Goudsche Courant, maandag 8 maart 1915

53e Jaarganj 0 1S726 Het bezwaar van den heer Donker is niet zoo gewichtig Niemand kijkt tegen dien gevel Als het dequaestie was dat de bewoner niet genoeg licht had dan zon het wat anders zijn maar dat is niet het geval Van den dgk kan men de woning niet zien Zij staat er ver van af Alleen op het terrein van de woning kan men dien gevel zien De zijgevel moet dienen voor hoofdgevel Ik meen dat het voldoende is voor een tolgaarderswoning Men kan er toch geen heeronhnis van maken Dat zoo te veel koaten De heer Donker M de V De heer Bokhoven heeft niet goed naar mg gelnisterd Ik heb zelf gezegd dat de zijgevel als voorgevel moet dienst doen maar op de teekening staat voorgevel Daarop heb ik mgne aanmerking gemaakt De heer Bokhoven meent toch niet dat die voorgevel heelemaal niet te zien is Er wordt geen gordgn voorgehangen De heer Bokhoven Op het terrein van de woning ziet men het anders niet De heer Donker Als men van Alphen komt ziet men het De heer Bokhoven Ken voorgevel staat aan den weg en niet aan den zijkant Dat ben ik zoo gewoon De heer Donker Het staat toch op de teekening gelijk ik aangaf De V o o r z i 11 e r Ik zal de zaak bij B en W ter sprake brengen De beraadslaging wordt gesloten en het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot wijziging der gemeentebegrootingen 1914 en over 1915 Wordt zonder beraadslaging en zondor hoofdelijke stemming aangenomen De Voorzitter De heer van der Want heeft het woord gevraagd om tot B en W eenige vragen te richten over de brandweer Kan de Rand toestaan dat de heer Van der Want die vragen stelt V Aldus beslotenDe heer van der Want M de V Ik dank U en de leden van den Raad voor de mij geschonken gelegenheid om hier te spreken over ik kan wel zeggen een zoo actueel onderwerp als de Gondsche brandweer Dat er over gesproken wordt be Telefoon Interc 82 men heeft de Keiter om redenen van menschlievendheid bevolen dat de uitwisseling der voor dit doel in Constanz en omgeving bijeengebrachte Fransche officieren en onderofficieren in vollen omgang l plaats vinden niettegenstaande wj waarschynlijk van Frankrijk niet een even groot aantal zwaargewonde Duitsohe officieren en onderofficieren zullen ontvangen Overigens zal in verband met het veel grooter aantal der zich in onze handen bevindende krijgsgevangenen ook het aantal door Duitschland uitgeleverde zwaargewonde Franschen natuurlyk grooter zijn dan dat der uit Frankrflk naar huis gezonden zwaar gewonde Dnitsohers Hoo ito Sorylscho Rogeerlng te Nlach gehuisvest is l o C rrlere dolla Sera geeft een schlldoring van den primitieven toestand van ile Servische regeori g goboiiw ni to Nlsch Duizenden mensohen zijn in do gebouwen ondorgebraoht en de interieur lijken elleo belialve op rogooriinshuleaul Ieder hoekje van de vlloriDg tot den k older wordl gebruikt In du gebouwen heeisdlt een voortdurende bowtiglng van iiu nscliea die komen on gaan ledor vrcomdeling die Msoh liezoi moet zich daar melden en heeft een verhoor te ondergaan In do gangen naasl de banken waarop de wacbtendeii plegen Ie Bittim taan vlli g idv keukens voor ilo sotdalen en in alle hoeken liggen opgerolde matraaeon of dokons Als het eU nstijd is wordt op kolenvuren In d gangen gekookt eu de sclu rjie luohl van allerlei spijze i is ondanks do electrisclle ventilatie niw uit liet g bmiw to verdrijven s Nachts dieuen de gangen tot slaapzalen bder dBkl0O7A kan llier logei ren en Is In d gangen g s n plaatM meer dan Is er nog ruimte op de trap Ook in d vi rtrekken zelfs lu bet cabini t van de ministers wordt s noclits gosiagon Maar NIscb Is nog bervlscbe siad I l geland Nederland en de Soaiiduia vlsehe landen IJlt itocklioliii wordt dd 1 Maait geseind olgens een telegram