Goudsche Courant, maandag 15 maart 1915

gen Mieade nMit Grodno hadéen ia gevéditw ewi part aanzien Ten Noorden van Binmo liebben wij een kleine Dultoehe de tiiis verdreven waarbij de Russi clie oavallerie krijgegevangenen inaakto e 2 kanonnen veroverde Bij de inerMi in de omgeving van Kopciowc bevonden zich 2 vijMidedi e colonnea onverwachts onder het bereik van ons artiltei ievuuri rij móergingen zware verliezen Na dien vijand in de BtreJcw imWr in ée nabijlteidi van AwgouBtowo teruggedrovefi to hrtibcn conc i treérden zich onze troepeu In de omgeving van Lip Op de reohta oovera vmi de Bobr en de Nareohad geen enkele wijziging plaat Ite artillerio in Osowee gaat voort met miccee teg D de b ege ingsbatterijt n op te treden De pogingen der DuttBcliers op 12 M art In hot wede geeteld om in de streek bij ée rivier Orzice tot oen aanvallende beweging over te gaM dg deii hén geen enkol terrein ruimte winnen zelfa werdpïi zij genoodzaakt oroonsoeni0 ge dorpen on groepen woudhuizeti af te Biaan Ten N n van Prasnysz wareiri de Duitetffors onze loopgraven tot op 1600 paa genaderd doch slaagden er niet In om er ztch te vcatlgen Door 058 vuur in het nauw gebracht violen s£ij op hun front terug In de door de I uiteohera ontruimde loopgraven veroverden wij vort wapens m munitie In de Karpathen en in Ooat Galloia hoeft een sneeuwstorm groote hoeveelheden sneeuw dofn vallen nletttiroin hehben wij 4 Oostettrijkera gedwongen ziCh van opziHteUirigen In de buurt van fonolnik terug te trekken De vijand viel ons apnioiiw in de ometreken van Kozlouwka aan maar zonder moeen men er slechts weinig gevallen van bevriezing voor Aangenamer hadd i het de akiloopers die op ba tocUten over het hooge gebergte vaak berghutten hooi che vcn en echuilhutten van de Karpatlico vert cniging ntroffenEn tevaie het tjeote terreinf dat mij zich wenechen kodden omdat in dennenboBch niet hooger dan 1200 oKter kwam i n patrouille maakte een locht over den 1679 meter hoogen Sztoj om de Kussiscfae stellingen Ie verkennen Van de geweldige pyramidi van de toj af hadden zij een aag ëvenaard uitzicht zuidelijk tot in de Hongaarsche vlakte noordelijk tot de Jawornika pas Intasschen hadden de rechts aansluitende colonnes van uit Uekormezo h paslHK te van Wyszkow genomen en ialiciscii gebied betreden Daar ook de links aanaluitende troepen over de Uzsoker pas tot GaliciÖ dtfcrgedrongen waren was het tijd geword i de Kuseen hun zeer sterke middelstelUn op den lUOO meter hoogen Lysa te ontnemen m de daarvoor liggende Sattelpas met den hoofde weg naar Skole en Ötryi In al deze gevechten kon men met artillerie zijn doel iiiei boreiken Stoede bracht eerst de bajoiu taanval de boslissing Wie weet weiku bijna bovenmonschelijkc eischen een vaak afgeslagen maar ateede weer hor haalde bajonetaanval tegen door prikkeidiaad en takkenbosversperringen mijnen en machinegeweren versterkte bergatellingi n aan do zenuwen het lichamelijk uiliMjudingHvermogen en aan den moreelMi tnoL stelt dio zal do preetatiee van de Duitsche Karpathentroepen daarnaar en niet naar het aantal bereikte K M beoordeelen en wat mon boreflcC heeft met de viTÜezen niet te duur gekocht vinden Daar een geforceerdte front aanval tegen de Dysastellingen te kostbaar geweest zou zijn ffl de Diiitscho troepen bovendien tegen een zijdeüngschen aanval iti Ie linkerflank door Doatenrijksche coloniicH gedekt schenen besloot het legerbeHluur om den Lysaberg heen te trekken m de UusHon daardoor öf te omsingelen óf Ie dwingen do stelling te ontruimcm Dii omtrekkingaiio weging die stellig tot H van de vermetelato manoeuvres van den veldtocht gorek yii moet worden vond f attt lang zijwegen gedeeltelijk over iHTgen iMMchpaden waar wolf en hoi r huisden en koppels herten probeerden te ontvluchten Het gelukte ook de in h l I y8age4 ie d geconcentreerde Russische troejR n met Imih k tlwiro artillerie in den rug te vallen Dezt lieten echtoï in ijlmarach versterkingen aanrukken en herstelden de V rhind1ngsli n De Duitsohe regimenten die nu zelf gevaar liepon onttrokken zich handig aan de dreigende omsingeling Het doel dèr beweging waw desniettemin bm oikt de Rlissen ontruimden de LysB 8t llingen en weken tegelijkertijd voor de Oostenrijkers in noordolijke riohling terug Op de hellingen wordt nu om een nieuwe liealissing gevochtCTj De kfijgsverrichtlngen ter Zee Vier schepen getqrpodeerd De Engelsche admiraliteit deelt velgens een telegram nit Londen d d 14 Maart het volgende mede De Headland Andelusian Indian City en Adenwen zijn door de IJ 29 getorpedeerd welke onderzeeër volgens Beggen van den kapitein in September de Creasy de Ah 0U kir en de Ilogue tot zinken heeft gebracht Een Zweedsch schip getorpedeerd Uit Huil wordt d d 13 Maart geseind De stoomboot Homia komende van de Tyne is hedenmorgen bg Scarborongh getorpedeerd Zes leden der bemanning zijn verdronken De overigen zijn te Huil aan land gebracht een et4£enmg van Louis Raemakers voor oerhte van een serie iMe deze kundige en rake teektaiaar voor dat blad zal leveren en zeer vleiend onderschrift introduceert onzen landgenoot bij het l Jig eche publiek BERLIJN Uit Brussel wordt aan de bladen gemblé dat de gouverne ments rechtbank de Belgische beambten die van hoogveraaad waren aan geklaagd zijn vrijgesproken daar bet aanwezige materiaal niet voldoende