Goudsche Courant, maandag 22 maart 1915

goed atood na d 17e beurt op 175 eu I ijeeen op 49 Ooae kranige Goudscbe biljarter braabt echter met da enorme serie van 148 verandering in den atand en beèindigde in de volgende beurt Ook Kbouw speelde tegen den Hoed zeer goed en maakte eea serie van lio 5e ronde Kbouw Kgaeen 200 62 de Wit den Hoed 200 71 Willeinaen Hornenaan 20O 10b Pinio van HeuveUi 200 70 Vrouwen Backers iaj 88 Zeldennist Verhoeft 200 95 Dit de eerste en eenige pariij geweest waarin Kyaaen geslagen werd Na 4 beurten was de aund Khonw 83 Ëijasen 62 waarna Kliouw met een serie van 117 de party M eindigde Iw ronde Willen en den Hoed 200 128 Khouv Backers 200 93 Vroowea viii Heuveln 200 87 de W it Verboeff 200 44 i ijaoen Pint 200 155 Zel tcnrust Uorn snan 200 143 D uduitslag ia K R A S 6714 Ter Gouw 8955 Hierdoor heeft K K A S den beker in haar bezit gekregen Belde clubs hebben nu 2 maal gewonnen De Ameterdenaners haUenoen zeer sterk zesUü uitgekozen dat uilstakend geepeeld heefti Van Ter iouw beeft de heer 1 tjssen kranig werk geleverd Mjf van de zes partyen wist hij te winnen alle mei groote aeries waarvan Ie grootste m de 4e ronde n l 148 oorwaar een prachtige prestatie Het is te liopen voor de biljartclub Ter Gouw dat de andere spelers een voorbeeld zullen neenen aan den heer Eijssen opdat rle zilveren liekcr volgende maal naar ou a komt en blijft 1 plaaats gehad tusschen onze troepen en de Tnrken Wy sloegen de Tnrken op de vlucht en bezetten twee belangrijke punten Aan het ZutdeHJIc Front LoNDlN 2i iiaart Part De DaUy lai heeft van een oOf ulge fie b 1 wi eht van den 18en in de Dardanellea van wi ho te en Noordea van Teoo o ohet4t gevolgd daarorw de volgende bijzoud rheden ontvangen De V ngelscho fH hepen gmgrai dien dag vter uur tang heen on woer over het wtuer tusscboa lianak en KiUd Bahr steeds scb eU ndo Oitopliotjdeli vlogen de bommen laoid aarte tn scholen er utt de groote kaitounen lange gele vlammeD V au de l urkscho forten werd ook Mmder ophouden gevuurd uuutr t verschil nas dat als de projectielen der M tepen neer k amea er vlainuien en 9to lr ikc opHt igen l ewiJB i van treffen en vernielen terwijl an du Turki d i proje ieleo de oteeuteu iti hei water plotten dat dan boog opspoot Wanneer echter nu en dan do schepen werden geraakt dan was het scfaouwF pel angstwt kend en veraohrlkkelijk Don logra er gewel ge kolCMiimen van witts rook en 8t om niihoog en stond het ge hiele chip In dampen Het langzaaui lerugHtoomen van een ransohen kruiWT waH tragiMh om aau e zien Het hcbip li4 l eeuigazine t Waa alHoF eeu limkuiLde zwaargewonde van hot lageoblp wegliep Hot I ogHöche reusenscbap de yuo Mi KllzalxMh lag eerst Sit ter de Imie der overige schepen ZIJ w oot over de andere achepen been en eefi barer schot n waa h 4 die bet krultmagazljn van Otianak met alles overdoederetiil geweld t d in de luobt vliegem Drie van zulke allfTzwaarHU cbotea werdra iiog direct iin elkaar afgegeven op dezelfd plt k Terwijl acht alagflcb n van bet grootf te noort aJdua aan t w k waren gingen zex tngelsohe M epcu de Narrows lu en verdwenen uit het gezicht Th acht ac bietende schepen draaiden aan het t4nd van de idechts 3 3 aiijlen breedte engte oiu eu bleven voortdurend aan t varen Zij wilden blijkbaar een vattt doel geven aan de Turken i en lange breode rooksHert dr ef lioV i n lut water naar bet Weetco Te half één s mlddaga kroeg het liooggelegen dorp Krenkenl de earete zware projiwtiolen Te H uur vi een projectiel op liet fort KiUd Balir Toe ging daaruit oiuiioog iKsnelhoog een piiizwartoii rookkolom die zich l alloavormig ontplooidetnt wm impoeanten IndU uk maakte bovfti alk K uit Te half vijf was h t liehieten uil de forten verstomd li t eerste bedrijf van het lilHtorlHcli onik rneinen waa afg 4o fen Des nachtif bli cf lianak hrss f Laatste iBerichteu Aan het Westelijk Front PARIJS 22 Maart Het Communiaaé van gieteravond tl anr luidt Opaieuw heelt de vgand de kathedraal TUI Soissons sebombardeei die ernstig beschadigd werd Zaterdag avond zijd wy eenigszins vooruit gegaan ten oosten en t n noordoosten van by Mesnit gelegen heuvelrij Zaterdag hebben wij in de Vogezen de groote en de kleine Reinackerkopf verloren doch heroverden heden de kl ne Een tegenaanval om ook de groote te heroveren daart voort De Zeppeiinaanvaj op Calais UMïDRN 20 Maart Part Zooale thans bttjkt is As Z pelinaanval op Calais ernstiger geweest dan nu n meende r zijn een kleine vijftig bommen op do Htad geworpen en 10 persMien werden gedood IX zeer fraaie gMChllderde ramen in die Notre Damekerit werden verbrijzeld De Zeppelin bleef meer dan een iiaif uur boven de etad en had als nieiiwigtieid seer sterke aoekttcbten iHe aan kleine Ijallons bevontigd waren en veol lager dan het luctitBchlp hing n Uit het Idf litschip zag nien aldus Calais goed M fliclit maar uit dt stad kon men door M verblindend Hctit de Zeppelin in de HCliaduwen der tiohten niet onderscheiden Het doel wae de vernieling van het Centraal station het fort Neutily en de havenweiiEMi In Belclê MAASTRICHT 21 Maart part Uit Luik hier aangekomen pononen d en mede dat Zaterdag aldaar een Zeppelin is verongelukt EYSDEN 21 Maart part Alhoewel de greneen door den