iiil Londen meldde de Dail Telegraph dc er du gen dat er een ovoreonkomsl was geIroffon liissclien de 1 ngeUobe lljIiBiui sehe en de Scandinav Iscli Itegevringen waarbij elke uitvoer van levensmiddelen en lieestenvoer direct naar de Introkken laodon zou worden geconslguei rd en dot de Regeeringen er borg voor zouden blijven dal de waren niet weer zouden word ïi gi export rd Uo nieuwe verklaring omtrent do 1 n gelscbe blokkade al vooreerst het go MILITIE Vrystelllng van den dienst De BURGEMEESTKR der GEME NTE GOUDA brtmgt ter kennis vao belanghebbendiea Jot vrljBtellinïf vMi den dionet bij de iiiirttw wordt vcrloend Wegen woonplaats of toekomstige woonplaats in d kolomen enz wi goQft kostwinnerschap wpgens eigen vnjwiUigen dienst broedtrdienst of aanwezigheid van i hel eUdo jaar geboren broeders ol haltbroedpre mn geestelijken enz De bepahngen welke ten aanzien van nj8teHin van den tJien t by de Militie om een dier hierlwven verntelde redenen geldpn zi n veriueld op d puhllcAtiën welke op de daarvoor aangewezen plaais Itn gemeenlehuize 7 i n aangeplakt terwijl inlichtingen dttaromtrent dagelijks kunnen worden ingewonnen aan de Oe mewiteöecretane afdecling Militie De awidiiclit wordt er op g Vostigó dat mlevormg der betreffende verklaring moei geBohiedïHO voor vnjfttelling g e o 8 t e l ij k e n i nz voor l April van jK t jaar waarin het ln clirijvingffl tet vft gesloten ingeval de reden van vnjHlelling aanwezig is op 21 Maart van Iwdoüld jaar voor vnjtrtelling wegens broeder i i o n 8 t bij voorkpnr op Maand g 22 Maart as v m 9 12 u voor vnjHtelling w ens kORtwinnerschap op Dinsdag 23 Maart v m 12 u ikMKia 9 Maart 1915 i e Hurgt Hieester voornoemd U D MARrPNd Ulell ONS mmw Mk N V Het Tooneel Dir W Roynards De Oorlog Aan het Westelijk Front De Uuitschers in Frankrijk en België Het officieele Fransche communiqué meldt d d 8 Maart Onze vorderingen in Champagne duurden gisteren voort Wij namen loopgraven ten N W van Sonain en maakten gevangenen waaronder officieren In de buurt der Maashoogten heeft onze zware artillerie een stuk 42 cM geschut ernstig beschadigd het stuk 18 ontmanteld en teruggezonden Wij wonnen terrein ten N van Badonviller in de Vogezen Op den Reichackerkopf deden de Duitschers gisterenmiddag een hevigen tegenaanval Een oogenblik waren zi in erwoofh JElavsns Een besU der w er k el IJk h el d Woiigiilag 10 Muri 7 m OROOT succes QROOT SUCCES wiLiEM mmn in Hodges Percyval s GROMPIE Eigen decors Eigen requisieten Regie Willem Royaards Oorda dT pTs Wie dit stuk nl t gaat zien mist n prachtlK creatie van Royaards Het li in alle opzichten een meesterituk wat Royaards In deie rol Keeft het Is tot het einde loo absoluut volgehouden dat de Qromple eene eereplaats Inneemt In de ii van voortreflell ke ultbeeldlhgen van Royaard Arnh Crt Voor iehtig men zou u kunni n hooren sprak de liankiei met gefronsde wenkbrauwen het woord iiioord naar IS slecht gekozen biOT IS geen sprake van een moord maar enkel en albsii van IS 11 ioftd van ri btvaardigheid Inj zoudt doaim di bel ongeluk vau tallooze onscluildige slaehloflers vooiko 1 Doch het lijill g n twillel ol ik wil u daartoe nlil dwingen giJ moei volkomen vrij zijn lu uwe keus Een Lussac ka btl schavot nb l lieklimnHU l eukl gij dan dnt Ik u daaraan ma blootstellm Nwu mijn vriend daarvoor liestoat geen nood de justitie zal dim doml nlit anders dau hoogst natuurlijk achten I en noodlottig toeval alleen aan do onvoorzlchtigh id van he4 slachtoffer toe te schrijven Ik Is grijp er minder en minder van Zieiiler gij zult 11 tot dM n man begeven gwlijk gi tol iiiij gekoimsa zijl Hij Is e n geidwoK fwi zoo gij linn tt percent van de winst aantiledt voor liet geval dat hij uwe uitvinding in zijn kring iielpt vorspreidin lx n ik