Goudsche Courant, maandag 22 maart 1915

53e Jaargang 12738 in dan de 50 000 ïr boete de fttad XhtWi rfH u opg egd Mf n UK M zoo antwoordde de beer Van tl r VetvR iHuiand neutraal U en bo v iidii n In B dgUï buiten do partijien moet laan nk i lo vvri vragen lell n Dat m loKtig Xk gelool graag al inen IkA i i dat d w IhmHc op de IBoigra ia Hoitnnd indruk heeft gemaakt Wij kentx H ctiMT de gegevens niet waarop ie l uitHc Koverhead die beelinKtog tvatitgorioiiRti vi kunnen dc e dus ook niet ht oordeelen IJ Ui toch van meening niet waar lal de bevolking zich goed en verfitanhg gedraagt Z fr zeker meende de beer Vim der V dat ettnig kwajongens in Antwer Mii zich mindiv goed gedroegen ia Hh m kwajongenw eigen i ook in vrede tijd i n dat bet aaoplakk n van I iiitK he overwinningen door de Belgen minflfr aangivaam ontvangt wordt Ir njpHlJk Maar dat bewijnt niet dat de iM voiking zloh nrinder goed gedraagt Hot kiriui n tio goed iHechta I of 2 periwnm fCWfient djn die de bilHten heliben ajg t4Cbourd of verminkt ftan or vwl vluejiteltngen terug zoo vroi gi n wij den hetT Van der Vemi Jfl z koimso than B l g binnm MtroofiMsn Ook wordim er weer 2aakiOH gi hLan tm komt nwn om zim stangen l vers org Mi Bov rnHpn nii de poUdienM w i r o iig i lD horfrtoliï ontvangt mi n tMTHooiilljk bericiiton die naar hiiil oon Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelMks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel n de Postkantoren Telefoon Interc 88 telefoon Interc 82 Do houding van Bulgarljo 1 11 medewerker van het Bwllnw TagfblMt Interviewde Halil Bey dio maJtelUelde dat hli mol en efÜdaBlo pollUeke i uiKng to Sofia was geweeet enatdaar e n gunstig eteuiQilng aantrof Unrtront ijn huldigt sending naar Bertüa mkèa llalil da deae diende om voetot téhauden met leidwid personen rua de bal eiïlandsche pollllek Hij wilde ook alhier rapport uitbrengen omtrent sijn hidrukk n aangaande aljn üalkanreis Omtrrat de militaire Mttiatie van Turkse ael hlJ dal alle berlchiwn over eoo pantek te Konstantlnopel onwaar zijn i r heerseht Een kerkdienat £ en fVansohe luitenant schreef aan zpn vrOB Utjn brief was nog niet dioht en daarodi doe ik er nog een woordje b Ik oen vanavond naar de kerk geweest Dat zal je verbazen Edoch het is zoo en in dit beecheiden dorpskerkje heb ik zachte en sterke gemoedsbewegingen gehad Ik woonde een dienst bg zooals jy er nooit een zal büwonen Hy werd gehouden door een kapitein aalmoezenier en de kleine kerk was vol soldaten Wy zyn allemaal door elkaar officieren en mansofaappen en toen by het opheffen der hostie de mooie tenor in een onzer grootste l arysohe sohoDwbnrgen weerklonk en het 0 Salutaris zong toen ik Verzeker het je was de ontroering groot Het kanon donderde htovig en zgn gerommel begeleidde den zanger Arme kleine kerk Nooit nustohien genoot ze zoo n eer Ginder lieten menschen zich dooden en hier in zoeten vrede patten andere menschen geestelyke kracht om wel Berichte Zl dte zich mat Iniaiig van i April op dit BUd bonnecren ontvanfcn d tot dlan datum vencliMnandc oummarf gratis Bxeiaplarcii wordan turae tar kennli mafclaf toafaamdaa DB ADMINISTRATIE MILITIE Inaahriifrogister □ Alpha b tlBOhRï Kister r De BUHGEMEESfTI R èt Gemeené OÜUÜA maakt bekend dat het InBchriJ vlngMcgiBter voor de Hchtlog van 191 met het daaruit opgemaakte Alphabetiac ficgteter gedurende aob dagen vao de 2aen Maart tot to met den Slen Maart a ter tieowenteeeoretark voor eef Uider ter lexing ligt Htj veetlgt