Goudsche Courant, dinsdag 9 maart 1915

Vliegtuigensaoval op Ostende LONDEN Officieel Vier marinevliegtuigen hebben gistermiddag een aamral gedaan op Ostende Zy wierpen elf bommen op een onderzeeër die hersteld werd in de werf en vier bommen on het hoofdkwartier in het Kurhaus Alle vliegers e jn met hnn machines ongedeerd teruggekeerd Waar schijnlek is de aangerichte schade teer groot Onderzeeër worden niet ge zien TWKKDE KAMKR VerRadecing van heiV n I O n V ol t alfi g hel d I Te U uur ió wor ile vergadering I egema onvoliftlllgheid ver4ai gd tol 13 I uur I Daar te 12 uur 13 lte4 verei chte aanI lal tnlen nog niet aanwezig iS ordt opI nieuw appèl nominaal gf ioiideiï en de vergadering v daagd tot half 2 Aan de orde l de w o tot wijaig ng van d Militaire Penmaenwr4ten iKWogend verboteriag van de pt orno iu n van on Jeroffieieren der land en seeuiAcJit De 1 0 heer Aria r k bepleit varboofflnf I van de vof geMtHde tandpen ioenen I De zitting duurt voort I Mynen en een Vliegmachine I aangespoeld I Men seint ons nit Terschelling Hier zyn drie vreemde mijnen aan l gespoeld benevens een onderstel van een vliegmachine De moord te IJmuiden Men meldt ons uit Haarlem D polderwerker J geoiresteord in ver band met den moord op don schildwacht te IJmuiden is heden weer op vrije voeten gesteld I Naar w j vernemen wordt een nieuw onderzoek ingesteld duar ij edacht wordt aan zelfmoord Z K H de Prins heeft een belangI rijke gift doen toekomen aan het f oI mitó tot steunverteening aan CnravAO I Hoft eriohten I Z K H de Prins zal op het tyd I stip waarop H M de Koningin in I deze of de volgende maand eenige I dagen niet officieel te Amsterdam lal vertoeven mede in de Hoofdstad aanwezig gyn goCTi erlit wn Terwij dem operatu 1 plaatd hadden Zaterdag m Zonèm te1 gen de forten In de stnat tiewadtte b t I EngelfleW oorlogaechip Dublin h acMefeiland Dulau Het werd beachoten I door 10 C M kanonnen ea drie ol vier I tnaal gtvaakte I l Hkd Tdag raakte en watervliegtuig d I fect m dook mot de voorzijde in ee l o 1 lmid officieren werden gewond l un aa 1 d ro a teteur yt xé verwond dooh ke 1 de veilig terug I en wai vlii gtu g was 1 28 maal getrotfi D en ent ander maal I LOMHN $ Maan Officieel Het forti Dardanii is door een Kraaseb oorloga1 chip tot BWilg n gebracht De twee for 1 too Kuuuli 4 Mediieh Tabia en HawMieiiTabia ziju ckoor de tlngv itobe oorlogeI schepen lOt xwi n getiracht I LOMKN Maart De Adm raltteit I doelt iiiede dat van dtm 25on februari tot Aen 3en Maart geen i nkel llnt cb handeUachip is verloren gegaan LONDEN 8 Maart Officieel H t eakader dat Smyrna U ibardeert heelt de l at 1 terijen vua Paleo Tabia tot swiigen ge1 braobt 1 DUtUJN 8 Maart Part De T4gll1 che Run tediau merkt op naar aan eiiMng 1 van lie uiting van de Parijsohe I Ibertè I dat Frankri en Kngeland vast beelot n 1 I xijn de aetle ttigen de Dardanellen ook 1 zonder luilp van verdere Iwndgenooten I doot Ie zetlen dat hierdoor bowfiaoa wordt 1 hot Geer uK n met de mogelijkheid r uumg 1 lioudt dal lM t nieuwe lrlek olie niulëte1 rie u n giuinte van hrt tjcwarcn der neu I traliteil zat optreden I ni KMJN K Maart Part K n bij onderu In riclttgever van den L kal AnKf lg 4 heeft de mlui ter Ï vlt Pacha en Talaad He op huu iuBpecliere b ver gebeld l e toeatand U buitengewoon gnnHtig voor de Turken Vijf groote KngelMhe eliepen netten dageli M bom1 ardeiuent xotuber a rileiiu voort en nu en dan antwoordt een ItatleriJ op den Axiatisoiieu Oever D berichlgo er vau den i ftl Anaeiger en km andere cor respoiiiliiitiii Mi tattM rden dat de ar ilerit 1 coiomamlaut in aijn aard lachte want I nog niet hiH tteode deel zijner kanonnen 1 liad gevuurd en toch is hot effoc reedw I I iiWTkliaar 1 e ugelMche schepen kre I gen Iweo treffer Dp c u ivkeïe lalterlj I vuren Ei KeRtig granaten tilnnei e n 1 uur waarbij geen enkele treffer v an Vanuit zi n obHorviiiepoot kan d cor I I reRpondimt de zware kmonnon zien waar I I iih de beide oevera der zeeCngte doorspekt j HOhijnfi Zlj antwoordden lelfa niet op de niitlviooxe iminillfverBpiliing der I ngeisciufl Ovorigww Bchijnen de l ngel1 Hchcn xelf de onmogtriijklieid In te zien om iiit t schepen dow de zeeöngw te komtn Zll boproevm thana landlug n dOch lüornu d liebtjen xy nog minder geluk Waar zij ook opduiken worden zlJ met gevoelige verli 8en weder naar het waI Ier gejaagd In t woordighirfd van den oorrenpoudent werd m rtergi nt ged coreerd o gwtereii met een halvo sectU een gelieeie Kngelitche compagnie verjoeg itp wlemnring i hier ui Wiekend Tot I nu toe werden luiuëtenR GUfXI granaten 1 I van bet allerzwaarHte kalltver door den I vijand afgmchoten itetgtx u lot ruNUllaat I had dat wee antlt ke forten aan dtm luI gang der KeoOngte Mukgeaohoten werden I Dagelijks herhalen zich dezelld verschijnI seken en viw vijf on ook u M ncheI pen duiken op tot tm ljk eenmaal de I TurkHulie artilterie eonHiMuulant he lachen 1 iu zijn Itaard vergeeft en alU liatUfrijen laat antwoordeti Dan zal de vljandi lijko De Amerikaaniche booten 1 UVEEPOOï 9 Maart V Dl De vertraging bij het vertrek der booten uit NewYork wordt veroorzaakt door maatregelen in verband met de requisities