Goudsche Courant, zaterdag 13 maart 1915

deie gewetdqpi p tw dra kap te u kiopra dan mo cra uj bet jnaerben denwaarts lanpi den ftXJik la de fabling V an Breiaat fa en rMborg loc ua l an aabler gifven zij da acttier de Ja Ic V oorseht kousende Dutacbt ver r klagen de reclu t r flank bloot m hvhtiat uj Ae Zwilaenüie greas w dra rag aarlegeo xij ri da ut Aagustus op a baar al gadrnkt waren üaar zeU b t gelakte net atark fVanaeke riii krachten okii qpreffct ook vra l gBi sche oorpMO die bij ibesaocoa opg kéd wordra over Wn Kijn te komen du wae bet sleehta een atac m da 4 want de vijand dien men toon vsHMéi staal nifH meer als ten ti de der pW ücbe reviriutteewtogen reehu van i Rijn om daar den etag aan te Medoi maar In het Noordra ja gedeeluhjk rib in bH Noord Weeten en In ife Hrak via het Kxentrlaoh vooruit rukkende ODMelnk leger der mixwden 1 ngelsakra ra I rra sehra Al xijn dua de v ooruitziUiira vwre n offraidef vMi u II lk ttort uM gmuug toch mag men de bettit ktmis vaa émM geweldige voetlng met ondertKhMten l i slotte wytrt de schrijver er nog op UK t wett een daf erlwid ra badhgb i4 m de buBrt vwi BeHort m d Vogtwn aan beide zijdwi gevochtra oidt in hlordtge nachte1ijk 4 gevechlra ia weg zakkende oiodd ige loopgraven ra Is kt meeuwde ber NMischra waar de voet geen Hteun rladt op de splegMgtadde fMm sterara An bollfaigea wor4 dt oude grond w u recdu Itonietora Ualk rs AUemaaoen ranken Uuaora da acha rra dor irmagnnceM ZvUrars Zwaden tn h raoschen verbitterd gevochten hebhen steeds weer door nieuw bloed g kkurd PLAIITA iTvcrkrfgbMr I PL AHT Ar Qemeentel ke Arbtidtbenn Aanvragen van werknemers Volwaaienen 1 teekenaar 14 timmerlieden 5 met selaan 1 ateenhonwer 8 opperlieden 2 schilders 1 stnoadoor 1 pypmaker bellanger 2 stoeienmakers 4 menbelmakers 2 tonwsiagers 1 stoker letterzetters 1 kleermaker 1 bakker kellner 1 schipper 2 grondwerkers pakhmsknechten 10 werklieden tonder vakkennis 1 heier 1 boerMiarbeider Beneden 18 jur 2 timmerlieden 1 pakhnuknecht Aanvragen van werkgeven Volwassenen lakker 1 loopkneohtBeneden 18 jaar wi kmanen zonder vakkennis Leerlingen on jongens 1 sf faoenmaken FifRi i i m Boek ea Kantoorboekhandel iaJï AliTI 00 LOS B4 AfD doUOA I r r GROOTE n tj i S i f ft ONTVANGOI jMii i d nleuw le Axmiiisterkarpetten m Tapijten Ainolcums Loopers Gordijnstoffen VBrages ij Allovcraets lieliangsct papieren elz en op Vri ra lp liiH § méunêê S V in zaal KunHtmin dd graalMi Oiiti U M en illlLtiilr lNflMr lJ illÉ Ltd van den aemeentenUd i s Oravenhage en i ïyinnasmiii t Witttnlai lïRDFHWFBP lïRDFHWFBP Ue teokeaea dtir tijden TOEOANO v 1 Satiiaiu hot Qeatij i Rl MAinTN l l r o r M 1 II ANNKllFTHI Vlilt VMi s uravenjiage nn ii flrM w ibrf iiuy y rnr 3 Mimmm aanMereyné KUNSTTANDi met en zondar gnheWelte plaJ vknaf f 2 per Ui d fgr K iMt Tandarts J T 6RTH ZI J coOLWNan aii