er voorte de aandacht op lo dat binneD den tijd hierboveo vouiiwld tegen deee regiaterfl bezwuea kuom n worden Ingeèraoht Wj den Commissaris der K Hilngin in do Provincie 2o dai het bezwaarschrift behoorlljt met rodwien laoet aja omkleed en on ongezegeld papier kan worden g steld o dat het bezwaarac rift e i g e n h a n dig vaovi zijn ondierteekend dooh dal oadert ening door eem ander perwwn iy toegelaten zoo bij het bozwaarsohriU een Iwhoorlijko voIrowAt woidt bvergelogè 40 dat het bezwaarHchrllt tegen b wtjB van mtvangst bij dten BurgnmecMtor ter Geioeentoffeoretarie moet worden lot 09 dat een bozwaarBohrlft dal niet voir doM aao de eischeo hterbovem genoemd of niet wordt irageloverd binnetó den tijl en bij de autoriteit hierboven vermeld geen m Afs kan hebben Ho dat h bewijs van ontvangst mo worden bewaard totdat hii of zij dleh tieiwaarBchnft indlend in kennis isg fllelil met de uitspraak van den Coóé nH arl8 der K Hiingln Oouda den 2B Maart 1915 De Burgc neeeter R L MARTKNh Uitnoodiging Huismoeders aan De Directie der Oliefa briakenOalvé DelftteUelft noodifrt hierby Huiimoeders ett ndere be angatellenden uit tot het bijwonen der bak en braadproeven met DelfUche Slaolie en Dolftach Plantenvet Delfia welke door haren kok en verdere vertegenwoordigers tot en met Vrydag 2B Maart a s telkens den namiddags van 2 tot 5 uur zullen worden gegeven Deze demonstraties vinden plaats in de zaal Kunstmin van de Sociëteit Ons Oenoegen Boolekttdo to Gouda waar do kok der fabnok allerlei gerechten in do olie en het vet gereed maakt De toegang is voor alle belangstollendon vry en gaarne wordt de gelegenheid gegeven tot het proeven dor bereide spijzen en hot inwinnen vnn iniiohtlngon Morgen Dinsdag wordt oen algemeen menu gegeven waarop voorkomen mayonnaise saus visoh vleesoh eieigerochten moelspijzen etc Woensdag is aangewezen voor do bereiding van v rsohdlende eiergerechten en meelsptjzen zooals roereieren raet croutons omelettes drieinde pail wentelteef je8 flensjos o ioboll6n appetboignets boekweitonkes cto Donderdag worden verschillende vleesohsoorten wild en gevogelte toebereid terwijl op Vrijdag eonspeoialevisohdemODStratie wordt gegeven waarop do kok allerlei soorten visoh zoowol eeali riïiorvisoh en zoowel gebakken als gekookt gereedmaakt met de daaAg behoorende sausen Am iedere bezoeksterwordteen receptonboekjeuitgereikt waarin tal vanrecepten en wenken voorhet gebruik det BelftsoheSlaolie voorkomen Hieraanzijn aU een afionderiykebglage ook recepten toegevoegd die betrekkinghebben op het gereedmaken ▼ an spUzen met PlantenvetDellla Wie geen tgd ofgelefenheid mocht hebben in Ons Genoegen een kijkjete komen nemen kan hetreoeptenboakia met de bglage sohriftelbk aanvragenbü de Afdeeling Redameder Olietabrieken CalvéDelft te Delft Hot boekjemet byiage wordt oijmiddellijk gratis on franoo toegezonden 88 De Oorlog Aui het Westeiyk Front Het Fransohe middag oommuniqné va 22 Maart luidt In Argonne sloegen wij nabij Bagatelli heftige aanvallen van den vijand af Wg lieten drie mijnen springen en bostomfr den een Duitschen loopgraaf en wistea Me Ijezel te houden niettegeoBtaandfe krachtige tegen aanvalleD van Am vijand Vijfhonderd meter verder bombardwrdt n FEViLLETOX liiin bulten staat een woont to aUm eïi zijn braoeker verVolgdo Kent gij haer f Neen klonk h t op doHen teea Men kan wi l zien dat gij uw vrijen tijd niet aan uIlgaMi beaUiedt Yvetle Is ene ster van de eersto grooite Ki t zij imiziuk vroeg