eker dnt hij aanatonds IhtoUI M zijn een Is zoi k aaii uwo werkplaats af te leggim f ij waciit er u wel voor hc n te spreken van do vergiften die u tot uw arl id noodig zijn en apreokt hesn alle n van een bijzonder preparaat waarvan gij een proef zult klaarhobben in een klein lli sclije Wordt vervolgd Prijzen Loge en Stalles 2 Treden f 1 50 Baleon f 1 50 Leden f L Galerg f 0 50 plus 5 auteursrecht Plaatsbespreking bij loting op Dinsdag 9 Maart des avonds te 8 uur k 10 cent per plaats 38 73 1 mraanuel d Josach had hem gohirdi dt hs laatste minulcït geen flecondo uil het oog verloren Het was alBol htj t t in de moeet verborgen sehuilhoeken van hel hart van eD man wilde doordringen en hij antwoordde langzaam Ziilli een liezoek bindt mij nog lol nielp en gij Itunl er dni op rekoneii Maar mijne lalel staat gedokt ik ben al ieen en üoo gij mijn maal wilt deolen verllee Ik zelt gw n lijd en kunnen wu vepdor samen praten Ue ongelukkige vond geen woorden genoeg om zijn dank uit te sproken oneen oogenblik later zaten tw iden aan d n welvoorzienen disch De Imnkier scheen er genoegen in te MDden zijn gast de lijoste wljmm te schenken en dwong hem telkeos zooveel mogelijk van de versterkende spijzen te nuthgen Toen zijn honger ten laatólo gestild wa en de heer des huizes de bedienden had weggezonden vroeg hij aij zeidet mij daareven met zulke zware vergiften te moeten werken Hebt gij daarmede nog nooit een ongeluk gehad f Lusaac sehudde giimlaohend het hoofd SOOFIDIPICriiT en Migraine worden zeker en dadelyk genezen door de hoofdpijn paitHlleH van apotheker BOOM Prijsper flacon 80 cent io Verkrygbaar te Gouda bij ANTON COOPS Fa WOLFF Co te Rotterdam by E VAN SANTEN KOLFF Korte Hoofdateeg 3 vEiuiEiiiii m m mmum Vervolg van paf na twee De heer Donker M de V Ik wil vragen aU men zijn gedachten er niet over mag laten gann en eventueel aanmerkingen maken waartoe dient dan het overleggen van een teekening Uit de teekening van den gemeentebonwmeetter blijkt dat het hnia daar een gek fitrnur zal maken en om dat te voorkomen heb ik er over gesproken Uit die teekening kan men dnidetgk zien dat de voorgevel een mal figuur sal maken Op een breedte van 10 M komen 2 ramen eigenlijk IV2 raam Na weet ik wel dat die voorgevel niet diroct aan den weg staat maar als men van den kant van Alphen komt dan eiet men er op Ik zou duB gaarne zien dat daarin wijziging werd gebracht want zooals het ontworpen is zal het in botsing komen met het schoonheidsgevoel U de V U zegt dat het zeer moeilyk zal gaan er nog verandering in te brengen Ik geloof niet dat er veel moeilgkheden aan verbonden znllen sijn Hoe vaak komt het niet voor dat na aanbesteding nog wgzigingen in het werk aangebracht worden of er nog bijwerk bijkomt In het bestek stait dan ook eventueele wgzigingen voorbehouden De Voorzitter Ik ben op het oogeoblik niet in staat om in deze een afdoend oordeel nit te spreken doch ik geef gaarne de verzekering dat ik in de volgende vergadering van B en W de zaak ter sprake zal brengen Dan zullen wij zien of oo de opmerking van den heer Donker juist is alsnog aan zgn Iieswaar is tegemoet te komen De heer Donker Ik wijs er op dat een wyziging zeer weinig zal behoeven te kosten en dat desnoods door het aanbrengen van een blinde deur myn bezwaar zou zgn opgeheven De Voorzitter Ik geef gaarne de verzekering dat ik de zaak ter sprake zal brengen bij B en W De heer Bokhoven K de V De gevel dien de heer Donker bedoelt komtfniet aan den weg te staan De gevel aan den weg is hier de zijgevel Dat il by boerenwoningen meer het geval De Heer on Mevrouw I ARENTZ JonxHiiD geren kennis van de geboorte v n hon dochter ELISABETH JUDITH WH TKVBKDKI 21 Janaari 1915 Raden Salel laan 24 GEVRAAGD teRon 1 April in klein ge n