was tot het leveren van het bewgs ofschoon de beschuldigden zeer ernstig van het bedoelde xmsdr f verdacht werden Zooals btdtend ia stonden verscheidene hooge douane beambten in verdenking Beïgen geholpen te hebben bij het overschrijden der grena om dienst te nemen bij het Belgische leger Installatie burgemeester Tellegfn Men meldt ons uit Amsterdam Hedenmiddag Vergaderde de Gemcenteraadl tmder leiding van den waarneuienden burgemeester wiithouder Dr N M Josephus Jitta Deze vergadi ring was belegd ter In tallalie van den nieuw benoemdepa burfceiiioeBter der hoofdstad den hoor J W r Teilegen Sa lat de vergadering geopend was erd op verzoek van den voorzitter door lien secretaris voorlezing gedaan van de iiig toineii missive van den Commiasaris Ier Koningin houdende ntededeeling van het koplnklijk tiesluit waarbij de hoer l ellegen met ingang van 15 Maart tot l iirgenwoster van Amsterdam IslK noenid De voorzitter noodtgde daarop de welbouders uit den heer Tellegen binnen te leiden Binnengekomen plaatste de heer Tellegen zich vpor de tafel van Burgemeester n Wethouders waarna de heer Jo ephiis Jitta hem toesprak De heer Tellegen nam daarop hot oorziUersohap over en hield een rede Men seint ons uit Haarlem HcdenochU TlA legile de heer J W O Tolleg e nieuw benwinde burgeuK esler van Am terdani In handen van den CommlssarU van de Koningin in Noord Holland it ll w af Meyi meldt Ons uit Amsierdaia De vetboiidi r M Josephuö Jitta ver enigt hodimmiddag aan zijn tafel den Hieuw benoemden burgemeester J W C TeKefren benevens de wethouders allen mei liunuu damcH Men seint ons uit Rotterdam Gisterenavond te half tien is door onbekende oorzaak brand nitgefóokeu in de panden 177 178 te Poortershayen waarin gevestigd zijn het schaftlokaal van de N V Handelsinrichting Poortershaven en het pakhuis van Jan Mosterd Beide panden z n geheel de aangrenzende panden 176 en 179 gedeeltelijk uitgebrandv De brand werd geblnscht met drie atralen oen van de Rijksquarantaine on 2 van de Havendienst No 3 Do eommissM s van den Hoek van Holland way het terrein van den brand aanwealfe j Laatste ISerichten 11 jfiiomeii waarna de reizigcro dan n quarantaine worden miderworptai Hbld J KONÖTANTXNOFkL In tegenspraak mei de hngelsohe beriebten dat doTur ken bij Ahwaz zware verliezen hebben geleden wijst de Agenee MilU er op iat de Turksühe verliezen in dien slag onWlaugrijk zijn Voorts verklaart de e Turkache agentuur dat de Lugelsch Fra hü biTicliEen o er de Uar bineUen overdreven zijü De Agenoe Milllk verklaart uitdrukkelijk dat de AgameuuwMi Lord NeUou Cornwallis Uublin Bouvet tiufiron en Saphir besulmdigd zijn en dat de Queen Elisabeih door drie granaten van zwaar kalilier getroff i is Hel liQspUaalschip Janada is meteen Kroot aantal gewonden naar Maltavertrokken iJe l atlerijen aan de Dardarwllen die den een i dag volgens del ngelschü berichten tot zwijgen waren gebracht moesten den volgende dag opnieuw worden beeohoten Thans bevindt zich geen vijandelijk soldaat aan de Dardanellen of in de omgeving er vao Ook do berichten die den toestand In Ivonntantmopel als abnormaal voorstelloa ijn onjuist lu Konstantinopei hoerschtvolkomen tust en zijn de toestanden alsallüos Hetzelfde blijkt uit de bmyruabche bladen l etreflende iSmyrna waar naiN ontsteltenis over de eerste besohieting 4ie al soiuut geen schade aanriehtle thans Meelnood in Hongarije Het Budapester blad Festl Hlrlap meldt dal de bakkerH besloten hebben hun winkels te tituiten en hun verkoo ergunningen aaii bet atadsboetuur terBg te geven Zij kunnen onmogelijk Ineel genoog krijgen en eiken dag wordtfdit erger Al het meel bij de mol oars en fabrieken IS gerequireerd Op die manier zegt t blad is voor eiken bakker de verkoop van brood j iet a ke mogelijk on leggen zij du4 hel bijUjtPerbij neer Belangrijke Van Dijok aankoop 41e National Gallery te Londen is eigenaresse geworden van het beroemde a hild Tij Van iJijok gentttttüd Portret van een dame en kind Destijds was dfiit ütuk geplaatst in het Balli paleis te Oeiiua en werd gekocht door Sir Abraham lliinie ÖÉns is het door de National Oallery aangekoehl voor 120 000 gld een piijH lu de u oorlogstijd niet onaanzienlijk maar voor dit stuk toch betrekkelijk g ilag Het werd door Van Dijck in zijn et 8le periode geschilderd Het tj pe ll t cüstuum enz van d dame zijn geheel VlaaiUBch lr gaat groote bekoring V8 i bet doek uit en Ingeland bezat uit die Ilaliaansche jaren van de meosten nog geen goed stuk ver aan zulk een wensoh zou kunnen oiileii tt emoet gekome De minister betoogt nog nader du geen onderscheid mag gemaakt worden tusschen vermogOTsbertMiddeelen die wèj en andere die geen inkomsten afwerpen Kik vermngen vermeerdert de draagkra t van den bezitter omdat het verkoopwaarde heeft en al bet zelf geen br Mi van inkomst i in een bron van inkomst om Ie psetten Daarom mag die Mnstandigheid dat de bRnitR eigenaar geen inkomsten geniel rn du niet in staat is uit InkoiLten iaarvan do verschuldigd belasting re betalen hier get gewicht in db Imal Uiafgen RechtsxalEen telingenkamp traden daarbij op en dreven de vechtenden uiteen Aanhoading Door de politie alhier ia een gesignaleerd persoon aangehouden die no drie dagen hechtenis moet ondergaan De aangehoudene is overgebracht naar het Huis van Bewaring te Rotterdam iet tfltalligheid