Goudsche Courant, woensdag 17 maart 1915

fSo 12734 53e Jaargang PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels mei bew snummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Intero 82 Men vond de volgende gedragal n de beste De afwezif Belgen moeten volmacht geven aan in België vertoevende personen opdat namens hen den 15en April den dag der belasting verzet wordt aangeteekend door middel van een advocaat in het arrondissement hunner woonplaats Het is voorzichtig om de personen belast met hetuitlokken der procedure op te dragen er voor te waken dat de papieren door den ontvanger met het oog op het innen der belasUng uitgereikt niet verdwaald raken De vluchtelingen die hetzq in hun ballingsoord hetzij in België voldoende geld hebben om de belasting te voldoen zullen verstandig handelen indien zg naar België 6f het geld 6f de instructie zenden voor een belasting welke echter allee i in het uiterste geval bij mislukking der procedure mag geschieden Inzake de correspondentie met België heeft de Belgische regeering onlangs inlichtingen verstrekt De brieven kunnen bezorgd of open gezonden worden naar Saint Adresse Le Havre place Frederic Sauvage 2 aan het Officieele Belgische Vluchtelingencomité In Italië Aon de Morgenpost wordt uit Rome gtmeld De voorstanders der interventie gaau voort om met behulp van de Fransche agenten den aitvoer der voortbrengselen van Landbouw en industrie naar Oostenrgk en Duitschland ten strengste te bewaken Intusschen worden voortdurend waren in het b zonder w n zwavel en andere stoffen naar Marseille gebracht Vier vgfden der twintig duizend Italiaansohe arbeiders die bij het uitbreken van den oorlog uitweken zijn ondanks de grensbewaking uit Marseille teruggekeerd De VoBsisohe Zeitung verneemt nit Rome dat de Tribnna zich richt tegen de voorstanders van den oorlog om der wille van den oorlog Onder rechtvaardiging der onafhankeiyke positie en strijdvaardigheid van Italië legt het blad er den nadruk op dat de lasten en offers de stoffelijke enmoreële schade van den oorlog voor Italië des te meer in aanmerking komen omdat het helaas eoowel materieel als moreel achterlijk is alle fouten van een jongen staat bezit en voor de toekomst bezorgd moet zijn Dit nummer bestaat uit twee bladen be Oorlog Aan het Westelijk Front Het Fransche communiqué d d 1 Maart luidt Het Belgische leger heeft bij de Yser vorderingen gemaakt het heeft een vijandelijken tegenaanval afgeslagen De Duitsohers hebben zonder sucoes een tegenaanval bg Notre Dame de Lorette beproefd zg bombardeerden Soissons en Reims De kathedraal werd door 2 granaten getroffen In Champagne hebben wij ons over een front van 500 M van een belangrijke hoogte door den vijand bezet meester gemaakt Een correspondent van deVl Stem bevestigt de ook van elders ontvangen berichten dat aan het Westelijk front ook aan de Belgische zijde meer leven komt Hij schrijft Te Pelican een gehucht op weg naat Nieuwpoort had ik gelegenheid van een iiinke hoogte af den omtrek waar te nemen Op onderscheidene plaatsen in de duinen kon ik de stellingen der ïranschen met een kijker zien t Viel mij op dat er veel meer en zwaarder geschut was opgesteld dan een poos te voren De posities der verbondenen waren hier dus sterk bevestigd Im mers hot zwaardere geschat wordt alleen daar geplaatst waar men stellig kan verwachten voorloopig niet weg te behoeven