een net Dagmeisie niet beneden de 14 Jaar Drieven onder letter Z aan het bureaa van de Q0TJD80HE COURANT De tegen DINSDAO 9 MAART s aangekondigde executoriale verkoop van roerende goederen ten laate van de N V Meubelfabriek DE NIJVERHEID aan het Jaagpad te Waddlngsveen gaat niejl door egena uitgeaproken failliasement J J P DEN BOER 15 Deurwaarder ïoorMipiiiiarimerik Gertiflcaten van Oorsprong at te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gonda benoodigd voor de veraending van goedeten nlt dit diatriot naar de Amerikaanaobe bavena per HOLLAND AMERIKA LIJN a n verkryghaar ad 40 cents pei stuk CImImM o ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON Markt 3t Oouda Adverleerl in dit Itlad hoeft zeker geen verwondering te baren en nog minder dat het door mg juist geschiedt In de Raadsvergadering van 24 Jnli l l waarm behandeld is de verordening op de Brandweer welke met 1 Januari in werking getreden is heb ik gesproken over de organisatie van onze brandweer in afkeurenden zin en daarbij heb ik in het bijzonder den nadmk gelegd op de m i niet voldoende geoefendheid van bet aan de brandweer verbonden personeel Ik heb er ook op gewezen dat de verordening niet wordt nagevoI gd en dat naar mgn gevoelen de oefeningen moeten gehouden worden op zulk eene wijze dat men zich voorstelt te doen te hebben met een werkelijken brand al was het slechts een enkele maal per jaar M de V Ik heb van U op enkele punten een welwillend antwoord gekregen in het bijzonder wat betreft het toezien op de oefeningen zooals die volgens de verordening zijn voorgeschreven en verder op andere bijkomende panten Wanneer ik na zie hoe de toestand IS geweest bg den laatst plaats gehad hebbenden brand aan den Groeneweg dan moet ik zeggen dat ik zachtjes aan gelijk begin te krggen In genoemde Raadsvergaderingzijn al mijne voorstellen verworpen en wat ik speciaal heb beoogd met de geoefendheid en de geschooldheid van het personeel heeft evenmin eenig goed gehoor gevonden Ër werd zelfs gezegd dat het personeel dat aangenomen werd niet geoefend behoefde te worden doch dat het bij de aanneming geoefend moest zijn Ik heb dit bestreden en verklaard dat dit niet mogelijk zou zijn en dat alleen een goede oefening èr toe kan leiden dat men ook werkelijk goed geschoold personeel krijgt Tot mijn genoegen zie ik dan ook dat op het oogenblik B en W ook al eenigszins doordrongen beginnen te rnken van de noodzakelijkheid om de oefening van onze brandweer beter te regelen eu meer in den geest van hetgeen ik in de Raadsvergadering van 24 Juli heb bepleit Dat dit noodig is blrjkt uit hetgeen bij den brand aan den Oroeneweg is geschied Over de toen begane fouten behoef ik niet in den breede uit te weiden Ze zijn voldoende bekend Maar in elk geval het personeel was niet voor zgn taak berekend en dit moet gezocht worden bij de organisatie en bg degenen die aansprakelgk mogen gesteld worden voor de leiding van de brandwefr Ik acht het daafom niet overbodig er nogmaals uitdrnkkelgk op te wijzen dat in den vervolge de brandweer door B en W op een andere wijze zal worden beschouwd dan tot nog toe het geval ia In de eerste plaats zon ik willen dat de oefeningen zooals die bg de verordening zgn vastgelegd het is wel niet gebenrd zooals ik dat gaarne gezien had maar iets ia in elk geval beter dan niets ten minste volgens de verordening geschieden Mg ia ter oore gekomen dat in Januari van dit jaar de voorgeschreven oefening in het geheel niet heeft plaats gehad Ik acht het wel degelijk noodzakelijk dat het bij de brandweer dienst doend personeel van alle verrichtingen welke kunnen voorkomen goed op de hoogte is niet alleen zij die bij de stoomspait zgn doch ook z die tot taak hebben anderen te waarschuwen vooral na wij