Goudsche Courant, zaterdag 20 maart 1915

53e Jaarga n U do Boer uit Rotlerdna in Bogen au A VjaoMi uit Zwijnireclil In WljdulrMl 11 ra W N A F K H van NasBau uit lllavia in Markt 34 TMRTROKKESSK J J van Houwcnlnge uit Krugwlaan 19 naar Amaterdaoi 6 Berg uit Meuweliaven 81 naar ZeiM Dijnaelweg 12 J W Horst gehuwd met Mr F H Kranenburg uit üouwc 101 naar Rotterdam Hceniraad ingel 219 P van der Koog uit VroüwcnMeeg 9 naar dro IIaa slationMraat 12 P Borst uit Heeren traat i8 naar Rotterdam Scliie ra t 10 1 J van dm Honvel uit Qroencndaai 111 naar WadtMnivoen Noordeiade 4 iM Frankenhuijsen uit Wijdetraat 6 naar Montfoort S J Versteeg uit P l Bothstraat 12 naar Oegutgeeet Bloemnnslraat 38a J Mulder ij Keizerstraat 82 naar a Jravenhage van der Cioch lraat 42 en P H Huurman uit Vorstnianstraat 8 naar Maaeeluis PIrt HcinRtraat 194 GOUDA 24 Maart Het Schaakbord 8 j nar Verg Kiesvereeniging Burgerplicht HAASTUh tJHT l l Maart Concordia V a Openh Verg AnliOorlog Kaad Bt ieeïd verzoeken wij geregeld tijdig luedodecllng te mogen ontvangen van vergaderingen concerten vermaïeli heilen enz om doïo dan in onze agenda Ie vermelden gehouden en uR t UultBiShe officieren aan lioord opgebracht naar Zeeljn se Ook bet Ned b b Zaaostroom van iVHollaodsoho Stoomboot Maatsohappij werd daarheen opgebracht Do lading van de Batavier bestaat uU H t u kgocd en lerensn ddelen die van de Zaanstroom uit bijna uitslultand levensmiddelen 300 ton eieren Br Is gven eonlrabando aan boord De bevaaiiniDg en dtv passagiers zlja vrijgelaten deoltioleren en lO Belgen zijn gevangen geItoud a Over het voorgovallsne met be stoomschip Batavlor V kapitein Undwnan wordt aan de N K Ct nog het volg mdit medfgedeetd Donderdagochtend om hall vijf ia de llatavler V van Hoek van Holland vertrokken en ferd omstreeks 6 uur daarna ongeveer 6 è 7 mijl west ten auldBn an het vuurechip Maas gepraald door de Duitsobe duikboot tj 28 dl © selade dat onmlddelllpc gestopt moest worden t erwljl hieraan voldaan wwd en een liultaoh ïfoeoffiok b1 vergezeid vMieen matroos aan boord van do Batavier V in gaf kwam liet stoomsoUp Zaanstroeo van de llollandsche Stoomboot Maalaehappij te Am8ter un In aicht DU stoom ehip kreeg hetzellde bevrt lUa do Balavierboot t 6 Bohcepspapterott werden opgevraagd en kort daarna kiwgM dege sagvoerdws van Batavier V en Zaaosirooiii ho bevel onder eigen stoon de duikboot te volgen naar Zeohragge Volfcfos mededeeling van eeo paa antroHU an do dttlkboot bad dwe wetendo dat m stoomeohepon moesien komen ses uur hggen wachten Ui d omgeving waar zij auug tKWdon zijn Te Zeobruggu aangekomen ontvlogen de jsezagvoerders van l olde stoomsehepen last Iu do havwn ligplaats te nenwn on omi inilitaihi wacht van do Dultacbera kwam nan boord Gelast trerA dol de kapitein dw Ie en 3o stuurman de laaehliiist de donkeyman een stoker de holiiii eater de kolt een bedi de en twee fiiftirozen y n d Batavier V aan boord moesten blijveni de overige bewiannlng wird Zaterdaip vriJgdatMi Odk de pas4agl rH werden vriJgelalMi ultgezond rd veertien ol wwtlen Belgen die in de loriiten violen om Mie militair te dlsnen t nder deao 14 ol 16 passagiwra bevon leu zich 2 priesters aooals onzo segsutan loeent ITanschen Ü U aijit onder militair gt oldo por spoor vaa Zesbrugg naar Hrugge gjcAira t Zslordagmlddttg Is oen begin gemaakt met do lossing van de lading oertft hol j lachto vee en de andere vocdlngmniddvkn Dan kwwn het stukgoed aan de Iteurt Het vrijgelaten deel van do bemamting kon Zalerdaginiddag per sjwor van Zeobruggu naar T wneuzen vwtpekfcen w ar i ggen 1 Om hei even Ik weet het en Ik zou mlHoohloti hot roeht hrfiben u te rragw wat u daartoe dreef Wilt gij het waarlijk weten f vroeff Ie bankier die zoef bleek geworden waa Indien gij mij dat ra teel niet ophHdert zijn wij voor altijd vljuiden WHmi dan luister en gij zult len liat Ik moor nog te beklagen dan te veroordeelen ben Het Is waar Ik had vort voor uw editgonoot kunnen verrichten Mareftlle maar Ik dacht aan u Me Ik lief kreeg van het oogenWik af