Doch ook de aard van geheel de versterking toonde meer een geheel met de overige stellingen die ik reeds op mijn weg wa tegengekomen t Is nu meer een ononder broken Ign van posities Tevoren stonden de artillerie posities onafhan keiijker van elkaar uu dekt de eene positie weer de andere Geraakt nu een batterij of een onderdeel daarvan bniten staat van gevecht dan is dit deel van het front nog niet een bres die weerloos is Van het gevecht zelf was hier waar ik nu was nu juist niet veel waar te nemen doch t leek mij noodig weer eens den aard en den toestand der positie hier op te nemen Veel ver Is verkriijgbaar by J C DEN BOER Groenendaal II Tal U8 DELFIA Het fijnste Plantenvet om te bakken en te bpaden so CENT PER POND Verkrggbaar bfj J C DEN BOER OROENENDAAL 11 Tel 2S8 i u haar beter geloofd dan zij inderdaad was f n dit zou do uitkimist van dat alles wezen Zij die zioh zoo dikwijls had Maar rewfa bemami do baron Gij verstaat mij verkeerd Zoo gij met mij viuchttet zou do wet mij verbieden u daarna te huwen en ik koester geen vuriger wenach dan u tot mijne vrouw te maken Neen ik doelde hior alleen op een scheiding gelijk er dagelijks voorkomen on die geen uideren grondslag heeft dan gebrek aan overeonfitemoïing van karakter doch laat ons over iets mivrtt praten mijn droom is al te schoon om ooit bewaarheid te worden Ja denk daar niet langer aan Onno heeft mij veei te lief om daar ooit too over te gaan Ik ken hem hij boeft oen dior echt Hoflaodflobo karritters die zioh voor bet leven lang hechten Er zijn tol van zaken die bij in mijn karakter a keurt mij vergeten zal hij nie Zij wareo in hot goziobt van bet kasteel gekomen en oenlgo oogenblikkoo later bielden zij voor bet terras stil DRACHEN QUELLE FLESSCHEN WORDEN OP REKENING eESTELD DOCH BU TERUGGAAF VERCOEDJ Vj liter a 15 CT Eoa beeld der w er k elijk b et d 81 Uw echtgenoot komt zeker ook gerc geld over Ja © Iko weeJt antwoordde Marcelld over wlor liekoorli golaat zich emé wolk vorsprwdido Maar hij hoeft ruet noch duur voordat hij weder naar d btad alreiat Hij is waarlt zeer te be klagen Onzo gastvrouw tracht vergeefa hem over te halen hier ten minste eeoige achtereenvolgende weken te blijven f wat ook vDj wat zumlger zou zijn luaaf hij hoeft het vaste denkbeeld dat hg daarniedü een kans op welslagen zou kunnen verspelen on ik kaa hem niet aan het verstaiKl brengen dat hij niet voor artisi In de wieg is gelogd Hij bezit toch een groot talent op porde de bankier Dot Is niet voldoende sprak Marcclle hoofdBcbuddend Wij leven in zulk eene eeuw van reclame dat men pen wei öig van Baa num moet overDCiiien om ala kunstenaar te slagen men moet op d eéne ot andere manier do wereld verbawn fm Onno gaal zoo stil zijn weg ibai niemand hero opmerkt Ilii zal nooit Blag i Ik verwijt heia dit altijd omdiat ik vind dat hij wel 4e NATUUR BRONWATER a E NTDpA GOUDA 17 Maart Nieuwe Schouwburg 8 uur Operettegezelschap Nap delaMar 19 Maart Sociëteit Ons Genoegen 8 u Openb Vergad Antl Oorlog RKul 24 Maart Het Schaakbord 8 uur Verg Kiesvereeniging Burgerplicht HAASTRFXHT 19 Maart Concordia V u Openb Verg AntlOorlog Rsa Beleefd veriocken wij geregeld tijdig roededeeling te mogen ontvangen van vergaderingen concerten vermakelijkheden enx om dM dan In onze a nda te vermelden Woi varvolfd Eleotr Dr A Brinkman ft Zn Gouda Ad verten tien Snelfotografie DAQUCHTOPNAME VMl m ol r 4n