Dnitsobers tüterst erp worden bewaakt gelukte het Zaterdagnacht in de nabyheid van Toaron le Cemte b Graven voeren aan ongeveer 100 Belgische jongelingen over de grenzen te trekken Door de Doitscheis werden schoten gelost De meaaten der vlnchtelingen vervolgden d iMlf n nacht nog hnn weg naar Muitrioht ROBRMOND 21 Maart part De nood in tal van BelgischUm bn itofae dorpen stijgt met den dag rïUUnks de hulp van de Anréri kanen die niet uitsluitend voor kleeding Borg dragen Een verblijdend t i en ia het dat de meer gegoede en aiet gavlnchte of woer teraggekeerde Belgdn voor zoov in hnn vearraogen is aw steun en voedingsoommissies nüdldelen versohaffen om hnn taak te kunnen volbrengen De Daitschers gaan geregeld voort met het gevangennemen van ouders van gevluchte jongelingen Ze worden allen gevankeIgk n r Hasselt gebracht Daar het aantal aangehoudenen die in het besit van brieven worden gevonden nog steeds toeneemt is bet c tredea der Daitschers zelfs tegenover passanten weer veel brutaler Aan bet Ooatetyk Front PETERSBURG 21 Maart officieel Het Commoniqné van 20 maart luidt Onie troepen hebben de pogingen van de Turken om in de kuststreek een aanval te doen veredeld In de streek van de Tsiorok werden de Turken naar Artwm teruggeslagen In de streek tusachen Ardanoetsj en Opti werden de Tnrken merkbaar naar het vetten teruggedrongen In de Alasjkerk vallei heeft ook een gevecht ieius uianiMn 0 ftvon aankwamen Hominfgca tiQiiMr siin riMt4 7 org a mcx dtn loods diu ook vrijgHatt ia om 7 uur van daar met de boot naar Vllitringen VW trolUc a waar sij itm trein naoM die oiQ 13 u 28 arfn ma het itMloaD P alhier aankwam H t Vf t f de d vaa do bemaiming k Uitor op den inldtUg hier amgekotneo Hun bagage tou nagozonden worden Van wiM zijde wordt aan d N R t Mg gflMA Op hot oogenblUf dat de OMumandaDt an d duikboot nog mei dia gesEagvoer der Tio de ttvler V sprak daagde tn de verie de romp van en aoder Hcbip op dal latiT bUwk het uit Un ulden yerirukken toomaoHlp Zauwtrooat te cl t nmiddelUik deed de oornmandaitt van de r 2ft euo paar officieren aan boord v dr Bfttavier overgaan en koerate zoo flnel B Og li naar het In zicht komendie vaartuig uu gal eifOAlea om te stoppen o kapitelu wilde nog beproeven den onderzeeër te ontloopea doch toen een uit be snetvuurkanon van de U 28 a Mcboten granaat voor den boog over i 4 waier st cerdt achtte aKV het raaduiui htj to draaien l e k illeln en do Xmték v a bev atoonMicUp begaven xlcb UOi boord V an de onderz t OOl en df eomniMidant dk hen zeor hoffeti ont vUig gal ook hier te kenwm dat h J het a lp WW opltrengen naar Zeetirujf o HiH was nu eenmaal oorlog n de vooiHnipimlddnlen voornAineli l H tond de iadiug uit vleeaoh dlo de schepen naar tag and wilden vervoeren konden du Dultschert ook good g dbrulke Ook dit Mtoooiaöhlp werd dus naar Keebrugige gebracht waar de lading la l o iag genomm la Ami boord van do Batavier waren mot f e t Mnanalng 7 peraonen op de Zaanstroom 21 ZIJ werden goed behandeld waar werden geheel algozouderd gehodden rw de menaoben aan don wal Do dlMiMpltditlgo B4 lgli ch4 posHaglers ilJn krlJg govAiigen geina t Overigens Is er niemand gehinderd Zatis d irn niddag zi de opvaroadea ultgeoonderd de krijgHg vangenen on de kapltt lns en stuurlieden betHivms enkele schepeling u die aan boord zijn g blevtm wntreut de schepen was naar het aohlint nog niet beslist net den trein in gi sloten wagens naar Gent vervoerd m verder naar Ternuuten De behandeling liet looals g iegd leta 10 wensohen maar ook godurend ds r werd geborgd dan dt menwdien met ptemand dan soldaten Én aanraking kwaiDen Wat betreft do aanhouding d r toottschepfa kan er nog do aandacht op geviwtigd worden dat het oen heelo 0B dnnenring wan e aolu pen van ht t lldil Nchl p Maan af naar 6ooljrugg lo brung n een groote afstand waarop hot tooh leer goed ptogu4i k was pairoullkwrondo l ngelMdie oorlf pMoh m te ontoiKwlen Ulsst en Ih hot voor du paseagiera n lieiuannlng een geluk geweest dat islah die oiBMtMMllgheld niet voorgedaan heeti Het U opuierkelljik d t du aaahoudlng die Donderdag In den vroegen ntorgen plaats had In Nederland niet vroeger be kend wa De kofnmandaluur te Zeehrugge had aan e aoltept lngei toen al verzoobtnn telogranimen to inogmi vwzeiden te kennen gcvovim dat or voor een bericht naar Nedierlatid onrirent het gi beurds reedii gecorgd wa Bwlftg op neatr le lohepen Nur uit Iionden d d 30 Maart wordt geni l hebben de KngelaohMi IwiUg gelegd op het Amerikaansche toomiMnip Mancai met levensmiddelao hhw Iword welke volgenB verklaring beatemd syn voor Stockholm eQ QöteborKi dooh waarvan vermotkl wordt dat eij beatemd is voor Daitaobland Ook op ean Spoansoh iobip mat BaerttTti waarvan men vermoed dat net voor Duitaohlaad l eatemd ia ia bealag galegd B n Nedcrlandsch ttoomlchlp door Mn Taubc Mingevaltefi Het NederlaudHclH HtooiuHchip Zeveahergen van Uu ikwAyroe besteiml voor AniHterdam i Zondagavond na oen avontuurlijke reis to IJmulden binnengovallen Op de Noordooe xijn naar het sohlp door een Üultaoh vllagtutg bonunen geworpen wolko echter in iMe ontploften Omtrent deio aanval wordt uit IJmulden aan de N R Ot geseind Omtrent d n bouHneaaans4ag op het Nedarlaodsoho stooin ohlp