uit België Men meldt ons uit Antwerpen Db Retieerings coinmisearls belast met d regeling van Xederlondeche Iwlangen in BelHÜ herinnert er aan dal do len eeiil©bertturen geen verlof t H vervoer van inlioe lels uit België verleenen dan na voldoening der holaslingsohuld Daar het voorts veelvuldig voorkomt dat vermogenden zich op goed geluk naar iJel ë l i fzonder naar Antwerpen begeven zlj er nadrukkelijk op gewezen dal dezer ijiU niet kan wordi n ingestaan voor kosteloos verhiijf of vergoeding van reiskosten naar Nederland Belanghebbenden zijii er eveneens nog op aandachtig geniaiikl dat de omzonden brieven betrekkelijk z 4tere transporlplannen niet zijn uitgeftaan van het lK voegde comité zetelend Meir 14 Antwerpen en derhalve dezerzijds geenerlei verantwoording kan worden aanvaard Weer naar zee Men meldt ons uit IJmulden De loggers die eenige dagen geleden uil zee t rug kwamen te IJmulden uit vrees voor mijnen zi heden toch weer uitgevareïi ter uitoefening der visscherij Qemengde Bericliten Relletjee te Veenhuizen Men schrijft uit Veenhuizen d d 1 Mrt aan het Hbtd l oen giste ren 28 l ebr de verpleeg len de r Hijka Weirkinrichting alhier na afloop van den kerkdienst in de Ned Herv Kerk zich op den terugweg bevondt n naar het tweede gesticht weigerdi u sommigen te raaroheeren in de bepaalde orde n l op rijen van vier Ken woord i wisseling lusechen één dier hegeleidende atnbtetiaroo m één der verpleegd den ontstond en zelte al dadeli kwaad i loed Hedenmorgen op het appèl viel er al H iiige gisting waar te nemen die zich uilte in verzet tegen d i rijksveldwachEer dSe den dbor don betreffenden ambteimar nangeweztm verpleegde wilde orn steer Door hulp van anderen mislukte dit toen Op IrH mlddagappel kwam het tot dadelijkheden Weer zou de schuldige worden aangewezen oni te worden ezonderd Nu had hij zich op alle gebeurlijkheden gewapend want bij droeg erborgen tusschen zijn kleerew een ongeveer 40 C M lang Muk ijzer van 2 C M vierkant Hieruveo ging hij den veldwachter Ie lijf en bracht hem een tamelijk ernstige wonde bij het oog toe Toen iiij uithaalde voor den tweeden slag kwam te rechter tijd de directeur van het tweedot geslieht te hulp Vóór de slag aankwam viel er een schot uit de revolver van deo directeur en de aanrander stortte neer De overige verpleegden vluchtten uitwn De getroffene werd dadelijk per lirancard naar het centraal hospitaal gobraehl De kogel was achter het oor in gefcprongen en had boven de halswervel een uitweg gevonden De wonde btoek niet doodi lijk te zijn en gevaar voor het leven schijnt uilge lot i Aanvaring Men meldt ons uit Amsterdam Hedenmiddag is het Rijnschip Palestina schipper i J Waseenberg uit Rolterdam op weg van Alkmaar naar Amsterdam in aanvaring geweest in het Noord Hollandsch Kanaal met de brug bij Kogerpolder Het sehip is bij de Willemsluis aangehouden daar dtt schipper de aangeInachle Bchadfl moot vergoeden Door het Kamerlid De Jong Hoorn werd bij de lieepreklng van den econo iiii hen toestand dos lands In de Tweede Kamer o m gewezen op den hoogenpriJB die de uien reeds in den Haa kosten T Ken grappen maker uienhandelaar heeft deze gelegenheid te baat genomen om den lieer de Jong offerte te maken van uleft tegen I cent per stuk onder toevoeging dat iHt geeni Kamper uien waren Thans heeft naar de N R Cl meldt de heer do Jong aan den heer Slot groen tenpx por leur te Broek op Langendi naar aanleiding van diens lelegrafiech aanbie Hng tot levering van uien eea briefkaart gezonden van don volgendeÈ inhoud Daar ik het nog niet tot