kmutUcht 11 Foto s 19 Ct 6 aroot Foto s is Ct 6 Briifkuft Foto s so Ct Ten Kantore van Mr M M SCHIM VAN DER LOEPF advocaat en procnrear kan ongeveer half April een Jongste bediende geplaatst worden Salarisl naar bekwaambeid Zij die met kantoorwerkzaamheden bekend zijn genietenjde voorkeur Uitslaitend scbriftelgke eigenhandig geschreven solioitatiea worden ingewacht jvóór 31 lfaart a s Niet goed wordt overgenomen Vandaag genomen morgen 6 nnr klaar Opname van Huizen Q roepen enz Vergrootingen op ieder formaat lederen dag geopend van 9 tot 5 nur Winkel tot 9 unr Foto Artikelen on Toestellen Qratis onderricht Aanbevelend Th TUKKER Zeugestraat 104 Oouda Adverteert iii dit Blad GODIISCHE IELKI1IRICHTIN6 Telefoon No 21 Turfsingel 33 35 Gerechtigd tot het voeren van het Rijksbotermepk Nederl Wapen met bijschriften vastgesteld krachtens de Wet van 17 Juni 1905 Staatsblad No 213 Vanaf DONDERDAG 18 MAART 15 noteeren wij voor onze Fijnste kwaliteit Rooinboter f 1 75 per Kilo PLANTA iVeilkenboter zoover de voorraad strekt 1 00 w J ennisgeving Wegens de voortdurende stijging der noteeringen van de grondstoffen hebben wij den prjjs van CRISIS Aangpekoeht van een der grootste Meubelzaken den geheelen voorraad bestaande staandeuit Salon Ameublementen Woonkamer Ameublementen Salonkasten Buffetten Tafels Spiegels Theetafels Fauteuils Stoelen enat Al deze artikelen zullen tot bespottelijk lage prijzen worden opgeruimd in het pand Oppert 59 ROTTERDAM Alles moet weg De uitverkoop begint Dinsdag 16 IVIaart Geopend van 9 12 en van 2 6 nur ZEGT HET VOORT 11 Te koop aangeboden F 1 1 t l goed loopend Bosoh hoogsp magn veer voorvork B B carb prijs 1180 00 J DE RAADT Peperstraat 14 ANTI 00BL03 BAAD tijdelijk verhoogd op AFD OOUDA GROOTE ƒ 2 pcT bus van 1 kilo 1 08 1 2 0 55 1 4 0 23 1 10 op Vrijdag 19 Maart des avonds 8 uur in zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen 8PEEKERS Weleii U BecrMr Dr H J IIOMEIJII Lid van den Gemeenteraad van sGravenhage en Dr J m DER m Rector v h Marnix Gymnasinm te Rotterdam ONDERWERP De teekenen der tijden TOEOANO VRU Namens het Bestuur R L MARTENS Eere Voorzitter Ds H CANNEGIETER Voorz JOH MULDER Secr Nu wordt het tijd om te Zaaien J H KROM ZO0N 37 Wijdstnal 27 Oud vertrouwd adres BLOCKER S CACAOFABRIEKEN Voorjaarsschoonmaak Wy reinigen en verven ALLES I Uitsluitend de beste bewerking Vlugste aflevering Laagste Prezen 72 Afhalen en thuisb engen icosteloos t lasseberij en RMZGIVDË Meubelkoopjesü V klpapier KasMeD in diverse soorten en prijzen voorhanden by Finn 11 Smt Boek en Kantoorboekliandel L VAN DER POL i GOUDA ligkil lUilIT 41 lo 253 TililgsD FaM lo 196 Fraaie M e n b el e n als Tafels Stoelen Kasten Spiegels SchildeHjen complete Salon en Huiskamer ameublementen Veerenen KapokBedstellen Buffetten Ulttrektafels Leerstoelen vanaf f 17 50 de zes Theetafels Slaapkamermeubelen Brandkast Pianino Westminster Speelklok enz enz Tsleiooi ALLES SPOTGOEDKOOP III Simonstraat 44 bovenhuis b de Sohiekade Rotterdam Donderdag 1 Maart 1015 60IIM1HË GOIIANT Verschijnt dagelijks iJlAl behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad t SO Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Mabkt 31 bij onze Agenten den Doekhandel en de Postkantoren Telefoon Latere 82 uitgevers A BRINKIIAH EN ZOON 17 Maart luidt In Russisch Polen 1 en West Öalicië werden ook gisteren op zichzelf staande aanvallen