Goudsche Courant, vrijdag 12 maart 1915

iVoa töTSO OORLOGSVABIA aan oouidtgu baadev tn Naerd Kuropa de Hritiv e gnuKit t Waiéiacun bir Oe U Hprmg lïtrt verfclar beeft al legd wrik hierop aocrkonc Daar fr ffmi prafce la van v riM BrdvMklarlng van ladingoi kalom wHk valleii onder de uit Ie vaardigen jrdar w oiioal btfft laen l n aaasicn van katoMi trWkf naar onzijdige bav i wOT g coni ignecrd dr volgetkde reg Ung getrofk o lo aJk k UMn waM onureot vivkoopra vraahto i T koiniKMi op dni 3ett Maart tpré warm Ki iot n gaat vnj door of Indien ztj wordt aangfboudpQ wordt si lefBD den ovenMigekomen prija v koeht mita de M tppra niet lattr verlreJtken dao 31 Maan 2o Allf katoen vwwkird vóór 2 Maart en untH uri later aan boord g v hracht dan U Maan wordt op goiijki w ize behandeld o ADf lodingen kfttofu waarvoor mvu aaampraaL maakt op bovengenoemde bnAclieruibig iiiot4 Ti vóór l et vrtr vaa tu t Hchip worden aaognipeven D de b wiji ftiikk n iiio t w Mtlt n afgt Vm aan en d üt rttficat ni worden aangfv raagil in d0 conaulurftM wi bti n andfrc overh idiq er80Deo door de regevrmgi n aang rt ld jidinK n lH Mniid voor vijand i e hai vcn krijgtHi geen locMeimning om te Vïr trekken Ten aanzie van dit laatste verklaart iiton dat alii n vtm eping waa he gonn m vAór A med ieMlng van de BritHcbe rognring dat zij voornemens wan allen lorvocr voor UuitHchland Ie Imm bnmieren tb lading katom door de Brit Kim rt fcring zal wordt u overgmoniea tc n factiHirwaardc I t htna en Japan I oorrt apondent van lio i all Telegraph te Peking clirljn naar uil Ixmi den aordt gemeldl dat de diplooiaüatia fmdertanifclingni taunlKo Japan en A na nu aoo ver gavoréerd z dat m daarvan ra duuMi l Trip krygmkaa liina ia u dB erale piaala Ixreid wai hltanloaig Iwtrelt an daar alia uiaAl open ttt alellen den aanleg ran t tnc lijnen Ie bevorden rn aan Japan over te dragen Ir erfpadit van kaoJ liau Teven lal dan I hk a hel rwht lien om nen sp ialen vertegenwoordlBi aan la it 4tB an h da rr daa ntu i n de rechten van China te vetdedliai Wal Zaid Vant oerije aangaat xooa China harald ujn 4n ht offadM i onArthur la vertangen voor JapMM a laar en ook da paefattochlen op é AnuurMiikdainpaorwec en da Zrfj MmNk Ui te rarlmge Verder wil 1 biua gewaJikeiiike avereenkooMten maken voor de n reahtwln llankou maar gaat nul In op Janw i toomtellen in lake de aietaalmjyiMMai ginning in de Jangtaavallei I oor een en ander zal JapM idte bevredigd rijn maar thina wfcliartBil drukkelijk dal aladan ook en m moet komen aan de politieke talrign o a wat ttetred hrt polilH toezieht op da Zuid hioa lijm n door Japan dal oogluikend wordt geduhl Japao ie Veraeal de Slaln Naar te I etrograd uit Tokio wordt ver nomon heell volgen de Kusaisoho bla n de kahinetitraad bealoten het varzoek van Soord Amerüia om officieele fconniageung van de Japanaobe eiacheo aan China in t willigen lie aangeboilen iHiniKWeUngarol in Noord Anwrika in lo onderbaodmlngea met China meende hel Kaliind vriendaohappelijk Ie moeien wy en M tm 4 i tag i ImMHinlacni nM Dullaobe duikliooteli Da tapimiu xkniralUelt dnlIbMnl 8 iiM het b tai na im oorlsf hab fcM Zr Ma adMim Ui elka friacw IMM 1 kal mfunt m tti a on Dull cba oOIcéaraa ea inaajichapp i wlnr d l la y w i M cinkrti war n fffbraelil ut nUm Haar dM looa laaii H i op dia wljia arnl dllivijl onder moeUi o en gevaarlijke otiHitandigtiadfai olactioou laa tjig laclK w Hi J ï di ia uooA Vfrit f dik nooit wlualld IMiauMliiK l i url rial iJa uianiH fi di aiduM iLrijtraC ganaa wcrdt n ffwaaitt ward in taod d OT nN fc i tlff iiiin rang m g o tii uoraH la n tlvid ala dn dlaiiM InliU toaflMt In bat f nra rao dn fjaiAt irafd wKa aar iiMr en I a tAalraUlatt