a DAM Tapijten en Meubelen Anton Coop WUDSTRAAT DROOMT ïelepliooiiiiet Qoud Aangenloten 1 1 No nr NIEKERK H J VAM Kaas n Qrasnhandii hiaweelensingel bB 414 VKRMU t SLUUTKR Firma 8t iffewi fl rt S Njoaweliaven IBO XÜm Woonhuis Ze ge straat 46 Franz Jozsf Vicli7wat ïé7 Emserwfttèfé IwyiipiHarliiiirilia CertMieateii vm 0 mpro g af te neven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken to Ooad Meeren oit dit district naar de ArnenklS c o havens por fULANO AMERIKA z Br verkrggbaar ter Drokkerij van A BRSiKMAN A ZOOM ttarkt 31 UJN IbttoiMlj ysn lwtÖB Kampen veciWIii Wijberttabietten Aathabonbona Frog in Your throat Dropsterij Westhaven 11 MC pSÈHfWOhf W ffï tfCQfflW flMviip tlrt fft pJ K 411 lilXliT dom UI z i zmidnn vt plietit fijB M Ie tMuitwoer lira hM wur lol a im t o n itnv n drounuH voor tll on 4 v rtar knic ten Ie htrm nuf fm hf ya té Im voor a r KOHB l c op It bMkrvsplM Mtkui r dik da r vvfptklil in e tl0 hou d rdeD cDftUn den êtm OK ffi wimA m arm wllglil an At kei l fa mUivi IIh 1 om 4 tMTWoniMM kraefei bü tfi ver i zvn d wtodHiiift zoo vfu vare mtrMioff mrdnn VrifOdnllJkf Mik uit era pur taoofe oonea vrecM ilj al dn bewonib ring Af lura roor bun fcoMtert m tt i k i Ami uioM tiiin Mg wel eoo Mn ii ain HM M ipmkea war dn mlliUdre nel IEiiic B onx r dkmm M ik nof tS ri orer i hMUHim de de voor mm 41 r i B Mii Blee wUleadocn w IJ at nbt naar h front wtltmi dan xoudm Kirtt lot graax xb ffubeclfd lot hrt Iwwaktfi vmi I mfntnii n npoorwt Kr n van UriignffXêoKi ufu dal lijkt nu titfli bertnnk ll iiitlftfptiMtMndi ém httog m éank Uf ik van Of sMHt ti xtt voor litMerti van dmvrouii i KH hi tptklri au mrit w stUiieiiiüO UHMtlff de hinKHitehe iiuffra eUc ifJk MwiJM M U v U niet ft wooD detranHuhe io K vrouw en uKN r Hp ciaa brl FranedH lotw im ii In em dnfl lijk d tlb l t tl tuwtboiiwnu Men Uilie lu 11 II oorlog lenmliMiie on dra wbindHn eni wondm ulau f dal In laaar Roed ook A h P TtnX S bgMondm Uededeelingea V mi alJe ukeii U hui lKi kt Q ftU eosMm gordelrooD dauwwornj n t lrooat tcharft vurigheid der huiat winterluoden en vosten huidatUJag em w Foater B Zalf hel aanKewuKei genMimidde door haar vorzat htond aatiaAptiachs en genoxende uigenHt happen wetka haar beroemd maakten ip alte de en der wereld VolM ge g bruikaaanwyzin by iedere doos Foiiter fi Zalf let o den luitted naiUD te Uouda vtirkrygb ae h tt B T Loon V h Wolff on bg Co Weajh vaii 11 en Aot Coopa Wydstr 29 TotMttding geschiedt franoo na ont V pMtvUael a f 1 75 per dooK 1 I = Brieven uit de Hofstad V viu Het liAiAiuir van ism Rrooir B mt n h lm MIen iljd iKtioiHt aan hihï uÊ iéa lieeft do wtigLvir Ir tijilif I 09 tilj K MO dat Wlr K l f i M dbeld rialiiilcniti cujiMv i uiiltMI l kUIi xprtlUiK eoiiiK u i4neiidea w l yfcs i l l i é taak U n i kli t omiireU Uniiir k4 r M vtr LH rlktitlii u kumtf i iHtfii etfH