vaa het bestuur niet BBtvOorden op de vraag betreffende een p V bestu ur wPötie De heer Hardeman verklaarde ie candidaatatelling aangenomen Aan het Westelijk Front PARIJS 15 Maart Het communiqué van gisteravond 11 meldt Engelsche vliegers hebben Westende hevig gebombardeerd Het sueces der Engelsche bij Neuve Chapelle blijkt buitengewoon groot te zijn Zij hebben vorderingen over een front van 3000 meter breed en 1200 1500 Meter diep en achtereenvolgens drie loopgraven liniën en een sterke stelling ten zuiden van Neuve ChapelIe veroverd Hevige v andelijke tegenaanvallen werden afgeslagen De vijand leed zware verliezen en moest veel me r j vangenen achterlaten dan aanvankelijk werd bericht Het Engelsche Jeldgesohnt en de zware artillerie bereidden de infan teriesecties voor en steunden deze Wy hebben nieuw front in Champagne versterkt uitgebreid In Argonne namen w 300 M loopgraven en sloegen twee tegenaanvallen af Aan het Oostelijk Front PKTItÜGHAl 14 Maart Tusechen de Njemon en de Weichsel duurt de strijtl alleen voort in de dalen van de ümuk po en de Orisj en in 6e richtingvan i ra injBz over een front van 50 westen Op 13 Maart begtmnen onze troepen een tegenaanval en veroverden verschillende dorpen Op andere plaatsen aan de rechteroever van de Bobr en de Naref en aan de linker oever van de Weichsel hadden slochtfj artil Ier ic gfvechten en fueillades plaats In de Karpathen duurde de hevige sueeuwrtlorm voort Bij de Lupkotpas hebben wij vorderingen gemaakt en moer dan iOO man waaronder 14 olticieren gevangen genomen en zes machinegeweren veroverd lycr het fiont ltabbO Radaein a udeneti gaan de Oostenrijkers voort te trachten ons ront door te breken Zij lijilen zware erliezeii In de streek van Kozlocwka en Kozanka doen de IJuilschers opnieuw oan allen op onze stellingen die echter over al worden afgeHlogen onder zwaro verhezen voor den vijand Bij een tegenaanval werden eenige honderden krijgsgevangenen gemaakt Inuost j lipié hébben wij herhaalde aanvallen Van d li vijand bij het dorp Nezwi ka fiW v Onjesler zonder moeite affet Blage l ïS aanvallen werd een ObstCTtrijkHch liataljon door een teffi naanval iiiteengedteven Bij een on i iboedöen aanval veroverden wij vijan lelijke tellingen bij Madkowice in debuurt van l remjs Het Oosfo frijksche iiataljon dat de beaotting uitmiiftkte werft evaufsen g nomen Tijdgeest loten De offioiw van justitie mr Branties reqaireerde gisteren bekrachtiging van het verstekvonnis waarbij W J Q vroeger sigarenwinkelier en stafmn ziekant b de Kon Militaire Kapel m hooger beroep w d veroordeeld tot f 50 boete wegens overtreding van de Loterijwet het ten verkoop aanwezi hebben van Tydgeeatbriefjes Mr Van Velzen uit Schiedam pleitte vrijspraak op grond van bniuisteomschrgving Van de dagvaarding en wees daarbg op een vonnis van de rechtbankte Zwolle die in een analeoff bbv 1 den bekl vrijsprak Voorts betoogde pleiter Biet teznllen spreken over de quaestie of de nefjes obligatiën dan wel aandeelen in een premieleening waren doch in het belang van bekl dié een positie en als stafmuzikant een toekomst heeft en zou vrijspraak hem bijzooder aangenaam zgn De officier van jnstitie informeerdedaarna of bekl op het tijdstip dathom de eerste dagvaarding beteekendwerd reeds stafmuzikant was Toenbekl een bevestigend antwooid gaf wijzigde de officier ztjn vordering in requireerde verwjjzing van de zaaknaar den betrokken krijgsraad Uitspraak 25 Maart a s Men schrift ons Door den ambtenaar van het Openbaar Ministerie bg de kantongerechten te Zwolle Kampen en Harderwgk wordt een vervolging ingesteld tegen de bladen die afvertentiSn opnemen van de maatschappij De Tgdgeest hebben De itte Bioscoop Een zeer uitgebreid Oorlogs journaal deze week benevens een prachtige natuuropname van de watervallen van de ierroz Een hoogst komisch nnmmer is Een Held in duizend vreezen dat door de koddige handeling herhaaldelijk stof tot uitbundig lachen geeft ilHet hoofdnummer Turi de Laplander is een prachtnummer vooral door de schitterende natuurtafreelen die er in voorkomen De heer Steenbergen geeft hiervan ook een prachtige verklaring die vooral in de 3e acte goed tot zijn recht komt Het ia daar weer de acteur die spreekt Tot slot een aardig nummer Do Ommelett van Polycarpe Zeer goede muziek vulde de pauzen De s D A P HlijkwiK het jaarverslag der Sociaalde mocratifiche Arbraderspartij over 1911 191 l dro g het ledental der afdeelingon op M DiHX mber 1913 25 65 en was dit in den loop van het jaar verminderd tot 2 09 xp 31 December 1914 Het ïantal vrouwe lijke leden bdÖlroegi liet vorig jaar 3011 of ruim 12 pCt en vermeerderde dit jaar tot 3898 of ruUn T prt van hel totaal aantal leden Weer e i vliegmachine De Midd Ct doelt mede dat Zaterdaffitiiddag Ie 2 uur komende uit het Zuidoosten j boven Neuzen op groote hoogte 111 vli 5gma iin e van onbekende natiönalileil in gezien Zij vloog over de Scheldt in di richting van Vlissing i Duitsch viceconsulaat Old nzaal De correspondent te OHenzaal schrgft Den 8 Maart bereikte den beer Vos de Wael burgemeester van Oldenzaal telegrafisch de mededeeling dat de machtiging tot het tijdelgk waarnemen der betrekking van vice consul van Duitschlantj hem verleend door den Minister van Binnenlandsche Zaken door dezen was ingetrokken Deze machtiging was dep heer Vos de Wael