Toalt tki m Mr aM tiT ll llgd da awvollc Ixdiandriioil ooH loa la paaara op da ri ddr ofrii lorw au iBénaetiafiiiPn va m oiid TKaH4 r U m raartuic liwll ia di laalaw wAaii M WMrd la da Straal raa nr a Ja h t Kanaal na rr liaaiaaiiM M k ihrindHi dal h rl Ji iicliuldl iHitft fAntfkt aan tiK aaovailfn en lu ém grood boraa van oniffwapmda koopvaarflja iapen n liH alHchiMt raa torpido a op cbapüfi mat iion C30mliatlai t ai aautralMi i vrouwm Zoo wordt iu4 atoooMMdilp Oriole varoilM en rr In Maat niMl v vrf dat tiat In b t Im Klo ran Kf4 ruari wM da gahaple ii laanainf tan gnlala van 211 koppen tot rfnkn la galiradit Hat ia naluorll i an r nwollUk na la gaan wWkH liuilwlia ood ram ir ï1c1 aan bapaalit ariadadm Imh i irliuldlg maakt n IM in mogaigk dal dr overUlffmda liawl an mtm na Iwt aiiilkn van dan rrada verkragvai uiitm worilao mammmmmmmBmmmÊÊsaé Dit nummer bestaat uit twet Maden HaMa KAPPERSa OEVRAAOO een bediend good kannuida wheren an bnanngdaa Zoodagf vrii Intarn Br fr No 2H9 aan BlUNKllANN a BOKKHAMDKL t Sdievenlnceii u Ma UIMTIUU laioinnc miMIITÜCUUUU iMt iiiimii miou M n iluHU u aai lUMnn inilllE lEIKOOPIIIC to ÜMuwIJk V in Iwt Ko flahaU van dan Maar O BLONK op VRIIDAO 26 MAART IMS da voonniddaga W i urc tan ovantun tran den t llautraulit gavaatigdao otaHs Ja KOEMAM van Hal aakala jaran gniadan gebouird goad ondarhonden van vale gemakkanvtxinian 25 WOONHUIS Ckand D 40 mat grootan tuin en ilaata te unen groot 1210 oentitnn galagan naby ile R K Kerk op kat don ta Baauw jk Dagaiyki ta beiichtigen Nadan Inliobtlngan gaalt da Notar f £ JisS 00 KOKOrHAAR K B KulT r HtüMer Niat vatM vbMMof berordert den HsaisrooiVenUrtt de kliuran ra do t disnrt sli een Ttmioum roordeHurwortal Voorkomt hrt Splrtoo of lUtv aMi HoofdMer o Rooi v rdwrn n nadat man Eoko een pMX keer B brulkt Iteeft man prankelt hot Miiroudig op het H r dM wryft men het Buht In ene nederwnartacho richting en bontell het nmk n iporauEii DMMin w ami keft tm wmmi El Hf ut BE TEniEDEHElO UI tlDEIIE VERUUmEM lEDEDEElEI tOOr niMU EEI UEHE FIEUN F i 15 Blsaoaop Saien Gou da Voo ruitga PRACHT PROORAMMA van Vrtldag an volgand dagaa mat de hoofdfilm EEUWIGE LIEFDE NIMt n tn tjm m tMnr tmm Viat rrtnUiKl rmilnatn n nih Ontnam T r a WBianaaaaa anMiu M l BM ii l i gilfi ii W t gW i F BiWP iP dere wljre liet geld terug verdienen iku mij door u voorgefwhotim wor n zal niet ruilen aieiu gij M tot aan dtm laatHiin pfwiing toe lurug belil ontvangen p die wljzi lal ik u dwingen lu mij ff man van eer erkenmn di in zl i lev aliMidilK WW out t eglnK oogw ok naar 11 te Itilttteren LlJHSAf Toen deze hrW eeil waa W po t gebracht te worden muu h de vijfbon lerd franoi die nog altijd op tafel ruM ten Htak ze in neti omalag vot rik f lechta dwie regelen bij I Hierbij ontvangt gl ttv i d te rug Ik veHrek arm en wil mijne üllvin g niet verkoopeo liet portret uw doehler zal ik vói r mijne atrel vernietigen UISSAC Uaarop trad hij langzawQ op dra aj gA mrt A lachende lieeliMiln toe en diviil beajt met AAn enkeli n hamerHiag aan tvmA BpllniiTH vallen Uet bent wa ziju levfloadroom vemirtlgd P ANTON COOPS WQdgtraat 29 Gouda A VAN ZESSEN Schoonhoven hor Mop naar krilia Certificaten van Oorsprong af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Oonda benoodigd voor de venending van goederen uit dit diatnct naar de Amerikaanaohe bavena per HOLLAND AHËRIKA LIJN lijn verkrijgbaar ad 40 cents pep stuk CitniMMMfaO ter Drukkery van A BRINKMAN ZOON Markt 31 Oouda DRACHEN QUCLLI FLESSCHEN WORDEN OP REKENING EESTELD DOCH BUTERU6GMFVERG0EI M LITER A 15 CT I Boeiend drama in 3 a ten en vardar konUtchc en natuurtafMVdcn NATUUR BRONWATER De geheimzinnige = schoener == A