aan Uoe w iiouii ih i 0 alliiiK hw witf t vurv ok U gi w I Hl lil praktijk d Ij ht efi ia ItrtU iiltgi wdu H dat kan il rgi tt t InHlItuUn van VI r advUitiM Md ii aard nadtiUtt xijti M nd u tmt lanil 1 te ot ovtrHtrouni van éBTfellJkf toimiilNwin tm col gi Wy itoeuii n il I miiiiiiHHl van to nti op het oaAt rwi hooK r inlddelliaar i tager de Kaïm r van arttikl di Katn van l wjpttaikiU I d lovotidlK ld ooimitlè Hle e a rdlf Dtraal liè rgt U u oia rmti lil i Ten RiotU In gtilili iYi dal bc4 ifie Rt4 l eeMiiir tr radvJooi b p wordii vu fi V I I têtui dan ilat Ikh eou xlJib geweeM bij g ttrt4 aan raad lldialMs d t ie HT een grooti t liaiUiWKl Ii aan hé nanauiMlfM huhhiii ntaüii tn ihfi jriTantwoot l MjklHiit lm iwihhIi In otnt d rKHiik ptwIIU U in den lUl al iiMH riiiali ii lU otiHoliMle van UMitii il up hft lAgir uuihrwl i gekonHsi Vu Ji dat ook Hl d uH erllng il cuiiiitilitale dè r btviaat aoowi I wal ami nMti Jting ak w rkkrinx anngaai In de jong t v rgeWiinR laftr n k Ih weer fi w tot ItotmnKdi g tkoiiM n o i li i inln l r vriuwMijki Wat dii f oaiuilw dt tooh Ims1i4i omhaar rgaderiiigen openliaar te maken tir wijl gew rt hwr daartoe virpHehf Kan het iete attd Tt ijn dan iHectt Jagf Wdnii dan kan d aooimiwsif tfVTvém zi i U Iw f e ï bin lkt m wel dtt dat de g i e e r idenlii xluli Ytn baar afkeert otndnl i t r loo ti aoaiy l Vat mrhjk zal bet ttte Htoeiiyker i b mêmif tim ie vUtim ém h in gw l i naam l atibel Hltfi Kuou n loor lid t vatd 4 van tft z eoDHui Me ha dao irterva ie naar oH Jeen traan Mïoeft gepimfld op luuur raf iic idiapraal an di n e r nud ia 4 rjmk Vaa Da dU t i Ned Tlaad ehe v iuaa dbeid Im vt rkngfo i i raJkn Nattturtijk U f W oodw awp ê dra da voor vf4e gfeprok kf i want d tftde beerfTi dèf M 1 tnft xtja in Urt dm krlog bHiend i i uUapraak ie vaor belde patUtfen w nig irvo voor dwi ti r vao toot bl oiigt greud yi4 klaren van v mehilli ndi In whubUgtngeu vow dm btvr I i n éw r Imh gxgrond v klarfu vaa andt rc II pljt ona vow d fi h Tr I v r oijidat dew vpor d r tidenltt leu aflen I j Ih i t v ej lilWl gfdaau ii Mt edH iMTnid wae xlju iitutu kraiJitMi hi zijw kapiual l HT beerttlkklng te ttHlin waar dh noo kon ijn Ti mw r Mmir ii w ie iitiepraak oiudat nj aan dr vili vijawliv die htj iiaiuurli hwtl t im paar Kednclrie wapem ii in banden gei l en Iw t xci r de vraag f ef su laarvati nlK dmv r Il aodir gHirtiik KiiHcn maki u dan lill lijk 111 ri4HIJk U onder nu oovit ti wltl n gaati dal i Af gx gr lK f lie Wii ldlgingi a yiitlin gofdpraliii iiweneii ee toth dat i ok nlrt tl H waardi aan phfvliH itioil wordnn VS xiilliii tlif tlii ori niet irkotnHgiii dat xakin nti Kcuiiiaal ka uni xijn en dal daarbij allii gi oorloof ta maar wij K ltH M fl wi dat wamn t In all tinani ti affairm ot n xoo in nliiiHiM onderKo k ui rd ingtiMild naar di Inltigrlti lt van U mkmAoenói n