pas een veertien dagen geleden verleend Uit de toelichting welke latervolgde bleek dat als motief voor het intrekken van dit verlof h d voorgezeten dat door een buitenlandsch cental hier te lande bezwaar was gemaakt tegen het onderteekenen door den burgemeester van Oldenzaal door een Nederlandach ambtenaar dus en tevens ambtenaar van het Duitsche rijk van de zoogenaamde certificaten van oorsprong Wgl echter de benoeming van den heer Vos de Wael tot vice consnl minstens een paar maanden hangende is geweest en daar niet alleen een burgemeester maar ook de wethouders eener gemeente gerechtigd zijn tot het onderteekenen dezer certificaten maakt de genomen maatregel een zeer vreemden indruk te meer daar de heer Vos de Waerl als streng onpartijdig ea eerlijk man bekend sRiat Liefdadigheidsnitvoering D C G Door het bestuur van de D C G is als batig saldo van bare jongste tooneelopvoering een bedrag van f 132 3272 afgedragen aan de Vereeniging tot steun aan behoeftige zieken en herstellenden alhier Gouda Vooruit De Bioscoop salon Gouda Vooruit geeft deze week een n fuuropname uit Cotentin een zeer mooie gekleurde film Een paar aardige komische nummers o a een van Max Linder getiteld Hoe Max zijn Engelsch spreekt die het publiek hartelijk doet lachen Een acrobatisch nummer de Crouzels toont ongeloofelijk sterke toeren op acrobatisch gebied vooral van een vrouw die het tegen heel wat mannenacrobaten kan opnemen Het hoofdnummer is Eeuwige Liefde een boeiend drama De titel is eenigszins gezocht doch de inhoud van het stuk is zeer mooi Een goede explicatie en muziek maken een bezoek aan Gouda Vooruit te aangenamer He4 groote Duitseho hoofdkwartier meldt 1 d d 14 Maart dat de toestand op hot loMolljke front ongewijzigd is Het KuMisclio gezantschap te s Gravenhago hwft do volgende medödeelingen ontvangen nopens de krijgsverriohtingwi der Buseiflohe legers De generale staf vaa d opperbevel hehlter deelt mede In de reek van Soewaiki ondernam de vijwidi die Simno en Augustowa bezet hield een aanval tegt n do stad Seyny iV streek waarvan e ni gevecht plaats had f p den rechteroever vwn de Narow werd ecm hevig geechutvuur gericht op het front tusHchen Omoulew on Orziee evenals tn do rlctttinff van Prasnysz De ijandelijko aanval werd door onze troepen liedwongen Op den linkorover van den Weiohsel valt geen verandering to constateerMi Op het front in do ICarpathen tUsschen S o 1 1 e s en dé Loupkowpas wtTden een aantal hevige tegenaanvallendoèr ons uitgevoerd Ten Zuidwi vanGorlioe trachtte vijandelijlk troepenafdeellngen die de H ikou ka overtrokken zioh 4e nestelen op den rcchtoroever dierrivier zij werden mot de bajonet aangevallen en vernietigd onze verkennuri omsingeidMi drie coiiipagnlön Oostenrijkers we4ko op verschillende plaatsen waren voor uitgerukt en die zich geheel overgavtii Nog grooter succes werd behaalddoor on i n flankaan val in de streek waarin slch hot voornaamste Oostenrijksohe offensief bewoog en waar de Kussen de dorpen Loupkow en Bniolink ende onkliggende heuvela namen wij maakten twee zwaro houwitsers buit voorts twee veldHtukkon en zeven mitrailleurs en amliulanoe niet do geneesheeron Witmaakten gevangenon tot een tOteal vaabijna 4000 wan on 70 offloieren In de stroken van Kabbe en Kozlouwka ondernam de vijandi opnieuw hardnekkige vruchtelooze aanvallen welke door onze troiopen ovoral gevoelig werden afgeslagen waarbij wij den vijand ontzotti ndp erllezen toebrachten In 0ost éalleiö in het dorp VezwisVa a d Dniester hakten iSe Don Kozakken drie geheele eskadrons Pruisische huzaren in de pan De owrblljvendMi werden krijgsgevang wi gwoaakt ten getalo van 10 officioreo en 25 man f eineld wordt dat het bom rdcrnent van de vetttlng Oseowetz eéiL weinig verzwakt Is Daar de DuitschersL hun granaten npareti werd het bombaniement der vefltlng den Hen Maart slechts tusutchen 5 On 7 uur avondis ondernomen I e aanval Jer Duitschcrs op onzostelUngen bij Prasnysz werd vrijslapjes aitgevoew De vijandeiijko artillerie ontwikkelt e i hevig vuur maar de infanterie got t er de voorkeur aan zich op een afstand van 1500 pas te verschansen Den lOen en den Hen Maart narden de krijgsverrlchtingen der Duilsoliers met groote voorzichtigheid uitgevoerd Oostelijk van Plook bij hef diorp Cokanowo had in een vijandeJi e batterij die van ons vuur te lijden had eoo ontplofÜog plaats van eeti groote hoeveelheid munitie SE=OI3T Voetbal Goudsche Voetbalbond In de bovenzaal van Café t Schaakbord word gisterenmorgen de buitengewone algemeene vergadering van deit G B gehouden waarover wij Zaterdagivond echregen De heer Larsen opende de vergSdering mei een enk l woord waarbij hij wees op de l elangrijkiieid d er bijeenkomst n l er verkiezing van een nieuwen voorzitter Van het Ijeetuur was de heer v Swloten afwezig terwijl cte vaneen Ajphen en Zevenhuizen niet vertegenwoordigd waren De notulen der vorige vergadering werdon voorgeleien en onveranderd goed gekeurd Bij de mediedeeling der ingekomen stukken werd voorlezing gedaan van e n öchrijyen van den heer B Sibbes waarbij jdéze bedankte als voorzitter Onder Uiid tpplaus werd daarop de iieer Sibbes benoemd tot lid van verdimste van den Goudschon Voetbalhond Daarop was aan de oMe die verkiezing van e n voorzitter De heer Larsen deelde mede dat door de vereM Alphen Boskoop en