de telephoon missen en dat op andere wijze zal moeten gebeuren Ik zou willen vragen of het niet mogelgk is dat éénmaal of tweemalen per jaar de brandweer in haar geheel worde beproefd zooals B en W zich voorstellen maar dan met het geheele personeel er bij Dan nog dit Enkele dagen geleden is op de Hontmaasgracht een oefening gebonden die naar ik in één van de bladen las schitterend geslaagd zon zijn Maar nu is mg ter oore gekomen dat de stoomspuit die inderdaad tijdig ter plaatse was en behoorlijk heeft gefunctlonneerd is ingerukt te 11 nar doch dat toen eerst de reddingbrigade uitgerukt is De reddingbrigade is eerst opgebeld te 11 uur terwijl do brand ondersteld werd uitgebroken te zijn te lO k uur Als dit zoo is dan meen ik dat de beproeving niet zoo schitterend geslaagd is als men uit het desbetreffend dagblad bericht zou opmaken De Voorzitter De heer van der Want heeft in de eerste plaats verschillende beschouwingen ten beste gegeven over de wgze van beproeven d v©xt©a i tiëza Allen die iets te worderen hebben wan of wer schuldigd zijn aan ondergeteekende tot en met 31 DECENIDER 1914 worden werzocht hierwan opgawe of betaling te doen aan mijn adres Kleiweg 39 wóór I APRIL a s Ower worderingen die op genoemden datum niet betaald zijn wordt zonder nader adwies door de Firma T GOEDEWAAGEN A ZONEN beschikt J T SWARTSENBURG DE ZTJID HOLLAITDSCEE Maatschappij van Verzekering op hel Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000000 Commiasaricsen Mr M M SCHIM v d LOEFF Pre Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J Vf DE KANTER Secr D irecte ur Mr J W KONINÖ e T De Maataohappij sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren € i MOMTMBBMTCin Uaeen te Hekooukovem en Ij C IjMfBHÊCH Maefl te él maa Vraagt WOUTERLOOD s blik blik V bhk blik Kalfsgehakt Kalfsgehakt getrnffeerd Qalantine de Veau OalanttncMle Volallle ttte de Viaa en Tortue T te de Veau Hollandaia f 2 65 f 1 66 f 0 90 f 0 60 3 10 1 80 1 0 66 2 20 1 25 0 75 0 45 230 1 36 0 80 0 46 3 60 1 86 1 0 56 1 85 3 60 WOUTERLOOD ====== Leiden ===== van de brandweer ik geef hem gaarne de verzekering dat ik zgne belangrijke beschouwingen m de eerste vergadering van de commissie van bijstand in het beheer van de Gemeentewerken zat ter sprake brengen en ik twijfel niot of zij zulten daar naar waarde geschat worden Wat betreft de door den heer van der Want ter sprake gebrachte beproeving van de brandweer op de H ontmansgracht waarbij de reddingbrigade te laat verscheen ik kan de verzekering geven dat die beproeving die geheel onverwacht plaats had niemand was er van op de hoogte behalve de leden der PabricageCom missie en ik werkelijk uitnemend geslaagd is De slangenwagen en de stoomspuit waren onmiddeügk ter plaatse 13 minuten na het alarmeeren was alles op de Houtmanagracht Zeer spoedig daarna werd er water gegeven Maar de reddingbrigade is niet verschenen vóórdat de beproeving afgeloopen was Dat is dus volkomen waar maar wat was het geval Er is gealarmeerd op het politiebureau en daar stonden de agenten bg en toen heeft men verkeerd in de meening er is toch geen brand dus er bebqpft niet gealarmeerd te worden DoWdoor is de reddingbrigade te laat gealarmeerd Toen men bemerkte dat zg er niet was ia er om gestuurd Maar ik geef de verzekering dat wanneer er werkelgk brand is die reddingbrigade zeker even spoedig komt als de slangenwagen en de stoombrandspuit Dit is o m gebleken bij den laatsten echten brand Toen was de slangenwagen er niet door een zeer ongelukkig werken van een provisoir telefoon aparaat doch de reddingbri gade was er tegelijk met de stoom brandspuit Ik geef de geruststellende verzekering dat de reddingbrigade ook wanneer er serieus brand is en in het vervolg bij beproeving zal