Goudsche Courant, zaterdag 13 maart 1915

Vo 13731 Maandag 15 Maart 1915 53e Jaargang Bor st Uleirellen van S Maas Zonen ROTTERDAM HET BESTE MIDDEL TEGEN VERKOUDHEID BU DE MEESTE WINKELIERS VERKRUGBAAR ÓDICHË GOIIRAir Verecliijnt dagelijks PRUS VAN HEï ABONNEMENT Per kwarUal f 1 iS Idem franco per post 1 50 Het Gelllusireerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnenienteu narden dageluki aangenomen aan oi Bureau Harkt 31 by ouzc Agnntisn ifeii Borkhandel en de I ostkantorrn Telefoon Intero 82 Telefoon Intero 82 wiittn dtxt vijand deu dood van onae kaan raden lavi in bajwwi beulen Udtboet wit aog maar motHili uu de jwoK ki4 l Ud wordt e a gebrul waarin men V orgceJa een tw UNfibi l Sv t 0l tnwh lui te horkenueu Mijn buurllvdm bobl en wijd opengiHiperdis met bbwt be leüpiü oo en De getlchtou ci pi vau WM Uvvrlrokkwi Heobt Uoka vallen kant ntro k n Men beeft itoobu eed blik voor ii ii over t ok jij arme kerel eoalI rent vefder Nu la er geen tijd Wa l t maar wy nultVu bet jullie biv laald fteliiii I Indetijk Eiju wij a o het dorp I en booge muur UK twee rijen wdü Mgat0n aut voor one Oeiukklg beeft oni artillerki er hnutaun iu genKboton Wij t l riitg Hi n door bewi Daaraobtvr i ecdiu r niemand tieweren ranaeW ii wde iMruHttngwiukköB dat i i allen l ran be uiarinlvrö a arteu m Uelgca loo M n daar giiidK in d Ikmimi mo weg I U chta eeiitge dapperen ylja achter g l kv Uet bim la bet rnd uil Hun l od lx nuttdoo want de aanval U toch nut meer te koeren Uei dw zijn de ew i Hi door bet boaolije eu A tuinderij daar i htv t in b eoriHt buizen van bet dorp Ivnn ter jtijik door de Moet lugealagen I itiiiren kooien ilj bluueu Uocfa ook daar I 1 nlewatwl Iki V rik i gera xtjn w I np Mraat kmimru wij nUrt Uactalnefflive I ii i Hirleuten daar met kogela aUol I proiiwagwi aait bet werk zl Wacb I Nu eeret lieu jwij niet boe wclalgen I nij nog zijn Wij ImiJiIiw bulp iboodlg I whni te vtrfe kanWadtni llfgen m bulI tl op bet vcbl U U l gaat voorbij I uuur er komt gtMi verelerklng We moeI en dua lerug Ttvug in den acbeuierefi j Il avontl De brttikdende boeven van I on elg front dleniw ona ala wiigwij j ir Het liep ona niet mee vandaag I VUar we komen terug Wij kwiuuen ook I il rug I ihler vorm eeniguu tijd later I M t dorp echter ot julaUT g 4 d ikt I i u wai onze artllluTie aao r Dki id i l uiiilioui n ervan had ovorgeluen kwam Aan het Oosteiyk Front Het Doittche oommamqoé van 13 Maart meldt Op het Ooatoiyk gevef ht front weken de UuRzei uit do a treek van Aagtutowo en ten noordoozten daarvan torug tot achter de Bobr en onder de bnaonermtng van het geaohut te Grodno Aan do Urzyo ton Noordooiten van Praiinyiz werd een Uuaauohe aanval afgwlagen liet groote KtuwlwdM boofdkwartfer iimakt d J 1 1 Maart bet volgende tie k nd Op u Maart bad o er het ge lieelo front gwtn mkela belaagri e unt uioetlng iiKi deo vijand plaatit Op den liiikerwver van d Njmuvn en opdow afgeslagen Tweohonderd gevangenen vielen daaibij m onze handen I In de Vogezen werden de krygs I vorriohtingen door mist on sneeuw be 1 lemmerd I lla groots lUittödH hootdfcwaruer dee 1 1 M 11 Viiart lift volgende nuxie Op I I WiMiOiik fwrloRrttooneel hebl en gis I r iiiiftiin Idiig