Goudsche Courant, zaterdag 6 maart 1915

713IJ MOEDERS van Kinderen die hoesten LEEST DE VERKLAEING van een BEEEND EINDERDOETER over de beroemde ABDIJSIROOP Doctor H LEGRAND een bekend specialiteit voorkinderziekten te Amiens Frankrijk 25 rue de la Répubüque lid van de Geneeskundige Faculteit van Par s verklaart over de ABDIJSIROOP fc heb tot alffemeene voldoening de Ahdijsiroop toegepast hij kinderen welke leden aan kinkhoest kmdÉrasthma hevige 6ronf rhztif of gekweld werden door op kinkhoest gelijkende hardnekkige hoestaanvallenj tengevolge van klierachiige gezwellen of fistels achter in den neus bij de keel Steeds verkreeg tk met de Abdij siroop spoedig prachtige genezingen Ook hij hevige of sleepende aandoeningen der ademhalings organen welke bi kinderen zoo dikwijls voorkomen gaf de Abdi siroop de uitstekendste en Mijvendste resultaten i Per flacon I Ï2 en 3 50 EiscKt looden btnd met onze handteekeniag l I AKKBR Rotterdam Alom yerknigbiu ELKEN AVOND = GROOT CONCERT = te geven door WfF de Zeeuwsche Dames Kapel m Directrice Mevr RIKI BR AND Bukkek Met medewerking van den Heer JOS M ORËLIO Bariton van de Neder Opera en 40 Madll j FARIDA Chanteuse de l Opéra de Comiqne de Paris VRIJ ENTREE Aanvang 8 uur Tapijten Linoleums f BËzRGF L A ATS VOOR NBUE UL iZi MEUBELTRANSPORT BEHANEERÜENSTDFiFEERGERü Loopers Vitrages en Tulles NIEUW PHILIPS z WAT T 125 VOLT 200 KAARSEN Abonneert op dit Blad Bericht van Inzet De te HAASTRECHT op 3 dezer geveilde perceelen staan in bod pore 1 op f 2226 perc b op f 820 2opf425 6 S50 Verh met126 7 1180 T 550 8 876 p ro 3opf 750 9 4900 4 490 De perceelen kannen worden verhoogd tegen 10 o der verhoogsom do afslag en comblnatiën hebben plaata op Woensdag 10 Maart 1915 tn elf uren in hot Koffiehuis van Me de Wad Blanken J KOEMAN Notaris Hoogheemraadscliap van Rijnland Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland brongen bij deze ter openbare kennis 1 dat de lijsten der stemgerechtigde ingelanden van het Hooghoomraadschap voor het jaar 1915 zoo ih die door de Vereonigde Veigadering zijn vaBtgesteld van Maandag 8 Maait 1916 af voor een ieder ter lezing zullen liggen ais volgt de lijsten van al de zestien districten ter Secretarie van Rijnland op elkon werkdag van des morgens 10 tot des middags 4 are alwaar zij to vena tegen betaling van 10 cents voor elke lijst verkrijgbaar zijn die van het derde district aan de Cruquius die van hot vierde district aan do Lynden die van het zevende distinct aan de Leeghwater die vah elk der overige districten tor Oemeonto Soerotario van de hoofd plaats van dat district en van de daaitoe behoorende onderkiesdistricten 2 dat door of vanwege het Hoogheemraadschap deze kennisgeving op ü Maart 1915 zal worden aangeplakt Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland PIJNACKER Dijkgraaf C W VAN DER POT Bz Seoretaiis Nu wordt het tijd om te Zaaien J H KROM ZOON 27 Wijdstraat 27 Oud vertrouwd adres Tandpasta s Tandpoedep Tandbopstels p weÏjku Apotheker OOÜWE 135 Telefoon 37 niniin Hen WBrdt verzocht op I HF HK te letten UIT HUT Magazijn van M RAVE SWAAYZONE GORISCHEM Deze THEEËN worden afgolsverd in verzegelde pakje van mj twee en een hadf on een Ned onit met vermelding van NomImer en Prgs voorzien van I novenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend C KUL vooiheen J BREEBAART 1 DE MOL ZOON Dames en Heerenkleermakersi é TURFMARKT 69 beriÉÉ de onlïanpl der iuwe Slota Telef IntePG 418 14 AcIverfeerI iii lit Blad N S O c s a a c O Een SOLIED ADRES voor meubelen is bij N HESSING Peperstraat 24 R j iirRtio n nn alle moubolen i pot li K netjes on billijk Anton JCoops DROOIST WIJDSTRAAT 29 TKL 2S Berger Levertraan Scotts Emulsion Califig Pertussin de naam WILLEM KSItL nlle likdoorns aan don haftl CORA Likdoornpleisters 25 et Likdoorntinotuur 35 et Bij allo drogisten voorhandiMi 3 Zuivere Legpoters TE KOOP AANGEBODEN tegen billijken prijs Bravo s Roode Star Kralen Eigenheimers Blanwpntt n en en Sohoolmeesters 8 A H ZUIDERENT v h Ovebkctept Oppert 15 ROTTERDAM Slemppoeder Anijstabletten Anijssuikèr Drogisterij Westhaven 11 WOIFF k C FirmaC SMITS Sdioenhandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HËT ADRES VOOR IEDEREEN BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz puttenboorder te Wleringerwaard die zich gaarne belast met het installeeren van BRONGAS i Reeds jaren lang is dit work door H i ondorgeteekende met het grootste aucpes uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINOERWAARD £ a EiTlD GOUDA Maart 8 4 u Ver tot hpHtrijding der T lï tp Ooudfl Ledenvorg 12 Maart 8 uur Sociëteit Réunie Alg Verg De AmbaclitBchool l i Maart Bureau Bouw en Woningtotzicht 2 uur Ond r9tand CommiRSi Armenzorg IR Maart Nieuwe Schouwburg H tmr oQCert Roza Spier Beleefd verzoeken wij ger igc d tijdig mededecling te mogen ontvangen van vergaderingen concerten vermakeUJkhe leu enz om teze dan in onze ag md Ie vermelden Wlootr Dr A Brinkman Zn Gouda