Goudsche Courant, dinsdag 16 maart 1915

ök d Trert©3a tiëaa AIJ die iets té vorderen hebien van het ffluohtolingenkamp te Gouda over de maanden Deèember 1914 en Januari 1918 worden beleefd verzocht hunnel kwitanties aan te bieden op I Woensdag 17 Maarl 5 uur aan het Kantoor Graaf Florteweg De Commissie van Toezicht 1 USSEL DE SCHEPPER Voorzitter W A HOYNG Secretaris VERHURING bij nderhandsche insohpijving van da Hofstede KLEIN ALENVELT gelegen te VLEUTEN bij het dorp aan spoor en vaarwater met goed onderiiouden gebouwen benevens 31 heotaren wei en 18 hectaren bouwland voor den tijd van 6 Jaren aanvangende de landen 1 November dezes Jaars en de gebouwen i Mei d a v Gegadigden worden verzocht de door hen en door twee gegoede borgen ondertoekende inschrgvingsbiljetten voor of op den 15 April aanstaande in te leveren te Utrecht ten Huize van den Heer J DE KLERCK Maliebaan 60 bij wien de voorwaarden ter inzage liggen terwijl nadere inlichtingen znn te bekomen te Vleuten bij A BATENBURei Huize AlenVelt Koninklijke Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vr willige verbintenis by Hr Ms Zeemacht als Liohtmatpoos met kort dienstverband MatiHios toppedomaker minimum leeftyd IBjaar maximnm leeft 17 jaar Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te WILLEMSOORD DEN HELDER 50 Abonneert ü op dit Blad De Oorlog De oproep voor het Beigiache heg TX H t heeft vei a verwwiderd d t in ób üproepin van bet Belglscbe leg r zio Ooudadtö Courant van 12 Maart aJloeu zijn geaoand de Migi uwde Bélgm van 18 25 jatu en zL die na 16 No4 1904 gehttwd tjü en dfle tturns verblijf houden n het pufewsett © éöWed van We VUuHukerea of A op Franach of Kagetsoh grondgebletti sijn dttt do Bejgen dlo In Nedertcad rerhltjf bo Aden nltt onder db wel vat eu Die verwoadn ia hwl begrijpelijk waar toch de Oprp3 h gen van andeie staten hier to lUide wel plaats vondel Voor deso uitschak Unf an d o m Nederland verblijvende Betgén ü een goed reden Naar ons bij informatie ter goed ingeltohto plaatse is gebleken hoeft K iring Albert van Bel de oproeping in Nederland niet gelast en idl hij dea ook niet gelasten wijl de Belgen bier in cekeven ain zijn do gasten van NoderJttndeGhe Regeering lUe het onderboud der vluoht lin0en op zloh hettft g n nen Deze grooie maesa mnuchen vormen een bedtiidond omttngent dat he wat anders is dan de betrekkelijk weinige dlenatpUditlgen van andere stateit die hier Ie lande verblijven De oproc inff der BelgUche vluditeüngen htefzou ten gevolge kunnen hebben een onaangename verhou ng tot DuitBchland wanneer Kederluu zulk ee uittooht naar Havro toeetond wat too Nederland al neutrale staat niet g wenaoht Is De Nedwlandacho Regeering aou daarom dat vertrek In massa nidi kunnen toestaan wij4 zij zich daarmedik in moeili heden zou begeven Het niet oproepen in Nederland moet Iteschouwd worden als een daad van oom plaisaoce van den Belgischen Koning en opzichte der Nederlandbohe R t eering oia aan deze ffeea moeili beden in den we Ie telgen De terugtocht van het nieuwe 10 e Rasaiaohe leger Uit het groote Duitseho hoofdkwartier wordt aan het WcUl luieau omtrent ded teri giocht van het nieuwe tiend Russi sclte legorkorps hot volgende geadireven Ka dé nederlaag van het Russiadie NIEUWE SCHOUWBURG SocMdt Ons Genoegen Oouda WOENSDAG 17 MAART 8 UUR Holl Operette Gezelschap Directie KAP DE LA MAR Sleobts één enkele buitengewone opvoering van de Snooeg Operette de Boemelbaron der Juxbaron Uitverkoohte zalen te Amaterdam Bötterdam VOravenbage etc Kwikstaartje de Boemelbaron Nap dh la Mah Prgsen der plaatsen Stallea en Loge niet Leden f IJSO Leden 1 