uienhandieiaar heb goliraoht kan ik van uwe vriendelijke offerte geen gebruik maken vow den verkoop van groote partijen Om a mijn gofden wil te toonen heb ik uft waardwring voor uw zoo vermakelijk telegram een postwisse van dTie cent gd tonden om mij franco Haag drie uien te doe toekomen Loonen voor Veldarbeidera Men meldt ons iiit Stellendam De landbouwers te Stellendam hebben eene nieuwe loonregeling voor h inne veldarbeidera ingevoerd De dagloonen n l zijn gebracht van f 0 75 op f 1 00 Ook eenige landbouwers te Dirksland hebben het loon voor hun veldarbeiders verhoogd met eene wekelijksohe toelage van f 1 00 boven het loon I en handige meid Te Vlissingen werd gisteren een Duitsoh soldaat binnengebracht die d grens wae overgekomen Het geeohiodde op bijzondere wijze Met 4H n l tal kameraden was hij te Mechelen aan het pret maken Bdioord door de blauwe oogen van een Vlaam Hche schoone ging hij met deze eenigo eafé s in en liel zioh daar het bier wel maken Op een gegeven oogenbllk bevond hij zich in don trein die hom in de richting van dë KÜnge voerde Hoe wint hij zelf niet te vertellen d och toen hij zich weor bewust was van zich zelf bevond hij zich op Nedierlahdschen bodem Zonder eenig wapen kwam hij aan Hij l ehoorde tot het korps der pontonuiers en was afkomstig uit den VAzhs Blijkliaar heeft de Belgische jonge dochter op deze wijze een vijand onsehitó©lijk gemaakt Hij zou nu opgezond en orden naar Bergen Aan den grond geraakt Het Belgisch stoomschip President Bunge U gisteren voor den Waterweg aan den an di n grond geraakt doch met eigen iiiiddoien later weder vlot geraakt Ken HoUandter veroordeeld Men schrijft uil Vllasingen aan de N Crt l enige maanden geleden had de heer P in Belgiti ingevoerd een prentkaart Uk t kinderkopjes en gebeden Behoorli had hij zijn drukwt k te Selzaete aangegeven en 18 centimes belasting per kilo betaald Ruim één maand daarna verbood de Koimnandiatur te ïent den verkoop Men voroordeeldw toen den heer P tot 300 Mark boete Daar hij NederlanduT is trad onze consul voor hem op Doch niets hielp Alleen ga men hem op herhaald aandringen tvm qultaittie Toen do heer P nu den 8en Februari naar Nederland ging om zaken te doen vond men op he i 3 adressen van inwoners nit België die nu in Kngeland vertoeven Do adressen waren o a van een kloosteroverste een kind en eme damt Deze adresöen waren voldoetidip reden om den beer P te arresieeren Den 20en werd hl veroordeeld tot maanden gevangenisstraf in Duitschland af lo doen Als verzwarende omirtandlgIteden diende ihsi eenigo maanden oude brief uil Frankrijk op hem bevonden Majoor AlbreehtH vond het feit zoo ernstig dat hij voor den verdachte de doodstraf vroeg D gi 2ti8ten Februari werd de man opgezontten Zijn nog jonge vrottw ueteoQ kindje van è jaar wilde men aaavaidïelijk geen pas geven om naar haarfwniiie in Holland te gaan Doch aangezien zij ook een Hollantbcbe Is kon men dit niet volhouden Nu zat de vrouw te Viiasïngen gisteren in sorobero stemming op dba trein na ar Rotterdam te wachten 2ii vroeg mij waaroui men elders de Nederlanders dupeert terwijl de Dultadier in ons tand zicb vrij m en bewegen Do liedroef de vrouw zou nu bij ong ministerie van Buiteolandsche Zaken aankloppen om tuaschenkomat Jammerlijk verdronken Men meldt ons uit Unmiden d d 5 Maart De stuurman J Wijker gehuwd en te l gmond aan Zee wonende is van fen Btoomtrawler IJM 134 lerberdina Johanna over boord geslagen en verdronken Xjjkj nD BO U vr Mond en klauwzeer Sedert de vorige opgave dd 24 ƒ hruari zi in gevallen van