zgn één van de eersten die op het appèl is Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten FirmaC SMITS Schoenlia del Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HËT ADRES VOOR IEDEREEN I Hen wordt veriooht op H MERK te letten üiT HHT Magazijn van M RAVËNSWAAYZONEN aOSISCHMU Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde piikjes van v f tteeii en een half en een Ned one met vermelding van Kommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend j c niJL vooiheen J BREEBAAR Lz A Ca B3iTID A GOUDA 9 Maart i a Ver tot besU ljdlng der T B J te JGoute Leóenverg 12 Maart 8 ttur Sociëteit de Réunie Alg Verg jDe Ambaohtschooi 15 Maart Bureau Bouw en Wonlngloeilcht 2 uur Onderstandn CoiiioiiMle Armensorg 18 Maart Nieuwe Schouwborg 8 uur Concert Koza Spier Beleefd vcntcefeen wil geregeld tijdig mededeeling te mogen ontvangen van vergaderingen concerten vennakeliji£he ien ena om deee dan in onws agenda te vermeiden Eleotr Dr A Brinkman Zn Oonda Dinsdag O Maart 1915 6011M1HË MMNT Verscliijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRUS DER ADVERTENTIEN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 56 Elke regel meer Ca lüj drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze teiren Iwee berekend Dieustaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 cis Reclames f O iS per regel Groote letters en randen naar plaalsruimte PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 5tl Idem franco per post 1 90 Abonnemenlei worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau HanKT 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 uitgevers A BBINKMA EH ZOON 1 öl al Vioeg UI den morgao bereikten wij den Ingang der Dardanellen liij Tsjanak Kalf lm tuil uur in den voormiddag doken voor ile eeengto viK groole schepen op Zij naderen in snelle vaart en beginnen het dagelijksche bombardement Zonder eigenlijk plan zonder jsteem strooien zij met 10 O M granaten op iH l 1e oevers rond leen inonsch In do stad maakt daar drukte om Dan antwoordt een batterij op do Aziatische 7ijde Ken lAeede een derde een zesde volgt die slechts weinige salvo s lost De artlUenecommandanl die naast inij hi t vuur leidt mompelt dat hij nog niet liot tiende deel an 7i ii kanonnen vurou laat Toch is ie uil werking reeds op te merken De I ngelsche echepon kregen tweo treffi rs en varen snel weg liet gevecht duyrt voort Op een batterij schieten ZIJ in oen uur zestig gra iialon af Niet ei n enkele daarvan treft doel De 7 are Tnrksche kanonueii aan lieule zi den van de zeeslraal antwoordm met si us op de nuttelooze aiumunitie erspitling der Engeischon Mei de landingen heliben de 1 ngels hen nog minder geluk Waar zij ook doken werden ZIJ met gevoelige virl eïi bet wftter m jaagd Do steuiiiiing is iiior uitstekend omdat liieu bier dag lijks voor oogen heoft lioi ergi rt de oogH noamde lorceerhig IS Tot dusver zijn ten minste fiOO granaten van hel zwaarste kolibeT door den staat den voet van de hoogte te nemen maar na een woedend gevecht van man tegen man wierpen onze infanteristeü hen terug en bleven zy meester van de Reichackerkopf De verliezen van den vijand waren buitengewoon zwaar In den Boven Elzas ten Z van het spoorwegstation Burnhaupt werd een aanval tegen onze voorposten door ons infanterievuur verijdeld Aan het Oostelijk Front In Polen en Galicit Het Oostenr ksohe communiqué luidt In de nog voortdurende peveohten in RussischPolen worden nog ruimschoots successen behaald De vijanden werden uit verschillende vooruitgeschoven steunpunten en loopgraven verjaagd waarbij zij zware verliezen loden Een gelijk succes had een korte aanval van onze troepen aan het front in WestGalicië waar bij Gorlice gedeelten van de vijandelijke loopgraven doorbroken en de