lloidtua vol bitterheid lem noot Zij zingt voortdurmd valsch daarbij Ir zij lenlijk en wateine onvergeefli n lout la eene l raosobe vroiiw IK zij Is het tQOolHield van onbevalllgheid Heeft zij nog meer g44 reken 7 luidde bel sportend Ja nog An zij heeft ecne onaangename nensstoiir De eorste Indruk Is dan ook ellendig en tooh voorspel Ik u dat ztj binnen korten lijd heel Parijs tot zloh zal treken en hnel wM meer goeatdrlft verwfiiken aal dan ooit 8arah Bernhardt ol zelfs Radid voniiocbten ta doen Waardoor betoovert aij dan wel Door de onsidtuldlgo manier waarop zlJ de liedjes voortraast Yvette Oullbert la de verpen oonlljklng der naïviteit en daar honden dn men rhen vao tiet andere oordea zij beeft haar tijd begrepm Juist en durfn alleeii scbullt baar talent maar het Is geooef om de wereld dol op haar te m en Wordt vervolfd Een b l d r w ik ltlkh li 86 Qy WBet hel dM nog pa stad kort l or M ict hechMvond Dmi heeft uw hlgenool het u itFgfdeeld Mwcello knlkto loertemmeod VU plJl mij vecklaMde JoMoh Of wieiH gelaat owe beiorgde uitdrukklDf er ohoen Ik begrijp nu i emmiDg en het MO mj hoog t oi Miig t Dau wewn bier eene opheldering bkI hem te hebbe to eer dMr ik hem bet gebeurde niet ktm iilUeggto Stel u gerust antwoordde de long vnraw hooghartig Om miiiwntwU ui bf bM aUliwtjgen bewaren HU wil geen onungenaamheden verwekkln dtomijmi MbiMi zouden norpeii na hier te gaan Gij liel hoeiew men u lief k hebh ala men u een bemind beell Vergelijk l lie Met bij de uwe wat ik u bidden mag Du verklaart gij mij den oorlog f Ik lal tgd mwdig hebben aleer tee nderUnge haadelwi ie verontKhulégen kao Het liJ MO Jfaroelte aiHwoordd bankier nederig iM r de hemel geve du gij epoedig In noogt leeren sieo da De Oorlog De iotsUmd In BcIgUÏ Ite hoor W A Van der Veen voorïlUOT van h Aotwerpec entra l Burwl voor Vlüchtethigen wm mo welwlflen In eii g sprek met een onter mpdewerkero een en ander naede tedfnoIcn over ztjn bcvincHngcn in Belgid Op dn vroo hoo het er ia BHglë atU 7 iet antwoordJo dfe heer Van d r Veen wc hot hangt al ran welk Man4punt iiini don toestand in België bevlet I en Hollaodwhe iongo dun vlft BrusBfll uaar 2wltMTlaod ging Het odh wfHtm dat het haar erg waa tegengenaien n xij xe4fs ntet eenmaal wa gevangen gonomen Voor tn e Jonge dame ziet htA er in Bolgifi saai uit eoo gewoon nvt aJs hij ma Kn voor den vluchteliiig die uit I ngoland terugkeert daar wonderbare verItaim heeft V0n td m zijn landgenooten al halv Duitmbera U gaan iiöBchouwra Is toen heele verraaslag al hij tAriigg ko Mi én vrijo en ongedwongim IxNpNlUng van publieke saken hoort en henierkt dat de OultHche overheid zich danr h tiEfdi niet mee enio tt I o ovnrdrcven vwhalen in het buitenIfHitt verspreid Hntrent gewold m dndc tn vroeaelijko atraHen vervoer df r mannen naar bultHohluid zijn gcwoonwitg alWdwaoHt Kn van t zelfde kaliber aid i prookio dat liruw el ondonnljnd la om t i worrttn opgcltiawm De Vereeniging D C G wordt hartelQk dank betuigd voor het bedrag f 132 2 wat e welwillend heeft afgestaan aan de Vereeniging Tot Stean aan Behoeftige Zieken en Hers tellenden Het Bestnur Zniter U CLAUSING Pres A VAN ITER80N Secr E J VAN DEE TORREN Penn Ondergeteekenden bevelen zich beleefd aan voor het vervaardigen van SoHede afwerking Biliyke prUzen Aanbevelend GEZUSTERS UITTENBOOAARD Naaierstraat 8 Goada Te Huuri Villa Sonnevanck Van Bergen IJzcndoompark Te bevragen bQ W BOKHOVEN PAKHUI8KNEGHT8 toratond gavpaagd doon H EIJSSEN Aonmoldiüg aan hot