waarop ik u leente kennen on die voor mij verloren zoudt zijn indien Holdlus in zijn opzet slaagd4 Allcon zijne armoede dt vergetelheid waaraan men hom ten prooi liet krniden u nader tot mij voeren i n ik heb de kracht niet gc ad weerstand te bieden aan die verWdtng 0 1 beschuldig mij niet bedenk wat Ik geleden moet h 4 ben om zulk eene daad te kunnen be gaan GHoof ten minste dat Ik u daarom niet benadeelea wilde dat ml ie schatten slechts op u wachten om u over ben te laten gebieden Rn rekent gij zijn lljdm dan voot niets mijnheer f Ik denk aan niets anders dan aan u Wilt gij mij vergiffenis schenken Misschien zal dat later komen Nu is mij dat onmogelf Zll die zich met Ingani van l April op Ut B ad abonneeran ontvaafan iIb tot dl datum vorKhlIna d nummcn gratll Eumplarni ifordaa aame Ur kcnnlamaklnt to azond ii DB ADMINISTRATIE BliRGERUJKE STAND R EOWIJK di BOR N Adriaantjo Agatha oudera Faaij on A f ooïpie JohanneeHermaiHi ouders H Hooi en C J Heincman Havi l oiuler J Roel eji A Vermeulen OVERLFDFN T Schnijer ochtg van J Vink 60 j A van den Hoven iii t wedewn van M Vorkalk laatst eehigen van S van der Vlist Allen die iets te vorderen hebben of verschaldigd zijn aan JACOBUS BIK in leven landbouwer te HAASTRECHT gelieve daarvan opgave te doen voor 1 APRIL s bij J V D STEEGT Marktveld Haastrecht Exeooteur Tbstamkntaik Haastbeoht 20 3 16 voorheen Gebroeders Spoorenberg te NUMEQEN AANDEELHOUDERS in bovengenoemde Vennootschap worden verzocht hnnne adressen op te geven aan de Directie te NQmegefi 24 Wordt vervolgd actie Avecapelle werd Ijegchoten laétia omtrek van I iOiubaertzijde hadden de onze en de Fransche artüloric ook mooie voor elen Aan het Oottdyic Front Het OostenrijkBohe oooimaniqné van 19 Maan meldt In de Karpatben beeft In de elreek bij de hoogten ten Zulè Weeten van Ballgrod waarbij eeo nachtelijke heftige aanval der Rtiaeen na een kort geveofat werd afgeslagen Sterke vijandelijke troepen hebben In den voormkUag onze slelllngMi ten Noorden van de Me iok ia aangevallen zij werden evenals op 14 Maart ook gisteren uiet zware verliexen leruggoHagen Op het gevecblxfroal in Zni Vt ost lalieië werd s morgens verbitterd geetrodon r talrijke aanvaiion dW de vijand ditmaal te en den midden en linkervleugel van de stelling riohlU imulukten geheel door dt standvastige houding van onze dappere eoldaten De vijand le rf daarbij zeer zware vorlleaen het terrein van den aanval was metdooden overdeku Vijl oftioleron en SOO manschappen van den vijand werden ontwapend en gevangen genomen Op de fronten In Weet Oalioië en Polen trad gem verandering in Aan het Zuidelijk Front n en om de iJardanelien Het grooto Turksohe Naar uit Berlijn wordt geseind ho ll hst vergaan van do Uouvet Ie Constantlnopel groote vrougdo gewekt In Staju boel waren alle huizon gevlagd Do Tanln wijdt oen artikel aan het feil waarin liet Iliad nog eens bevestigt dat alle Turken vastbeslalen zijn de stralen tot den taatsten man te verdedigen en verzekert dat de Turksdio vreugde dien dJII jongste succes Ie grootet Is omdat mm dM dsK vreugde door Dultschlani OiMtgarlJk lal warden gedoeld TurlCHhe lorpedohoot ontsnapt Int Berlijn wordx gesciind Volgens oen telegram uit Alhono aan de Oazeta d l l opoio Is het aan iwn onder bovoi van een Duitsohen conmtandant staande Turksohe torpedtoboot gelukt aan de waakzaamheid van de oorlogsschepen der Uondgonooten In dt Dardanolleu te ontgaan en te 8o yrna aau te komen De toestand in Ggypte V in de Voas Ztg gegt ven besohrijving omtrent den toestand in l igypto wordt door de Leipz Neuosto Naohr op grond van do persoonlijkheid van den sohrijver voor ongeloofwaardig uitgeniaakt Het blad neemt aan lat nion hier blljk riik HBii den tuiuTTt nioöm en S uP ven vlogen otuUir het vliegtoestel Zie je zelde Av oene duif zie je Hij is ons voorbtjgevlogen I IJe andere zweeg etm poosje Toen kicde zij zaditkens Maar eieren leggen kan hij tochniel I In de kazerne Majoor Ben je lovrHten luandweerman Ja majoor Majoor Is het eten naar je zin I andweorinan