5 Baloon niet Led n 1 Leden 0 75 Qalerij 0 40 AUei verhoogd met5 o Antenrareehten Flaatabea reking bg loting Dinsdag nar Flaatabeapreking 1 avond 16 llaut 8 Te koop aangeboden Mimei F K I tjL goed loopend Bosoh boogsp magn veer voorvork B B oarb prij f 180 00 J DE RAADT Peperstraat 14 MMot dmi soheermessoberpeT SUOOES maakt ieder in enkele seconden z ntoheermes vlgmsoberp Prys f 1 60 naar buiten f 1 65 A QUANT Kleiveg 7 Dienstaanbiedingen hebben in de Gfoudsche Courant tleeéê êueee D c adTCrtf DtiCi kostci sleehts kIJ T09raltkcl ltig 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 oents Opgaaf nitxluitend aan het Bureau tiende leger in den wint lag btj de MfMerische meren en de oapitulatlc lu het u üh van August wo versaoi den zich de overbltjfa B van bet d de Russisobe legerkorps onder de versterkingen van AUca Die van het 26c en 3e Siberisch korps waren naar de vesting Grodno en achter de Bobr linie tta uggetrokken De legerbevelhebber generaal Öievere zijp generale staf alsmede de eomniandeereiide generaal van het dorde legerkorps werden ontslagen Drie nieuwe legwkorpsen het 3e 13e en 15e werden naar Grodoo ontboden en de gedunde rij idar ovcrlgo korpsCTi met recruten aangevuld Zoo ontstond kor geleden een tlendb Russisch leger dat teg n bet einde van Febr vergeefsohe po bgcn deed om de Duitache troepm welke tot de Bobr linie en dioht bij de vesting QroAip voortgerukt waren te verdrijven Bi dteae aanvallen leden de troepm van het b j Taiwenberg venrietigde inmiddels opniwiw aangevulde vi tiende korps welke in onbeholpen zware aonvalskolonne optraden de zwaarste verliezen ïfet lag niet in de bedoeling van hot Duitsche legerbeMuur om dicht voor de met beton versterkte Bobr linie en db forten van Grodbo zi h vast te zetten en in oen stelling ie blijven w o den vijand de open linkerftank bood Meti was veoleer van plan om i4oo snel mogeli de vri icid van operatie te herwinnen Kerst moet echter nog do o l agliji buit geborgen worden die overal En het boech van Augustowo verspreid lag Zoodra deze arbeid eenigszina voltooidwas leidden de Dultsdio troepen de bowegingcn Ui dSe tot de voorgenomeniii uwo groepeering leddden De reohterrvleugel nam in do streek van Augusto wo do inmiddels gereedgemaakte stellin g n in Do andere strijdkrachten werdenop io aangewezen punten verzameld Voo den vijand bleven de Duitsche bewegin gon gehoel verborgen tm do Duitschetroepen hadden de bedoelde posities reediingenomen toen do Russlsclie bevelheb l f r oen legerordier uitvaar gde waarinvan groote succesecn op de gansohe lini gesproken werd j Het derde Russische korps zette zlotf in beweging van Grodno over Koplowoi Seiny naar Krasnopol De overige Rus Hisohe korpsen rukten door het woud Utii SlearJii MmMM Sooila GOUDA Jaariyicsche Algemeene Vergadering van Aandeelhouders ingevolge art 19 der Statuten op WOENSDAG 31 UAART 1915 des namiddags te 2Vj uttr ten Kantore der Vennootschap Bleekerskade Gouda Ten Kantore der Vennootscbap liggen ter inzage Van 17 tot 31 Maart 1915 de Balans en Winst en Verliesrekening 1911 Van 23 tot 81 Maart 1915 de punten ter behandeling in de boven genoerade vergadering Namens bet Bestuur l IJ8SEL DE SCHEPPER Dr A O GEITEL Directeuren te Reeuwijk in hot Koffiehuis van den Heer C BLONK op VRUDAG 26 MAART 1915 des voormiddags 10 ure ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN van Het enkele jaren geleden gebouwd goed onderhouden van vele gemakken voorzien 26 WOOIVHIJÏS geteekend O 40 met groeten tuin en bergplaats te zamen groot 1210 centiaren gelegen nabij de R K Kerk op het doip te Beeuwijk Dagelijks