Kantoor Qouwo Dieustaanbiedingen liobben in de Qoudsche Courant r 4 êmeee tff D u advorteUléii koslu sImUs kij Tooruilkeltliig 1 6 regels f 0 85 oor elke regel meer 6 oents OpgMf Dltülmtend aan het Bureau W STIJMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN tJzerwaren Keukengerei Uüwieleii en ondcrdeelen Laiéboiwgereedschapiien en Werktuigen u DRACHEN QUEtLE FLESSCHEN WORDEN OP REKENING I 6 S tU DOCHiunitut AryfitiiO L f A LITER X 15 CT ATUUK ÜKUNWATEB Ai i het hui vaalt lumlioop Üe dtemming U trtecd hoopvol u vaak ohad ik l hoofd en vraag mal Wat van die awnacbia zonder n wilt op zak mort wwden Zy wrtwt zicli ohter vrijwel naar de om iandlgheden ié chikken Bovendien de H lgi bti ariJoid T lae e een o olki oi gewt t vol ievt nslusi en gwdliarlfg Ze heipoa elkaar voort Ook dl meer welg ldfn kouwii lang ttUKrhand wwr terug WiJ z en die gaarne konion om werk te verschaffen en g ld e iatcn vpr €oen aan de werklooz u armen Vr la ook zoo vervolgde U h MT van der Veen niels wat he t riiK zal houden Het verkeer is in t l l iHniand gehH vrij en ala trakfr In lUgrensprovincie faciliteiten komen ten op lchU van het verkeer en beBoherracn 1 1 maalregeieci ten behoeve van de indu tr c landbouw en veeteelt In toepoaMiig konwn dan knjgen de Ijetere ele nU n onder de bevolking tomMnate e i kanH hun huiügezinoen te onderhouden Nu 7 un do werkloozen van de demorallwLTtwki anmnzorg afhwikelgk Over arnMTizorg gw proken weet u wei dat httt Kfminklijk Vationaal Stcuneomilé Iwcl aardig hulp goelt aan de arme Holland ra in Bruwel Üat Ih n hoek uitkoiiM pn liet doet iemand good te zien ilal lut Kofi Nat Hteuncoimté do arm i iri ci on H riiHiide nit t vergwt Men moet centralUeeren want er IIollanderH ook m liet Ztiuku o geholpen moeten worden De ini r V Bijokerorsel vice eonsul te I iiiaui t nl vT h v aiUxo in zijn provin ie u 50 tal ol lot i de beer Van der Veeo ovet Itrt romnrfiie © tor HeMet dat onder AmenknanHche leiding etaat Het ia gewoon lie ncfeüng van de bevolking in Belgiè lilt onder de e hulp volgeoB de heet V 1 V verloren zou zijn geweest De iiuk iiuttengewoon omvaogriflc en moeW lijk uiaar met energie wordt geweilcl De broodnood ia Duitachland an de grens Aio bewlja hoe g oot hoi hroodgebrek In Duitsohland ia ka wel het volgende genWd worden Dinxporlo en Suderwlerk twee pla tHi M die eigmli één dorp vonnea doch waarvan het eerErio m Nederland en het twoffde In Duitocbtand ligt Iemand nu dï uit het Nederlandsch Ülnxperlp naar kcnniaaen in dm wieck ging i ou lat doon ondw voorwaarde dat hij zijn eigen brood m ieetnt daar mm in öüikTwieck bijna niet had Tom hij eeoa D trommel krenti rood meenam het kon voor een ruime portte doorgaan vroeg do douane bcni liarsch of hij zoovee vrat iri ci n jvriiHiide i t hiilij vhtf r IJTl llOBl 700 i 1 en wnld in Dinxperlo ziet ook kans 0111 munt uit ikfi toeetand te alaan Zijp hm Btaat juIbI op do grenB en wei bat nchterliulB op Hotlandmh grondgebied terwijl d voorkant van zi wonmg i uuHi bland taat Onmkit de broodultvoer cLTrertean tiëaa Automobielhandel on Verhuurinrichling RidJdei van Catsweg GOUDA Automobiel gestationneerd aan het station voor het rervoer in de stad a 35 Cents per persoon Telefoon 400 40 A DE RAADT un aiHlTMH imoiinM DuoHTmuHua uu wiuiniu HEIDU W TI lEUUKEI n HEin VIMÜMTL IfAlfA lil I w imRuii Dmm of upki heeft kmo ommdh n n UI I K nmnuiKig udek EnmiKEn lEDEDEEUI UW HUM Et lUIIE FUIBII F I 7I iSTs ïisK sa i Hv r kl ne rtM t a 101 i IJl M Ml iw Hss