aBaïTlDaA Spannend dninw door de rtiaUin van de Amarikan Kinema GOUDA Maart Nieuw Sohonwlnirg 8 u HuUigingSKiovoerlng Heyeman a OpHoop van Zagen Maart 8 uw Soeiolait da Biunie Alg Vwg De Ambaohlachool ir Haart Bureau Bonw en Woningtnrzichl 2 uur üaderBlandB Commlaala Arraenaorg Toraocfcon irl gengal ll lg jling te mogen ontvangen van vergaderingen conceiHk vormakeliikheden ena om duae dan to onae agen te vermelden DienstaanlriedingeD bab n in da doudsche Courant 0 D e idrtrtrallli kiatca tIteMt UJ VMnitkuUigs 1 8 ngala f 0 36 voor alke ragal ar e oanta 0 CHt oitalnit iid aan bMBnreaa AN ÖL OMMESTtiN S InkT I I Eleotr Dr A Brinkman ft Zn Qooda op vt ulkfl v rdmJ iitg niM Mui ea bijzondere MiMidHmg wodIkd wlBrwOTpni kuDBd hun d anö rw lM9iAtic B Mn huo miK v rt oadtm mei woni UMfoMMUi m iii c bun nïnt veroorloof A wowAm M rerk i D Mt de taéura H t Batflaeka l ff r flH B ic inr Bar OMiai uH Hftirr faa Koniiic Aitif t n iv i latt etMtmd heett wMrtn tjppuirt wor dM hK eonH Mil vtw M kgor fpvuhnl u voor ém dunr vm Jm oorlog door aI Wt iiUti fchMM db op b t ooffeoMUi onder dn wKp iiw jn B door do vn wHIigen l v iMt door bei biJwwWvr f oatti4 eot voiMr 191S du atdiw It Maam Het ooatioKnU van de BrilllMlelttitiff voer 191Ö voor dtn ifaiar vm dw op loc uMullnMt fcvomd door tAie K lff D van IK tot a iMT Ikihtiiiciii 191 I91Ï 1912 1913 I9U Iftlfi l MG oi k w x4 déf gottwrfi sijD lutiocb den In Januari VfUfi o dm 3tn Dttcouilitr JH96 dbf iw DiK oodfr de wapeiMi cljn n diff op dra datutfi vaa dll b luU af tan dbii hitiin z tn bet door dm vi and onlx Kfltli ff eoHe vm W M Vlaandmw In f rankrijk of ia GrootHrfHanoi brvlndeti Van d t ffi n waWm vrlJceateU wor4w Alle jonst lttbrn dl voor dtn oorlog Hn di laitlcvi vrijHtailins bnltbtv v tkr g n oui r bwin van physlfkcn aard tiilfTOondnrd kiJ dl vrljRMMd wardi nvoor Btt voldoMKln liobaanwiafiuHtnfftvi ZIJ db irHrdi n af i 4 eiird vAAr èr oorlog Zii H Rlnda M begin van A oorlog ongMtohlkt wwdpo verklaard voordw dl at oT aitHt rd I o git linwdi utanatm bdioorfvdn lot d iiulHitigw taii 19 0 UU Si tmH ViH op voorwaardp dM b t buwHiJk voor Ti Dee 1 14 gwriotca w ïd ï maAMB wter Hobawnal iigf 1 4 i M ni t M wrra gaat Hrt irn MMluit voorzJ in èe mmWnr aim XT m voor M l uitvoer hrmgrai van af V dag Kl iwr vfrwcbijning la brt StMtüblart Hk xal aan dr gondkiwring dfr vi fVfttdr Kiffiiffii ondiTworpeB wordra aoodra dw b 11 ii kuaaM vorga itH bi Mtiiit xal krac van wt b w aij du liov ii taaode bnpalUgMi lJ se i iMUr 4fla Pi Uen vaat dat in fraakn t m t ugWaDd de Ht lgbwbe LooHdiit de piaai 4i kp ovea bedm zulka vbt xot km dn IMgra op fwpen dl op bot iP 0 H g tK van bun gt fst vni wo m en df oiid r de tocpaMHtng vaa ituw wei vallen Ih laaonm dlo giHocblkt vooivden dtwwt wordHfl ï Hvood zulltvi oniaiddi lijk worén iiig ii d he wi rkKaaiubeden Ix trvkkinK h 4ibfnidc op At Itchtlng xulbn duHdaniff genv bi worden Jat s op Kijn laatMt d4v I Vn April zullen guï tlijffd zi n M bovBHtaand w44iitN luit richt zich di4 4vk l tot d IVIgtn liie bet onl ezt tt4 gi bicd van V t laaodMwi bewonen ttj dte op i rantKb o I agtHacb in oadgelited vwblUvwi k Uolgcn di In Holland zJin uitgt we4 i of ZIJ in bet lMw t godof tie van België zi titevon vallen niet on1 r tb Iwpainigwi van d W 4 f i AnK rlkaanacbn katoen voor oozlJdigMi Uaandogav ond werd uit WaablQgt Hi goM ind aan di Wfltttm Ctaz dat om iBgi moe U koiiMYi aan ilf tegmwoorAg on Mandlgbctlcn w lko wn gtnrolg zijn vaa hri Mi dat üorniirigf AiuerikaanHche katoenhao l tRr n ri fHb ov retmkouflM n haddfu aaiiti gftati voor levering van katoen Mengelberg Concerien Ie s Gi avenhage f I9I5 I9I6 AANVBAOKN tot het bekomen van abonnemeiitpn