Zeer naar mijn zin majoor Majoor Is hei voedzaam landweerman Beslist majoor Majoor Hoe komt het dan dat je kameraden van de compagnie over dim kost klagen f lAndweerman Ja majoor ik heb ei n abonnement In don louAen Leeuw Napoloon s OMs door RnslanA Tol dn belangrlliste handschriften dto in het Jaar 1912 ter gelegenheid van h H eeuwfeest van de Napoleontische veldtocht la ae tentoonst tingszalen van db Kelzo lljke Bibliotheek te Petersburg ter bexiohtiglng lagen Iieboort de Aldenve moire de Napoleon I en Ruseie de Olim door Rusland waarvan de keizer zich bij den oorlog bedlende Op Napoleon s vlucht na den brand van Moskou was hel handschrift uit de keizerlijke koets weggenomen on den Rusdschen Cloneraal Kaizaroff Ier hand geslelil Na liaar met een product d r fantasie te make keheeft De krygiverrichtingen ter Zee De Duikbootenoorlog üit Londea wordt d d 19 Maart gewtnd De Btoomschepen Blue jacket en Hyndford zijn bij Beacliy liead Sustex getorpedeerd De Hj ndford ia licht l eschadigd en bereikte Graveflend De Bltiejacket bleef drijven de bemanningen werden gered behalve een der manschappen van de Hyndford die gedooii werd De Dresden Een telegram nit New York aan de Daily phron meldt dat een onderhoud met den commandant van de Orama te Valparaiao in de NewYorksche bladen wordt gepubliceerd Hy zeide Toen de Dresden werd gesignaleerd op twaalf mijlen afstand van het eiland Jnan Fernandez gingen wij er als de wind achteraan de Glrngow voorop dan de Kent en daarachter de Orama De Glasgow gaf verschillende treffers af voordat de Dresden het vuur beantwoordde Daar er vrees bestond dat de vijand in de territoriale wateren zoo ontkomen kreeg de Kent last hem den pas af te snijden maar vóór deze bodem nog had gevuurd zagen wij vlammen uit het bovendek van den Dnitflcher slaan Na eenige schoten van de Kent heescb de Diesden de witte vlag De Dnitachers waren juist op tijd met het verlaten van hun schip want vlak daarop bad een ontzettende ontploffing plaats en de Dresden zonk binnen enkele minuten De bewering dat zij in territoriale wateren tot zinken ia gebracht zal gemakkelijk te weerleggen zijn door vaststelling van de plek waar het wrak ligt De Japanache soldaten Wat ik van bet Japansche leger zag maakte zeer veel indruk op mij Het is zeer gedisciplineerd en vol initiatief zeide generaal Barnardiiton die de operaties te Tsingtan leidde op een bijeenkomst ten huize van Lady Matheson Ie Londen ten behoeve van het armenfonds gehouden Ik wa vervolgde h j in NoordChina toen ik bevel kreeg nitj by de Japanners te voegen en was er niet bgzonder mee ingenomen ten gevolge van alles wat ik over hen in China gehoord had Maar ik vond hun houding wel zeer verschillend van wat ik had leeren verwachten Het Japansche leger maakte den indruk op hem van een uitstekende vechtmachine Toen zij Taingtau binnenrnkten werd er niets geplunderd omdat de Japansche hoofdcommandant dat niet wilde en hy nam zeer afdoende maatregelen om dat tegen te gaan Op alle manieren toonde hij zijn wensch om bij iedere operatie zich zoo correct mogelijk te gedragen en in overeenstemming met de Haagsohe conventies en ook tegenover de gevangenen gedroeg hg zich voor zij naar Japan gingen op de meeste ridderlijke wij De Japanners werkten uiterst loyaal met de ï ngelschen aamen en het leger vertegenwoordigde het gebeele Japansche volk Er is een groote bewondering in Japan voor Groot Brittannië zeide de generaal Het enthousiasme waarmee iljt HH loofl witJtH ldf ImH lUBnuHcript li rhaal U lijk van vigtiiaar lot Uut liuk lyk lil liet jaar 1859 bi K StsuKuitain U olükkiiig iu hiH bt Blt vatt t e Keiwrlljke Bl liliotlwHk U PeUTsiiurg raakte Volg iini ftn l iig V H grfii vtTklarhig hooft NapoliH düzc gi i alved bij zWiftriP lia t vil do viAi Mukgulfwen ItladzijdHlIP wijzen wc op cm ijvorige l t aiud M riHg der waarttchuwlngoh en raadgevingen die h H fiue Je lifvat D onbeltcndc flchrijver iicvil leh lieporkt tot n Van illuMraÜes voori ifiw Hohl1 kirlng van Kuttland e zi n iH wonerH zoöder