Vee H Z KaHand i tr M Zttlau N BiUaat 11 Unnhurf Veei FiMwhL Cr Mlii i Dnnik OteiirMl n PlnM HHIIMWMJI laMlb ANTON COOPS Wydstraat 29 Gouda A VAN ZESSEN Schoonhoven DE ZUID EOLLA SrDSCEE Maatschappij van Verzekering op het Leven HEERENG RACHT 12 D EN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000000 CommluariMen Mr M M SCHIM v d LOEFF Prea Dr A E TEN OEVER Mr A S M1EDEMA A M t EMBDEN Dr P H J BEEENDS Mr J W DE KANTER Secr Dlrectöir Mr J W KONING De Maataohapp sluit alle soorten LevemvcrxekertnE tegon lage premiSo Vrggevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Hoeren mowtrmmmmrEcm u w wtopao n té tJ ttSrmmmm Vecttowa t immtm Nfritoden ik worden er in het achlerhuifi paonekoeken gebakken die via de grens in he voorhuis verkocht worden Uit Weenen wordt d d 20 Maart geaeÏDd De verzorging met levensmiddden waarmee het op het oogenblik haperde zal weldra weer in orde xgn daar de bargemeester aan den gemeenteraad kon medetieelen dat contracten vodr den aanvoer van mnderen en varkens waren gesloten Aan de bakkers zal in de eerste vier weken totdat de oorlogsgraanorgani satie geheel fnnctionneert uit de stedalyke voorraden worden verstrekt In totaal is daarvoor 240000 centeoaaro ter beschikking De raad verhoogde het proviandcrediet tot 20 millioen kronen Hongar e levert aan Oostenrijk maandelglsche contingenten koren Amerika s voorstellen De Berlöosohe Amerikaansohe Handel amer heeft zich telegrafisch tot Bryan gewend en dringend verzocht de te voeren onderhandellmgen met Engeland zoo spoedig mogelgk aan te vangen daar zoowel Daitsche als Amerikaansche exporten import handelaren anders groot verlies lg den 11TI 00DIGII G H t Bestuur van het BROKKENHTJIS afd van Armenzorg noodigt U beleefd uit eens een kykje te komen nemen in zijn magazijn Rozendaal 22 U kont dan zien hoe de voorwer pen die V afstond zooveel mogelijk opgeknapt z jn en daar voor kleine bedragen aan de minder bedeelden worden verkocht Dan kunt U tevens zien dat de vraag naar oude kleeren en schoenen groot is zoodat wij nogmaals een beroep doen op uwe offervaardigheid om ons alles te zenden wat voor U geen waarde meer heeft Wij hebben overal liefhebbers voor Het Bestuur W GOL Voorz 1 VAN DANTZIG Vice Voorz W DE VEN Secr B D GROOTENDOEST Penn De Dpukkep A Markt 31 uawt spoedig m toi nor male priizm atte drukwerken OOP m handel aar ptn4ioiiliap bmik Mei w trA Tenstkl ep 1 MERK lettei OIT B T MiOAZira TAM n RAVË1V8WAAYZ0NËN aOMIlfCSSM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pujes van vyf wee en een Tiaif en een Ned ona metvermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART ïm A GI B3ïTlD GOUDA 24 Maart Het Schaakbord S i uur Verg Kieavereeniging BargerpUeht Beleefd veruMkoi wU tet lld tijdig mededeeliaf te mogen ODtraagen van verfsderiagen ceoeerten vennaketijkhe den nu OBi dme dan ia onia scenAii te venseldeB Electr Dr A Brinkman Zn Gonda Dinsdag 23 Maart 1015 miwM mmm Verscliijpt dagelijks Al behalve Zon en Feestdagen en PRIJS VAN HET ABONNEMENT PRIJS DER ADVERTENTIE N r 1 S6 1 50 1 50 1 90 Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 56 Elke regel meer O tO Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze teniB twee berekend Dfenstaanbiedingen per plaatsing van t 5 regels f0 3 by vooruitb taling elke regel meer 6 ets Reclames f O 5 per regel Gnmtp letters en randen naar plaatsruimte Uitgevers A BRIN KMAy EN ZOOH no K vi LniK iim I d kanopneu eii de aiinminiliii iH iU ven de l e entigde