tviiij e MjanA Ii e ftclit 1 n uu de noliting ten Noorden van 4ji I l anut NU Httpoori op onsse tlellingan I i inuurd zomler rwiilUat üll Ni uve ha pt ijlti vond afgezien van een alzonderltjk 1 iiiigevoink n ngt Ucheo aanval die a I blagen ïverd liclitB een artiUeriege I v i li i aai4 n hampagnt lifrbaAlden 1 e 1 ransciien ten Oosten an Soualn t i I Men Xonnlwt van Xfesnll ook gi t ren g I l ttt hjk aJmvQllen die iiwl ware ver l im voor den vijand alle door hei 1 uur an onw troepen vonjddd erdili 1 In dl eze iijn ik gev fhteii la d I lutri ding vau b rt lieiere aeer li Tvat I i 1 I iran ehcm gtljruikivi nu ook m rgom e 1 tin nieuw Hoort iaml franati n doorv itrl oalplofluig de Inchl veipeftt orden tok Iwird u bij de f raiisebi mfanterifl In A 1 j gpvwlrten van giM Teii w der eiploaiev I I kogeirt geconfttatecTd iJie bt hi t trelfe i I iirand i rwekken I I Hit giveeht terrein in banipftgw I I Uen lastalen tijd 1 er herhaalde in I Ie oiiliuiiuiqut H van CUamimgne uprok I I u inea bewtvrt d t de Fran cbeu lUer I 1 n lïoorliraaklwwegiug oj groote tHdiaal I op touw hLblMMi geuït I ym d iMl rat n lie ft de heldwe plaal I iH flrhrJjving van oonimandani de Civrieux I m dK Matin hi b der geval toi ograïi8 ie I waarde De operatleH MndK 1 weken In hoi pagne ultgevwrd leenen zich op ddt ifoginblik ftchrijlt De i rienx nog luaiir mt ginn i eouRiKMilart n De eoiuniunlqui M iau n eJke verft achting tw maar zij l gk n aa4t voorlielioad op wn alle veron T tiilingiii Ofis plaataelljke oflen ibi mH het aan mze opperleiding b 4tende doel beperkt uh tot leii Irtmt vau 100 R M tun 1 1 hen de oiugeving van Helms en de t K ingen lot ik Maas De frontlijn loopt I over Ie door tallooxe dorpen van FwI llitHM iul llurliis t auttfijour Masai Keo lenne la iUe Argonn T oud tKïlft 1 la driierle auquolB Maiancourt lot it Htelluigt n van Venlim OOI dezi linie vertoont d streek w hteiijk van dl Argonneo een bijzonlit re aanblik ivn iltgi rtlr kte ppivende vlakte iiH gwn grooter hoogtevernchll I iin tO nieter 1 n toCh leent geen ter I ri iTi zich heler voor viTrasmngen verlKJrI feen loopgraven enz dan dit De Ix ekje I hebben nainHijk in den krljtitchtigon n1 lergrond ware ngen en holen nllgeI bok waarin hwle colonne zonder pv Dit nummer bestaat uit twee bladen Eerste Blad De Oorlog 1 Aan het WestelQk Front In iHt l rant he coiainuEiiqiit van 1 1 Maart wordt gt zegd I ü Belg gaitn I voort iiwn aaa de Yser vordcnngiii t I uiakCTi ftuo BrtlÜcrio door oua awaur I g49Miliut widi mttHind htvft het DuiUiclc 1 Htoiiupimt m hi l kcrktiot van Uisiuuidi i I vfrniHd De vijMid bwiibardet rd YpeI rm ttoftrbij veiitobeièifliü burgers gftiooi I V tTikni Jok erdeiï Sohöohb i n Rem I leboiu iankwTii nadat ijp vijand wn rue 1 ti looKen SMivttl op di laat tt mad i A iHtgcvoord Db FrMUKtuHi tK b en J t I fernaanvalWi In t hstnpagnv afgfBlBgi B I on hii4 en bij d vervt gmg van éaa v1 j and er cheid 4i vijandvlijke loopgraven 1 vtroverd waax tei wn UW dockkn btvatu almnixk een groote hocvecllie d krt Htulg De I raoBchen hebben oen aanval op i our de Parfi tot hiaan gvbratb tiet Dpparlement van Oorlog te Lra dfn m ldt d JÏ 15 Maart Ii vigo tegtmaan allen gistecen in den namlddttg