dief er op de oigenanrd lghod n van hM Rufwlsche volk in to R an lAiiger vertoe hij bij d groote I ijktloimiifn van tiot land doch hij waarcehuwt iTVOor ich hlordoor t iaten crloidwn tot veldtocht in de binnenlanden l o gt weldtgo affttandcn waarvan imm jslch in M WeBlen g en voorr4 elUng maken kan EOud door do ongehoord Hieohte weft t 1 bepaaJdo jaargviijdHi alwuoluut ontx gaanltaar zijn huilcngflWDon gevaarlijk cljn voor Ik vijandig loger en e o vetdheer dio zich dioor deze l e warf n niet zou laten afschrikken en te diep het land indrong xoii dqi lldo CTvarlngeti opdoen die v le oouwen gelodrti die Romrinen opgedaan hadden toen zij de Skytheo en Parthen VPfVOtgl Napdem lem droe waarw uwingea xooder ernaar te luiateren en pa op door deze bezwaren niet zoo laten faftol in de oneindige Meppoii van hun land waarheid ervan hebben erkend mijn stafofficieren en ik ontvangen werden was inderdaad buitengewoon Stadsnieuwsi GOUDA 20 Maart 1915 Door Burgemeester en Wethouders is het volgende ingekomen ittnk aan de Raadsl en toegezonden 0ondft 18 Maart 1915 Naar aanleiding van het door Uw Raad in zijne vergadering van 26 Februari il ter fine van praeadvies in onze handen gesteld adres van C M Dessing alhier hebben wij de eer U bet volgende mode te deelen Adressant wenscht nit de gemeentekas een vergoeding te ontvangen van f 1750 voor de door hem als aannemer van den gemeen te reiniging dienst geleden schade Hij grondt deze schade in de eerste plaats op het feit dat de gemeente bg het inrichten van haar dienst slechts een klein gedeelte van zijn reinigingsmaterieel heeft overgenomen en hij dat niet op andere wijze heeft kannen van de hand doen welke schade hij berekent op f 1400 Vervolgens voert hij aan dat de mobilisatie die de kazerne en verschillende openbare schoolgebouwen heeft gevnld met soldaten voor hem extra werk heeft meegebracht bestaande in het weghalen van afvalstoffen uit die gebouwen waarvoor bij extralAsten van f350 zou hebben moeten maken De Commissie van bijstand in bet beheer van den gemeentelijken Reinigingsdienst door ons omtrent het adres naar haar gevoelen gevoelen gevraagd adviseert tot een geheel afwijzende beschikking Dat het door den aannemer gebezigde materieel voor het grootste gedeelte niet geschikt is bevonden om door den ge meentedienst te worden overgenomen kan volgens het oordeel dier Oommissie bezwaarlijk aan de gemeente worden geweten en de toevloed van soldaten in deze gemeente gedurende de eerste maanden van de mobilisatie moet naar de meening der Commissie eerder een voordeel dan een nadeel voor den aannemer geweest zijn Ons met het eerste onderdeel van het advies der Oommissie van bijstand vereenigende meenden wij wat het tweede punt betreft ons te moeten wenden tot den Commandant van het hier in garnizoen gelogen hebbende dopötbataljon met verzoek ons te willen mededeelen of door zijne administratie aan den aannemer Dessing eenige vergoeding voor het weghalen van vuilnis enz werd uitbetaald Daar zooals nit bijgaand antwoord van dien commandant blijkt geen vergoeding van dien kant heeft plaats gehad staat dus vast dat de meerdere werkzaamheden gedurende de mobilisatie den aannemer geen voordeel hebben opgeleverd Op grond hiervan achten wij wel eenige termen aanwezig om adressant in het maken van extra kosten als gevolg van de buitengewone garnizoensnitbreiding tegemoet te komen en zouden wij uw Raad derhalve in over weging willen geven hem bet gevraagde bedrag van f 350 te vergoeden Op grond van het bovenstaande hebben wy de eer Uw Raad voor te stellen te nemen het volgende besluit De Raad der Oemeente Gouda Oezien het adres van den gewezen aannemer van den Reinigingsdienst C M Dessing alhier dd 25 Februari 1915 Gelet op het daarvoor aitgebraofat praeadvies van Burgemeester en Wethouders dd 18 Maart 1915 No 24 414 met het daarbij overgelegd advies van de Commissie van bijstand in het beheer van de Gemeente reiniging dd 8 Maart 1916 No 35 Besluit Burgemeester en Wethouders temachtigen om aan den gewezen