mw d ynklai wzeer vastgesteld in Gelderland in elk dw gMueentcn Zevenaar en Ruurio 1 geval in Noord Brabant 1 geval te Zeven hergen in ZL land 1 geval te Terneuzcn in Limburg 2 gevallen Ie VVeesem en in elk der gemeenten Maashree Huer Kessel en Si Odilienberg 1 geval in Zuid Holland 2 gevallen te Wateringen en in elk der genaoenten Zoelerwoude Voorschoten Rijswijk Streefkerk Lelden en Voorburg 1 geval I en belangrijk gedieelto van ons land bleef alzoo vrij van de ziekie terwijl in het overige deel uitbreiding van eaiige beteekenis overal kon worden voorkoiiK n in Zuid Holland dat thans de meeste MTg baart bleef de toestand vrijwel gelijk In O genwjenton waar du mite zich voordeed n l Alkemade Alpbon Zoeterwoude VShr Zogwaard ra Sionipwijk kwamen refipoctieivelijk sedert 23 Januari en 18 18 19 23 23 Febrauri geen nieuwe gevallen voor In de volgendie geiaipenten worden deHaiatregejen opgoliej Wijde Wormer Puniierend Herwijnen Benschop Borculo Wisch Beugen Arcen en Velden Irubhenvorst N R Cl Gemeentelijke Arbeidsbeurs Aanvragen van werknemers Volwassenen 1 teekenaar 11 timmerlieden 5 metselaara 1 steenhouwer C opperlieden 2 schilders 1 stucadoor 1 pijpmaket 1 behanger 1 stoelenmaker 4 meabelmakers 2 touwslagers 2 letterzetters 1 kellner 1 schipper 2 grondwerkers Ij pakhuiskoecht 8 werklieden zonder vakkennis 1 heier Beneden 18 jaar 2 timmerlieden 1 pakhaisknecht Aanvragen van werkgevers Volwassenen 1 lakker 1 loopkneoht Beneden 18 jaar 1 bakker 1 werkman zonder vakkennis PREDIKBEURTEN QOUDA Zondag 7 Maart REMON8TRANTS0HE KERK 10 Vj u v m Ds L B HOUTÖAST proponent bij de Rem Broederschap St janskerk 10 u v m Ds J a DEUR 2 u n m Geen dienst 6 u n m Ds J BIJL KERK PEPERSTRAAT 2 u n m Ds H OANNEGIETEB LUTHERSCHE KEEK 10 u v m Ds GRONEMEIJEE Em Pred van Amsterdam HAASTRECHT NED HERV KERK 10 n v m Ds E v n BROEK GEREP KERK 91 0 n v m Ds VAN HALSEMA G f a n m Ds VAN HALSEMA MOORDRECHT NED HEEV KERK 10 u v m Ds C DE HOLL EmPred Den Haag Doop GOUDA Woensdag 10 Maart St janskerk 12 u m Ds J G DEUR Huwelijksinzegening KERK PEPERSTRAAT 81 j u n m Ds J G DEUR Bpellezing LUTHERSCHE KERK Donderdag 11 Maart 8 n n m Ds SCHAËTEN ling ainlit nttaA Stad snieuws Dr lifiT J van HiomJcHjl T swri larie alhier in als zoodanig lie üi üid to Aljkotidi Postkantoor te Gouda lijst van de aan dit kantoor ter post bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekendheid van de geadresseerden gedurende de 2e helft der maand Febr niet zijn feunnen worden uitgereikt Namen der Plaatsen van geadresseerden bestemming pQitenland Brieven Pieters Wed WUrijck bij Antwerpen Binnenland Brieven Burg V d Mej Kerckhove John Lemal Muller O F W Oei Wednwe Simons Ompeet D A M öliedrecht A G FOSa EK IJBIsr I t 60 f 32 Aiitomaol 2 maal Particulieren l oor de Rotterdajuscho Rechtbank Ie hel lailliaHement uilgeftprokea van G F M J IJrabhe eerti jdft woonachtig Markt ï Ihana zondör hekiside verhlijfplaats Tot curator i beooemd Mr R Rensuia alhier tot roohturconsniBsatiB Mr M Polak Kaaficontrole Station Zuid Holland Op honder kg Jt Maart des morgens te 10 uur zal in de SocioU it n8 reooegeji wn algeineene vergadering wordien gehouden van ledden van bet KaascontroU triatlon ZuidHolland In die vergadering Itomen o a aan dv orde jaarverslagen verkiezing Iwsiuursleden voorstellw van het I e8tuur tol iiilhri iding van het aantal IwstuurBledu n hel Rijkskaaeuierk en de propaganda Bond van Kaasproducenton llo Bond van Kaasprod neen ten zal op 18 Maart dce s morgens te 10 uur in ik hovenzaal van het Schaakbord alliitT