buUeiihlwllirigen te rwhtt r tijd te vernieh n De val dor vesting waamiedo het oppereooiinautk an h t legiT mnde laugen tijd iiad iiKK len rekenen hodit geen invloed op don toi fttand in bot algemeen De Inneming van Maoel De KusfK n hoblïen seint de oorreepond nt van de Dallyi ifiVB uit Petrograd Hiet hun opnwrsoh baar Mcwel Mn volledig Buooee gehad Do Duitaoho grenswatlit werd verrast en leed aware verin ra voor zij in de BaltiBcbe vesting lutlitte Do heek mlddcn sBCtie van het noordelijk front van de llobr en Narew saoionvloi img tot bet Augustowo woud ia nu soor oorlogfloperatle gesloten De HuitHchore hebben het vervoer van verttche aimnimiiie langs Am Lyckweg gestaakt die zich ais een pier door de overslrotwidn meerassen uitsUokt Memel ia een derde klaese vewting ver liidigd door een ouden citadel tnet lor t Il aan do landzljde De nauwe toegang nn tut zee wordt echter lioschermd door zware batterijen aan belde kanten De Uiiatdsche opniarsoh naar Memel meent de militaire medofrerker van de haily C hroidcle is geen g0Wfll Hg gebeurtenis op Kichself maar hij heeft tooh Jiikero bcteekenis De Daltsohe beilohtf i r over loonon hoe gevoelig de Duitnelie I legeerlng en het Dullsohe volk voor elken inval in Oo t Pruls n ïljn OostPruisen is een van Dultadiland s graan Khuren eo n bolwerk der Jonkers In UuilwcliiT ua twee mynen ti ht blien laten prmgeu onze toopgraveti Zij deAt u een hovigen aanval op m front Tweehonderdvijfüg metw verder werd de ijaitd m een woedend hairfgoneen terug fi dreven on bij zijn terugtocht kwam hi onder het vuur van onzt artillerie waardoor hij hevige verliezen let d Hf t groote DultRC e hoofdkwartier meldt Jd 22 Maart Op het Weetoltjk oorloaaterpdin 1 wa chtelijke poging der Franschen om ize stelling op d Zuidelijke helling der Kti hoogte to neinen mislukt ok m iinpagQe ten noorden VM I e Moenil m naoht © aanval d r Fran len afgeslagen Alle pogingen der ransohen oju de etoUing vteï Ri ichs ackorkopf te herwmnoo bleven aondor resultaat Aan het Oostelijk Pront Przemysl gevallen De HussiHcho legatie te b Gravcnhage W elt mede het volgende Communiqué van den grooten generale ial De voaüng Pracnvysl heelt hedcaodi len gecwpltaleerd De val VMi PrBemjHl IJlt PKTRüGRAD wordt dd 22 Maart geeehid hoofdkwartier meldt dat hedenmor fcon d i vesting Przemytrf zich overgaf aan onae troepen In liet grooto hoofdkwartier werd la Il gi nwoordight id van den Ozaar den opperbevel UebbtT don Groothertog eo deo ganiKhen ataf het te Deum georiebre rd Het lliutsche üonmniniqué van 22 Maart iJteldt Uit M iiel zijn de Russen gisterf n na een korten atrijd teo Zukleo van lie tad en eon hardnekkig Htraatgevecht Wider verdreven Ondw d bescherming der Ruwisoho troepen heeft het Ru8 lhphe gepeupel zich hier vergrepen aan havo i goed van o w inwoners en hier lu l particuliere eigendotn op wagen g Udco over de grenaen gebracht I en nader bendit wntretit deae gebeurtenisf en stal nog gepubliceerd worden Ten Noorden van Mariampel loden de Husaen bij hun afuivallen die afgeslagen worden zware verliezen Hot oflidoelo Ootrtennjköcho conBminl iué van 22 Maart meldt Na vier maanden lange üialuUIng ia Ie veHting PrzemyM heden met eere gevalle Daar de uiterste zuinigheid in erplegingsrantaoeoen op het oogonbllk an den uitval nog sleohts een togmKlaod van drie dagen veroorloofde ont ing do ooiuoiandant der vesting bevel iitt afloop van dit tijdperk en na veniloiiging van het materiaal de plaats aan dm Mjaiid over