der Admiraliteit ArsenMl te Antwerpen ontploft I Men meldt otis uit een der grena i I plaatsen I Gisterenmiddag 8 uur heeft te Ant 1 I werpen een ernstige ontploffing plaata I gehad in een arsenaal Er werden 14 I pwsonen gedood en 70 gewond meest Daitsohers Twee Belgen die daar passeerden werden mede gedood De gewonden werden met Duitschei ambulances naar de hospitalen vervoerd I Het Araenaal is geheel vernield Alle ruiten in de omgeving B n I gesprongen I Pruisische begrooting BERLIJN 9 Maart In het Huis I van Afgevaardigden is heden de be I grooting in derde lezing aangenomen Tegen stemden de sooiaal demoora i ten terwijl de Polen en Denen zich van stemming onthielden Schip getorpedeerd LONDEN 9 Maart Officieel Hei S S Berglrope met een lading kolen is Zondag b llfracomb gezonken waarsohyniyk door een onderzeeër getorpedeerd De bemanning bestaande i uit 33 man werd gere Het schip I meet 2389 ton Lunchroom Paul Kalser Rotterdam IK bekende firma Paul C Kaiaer opmt 1 te Rotterdam aan dm Coolsingel 51 531 bÜjkms een ad ertmtle in dit numnw r I een Lunchroom waarin een internat o I naai eoiieniblo voor muzikale atwisseü ig 1 al zorgm 1 Aaol eeteding 12 Maart Het H K Kerkbeatnur van dm H Jo1 i ph in oen der ItAalen der R K Lees 1 v Teenifeing bt t amoveeren der Iwataan I I ile buizen het bouweit van een winkelbiti njet bovenwoning i tww woonhuiA it aan de Ko zerstraal Haastrecht I Naar wij vernemen heeft het beI stuur van Het Brokkonhuis beslotenden bode ih deze gemeente te latenrondgaan voor het ophalen van oadpapier kleedingstukken schoeisel e d op den tweeden Woensdag van elkemaand In deze maand zal dus het op lhalen geschieden op de Woensdagen 110 en 24 Maart Het liefdewerk van Het Brokken jhuis verdient ieders aanbeveling n I ieders steun De Raad dezer gemeente is teg n 1 Woensdag 10 Maart des avonds 7 k I ure ter vergadering bijeengeroepen Punten van behandeling Af en overachrijving begrooting 1915 Benoeming Gemeente Ontvanger I Oudewateis Belasting vorhoog mg 1 Hft koiiior van üm Hoofd Imfllag voor liH5 vermeldt em ehidcijfer van f 1LB39 1 1 Ipgm wn van f8322 17 van Iwt vorige jaar Het veroiCTrigvtldigingBcijfer Ih dit jaar 2fi 10 tdgen lK 10 van vcrlwim jaor Oapalie ra IJsel I Stop gezet I The Anglo Dutch Bottle Works te Capelle a d IJsaol hebben wegens I gebrek aan steenkolen en grondstof 1 I fen hét werk moeten staken Hier I I door ztjn ongeveer 120 werklied n 1 I werkloos 1 I Niauwerkerk a d IJsel Hrt S i img liitUMi dw t hr hooi in h t iMrmw hjkujdige 26 iarlf uhileuni van hot Iwofd iter aciiool den heer 1 Uogeweg is op Itwtelljko wiJie liordochl Oud loerllng Iwdra het schoolb Btuur een kaet uiet natuurkundige iQ nlruineiilen aan ht ileett tó een commiMMe gevorimt tot het inzamelen van Ifelden voor een nieuw BChoolgehouw Ne C van de eerste mijn is terecht 2lm het dak v i bet stationder U S op em af and dus van on m Sek Xondag zoo naarstig ut 8hikfe gezocht dat er gisterm L piintortje meer te vindm waa T de huisbewaaxater van dm h r Ftob her bad nog em tukje maar dat li rt rde zij li Wij begrijpm dat j e Zandvoorter bopen nu maar va yi itfe aanspoe4iDg van iinjnm ver cheond ie blijvm atallm la de gamtzoenm of kantonneDwnten of In de nabi Mad van forten met de b anRbe enden zelven de meeet practiaobe retting te iiettpt eo ten doel be bende aan de Iivaelietien wlen geen verlof over dm geheelen duur van het Paascbfeest verleend kan wot de ritueeU Hpi Em te doen toekonm die zij tijdenM du feeat mogm gebruiken Door mij wM dl voort bepaakl dat aan de ret utm der lichting 19lö m het daarbij Ingedeelde inetruotie kadOT zooroede aan de leerlingm van de millUüre onderwijsinrictitingen en de bijzondere curstiHMm welke thans in gai zijn alsmede aan het daarbij dimstdocnd personeel voor zoover de Ijelangen van dm dimst dit gedoogm verlof kan worden verleend van Donderdag l April na afloop van di a voonniddagdknat tot DlnsJag 6 April eerste relsgelegmheid Voor de IsratJlleten dezer cat oriën die voor dit verlof in de termen vallen vangt het echter aan op 29 Maart afloop van den f li i iddagsdlmst ttm op vijf dacm terug te brengen j De loting bedoeld ki art 62 der MilltiewM wordt niet geboudm la de Memorie van Toeltcbting zegt de lU gtwring dat tn verljand met de onzekerheid omtrmt hetg m uit dm tegmwoordigen tocotand In b buitenland nog voor onij luid zou kunnm voort pruiten nief mag wordra nagelaten voor de Hinting 19lt evmab is geschied voor di InHiting 191 de gelegmbeid te openen om vroegtijdig tot Inlijving te kunnm overgaan oor bet overige U bet ontwerp gelijk aan Ie wet van 3 Augustus 1914 Htaatablsd no $ 49 I iibreiding van dm landrtorm Aan de MenM rlü van Toelichting tot het wpittontwerp betreffende de uitbrei Img van dm tanèltorm m de aanvulling van du Laodstonnwet ontieenm wij het volgmde Bij het tot stand brmgm van de I ind foruiwet 1 bi t niet noodig geacht dm landstorm dadelijk op de volle hmi toe jedachto Merkte te brmgm Aan gdd dtlijko ontwikkeling in torn de voorkeur gegevm Zoo i dan ocA In de overgang tljepaliog van de wet vaatgeeteU dat tot dtu landstorm gem andere personm Ix liooren dan die welke na het in w tklng tredm