er will uo vt I aan li t lidH zou koim n wat intndir goed minder fair ix dat ili d l n an diQ II r J n karlij tang niet oogunMtIg KOiidif afiil 4on Naliiurlijk kiiIIiii vi i n Klrti germ pi n ai oil n fMït hard ti tonnliNen ovir k veroordt de dli nu ivnniaal loor zijn I If wi rk tHft tH aan k ii wi g Imn ft getimmerd Welk gevolg dat xat hebtH i M nog niet tn rt gim niaar wij roudr let z T tfetn nil inrf ii Int l n Ikhv lil aanli diiiK gaf 7i li titt lUti Haa r I rug t Mri4 k I IH V ril M tlst daar iiiimN g li i i i oil wordin wordt opgiw nki t wijsu K4 iilg4H iaakt Mmige go tt InHtilting Im virrtvin i dankt nott gir gi l t haar IxMtaan aan d kracht m het gi ld an rli Imit huen imii groob iad kan nid Ktii aanwi rigiiii van dirgilfjku pi raonen op prij teliei HtlMM ieU aan h t geheeh geval én liollllik vaiH iHi ijii or dut allirlei el iiH Vitfn In hf4 Mpit dk afgixUti van jM rxoon Kulhn rtjreven naar de vivolth liKtng V an ée itolttlckn figuur Daaroni r ww ii wi lat di iittHpraiik gi volgen m t rlrh znl I n ngw dl vptri swn ang aa i ijn voor den InHrokkent in VI len Im i hi ï IMt imreiimi wIj in Itet Maag van V r idmtli n I swif UIT HET LEVEN VAN EEN VELD PREDIKER BIJ HET LEOER TE VELDE xvvii kutr van de moltiüaaik liim el u l g vivallir in odIk nagenoeg verwaohtlny j Hl lang wc voor verrt al k9i ierdis dat een oorlogi In den ni uw rsi lijd een aww nel verloop u heftliu n la oeu jMar weldjge inaar daa ook UMllaaende wli ifi lM e t Llit wordt g ik mogeiykheld dat wij er ij soil d n betrokkvn kuiimsi wont Imaiond aii bil txiglnne af i woog atg iWR i ii ry awaar ntaar d hoop ikii wljvrjj itoiidtn hlljvto Mde in t hart vau di lueeeien Üat aij tol op dit oogunbilk V llprisliker Nog I Ih toAtM b uh legingivall n hard tpgingevallen dttutb r a K hrtkkir oniwlkki Ung ondi r on m ikii gm et viui Hauientioorl u ld watKOU iNtKhaimikMnldi U aan den dag kigilredfn by ivnlgi gfl gi hiMkni l emannen en Jongnu omkr iK apint n ijn voor per kih r vel n in d n lank nl i etm tnidlg hiinm volkMgfnotf 1 n aangt wi iet n otii a 11 1 r ryMd ti vtrdedlgoti irvour algiro Mv an hun I urgiTarb iil lu in rgi raiIrt naar wai plaats waar i p r d n im i jiki tijk rmi kunnen xyn i rn i ueii onderarluldt tiin in V n eoMtelIngt n iii gWMle ken iil twn dtn vriRKMhig laat mi linkx llggin ddi gntHk H In kitKk dm Vri iid evtrlaadt iwn deenooda net udda tl 1 Ik had g ilficht dal rnHtig oia nmKgh tkft bIh waaromkr wy alk n l v ti in Koolang niil gilecfl hddK n wai H n poiiheid leiHkii wrgjagiw ntaar Ht hlirin ikMTlIJk i t iirg Ntrt ld IM U on 1 gauw vóór hni lUg u konieft toen by hl t rtn k vsn onx I n It fe naar en anderen hoek van Noord llrabant in tni8 dl vraag wird gertWd of lietg ti i V oor haar tunnwhappen wan onlvangvaimaar waarvan nog affi voer volgfttde iroiytm waarom umi aog BtrU bdund waa etf s iA ïij zou