aannemer van den Reinigingsdienst C M Dessing een bedrag van f 350 uitte betalen als vergoeding voor buitengewone werkzaamheden gednrende deeerste vijf maanden van de mobilisatie op de gemeente begrooting vanUitgaven voor het dienstjaar 1914 eenbedrag van f 350 af te schrijvenvan den post d van art 6 Subsidie aon het Van Iterson Ziekenhuis Hoofdstuk VIII Volgnummer 181 en overte schrnven op den post Kosten vanhet ophalen van asch en vuilnis zijnde art 12 van Hoofdstuk V Volgnuqjimer 137 De Raad voornoemd Secretaris Secretaris Zie verth r Tweede HIad Gemeentelijke Arbeidsbeurs Aanvragen van werknemers Volwassenen 1 teekenaar 4 timmerlieden 3 met selaars 1 steenhouwer 9 opperlieden 2 schilders 1 stücadoor 1 pijpmaker behanger 1 atoelenmaker 3 meubelmakers 2 touwslagers 1 stoker letterzetters 1 kleermaker 1 bakker 1 kellner 2 boomkweekers 3 grondwerkers 3 pakhuisknechten 11 werklieden zonder vakkennis 1 boerenarbeider Beneden 18 jaar 1 timmerman 1 pakhaisknecht Aanvragen van werkgevers Volwassenen 1 lakker 1 loopknecht Beneden 18 jaar 1 schoenmakersleerling 2 werklieden zonder vakkennis PREDIKBEURTEN OOUDA Zondag 21 Maart REMONSTEANTSCHE KEBK 10 Vj u v m Ds D BOER Ilerv Pred te örootebroek Sï JANSKERK 10 n v m Ds H CANNEGIETEB 2 n n m Geen dienst 6 n n m Ds J W BERKELBACH v D SPRENKEL KERK PEPERSTRAAT 2 u n m Ds Ds J G DEUR LUTHERSCHE KERK 10 a v m Ds SCHARTEN HAASTRECHT NED HERV KERK 10 u v m Ds E V d BROEK Advertentiën GEREF KERK 9 2 u v m Ds VAN HALSEMA B k o n m Ds VAN HALSEMA MOORDRECHT NED HERV KERK 10 n V m Dr J HERDERSCHEE Em Pred Den Haag OOUDA Woensdag 24 Maart St janskerk 12 u m Ds J BIJL Hawelijksinzegening LUTHERSCHE KERK Donderdag 26 Maart 8 u n m Ds SCHARTEN Bijbellezing Opgave van Personen die zich gedurende de week van 12 Maart tot 19 Maart in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben GEVESTIGDEN Naamlooze Vennootschap i Hit ren uit Weeeperkapelle in Spoor raal i A Deolen uit Heezc ia Markt Mi II I ierbrands nit Rotterdam in llogcii m A K K II Oitlard uit Voor tiot n in lloomgaardstraat 85 M A WcgniwfJB uit Woerdwi in IJaseliaan 58 t Itond uit Antwerpen in Oostliaven 18 J p Börtcie uit Rotterdam in flroeuciidaal i l A C van der Starre uit U Puwijk in KruRcrlaan 35 E Kioln uit GEZ CLERCX HANG $ 5 bij de ilzerslnal ROTTERDAM GROOTE KEUZE DER NIEUWSTE MODELLEN DAMES EN KINDERHOEDEN LAGE DOCH VASTE PRMZEN SIGARETTENPAPIER Rlzia + Zigzag Demières Cartouches Cosmopolite Metropole Hulzen MatJeSk Stoppers = SIGARETTEI = Encore Pirate Player Statesman Capstan Three Castle Cleljsma Speaker SplendO Xantos Union Dubec Vail Cresent Tekia Zuban Grenadier Geele R jer Khedive Muratö Caravopoulo Batschary Salem Aleikum enz Stomkoppen Vorstenlanden Spikkel en Modjo 1 50 per 100 Braziel Stokjes Pensigaarfjes Maastrichtsche en Oldekottabak Papierenen Kurk arenpypje8 bedrukte papieren Pijpjes vanaf f 4 00 per lOqO verder alle artikelen fabrieks 70 prijzen by isi ooh Gondscheweg 127a b ROTTERDAM Tel 8327 Extra aanbieding Sigaretten met kurk mondstuk in laie bkkken dooaen 100 taks f 50 per 1000 HOLLANDIA UCHTBEELO DOORROOKERS 12737 Maandag S3 Maart 1015 60IIM1HE COUMNT 2 TL jL r7T © xi d ©rtexi ti© blsucL Troor G o vilö sl eaa Ora str©3s exu behalve Zon en Feestdagen PRUS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew snummer f 0 66 Elke regel meer Bij drie achtereenvolgende plaatsingen wnnlen deze tegen twee berekend Dienstaaiibiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 bU vooruit betaling elke regel meer 6 cis Reclames f 0 25 per regel Groole letters en randen naar plaatsruimte Versoliijpt dagelijks PRIJS VAN H ET ABONNEMENT Per kw irtaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondiigsblad 1 50 Wem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau Makkt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Intero 88 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BHIMKMAN EN ZOOH Bericht het froiU in de Karpaliimi iK tiIwn H hijKonJere geheurlcnis nMi plaaiH gehad ïn enkele stroken