der wet komm te verkeerrn In een d tooetanden die landetormpllcbi Hoheppm Aan bet in het levm roepm van deae tjt pallng is we41ic t niet vreeiad geweebt de gedachte dat voor onH land het oorlogÉtgmaar verder at zou wezm dan wij tlian hebben moi ten ervaren Ih t nog steedw voortdur t van dm kritiekm toestand in bet bultL nland maakt dat dit naar de overtuiging van f lU euring niet zoo mag btijveïi en dat in lk geval alw de nood aan den mjyi komt d Ijevoegdbeid dient te l e £ cc grooter aantal voor t pmdm diennt geschikte peritonm tot dimst te verplichten dan thans ter beschikking Rtaan Het spreekt vanzelf dat van die bevoegdheid niet dan in do uiterste noodzaak zal worden gebruik go maakt Tevens moet ht wen cboliJk heet si liet getal T voor gewapenden dimst geHcbikt landrttonmnanmm te vergrooten ilyor voor ongeoefendm de gelegenheid te Hibf ppen zich voor dm dienst mot de jvaiMiiim geecbikt te maken VoorgeAteld wordt te l epalen dat behalve degen n die krachtens de lAndrttormwrt van den landstorm deel ullmaki n laartoe ook l t hooren zij die in l tll in 1912 dau wel In 1913 vóór 21 Mi i den verplichten of vrijwllligeii dienst l ij k Kceioacht bij het it er hier te laiiibt of bij de koloniale troepen bebl en verlaun I lt is niet van toepassing op Innn diH yer keort 1 een der gevaUm bedoeld In art 2 tW H de lid der l and tonwwet of vtór 1915 dm leeftijd van H jaar beeft l erF4kt Aarlanderveen en Alfen Te Aarlanderveen is een conferentie gehouden tusschen een Commissie uit Ged Staten van Z Holland en eenige raadsleden der gemeente Aarlanderveen De conferentie hield verband met de plannen om Aarlanderveen by Alfen te voegen vera op de eerat leeoing teg een goede zaak gonaakt hebben zoo lijdt h t geen twijfM dat Ook de tweede leening nwt haar koert van 9e S0 en haar vi procent rente een goede getdb eg ging 1 Daarom gebieden de nationale pH n bet welbegrepen elgwh wag tegeUJk dat alle ktenm van het rpik die ietii kunnen pretteeren g Jkmatig aan de inwbrijvlng voer de tweede oorlogaleming deelnemen Zij helpen daardoor mee om ook op economlKfe gebied de overwinning te Ix alm en te verzekeren volf hebben tet BrflMbe comnils enuidere Britichd rertegcnwoordigieni toeoiotit pr op KUllen houden dM de warm utiiiluUetió tof tAgea Tprbrulk zullen wor dm aangewend Goetohorgir HorgenpMt l efrpr€ekt dit verradende bericht en spreekt het voor zoover Zweden t etr flt biMÜHt t tv M i wwt w l h i blaA dat Aioerlka BHlgarijB un Oriekmland zich bij een dergelijke contrMe hot bea ncergelogil Van Kweedüch zi de Is eobter bi elk geval ei B soodBDlgB overeenkomst loet de Brit 1 cbe llegeerin niet geiroffen Het la belaan bekend dat dn verklarlngm dur Zw d ohft Ri gccTlng ovor het binnenlandache gebrttlk der Ijetreffende arlikden niet gefterlrfedlfd worden Daarin moeten wij aan aUhwiJeend schikken maar bultmUhndHühD oonHnlafNurtwcfi In on lmVen die iMvoe zoud xljn on voor U BubrIJven hoe wij onze Ingevoorde waren ioogen gelvoLken dulden wij niet Z4Av r U het tenmlmAe nog Di t gekonusn Naar aanMding van dn publicatie van bovfwKaand tek r Uii uit Stockholm hetwelk In dtt ochteodbladKn vtTHcheon verwnten Wij van de ino t t bevoegd iljde dat een ororeeokorart met f ngeland wat Neder rand betreft niet lot HUnd is gekomen nwh In voorbon kting la Dft blokkade nota s Politiken schrijft Daitichland heeft de Amerikaansche nota op bgna alle panteit tegemoetkomeaa beantwoord Des to meer verrast het dat de Ëngelsche regeering loodra zy van Wilson s plannen kennis kreeg haar plan Dmtschland geheel af te iluiten bekend maakte Men staat bier voor een ofioplosbaar raadsek Tusschen Amerika en Kngeland bestond toch tot na toe een vriendsohappeiyke verstandhouding en men kan zich niet voorstellen dat mannen als Asquith en Grey Wilson s vriendschappelyk voorstel in ernst met een plompe afwyzing zon beantwoorden Met spanning verwacht de wereld de oplossing van hel raadsel voor welk Asqnith door yn vorklaringen in het Lagerbnis de wereld geplaatst heeft Wanneer de Bondgonooten allen veehandel naar en van Duitsohland werketyk beletten dan beteekent dit de opheffing van alle volkenrechtelyke regels met Mn uitzondering n l dat de koopvaart geheel vrij is Het groote beginsel dat de vlag de lading dekt wordt opgeofferd Dit optreden zal vooral Amerika treffen dat tol dusver heel wat ladingen naar Dnitsohland braoht en het volste recht heeft dezen handel voort te zetten Men moet derhalve met byzondere belangstelling de houding der Amerikaaniche regeering tegemoet zien Zooveel staat vast dat Engeland en Frankryk iets zeer groots en waardevols aan een twijfelachtig gewin opgeofferd hebben Wat winnen ze daarmee Op het oogenblik is Duitsohland reeds feitelyk van lÜlen toevoer afgesloten Kenige artikelen als thee en katoen koqden nog binnenkomen Thans hebben de beide mogendheden een laatste verblnffenden stap gedaan juist op het oogenblik dat beide mogendheden om sirHd den duikboot oorlog een grooten bluf noemen Stadsnieuws SLxxxiesalaas cl GOUDA 9 Maart 1915 1 Op de Kiexerslyst van kracht go1worden den 15 Mei 1914 en ike 1 van kracht blijft tot den 15 Mei 1916 1 loUen 152 namen van kiezers woiden I