Zevrabergeii kunnen wIJ het vi getMkt mededoebni De Zevenbergen was onder oouHuaudo van kapitein V Jaski ZMerdagavond eta O uur van de Dulna vertrokken waar h t Btoomochip twee dagen was of liouden Kot Mbip kwaiu met regeeringagraan uit Rosarlo Hademoorgen om half iwai f toen do Zevmbergen op ongevvvr fl mijl Weat van Noordhinder stoomde aagen de kapitein en de twf 4es uurBtaa H Vorhagen op eenigen afstand e ftn fwarto KH kolom en een booge watsrxull faoveo het scMp ultvllagen Opziende ontwaarden z t op niet bijzondere hoogte een vlieginachlne Taubomod met liet bloole Qt door den Inmiddels geroepen erateQ stuurman R Coerkamp aan de naneovtag die ondNaan de machine wi perde duidelijk herkend alfl een Dultoohe vitegmaohine Met den kljkM zag de tweede stuarmon dat de Taube ten n4n e met 3 vllegwB bemand waa Tot groirto ontaetting van de bemuiibig liet do Taube een bom vall n die op ongeveer S tot 40 voet aan tuur lioordzijdo bij het voorschip in bet water viri m o plolte Kort daarop word u n tweede bon olt de Taube geworpen die op nog geen aorflo meter aletand van hel vowsfdilp ontplofte voor zij in het water terecht kwam Door den hervigen schok werden drie luannen van de waobt te kool uit hun l ed gemneten Betds bommen mtoten du hun doei Daarop aebterrolgde de Tautfe enk e Midcro s epeo aan de wltle pljpea kflobaar aU EBgehidke stoomschepcn van Leith waarop tevoren ook reeds iMmtuefi warco geworpen Na eenigen tijd keerde de Taobe we dtr terug bleef een oogenbllk l OVen de Zevenbergen zweven dodi wierp goeo bommen moer en verwijderde ztoh l n olotte in Wosteli e richting Do ZeventM rg4 n voerde drie natlovlaAien in de masten had twee Iloilandsche vlaggen op lie brug 51 had er op dek drie uUgp 4 rtHd Van do offlderea van de Z ventM rgen vernamen wij nog dat ZaterdagmMMag toen de Zovenliergen met € n aantal andere Achepen san de Dums lag n n vlif nachina 4 homcieo bad geworpen waarvan ntet gezien werd dat zij do 4 trofffv VooTte rapporteerde do Zeventforgen nog dat Dondrrdag 18 di z r des mlddsRM om 12 II 15 bIJ het ftoyal Souver in vuurscblp twue lieniande toepen een roddingssloeip met ongeveer 14 man ia een werkfiUx mot K mu worden opfp fterkt Toeo do Zevenbergen er heen Htoomde oni hulp to bledai kwun een I ng UclHt torpe k oot aan die de boiiiatinlngen oppikte en do sloepen liet drijvcfi Men deelde ras ook nog locdo dat opgemerkt was dat est van de aehtervolipte hngelsohe handelsoohepen op de vllpginachino wivd geMthoten I o bemMinIng was ceel onder den Indruk van het gobeurdo en had zieh g ehaast op hot schip do namra Zevent ergcn Kotterdani Holland Ie schllderoo De ttemming in Amerika De Amerikaanschfl pen gaat voort met etuigenia af te leggen van den uitnemenden indrak op de stemming in Amerika gemaakt door de nota van Sir Edward Qrey Zoowel de NewYork Evening Poat de Boaton Franacript V de New Vork Tribune als de New York Times het Journal of Commerce en andere invloedrijke bladen leggen er den nadruk op dat Engeland het recht heeft aich te beroepen op de overeenkomstigheid zijner maatregelen met de maritieme politiek van de noordelijke staten tgdens den Amerikaansohon borgeroorlog en dat 200 de Bntsche politiek nog andere maatregelen medebrengt dit godeelteiyk een gevolg ïf van Ëngeland a verlangen om den neutralen handel te helpen PORT Voatbal flet Imidoche IJondHeiftal Hpoelde gUleren cèn oefenwedstrijd togen Oouda 1 op bot terrein aaa de KarnMnelksloot ioud telde invaltors terwijl ook IM boi selftal lang uiot volgen opgave wao vt r uitzag Doet Uren do Btruls achter Mulder Woord en Broere Volksw u Artï Blom Alplion Bruisen Woerden en de Wilde T O P voor v Dam Votksw van Dijk Verraaldeo de örtuis en Jaispors T O P h tkwuUieirui zag w op het void niet vi ld niet kwaad uit er werd vrij go d guspeotd en Uouda w a vMr rust niet de iittH nlore Do O V B ers slaagden erin do b dtog te krijgen en die langtohou Ivii OtA na de rust was Uouda wol f n kwartintang üigosloten en scheen ImH alsof lM t Hondaolttal hel winm ndo punt wildo halen Daarna liet etAtor Oouda zton dat liet niet voor niemendal Se klasser wa er kwam vuur in elftal en Hpoedlg luaakto Oromeudaal no i en kopte Kerkhof prachtig no 8 hi ht net waarn hot oinde kwam met 3 1 voor iouda ZooalM gt tegd het G V B elful lieeft giiHercn ntet kwaad gespeeld wat oorzaak wao van hot iipol van Oouda Had Ootida getqioeld als In bot laatste kwartier dan wao hoi Bondoelltal lang nk4 voldoend geweest en was er oen gr6Me ti dortaag gevo4gd De keeper dor godRwarttfi do baoks Browe en in de voortioed tioed Vcrraaiden waren goed op droef Slza 3 xen laxxd Naar hat Waekbl v gymn en middelb onderrgs Tarneemt ligt het in het voornemen der Rageering aan penaioenregeling te ontwerpen voor direotenren leeraren en bedienden van gaaubiidieerda bgiondere vakscholen welke opleiding beoogen te veraohaffen voor bedreven en beroepen lic K nda op het gebied van ngvarfaeM odal en huiahondan Tegen de pryutgging Door dan Miniater van landbouw ia aan de bargemeaatera da volgende dronlaira gericht d d 20 Maart 1916 Bg da debatten over dan eoonomisohen toestand onlangs da Tweede Kamer gehoadan aijn verschillende wenschan verband hondenda met de prysatyging der laveoamiddalen