V n koiani i o zij v t 1 nna r lalrijk jMMidMi tija wèfc atoad vaet dat aht loo grtoi tro p i al ï i geii ate tol duaver k a Men bognflit g wakk l dB bi doelifig Ik m uf n oui te doiii oiiDdn ofu den aiau idia pm aangi uaaaa te verechaftt n dot h om ik i ilpenao die op me hfpaakki plaau gelegerd aiH bet laar prvftig u tuken f n WIJ l igm naar en t a I k op ï i I b l oiigWBwIligw en onherliergxanifr eoft bovtaidim reehtetreekt bet g vaar ttigeatei 4 1 1 Ü Iaa4 le wkiiea de voor uuid 4iii a iKi ln waruo voor volg de rwpif nirt tuaar zij ttt4a4 ht m mau Htin dat xalka Uti g vaJ zt u k n n o xipi Zy bteiden atkirci loaar r k luug i K k d rpedb t kleiBiileedet he ijd h 11 otH te kuoB a uitkraaten icoo goi b 4 lHni ae ht4 nu by CM I tj giinnt hun wfl wat irw v4 maar w ij moi u xc kennen m getuigen 21 van t tin geniWfn Mn eeac Atsrg ÜJke ma u r van haod l i Iwrelkt nmi gfwooo hjk uU1 h H t g novergi Kteide van wai lm ri lH ogt e n rjaagt den goi dtii geMit in wrki a untU oi I itb rlw i i iii waM biboi ftf lM Htaat aan afkidlng of Mitttpannlng onidal de bevolking m If daarvan vfin Uik i daar gebt rt au ta om fkzt iP brengen Mei enkel plaaiMeliJk aclfa ook ge ni Mleb traciri mtMti de giivAt gavtu ua liati an de gcntohlIiMMvdt mlIitalreD te iMperken Htxtl e u aldiH Hng maar bf4 g luk migu jfHig OM I I II II uil ttr X k rn atreHk tan kcHmn daarvanitoaa verf4napcringett enz anders in haar ik Inegfutg tot ie kiar Uwhikliaar kouicu 1 voorraden afgesloti n T i zi Iwkronrpi niMid in r oorzaak van lal In de Ktutlingiii van alterhi meer dab riiiiiiHctK ot wordt uitgedeild ii daan n tegen lo velde al aanMonde veil nlnd t tiikoiiit maar itHt nauie die troepen w I ki alH Itentetnd nehijni n hel HpUs af te Mjli voor tgival oiih Vadtrlaud inden kri mocht lietrokki worden bepaalA Mtii moederlijk Morthn tMxlacht Het zou nog kwaad zijn al t di ze ongfiykn Ig luid Mr org vi I leef maar fn ktmrt uil 11 brengt itatiiiHiilng hetgeen Iregrypelijk Ih 1 S o I V a t n k r a n t licht Al luenKcheii in virtcit van di duizen ikii Higari n w Ik worden gfigt vcn V sn dl fi iitt n tl im n vli ri v an h oordrachti n door H Tnhoff iii anderen gi liouihn I an komt de vraag waooeer zy nu ems van die het rl IJk lellen zuil t mogiM genieten die ver i rwijderd zijn van huis en verkeer In ik enstaainheïd op d hel of aan de grenii Mttn dn op all i voorbereid zwart waehl en pa trot IjedlenuUn hebbm m gi ringi g h g ntKid om Btrt verlof t gaan ten cm de de huniun te Ontmoi ten Maar het Mijft Lin vraac Ih grfot d hiHpamitng het iMdril genie i ia l de alleTgi rifiget waa diiiingï w h p duff gi ent vin be voorrechllng a van jMreooiilijke voor kiur van vrbrnktijkleid niet lioop p dank tn lof si Ifn loor a1genie ne upan iilng en g tneenMhap KliJk g vaar ntot ia avirwonnen doiH smartelijk aan Wirdoii wi toch iirfnder uerlngzlek t