afgevoerd terwyl 322 namen van kie1 MTS aan die lyst zullen woid n toe1 gevoegd 1 De Witte Bioscoop 1 Wie eens hartelijk lacbm wil verzui ne I deze week niet de Witte Bioscoop te be 1 wekm De Cowboy uiillionair geeft her 1 haaldelljk stof tot groote vrolijkliebi doch g tevms zeer intereaeanl ais sportnum1 mer daar er prachtige ötaaltj 8 dreseurm in voorkociieu verder een hoogst koluiach nummer De aap van Fetronella iioewel ook voor liet dramatische gedeelte uitmuntmd zorg ih gedragm noemen w o alecbta Do spion m h en Drama der Zee beiden uitstekende nummers üest nog em interessant oorlogsjournaal en ten prachtig gekleurde natuuropnauie van den til Gothard Zooals we vor ge eek I ook meldden ia de explicatie 1 ij den I operateur in goode haaden terwijl vio 1 list m pianist bun Ijeete beentje voor 1 zetten 1 Gememteli ArbeidBbeurs 1 Vers ienen ia het verlag van den toestand der Gemeentelijke Arbeidsbeurs over bet tijdvak 1 Jan 31 Deo 1914 Aan de mededeel ingen in dit verslag fjMlaan onticenm wij liet volgende Do wederkeerige arbeidsbemiddeling met gememten Waddingwveen Reeuwijk Haastrecht en iouderak leverde ook iu 1911 w nig resultaat op 1 en onvoldoende organisatie ie bieraan waarschijnlijk niet vreemd Tot vóór d Hi oorlogstoestand lioersciito groote drukte in de bouw en aanvor 1 wante vakken 1 Werkkrachten kwamen veelal o kort Dl algmieone toestand was zeer gunettie I Gek fabrit s en transportarbeiders vA1 den godureude dim ttjd voldoende werk I Anders werd het na 1 Augus us Fabrlakm en bouwwerken werden stop1 gezet en de gevolgen ü m werk oosheid 1 Mevm niet uit I Aanstonds werd hier oen plaatselijk I steuncomité opgericht om den al ergroot I sten nood der werkloown te ietnigen I Gelukkig eohtor nam nadat het ver 1 trouwen in het ocomoiiiisclie leven weer 1 aaA het terugkeerm was ook de goleheid tol verkrijgen van werk heel spoedig tOf zoodat na em viertal weken de on rust l arende verschijnseien dvr werkloosheid waren verdwenen Kr kan gelukkig worden geconstateerd dat de werkloosheid in onzi stad delaatste vier maanden van iöU in verge 1 iijklng met andere pioatsm In het Rijk I Door bot verminderde verkeer lo wa I ter badden de losse arbeiders n et zoo 1 veel te dot n al in andiero jarm lor I wijl hoofdzakelijk door gebrek a n ere diet ook het bouwvak heeft geledm 1 Onder geëmployeerdm bij de Meubelfa1 brlooge m njouwerlioden heerscb e werk I looshek Nog is te vermelden dat van 14 April tot 18 Uffi em werkstaking plaats bad van metselaars en opperlledm GuKrmt de rtwuitatm der arijeidabemiddfling zegt i et verslag o a Kinde Juli warm vanaf 1 Januari Ingckomm tOl aanvragm om werklieden terwijl maar aan 23 aanvragen kou word fl v ridaan Na 1 Augustus tot omde IJeomiber kon i aan 156 van do 24Ö aanvragm om werk I liedm worden voldaan procmtsgewijze tMm aanmerkelijke vcrbetesrlng In het tijdvak v6 r het inlredm vanden oorlogstoofltand kon aan bijna 78 pfH der aanvragen niet wordm voldaan terwijl in bet lijdvak daarna dit 37 p t I l eliep I Aan deze verbetering is z 4ter niol 1 vreemd dat gedurmdc bet laatste tijdvak I de Beurs geheele i gea waa geopmd Gouda Vooruit l en zeer afwissclmd en moo prograunoa deze week waarvan we noemm Ie de mooie natuuropname met Wales magnifiek gtJtlmrd Verder een aller I aardigste coroodie getiteld Baby terwijl bet hoofdnummer De zwarte ïamUip em film ia zoo rijk aan afwieeellng m xoo v d spanning dat het em lust is deze te lien Het toppunt van emotie is wel wanneer de schoorsteenveger de kap van den aoboorstem heeft bereikt mdoor het verlleMD van em touwladdw zich dan langs em koord moet laten afdalen De anuggere karfooper is weer em van die komische films die elndigm met een wedloop met allerlei hindemiasm die zooals alti zeer in dm sma vallen Fxplicatie m musiek lietm als altijd niets l wenschm over Het inijomgevaar Aan im Noordxet boulevard te Vlisain gm bij dwn zoogonaaioden govangcntoren in Zaterdagmiddag em mijn aangeepoeid Door d Marine werd de mijn Zondag weggeliaald m onMibadelijk gmtaakt üenoordm deö Waterweg bij wachtport 30 zijn vannacht vijf mijnen aangeilrevm De Zaterdag ten Noordm van llarllngen aangedrevm I ngel tche niijii werd gUteren op latit van de marlnc autorit iten gedetu wt H rd zonder tot ontploffing te terfckm Geïnterneerden De te Ameratoort van Vrijdag tot Zondagavond gehouden tmtoonHt lin van buiavlljtwerk van in de twee barakkenkampt bij i oertt rberg geïnlerneerdo BelgltM uiltllairm in Financieel bovm allo verwai titing geelangd Kr warrn lUUO Inzondtngm van beroepftarliMlm zouwttl ala van ongt Hclioolde handm vurvaanügd van zeer L nvou dige gronArtoïfen m uict zeer emvoudlge wwrktulgm Ifo behoeve van in België In nooddruft verkeerende vrouwm m kindleren Oogevoer 300 voorwerpm werden aangekocbt voor de tombola van 4000 loten liii allo grif yf r km gekocht aediert Zaterdagavond dikwijlfi ver iMven di n aanvankelijk vaMg wtelA n prlja van 50 oent Dok bet l ezoek in m r groot geweest ÜeJglKcihe m Nederlanducbe Jongi dames verkocbtm Ihw chocoladi taartjeN m blownen t Joelbak m riectrische vIaKcherij raehtm evmaeer veel geld iip voor lH goede dod 1 I ijnkoeken Hel beetuur van het