van den ijand afgeslagen Op het front in de Karpathen hebben geeb bepaalde gebeurtenissen plaats gehad In de omstreken van Wyszkou hebben vijandelijke afdeelingen gedurende den nacht beproefd door herhaalde aanvallende oewegingeu de door onze troepen veroverde steUin n te heroveren De aanvallen mislukten volkomen Ten zuiden van de Dnjester wordt hier en daar gevochten De toestand is ongewijzigdgebleven Een aanvallende beweging der v andelijke infanterie op den zuidelijken oever van de Proeth ten ooaten van Czernowitz werd door om vuur spoedig verijdeld WEl NKN 17 Maart part Officieel In RussiHch Polen en West üaliolö werden ook gistoren afzoaderlijke aanvallen an den vijand aïgewezen Van hot Karyathenfront geen bijswMdöre gebeurtenlBsen In Ie streek van Wy zkow trachtten vijandelijke afdeelingen door herhaalde aanvallen gedluronde den nacht dö posities lie door onze troepen zijn genomen terug lo winnöïi l e aanvallen nrislukten totaal Ten Jiuidien van de L njc ter wordt op somiitigfl plaatsen gevochten Do toestand is niet veranderd Keoi aanval van de vijandelijke infanterie op Je zuidHi o PruthoevoT ten Uosten van zernowitz wetd doot o4b Tuur s peedig gestuit Aan het Zuidelijk Front In en bij de Dardanellen Uit lierlijn wordt gemeld dat te Athene officieele berichten ontvangen zyn volgens welke de FransohËn gelsche vloot op Lemnos 2000 man ontscheept heeft en de Grieksche overheden afzette Q riekenland is tegen deze geweldenarij onmachtig en kan zich slechts tot een platonisch protest bepalen hetwelk bij de bekende verachting der neutraliteit door Engeland weinig zal baten De kryssverrichtingen ter Zee Engelsch Stoomschip in den grond geboord Men seinde ons gisterenavond laat uit HOEK VAN HOLLAND Hedenmiddag is het Engelsche stoomschip Leeuwarden varend van Londen naar Harlingen 11 mijl uit de kust door een Duitsche duikboot in den grond gebootd anderingen zijn er weer in de frontlijn gekomen hier zoowel als elders Ik hoorde nog van een kranig gevecht nabij het plaatsje Tervaete Dit plaatsje heeft rechtstreeksche verbinding met het dorp Keyem Langs dien weg en er voor hebben dezer dagen de Belgen weer mooie staaltjes van moed geleverd Met een 50 man hebben ze een stelling der Duitsohers die tienmaal sterker bezet was onvers schrokken aangevallen Van de 50 man kwamen er slechts 20 man ongedeerd terag Men had moeten aanvallen in vijf gioepjes van tien en reeds waren drie groepen tot op de helft teruggebracht door het geweervnar der Daitschers toen de anderen mee voort konden rukken De wegen toch waren voor t meerendeel slechts smalle paadjes die langs beide kanten door water werden bespeeld Doch een brok hoeve die eenige mitrailleuni herbergde en dus den toegang verder op bedreigde moest ten koste van wat ook worden genomen En het geschiedde ook zoodat ook hier de frontlijn naar voren kan geschoven worden Ik verwacht in de komende dagen nog meer actief optreden Toch denk ik niet dat het lang zal dnren Met andere woorden het is nog niet het offensief t Komt mij voor dat er weer heel wat Engelschen moeten geland zijn Ik zag er hier veel meer dan kort te voren Aan het Oostelijk Front Het officieele Duitsche communiqué van 17 dezer meldt Zwakke Russische aanvallen op Tauroggen en Laugszargen werden afgeslagen Tusschen de Szkwa en de Orzye werd een poging der Russen om door te breken verijdeld Ten zuiden van