kunnen wardengericht utn het Bureau MOORDEIMDE BO DKN HAAG Deprijzen bedragen voor KKRIK A H i oiiiertenj f 16 per abonnement 8KKIK B ft comerten f 8 per nbonnement beide te verhoogen met Kted Bel Publ Verm enz 24 Firma J LEVI Rotterdam bericht hiermede dat hsrt Magazijnen zijn verplaatHt van GELÜEKSCHË KADE 17 ==== sas == nur ===== KRUISKADE 5 Derde huis vanaf de Coolüngel ROTTERDAM OPENING a Witer lag 13 Maart I Telefoon 3696 === a rai J I IütliJti Mn b WKiiHili Vommtr 0P8KRICUT ir Voedert aw r e net de niivere mwriM LIJ ZAADKOEKEN merk ST1R en W L üitnutenda door hoog eiwit en vetgekalte en grootate voedingawaarde nmr IHvioma ParU 1900 Itmum OoHd n MrnlalU DE ZÏÏID EOLLAirDSCEE MaatsM bappij van Verzekeringf op het Leven heer£Ngra ht 12 den haag Maatschappellik Kapitaal f 1 000000 CttmmiasuiaMn Itr M U SCBIU v d LOEFF Prea Dr A E TEN OEVER Mr A 8 MIEDEMA A U v ElIBDiM Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTEB Satr DirMteur Mr J W KONING lar Da Maataohappg aloit alle aoorten C y v éi htriiit tegenlaga pnmiin VrggeVige voorwaarden N J voor inlichtingen wande men aich tot de ReareaV i m wwmmmmTÊim mmtm t eMMMkcMa ea f 9 ttMVmmmm wnmtm u mmm ft3e Jaargang Zaterdag 13 Maart 1915 BotMiË wmm Verschijht dagelijks behalve Zbn n Feestdagen PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f I 26 Wem franco per post i K50 Met GeTllustreenl Zondugiiblad 1 50 Idem franco per post a l M Abonnemenieii worden dagelijk aangenomen aan on Bur iu Markt 31 by onze Agenten oen Boekhandel en de Postkantoren Thus der advertentiêN Vui 1 5 gewone regels met InwytnumiBer f O M Elke regel men 0 W Telefoon Intero 82 Dy dri achterrenvulgende plaatsingen worden deie tegen twee berekend DH ii taaiibiedingen per plastaing vnn 1 regele fO 35 by voomttlietiiling elke regel meer 6 cta Reclainea f O lB per nacflGriMilc letters en randen naar plaabriiimte JSÏ Telefoon Interc 82 evera A VBJSKMUS EN ZOON 4i VtiudiT Koeiht dan wij hier van iMt ivolk eger r fRen Ih er niet van te 9 1 gen Maar zoolang on votk c w P o 1 moet zijn om alle redenen en voor da I gevallen in dit gesdirllt genoeiud k a b 1 een partij die lob niet bulten bat I volk Meli y dua de eiaidketi van bal ivolki ehtaanr niet kan pnikninen niet I louter ny atiel xtaan tegenover hut I volkMbe niet kan ontdekken nMt 1 gc 0 k uff dan het lM Maando Mi é I te aanvaanlen in zijne groudalftgen al1than of Y haar eigen tegt tiOver e 1 tdh n Aühi mti hot verarhil tuHsrhtii I wat er ondankn vermoedell e lekortko 1 mii ren van een vtrik tl r bi te maktfi 1 en wat hK burgerlijk milllalrUnw onf I i i il uioelU niet waard dan volgt I j lileruit ih oiitwaptming maar de uu1 vaardiog eij t hervorming van tlliurgfvigk uiiiil rlwiie UIv dat nl tlwil on hel land niet wefKrIooi il ilten Boolang dit ondrawerptng Un bul jtenJandifch mllltairlMue beteokeol die heeft I geen andere keu dan liet volkalefe I Het arguii ent ook daartegen aan k I voeren dat het t en dt leger der grootf I Stat n gettn gewicht in de Mcbaal legt I m doo het gebeurde In dezen oorlog I niet verHterkl uiaaT v e r x w a k I I n wel omdat etulfe Belgk nelb I kleine en Kwakke legeri voor dt n afloo i I van B oorlog groote doorslaaode litI teekenifl kunnen hehlM i Omdat wij t I ven la wn tijd waarin niet metir MfiHiaat Vflcht ukH doD ander maar mKteiilionden HKH Htatenltondeo Umdftt d lange uilpiiUen t oortogra die het hut lige atelw l van kri vmTen med i ri QKt lildMlppm owOatatk mm b A Ja wvan een klHn laitd friaob en ongedewd gtnioodzaakt en in ttaat zal kuniien zijn groote argt uatt troepen van oorlocvot I rendo groole mogindhi lon ilen wegtevof I aperrcfl of f i iH silHuemlPn nlag toe to 11 hrel fn 