Volksw candidaat gesteld was de heer J M Hordemwi Voorts dat oen schrijven was ingekomen van den afgetreden voorzitter waarbij deze ali4 zijn meeding te kennen gaf dat men al zijn opvolger iemand moest kiezen die in de Ie plaats op de hoogte was met het voetbal zelf en in d 2e plaats niH het voetbal in Goudia ea Omstreken en daarcMu iemand uit Gouda zijn moest De vereen Gouda verklaard © denheer W Sanders cMididaat te stelltm voorde fiinclie van oonnniBsariS indien dé heer Üardranan als voorzitter gekozen werd De vorerai ülympia verzocht bij monido van diMi heer W H CrMoer van die veroen Alphen Bo oop en Voiksw de motieven te hooren waarom do heer H denian candidaat gestold was Hierop antwoordde de vereen Boskoop dat do lieer Hardtman 30 jaar laag zij verdiensten in dien G V B gehad had en dat daarom verdtere aanbeveling onnoodlg was terwijl Volksw dfi candiéatuur ondersteund had omdat de Goudsche vereen in gebrfAo gebleven waren een anderen candidaat te stellen Do veroen T O P verzocht Aen heer Hardeman bij acclamatie als voorzitter te verkiezen De vereen Olympia zette thane haar houding in deze zaak uiteen In geen geval wenschte zij dien heer Hardeman als voorzitter te zien Het wae geen l eTsoonlijke aotie och Olympia vorlanfirde aio voorzitter van den Goudisdien VoetbalbMidf ionand uit Gouda De functie van voorzitter was volgens Olympia i de belangrijkste bestuursfunctie en het was absoluut noodzakelijk dat de voor zitter daarvan in Gouda wo mt Kr kornet hier dikwerf dingen voor die het noodig maken dat de voorzitter opmid dollijk te bereken is m zijn adVles of beslissing direct kan kenlMUW maken Alvorens verder te gaan verzocht te heev Cremer van het bestuur te vernflinen of het bestuur van een nlet verkiecdfig een lieatunr kwestie zou maken De heer Larsfüb antwoordde hierop met de vraag waarom Olympia dan geen eandJdaat stelde Indien Olympia tegen den candidaat is kan zij tegenstaomen Bij de vorige vergadering bleek ook niet noodig tezijn dat de secr penoiiigni In Gouda wo mde Echter Olympia kan uit haar eigen midden aisnog een caadjdaat stelten De heer Larsen mocht wegiens Do Vluchtelingen te Gouda Met den bouw van de twee en drie kamera woningen voor de bewoners van bel kamp kan nu het hout daarvoor is naiigekoiiien worden begonnen ZooalH gL iiield kan deze bouw een aan aIlg nenwsi door de berei liwill igheid waarmede de Society of Friends in I ngi land de gehcete kosten daarvan op leli neemt De bouten woningen zullen in di nu gi reed zijnde grooto tiiiimerloodn waarin il werklieden arbeid kunnen verrichten v ord n klaar gemaakt en daarna worden f eplaatst op het terrein liggende in het vt ilengde van het kamp achter de kaesffi Indien UMM rdere huisjes worden g ïbouwö Jan geplaatst kunnen worden 11 orden deze opgeborgen t n wanneer di ti id van terugkeer naar Belgil Is aangebroken worden dieze woningen ter bef lukking gf iel l van de Belgische Ret ecring opdat deze ze naar tjeboette kan uitreiken Met het oog op d koineme lente en zomertijd zijn in do naaikamer wven V iioiiien om door het wit en blauw schil li pen der glazen daklx dckking de zonnewarnile te teuiiK Pen Doic proeven voldoen uitstekend tot heden Vermoedelijk zal de gehoele glazen daklK ekking op die wijze tegen het bello zonnelicht worden l oech Tmd Heden zijn wüder 5 vluclUelingon uit SUH nbergen aangekomen Qj ItolU iHain worden er nog U verwacht Haastrecht Ds van Halaema heeft vo6r het beroep bij de Qeref Kerk te Helmond bedankt Haastrechtsche Courant Ouderkerk a d IJsel Voor het bei oep naar de Ned Herv Gemeente is door Ds Y G Bolkstein te Steenw k bedankt De Koningin van Griekenland naar Berlijn Te Berlijn zoo bericht de I xchaage In lie I ngelsohe bladen wordt binnenkort de koningin van Griekenland op bezoek verwarhl Tl Potsdiam worden apartemeoten vuor iiaaiin geraed beid gebracht Do Keizer zou een peciale missie naar Athene zenden waarvan t Ursl von Wedel het lioofd in Het doet iiOU zijn volgens de l xchange wier berioht Hi onder groote reserve dienen geacc i teerd te worden een groot aantal militaire decoraties uü U d elen aan liooggeplaatnle Grieksobe ulficieren n RLIJN 11 Maart Drie Frteiaobe offieiorc die in bet l egiu van Kobruarl lilt Mainz onlsnapt n doch weder goarnwleerd werden zi i tol drie inaanden l erkerslraf veroordeoW Bi ULIJN 11 Maart Uit Geneve wordt aan do Berl Lc al Anzciger geseind i Jdt de verwondingen van de g ieraaiB Manoury en ilan Z ts zwaar zijn Ge iitiaai Manoury verloor het linkeroog ter ij de onderkaak verbrijzeld werd i retjulent l oincaró bezocht den generalij eii ovi rhandlgde hem de militaire nit dnille Generaal Villaret kreeg een kogel in de hersenpan De arti en willen tieui aan den schedi l operecren BIRLUN 14 Maart Part UU Kopenhagen wordt aan de Berl L ol Anzeiger gemeld dat volgen de Rusdificbe bladen de zaar peraoonlijk order heeft gegeven de burgerli e on krijgsgevangenen in Rusland humaon te lK handeJen Hi RLLTN 14 aart Part Prins Alexander von Ualtlior und Corvay luitenant bij het achli e Koninklijk Pruimtcb dragoudcrreglment is gesneuveld B1 RLIJN 14 Maart Part De VorwdrtH spreekt als volkomen onwaar liet in dll Duitsche en buitenlandsche pern verspreide bericht tegen dat Maxim Gorki als vrijwilliger bij het Ruaaische Iefeer heeft dienst genomtai MA GD NHilRG 14 Maart Part l