een algemeene vergadering houden I e agenda hevat o in Bef prt king over den financieëlen toefltand van den Boud iHWprekingen over het Maandblad voorstellen van aldeelingen BIcskensgraal va Wijngaarden l e Alg vergadering overwege de wen ehelijkheid stappen te doen bij dw Rcge Ting om mei een algeheel uitvoervwbod van vee en varkens te voorkomen l n voorblel van Ouderkerk a d IJ ca De Alg Vergadering besluite een inilividiKH lc Ht nmiing ti houden onder lil i v leden van den Bond om na te na n ia hoever d e lieden sympathinferen im l de rogwringfiuiaatregelen teg n monden klauwïeer Een half fleschje wgn ontvreemd Gisterenavond is bij den handelaar Mulder Groenendaal vermoedelijk door een paar opgeschoten jongens een half floschje zoete wijn weggenomen De politie die een opderzoek heeft ingesteld ia de daders op het spoor SFOSST Bosfcoop Wm nsdagavond had in de Gerei Kerk aan den Zijdttwog een zang uitvoering van kinderen plaata ten voordcelo van hel ond rsteuningefonde dor Ghr schooi al hier Proohllg kïonbeh tic kl derstwnluen door het kerkgelwuw Inleider voor dezen avond was de lieer F J Orootendorst vooi 7 itiov der varueniging voor hr onderwijw 10 de er plaatse Verdere sprekers die de zangers alwin8clden waren de heeren dh l erdmanH eu de Tuiastra het Iwwfd i vr br school do hoer IJ Veerman en di 01 dIferling J Ramp Hot ruime kisrkgi bouw was geliecl gevuld en do voorsbandern van het ühri telijk ondorwija hel hen ifu welgtMlaagde avond gehad Kiodelijk i en vorbindflng tusschen Lblden i n loüda via Leiderdorp Koadekerk Ila i rswoude Boskoop naar Oouda Als door do spoor en tramweg maalsciiappijen geen middiel wetcm om dit verwaarloosde hoekje van Zuid Holland in htrt verkeer op te nemen dan maar de auto 29 Ma rt ïi s zal do heer K van der Willik te Boskoop xoo n dienet openen Wl wi pchen hem succes doch fcouöen zoo zeggen daarvan is hij eker Oooderen voor Amerika Üe Holland Ainerika lijn ïial naar de N Crt m ldt van nu af ter verscheping naar de Amerikaansche havens slechts goederen awinonien welice uit Nederland afkomstig zijn na overk gglng van een Iji hoorlijk gelegati eerd oorspront iierlifi caat ieon inladingftbiljetten zullen worden uitgereikt dan tegen ovurlegging van lo een achrittelijke aanvrage aangevendo merken nununers aantal colli er pakking duidelijk omschreven inhoud en gewicht van de partij 20 certificaat van oorsprong afgegeven door do Kamer van Koophandel in het district van herkomst der goederi n ol bi i afwezigheid daarvan door den luirgeiiieeéter der betrokken gomwnte gelegaliHeerd d óor de llngelschc en rraudche consuls ïo het op de betreffende partij iietrekking hebbende stel COTinOBsiNiienien Bovenstaande mededeeling is van bijzonder l elang voor de handelaren op Amerika Dtize certiticaton van oorsprong hier bedoeld worden blijken advertentie in dit blad Dinsdttg a s verkrijgbaar gesteld door do drukkerij A Brinkman en Zoon te iouda Krimpen a d IJsel Bij K B is aan B Koker Jr op zijn verzoek met ingang van 1 Mei eervol ontslag verleend als burgemeester der gemeente Krimpen aan den IJsel oen telegram ontvangen dat niet do handen van den censor heeft gepasseerd en waarin wordt gemeld dat oproer op hot punt staat onder de armere klassen uit te breken De hoeveelheid welke thans per dag per persoon wordt verstrekt staat slechts gelijk aan drie sneden van een gewoon EngeUoh brood en is dus een geheel onvoldoende voeding De aotoriteiten houden streng toezicht en waken om op het eerste teeken van een oproer gereed te zijn De correspondent verzekert