kenbaar gemaakt De nadere overweging daier wenschan geeft mg aanleiding Ü het volgende mede ta dealen Ik ban bereid tan behoeve van de on en minvermogenden in Uwe gamaente tarwebloem varkensvlaeach spek vet groenten en aardappelen baschikbaar t stallen tot prijzen welke in nwe gemeente voor de maand Angnstna 1914 als normale prgien golden Ik laat aan U over te bepalen welk deal der bevolking Uwer gemeante als onof minvermogend moet worden baschoawd en in verband daarmede het vaststallan van de hoeveelheden der genoemde waren die beschikbaar gesteld moeten worden De beachikbiarstelling zal gebonden agn aan da volgende voorwaarden 1 da nit de beschikbaarstelling voortvloeiende kosten wordmffoor de helft gedragen door het Rijl fti voor de wedorhalft door Dwe gemeente 2 de distributie onder de verbraikers zal zooveel mogelgk geschieden door bemiddeling van de winkels waar zij gewoon zgn hanne waren ta betrekken 3 namens ondergeteekande mag op de diatribatie die controle worden uitgeoefend die door hem wenachelijk wordt geacht Wanneer door U da beschikbaarstelling van één of meer der genoemde waren wordt gewenscht verwacht ik daarvan mededeeling met opgaaf van de verlangde hoavealbedeo en het plan der distribotie De Minister van Landbouw K en H POSTHUMA Oalntemearden Acht Belgisdie officieren zollen naar da Leanw Ct meldt weldra Amersfoort verlaten om de onderlinge betrekkingen tusachen manachsppen on overheid in Oaasterland te vernanwen H zyn 4 laitenants der infanterie twee command inten en twee van de artillerie In verband met het feit dat een Duitsch watervliegtnig dat verdwaald was Zaterdag 1 1 op de Schelde binnen Nedarlandach gebied is neergestreken en na zyn vergissing ta hebban bemerkt weder is opgestegen en weggevlogen heeft de Duitsche Regeering aan de Nederlandsoho Regeering doen weten dat de bestuurder van het vliegtuig ter vaiantwoording zal worden geroepen an dat maatregelen anilen worden genomen om herhalingen Toonoovar mogelgk ta voorkomen Ëngelscha tweedekker geland Nabg de gemeante Oostburg ondar da gemeente Sint Kruis is Zondagmorgen een Ëngsisohe tweedekker neergekomen Door een defect aan de motor was men verplicht te landen De vlieganiars waren opgestegen te Duinkerken en over de Duitsche linies haan komen vliegen Ze waren hevig beschoten De inzittenden werden geïnterneerd en naar Oostburg gebraclit tWKIDE KAM K Buppletolro I lnanci a Boiroolinir 1914 Inigodleni I ees w o waarbii o a oor uranltoon l 8 05GfiO meer wordt gi vraagd doordat san faldens kwartjes en ItiblH ttjflH ta 1914 werd a Dfema kt n i o ieïi ljk I 15 786 000 f 1 400 000 euf 400 000 Daardoor la vooru het Tooraankoop vso muotnlfltaal t egmtsn bedrag iiHt ten naasuaM I l va ma overncUredvn Verdwr wordt asagevraacd I 11 000 voor dti aanstelllQg vao en adiiiDOt ootiMnieH tweo vaste klerkeo Iljifeliike klerken m HchriJveTS Itij d PeDfloenraad wotke uit Krcidit c noodxskelijk waa n verliand qhh t omvangriikt uitbreiding der werkaaaaihedoD als gevolg van de iavoeriog van iu p nstoenw ttea voor de gemeenteaub tenaren welke tevens vordert 10000 voor Hchrijruiachtnee materiaal ens Ten elotte wordt t3 35a aangovraagd 1 11 vergoedtog van bet in September t door braad geled n varllee door betrïtaa j i imtbn rijf dat roor br idocha4a lj d vi Btaat rersekerd ia dere regaling attésvraato tuk Aan het ontwerp rék wet wordt aa artikel 7 ala noff de volgenda pv rgangsbepaling koe evoe p v organg bepaJtiig i aedcii vóör het n werking treden deeer wet alfelegd door personen die niM tot eea 8 Madtenstige gezindftield bekooreo worden geacht u ljn afgelegd op wettige wijae Toelirhting VMr be ia werklag treden desOT wet vooni In dea tgd toen nog met het oog ep de iurlopm dratle van den Roogeil ad werd gemeend dat persoaen dl niet tot e a kerkgefkootaohap babooren een aad badden al te leggea hl de eiallen bg dit wMeoniwerp Toonden lU waaaesr hetsg een eed Dl een belslte ol bevaatigbiïl moet worden a lg e i ig j door par sotMn die niet lot een k aï k ge u ootachap bebooren Aaa bel aneQea van dien ee l kunnen recbtagevotgeo m verbonden geweest die tbaaa sag aiat koaae werking beljheo verlocon Waar de opratllng son kunnoi gehuldl wordm met het oog op de taatsie sneden van den Beogen Raad as da daaruit roortt loeiende betetselea voor aiet tol een kerkjpfnootechap beboorende pa eoneo tot h liegen van een e d dat deze oeden lie onwettig algelegd geef reohtsgeiolÜM souden hebben koinl eea overgaagsbepaliag alsnog wcnaeMIJk voor Oiuierzoek Inzmke tie opgcbncbte Nederlandache Khcpcn Naar de Scheepvaart verneemt zgn heden van de igden der betrokken Stoomvaartmaatachappgen tot het Departement van Buiten landsche Zaken het verzoek gericht nadere inlichtingen te willen inwinnen omtrent de aanbooding van de Zaanstroom en de Batavier V Men heeft dit gedaan omdat in de sohaapvaartkringen onzekerheid hearscht omtrent de motievan welke tot het opbrengen aanleiding hebben gegeven 408 ST4AT8 I OTERiJ KI Trekking v Maandag 22 Maart rrijB van 12000 10199 11000 6421 11065 19299 1400 1279 1200 17262 1100 2184 2676 48S8 18211 Prijzen van f 90 140 164 841 847 866 416 422 424 618 681 736 766 886 918 959 976 1017 1099 1074 1100 1114 1186 11641330 1 160 