Goudsche Courant, woensdag 24 maart 1915

Ho 12739 Automobielhandel en Verhuurinrichfing Riddei van Catsweg GOUDAa Antomobiel gestationneerd aan bet station voor bet vervoer in de stad h 2 Cents per persoon Talefo 400 40 A DE RAADT Bericht Zll dl ileh in t Ingaai van i April op dit BUd akaM r a oatvaai n d tet dl n datam verschlln nde nummer ratls Eznaplarwi word n f aam t r Ic nnls Mklaf to ond n DB AOMINISTRATIE De Oorlog Aan het e t lljk Front Het Fransche middag communiqué van 23 Maart luidt Dnitsche aviateurs wierpen bommen op Rheims Drie burgers werden gedood Wy sloegen twee hevige tegen aanvallen naby Bagatelle af Het groote Duitsche hoofdkwartier meldt d d 23 Maart Op het weateiyk oorlogsterrein werden twee naehteiyke aanvallen der Ffansohen bg Oarenoy ten noordwesten van Atrecht afgeslagen In Champagne lieten onze troepen met succes eenige mijnen springen en sloegen een nachtelnken aanval ten jltjorden van Beausejonr af Kleine aanvallen der Franschen bg Combres Apremont en Flirey bleven zonder resultaat De aanval op onze stellingen ten noordwesten van Badonviller mislukte met zware verlieaen voor den vijand onder ons vuur Op Ostende hebben vijandelyke vliegers weder verscheiden bommen ge worpen door welke geen militaire schade aangericht werd daarentegen verscheiden Belgen gedood of gekwetst WOTden Noordwestelijk van Verdun werd een Fransche vlieger naar beneden geschoten Een met twee Fransche onderofficieren beaet vliegtuig werd gedwongen by Freiburg te landen De inzittenden werden gevangen genomen In België Men meldt ons Te Mouland werken Rassischekrygsgevangenen aan den in aanleg zynden spoorweg Aken Vise In de dorpjes langs de Nederlandsohe grens in België krygen de bewoners slechts 200 gram brood per dag aan de bezetting die in die plaatsjes vertoeft wordt 260 gram brood uitgereikt FirmaC SMITS Sclioenhaiideï Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HËT ADRES VOOR IEDEREEN Voor Mifljrar krik Certificaten van Oorsprong af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda benoodigd voor de vertending van foederen uit dit distriot naar de Ameriaansohe havens per HOLLAND AMERIKA LIJN fln verkrijgbaar ad 40 cents pei stuk ClaoliMial aagaO ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON Markt 31 Oouda lej deWedsE Alter 269 Gedoopte Gracht 269 DBN HAACi geeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedrag en Betrea en DaaesUeeding Koopt g eheele of gedeeltti van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan huis te ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p oj yA4 M n ADBES Kej deWeiKALTSR 2fi9 Ged Gracht 369 DEJS HAAG te Reeuwijli in het Koffiehuis van den Heer C BLONK op VRUDAO 26 MAART t915f des voormidaags lO j ure ten overstaan van den t Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN van Het enkele jaren geleden gebouwd goed onderhonden van vele gemakken voorzien 26 WOONHUIS geteekend D 40 met grooten tuin en bergplaats te samen groot 1210 centiaren gelegen naby de R K Kerk op h dorp te Reeuwjk Dagelijks te beiiohtisen Nadere inlichtingen geeft de Notaris 86 O zeker het konX w Ihane maar op aan doQ Ueden to toonen hoezeer meo ZB veracht Ea waar hebt gU Üen par ruHisTOgel ootdelrt 9 Bij Eobert Sail in zijn koHi hul V Chat noir Ik heb dan ook reed e iBv4e E oiiiDg ootwocpeo voor Ao aan pWEh ten een twkening me ieders asiir dacht zal trekken Sali heeft eerst ontdekt wat r In ha r sohuild hem kooit daarvoor dua alle eer toe ea Uc heb daarom bedacht een groote zwarte katte teekenen uit wier Maart zij oprijst als o i bloeo Haat dookwrood geverfd haar ontMert bet geheel wel een beetje maar het vestigt tevens door zijne afgrijs ijke kieur de aHtdacht op haar Kd gij komt mij ze en dat gij oiij dow deae nteuwe sier vervaagt f Gij weet nkt hoeaeer ik bet betreur mijn waarde Iknlf ben e a hartstoehte tijk Itefhebber van mtizi en zoa des dag zegenen waarop wij het publiek door ware kuoat konden trekken maar ik vrees dat onze bezoekers nog lange jarra zullen b ioorai tot de wereld die zich niet om de oude meeeters bekommert Kott fk a ttogi maar beboudeo om GOUDA 24 Maart Het Schaakbord