oomlté van graanbandolBrm t Rotterdam beeft beden al lastheiiIxT van ifo regeering In t opeul aar geveild ongevwr 500 ton Amerlkaanaelx ItJukooken lijmde te Kott Tdam in loothi Ze zijn verkocht te ren flöO lot flö0 Ö0 per 1000 kilogram VUHwn van plaaHJwff uit Dnltaehlaiid Naa Do Htth verm enrt Ih bInnmkor t oen DuilHche maatreg 4 te verwai ten waarbij de uUvwtr van plaatij r naar Holland wonh toi Sititaan mder waarliorgwi d T Nederlamteche regeering d t het niet zal dtmen voor Mclwpen van met rruiiwhlaiid in ooi log zijnd landm Het Internationaal congres voor vrouwen in Nederland Het congres ia nu vastgesteld op 2B 29 m SO April m zal plaats vlndm in dm Dierentuin te s Oravmbage Reeds Mitving bet uitvoerend CMolté een Wegram uit Amerika van de presldmtevan de Amerikaanscbe vredespartij de bekende Jano Addame t zij m vele barer leden het congres zuUm k nm bij wontn Van FngelMid Duitacbland Denemarken Hongarije kwam l ericht dat comiié s zijn gevormd om in eigen land de vrouwen op te w km het cwigres te Itezoekm Vooral bij de vrouwen in Duitscliland m KngeUmd bestaat groote belangstelling m het iaat zich aanzim dat vfln dnaiuit vele vrouwm hier zullen koiuet Qemengde Bericliten Opvoering verboden Men meldt ons uit Harderwijk Een reizend tooneelgezelachap onder directie van de hoeren Roelofa en Hendriksen uit Den Haag had vergunning van de militaire autoriteiten weten te bekomen tot het geven van een tooneelavond waarop o a zon worden opgevoerd de Revue Vrfl Nederland Zooals men weet is Harderwijk in staat van beleg Deze opvoering had Vrndag plaats en zou Zaterdag herhaald worden doch de autoriteiten verboden plotseling een herhaling van de opvoering zoodat het gezelschap moest vertrekken Verdronken Te Oestgeest sloeg Maandagmiddag de schipper J G over boord Toegeschoten hulp mocht niet baten De ontboden geneesheer kon slechts den dood constateeren Verwond De Olof Wijk op reia van Rotterdam naar iotlMulmrg kwam gisteravond te IJiiiuiden in de havm ooi em 8t Aer die met den voet tusecbm de machine had gezetm U landm De stoker ernstig aan den mkel gewtmd werd naar Haarlem vervoord De Olaf Wijk ïou liedenoohteud de rei vowtsettm Brand in em t loecoop Te Borculo werd in hel hotel Stad Borculo em bloacoopvooratelling gegeven Ongeveer op het einde van de voorstelling vatte em r ilms viani Het vuur breidde zich spoedig uit er ontstemd ein paniek tmder hc t publiek dat zich langs alte rlcA wegen in veiligbt d zocht te lirengen Hierbij llepm enkede personm bruidwondm m kwetsurm op De bioscoop zelve had vrij aanzlmlijke schade Marconlst van de Kmbdm De familie R te Slmpelveld ontvingbericht van haat zoon die als marconist dimde op dm bekenden kruiser Embdm dat hij door de l ngelschen geïnteT necrd is op bet eiland Malta m het uitstekmd maakl Sedert ruUu cm jaar hadde familie R nieti van haar zoon vernomen Te loed voor stotteraars Onder de onlangs hier te lande verlomde octroolm is er em betreffende de werkwijze ttir bereiding van betamethylganmiaox vbuty Idlmetfay laminc t Opbiedm M Il meldt ona uit B otterdam Had IrH R K raadslid Tbijasm voorgesteld wegens de du e tijden aan de gem mlewerkliedm met een loon beoeden HOO wn toeslag te gevm de soo raadflcdvn fttdlm thans voor biervbor te lezm medeu f 1000 ÜiHi schrijft uit Axel E nlgm tijd geleden werdm twee mannm aang 4toudm wegens verduistering gepleegd tt Koewacht zij werdm naar bet huls van bewaring lo Middelburg overgebracht hen van hm C T G wonmde lo Koewaclit wist terwijl hij In dm tuin van het huis van bewaring waa m em oogmblikje zonder toezicht wa over em bek te klimnim m te vlaohten t p 5 Janaari dmd de Rechtbank KEBKNTEÜW8 Remoustr Broederschap Aangenomen het beroep naar de Rem Gereformeerde gemeente te Groningen door da A C de Regt te Alkmaar MARKTBERICHTEN VoemaiVt Rotterdam Vette 0 en en Koeien goede MUToer preien waren voor lite kw il 2e 41 en Se 36 oent per half kilo Magere OsBen Melkvee en Vaar koeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer I Ute kw 35 2e 30 Se 27 cent per half kilo Stieren goede aanvoer lite kw 37 2e 33 3e 28 cent por half kilo I Handel in vet vee in Ute kwaliteit I prgihoodend mindere oorten traan I Vette Kalveren onveranderd in pry I Stieren eerder lager handel langzaam In en doorvoer door Dultsehtaml De invoer in en do doorvot door Duitacbland van de volgende artikelen uit Frankrijk en ïroot BrlttannitS m do tol dew Ui d i i eboor Hide koloniën ia verbodm iilomwin ook a getm den bloe omblftdoren i knoppen voor bind m Mlerwerk champignonM ook gtwiroogd gebakken in pekel gemaakt of boo ook toelwretd Hlgareiten papier ftlgaretlenbulRm dainenliooden glaAplaten voor telegrafiNt be doob lnden ftlnw belicbt on onbelicbte kant kanlwerk kreeftm in bui aen paH em ntwerk uit metalen reuken NoitoottlielilHuii ld Hlm atalen Hohrijfpmnen wijn zijden artikolm kleoderen modewarm andere gmaaide voorwerpm n verband hiermede moe bij vorzending p tr iM or In de vrachtbrieven 4aaniHy e geno fudc artikelen naar Duitfwbland tm verder gi legen iMidm worden verzonden het j iilulo iMid van herkomst zijn vt rmi4d m moot verder iim gmoege der DultMCbo douamti door overlecpging