m VpracliUki u klewvoro tegenaanvallon vro ger op d o dag door dt n nand ouder noiuMi worden aht teruggeslagen Ta oordcelea naar deii toestand op verschil l mïe gedeelten van het slagveld eo na r b e klaring i aD gevaugtmen waaraan T thauH 17a £ a moeten de vijandelijke erlu n zeer zwaar iXfa Zij kanoen met veel luluder dan 11 000 man binnen drie dagwi zijn i en trein bij het Hlation l n werd door onze vliegcnitn H opgebla7i n In dtm morgen van 11 Maart Duitach communiqaó Het DuitBohe groote hoofdkwartier meldt a d 13 Maart Ten zuiden van Vperen werden af i zonderltjke aanvallen der Ëngelschen zonder moeite afgeslagen De aanval welke wij begonnen om het dorp Neuve ChapeUe te hernemen stuitte na een aanvankelgk i ucoes op een sterke Ëngelsche overmacht en werd daar Mmniet doorgezet De Engel chen ontwiikelden in deze streek een levendige bd fijvigheid met vliegers waarvan eergisteren een en gisteren twee naar beneden geachoten worden In Champagne brak de strijd op enkele plaatsen weer los Alle Fransche gedeeltelijke aanvallen werden met groote verliezen voor den vijand aEVHAAQD om zoo ipoedig mogdHk in ilieail t trodan io Mm II 1 Uu luk vin Kolonlalcwaren CooMtibla Wqocn en Oedittilcerd MB flinke notto Bediende na dra P Q an n Jongmansoh TM 15 11 16 iur om in het vak l i orden opgeleid door L HOOFTMAN TJkb Bootetrut 2 BOSKOOP I Zonder goede geluiganonnoodiKnoli un te melden NIEUWE SCHOUWBURG SodcWt 0 m Owio i ii Oouda WOENSDAG 17 MAART 8 UUR Holl Operette Gezelschap Dinotie NAP DE LA HAR ffieoMt één enkele buitengewone opvoering ven de Snooei Operette de Boemelbaron d i Juxbvon Uitvctkoehte ealen te Amiterdem Bottardem eOnvenhag etc KwOutaarg de Boemelbaron KiP ot L Mak FryiaB dar plaatien Stallea en Loge niet Laden f 130 I en U9 BataM niet Ladw Ir Leden 0 78 Oaferli 0 40 Allee varboogd mat6 Anlanmaahten Pbatebaipraking by loUog Dinidagavond 16 Maart 8 nor J C SIBBES Bmiitrut 7 OlIDA Telefoon 423 FEVILLETOai lk tjegrijp u niet Ztg H ver tol gij nkt wiil begrijpen Kuit gij LuMtao diti uitvinder van por 11 ctten op wpkigHglai td kmit ge beu niety Ik hennnnr lutj Inderdaad dat bimatid Miu dteu uaam uitj i koiut i spreken oin luij t vrag n g io ljne ond rnuming te MU en Dat hc l nlete ongewoomt in Kh Al wie doorgaat voor ri io zijn ontvangt dergvilljke Iwaoeken I U iji lu bl bem uktM gegeven f Nk t Men zou arm wortkm abi ii n ziflb mvi de droomeu van tozffelljkn uk aliwuji wlide inlaten 1 Ik weet wel dat gij a niet zult laten plundeTi om dir tmlangen van au Unn t dienen zelf uwe aabnoeaea zijn een kapitaal dat gij op reuUm ullz t gtj wint er Ik vecM uweu van het pnhli 4 D IHunaal ecbter a er nog iiHwr te verdienen voor u Ik wtond u i lu den weg m gij hetit gezworen u van I dien geduchmn vijand te tmtalaaa van ibwr dat gij voor eeoiaa edelmoedig zijl lieweeat en be gwwfiten VMi dim hong vlljdwr hebt orogekoohi Oij eb dlgt n ij mljsbeer 1 Welke j Itewijftro helH 0j aan l voeren voor lieig gij daar beweert omeila HarU wa e de man niet naar voof eeue onwaarheid i Tng te dein en 1 bij aotwoonMe zeer bedaard Liuwaa zelt beeft eene volledige l ekratenbi algvkfd I Wordt vervolgd iieht Wat bij ook iKproevtïn zou i 1 zag maar al ie goed