1 I Om al deae redeson sonelttdeeren w trijdi voor de I titer national e ontwapening en i eboudi den ei teh van he volksleger tol die ontwaponlDg werkelijkbetd m gewo doa Un Vaderlander voeigt blena toe I I IIW IN Mm Mdaal dnnoeraat aw bM I woord en ijne praemlflMe la du dk I onze rtlet ui ktinn ti wiJ met de oonI eluale die door m langM anderen wi f I Imeikl wordt meegaan I l n wij wachtm met tHHMigAtelllBg I of op bet HMiMtaande oongree de me I ning aal zc erWn en van den man dtp I iiiMdnn Hiaat in de r llte t of van het j die lich Mirgapra aMi de ritople llltr kan liiunefi iik lt wekm liiiiL clilaiid oiitntlk n lot li was m 1 ifOBchpul op d uithongt rmgrt politie an 11 Dgii HChfi zijdr din niet allt l i m 1 it 1 Kcben vijand maar ook diHn neotralca I volkMm groolc iiKM iti h Hl fn Wr k I kt nÖP 1 N og altijd RtohMm htH mogplijk dat l w kI ifi Soor 4 ft n dat vooral Itelilï 1 tch aan de zi de d r UuU ch r8 ichaar 1 Ifn I Maar Duitaohe HpIo ladl heeft gfv I riuccwf gv liikd i n kón m ea u gwn lo 1 cos h tilk n nu lUiitMcUland blijkhaax lïi I iiiiddtHdW ni H l otit OU aan zijn Iwl 1I gtng krwhtigi nitvopTiTig tt gevtm I I l f rnogcndlM dt n der 1 ntt nte aolwoor 1 I kn nu op Uiiitsehland s mi liikto on j nontJng op nni onvL rwaohte wijaf Niot I h vi r 4chfr ng van 1 ngi land maotI rf i eo tPT tiv 1 d pttclijke legi oiat I op het oorlogH ha kl Ord Ue Igenl jkx I a gtHtiMH w dt aanval op Ac Uard I riptlim I Zoodra dfz aanval kan hwU op ii II een zoodra otiMantinopcl rrnMtig wor4t I Itfldrpigd 11 iHt iH giii MMi Iwi eind iin I hel Turkuchi njk in i uropa m hijnl bI zijn aangi lirokefi zuilen IjfllW iriektslI land 1 Hulganjp vi aar M hi nlijk hun waI traal itaii itunt verlaten n d zijdt vati I de onttint ki ttra Mlmubifnt dat dan ook II Huuifmië zich hg UuIiiWtilaiul a vijandtsi I vo t Want ata ilo Turknef ta H v t 1 ld OMic wordtii wf nwh i allt F al I kanrijktm Jo r an nwt ti tmot peit I Hat zwaartt piuii n di u trijd gt I nu naar onz luct ning in tU Zoo vati I I Wukt d aotle der ratf ntt inogtiod 1 dm daii zal d kracht van DuiifUilsu IV tt enAtaoil r z iA grooi mtrthii tlat dit 1 land gaarnn t a u rt ti zal Kluilt n 0 I voorwaanitfi tvaar aii h t lot nu nlft 1 wil wett n Mislukt dfl poging tot vtirnM igiug vah dim TuFkqciHffi luvlotMl m KurD a daat pnlt fT t n zulh ü Itaiii i u Dulga i zich wd drUnuaal tHHt nktm voor zij zit iiiH d ntogfniUKttcn r 4iiU Ho v rtt nigen l an zal du ook de teg na zijn imti tukl l an 7ulU n krarhten di r iMitk vtjande4ijkt gro p ti wi n Icrk blijI vend als nu t tm i4kaar opwegen i p I al uifin lot rt vrudt lOfUm konwn I zonder dat mm van b ide partijen ovt I wmnarm ol ovorwoonfaio Ih De l Eerste Blad Behartenswaard woord 1 lil zijnt lirocliure lKi Wereldoorlog en do tOGiaal tktiKK raiki die oui dto I iiüioud de lezing overwB r4 te houdt M 1 rrotHatra va t aan dvo scoUal deuioorail 1 achm M8i h van een voUué er enmi ittl hij lüdu pOMitie tegen dn maunen iii dü I partij die ihana de leuze geen laaa on I j goea oent propageerep We ohrgvMierllu l voigeudo uit over 1 Dat tol lalden onze Ikllde voor liot I volkrfegiT u er platonlM ia gi weeM I gtmon V IJ gaarne toe ÜU ataat lu vor I band inet de wtnnlge realiteit du lioi I vraag tuk der land vtvdii tfiiig n dtir 1 nationaliteit m bet tijd Miffk van denltachUgJarlgon vrvdi voor tea land ua I dtHsen oorlog m dit andert geworden m II tiioetea wij óf do ontwapening op II ontt prograui ivhrtjven Al onzen eUch 1I van het V o 1 k I e g r practlitcli n II Merken en voor hel geval er luet ou I hulp MUL iiH itrdvrlieid voor Ie voruit t 1I s xijno invot rlng up onR neiiien 1 I ïntuaathen werkt n wlj n t het prol I tariaat van