van een C4 iow i fuont atl at van oorflprong of origineele factuur worden aangetoond dal iln Mllk elm niet kwiH i uit l rankrijk Ingeland of de daartoe Iwhoormde koloniën In de afze nd r tevens du nbrikant van het arlIkH dan i het aan IV be elen dit bIJ zijn ondertcekening in den vra ihtbrlef te vermeldk n Bij btomii7i toor Nt d rtand cb kwoeker aelf veraondcfi U bet voldoende bij hunne onderteekminff te vermeldfu Blumi r GeHohlfdl verimding door iMmldileling van een cxpwHtwir dan mot h t bcwijH bijgevoegd wordm dat de bloonn n In Kedtfrland zijn gt rwoekt o a kan dit goechleden door bijvoeging van een z g drulfUii attefH Bijzondtvc maatr gl en met betrekking tot dn llchUng 1916 Ingediend i een wetsontwerp om in verband met de onsekn held onrtreot hetgeen uil den tegmwoMihfen tocatand In het bultenlMid nog voor m land aoti kuimen voortfiprulten voor de lichting 1916 evmala la geacMed voor de liobtlag I91fi de gelegenheid te opmen om vroe rtlJdig tot Inlijving te kunnm overgaan Tot bespoediging hiervan aal tevens kunnm dieoen het vwhaaatm van de altttngen van Oen mlUtleraad m van de ilKingen nn dm keuringaraad welke vervroei ng o a ki de band zal worden gewerkt dk w dm termi voor bet aanvragen van berkmring geateld van Militaire verlovm De OpporlHtvelhebber van land m zecmacbl luHitt de volgmdti luxk r voor de landmacht uitgevaardigd Aan ieder militair ó T landmacht die In bet tijdvak van 90 Maart tot 2 Mei a s op zijn beurt met verlof gaat volgm de regN4m door mij vastgesteld bij ord r van 24 Soptmiber 1914 B L nr 4790 kan éénmaal in gmoemd tijdvak 24 uur langer verlof worden verleend dan volgenH genoinnde regelm het geval zou zijn Van dfXLt gunstige bepalingen zijn uitgezwiderd a KiJ aan wk na L Januari 1915 Ingevolgn l jKondere becKhikklng van dm mlnUtcr vaii Oorlog of van mij een bulteiigfwoou verlof of verloven vwi langeren duur of geaamenli L n duur danvier dagm Is of tnooht worden verleend b zij die sedert l Januari I9ir wegms vervalschlng van bewljston voor vervoer per spOOT of wegens eigmmaclitig langer uitbiijven met verlof dan bun was toegestaan of eiadolijk wegens het zichzonder verlof oigmdunk ijk verwijdwenuit het garnizoen of kantonnement zi gestraft gewordm Ui korpscommandanten en hoogere autorlteit n zijn gemachtigd bij do uitvoering van bedoelde bepattngmr zoodanige beperkingen toe e paseen als door de elscbm an dm dimat of de v Hghold bepaaldelijk gevorderd worden H H wor it hun overgelaten voor zoover als met vorenl t doelde eiKchmt te veroenigon is te ixworderm dal de e tra verlotdag sooveel mogetijk in hf4 tijd lip van Goede Vrijdagtot Pawcbm wordt gmotm In verband met em tot mij gekoinm aanvrage van het Israëlitische Hahblnaai lo Amsterdam m met punt il van mijn order van 9 Februari B L nr t ir l24S47 A 4 ï9 Mrelfmde het raasehveriol aan Israöllrtiscbe mtUtalrm wordm de betrt km oommandanim uilgenoodigd de aan gmoemde militairen te verlomm verlo m voor het lijdvak vut 30 Maart tot 2 MW a s reeds nu vast te stellen aan belanf ebbmden pe oonli E bekeod Ie makm TevmH verzot tk de oommandanlsn van korpsen m wider lm de IsraMle Ome gellipslreerde Wcekbiadea Het jongste nummer van H e 1 1 Lev e n bïengt o m in beeld hoe de Ëngelsche oorlogschepen de forten aan den ingang der Dardanellen bombar I doeren een beschryving en foto s van de geweergranaten de vrijwillige landstorm in Noordwtjk aan Zee geïnspecteerd door Z Ex Minister Bosboom het kopersmokkelen in Rotterdam uit Schouwburgzaal eenige foto s I van gewonde miltitairen in Brussel I personalia enz r e twmxit hiiltMchi oorlo ftU nlng bnireot d iwe di o Vlog lwtnlng cbrijh Paul MiohaellK In hM Uertlntv Tageblatt dat tij aan dft oHervaardigbeld van bet IbiltMhv volk nhiiwo ttlMihm telt dix ilftt tv uk iiiewr op g twMon tteboelt te wordim dat voor cpn oorl in het alKwiiieon m ewi uiodtTnt n oorlog in h t bljaondw BtH r vmA geld noodig l I t anders vi rvolgt dt ohr raag i cbier niet ov t UH iKxrfd geaim wotilen MutM liJk dal on vljand n op eoenointwh gWilwl lob do uii rirte Inspanning zulliii gt trooHl n Het xou tt n noodlottig willxilTOg Kijn wannwr im n ver 6nlb rl4t 4b dat zij sioh genoodnaakt konden voelen oiu uit gt iruk aan Iwschlkbart mWkktlen vru te Hliiiten Wanneer KiJ Inxlt n kt bt t niet andor gaat sulIm zij buil oredltH tot het ulterMle bcctut 1tg4ii 11 uit bun landen allvM tiaten tot bet laatHtt toe Invent ueiHe gol hi oeillJkhwb n aan de vtjaniieli e 1 W bel riHtM nu nl ontbroken heeft waaraan in do tockÖuiDt etTal rt cbt gebrek iou kunnen IJn brengen daarin nirt h ininrtle verandering dat devarelwcht t niiddvlen ti n lotte och U t bewibikkiug gewteld wonhm ItaaroiH hcvtt het nultMolM volk geen keuH He moet eveneens ber id djn dp tlnanol f le uitrusting van het rijk In tand to houden Mm mag echlw ook niet vergeten wolkm tmh uk M op de bulteniandadio Htaim makm lou wanneer de ultkonwlm dwr tweede oorlogaiMmlng die vaa de oomte nog owrintl n I aii xou van li v vledi niet alleen I 1J de vijandelijke maar ook in d neutrale ntaten bet Iniloht ontluiken dw bet DuitHche volk xleh niet laat vrerwinnm noch op de geveohtaterrehMo te land m tor aoo noch op he niet