in dat hij liei nooit e n vvelluidendi n of voorname 1 klank zoii kunnen geven en hij erkend daarenlwveo dat lilj er nooit in alagei I OU ich de manieren van dien oowi I iiant ci n te maken Hoezeer hij z ook besrtudeerd had hij bleet daarfh v rr I lnj heni ten achteren ir v sn iets ploiiip 1 ni zi e getAren zijne Hpraak bad sen I volkp4lank behouden Wanne r hij zich 1 JK zelKchap bevond flcboot al zt e itluw Iteid te kort en wist hi met raeer wa I te zeggen zoodra men niet van zake 1 f prak I nkele Itooggeplaat e personen hadden zleh verwaardigd hem op hnniie diner I e iioodigm maar wel zorggedragen int vrouw Hartt te huis te ItAea en tot M ltfi in huftne vnendelijjkheld wa Ma gfnadigt gebleven let dat h Mn Hkanu Iwrinnerdc aan bet feil dat hij nid in liiinne wereld tehme Iwhoorde Illj hairtle I lien daarom maar die haat waa niet in I vergelijkiflg van den rok dien hij zijn I zegevierenden rafde nger toedroe ï I f n nu wan de vljuid in ziine raachl I zou hiJ hem voor zich in het stol laten I kruipen hem elke reroedering opleggen I welke hiJ i e tft verkoos Hij elude aan I een der Toomaauwte advocaten van Pa 1 rijM tte tevens een groot staaltmmn waa Esn ba 14 der warkelljkbaU 78 Z SDE HOOFDSTUK TBICOT ONDER=GOE EtEIV = = Paulette dio do gelatenheid haare vaders bewonderde n trotacb was op do MlfbeheerMhlng waarmede hij onder bet voort wandelen allerlei aardige anecdoten verhaalde vermoedde weinig datdeuian wiena Teven nog zoo pas aan een zljtlon draad had gehangen eeoe ODtstulmige vreugde gffvoeldö over bet voorgevaUene 01 thann eerst jraa Joaach volkomen in zijne macht kon hij mei b D J an elm nMr willekeur Hij had daarover luUkeelB kunnen j lUlen en moest zich geweld aandoen om zijne opgewondenheid te veriM rgeo Sedert jaren wiB er niemand op den ganwhen aardlwde dien hlj zoozeer haatte ala den bankier Zijn afkeer had aHoreerat zijn oorsprong gevonden in wangunst Ja de avonturier had deo grelukzoeker l enijd Hij wafl lefr zeker lionderdmaal rijker dan de finaocicf maar dexe had in maatachappij eenehoojte bPreikt waartoe hij ze aooil geraken zon Zijn naam alleen reeds waa pn atnrikelWok voor zijne onbegrensde eer Heeren Dames en Kinderen Vichywater P WSIJER Apotbakar Oowm ISS TcMooR 37 en Joeg h m of hij dfen avond vrij 7ijn om voor eeue gewichtig zaak bun te komen n op rlja loeetemoiettd nmwoord bree hlj aan den lankier Zdo gij nf 4 CRISIS Aangekocht van een der grootut MeuWlzaken den gt liettlen vnorraati l eitaande uit Salon AmaublamantenyWcHinkamap Jlmeublamentan Salonkaatani BuflFattan Tafela SpiegelSy Thaatafaliiy Fautauils Stoelen enz Al deze artikelen zullen tot bexpottclykc lage n ijzen worden opgeniimdin het panil Oppert 59 ROTTERDAM Alles moet weg De uitverkoop begint Dinsdag 16 IMaariGeopend vu 9 12 en v i 2 6 uur ZEOT HET VOORT II hriiaii lol Puiilell m Mosüliappelijk llleuiii SIMQEL 27S ft IUHSTERDAM T l lloB l0789 10148 I II iii CURATORIUM I f JHr Dr C F SCHOCH hoofddlrecfebr der Stirinawnaehe Bank Dr H C PRINSEN OEERLIOS directeur der Sliale Nederland van bet Proefitatlon voor de Java Suiker Industrie Prol Dr H D J BODENSTBlN hoocleeraar aan de Oeni Universiteit Jhr Mr L H VAN LENNEPj lid van de firma PatQn