1391 1490 1600 1502 1673 16041609 1638 1652 1658 1701 1769 1786 1804 1832 1933 1941 2011 2033 2099 2144 2176 2224 2265 2292 2877 2384 2392 2606 26112602 2622 2628 2645 2647 28 30 2832 2943 2954 2955 2966 2976 2980 3054 3059 3090 3107 3161 P7 8248 1284 3311 3484 3883 4032 1082 4100 4149 4295 4310 4311 4324 4 40 4 lt l 4409 4464 4473 4489 4615 4643 4660 473 4797 4847 4860 4868 4885 4890 4928 4902 4984 5061 6101 5117 5143 5208 5258 6321 5 3 10 6346 5383 5443 6446 5469 5471 5567 6626 5711 5816 5888 6064 6087 6111 61 08 6219 0259 6 361 6438 6460 6462 6484 6 06 6562 6637 6684 6861 6266 6874 6916 1 934 6961 7023 7079 7147 7180 7242 7378 7 38 1 7389 7499 7629 7537 7549 7559 7580 7612 7686 7689 7734 7776 7851 7870 7 I9 8031 8052 8088 8094 8185 8251 MIORMB 8 184 8403 8422 8632 8669 8678 8689 a59l 8614 8642 8649 8718 8781 8786 8822 8884 m 9091 9298 9812 9410 9607 96129715 Wil 9816 9871 9904 9946 99711001210079 lOlOl 10134 10136 10152 1015610166 10223 10266 10809 10811 10397 1042910490 ia5ï7 10542 10661 10592 10631 10747 10788 10846 10850 10896 lOntW 10988 1110811210 11280 11311 11386 11 340 11355 11960 1137211416 11424 11498 ll i02 11634 11576 1158011 192 11601 11623 16639 11646 1169011708 11712 11740 11746 11816 11814 11868 11964 11998 12002 12020 12026 12039 12072 1218312215 12210 12322 12326 12415 1 124 12428 12437 12479 12486 12625 12546 12690 12666 12693 12817 1 2978 12990 18001 18010 13030 13046 1 1056 1 3202 13285 13302 13 129 13M6 18549 rl607 13070 13671 13714 18771 1378213822 1 1841 13906 18966 18960 13984 1 3989 14004 14064 14160 14164 14196 142031423814314 11324 11361 14406 14434 144321466914646 14739 14760 14883 14865 148861496616008 1 VI12 16060 16066 15 n5 16209 1524215276 15322 16 3 16 15873 16879 153901542715420 1 6481 15486 15525 16661 15601 15681 16649 16673 15810 15944 15986 160081606916070 16111 16185 16166 16273 16277 16 106 16366 16 188 16422 16424 16446 165961660516696 I6 i99 167 30 16761 16778 16786 16856 168 9 16866 16945 17021 17022 170 1710917188 17197 17201 17204 17350 17374 1788817407 17452 17627 17542 17649 17678 17582 17620 17842 17653 17823 17826 17827 17848 17a 17892 17999 18064 18067 18068 18069 18071 18106 18145 18168 18189 1823918301 18376 18 196 18401 18439 18448 184981864218573 l 6 i3 186 M 18656 18715 1880518824 18923 l IOll 18848 18966 18974 18998 1903619044 19061 19074 19106 19293 192361929919916 19445 19664 19692 19720 19791 19739 I IT 19803 19811 19816 19896 199101991919941 19982 20027 20074 20081 20198 20205 20272 20279 20409 20462 20469 206012061920642 20662 20677 20768 20807 20641 20866 20877 20943 20 1 Stadanieuwa GOUDA 22 Maart 1916 r oor do Politie alhier Is bedenmorgen een gesignaleerde zwerver aangehouden n nsar b 4 huls van bewarhig te Rottar4an overgebraobt welke nog 7 dagan heehtenie moeet oadergaan Naar Ona wordt geoKld anilen de hear en mevrouw Seorèrve uit den Hai inde Henionstrantscbe Kerk alhier een tweede ciiwijde KanaUTond komen gevan op Rij de gisteren te Rotterdam geboo n tentoonetellfag van de Nedarlandsebe Ky nologen lub rorwierl la de aieuwelingaklasMi de boier Eton van d beer O 1 W van de Velde de ie pn i Aanbaetadiiig R H B 8 Voor het maken van dan bovenbouw der Rnka Boogare Bargarachool alhier ward hadan bg da aubeatadiog m h t gabonw van het ProvindMl Baatun van Zoid BoUand ta sOrv veohage hat laagit ingwdiman door J Koninga te aOrawaahaaa voor f 129490 Vrgwillige L iidstorm Toi de veraan ToUcsweerbaarbeid afdaaling Gkmda zal in de zaal Kunstmin der Soc Ons Qenoegan 29 Uaaat a s in eoi openbare vergadering de la Lait W J M Lintlan prakea teropritditiiig van een afd Vrgwillige Landstorm Het Stadalgk Muziekkorps verleend daarbg welwillend zgn medewerking Na afloop baataat er gelagenheid tot aanmdding üemonMratie Ollelabri Dellt De Olielabrlek Delft heelt er slag van om haar artikelen Delftsche Shwile ea Flantenvet Dellia bg bet pabllek Ingang te doen vinden Hedenaamlddsg hebbeo wij het geden hoe lo de zaal uastmin der Sociëteit Ons GtHtoegen een 6t tal dsmea saa met bteenaen iM neerde talelB de spijzen met bovengoioenide artikelen bereid Jtoh lieten smaken Achtereenvolgena werd door de kok der Detftaohe Ollefabrk g e reedgemaakt ea opgediend nayonnalsn aana geMiksn aarlappftlcn kalfavleesch croquettea ninderbiefetuk kalfaaoSelc4ten vlsch geetoolda groenten flensjes en roereieren wsarby de wijze van t ereld1ng door een vertegenwoordiger der fabriek aan d haadTaa liet Delft8t fa receptenboek werd toegelicht De wijze waarop de spijzen werden verorberd doet ons veroelderstsllen dat de gerechten bijzonder werden gewaardeerd De domonetralies worden dagelijks voortgezet Donderdagavond zal oen speciale demooatratle voor dtenstl Qdea worden gegeven Boskoo i Zondagavond geraakt een alhier ingekwartierde muitair loopende langs de Voorkade in de Gouwe Asugezien ter plaatse een hooge schoeiing is zou de man die met zwemmen kon zgn verdronken ware het ongeval niet opgemerkt door in de nabgheid zynda personen die ham mat zgne zware kleeding op den vasten wal trokken Dezer dagen werd van een fiets welke onbeheerd voor het café van de Wed de Frankrgkar stond een solarlantaam gestolen De dader is tot heden onb end Ten postksntore alhier zijn als