vonden levendige artilleriegevechten plaats Ten noorJwesU n van Nadwoma wCTd een nachtelijke aanval van een KuB iwh bataljon dat tot op 100 paa bij onze stelÜDgea genaderd wart afg stagc9i óp de overige deolen van hel g vechtirfront in Zuid UoM laliciiS heereoht l etr kkelljk rust Ia 1 0Iru en UI Weet GailicHj gebeurde nieta De dappere bezetting van Premysl heeft gisteren na langen tijd een uitval ondernomen dilmaal In ooete i e richting Hierbij Htuitte zij op terke vljandielijko trool n en trok zich na een gevecht dat iThcheidenei uren chiurde binwu de ver erkle linlo terug Aan het Zuidelijk Front In en om de Dardanellen Aangaande de jongste krijgsverrichtingen der Fransch Engelsohe vloot in de Dardanellen wordt door de Britsche admiraliteit het volgende medegedeeld adat in de laatste tien dagen in de eeengte de mynen waren opgeruimd werd eergistoren ochtend een algemeene aanval ondernomen door de Britsche en Eransohe vloten op de forten in de engte van de Dardanelles Te 10 uur 45 s morgens bombardeerden de Queen Elisabeth Inflexible Agamemnon en Lord Nelson de forten van Kilid Bar en Cbanakf terwiyl de Triumph on Prince George de batterijen bij Dardanus beschoten Een hevig vuur van houwitsers en veldkanonnen werd op de sohepen geopend Te 12 uur 22 voer een Fransch eskader bestaande uit de Suffren Gaqlois Charlemagne en Bouvet de Dardanellen op en beschoot de forten van korten afstand De forten KiliJ Bar en Mamezien antwoordden krach ï Het vuur werd tot zwijgen gebracht Tegen 1 uur 25 staallteA alle forten het vuur De Vengeance en Majestic stoomden toen op om zes slagschepen in de Straat af te lossen Toen het Fransche eskader dat defortctn op schitterende wijze aangevallen had naar buiten voer werdde Bouvet in de lucht geblazendoor een drijvende mijn en zonk indrie minaten op 650 meter afstandvan het dorp Erenkol Om 2 aar 36 hernieuwden de reserve Hl in het Oosten was Hij behport tot de grootste landeigenaars van Europa Ik kan a thans als vaststaand mededeelen dat hij werkelijk chef is van een Dnitsch dragonder regiment in Polen dat met goedvinden van de Belgische Kommandantnr de zeer kostbare inhoad van het paleis te Bmssel naar Duitschland is overgebracht en de hertog na den oorlog met zijn familie zijn hoofdverblijf op een zijner Duitsche landgoederen zal vestigen In België komt hij in ieder geval niet meer terug Daar kan ik inkomen De Hertog is het hoofd der familie die ik dacht dat te Weenen thuis behoorde De anderen zijn Prins Een Prince d A is president van de SuezKj naal Maatschappy Of die nog te Parys is slagschepen de aanvallen op de forteni die opnieuw het vuur openden De aanval op de forten werd voortgezet terwijl de mijnen visschers hun werk verrichten WIJZIGING DXB KIEZERSLIJST BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Oouda makeO bekend dat de op heden door hen door afvoering en toevoeging ingevolge de wet tot tydelijke afwijking van de kieswet gewijzigde kiezerslijst benevens de alphabetische lijsten d namen en voornamen van hen d © met betrekking tot eene of meer dér verlriesringen van de kiezerslijst zi afgevoerd en daarop zgn gebracht van S 3 Maart tot en met 21 April a 8 ter secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage wotden nedergélegd en tegen betaling der kosten in afschrift of afdruk verkrijgbaar worden gesteld Tot en met 16 April a s is eenieder bevoegd bg het gemeentebestunrverbetering van de gowyzigde kiezerslijst te vragen op grond dat Hijzelf of een ander in strijd met dewet daarop voorkomt niet voorkomtof niet behoorlek voorkoipt Hetverzóekschrift kan op ongezegeid papier worden gesteld Gouda 22 Maart 1915 Borgemeestér en Wóth voornoemfl De Secretaris De Burgemeester j V HEDSDE E L MARTENS Te 4 unr 9 veriiet de Trresistible de linie zwaar hellend te 5 unr 30 zonk het schip dat waarschgnlgk op een drijvende mijn was gestooten Te 6 uur 6 zonk ook de Oceaan die eveneens op een mijn stiet Beide schepen zonkw in diep water Vrijw de geheele beittanningen werden gered onder een