te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft de Notaris W STIJJMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN Uzerwaren Keukengerei U j wielen en onderdeden Landbonwgereedschappen en Werktuig en i4 van Augustowo stuitten hier eohter seer Hpoedig een sterken Duitacben tegenstand dien de Kussen niet konden breken hoewei zij met dubbele en driedubMen overmacht veraolieiden dagen achter dkaar de Duitsche stellingen aanvielen Den 9en Maart begon het Duitsche offensief tegen het op den Ruasiscïien rechtervleugel oprukkende derde legerkor s Td i t zich plotseling bij Lodzieji wi Swiento JoBihri van het Noorden uit in de flanken bedreigd i omsingeld zag ging het 10e overhaast tot den aftocht over in oostelijke en zuidoosteli ko riohting Versc Médën honderden gevang4 peu en eenige maohin eweren in onzo handen achterlatend Door deze terugtocht gal de Russisdie f volhebber ée flanken vrij van het naiHirige tweede l erkorps welks kolonues den 9en Maart Berzniki en Giby hozottt Tegen dit legerkorps richtte zich thans de voortzetting van het Duitsche olfensief Het wa waarli geen kleinigheid om dit door te voeren want er Beersohte oen koude van 11 en ine graden t e wegen waren xóo glad dat dozijnen paarden vïtn vennoeienia neervielen on de infanterie slechts 3 R M piT uur kon afleggen Hen 9en en lOen Maart kwam het bij Seiny eu Berzniki tot gevechten met den verraaien vijand wiens voorhoede zich ni ds tot den aanval in westelijke richting bij KrsMiopol ontplooide on zich nu genoodzaakt zag naar het Noorden front te mak i S Hny en Berzniki werden nog in dennacht van den 9en en 10 stormendierthand genomen Bij Berznjki werden tweez er jonge regimenten geheel vemietlgidon de beide reginientscommandanten gevangen genomen De Iluseiache legeraanvoerder die een herhaling van den slag der Mafiuris nieren voorzag gaf en lOen Haart de hopeiooeheid van een vprderefc tegen stand inziende zijn geheele l rer bevel om den terugtocht aan te nenran Woldva konden onzo vliegert de langnmarschkolonnes van den vijand Iteepearen dlo sHdi op do gansohe linie vanGiby tot liitabla door het w ji Jtlu fi ngn towo in vollen t tooht naaifomo o be vond on j iQ f tusachen 9 12 of 2 KleepRiaker Matpoos kok Stokep 2 klasse Leepling Siokep Don Hen Maart hezetttél ohJte troepeif Ijij de achtervolginfp Makarze Tronki en ïlby l 6U Duitsche cavaierle dlvisie nani nog in den etfdm nacht stomvmderbaod Kopciowo Zij telde daar alleen 300 Joode Russen Meer xl n 5000 krijgsgevangenen twaalf machinegeweren en drie kanoon£si vielen in onze handen Groote ernstige gevechten hadden niet plaats Het gevaar voor een krachtige Uiiitsche ooWnifcling was voldoeode om niot sircbts den be lgden vleugel doch ht t gdieele vijandelijke leger dat zich over een frontbreedte van niet mlnder dan 50 K M tot den aanval opst de tot overhaasten aftocht te brengen Do draagwijdte van zulk een beweging baar moreele uitwo king on het verlies aan achtergelaten materiaal van allerlei soort dat nu voor den tweeden keer het bosch van Augustowo vult kan op het oogenbl nog niet worden over Ouitsohland s rolkshuishouding Het Ooïloersooniité der Duifisohe in d ij strio te Berlijn whrijft Het Engel uithoBgerlngeplan berust op het dat Duitschland vóór bet begin van oorlog een deel van zijn voedingS iten en van zijn gronjdbtoffen uit overzeesohe buitenland betrok He daarbij editor over hqt noofd dat iJ itschland aan den andehreny kant niet langrijke hoeveelheden rpndstoHen en Üngsmidde naar bw jbuitenluid ex teerde D iafin VS da tevens de mo g jkheid od dezen eoondlniachen aanval den kant van I ngeiami met succes