f Magdoburgische Zeitung verneemt dat tot niL toe uit het neutrale buitenland bij ft lijnsche banken voor eea bedrag van rond 120 uiillioen mark op de nieuwe Duitsche leenlng geteekend ia Hl RLIJN 14 Maart part Uit Poli+en verneemt de Berl Lokal Anzeiger dat de stlchling van een Hindonburgoor logsmusenm voor de Ostmerkverzekerdlls LouiH Raeniakere in do ICugelsche pers In de Daily Chronicle komt thans Aan het Zuidelijk Front Het Russische Gezantsdiöp te a Gravenbage meldt t en mededeeling van den generalen staf un het Kaukasische leger van 12 Maart i evat dal onze troepen vorderingen maak i n bij hot vechten in de streek van bet luistgobied waarbij zij de Turk naar bel ZuidwetJlen lerugdft Pven l de ilere Btreken had geen enkel gevecht plaats De rjftrdanellen KONSTANTINOPIL 14 Maan In antwoord op een hoofdartikel van de l einpH waarin o a wordt lx weerd dat ti g in de lieaehieting der Dardanellen nor enn ter wereld iets was ingebracht slell lii l Tiirkaehe Inlichtingenbureau de vraa of de Temps den storm van verontwaardiging niet hoort die opsteekt in r nlgarij en zelfs in Jriekeniwid dat toch overhelt t de Entente He Temps zou aan Frankrijk een beteren dienst hebben iM wezen door te onslateeren dat de door het bonibarik nwnt in de oernte dagen in de llalknn landen gewekte ongerustheid thanu nu men ziot hoe heldhaftig de TurlcHcho troepen de zeeëngten verdedigen veran V rd is in blijde verwachting Zelfs VenizwioH He toch de verperHoonlijking van de oorlogzuchligo poliliek in iriekenland Is iun h verklaard lal de Intenle zoolang er ook nog ftlechts H n Jrlek t ertaat aan de slaliin quo niets zal kunnen veranderen Hbld 80FIA 14 Maart In verband ntet de iK scbieting der Dardanellen en de crisis iu Griekenland haddNW enkele RuRsiseh gezinde bladen d m eisch gesteld dat liiilganje dadelijk de actio tegen Turkije zou iK innen daar anders het gunstige oogenblik voorbij ging Daarop a ntwoordt het orgaan der soc dem arbeiderspartij Rak ptnitsjeckl Wjestnik Dat onzinnig alarm is blijkbaar geïnspireerd door hei RussiRche gezantschap alhier De RuRHlscbgezinden kunnen als zij willen mot hun vriendem naar den duivel loopen zij moeten echter het Bulgaar cbe volk dat zij twee jaar geleden n eds te gronde rlditten met rust laten De Agenee Bulgare bericht S t hel ministerie van binnenlandsche zaken weKene de groote uilbretêing van epidemi ehe ziekten in Servië besloten heeft de j rens te sluiten voor alle direct uit Servië over Gridtenland uit Servië naar Bulgarije komende reizigers Deze maatregel is slechte van tijdelljken aard en zal wordTO toegepast totdat de iaoleerbarakken die aan verschillende greaiastallons worden opgericht in gebraik wor Gemengde Berichten Ondankbare vlueh telingen In de rtt Pieterskerk te aHertogen boHoh werden Vrijdag twee Belgische vluohtelingen kerels van in de tïvintig jaar op heeterdaad gearreeteerd toen zij bezig waren de offerblokken te lichten Ook Donderdag hadden ze zich aan I dergelijke feiten schuldjg gemaakt deoh wisten toen te ontenappen In plaats van naar het kanïp te Udiwi werden ze nu naar de gevangenis geJjracht Dbl V N Br Km welkome verrassing Zaterdag werden 176 behoeftlgen te dam verlJijd met eene uitdeeilng voor ii der bestaande uit 6 pond rijst 4 kop groene erwten en 100 turven Door d lochter van een vroegeren ingezetene wijlen den heer Jan Hemelop word aan l e giitieonte o gelegateerd e som van f 10 000 om uit de rente op den geboorUslag van den vader der erflaatster eea jiildeeling aan de armen te doen plaats liebl en Voor de eerste maal kon aan iWe verplichting worden voldaan Noodlottig Bohot n tuinder wcmondo nabij bet duinoihter do gemeente Wijk aan Zee en Duin wSiA Zaterdagmorgen achter in zijn tuinwat gaan schieten Hij keerde echter nietterug en werd tegen den middag gevonden met eon sohot door hot ho rfd Waarschijnlijk ia het geweer bij een struikeling afgegaan Hbid De lente in aantocht Te Wychen vond een arbeider bij t omspitten van een tain een levende meikever Het verplanten van grooteboomen Het verplanten van groote boomenis nog altijd geen makkelek karwei Een Hollandsch tuinman dnrft hetmeest niet aan Maar de Amerikaandorft alles Voor de Panama tentoonstelling te San Diego heeft men Eukalyptusboomen van 15 M en meeraangevoerd met een Icraan M AirtKTB R U re Hl EN Veemarkt Rotterdam 125 ft üttü ruatïcron 149 vPttf on grasIvilverpn 1 aiioiiter kalveren 1040 varkenaV 1 bok 179 lichapen en lainuicren Kqjfl Ie kW 192 94 2e kw 1 S IK 3u kw t80i Owon Ie 190 92 2 Mf 88 3e 170 Kalveren Ie 1116 2e r 105 le 1100 handol inaHg Vérken I 198100 2o 194 96 3e t88 T ielii oon 11 102 04 hamlel redtlijk Seh en Ie 70 3e flKi 3e I IK IjanM re elijk LaninMTWi 180 78 Slxxnex leuxxd Staat van beleg en staat van oorlog Een wetsontwerp is ingediend tot bestendiging van den staat van beleg waarin bij Koninklijk besluit van 11 Febr jl zijn verklaard de provincie Zeeland voor zoover deze niet reeds in staat van beleg verkeerde de gemeente Bergen in Noord Holland en het gebied behoorende tot Stelling van Den Helder voor zoover dit niet reeds in staat van beleg verkeerde alsmede tot bestendiging van den staat van oorlog waarin bij datzelfde Koninklijk besluit het gebied behoorende tot de Stelljng van t HoUansch Diep en het Volkorak is verklaard voor zoover dit niet reeds in sta t