minder btHanffrtJk gettled van bet eoonlmlBohe leven Mm kan er bijvoegen olndlgt demhr dat de voorwaarden der nieuwe oorlognleening ermzeer nwt do rechtmatige cuoht naar ze fi ehoud overeenatFijamen ala met be nationale gev oel Kvenalti de tnscbrij Telegrafiseh Weerbericlit van het Koninklyk Meteriologisoh Iniütnnt te U £ BILDT Hoogite barometeratand 771 8 t Den Helder laagite atuid 763 tt Bodo Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige Noord Ooateltike tot Noordwestelijke winij raeeit zwaar bewolkt waarachynlyk eenige regen iet zachter of sneeuw INGEZONDEN Buiten verantwoorddykheid der Red Een benoeming te Haastrecht Lastert domheid D of haat Donk wie wespen gonaen laat Doen M nog het minste kwaad Haastrecht 9 Maart 1915 BtiR iERLIJKK 8TANJ oouriA Ui BURhN 6 Maail Marlt Adriuil 1 V J A 8l H en H V Holh 6 M rl l uiilwnuii Jowjf t V J de Keljwr en M OorMhot 1 Maart CalharlM i v I Orsvoelein on A Hoogwuh wr rirtiTiiena Maria il v r J A Twlgl 11 Koru iotwen Joanne Hendrlcu btelilMiuii VUrta T t A M Keol m M I facobff Tohannee IlendrieiiH I z V I van KaaiJ en 1 IvauriJHi en H Maart lobanoa d v lici en K Sliiilter inertriiida Maria d r U I de BrulD en N van l rteU I OVKKLKlIKSr Miarl H van lijk I 2 f Maart A van den Berg wed v I I J Broer 82 1 7 Maan J van Uoii I mvk 5 mud Laatste Bericliten Aan het We tel8k Front J e rrd rH Tdr w rn M g ïanvallen hebben wg tenretn g bonnen en knig K PST BH Perthes veroverden wij J Metei loopgraven Tusschen Mesmi en S Sr verloren wg eemge me ters te Yn welke f f JZZ nen hadden en veroverden ong ev r 100 M Bg St Mihil kregen wij vasten toef n een loopgraaf waar wg Teel materiaal aantroffen tisehe kerWiwHurm in de gelegciUieU lo Middelburg uitspraak bi de aaak te gm dt e beide mannm m werd G bT vearatek vwoordeetó tot em jaar gevangmUslraf met last tot zijn gevangmuemiag G bleei echter voortvluehiig totdat hij Vrijdag j l door de mairechaussee te Axel aaogetroffwn en gearresteerd werd Zaterdag is bij naar Middelburg overgebracht waar hij an eker wet ïm ter ewaakt zal wordm Het iMm springm van een m voor Zandvoort Wij lezm in de Opr Hrl Ct Compliment en dat er straks em m zal apringm m u wil oigen ramen en deurm ofica te zettm vanwege de trilling Deze boodschap werd Zaterdagmiddag huis aan huis langs den Boulevard Favaoge te Zandvoort aangezegd aan de hui gmaars m aan de huisbewaardeni een paar uur voor de torpedialen aanstaltMi maakten de mijn te tatoi springen die bed gevaarli lag tusschen Wust en het Kurhaus ge i 60 meter an hel laatste af Men had t nog over gepusht het ding te verhalen maar zeg daarvan af wtgme het gevaar en om nu toch zoo uun uM tjk sehadi aan te richtm werdiederem vrijwel van het voomemm van springen in kennis gestt d en werden alle nieuwsgierigen verwijderd en op een afstand gehoudm lot bij de trappen tusschen Ariehuis en het Groot Badhuls Dat kostte eenige moeite want het aantak nieuw ierigm was zoo ongeveer 200O Die ailm haddm het gure weder getrotseerd en zij werden daarvoor beloond Want boewei dan op eeif boelen afstand hebben zij het springm gezien hebben zij den knal gehoord hebbm IJ den luchtdruk aan dm lijve gevoeld m ♦ ODMuigen hebbm zelf als reliquie een iituk mijn mee naar huls genomen De ontploffing werd ala volgt teweeggM raclit Twee pakjes dynamiet naast bet mounter een lont er aan een ontsteking en lot tweemaal toe niemmdal Kn als er dan niets gebeurde wachtten de lorpediatifn evm kropen dan op de buik naarbet gevaarlijke ding toe legden weer dynanriet m verbonden weer de lont en biJ de derde maal steeg eerst een zwarte zuil op daaruit ontwikkelde zich wn rmzmvuurslang ru torn volgde of bwter hoordm de nieuwsgierigen pas df ontploffing want die had natuurlijk al plaatM gehad tom zij de rookzuil zagen Na de ontploffing werd de afzetting o heven en kon het publiek zien wat er gebeurd was ook aan de hulzm H 4 dak van het Kurhaus ziet er uit A een reuzenslang in allerlei richtingm onder de pannm heeft gekropen Al de pannen liggen sehots en scheef en 0 bet dak zelf is ontzet De boutm atscbuttlng van de strandtrap is aan eme zijde totaal geachrowd Uit de mwiumentalc lantaarns op het terras zijn de glanen geBiage een stuk hek op het t ras is totaal weggeelagm ei n groot aantal opengezette ramm liggen aan griii golen zijn ontzet m van een buffet m van de raamHpouniugm zijn overal splinters geslagm Hei Hotel Oooan heeft het ook lodijk to verduren gehad Bovmruiten vooral zijn daar vernield dot ook benedmi gingen er veel stuk m van em naastlig gcnd ponsion ie het bek op het plat bij d tweede verdieping hedeoiaal ingedrukt In do passage ja om daarvan do ravage te beechrijvm is bijna onmogt lijk Daar liggm hecle buizm totaal opm voor den wind dïe er vrij binnmspelen heeft want gem ruiP bleef er heel Het behang lieeft het nu reeds te pakken m de losgerukte deuren staan onheilspellmd te sUngerm Klgenaardig wel dat bij al die verwoesting andere huizen staan die nlotó geledm bebben Gem ruit stuk Maar bet zijn ook spiegelruitm on geen dmr ontzet Zou de soliditeit van dm liouw Maar dat kan haast niet want de wM solide gebouwde villa vtm dm heer lOUbacher om den boek van de Iwulevard