te trijlden Het is dan alleen j maar noo diS èe vroeger geëxporteerd thans ech in het DtStsohe binnenla bleyei t dinjismicb l en grondstctffen z Oda te gebruUdb dat zij dei bres aan vifllen die wdo den nrinderen Import is elukkig f heeft de DUitscbe Industriehaar nnig verboi met de wetenlap van diher op h gebied deriontkfnp itvati nieuwe g bruikamogeli hevOor tot nog toe onnut scbjljnend eLds fen trionrfen gev d en het p iblftko ijpven in Dult htiind heeft ziphgekmni rkt door een veorbeeldSg organisatie I hetgeen telh door onze vijanden i ordt pjrltend Kngeland heeft in den tegenw k rdigen oorlog het Duitsche rijk dep toevoer van minimum leeftyd 17 jaar maximumleeftyd25 aar I minimum leeftyd 20 jaar I maiimnm leeft 29 aar m minimum leeftyd 19 jaai maximum Ieeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximum natuurlijke salpeter afgecHKdw waardoor de fabricage van springetoffoi en de bemesting der velden met stikstof onmogfr lijk Ou worden De Duitsche eherolache industrie heeft het eohter in ewi ng j maanden klaargespeeld de middelea te vinden ter bereiding van voldoende iioeveeihod i kunstmatige salpeter uU lucht en uit steenkool De daartoe qoodigo fabri kBinrichtinge zijn thana voltooid on zoodoende is de verzorging v l uitschland met salpeter verzekerd Nu de ovearzeesche toevoer van petroleum onmogelijk ganaakt werd U verbruik vtw gas en electriciteit üi alje lagen van de Doitscbe samenleving zajglijk toegenomen De hiervoor gue rlchte installaties zuMea ook na L van den oorlog verder in g ruik Ml ven 1 men kan thans reeds voormtilen dat Duitschland in de toektHnst vee fuinder petroleum zal afnemen daa vroeger Na de broot natregelm besprt en te bebbfn vervolgt het Comité Evenais de verzorging van het leger met aalpeter van den landbotw met atik i8to o eBt8toffen en van het volk met voe Ingsraiddelen verzekerd wierd is er ook 1 do andere takken van de Duitsche rolkshuishouding ciefn reorganisatie door vevoerd die zich aan de speciale elschen fier oorlogstijden aanpast en een geheel ander maar daarom niet minder leven ig eoonomisch leven heeft ten gevolge gehad Welke vordcringefi dece herleving van handel en industrie tijdens ée eerste vijf oorlogsmaanden genaakt heeft wordt het besla bewezen door de verkeetssta tisüekon jdep apoorwegenj ï ek itan artsen fqj Rusland Ü Idt üit èbristiXild d 15 Maart G t De vOn1wa uteUm M het Kussiaoho RoajiB Hrule zich tbljde Noorweegaohe art n g WMid heeftS d het varzoijk in den jSiMeiyhen gMOijiiHildBdlensl lo jwUlen lr tteo éur In l t JöaaBisohe Ic feer arl8e ig rek moet M Naar dit petersburg ga d wwdt zi a i r LOfxnv lle i aii ie leniBtudbnten j ij den ged cIheii sdSeiMt die bij do op 1 ♦ eplng de j reserve en ran dcil land i Firma C na Lr vrijstelling l i j f Schoenhajidel Kleiwegr 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR lEDEREEIV BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hg wende zich tot JAC KOOIJ K Suttenboorder te Wlcrlngerwaard ie zich gaarne belast met hetinstalloeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd Begroetingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINOERWAARD MÉetaakepSoieeÉrij Een SOLIED ADRES voor meubelen la b i N HE8SIIIG Peperstraat 24 Reparatie aan alle meubelen spoedig netjes en biUgk GI 3E32TZD i GOUDA 17 Maart Nieuwe Schouwburg 8 uur OperettegezelachapNap delaMar 24 Maart Het Schaakbord S i uur Terg KieevereeoigiBg Bingerplicht Beleefd vereoefcen ii gengeM tijüg mededeeUng te Btogen ontvangen van vergaderlligGn ooscerten vennakelljkhedea ens om de das in onw agenda te vermelden Eleotr Dr A Brinkman ft Zn Gouda r