Van Noltm Co AfdMlIngaSohrlfleliJlis Cursussen Onder leiding vanJMK O i KUX griffier van lint Rantonaerecht te Appinged m Uk F H FISC HKR Dk A A KOKKKB priveat dooent aan 71e Univereiteit en laaraar aan de Handeluwliool te Amiterdam W C DK OBAAPF lector un de Univertiteit te Leiden üb 1 M HOOGVLIKT pnvaat Hooent aan de Univeniteit te Utrechf Mk Oii THOK S mivooiMt en proonrenr te Amtterdam en andere bekends docenten argani eeren wjf nO dlvencjKhrifteiyke eursosKn A Handelswctenschappen HandifliimrroBpondontie Kfderlandiob Franarh Daitaeli Engelacli Hpaanarli Ualniaoh Boekhouden Ilandelsrekenen Watenkennii Handelakennin tiandolfiropht Handelaaardrijlc kunde de Techniek der Aduiiniftratia do Teühniek der Urdrijfsreolame Boboonachr ven Macfaikioselir ven Utenograüe N B Speciale leergangen oor do practyk diploma s B Taal eb Utterfcande Frannsh Uuitich Engelscli Italiaansch Bpaansch DeenschNoonoh Zweedaob Buuuch Italeiaoh Latijn Qriekioh F peranto Literatuurgosohiedoni N B By ondere carsusion fvoor het Staatsexamen A en B C Exacte WetenKhappen en Techniek Wia ea Katnurkunde Bclieikuode DierkundO fhysiola i Weeren Sterrekunde Werktuwkunde Elaetro Teöhniek Cjjnteekenen Meten D Teekensn Vak Duitach Vak t gelach D AlgcmcMe Ontwikkeling Algemeone Ontwikkeling Algeineene Bmchaving Piychologie Kooiologie Tjogica de kunst van het denken Rhotonoa de kunat om aioh uit te drukken Aesthetica Muziekgeschiedenis Hanuanieleer Buhelkennm Uezopdheidsleer en Sexneelo IlygiSne Bohryven aonder Fouten een 4 ede Htijl oen Goed Handschrift Vlug en Goed Rekenen Fr ibeli n SIUjd Spelleidun do Techniek van het Dammen en Schakan f otografoeren Bibliotheekwezen E Opleiding voor een acte L O Fmnach Duitaoh Ëngelecb Wiakonde f Opleidinf voor een actie M O i Geaohiedenis Staatainriohtitg Staatahuiihoudknnde Boekhouden Schooniehryven O Carsiitsen voorlde Hultvit uw voor De Techniek Van het Hnishoudoo Kookkonat en Voedingaleer Ijnnennaaieo Kuderklecdihg Costaamnaaien Costnnmkoippen De onnaasen duren ffllnitenb 3 maanden hoogftent 2 Jaar Normaal leueld f S per kwartaal Wekelpa wordt den liwrling een lea toegeaonden ledere lea bevat de stof voor de week In de eerstvolgende les worden de vragen beantwoord en de opgaven uitgewerkt £ r beataat yer ioonlgk contact tnsuihen docent en cnraist Leergangen voor beginnert eenigtainsgevorderden en meergevorderden Speciale repetitie eanussen De anmen oursussen worden streng gearheiden van dp meer populaire leergangen die men uit liefhebheru volgt Ieder die nauere inllctatingcn wenocht vrage dadelgk aande Adminiatratie vrn het Bureau aan bet interessante No 22 van de HMededecnngen bevattende Praapectus en Beglement van onae afdeekng Schriftelijke Corsossen Dit nummer wordt V omgaand ratls en franco toegeionden aonder dat U aich tot ieta verbindt en U wordt er uitvoerig door ingalicht 170 DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT VERVANGEN Ik B006UMPEN LAMPEM DE ZïïID HOLLAISrDSClB Maatschappij van Verzekering op het Leven HEËRENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 maaariaacn au u a ounxai v d liuü fji rres j ur A m EN OEVER Mr A 3 UIEDËMA A M v EMBOEN Dr El BERENDS Mj J W DE KANTER Secr J f