plaats na een bloedig gevecht veroverd werd Verscheidene officieren en meer dan 500 mnn werden gevangen genomen In de Karpathen wordt hardnekkig gestreden Bij Reyskow deden gisterenmiddag do Ruseen een aanval met sterke strijdkrachten waarbij nieuwe versterkingen steeds de gedunde rijen van den vgand aanvulden De mot alle middelen beproefden aanval werd ondanks zware verliezen driemaal tot in de nabijheid onzer btellmgon doorgezet Telkenmale brak de laatste stormloop der Russen onder vernietigende verhezen tegen de Imies onzer versperringen Honderden doodon liggen voor onze stellingen In een andere sector van ons goveohtsfront gingen onze troepen na een afgeslagen Russischen aanval tot een plotselinge tegenaanval over en veroverden een door den vijand sterk bezette hoogte Wij maakten opnieuw 10 officieren en 700 man gevangen Op de naburige hoogte werden 1000 Russen gevangen genomen In Z O GaliciS leed een steike afdeeling cavalerie die tegen een vleugel onzer stellingen geïsoleerd optrad een gevoelige nederlaag Aan het Zuidelijk Front De Dardanellen 1 it Ueilijn wordt giiucld d d rt Maart lat de bijzondere correspondent van de maatregelen vergeldt waar blijft dan het zedelijk standpunt van Engeland Onder den titel Engeland a verkeerde zet schrijft de Evening Post Engeland stelt nu voor de Verklaring van Parijs te schenden even koelbloedig als Duitschland zijn belofte met betrekking tot België geschonden heeft De New York Times laat zich o m aldus uit Indien de Duitschers geen voldoende vloot in de Dnitsohe waterenonderhouden dan moeten zü protestenvan de neutralen verwachten Het beginsel dat geblokkeerde havens gespecificeerd moeten zijn is vast gevestigden als Frankrijk en Engeland een voldoende macht onderhouden om alle schepen gaande naar of komend van Duitschland tegen te honden dan is de blokkade effectief en bindend Engeland en Frankrijk kunnen protestenvan neutralen krachteloos maken doorhun blokkade van Duitschland reeëlte maken Ook de Sun spoort de regeering aan om te prosteeren tegen het blok kadevoorstel omdat het geen blokkade is Het doel toch ia de voordeden van een blokkade te verkrijgen zonder zich de inspanning en de gevaren daarvan t getroosten en het voorstel beoogt alle onzijdige schepen te plunderen en hen van het recht van de vrije zee te berooven De Sun erkent dat Duitschland het internationale recht en de mensohelijkheid geschonden heeft en dat Engeland thans het volkenrecht aantast zonder tegen de wetten der menschelijkheid te zondigen De stemming in Amerika Wil men de Londensche telegrammen gelooven die gelijk men weet nu on dan uittreksels geven van artikelen uit Amenkaonsche bladen door de Engelscho corresp ginda geseind dan ia de stemming in Amerika zeer vriendelijk jegens Engeland Echter blijkt uit tal van z g Engelsch gezinde Amerikaansche bladen dat do stemming geenszins zoo vriendelyk is als de boven vermelde telegrammen het doen voorkomen Zoo schrijft o m de World De tegen de onzijdigen gerichte papieren blokkade van Engeland kan evenmin gedoogd worden als de papieren oorlogszone van Duitschland Indien Engeland met een beroep op represailles de onwettige maatregelen van Duitschland met even onwettige De uitwisseling van krijgsgevangenen De Vossische Zeitung verneemt uit Qenève Het intornutionale comité van het Roode KniiHj te Oenèvo stelde voor officieren die niet innen orda j Omdat run vaderland nog jwijzeo in Zwitj hun eerewoord zulitorneerd tot het einde van den oorlog De kosten zooden de betrokken landen moeten dragen De Zwitsersche Bondsraad verklaarde zich bereid dergelgke overeenkomsten aan te gaan De Kariruher Ztg schrijft Naar wij van offioiense zijde verne alies aliijil tegen welnu mijn waarde mijnli i r dat eriegouwoordigl