hevig vuur De Oaulois werd door kanonvuur beschadigd De Inflexible werd op het voorschip getroffen en moet hersteld worden De beschieting der forten en het miyne ivegen werd gestaakt toen het donker werd UU Antwerpen Maandag ie gei naar uit Aatin ld de eerato oader H h oot i Antworjpen H oken te water fe attn De machineriën moeten er echter nog in pepiaatat worden Deze wor 4 ii nitA te Aotwerpen gemaakt ae zull n spoedig iiit HuitsclUand komm liet i onwaar dat er Antwerpsche mötaall werkers aan de duikbooten werken Geen enkele Belg uitsluitend gemiiiteriHeerdö DuilscherB worden op de cheepBwerven van Oockerill van de Chantier Naval w aar Av oiirt crBeobrs vorvaar gd WOTieii to elaU H r zijn d zer dagen nog et n paar hondwd Duüeche werklui meest uit VViHiHniKhftvaa en Hamburg atkoumtig te HoUokrn aan fekoaiCTi om ni mWO ondcraocörs op stapel te leggen De Vnilwerpenaars wachten mot ongeduld Op l kornet van Ingelsclw en FranHohe vlle 4fr8 oin dit rustig werkje te ondierhrfkoii De Iroe ppn duo hier verleden week uit DiiitMchland tt Antwerpen aankwamen zijii iiaar den yser vertrokken Daarentegen kwamen Zondag i l van het front in WiwtVlaaodören ongevoor 5000 Dultsclieci II Antwetpcïi en in de voorsted m uitruflten üij sWplen zich voort al gelirekkigea Alhoewel het alle jonge kerel wftMü zae ï zM er uit alt afgeicefdo nimsolHii Zoer vele lijden aan rhuumatiek Hrt lieaetting eger van Antwerpen Is kprt daarna naar h front vertrokken doch dit ffiAi slQcirtB voor de infanterie De wacht wordt Qp gtAoudiOTi door livndstoriDraaonen de moetjle vljfligGrs kAtt het OoBteüJk Front riet olfioieelo OoetenrijJtBCho conummiqHé an 20 Maart luidt Verleden f erpen wordt De schade aan de forten door het krachtige langdurige directe vuur aangericht kan nog niet worden geschat en een nader rapport zal volgen De schepen gingen verloren docff mynen die met den stroom meedreven en die zoo kwamen in de aeraa die reeds van mijnen waren gezuiverd Dit gevaar zal speciale maatregelen vereischen = De Oorlog In België I D © hertog van Arensburg Een lezen schrijft aan het Vad In België is men zeer verotitwaaTdigd over den Hertog van Arensborg die met zijn voorvaderen minstens 190 jaren la fti iS4i r w Klerig paleis e Brussel bewoonde en begin Auguatta spoorloos verdween Men vertelt aldajr dat de Duiteohe soldaten zijn verschflende kasteelen in België volkom spaarden en dat hij Duitsch officier De persoonlijke verliezen der Britt zijn niet zwaar in aanmerking genomen den unvang der operaties maar de bemanning van de Bouvel is vrywel geheel verloren gegaan methet schip Blijkbaar heeft hier behalvede ontploffing van een mijn ook eeoinwendige ontpkïfflng plaats geha De Qneon on de Implacable die van Engeland zijn afgezonden tervoorziening in verliezen die men vante voren ten gevolge van deze operaties verwachtte ztillen weldra moé ten aankomen waardoor de BritscHevloot dan weer op de oorspronkelijkesterke zal zijn gebracht De operatifsworden voortgezet daar voldoendeMilitaire krachten ter plaatse beaehikbaar z n i De klilssvérrichtliiKen tér Ze De Nederlandsche schepen Batavier V en de Zaanstroom door de Dultflchers opgebracht Men w Int ons d d 20 Maart Hel Nederlandsclie atoomschip Batavier dat i londerdaffuorgen Hoek vtoi Ifoliand vorliet met Iwsteoiming naar L k H in door de Duitsche duikboot U Ï8 op Hi mijlen van het liohtsohlp Maas aao fiwn nog ftderü maar kom in de stedfln fl ié door het schcpeel gebouwd zijn en allee ziilt gIJ ei bezwangerd vlnd n van vuile lampen un kniperijen en laag hartlgheid 1 r Wilde dioriTi die niet anders zoeken dBn hun honger te Klillen en ten inlnf te hun prooi niet foltorea ftfult men op in hechte kooien het afSohuwelijksle rwfdier de giw dlc onophou Mijk aan ohs knaa om er al lu t t h lBto bloed uit weg te slurpen in één woordd raeaech laiW men oa om vrij het heetaan aijner mwlöatervclingen naar wt ek nr té vwgallen Lieve hffliiel mijnheer I riep do vrouw Van dm huize uit ik heb u nog nooit zoo B0ml er gestemd g i fi j Jmdat iifi mij