de Favauge waar alle voorzorgen minutieus waren genomen waar alle ramen m alle deurm warm opgezet heeft bet nlettegeoMtaaudc dit danig moeten ontgelden De op nstnande spiegelruitm aan de Noordzijde ligg n in puin openMaande deuren ztjn uit bun bengeels gerukt plafonds gtivMiht urd m met stukken naar benedm gestort spiegels van den wand gerukt m in sommige murm verloonen Ich scheurm Do huisbewaarster die eerst plan ha4 in hirts te blijvm tijdms de mijnontetefclng preee zich gelukkig dit niet te hebben gedaan Zij Ikt ons zlm boe btjv de luchtdruk buis had gfboadm juist in haar apartemenl hoe glazm m kopjee stuk lagm m zij weeklaagde over oen mooi beschliderd binnmraam dat het ook had uioetm ontgetdm Hoe grillig do luchtdruk is te werk gegaan viel hier waar te nemen laiiim n halve o M dJk aan tukken w btokkm on in em glazm serre met ruwen van heel gewoon glas gpem barstje De politie was gisteren bezig de schade p te nemm die de mijn vóór het Kurhaus veroorzaakt had De tweede die tea Zuidm van het Groot Badhuis lag werd ook Zondagavond nog tot mtplofnng gebracht Daarbij werd gem schade aongcrieht Van de in dm grond g lagm galen was gisteroditmd nieramdal meer te sten De vloed van den nacht bad ze weKCevaagd In BdgW I Uit Uik MAASTRICHT 8 Mrt part Totop heden mocht men zich te Luik tot I9 uur op straat vertoonen tn het ver 1 volg evenwel zal men na 7 uw savonda 1 binnenshuis moeten blyven I Ia de omtrek der stad worden b tde boeren aardappelen en hooi gere1I qnireerd welke naar Dnitsdiland wor1 den doorgestuurd 1 Voortdurend komen treinen aan met 1 zwaargewonden Gisteren passeerdenog een trein met 1700 zwaargewonde I militairen die van het Argonnewoud I kwamen Van de Yserlinie komen tal I van militairen aan welke wegens jicht I en rheumatiek naar Duitschland wor I den teruggezonden I Oek vernield geschut wordt herI haaldelijk door Luik vervoerd gisteren vervoerde een trein 6 atakgeschoten I kannonnen welke van Champagne 1 kwamen I Naar spionnen wordt nog steeds I dtuk ocht evenals naar dienstplich1 tigen Belgen die de grens willen over I steken Tal van arrrestaties hebben 1 plitats I D krqgsverrichtlngen ter Zee I Een Duitaohe Duikboot Men seint ons uit Hoek van Holland Het hier binnengekomen stoomschip Colchester van de Harwichlgn rapI porteert in de Noordzee een onder I zeeör te hebben bemerkt doch echter I niet door dat vaartuig te zijn aanI geroepen I Zeeslag op de Noordzee 1 I Men seint ons nit Hoek van Hol1 land Het kanongebulder heeft zich heden 1 middag weder herhaald Dit gelaid 1 wordt wet vaker hier waargenomen 1 doch dan komende uit Zuidelijke rich 1 ting Heden echter kwam de wind nit Noord Oosten richting zoodat het ab1 solunt is uitgesloten dat het gebulder van do laodzijde kwam Hieruit kan toch niet met zekerheid worden afgeleid of een zeeslag gaande s i De Zee oorlog LONDEN 8 Maart officieel De Admiraliteit deelt mede Sedert het I begin van den oorlog hebben Z M s I schepen bij elke gelegenheid al het I mogelijke gedaan om Duitsche ofü1 eieren en manschappen vierVh P nj I tot zinken waren gel racht te redoen I Meer dan 1000 man zijn op d e wijze 1 I gered dikwyls onder moeilijke en gevaarlijke omstandigheden ofschoon aan Êngelsche zeelieden die in nood verkeerden nooit eenzelfde behandeling te beurt viel De mannen die aldus krygsgevan gon werden gemaakt wWden behandeld overeenkomstig hunnen rang en genoten zoo veel beleefdheid als de dienst slechts toelaat In het geval van de Emden werden zelfs de honneurs tWestaan De Admiraliteit voelt zich echter niet gerechtigd den eervolle behandeling ook toe te pasMn op de 29 gereddeofficieren en manschappen van den onderzeeër ü 2 Dit schip I heeft in de laatste weken geopereerd 1 I in den straat van Dover en in het 1 I Kanaal en er bestaat een sterk verI moeden dat het zich eohnldig heeft gemaakt aan den aanval op en het in den grond boren van ongewapende 1 koopvaardijschepen en van het afschieten van torpedo s op schepen die nonconbattanten neutralen en vrouwen vervoerden Het S 8 Otioli wordt vermist en er bestaat ernstige vrees dat het in het begin van Februari met de geheele bemanning ten getale van 20 I koppen tot zinken is gebracht Het is niet nit te maken welke onderzeeër zich aan bepaalde misdadenheeft schuldig gemaakt en het is mogelijk dat de overtuigende bewijzen I eerst na het sluiten van den vrede 1I verkregen znllen worden Intasschen I moeten echter de personen op wie 1 zulke verdenking rust aan oen beI perking worden onderworpen kunnen I hun de onderscheidingen aan hunnen ranJE verbonden niet worden toegestaan en mag bon niet geoorloofd wordenta verlMoran met de andere krijgsgei vangenen Handelsblad De narAsoellea U NDIX 9 Maart Rmitpr bij I lirtwt nil e i U legraoi van den admi I raal iHe Af operati in d Dardanellen leidt ijiijkt dat Ae fort die Zaïeriag 1 iiHt invreet vuur over het scbifmlanè OalipoU wefAm aangevallen Hamidieii r en Hanridteto UI waren dicht l i I hanak Hrt vimr w d geopend op en I af and van 19 K M De Que i iJiaa Ix tir werd txwhotco hoowitwrsen veWkanoMiM Drie grsnatcn vanAeteld kanonmn troffen dool doeh varoorsaak im gwn ematlge achade Wy hadden