van oorlog verkeerde Ëoonomiecfae maatregelen By de bespreking van de economische maatregelen der Begeering in de Tweede Kamer heeft de Minister van Landbouw de heer Posthama medegedeeld dat het zijn voornemen was voor Maart de maximnm prijzen voor de boter te doen vervallen met het oog op de te verwachten grootere productie in die maand en de niet sterke vraag voor het buitenland Hiervan immers was daling in den boterprys te voorzien en de Minister wensohte den botereter niet te binflen aaneen maximamprijs welke in verband met di6 daling te hoog zon kannen blijken Telegrafisch Weerberidit van het Koninklijk Meteriolomac Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 768 6 te Vlissingen laagste stand 743 6 te Ha paranda Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige noordelijke tot westelijke wind nevelig tot zwaarbewolkt weinig of geen neerslag aelfde temperatuur Ad verten tien DEJLFIA Het fijnste Plantenvet om te bakken en te bpadien so CENT PER POND Verkriigbaar bQ J C DEN BOER OROENENDAAL 11 Tel 258 K o rist De Duitacher in de K then De ooriogsoorrrapoodent van het Berliner Tagebiatt in de Karpathen vertelt bijzonderheden over dtsn strijd in hot 8ioogo gebergte He lerven is daar zeer hard voor de tropen die er niet aan gewend zijn Vaak waren zij onbeechut aan het booM wew blootgeeteld moeelen zij wegen graven in sneeuw van ecu mansboogto dik moesten zij in den aneeuwatorm bij twintjg graden Celsius vorst overnachten zich wider vijandelijk vuur in den hard bevroren grond ingraven en Rti ile dicht liegroeide hoogten bestormen Hit transport van de zware artillerie leverde grooto moeilijkhedBn op In Novcra tHT hadden de manschappen echter reedH eeuliie orvaring opgedaan en daarom kwa Hnldiging van Riemsdgk Men meldt ons uit Amsterdam Voor een volle zaal werd gisteravond in den Stadsschouwburg de 2008t i voorstelling van Van Riemsdijks Pro Domo gegeven Aan het slot van het tweede bedrtjf de nachtsocieteit werd de schrijver ten tooneele geroepen De heer Jan C de Vos overhandigde hem met een korte toespraak namens de altisten van het N d Tooneel een lauwwkrana f De heer Louis Bouwmeester ont Overeenkomstig deze verklaring werd de maximumprijs voor de boter voor Maart opgeheven terwijl tevens het uitvoerv bod van boter tgdelijk werd ingetrokken IntusBcheu IS in den loop dezer week met name gisteren Vrijdag verbazend I veel boter aan het buitenland geleverd zoodat de prijs weder sterk opliep In verband hiermede was het noodzakelijk den Nederlandschen boter eter weder tegen prijsstijging te beechermen en is zooals we reeds gemeld hebben het uitvoerverbod van boter weder in werking gesteld De door den Minister vastgesteldemaximompr zen vindt men hieronderafgedrukt é Boterprgzen De Minister van Landbouw heeft met intrekking van zijn beschikking van 1 Maart bei aald a dat d maïimumprijs voor boter bestemd voor verbruik in Nederland geleverd door producenten aan verkoopers van boter gedurende Mahrtf 1 45 per K G zal zijn bij verpakkingin wit fust van 50 K O Bij verpakking in wit fust van 25 K G kan vorengenoemde prijs verhoogd worden met 1 cent per K G Bij verpakking in Delftsch of Leidsch fust van 20 K G kan vorengenoemde prijs met 5 cents per KG en bg verpakking in Delftsch of Leidsch fust van 10 K G met 6 cent per K G verhoogd worden Bovengenoemde prijzen zijn franco station van afzending b dat de maximumprijs voor boterverkocht aan verbruikers gedurendeMaart 1915 f 1 65 per K G zal zijn De verkoop aan verbruikers tegen detailprijs kan geschieden onafhankelijk van de te leveren hoeveelheid Voor speciaal verpakte boter en voor boter ber6i4 onder rabbinaal toezicht kan een verhoogde prijs worden toe gïstaan in overleg met het Rijksentraal Bureau vopr 4lën Uitvoer van Boter Uitvoer van Bbter veiboden Bij Kon Öesltit is ingetrokken de tijdelijke opheffing van het uitvoerverbod van boter Actie vifl80her8fl edrijf Mimi incldl ona uit IJmuiden De ver i nigdc reederS van visecliersvaartuigcn Ie JJmiiidon hrf beij tieslolen indien do legen w oord igi Ometandfighedcn het toelaten iiet v iHHohorijbedrijt als onder normale tijden alt te oefenen het volgendo ter kennis van d c beide Zeelieden Ver I lniglngen te IJmuidwi Ie brengen I Ik lid van de bemanning van een itpoiirtrawler Iwned n den rang van schipper voor zooverre hij telkens voor een vuile maand op een zelfde schip of op i i u ander schip doch van dezelfde rec terij was gobJeven krijgt dan zoolang dezo oorlog duurt e en toeelag van 5 gld per uiaoïid Deze z g oorlogapreinie zou dan medio Maart ingaan en voor de eerste maal in A iril uitbetaald worden Tefugkoiiiet Ned Ambulance uit Si rvlë Zondagochtend te Iü 17 kwauwn van do Nederlanders die deetljdw naar Serviö oor amijulanoewerk waren vertrokken ih zuBters Westerhot en v d Made teiiift Zij hadden 14 dagen reis achter im rug via Sofia Bukareat Woenen Kerlijn en hftddeo éea vreeselijkwi tijd m Valjewo doorgemaakt waren zelf ook ziek gi weeet doch overigc 8 nog opgewekt en vol lot over de behandeling in Servië en riders ondervonden Aan het Ccfltraal Slation werdf de dames vvrwelkonid door den heer N Mfivus oonsulgeneraal van Servië en eenige andere hoeren Do zusters deelden iiH de dat Ur van Tlenhovwi die zooals men weet zelf ook do r vlek typhus if aangetast geweest te tjerlijn is