de Weichsel is geen verandering in den toestand gekomen In den Kaukasus Officieel wordt uit Petrograd gemeld d d 17 Maart Op 15 Maart hebben onze troepen zich in de richting van de kust bewegend zich van het dorp Arkhane meester gemaakt en hebben zij de streek rondom de bron van de rivier Arkhave bezet In de richtingen van Ardanoutch en Olty zgn de Turken eveneens krachtig teruggedreven Het Oostenrijksohe communiqué van Eerste Blad De uit 15 man bestaande equipage waaronder twee Hollanders is door de stoomloodsboot No 9 in twee sloepen aangetroffen en hier aan wal ge i bracht In aansluiting op bovenstaand lezen WIJ in de iN Kott Ct bet volgende Met ieu trein van 10 uur kwam gisteravond heel de equipage van hot stoomHChip Leeuwardon ongedeerd uit Hoek an Holland aan hot station D P alhier aan Behalve kapit n I BuÜer bestaat tlezM luipage uit twee stuurlieden twe iiiaehiniston en 12 mannen waaronder de Itotterdaiunier Molikaar donkeyman en do clieepstimuierman Ulstra uit Harlingen Zingendio kwainm do mannen het perron op allen waren ia de beate atenïniing hoewel zij niets dan de kleeding dit Ij droegem hebben kunn redden IJehalvü de beide Hollanders die bij toiluilie hier In de Madi een onderkomea vonden zijn do mannen in het zeemaaehuls in de Calandstraat ondiergebraoht De kapitein die officieren en do hofmeester hebbon zich naar hot Harwiohbot bogeviai Kapituln Butler doelde omtrent ika ondergang van zijn schip het voigende iiiedo 1 Omstreeks 3 i uur gisternamiddag werden WIJ ongeveer vijf mijlen westnoordwest van het liohtschip Maas gepraald door een Duitsche duikboot de U 28 Wij kregen bev el om te stoppen doch hloomdeo met volle vaeirt door om te trachten do duikboot te ontloopen Van ito duikboot die ant l op ons inliep werden nu enige twhoten yeloat waarop He giH iï kans zimdte te ontkomen bevel tot hloppen gaf Mijn solieepapapieren werdva opgevraagd ea nadat ik deze aan en Duitsch officier had overhandigd kreeg de gehoele bemanning vijf nvinuten liid om zich in do Ixwten van de Leeuwarden te begeven Inmiddels werden door do duikboot oea aantal kanoosclioten op de Leeuwarden gfloHt om dözo tot zinken te brmgen lii lg Uti laatste gelukte Zij nan onze iM idc booten op aleeptouw tot bij he lletilschip Maae waar wij overgenonKm wcrdi door de loodsboot 9 schipper D Verhagen die ons naar Hoek van Holland bracht Daar zijn onze booten golik Ven De Loouwardon was in hallast van Lomlen naar Harlingeti Kcrglstemamlddag een uur wa het schip van Londen ertrokkem De vluchtelingenbelasting Te Parijs zijn een aantal Belgische advocaten byeengeweest om de middelen te onderzoeken waarvan de Belgische vluchtelingen zich kunnen bedienen die door de vluchtelingenbelasting worden getroffen FEVtLLETOIM wix Ht zijn Ilijïclf ja hijzelf was verre van knap liij wa niet jong meer en geleek op een ouden roofvogel Kcm men zich schildernchtiger uiterlijk vooratellen dan dat van haar nog zoo jeugdigen echtgenoot En toch was zij even onverschillig voor hfiu geworden je kwam zij erbijoogmIflikkon toe hem te haten omdat hij onmachtig was haar hot leven van woolde Ie bezorgen dat haar even onmisbaar was als zonneschijn aui eone bloem iv laatste maanden haddon de kleine rioii uitgeput die hun nog overbliMitf toen Alarcelle naar buiten ging waar zij dacht voortdurend gasten te zullen onlinooton had zij versohedden nieuwe toilletton willen