dat tenzij Maandag de hoeveelheid wordt verhoogd een ernstig oproer zal uitbreken Duitsche Duikboot gezonken De Engelsche admiraliteit deelt mede dat Donderdagmiddag de Duitsche onderzeeboot U 8 in het Kanaal b Dover is aangehouden De officieren en manschappen werden gevangen genomen waarna de onderzeeboot in den grond werd geboord Duitsche Duikboot overvaren De Engelsche admiraliteit maakt bekend dat het onderzoek naar het stoomschip Thordis heeft uitgemaakt dat dit stoomschip op 28 Februari een Duitsche duikboot nadat dez een torpedo had gelanceerd heeft overvaren en tot zinken gebracht Het stoomschip kwam beschadigd Japan en China KtH HMlAdi N Maan Part De pK eteh verneemt uit Tokio dal hel JaItansclie lloogerbuift met algemeene steinim o b l regeeringsvoorste heelt aang nomen om et u crediiet van 84f milUoen y m lu II luau voor egeruilruBting ko t n I i l Udt KAU 5 Maart Part De Nowoje Wreïuja verneemt uit Peking dat dt Japansche minieler van oorlog uit Rerea i n Port Arthur tt rsiugtau is aangekomen In rihanglung zoudeti ritKK man Japaus he troepen geland zijn Itnui IJN Ti Maart De Hjptch veriiei iut ml Tokio dat in Zuid China well rom anü Japansche vergadering gelioudeu worden De JapanKche gezant heeft i re sidi tU Voi an Ski Kai op de onboiidbaarbeid van di u toestand opmerkziiam gomaakl llH Ijerioht van de Japansebii oi ótien aan hiua wekte in li itrnftl f hlna verbittering en onlusten Aardselvpk iu Italië I ll itome wordl d d T Maart geseind ViHleravoiid in oniMtreekB uur Ie Florence Mcdea ISologna en elders wn aardhichok gevoeld Scliath ia echter niet Ofuigeriüiit CALAIS 5 Maart I art pe Temps inetat dat bij i en nachtelijke vlucht van ein militair vliegtuig over ChaloüH Hur larni bet totwtel in lirand geraakte fu iiiuir lieni di n Moritw beidv iiizilleiideu werdni gedood I iiiiialregclcn d r Verbondenen LUNÜIN i Miwrt Part Uit Copenhagen wordt aau de Daiii Chronicle elni nialivid dat Uuitwche agenten ve willi ii opknopen tegen vmi priJR 10 lioofjer hm door de biuneniandRche koo Ki s wonll betaald v ii handi laarw hebben echter op wn liilzotid cring Inislöten gwu handtd met i iiil clilau l l drijven daar zij wenBchen de wcd r i dt che vrh ndKchappelIjke gevoeleiiH jegenH lOrifeeland tn handhav ni I en lelegratii uil hrisiianla evenwel Hl diil iii n hl SeamWnaviÖ van oord 1 ilat dl lilokkacïe de r g allieerdvn in het iiiri l gc ri invloed zal hehln n op de uitvoeren der SeandiTinviwhe landen Jaar hl KiisHiM he vloot m dn Oo lz e g htn l nitniiielitifi Ih om d invoeren In iJiiltuchhiinl Ie heh tten llKIJl tJN 5 Maart Volgenw n beihIk lilt Kousiftntinope aan het llerlinei TaKeblail ix een groot h ranm h oorIngf Mebip d at di lnam aan de Iwnebietui van de I ardanoMen bij Itednigatcb eisirand AlU pogingen om hel wchip hil te ln e i lj i t iiik en Een luchtschip aanval op oen boot Een telegram uit Londen meldt d d 5 Maart De kapitein van een Engelsche petorloumboot die de Ilurabor opvoer vertelt dat door oen Zeppelin tusschen Yarmouth en Spurnhoad drio bommen naar het schip werden geworpen Door zigzag s gowijs te manoouvreeren troffen de bommen geen doel doch kwamen in zee terecht Strooinvoer in Duitschland Tor bevordering der invoer van hooi en stroo in Duischland heeft de ministor van spoorwegen in Pruisen bepaald dat een reductie van JiO Op de spoorvrachfc over hot Dnitsch parcours wordt toegestaan M n aangespoeld Men meldt ons uit STELLENDAM Volgons rapport van schipper A Troost alhier bevarende de blazerschuit SIl ia de aim 4 ® Zuidzijde van de zand