tear Mr J W KONING l Z Commiaaariaacn Mr M M SCHIM v d LOEFF Pres Dr A E TEN J Directear i i De MaaUohappy sluit alle soorten LeVeoaverzekerln lii lage premiSn Vrijgevige voorwaarden voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren é movÊnmBmnTKÊi mme te sa i ti C AMWBmBm WmMumem t timmtm FirmaC SMITS Schoenhanddl Kleiweg 4S aouda Opgericht 1879 Wieken Baagstoffers Witborstels Trappeu Sponzen Zeemen Dweilen HET ADRES VOOR IEDEREEN Hospitaaldoek grijs ea brma enz ciU Gebrs DE RAADT iik GI £ £T33 A WESTHAVEN 8 GOUDA t Maart Bureau B H ea Weilngtep rlohl a aar OndmUud eniiuiMis Armeouerg 15 Maart Remonitr Kerk 8 nnr Uitvoering van Oew a MnsMc 17 Maart Nieuwe SchoSwbnrg 8 uur Operett ezelschap Nap MlaMar 24 Maart Het Schaakbord S j uur Verg Kieavereenigiog Burger IModM venettei y g eld ig mefieeiMiua te mOfMl OBtrangtn van rergaderliicm oeBcwtm wrmakeUlkbeiloi au Dm de dan In oase a nda t vemehkn BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hy wende aiob tot JAC KOOIJ Kz putten rder te Wlcrlngerwaard die aich gaarne belast met hetinstalleeren van BRONGAS Reedi jaren lang ia dit werk door ondergeteekende met het grootste snofcee nitgevoerd Begrootwgen koatelooa AanbevdaAd ü KOOIJ Kz Elaati Dr A BriakaMaA Zo Goods WIERINOERWAARD behkl ve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVËRTENTIÊN Van 1 5 gewone regela mei bewysnunimer f O SB F lkr regel meer 0 10 Uy ilru acIilcriH nvoIgfnde uloatsingeu worden dole togen lv ec lierekend Uiciilaaiibiedingen per pUalaing van 1 5 nseU fO 36 hy vouruiliH tiiImg olke regi I meer t cta Rüclamea fO t5 per regel inioli IdltTs en randen naar plaalarulmle i Uitgevers A BRIjnOIAH EN ZOON wm msBÊmi mÊÊmBaamBsmmÊÊmtiBÊsmsmsm kmg boo Uier hackku wij reed de 1 tuit te workHi ioh kunm n Iwwi a terwijl in de IwkkmH aleh groote iro paiiaatisa H kunnen verzamelen Daarbij ia de Mlrei4ï zeer vieinig Ue v oi l r liggen op frooti n aMandvan Ikaar lechts etmlge bowdwijen voorh t uieeremkvl nilni e m halve eeuW geledl o a boMwd door oud ï taat uit Afrika eu li Mir hen gi doopl lue weWach namen nU Medta Mger l on8talia l Mazagran Se Inifliopol De dorpen Iffifbergt üidi iu ravijnen Men kan t n torens sk htrt va af de oumuklellijk daarbij geb gen lil uveU i it ftren Verdir 1 hit veld Overal HeRaald lart legen bofwtlien Toanchen dizp Atkkingen geniiütkeiljk do r te kouien maar voordeHig voor verd 4igin fMteIl ng n trekk Klfth grijze gra viakteu uil inlaar het toonw l an d tegenwoorthgf opirailew onderhevig aan do onif s heidelijke langKaamli ld van b voor MoerUii bunuer ontwikkeliBg lil bajonelaanval In Wwt Vlaanderea Ion vrijwilliger geeft In de TttgVl ri Il e U II u d e b a u een zeer lev m ge beschrijving van m lajonet aanvaiin i lawideren t l lot eiiog zagen wij In d veile lil vtililen galop een 1 iile adjudant awi ketiiin Dit brteekende dat het uil wa II i Ie ru t Allen drong n zich lieeii vm den kaïiiteln Oiu ten ininwle let Op II vangen IteidP uit fh verl zv aalde t odjndani imn i n papier hovel tot b n aanval Waar la de kapitein V iWe iMkemift il vergf ekeu de liorlogea en w waa de adiiidant eej naar de v l tcnde afiieelmg Bagftgp tn orde omhtogen geweer In de hand in groepen aan