hebben on zij wist dat Holdius niets loecr overlndd dan het nederig weekgeld dat hij verdiende met in die zoii ortuinen der ChampB Elyseee te spelen Wel is waar gat hij zóÓ woinig uU voor zichzoiven t bij haar telkens nog cK nig zakgeld kon geven maar tooide herfst zou mevrouw Lecière het kasteel weder voor de stad verlaten en ook al herwon hij dan zijne plaate in het orkest der opera zou hij toch nooit In staat zijn haar n r dan een armoedig burgerlijk bestaan te verschaffen Zij koerde zicli tot den bankier en hem dxwrdringeDd aanziende vroeg zij Waarom zegt gij mtj zulke £ ngen van het o onblik af döt gij loch weet boe onmogelijk een dergelijke vereeniRing ifl Mag men niet van de sterren droo gelijk aan ini verplicht is uiij oen rustig beetana te veraolnffen fai plaats Tao ilio on ki re en zoo duistere toekomst iie niy nu altijd tegengrijnst MiHBchien h bt gij ongeh k diatgene van hwn te verlangen wat nlot in zijn karakter ligt 0 riep zi vol bitterheid uit Ik verwacht niet dttt hij ooit verwidereai zal maar hij behoort toch te weten hoe ik er over denk dat hij mij liever aan de airaoedt pripgoeft dan met zijn cAgm trots te lireken Maar ik heb onj i u at alles te zeggen mijnheer Vergeef mij itoeh er zijn oogenblikken dat liet mij verstikt jij MMidt mij integendtel niet dui t lijker kunnen bewijzen dat gij mij wel alH n vriend wilt beschouwen en gij wtet nut Maa cello hoe gelukkig mij die gf claehte maakt Ilebl gij niet geraden dat ik hoofdzakelijk om uwentwille naar Mérioourt kwaro Marcello zag alle voor hare oogen dwarrelen Hoe I hot gevoel dat d$o man haar toedToeg was zoo oprecht dat hij haar 4i f a n fortuin zou hebben geschonken indiwi zij slechts vrij ware gewecet I En ztj herinnerde zich opeeoB zijne tooverwoning in het park Monceau zij dacht aan zijn oud ridderelot in Silezi waarvan men haai zooveel bad vertt ld en waar hij steeds den jachttijd doorbracht aan zijne zwarte paarden die geen andere leidsets dan fijne zilveren HchakelH droegen En dit allee zou haar hebben toebehoord zij zou baronnee ge iiK n ook al zijn zij onbereikbaar voorons antwoordde hij en daarenboven zoolang er levon i blijft er ook hoopover Uw echtgenoot kan komen testerven of wel C H meent dat ik hem met u zou kiinnon ontvluchten riep Mayoelle uit terwijl zich oen donkore blos over bare trekken verspreidde maar dat noojit I ioi O man ter wen ld zou mij ooit lief genoeg zijn om voor hem de minachting tT menigte te dragen Zij had nog meer willen zeggen maarbloei op eenmaal in hare woordrai steken Ge n man tor wereld I bad zijgezegd en op hetzelfde oogenblik waeivn beeld voor haar opgerezen dat baardToofgoestlg en verwijlend had aangestaard O 1 voor hem zou zij alles getrotseerd hebben had zij voor altijd afstand wiilon doen van rijkdom van diehulde welke het haar zoo lief was alomop hare schreden in te oogsten Met hem had zij eone wildernis wïilen bewonen uit vrees dat de aanraking mot anderen hunne liefde zou verminderen Hij had het geraden daar wa zij ze ker van en toch had hij die haar eveneons K niinde haar gedwongen van hem te gaan alles aangewend opdat zij weder aan Onno zou bechttm Hoe teedier had hij verder voor haar geluk geeorgdl en aile tem offer gebracht aan haar verlangen naar Europa O zij kon hot zich niet ontveinzen trots at harelichtzinnigheid hij had eene edele grootsdie vrouwenfiguur van haar willen maken