andere landen aa de ia iernatiou aH 4 ontwtpeo ing I die uaaniiaut zij intreedi ook oni eigtv I tand de ontwapening aadorhij doet kouten Ook i tM4 ulet onnu lijk dat tu IntemaAionale iMWitie van aoa land zKièizoodanig wij7igt dal wi IM g lee4bi liiM ontwapeuiug kuuuen oyerfMtu zundw daarowde onw tattesnaOdlMla tMTplii iagen l Mclit dm i uteer uiÜltariMUw laNaten te dwmgen om bun mUitarlww op i dringen I Maar dit alte hangt in d lutht t 1 zoolang dat zoo ïh moeten wij oiB Af I het kiattHewapim der bourgeoisie te l e I iri den itx ouh Ih I vreemd luiliUiirlMiKi I van d u uek te houden ima eti m Hit 1 Het van bet volksleger tiandltaveti 1 j JJat dit In don klein burgerlijk I dlbfiten v orm der Partjache n vohitki 1 uitvoerbaar Ik gelooven wij niet hatbtl tuet dio waarl org n voor minbruik z4l 1 worden omgeven alH Jaarèo In zijn A 1 m NoHveÜF vooratvlt ia alleen iiu lijk hIj verhoudingen die waarm bijnlijk 6ók rijp zijn voor de International outwapiniing I at bet Rnt dkooper zal zijn dan bet Maande leger ia eer tt na ¥ gaan aiH het In een uitgewerkt plan I vóAr onn ligt liat het i en ideaal van I demooratli zal ljn w zoolang de la4l I in hatid ii der burgerklariHe in niet aoii I te nemen l at h t m geen geval brnik I liaar 1 in difi tHrijd ti en do vakbewa I ging iM getuige de ervaring li Zwiliief tand zHli nl t vol te bonden OtA govnn wiJ toe dat altbann de mogeiijkbeid riob laat draken lat een volkalt r zi 4t m een aanvalf oorlog liet uiedettleepen en al o erbodlg dtng ab eommlgi i wel n na wtlb n dm n oorkon i e hoeKtr mg ie wordt lotfvepaul zoo nn en dan btl i ÏM U wen nog niet mw trenff genoeg ta geweeM Dat kn deaer d ee nog woer voor k zoovcelate nmal gi btakeit en de KraoatAe troepen heWien natuurlijk het getag moeten betalm üBilNIfikCEVIWG I De BURGEMEESTER van GOUDA brengt btj dexe ter kennis van de belang hebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen ent te Utrecht op Btf ton Maart 191 exacuttir ia verUaard Het roljaars Kohier No 7 der ParsoQ le Balutiog voor het bclasttogjaar 1915 Dat voormeld Kobter ter invorderin il geiteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht 18 lijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden inr rt de tertntjn van es weken binnen welke reclames betuwien te worden ingediend Gouda den l n Maart 1915 De Burgemeester voornoemd Ra L MARTENS m getilmnreerd Mad bad oen overiginn hoogrt on huldige foto gopuhUceerd van de liaH Wrutne Tde kerk van een dorpja tn dr éuMtreken van Kebn wiw en prleH r tAjiilddeti ran oen beUng rijk aantal oMAtt hi ktM badbwdftk l Dultschem ïfer inllohUng iiat itllRtektmd guoittaniaeaTd la ttt i men kan er zrfier van ijn Dageoaeg a Hm ondnr de otigen krijgen w l er in 1 rankrijk Ui druk vemdiiJDt triMrat dt rett hunne conoluHiett bij bet zien van da hewuate foio In dat dorpje moent Den cantonnmient zijn Vn w plaatHje dat tot duvrerre IIm tiaatll negllgeahle be cbouwd waA werd dlreet ffelKH t arde rd I 1 1 vfelvti VM rtltfi elaicMofl rH I 1 ander d irgnl teil heoft aleb In I dei Me HireeJi voorgedaau hen paar I I ransobe mderotfldi eu baddrfi den to I TÉ n vaw lb tibenv al obaervati poa go I kozen lederen i klauterdtti o gebt Naderen wy het einde 1 T ift Hpijt van alle dmkundfgf voor I ipellingen iat ewi raodcvui oorlog mot langvr dan drio maaaAen rou kiinwoi dti ren it VMi w nu roeda hi de achtste I aiaaoil van den waroldoorlog u iitwiiff I i w vraa t zieh al hoo tang Hluuito 1 iisg aoH doron I I f pir Imist Ti gftoov al tn de nio 1 gdijkMd tlai d c rnffHuchtMi f t n 1 kan vM a war j or titr irH p I lyk zullen kn en m dat we pcr t m 1 hIÖI den vrtvlf zulkn zu n Kluiten Tot dïf glldf b hooren wij nU t