onbestelbaar terug ontvangen waarvan de afzenders onbekend zgn een brief geadresseerd aan J Hartsuiker te Amsterdam en een briefkaart geadresseerd aan Mej C W Boom te Amsterdam WaddinmraMi Zaterdag j l behaalde oase oud plsatsgeuool do heer O W O van Dort Kroon studeerende aan de Middelbars l aDdl ouwsoho01 te Groningen het diploma als landitouwkundlge Op ètt Vrijdag J l gehouden viachafslsg van zeeviadl wsa de aanvoer en opbrengst als volgt 60 pond kl sohetyiBch 16 64 U pwd graale ssfcelvtsob 13 34 pottd kabeljauw 16 18 Naar aanleiding van het veelvuldiff slulegoolen der Isolaleren der teleloonpalen in dea polder is door den Politie een onderzoek ingesteld Reeds z en kele daders jongens opgespoord H lr eht Vrijdag 19 Maart j l hIeM de plaalssüjke Anti t orlog Vereeniglng alhier een openbare vergadering in bet gebouw Concordia waarin als apreekater optrad Mej vaa Lok van Degatgeest Het zeer ongunstige weer waa zeker oorsaak dat de graote saai slaohts malig beaet was De voorzitter des heer 3 3 Wensveen opende de vergadering rSsp da ttpreeketer do aanwezigen een hartelijk welkoiB too en zelde er zlofa Is t bésond4 r over te verbeugen dat zoo vele vrouwen die toch zoo n groots Invloed op ds karaktervorming van bet toektnneads geslacht hebben In de saai aanwa waren Vooru herinnerde hg er aan dat hel nu vier maanden geleden Is ds bU in dn zaal sprak om tot oprlokttaig ta komen van dêae voreeniglilg en deelds mede dat d Vea tbaaa 106 leden telt Uej van Kok beS woord verkrijgende begon met ts seggan tau de vredeavrkndrn al dachten dMM bij een Ëuro ieeBCbe vreeie te alaan toen In Augta s de groote oorlog kMbarste Zoer telenrgceteld doch niet onimoedftgd kwamen sij dan ook bijeen te e Gravenbage dsvredeevrienden welke georganiseerd zUa In den Bond van Vrede door Recht om Ie beraadslagen wat nu gedaan moeat worden Spr deed verachtlkads iiiiiitailiialla nl ver hel werken van den MsA Aatt Oaalugai aad die door bet inWalM van de Vredesvrienden daar vergaderd in het leven geroepeo iai De Raad zal baar werkkring aid tot eigeat land beiialen zij houdt reedei voelInK met bet buitenland en vladl ook daar veel steun Spr braebl bulda aan d Regeerinc die aUes doet voor t behoud van dan vrads Hel streven van dan Ned AaH Oorlagsraad zal er ook op eriebt sl nMar ze ginfwciiap van de Volksvenegenwoordlgengen Ui verkrijgen m het verklaren van den oorlog 3pr ia vol lol voor de oHervaar hoid Ivoor de Belgisobe vincbtelingcn maar la van iDe nlng dat veel meer gedaan moei wiHdeo ook voor de aoodliidenden in ons etgen laiul die zoo zeer onder den druk gekomen zi n Spr wijdilo nog een korte beechouwmg aan de koeten vsn den gewapende vrede dfce zij een onam ttoemde en wees op bet v 4e wat er aan de werken dee vredefl gedaan sou kunnen worden votir de miltioeoen daaraan besteed Hierna vertoonde de spreekster eeellge mooie lioblbeelden Hel een woord van dank aan de spneksler voor de leerrl e rede en aan de beenn Donk vo hunne medewerkug bij het vertaonen dw licbtbeeldea sloot de Uaaetr Courant Qemesgde Berichten Knadennoord Zekere vrouw v d G oud 31 jaar wonende onder Dubbeldam is deser dagen na door oen z g 4e kundige te Kottardani te zijn behandeld bevallen van een levend kud Onndddellijk na de geboorte van hel kind heelt de moeder het aahtor het huls begraven Toen hel geval den burgemeeeter en lengemoentovBldwachter Stehouwer Ier oore kwam hebbeo oen onderzoek ingesteld Do vrouw bekende en wees hun de plaatswaar het kind was begraven Het Ujkvan hel oogonsohljnlljk geheel voldragenkiad la epgeip avai en naar het liekonhois to Dordrecht overgebracht ter gi rechtelijke schouwing Dordr Ct Twee jaar voor ssn kon4p Hel Openbaar Mmislorle bij de Arr Reehtbank Ie Tlel eieohte legen N J 1 bnkker lo Nieowaai wegene hdiag van eialal van een konijn 2 jaar gevangenisstraf Deze oiaoh is zoo boog omdat beklaagde sijn zoontje en andere minderjarigen heelt aangezet lot bel plegen van varwUllende d e slaUeu Vea geaellijpe oude heer De itoigeode advertentie ontleent liol Vad aan een der bladen Gezellig huiselijk leven fewensohtl ien beer van gevordotden ledtijd odzakcnman met rijke levenservaring kerngezond IJzor aterk gestel van hoogst emi e och ongewekte leveauMWcbouwlnk oorspronkelijk door geboorte en opvoeding belioord bobbende tol de Hotv Kerk dooh sedert vele laren overtuigdsmritist Séanoce jager in eenprachtige bo h treek bg Haarlem e iwdem klein gezellig buis met tuin bewonend wenschl kennU Ie maken meteen linsooieel onafhankelijke eenvoudige dame eveneens kemgezond zonderlichaamsgebreken pl m 50 Jaar hoog t boschsald veelzijdig ontwikkeld van opgewekl karakter en stemming huiselijkvan aart e degelijk huishoudelijk a ieehl vrouwelijke peraoonlgkheld wereenstennneode beginselen genea n om bil gebleken voldoende wedcrzijoSie sympatUa zijn kleine huishoudingIe boeturon deze ongeveer samen Ie lieksaUgen en door een en ander lieideo n aangenaam boieeli l gezellig leven Ieleiden Kveneeno alleonelaande dameo Uloop grond van t boven omechroveno lolnadere kennismaking geneigd alja worden beleeldelijk uilgeuoodigd te antwOOTden Wst onder Ujïoeging van haar welgeli eode foto onder t No dezer advertentie A eo Bepaald gemakkeüjk is die oude