te laten Het gelukte KiHncn lil Btaat stelde tot v a opniarsoh o er ikm harden grond In het ultwsto Noorden In eik givval onthult dwBO bo eging nog eens mvt de karaktetistlek KiiHRwche taaiheid en vaalhoudondheid en de kracht van het Hussisclte leger oni herhaaldelijk trots tegenslagen het often wief Ie hernen en In de Karpathon Het Rerl Tagehl vernoemt uit de t arpathen Aan bet einde der week kan orden gcxegd dal het tegen olfenslef der Itunseti in de Karpathen niret groote verliewin voor de Ru w i die gelieole vel den iiKt lijkeu aohterllcten ovfwral lot Hianii gebracht l ok in de Boekowlna konden alle RuaKinohe pogingen worden verijdeld Op omiiiige plaatsen wonnen de DuUadiOoHtenrijktwhe irm pen koUs terrein De stemming in Italië A m vijand niet bestri Mche inval boteekent het verllea van zoo stfl ino pelljk voednol op een tijdstip dat it regeerii voorzorgsniaatregelen neemt oiJi zooveel mogelijk voodse ie verza mclen Aan den anderen kant brengt de opmarsch naar Memel de Dultschc koelliIoedi Wd In verwarring De Duitr scluTB haddien tooh te verstaan gegeven ilat de Kussen verflagen waren dat bun geeËTtkrachl gebrokmt wan Thans nemen IJ bet offensief en nog wel op Duitschlaiid s gehelligden grond Zelfs wm ilin denburgIegendie zal het moeilijk vallen dit zaad van twijft weg te nemen Wij kunnen op fu oogenbllk nog niet xf ggfa ot de aanval op JAtnaei enkel em uitstapje is d n wel of hij bewijst dat dfl nieuwe Rus sche troepen titans sterk Kenoeg zijn om de Russlnche linie tol aan de zee uit te strekken Wanneer hcA laatste het geval is komt de herte veldtocht in het Ooftttio iD een ander HtaJium Misschien is de Ixüweging tegen Mnuel mogelijk geworden door het warmer weiT lat If rwiji Ih de moerasdfstricten naar hel Zuiden onliegaanliaar nmakt en dus oo het Kiissisehe front daar dekt de Uit Barlyn wordt gemeld dat in ItaJië de EngelBchPransche nederlaag in de DardaneUen op het groote publiek een diepen indrak maakt Ook in de politieke kringen vormden de zware verliezen der verbonden vloten het onderwerp van levendige besprekingen terw l alle andere belansen op den achtergrond werden gescboven De voorstandett der neutraliteit vinden daardooi vSraterking en de interventionisten wrirden rastiger Alle deskxindiffen ftemmen hierin overeen dat teiorceering zoo deze mogeiyk 16 sldphts mot ontsagiyke vefhezen éootJl0 Toeran ml e q = De Matino geeft in een hoofdartikel aan de Italiaanaohe pers den raad om in dit voor Italië besliuend oogenblik de grootste tentghooding in acht te nemen Artikelen als tegenwoordig bij het dozyn gefabrioeerd wordan zijn feitelijk een aantasting van de rechten der Kroon die alleen over oorlog en vrede heeft te beslissen De onderhandelingen welke thans pvoerd worden zijn onder de huidige Omstandigheden buitengewoon ernstig en daarom moet men die met vertrouwen aan de verantwöordelyke staatslieden overlaten en niet verstoren door de publicatie van alles wat in het buitenland daarover gezegd wordt De pers van de Triple Entente gaat het blad voort doet ontzaglhk veel moeite om te verhinderen dat het Drievoudig Verbond op een nieuwen grondslag gevestigd wordt Zij wil tweedracht zaaien en verspreidt leugens Italië moest ziofa niet tot zulk een spel leenen de outiin die uit liefde geschieden ook heel den ontvang van dat gevoel aango cn en dut men er daarom medelijdten UK lüOet hebben Ik kan niet voorspellen wat zijn zal luidde het ijskoud maar ik verzoek u Ulij thaus awi liet genot