nil Nu Itegon bot In groepen nK t ijftien i B luHflchmrnlmte itzwernie De voorste groep volgen Toen we aoli t r onz hniBdekking vandaan kwamen I H gou de raak er toch rei dH onaAiig naam uit te zien De kogel kwaniMl Lelijk dicht hij I tb ging hel nog in li pa geweer onder d arm Onge v r honderd in i ter tot onze ernleloop kraaf Im kleine paurx töi alle bij Ikaar wa Npoedig ih bet i en bont mtngelniow Kameraden van verM hillHnile wapagniet n door elkaar De la veteu ijii iiftiiwelijk te verstaan Mijn afdee img maakt i ni prong vooruit Wij gaan ni loopptw Na vijftig meter waarbij het kletteren van het menagegerci en bei klapperen vap pade en l jottel li i Ikaar leh mengt met bet Huilen van de kogilM en hel gevloek van een dio Iruikelt klinkt brt lievel liggen Daar lageii we Mifkkn liwncben th niooitle hien i 1 11 paar man trokkiii eenigt uit en Hiaken ze In thai zak Bij drn hroo l ak kon men nk t konKm ond r ewi ie groot tloei te W idmi Wij krijgen julM li l mi een iR tie lol ad Ie komenen loen ging hl t ♦ i ef vocwtllt tot in oor te loopgraaf die uilalekende dt wrinte ikMjdwi nel riepen we de aoA 1 Tf toe I aa op hier llgg u doodeUa 1 im rad i imdank i kogelregin i 1 keu ZIJ dan uu om de idaap vMi dege 1 vaHiiien ui t te toren 1 Wii ba Uieii nog nk4ii vau deo vija i 1 giviem Nu sagini we in bet licht v 1 D ondergaande xon iu hel dorp m l I bi4 ItOMehje oor Onn giKbuuiten xlüb fr 1 gen hm kauieraad ik0 me Hoe iwaéur 1 iiK ei bet Um m deze xon te elerv ïi 1 J oili voor drotHuen i er uu geen li I Voorwaiirbi Iu groote aprongeu bert 1 kini wij d nende eu apoudig ook N 1 iweedi vijand ijke loopgraaf Hu r ktki I il n vtij eefRi xieu wat ouH uog wacbtle I oor oiiH oiigi veet a veti k acht htp 1 ilei I iiM t r op i i ld mH slechtK jée I l iekklge dt king achu eetllge hoopte I iiicMt l ttar achter in het lielx van 1 avondaon r ïi park met dicht kri up 1 I boiii waaruit hit en daar tie bulum vèn I I ba k rp te vooritebl kornet i e htv 1 ratid van bet lioKcb Mpuwde vuur p 1 Alle lioomra eu dakeu cmtviag onn tét I krankziiuilg vuur van de iiiauhlnegev un DaarliiJ kwam n Itet oorverd o1 uu geraftN vai HLbrapnellH Hel w m I of de bel wa iowgelaieu Daar moowitn I ij nu in i wi e ttpiongt n hadden vlj I Mt r voorwaart gedaan l e comnM I du n wiYden luLd van man lot man gv I biiild Ikv lag ihaoK achW dn m at I lM op ni Vaak acht tot tien man aoUft r I üo n lioopje jËat niet iiKH r dan Wi I knarl nieter hveed en hoog v M m I tuo i ijn hoofd in den grond Htekeoeu I nel me de handen wat aartie daarvoor I bij ftlkaar Mfaarrelfm lAng duankw dé I luMHfheiipoozi in het voorwaaru éiét I lutn Hiel Twee ot drie mlmitttt op rijn I buugrtt mheen lH nietnU Ie z i Men u rlH Hl eebter ln t vennog n om omlM d 7e oiiiMtandig heden den lijd te lM pal4R lilt kwniu on voor uf het eveovttd iinti naren ieruijl we nog liggen komi het hhd Kiando De baJMe i op ht t gewtx I tu reidti ldu t b l ook aUe lrotuI etlen Da ninmkieni daarop wbetterend het omk l iuiMHibi nauvaitMlgnanl AIbt npringi o it i drdiiKfi van alle Kantim de iroiiniK jH Daar liinnebi fl door kiiiikl liet I voorlduruid door alb borenw geblazen I v Kirvv artf ignaa l Ihi v ijat l tiaalt oil ijn geKi