achtergebleven doch in don loop van deze week verwacht kan worden In verlwind me do o a door de Lok Anffl iger gelMOoerde berichten als zou U HollandBche ambulance uit Servië to iiig koeren wegens onaangename bejegen iiingen had Dr van Tienhovcm Ie Sofia bij den gezant en te Weenen bij den MiiiiHter van Oorlog een bezoek gebracht n geproUwteerd tegMi die absoluut onjtiiKle berichte In de Duitsche en Ooflimrijksche bladi n zou dan ook een déiiienli volgtMi TWiOEDK KAMER Wijziging Wet Vermogensbolasting De Ministor van Financiën voogt In aijn Menwrie van Antwoord aan hot reeds in de Toelichting modiegedeelde toe dat aan de wet op de iokomatenbelasting 1914 een onvolledige en onbillijke uitvoering zou wordto gegeven indte iü do wei op do Vormogensbelasling Mtöen die wijzigingen worden aangebracht we4ko een reohtatreekech en noodaakeJijk gevolg zijn van oerstgenoenKte wet Voortïf deelt de minister mede dat indien van uit de Tweedie Kataet een verlangea mooht wordBu geuit om ten aanzien van de waardebepaling der onroerende goederen de voorgeetelde wijziging eerst in te voeren op oen nader door de Rcfreering aan te wijzen tijdstip hij gaarne zal overwegwi of en In hoe lynipathie voor den G V B pe verewi Gouda verzocht verkiezing bij acclamatie De vereen Olympia deelde nvede geen bindend mao ï t aan haar afgevaardigden te hebben iaedegegev i I r was over deze k r ie Op de vergaderingvan Zaterdagavond ernötig gesproken De heer Cremer verklaarde indertijd als bestuurslid bedankt te hebiren omdat hij meende dat de weg die 1 bestuur van den G V B insioog niet de juiste was Thans ontwikkelde hij de gronden waaróm olympia te en de candidatuur Hardemam gekant was omdat ze in dienst is als aasiatent bij den N V B en dit met de functie van voorzitter van den G V B verbonden te vee gevaar opleverde voor den G V B die daardoor zijn zelfölan gheid zeker zou verliezen De beer ffardeman ging spr voort h indertijd te vee werk om secr penn to blijven heeft bij 3H dan soms als voorzitter niet Volksw meende dat Olympia zeer goed op de hoogte van dei kwestie was doch vroeg waarom Olympia dan geen candüdaa t stelde Gouda verzocht een motie an orde Na nog eenig discussie verklaarde Olympia dat zij zich het recht voorbehield om bij verkiezing van den heer Hardeinan het volgend seizoen al of niet In den G V B uit te komm Tot Wemming overgaande werden Klommen op den heer Hardeman uitgebracht en 8 in bianco Daar deblanooSUinmen van onwaarde zijn en die van het totaal worden afgetrc ken is de beer Hardeman Jus met aJgenieene stemmen gekozen De heer Hardeman bedankte daarop voor do unotie geaien de stenwoing en de houding van de vereen Olympia Besloten werd i daarop na eenige diseussie om binnen 4 weken een nieuwe vergadering te houden waarin dau opnieuw de verkiezing van een voorzitter aan de orde komt Het voorstel van hei Bestuur tot in tellkig van een wisselkruis ooiapetitie werd evenals en voorstel van Volksw tot wijziging van de Wpalingen in het noodoompetitieregèeraent regelende hot uitkomen van spelers van lagere elftallen voor hoogere rfttallegtaangehoudicn i de opnieuw uit tC sduiJ an ver gadering Hij het voorstel van hek Bestuur tol voorzieningllin den scheidsï htersiiood vi rzooht Owmpia dit te willen uitstellen tot in het ftegin van het vblgende seineen en d lde Gouda meiM dat besloten was eenNcursus te op en voor haar spelers en beJ göteUenden aangaande de öpelregels De heer Largpn verzocht de clubs tn haar midden te willen uitzien naar goede scheidsrechters Bij de rondvraag werd door de vereen Olympia en Struisi gesproken over hel opnieuw vaststellen van den we iBtrijd de Stri Olympia 2 waarbij ten slotte besloten werd opnieuw een onderzoek in te stellen naar deze quaestie Olynipfa sprak ten slotte tiofi over het opnieuw vaatsteélen van den wadstrijd Olympia 2 Woerden Na eenige discussie werd bt loten eveneens dezen wedstrijd opnieuw vast te stellen l e heer Larsen sloot daarna oui elrca kwart voor 2 de vergadering onder dankzfftging voor de opkomst die van belang atoilenden niet bijzonder groot was U N I moest gisteren op het terrein aan de Karnemelksloot spelen tegen Gouda Aangezien de Bcheid rochter niet aanwezig was wenschte U N I onder een plaatsvervanger niet te spelen vermoedelijk wel omdat ij invallers telde 1 Len vriendftohappelijken wedstrijd won Ooiida daarop met 5 0 Olympia 2 ontving de Struis op het Sportterrein Nadat reed spoedig Iweo spelers wegens blessures uitvielen n een dorde eveneens op lialve krachten moest gaan spelen hield Olympia Hiet 8 speler het tot hot einde toe vol en wist met G O te verliezen Do Struis speelt goed 1 had haar ruwheid zoo nu en dan gisteren heelemaal niet noodig Gouda 2 won mn T O P 2 met 3 0 Ken mooi resultaat inderdaad LA lTIDBOXr VT Suikerbieten üit Kruifelan meldt het Dbl v N Br De afgeloopen week is men begonnen met het contracteeren der suikerbieten voor den prijs van 14 gld per 1000 K G De volle voorschotten worden thans ook uitgekeerd en deze worden kwgtgescholden bij eventueele vernieling of verloren gaan van den oorlogsomstandigheden Stadttnieuws GOUDA 15 Maart 1915 Vechtpartg Zaterdagavond heeft op den Graaf Florisweg nabij het Vluchtelingenkamp een vechtpartij plaats gehad tusachen eenige burgers en militairen De Marechaussees van het VInch ving prachtige bloemen