een heel kapitaal en ik vrees dat niemand u dal al afstaan Nninanil inderdaad mompelde de ongelukkige mijne laalsle hoop was don ook oi u gevestigd Zoo gij wiHl hoeveel dergelijke bezoekm ik ontving zoudt giJ inzien dal Ik binnen is n jaar doodarm zou wezen indien ik al die ondernemingen steunde en hoe lief de wetenschap inij ook zij ik bob kinderen tn mag n j dus niet tjerooven tan hetgeen hun eenmaal rechtmatig al Iw kouHsi Is het u echter alles waard geiiolpen U worden En ijn doorborende lillk rustte onafgebrokm op dwi uitvinder wtens zwak goiaal thans door een koortsaehtigon blo gekleurd werd Alles o alles riep hij uit De ongelukkige wijfelde een oogenblik maar stotterde daartïp Ik zou niet kunnen stelen maar voor de re t geloof ik dat ik tot alles in staal 70U zijn om het doel van mijn gansche l ven te bereiken Luister dan en de bankier schoof zijrl stoel tot vlak naast hem opdat geen sterveling andera zijn woordon zou kunnen hooren Ik beschouw het leven geheel anders dan het moercndcel der mensehen Van het oogenblik af waarop oen denkend wezen tot een gevaar wordt voor de moatsehappij dat hij op het punt staat dnlzendMi rampzalig te maken wordt hljin mllne oogennog ijojhts Nooit antwoordde liij lk ga ei mede om zooals do laiigeubezwoerder met do gevaarlijkste aiWers Ik kon al hunne streken Nan buitm Josa li liekwk aandaclilig zijne aigaar en hcrusin iia een oogenblik stilte l wo uilvmding boezemt mij d grootste belangstelling m Maar ik vrees datgij of ivel neon 7ull slagen ol wel haarop een flinke schaal zult moeten op touwzetten Hmvecl berAenl gij dal f r noodig OU wezin tot liel buren en inrichten van een atelier op een der drukstestanden der tod en dat gelijk vloers ol wel gij zult uooit iemand bij u krijgen en n succes zal vooral van hetbez ek van nieuKSgierigen afhangen Maar daartoe is een zekere woiJdo van oiugeung noodig Armoede schrikt altijd af Ik begrijp dat volkomen mijnheer inaiir Ik geloof dat ik met twintigduizend Irancs al en b el eind 7011 komen Hm I Ik zie wel dal gij u geen denWid maakt van de l arijsche huurprijzen maar misschien met wat goeden wil zou het voor die som te doon zijn u blijft ons echter do vraag over hoeveel giJ Wioeven zoudt tot volmaking uwer materialen Lussac die rwd vrceede dat de bankier zich door zooveel onkosten zou laten afschrikken antwoordde niet dan aarzelend Ook nog wel vijftienduizenia Irancfl Laat ons liever eveneens twintig milleneiien wam op het laatste oogeoblik valt als een dolle hond dien het ei plicht is at Ie iiiaktn Lussac antwoordde met ijn voor lioold wEw mit groote zwis tdroppels Indekt l r lerfi eon dergelijke man liernam de Imaneier een taan die de wapens in liand n heeft 0111 ten eigen bate eene der grootsti dt r roemrijkste ondernommgen van ons land Ie vorarmeo en len grond te doen gaan De aandtsl hoiiders zijii bijna zoniUr uit ondonng kleine induslreelen of wil Ibden die spaarpennlngen van i en leven van arbeid in die zaak steken Zij zou bloeun Indien i llendeling liun lot met opolIerd aari 7ijn brandendcn dorst steeds Hohattm te verzamelen Welnu ijt gij hot met mij eens of niet dat een dergelijk schepsel van d aarde moet verdwijnen Ho uitvinder wiorp zijn gastliecr een angatig m blik toe ti vroeg aarzelend Maar zou de rechtbank zich daarim d niet kunnen lielaaten Onmogelijk De schurk is veel te slimom ooit anders als In het verborgme teliand len Wilt gij waarlijk tot eiken prijsuw oiiderneming op touw zetten dan kanik zorgdragim dat gij het daarto benoodigdo gold ontvangt ik liezofg u veertig mille waarop ik u hedeu reede duizend franken uitkeer Het overige zultgij ontvangen den dog waarop gij du I daad hein volbracht I Dus wilt gij dat ik een rooordenaor 1 zal worden riep Lussac bijna klagend