leehtH lujogMt zeldfu gtjbpurt mijne raeenin aan anderon te willen opdringen haastte Oimo zich ts aptwoordöi Vergerf mij mevrouw ik had dat ook ihan niet moeten doen Maroelle die reed gevreesd had dat liij zich votrpl ea zou haalde weder ad n Gij hebt ma meneehonhater tot echtgenoot f pri £ de bankier eenige oogenblikken later Jot haar terwijl Holden gen zaï tufc op de piano b eleidde Het zijn de raenschwn die hem aldus hel ben eroaakt antwoordde zij niet zonder hltteiheid Irj elk jeval l Tijp ik nu dat het leven met lem niet vroolijk moet zijo ca ik bekliac f uischer harte Msroeiie s galaat werd purperrood Zij gevoeld © thans heel de laaghartigheid van dien man en nno s heen er haar iMeehts FEViLLETOX Ecu bealA dar werkalQkb 9i d 84 lit n u dat aanstonds beloveo ma r op eeno voorwaarde slechta En e iB V Dat gi nrfi uw eerewoord zult geve g dai ncl dezo dageö g to onaangeoaaiiihedenmet hoini te zoekeo W a geruBt ik wensoh uw genalegen niet te bederveo ea ik beloof u dbSinijné ergernis te bedwingen hoeectoifihellig hii zich ook in mijn bijzijn mo aanstelten Welnu Am beloof Ik u hij el mtmij ooit Hel was voor hem op m n hoodo te KiJD Jk dflink u r an ben ik tevreden DienzelHea avond nog werd 0nin 8 botofte op ïTWare proef gesteld WaflnAr hij iMbt MérteoQrt fcwam moest hilBteeffe zijn viool itoCT breflgen en na ae thfce werd er n geruimcn tijd muziek gemaakt Het hatt vmi den kunstenaar wfca dien dag van wanhoop vervuld h el zijne MnltgeBprakn TntiriJMinff vvtokte zich in zijn spel Nooit te voren h d ïijn speeMuig zulke klagonde tonen gevonden zoovel hartstocht weergegev Zelfs Marccile s odgen stonden vol tw aeo want zij raadde maar al te go wat er in liMB wngingf m nanwelijk liet hij zjjn strijkstok ruaten o debatakier spelde toe m hem de hand scliué lende riep hij uit Prachtig prachUgl Ik kettgeoogr ui talent dan li t uwe iij overtrrft zöKbJoachiui en het i schande dat men u e gatfen niet naar waardp weet te We ioowm l 1 Vè Meren op Onno a voorhoofd zwek len hoog op een oogwibUk flikkerde er zulk een toornige bliksemstraal in zitoe oogen dat Marcelle vreesde dat Wjzifch op Toeftch zou hebbeo geworpen ora hem met Mn enkelen slag fleer te v len daartfp echter overmeesterde hij zit plotseling en antwoordde op Bpotteiidtn loon Ik verwonder m daarover niet meer Parijs is zoo vol elleaifelingcn dte hunne ziel zouden verkoopen om hun doei ta bereiken Zij alleen slagai er De financier zag hem verbaasd aan Pas op mijn vriend zeide hij ik vreeB dat gij verbitterd raakt tegen het lot en dat zou uwe krachten verlammen lk beo niet vorhitterd tegen het l t maar t eo de meoschen Gekheid r zij zijn zoo kwaad nieials men some meent in uren van moedeloosheid Zij Kijn het die ons leven VergèRigen sprak Holdéus met kracht I e gansdw schepping i goddelijk schoon bosschoo stroomen en weiden zijn vo heerlipiheid AU natuur haalt It grooteff om Hij alteen is te beklagen sprak ij nel VfaX heeft hij dor wereld mte laan dat zij zich zoo onverbiddelijk jgcnover iicni zou hetoonca terwijl zoovele middelmatige iledwi de hoogste sporten van roein en fortuin l ereiken en door do mwiigte worden toegejuicht Nteinand 1 het leven vertrouwMidw bogoO mn of hoeft mwr voor iijne mederoellodien overgetoad touh hwft hij ook het geluk gehad war vriendeik l ontmoeten en ik wken mijzelf daaronder hij sprak Marcrdle met oea minnehtend lachje 5ij zinspeelt op mijne liefde voor en zeer zeker nrfsgun Ik hem uw bezit iJat i Btefker dan wij Maroelle gij mort het mij vorgovcn Maar den man den kunstenaar heb ik al het m ljk goeds toc weW cht Herfainer u sletiits welke stappen Ik daed om hem b end te maken iJp jonge vrouw wierp zich achterover In haar leuningstoH en vroeg m t opeengeklemde tanden Hcrinn rt gij u n den Inhoud van uwe aanbeveüng hrirfirs Zï T zeker tsroelde Emmanuel de JoHoch vaji wïeo zlók opeens een ontzettende angst meester rastóte Zij hcvan ti aïlea Wat m conccrt directear van zljno diensten kon doen afkafen wilt gij zefgen niet waar Wie ho ft u feta dergelijks kunnoi