Jliït 1 VM OM verwood ren atn wp In Augua I tn van Ut Jaar nog in oorlogctoöWand Vfrk rdf I ImnKTH ih gduMirtetilftspii van dt n laat 1 frtra tiid wijaen w op dat inwi van wwrskanten de b liR inK Iratht ver baim n rMiltMïhlftitd a aÉtkondiglng van d diilktKwten oorlog Mljkt xr r ttm üplonwtieke wi d n evo nstisc tK drpiglng gf wMit v in Na IB Ft bruan zijn r n D Iuttt4 aantal Bcltcpen getorp deerd em aantal dat niet dt luinBtfT otcvniN hiwft hij PCTj han lBv oot van tlmdiilMftd schivppn die rngt rand bezit HultHch land s diplonMti kfcn luK dit aankondi Ing en met hvt hf n van uitvoering nl fi andera hetibon l ogd dan onkoUn iitral staMm lot liiprypai t nopni I wU Iwkftlkl naar hovra en poeWwi I NttndtMooldje Door middel tm am I aan bet liehaam Iteveatlgd ti lefoOMflp I raat hleldrtt slj dA artlllvrte opifaboèifto Ivan alle i ewegingt der vijandoUjkotroe I pen I redaciMir va eni looaal bla luit de treek krreg berWlt vau de grap I m fNibraat ttr eeu RtawfUetj vatfr H I imtiiurlljk liimum at er kor tijd in Dutt wiw bAwMo A mm Tweo diMpft Uanm waren de Duitwlie kanonnen op dm ren van B theio gerlobt eu dé pualtle van ite otwHM vaienr wa onhoudliaar Zoo N wijzen de Franackea ielk nog weir onlK WLiMt t t amk rtsi dicmat aan den vijand n waonivr m dat te law natuurlik I btwuerken atenit bon Aat nog OH zoo Mtlor Al Im tn blijft d boudlng van het publiek aoo kalm o lie vuÜgA fliog 4ljk de tiaat tiigeQ al wai Dultmh in zit er voorgbed tu l ovta genoyer Maat een tvni vurlga bswtnd ring voor al b fait i4 geotM vwi I ran ohe tro ip n lo bet algaoiMil tm van I liiderfio Moldaat lodlvl eu Da ln gan io vronwen voor IJlt loutwr ayrapli kB voor het li gep mllitarlw er iu aloh p Iiet4 iit al n d hleedlag baflm wijze van uluh ukking kortom lo kSim er zijn er iHe b 4 inllltafr Mluut la eore wHhsi i reiigen Zij bebb v voorgoMeU iiHleren gewonden mltitalr die z öpatraft intiowten naiueonii met de band tan de polllUtimU w nt itat la h t modlMUMi iioofddeknet Mj uUtH iiendtu d okar bet ehljnt Brieven uitPai4Je XXVIU l arijK i Maart ld1 l e oennuur im loth niet zoo o gelKtd lelukklff 7tjn na Mt vooreb vwoW i luH b wa Ugdtr temmen opg a Slo I er o gewi zen heblnti dat zoo n ailuul I boe vcreiTMid ook voor oen gewtmde I waarHehljiilijk et n avereehtwh remiltaai ewu8tzijn dat ihaii alle hoop voor be 1 verlopi wau lal hij nooit Iff niiuuMr 1 weder den kann zou he t m xl ie uil1 vinding aan li H llrhl te brengen tteial ib vu aift vernuft op een atoel uuderxla 1 k n I Hij ontwaakte errt nreo lau r uit zijon 1 vcrdoovlrrg en zich dMr aan eenet I fi t nederztHtende nchruef bij di voigendi I woorden 1 Aan Horon miitanu t d Juaaoh park I Monceau ParijM 1 Mijnbeef I 1 l e mij opgedragtn taak In mjalukt I de liewuMte pcraoon he elt mij J eKOeb I j i gezebtchap zljniT oudMe durrit r fi 1 Ik heb den moed gemlM in bijzijn van I zijn kind U handelen Hij heeft migi 1 opeet geraden Mn mijno ontroering rii Ik verluwt u niet dat hij gngiat h p t wie miJ daartof aangtwpoord luul j niaiu ik we T u bij de nageüaohten mijner ouder dat gera enkel woonA van mij hem Iti dat vermoeden g Htaafd h tt Mocht hij ii dtm over di zaak npreken l ad dan grriint alto I Hchiitd op mij Ik zal nk t trarltl i I miJ te r litva rdig n Laat itiij di I noodn voor een kranlAEionlge doorI gaan voor een we dat door hot ongoluk alle begrip van goed of kwaad boeit v ThMeo ik verln4 nog bedon naar een tmdw dMl der wereld ft weet soU nl wwrbe k trït 4 e w afH vier en twintig uur uil PanJH e eF 1 dwij en ond T b t ooit weder te wê 1 gen daar en vo t Ie zetten Netnnt gl i niet dll voorKtet g woegen f 1 LuH ae boog zwijgend I Dat il goed Wij bebiM n nieta verder 1 al te