der muziek over te laten Ik wensoh niet in gesprek ver diept to blijven met den man tegen wien mijn echtgenoot zulke rechtumtigt gri ven heeft I mmanuel de Joflub verwijderde zicb met de woede m het hart ACHOTE HÜOFD STUK I r zijn dogen in bet leven waarop bet Is alsof een booze macht gezworen iieeft ons tot wanhoop te drijven uiee waaraan wiJ ons vaatkiemden bteekt tusschon onze handen af onze ia ate bmp wordt vernietigd en nergens waar w ook den blik beenwenden zien wIJ een enkelen llohutraaj van nitkomet flikkeren Het was ooBtreeks tievi ure op df morgen toen Onno Holdius zijoe verlalten haardstede N reikte want liij had dien Mawdag een vroegtrein genomen des Ie eerder m de stad te zi en zijne laidt te kunnen hervallen De portiorster die hem binnen zag treden setde tol hem Gij zuit op het voorportaal uwer tet veriBe ng een beer vinden die u opwacht ik vroeg hem i ik de Ihm scfaap niet kon overbrengen maar hg iiioost u etf i r eo De jonge kunstenaar antwoordde haar ilat hot goed was en beklom dn trappen Hij vond werkelijk op de roodf uwH len liank voor zijne deur een Iwkondo 7 iltl R hl t waw de directeur van d n 70uH rtuin waar hl gewoon was des avonds te npelen Het spijt mij dal gU aoht hebt mijnheer eide bij haastig terwijl hij do deor met zijn hulaaleutel opende wtH zoo goed bUuien te gaan Terwijl iiiijne vrouw buiten is boudm wij er geeo diensUtoden op na anders waart gij aaivRionds binnengelaten fie Directeur antwoordde niet zijn blik 7wierl vol verbazing over de fraaie meulMds dto de versdiillende vnirekken welke hij docH loopm mof t vwMerden en iiij eindigde op ietwat spoUenden toon te 7i gen Het ziet er tang niet kwaad uit bij tl Menig rroteuler roooht wensolien zulk en tehuis te hebben Ünno s eerlijk g 4aaA werd door een purperen blos overdekt Hij begreep maar al te goed wal de man veronderstelde Ik had het ongeluk miine moeder te verlk sDen zetde hij met trllksido stem m eeti deel van btfe kleine nalalenMhap ticstfledde ik om mijne vrouw vm eenige weelde te omrtfl n het was ds enkele vreog lB e Ik haar votsdwfïeii kon De directeur voelde icich beschaaoid Deze eenvoudife woorden en do toon waarop xij geuit waren Helen faeoigeeo IUIJ6H over of Onno sprak de waarheid en zieh in den hem auigebodcn leunhipttwi latetMÏe neervallen hernam Wj Mijn hemel I vriend Ik ko hier ntet met eeno goede ti diDg f o zaken gaan £ M t alocht Waarlijk prak lloldius werktulgelijk en den slag reeds aan vodeode koiiK n Ja gij tunt dat trouwens zelf wel iiagaMi hei wedder Ik dezen gaanchea romer zoo onzeker dat de lieden zleb ik R av Mid nauwelijks buiten wagnn Ik heb nu reud i tienduizend Irano mfnder verdiend dan verleden jaar ooi itezen Ujd en Ik ben we4 gedwongen IwzuInlglngTO te makon Het sinjt mij zeer voor u en waarschijnlijk ook vow mij want Ik mag a niet verlM gtffl dat zoolang als Ik geen betrekking gV Vonden hel die beter met mijn talent overeenkomt mijne werkzaatDheden bij u loljn voornaamste middel vait iMfitaao uitmakmi Dan is het geducht jammer Holdlus want wij moeten voortaan schelden Ja ziet gij ik lietrenr bet v t gaoscher harte want ik weet te waairdeereo hoeveel gaven er m u Bdiuilea maar men mw t zijn eigen voordek op bet oog houden imjne Itozocket zijn geen muzlfdükenners r e viool is te goed voor hen Zij willen straallledje hooren zingen éo r de eefte ol andere vrouw 4oiider stem maar d e hen vermaakt k heb u dus iimetm vervangen door Yvotte Göllbert Onno Kat daar als versuft tegenover