BEtFORT lu den I rlinir l okal AUi boekpitarin van het OoetHiJk front der liraotickcn IwbiHm ao de Bourgonder poort gelegen waar h t den aloiiJi i lexvweglHbeerttcht dii door h 4 lK echa4 btiffe hi iivelland loo pend h Uynvtakl umH Bourgondlë ver bindt iA twt lujkeUjkertiJd i ti Hti üing tot vtrdedigiug tmTaanval lltt Ib niitmei Int Betfort vaii 1H7I tiH rotHneul dal door 2Ü tlÜU uMMi oiiH4mg d xioh lot h a liriiarl 1871 dappi r wii nk maar eeii utt gekruid IjeveHligd kaïnp Au uiiii tiauve lijke xou kunnen oniMiugi len In 1H7U bi i rkte xlth U wtrkmgKkring van Bil fort tot iku aaaten ourfrek im t een Htraal van ongev ew 7 klIoiiM U r I oi n ile oor log van I9N Ii gon kon men deseetraal p vl tlen kilouKHer hU U n d w i rijkti tot aan dt Ihtituchi gmie Tot laartoe wareflf de vmttlngwerken vmn den iiter liii gordi 1 v rforHitgcei hov mi Naar hu Noonkn nlond ii Htaat dt vc fiting lil t pinal in AbimHng door di ki len van ik pfvldrten ven diromagnv t n ii t Itovm Mowldal Ofrtchoon de Htrai glsclH ponitie i n het V IdtoUitplau HU hiiiiHili off nrtkf door II t truuiM h Ik Ifuri v rbo len zijn tofii oomlddeltyk na het uithrekim van den orlog tragoodi n uit Miilllin ihiii i n la l r t paarti u r verk nning door de laagbi van Belfort over Mikirth n DantUK rkirch voaruitgi trofigt n tii lu I n tij aich in l et doorvoorik t rrtin nn t xijjii veil kl kn men BtrtKwnpjeK iKMnhJceeti woudear klelui uik n vi dorpen en vek ite kkiryim dapptr vooruit g waagt tot in hi gttmxl van lk lfort Toen kwam xooals meu nu 1 andere v erwath ten koo een aanval ik r 1 ranmiien dh MUllhauaen bereikten mn dM van Voord naar Zald taopMi ter verdcdiclBC mgerlcM ihntm iiB leg aaanvalkv bebb a dr Frao acbe we v uu de Hijovlakie fBarorp oridtiv zaer grooie trtjdkradttnn en ot it kon maa rr v Mm aiel aan denken hati de datm érr tagaMn vaa Wesaer ling ThuiB Ml Maaa ttüMtor weer af te neuten Seoen We bet maflfetagcfated rast de r MLa Betfon onder ani cA éi dan alen r dat dme omC era traal van m grrvier Aerüf kiloBMaer van de plufaoog len d T ofe ovir Thaoo Bumha pupt Aiftirch l foiierhaiiaeu in NoordCKMt KuuMi ïe richting i ar de Zwitser ich grena loopt deze aoijdl zoodat de uitxprmgemki I runiruter punt ras Zwit m riand binnen het niaeht igebied vim de m tting koiot te lifi n Ite active verdeikgmg van Belfort It zeer levendig ge oerd V erder xijn i edwt Im o I oe i Imy uitvaJIfn gixlban He alle mktlukt7ijn ZIJ d Ki vlakte en MUllhausenu 1 r ia haodi n der I rantichen moeatenbrengen of elechlü ten doel hadden dengrooten weg over d ni bergrand te Ijwetktn die van uit liehweiler over UffhulxMnnhiii Burnhaupt naar Ld verten iën Den 26 Maart hopen onze geliefde ouders PIETBR SCHOONDBRWOBRD EH JOHANNA DB VBT hnnne SJIIIIEEdflHEEIICIII je herdenken Huine dankbare hnderm en kietnktnderefi Gouda B mgaardstr 35 l e Mcbrljver