handelen ZieMer vijfhonderd tram 1 gij znll vfnW uw vertrek het poHreieill I ner ilochter btj dhj aan hi n laten Im I zorgen 1 Kn zk de dat de ol Eelukkt gi et lU 1 vtTroerde om liet geW aan te mimen I legde bij ïi vijf oknoten op alH ne I der kott Paulette vervolgde hij W 1 zullen nog eene wandr mg H men maken want gij moet behoefte gevonden aan lucht en l ewe jing na het toonif l dat gij hier hebt hyp woood n zijno dochter bij de hand nemendp verwijdfvde hij zlóh mder l umnc aan te zien I teste wa i atn voraleend achtergebleven ilij ko het zich niK Ontveinzen hij I wu aan een groat gvvnwr onlnnapt nooit I KOU bij d whande eemr inbecbtenlwieI mlng overleefd heliben en hij had zif4i I lot erkentHijkhekl pi ongen moeten voeI len tegmover den man dien hem vrij I liet nadat hijzelf hem OMtr het loven had I willeti Htaan Maar hij kon dat niet I bet waa hem onmogelijk Ilij geT0c4dw inI HtlDOtnatlg dat Oo hijzelf aehakÜff was I geweent die ander een ellendeling wm I die beiB niet ém uil berekening op vrije I I voetni liet 0 ewntwcT ala de iooai I een rechtsgeding moei diiehteii en bat i wm IX zi tww dt avonturier horft dun graMijkoi naam zijner vrouw bij dezj j m gi vo gd en olomihid vermoedt dat Ij I owi kl riiiakt r kwliia gewi eHt ie Bn j otsi wn tKnitat jKr hopon l Rklen graal 1 to suin ikar inoei êv brooder voor zor 1 getL huimanitc dt UofMU van zijd kant 1 htfelt do Uandi n vol w rk want erw ll hij dageltjktt ii n lioiiderdtal frank m aan aalOMmten n wfldadigbHibdnBtelUngen be I ntccdt oat zijn roem vafl mt nwhllevend I h id on kitiiHt wcb Tnit r op U houden 1 ont fefwnt luj r didzeoden zoowi l aan 1 I V r enigiitg dx den alom 0t chten fin nder tot pcuningmef mer kozen ala I aan ds particulieren die onder zijn klauw 1 valM 11 bij ia ovw hei algenR en wmjt Ixhrindig en zoti ook reedt tang chains wezt zoo hu zich geen ultgavv veroorkK de die zelf adjne krachten lo boven gaan en die tk nl t in tegwnwoorI digbeld van dit kted vrmitfAi te omaohr j I ven Hij beging mtatwfaien Me h H tHiie I domliold m zl n leven door winHtb i ag I gedreven liet bij it i in zijne kaarttn I zien ff tM diTt weet hij dat hij lo mijn I n acht M dat ik aJlpH van h ii kan I eiaoheii ri dMr waarom Mj mij het leI ven wilde be e a fi mwtf om b z t I te dot daartoe wa liij te lafliartlg Ik I had b€cn een te sterk kunnen tljn 9t lw d 4 muKlaad had ontdekt kannen worI deo Hy iH efl iemand gekozen van wien I hij oTOTiuigd wa ctet hij met a fikeit zou Oy hebt u met die taak belaxt het iH wei ik ziü u verder uigentoeld laten ndtfi dat gij 7org draAgt binnen ke FEVËLLETOK 9ra09 t9 JJ9V9M Een b u 4 dar warkaiyithald I n zienèe dat LusMK het til wljgen liewaarte ging hIj voort Wordt verrolgd j Oii ook heM waan hiini in k gelooM Ken l d r doel dat ik alle iillgewliderd O I hiJ ta een aluac emuiedlant leldea tt bootl vargaot hij zijn rol Hij dio niet een een f rn l an 1 lie lijn leven begonnen huil al kanlootlooper ittai Mndkaig liin Tatroan ta bealelw dat hij hl aal waa aenn aan ionniko aOQ voor lo ochtoteo a n een klein Dttineh vorallo en veraofcourde het retn op vooriMdr dat lill den een o aderen ronken titel aio ontvangen Al wal do prins roor heai kon doen waa hom baton la oaken on hij liet dim Ittal in Frankn erkennen weder om legon het otter eener rondo om Daarop veaUgdo hij ritii hlor al bankier en wist aich o onnii b ar temaken door zijne vrijgevigheid Mj verarnidn edelliaden dat leder hem op il ie kleine leealen uMnoodlgde Hij Het slin broeder overkomim die nooit een titel ontvangen had maar aannlondd overal door hem ala baron werd vootgealeld fti wlen het gelukte eelle dochter uit een der ondMe gedachten van dit land te h