reii wat er uit Ie Iwlen li Uu N oE ik uioehlnegeweren briillcu kn Innr tumrfien door BrNicn de Hchrapntlx van inet snHvuur werkende artillerie Doch er komt geen wankelen In den stormloop Kecbt en tlnkM oovtr b t oog reikt v4 or aarte tttormende infanterie De r on wihiUert op alle wapen S t 11 kmdt r ud hoera retUKi wij vo rI woarts Nog iwen maal werpen wij utix I lieer De voontte linie vuurt Aan mm I t ek met wilgen en langM wordt MwlvuUr I eojwiid op d n vijand in de l ooii en H t I ijn ledlit korte oogenUikkeu He I iritigt uaar voren waar dno vijand Wij den nacht aan de politie overlever er 1 waelit ik 11 hiideiiavoiid Om klok big I lU geti uur bij mij I Tllj ba l den advocaat om liatf egi a I iiiltoik n en maakte van dat huil uur ge bruik om hem twi fienenmale omtrent het 1 kari ter van dm htraa in te Hebben Zijn Ijezoeker hnlactite even mi rid 1 Het VfTlMMwt u zeker etat ik nlei ver I wonderd opki maar herinner a dat ik 1 den achterei nvölgende ren preset van politie lien geweeet en in die iKMidanlg 1 lieid leerl men heri wat menüohen en I toeatandea kmoen I Du wUt gij P toitwde de heer 1 èhti huizwi I Ongeveer aliefi wat gij mij hebt ise 1 ti gedeeld ile gtw iedeniu van dcm moord aantlag natutirll uitgezonderd maar I zelffl daarvan kijk ik nk t op Mag ik u echter vragiti wat gtj van plan zijt te k m 9 omeli Harit bewaarde eenige oogonblikken het irtlizirijgen en antwoorddetoen langzaam I He4 Ml mij voor heden graoeg zijn I ht va Sn uwe tegenwoor gheld zijne mlHI drijven te doen bikennen bem te v I ootmoe gffli zaoveel een menHob Hleebta I v Tnederd k i worden Nuima wil Ik I hem de middelen itnnnet opnienw zijn I i ehurken treken Ie bft nnen I T a le i zeer lofwaardig mijnI beer wide dJ berortïide advooMt hem I ietwat itpotachtig aanidende omar ik beI grijp niet goed elke rol Ik daarin te vof ulkii heb Oij zult hm zoo aauMtondti liegrljpan 1 k wil h Hn dwingen eeno l eki ntenia te 1 twkenen waarbij hij verklaart in uw bij rijn rkend Ie hebben door inlddd van II rne tt Diiwtac eeno poging tot moord 1 p mij Ift hebhen geptfegnl Ik iral ii I ver M4en dat luk med te ondi rtei te I hen en bet zal mij een wapen voor do toekouwb ziJB 1 Du rechtHgeleenk wilde jillHt ieta op inerkeu loen een knecht liaron I mioa I fiuel de JoMach aandieode 1 lleldi ifiannen waren htijren zitten im 1 do bankier zag aattatondH bij rijn btn 1 nentrwbii dat zijn geheim aan een derdt 1 verratkm wa en hij op geen ontlermibg I Uttini te hopen Hij was aaehgrauw In I die enkele uren welke er vnrioopea wo r 1 Aedrrl bij geweten bad chit de av un I iiirier zijn 0 wt bad geraden waa hij 1 I jaren verondenl toch besloot hij bet I hoofd omlioog te houdeg na zoolang mogelijk Ie oolkeonen Had zijn medepllci tige hfpi niet gezworen zijn naam ver wegen te h blten f j hebt een zonderlinge manier uwe gaKien Ot u Ie noodigen eprak bij dan ook irii de boogie nadat bij den nOvoI caa gegroet bad I 0 antwoordde de beer d ii hnize I pottend bet zal lang duren roor dat I Ik u eder tol nrijne gaeten reken Ik I zou te veel gevaar loopen dat gij Uiijn I wijn met u vr wil poédenje zonet wilI hn verzoeten I Wat bedoelt dl 0Bge asle scbertAr Hetzelfde a Umifa brlefjn van beaeA