Itenpreekt dan de moge lijkh d vag oen uitval op groote mhaal van uit Be fori Nemisi we aan zoo zegt hy dat In den vijfboek die door Atf vm iingev Belfort h pinal Dvon l angroa Bmwnoon gmrwrnd wordt een renerveleger wordt opgealehl dan Im het vermoeden niet ran de band ti wijzen dst taan era doorbraak aan den Boveitrijn zal probeerin Deze zou ülechtH dan kansen heb ben ais op et n amk r gedeelte van het fr mt de beHÜHsing reede tm gunste van dtf raaM ea gevallen was of als hy van bet begin af niechts Iwdoeid wbm on i luitsohe MtrijdkrachttMi vaat te leggen IMkt d t offenHlif tot Mflllhauseo dan Htaan de I raiiHchen alit m Augustus te genovw een zt r ondiitdtlijk perepectlef ok vericcnningi n met vliegers kunnen daaraan niet v ei I v erandvren Aau Avn overkant vau din HIjn dreigt de berg veHting van dt Isteiner klotz met haar vel naar het Noorden en het Zuiden rel kende fronten en tuunchter hit Schwarx wald dat Duiyfchi rceerves n troepen verat mivingenfiediire gew msehtt dekking biedt door strateglHchi spoorwegen uit hl t Oosten votkoinen open staat terwijl dt Rijn een natuurlijke gracht vormt vow het gew xmde WraUront Willen de transchen alcb Viiet tegen Oe groote anfi e itliche invloed van het echte mondwater Odol ligt in hoofdzaak daann dat het nog arenlang nadat men den mond gespoeld heeft nawerkt Dez dnurzame werking van bet echte Odol wordt door geen enkel ander werkal k bmikbaar en onschadd tandreinigingsmiddel ook maar bg benadanng bvreikt Dye groote antiseptische invloed is het evenzeu die aan elk èa Reisgeld gebraikt de lekteheid yeeft dst zjn mond arenlang behoed tegen de werking van vervuiling en guting die de tanden verwoeat n UrrVOEIMMI van f WUDEKUMSr op MAANDAG 15 MAART 1915 t DE RemonstrantKhe Kerk te Oooda oaviN DoonMevnaw W Secrive van Emnrinckhoven Zang en Doclamatir j en Ie Hwreii Anton Verheyen Dsclamator WiHeni de Zoele Viool j a Secrtve Orgel i nvang s avonds 8 uur RntTé f OM bi voomitaame riffn Zuivere Legpóters Tl KOOP AAVOFBODIK tegonl illpen prijl Bravo Roode Sur Kralen Fiïenheimars Blsuwputton on en Schoolmeeston A H ZUIDERENT v h Ovukklfh Oppert ROTTBHOAM 0 60 s avonds a d Kerk To K in tli Wiiïen ra progr vprVryg 1 lar l ij Ic h H klmnrtflareo De Ven Swartsenburg Wed Kousbroek euavondi ad Herlt li laslpapiff in diverse soorten en prijzen voorhanden b i l t u mi l Ul tl Voor MoederJ Firina J i feVÏ BotterdiiBi bericht hiermede dat hare Magazijnen zijn verplaatst van m DERSCHE KADE 17 il II hiyir KRUISKADE 5 Derie hjii vanaf de Cwlsingel EOTTBRDAM Ltm 1 JHif ii i II I I a OPENING a s Zaterdag 13 Maart l fi Telefoon 369 yiiiiWiilinffikrifVr MnnunilinuiioRO Vo 4 t w r e met de Mn LIJNZAADROEREN k tJit tende d Ï VreT mS S Wirfoma e l W i Éua ilorrijfielii r i mt Onbetwiebwtr hrt beste r kDB DE groot Kleiweg f a ten gratis IMPOSTtEüRS OEBR SIEBOL Amst rd