heer si oie r BiU rten wer n en Zondag speelde Ter Oouw i Aw wd tt wodsr lartwrfBtrija tecen K R A 8 om den KiWereo wlsmtbeker Tw G uwV ïnr B oU mei de p l r H Eli M C P Bwkera T vanHauveta C W den Hoed J Honwaan en A J Verboefl tcrwiil K B A a mtmul uitkwam met O K Kbouw I L JPlnto C J Vrouweo Jorh H WilIfifDBeo J C de Wit en Ph Ztidmru t De uLtriac wa al volgt Ie ronde KijBaeo Vrouwea 200 53 WUtoHwenBaekew 200 135 Kbonw Honwniaa 300 28 ZetdenrnM des Uoed 200183 de Wit v Heurrin 300 82 Plato VwhoeW 200 81 HttOgiito serie hi aea 91 faoogrt getaiddelde 25 2e ronde Vrouw den Hoed 2üö 161 de Wit Baokere 200 39 Pinto Horaetaaa 200 105 Kijaaen Zeldenroat 200 30 Willemeen van Heuvelen 200 112 Kiwuw Verhoeff 200 112 Hoogate erie 118 TOOT E1 b o dH de partij apoelde in 4 tteurten ntet 12 02 118 co 18 punten do met een fetoMdelde vmi 50 ae roitde ZeWenmMBacker 200 Ifö Phito dm Hoed QOO llö de Wit fbttumam 200 67 Eijaaen WlUeoieen 200198 Vrouwe Verhoefl 200 84 Kbottwvan Hei fln 200 74 Hoogete serie 90 toot Ki eaeD 4e ronde Ploto Bockcri 200 77 1 Ij en de WM 200 178 Zeidenraat van HeuTebi 200 136 Khouw den Hoed 200 46 WillemMn Verboefl 200 64 Vrouwe HomeiDan 200 1 Ia deee serie speetde de Wil bi to dfv ifdtJ liMM Bovendien Twee stoonKhtpen vermist t iw lM imiT en imvr nanieii worden gtnioitiKl vau booten die boogutwaarecbijnlijk op de grooter wordende lyst der veroogelukte wbepen moeten geplaatst wor deu Thans zijn bet weer de Bedwing en de Aberdcm Eerstgenoemd 2000 ton Hoonmchip I e Abcrd Hi verliet d n 9en Maart 3ea bamHarbour voor Aberdeen maar daarna werd niets wa het hip moer veriiouten I en der booten oo tekeerd drljvende ia aan laad gekomen de Uo Serviwïbo kroonprins krijgt Ba hord I D N ao Maan Part Door Ooonal 1 Arthur Paget is nsmenn Koning George aan Prine Alexander an Servii le M j de Batbordo overreikt fleneraal Paget kwam Woentstteg aan de grens van ServUt m werd oatrangen te Uaribr door den beer Javtovitch Te Msj had bij langdurige conferenties met Minister Pasohltz De duur van dim oorlog PisTROORAD 21 Maart Part In een der laatste redevoeringen doorgraaf Wltle ultge proken gaf de thans overleden taatsnum zijn lueenlng te kennen omtrent den duifr van den oorlog Deze OU met lang meer aanhouden Het 1b onzinnig het tegmdeel te beweren Rusland kan niet met likigeluid vergeleken worden Allen die in het eoonooHscdie lesf u van Rusland tietrokktw zijn alduH graaf Witte verlangm naar een spoedlgen vrede natuurlijk gebaseerd op dün aegeprai van Rusland Witte wilde niet met Rueland s bondgenootcn redetwisten dooh men moobt zijne oogen voer de werkelijkheid niet iriuUen Buitengewone besOmming Men meldt ona uit ÏJmuiden Na een reis van één week heeft de stoomtrawler Clara Niool uit IJmuiden Zaterdag ruim 10 000 gulden besomd Ook andere stoomtrawlers maken I groote besommingen na reizen van onkole dagen De aanval op £ ardao iIen onderbroken LONDEN 22 Maart officieel De admiraliteit meldt Door het ongaastige weor zijn de operaties in de Darda ellen onderbroken de verkenningen met hydroplanes ign onmogelijk zoodat niet uitgemaakt kan worden hoe groot do schade ia door het bombardement van de forten op 18 dezer aangericht De kr gtverrichtlngen ter Zee Het Karl8ruhe raadBd Over de Karlsruhe het Dultsclie oorlogHseliip dat al heel aardig lot een Aer groote raadselen fui dezen oorlog wordt gemaakt Bt ti uu weer uit Amerika berichten gekomen van leinand op AbacoI ilatid in d Bahatiia Ui sohrijft dat hij ie luotorsloep vui den kruiser hooft gc mn toen d o aan land droef De sloep nerü aan ep rijken A iH rlkaan verkodit voor 130 pond Hoewdl volgens de Daily Telegraph de Karlsrubo gestrand moet zijn op de ironadtne ejlandm dta ItXlO mi ten van Abaco lUliggm Is bet met bet oog op de fHroomingen locb teer goed iiMgelijk z lfs waaraobljnli C dM wrakhout die richting noemt In leder geval la hel aandrijven van de motorsloep een vl toeken voor de Ku lsrube Tot bet Kartm uhe rasdsel behoort eenige rmste ook bet lot van de Bremen Jiu In den lieginae menaX As Karlsruhe ook uitmuntte in het vervolg a vso Hchepen Kinde Aufustus deed zij dat o a de totria en in December werd t rlcbt dat de Bremen bij Jaan F nando haar kolenvoorraad aanvulde uit e n ncblp waarvan de naam mlxJuvd U gebleven Middi n Januari kwam uit I eIrograd de tijding dat z zwaar lw J hadigU tt VVilbeliiwhafen moest zi a aangekomen Verder vernam men niets van dezen krui er evenmin als van de Straatsburg De ondergang van de Dresden hi KLUX 2 Msart Part Uit woluigellcbte brOn verneemt bet B rliner Tageblatt otntrent den ondergang van do DreiMilen het volgende De kruiaer li in de Cumber landbocët van bet ChlleenHclie eiland Juan Fernandez zonder k ten met een machlncdefect op 400 meter afxtand van de kust Op den 14en Maart echter kwamen de I iigelwhe psntJ erkruiser Kent m do kruia T üla fow benevens de hulp kruuwr Orama die de Dresden aan vH en De vijand opende op een 3000 k 3600 meter afslMid het vuur b Hwelk door de Dregden wetd beutwoord Daar de commandant van de Dresden De Indische Leaning Van welingelichte zyde vernemen wy dat de geslaagde Indische leening zich kenmerkt door een groot aantal inschrijvingen tot een klein bedrag zoowol uit Indië als hier te lande De Zilverbons Men meldt ons nit DEN HAAG De zilverbons van f 6 worden 25 Maart ingetrokken Tot 3 April aal men ze nog kunnen inwisselen bg de betaalmeesters de Ryksbolastingontvanger en de postkantoren ook bijkantoren geen hulpkantoren en wellicht zal daarna nog by het agentschap aan het Ministerie van Finan i4n te Amsterdam gelegenheid tot inwisseling zgn Ambteiyk onderzoek inzake het gebeurde met De Zevenbergen Men meldt ons uit Den Haag Aan den directeur en commuidant der Marine te Amsterdam is een ambtd k onderzoek opgedragen naar het voor fovalleno met het Nederl Stoomschip evonbergen van deStoomvaartmaatschappy Holland te Rotterdam waarby bommen zyn geworpen De Zeven bergen heeft 3121 Kegist rton Het schip had een maislading in geconsigneerd aan de regeering en bestemd voor Amsteitlam In Dttltwhiand Broodnood In Keulen II RLIJN 21 Maart part Volgens de VorwSi tH Is ie Keulen het broodkaartHVMteem nog niet li vowd Slechts met zeer groote moeite kan men brood k o open In vele stadiikwartleren hanfen bij baklu n biljetten vow de nmm met het optwhrift Heden geen brood Daar waar nog wat te halen is worden d winkels formed beltgerd n zijn de voorraden in vn minimum van tijd uitverkocht Voorz 4cer zijn te Keulen genoeg levensmiddelen aMwei doch de ver iJeeling laat zeer veel te wenscben overl Drie keUers Wilhelm PARUS 20 Maart Part De figaro vertelt dal reeds eenige nMilni geoooslatcerd is dat de Dallecbe KHzer op drie piaatwen tegelijk gezien werd Dit is le verklaren door het volgende veraH eddiJk niet waar maar toch aar gerondeo Zoodra de keizer naar een plaats au het front gaal worden er twee oWciercn die eenlgsxina geilden op hem bi de ik erlijke auto s gexet en de rlj dan met qusMe kelsms versiAUIsnde rl ruigte ijil eehlCT ia éu HjB acUp 1 lingn M Zoocigwi we mm dan nooit Maar dt echte ktnzer Is ea rwliazen d dotdauu zicb ovor ds ai vlieit van Z M Zoo segt dm K aro Pno August gewond LuNDtN 21 Maart Part Alhier ia wa KopeiUiagen berlobt ontvangen dat fa VM rde zoon van Keiaer Wilbeün gedurende oen autoril m November een ongeV al bad Hij brak een kaakbeen en werd aan zyne beenen gekwetst I e vorige i k heeft blJ etm operatic ondergaan en ibitim é er gevaar dat bij het gebruik au zijne beenen zal moetMt De ihat van i pandau LONDEN 21 Maan art Loeaeosobe bankiers derten in de Times mede dat het bun opgevallea is dat bel goud dM ZIJ uu ökandinavlö ontvangen bestaat uit euvtirelngns anno 1 172 met aan deeeno zijde een ttohild eu aan de keersl de de biistu van Koningin VltHorla Het ia bekend Ut een groot deel van do oorlogsHcliatting door l raokrtjk aau Dulla land betaald In 1872 beetwid alt tosn nieuw aangomuute t JigelBt Bouvanipie In datzelfde jaar werd de Duitsohe Ryksoorlog l Ks geborgra In den JuUustüen te Spandau Brandenburg Da werden ta de kelders de 72 millioen In gotid V an Frukrijk voor noodgevallw bc V aard Zoo goed als zeker ta thans die Dultnohe schat aangebroken en wordt ntet vlat goud d Import uit SkandJnavlö be taald bij gebrek aan exportgoederan Waarom zijn er geen aardappriw te krijgen H RLIJN 21 Masn Part Uoewet de regoerlng maxlmum prljsen voor aardappelen Xtevii vaetgtwteld blijkt dat d tiandolarm met groot gentak door de maxeii vuu het nel heen kunnen sweumien I c prijs voor gewone aardappelw beitraagt 2 0 Mk lot 1 00 Mk die van lootaardappelen 6 10 Mk per centenau Nu doet zich eohtor het geval voordat iiifinaiid gewone aardappelen verkoopt docli Itdineen poot aardappelen Indira de regeering de maximum prij VM van belde artikelen oven hoog stelt m dit euvel verholpen doch de aardappelhandelaren lijden eenige sobade wHke ecliter door de ovM winMen welke slJ gemaakt lietitwn ruimschoots gedekt zIJd Zeppelin aanval op Fargs PARUS 22 Maart In de afgeloopen nacht heeft oen Zeppelin bommen geworpen op Parys en BatignoUe en Neuvilly Twaalf bommen weirden geworpen welke op enkele plaatsen brand veroorzaakten Franache vliegtuigen joeI gen de Zeppelin op de vlucht die ook door kanonnen word beschoten NIEUWK OITOAVEN By de BoUandis Drnkksrg c n verRcfaenen de volgende brochnrps Onte Oroote Mannen serie 1 No 8 Frana Uala an Jan Steen door Oornelaa Veth Ome Kolonitn lerie II No 9 Het Javaanaohe Tooneel door Dr H H Juynboll Direolenr van a Ryka Ethnographisoh muaeum MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam Vette Oasen en Koeien goede aanvoer prycen waren voor late kw 47 2o 41 en 8e 36 cent per halt kilo Vette Kalveren redeü aanvoer late kw 33 2e 30 8e 27 cent per half kUo Vette varkena kleine aanvoer Iste kw 46 2a 41 3a 33 oent per half kilo Sobapen redelgk aangevoerd Handel in vet vee atng dooh prüahondend Vette kalveren met redelyke omzet Vette varkena in de iwaro soorten redeiyk mindere soottaa veel lager door het uitvoerverbod Schapen pryahoadend Telegrafiscli Weerbericlt van het Koninkiyk Uateriologiach Institont te D £ BILDT Hoogste bsrometeratand 771 7 te llonchen laagste atand 745 1 te Stock Vervaobtiag tot den volgenden dag Matige tot krachtige O tot Z ina toenemende bewolking later wau achtjniyk regen zelfde temperatunr Nagekumen Advertentiën DELFIA Delftsohe Slaoliei om te bakken en te braden VcrkrligtMar bq J C DEN BOER mOENENDAAL 11 Tel 258