SViOwrVerg Kieavereeniging Burger BelfMild verioeken wij geng M tijdig medndMUlls te mogen oatTsiigen vso verf erisiffeB eoiioerteii vermakelijkhecl B eua fmi ilese dan ia oais Sffeads te vermelden Elaetr Dr A Brinkman Zn Oouda Advertentiën Te Huuri Villa Soimevanck Van Bergen IJzendoornpark Te bevragen bq W BOKHOVEN Oodergeteekenden bevelen zich beleefd aan voor het vervaardigen van SD Sollede fwerking Biliyke pHizeti Aanbevelend GEZUSTERS UITTENBOOAARO Naaieratraat 3 Oooda + Electrische ers ilznigers loel boieviijiDi te koop en Ie huur HaarprQi per dag Electrische Stofzuigen f 5 i Stofzuiger m handbeweging 2 50 J H KROM ZOON TELEFOON 333 RefHiratMii aan all aaartwi DELFIA Delfteohe Slaolie om te bakken en te braden Veilirqgbaar bQ J C DEN BOER OROENENDAAL 11 Tel 258 Openbare Vergadering voor alle uuEisrmooxs n biiiiiüiszdiieii mM Woenadag 4 Maart half zeven In de Melkialon van KRANENDONK SPREKER De Weled S ergeleerde Heer Dp BOONSTRil van Wageningen HET BESTUUR Komt allen I ClTNOOmOlNG Het Bertnur van het BROKKENHUIS afd van Armenzorg noodigt IJ beleefd nit eena eeh kylcje te komen nemen in Kiin magazyn Uozendaal 2 J Ü kant dan Sn hoe de voorwet pen die U afatond zooveel mogeiyk opgeknapt vi ki B bedragen aan de minder bedeelden wordeiv verkocht Dan kant U tevens zien dat de vraag naar oude kleeren en schoenen groot il zoodat y nogmaals een beroep doen op uwe offervaardigheid om ons alles te zenden wat voor D geen waarde meer heeft Wij hebben overal liethebben voor Hat Bestnur W OOL Voor 1 VAN DANTZia Vioe Voor W DE VEN Seor B D GB00TEND0B8T Penn W STIJMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJaerwaren Keukengerei Hijwielen en ondcTdccUii Landbouwgereedschappen en Werktuigen u VERHURING bij ondephandsohe insohrijving van de Hof eiede KLEIN ALENVELT gelegen te VLEUTEN bij het dorp aan spoor en vaarwater met goed onderhouden gebouwen benevens 31 hectaren wei en 16 beotaren bouwland voor den tijd iima 6 Jaren aanvangende de landen i Ncwember dexes Jaars en de gebouwen I Mei d a v Gegadigden worden verzocht de door hen en door twee gego le borgen onderteekende inschrijvingsbiljetten voor of op den 16 April aanstaande in te leveren te Utrecht ten Ilnize van den Heer J DE KLERCK Maliebaan 00 bij wien de voorwaarden ter inzage liggen terwyi nadere inlichtingen sijn te bekomen te Vleuten bij A BATENBURG Haize Alenvelt Hoofden van Bedrijven Handelaren Wieken Raagstoffers Witborstels Trappen Sponzen Zeemen Dweilen Winkeliers Besturen van Vereenigingen Particulieren Laat uw drukwerk maken Ier drukkerif van Dienstaanbiedingen hebben in de A Brinkman Zoon Goudsche Coura t ateeéa eeeea Markt 31 Tel 82a Due adf erteDiièi kostei slMkli kij Tooroitkcttling 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf nitslnitend aan het Bureau Spoedige levering Keurig werli tot billijken prijs J ennisgeving verhoogd op per bus van 1 kilo DBACHEN QUEULE 1 06 0 58 0 23 Wegens de voortdurende stijging der noteeringen van de grondstoffen hebben wij den prijs van FUSSCHCN WORDEH OPREKEHINGj CESTEiaDOCH BU TlUUGSAAF VEROfCj M LITER A 15 CT 1 2 M M 1 4 M NATUUR bronwate r i 10 AJSr SUfTTDjS BLOOKER S CACAOFABRIEKEN VÉOU lÉrrijlJidH Mi iqml Hmniii nrk l4SI Onb twt tbaaf htt best e en foedkoopste motorrlwlcl Wearwell Rijwielen qji t 8if ik H faiq h pfQ AI R DE GROOT YKfeiweg 79 GOUDA Pryscouranta gratis IMPORTCUItS OEBR SFEBOL Amsterdam 53e Jaargang Woensdag 24 Maart 1915 mmsm govbmt I i© CL T s © aa d v©xtea xti©TDlD d voox G o a d a © aa Oaaca ©tx©3fcdaa Verschijnt da lijks behalve Zon en Feestdagen PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f t 25 Idem franco per post 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 0 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f O Sb Elke regel meer 0 10 liy drie achtereenvolgende plaatsingen warden deze teven twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f O Ï5 per regel Groflte letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BBIHKMAK EN ZOON inlu ifriii der sohMisgravcrfl indurtriear Ix iders liet aantal geïnterneerde Ruasi clie troepen bedrog 5000 k 8000 man Ovt rlgens m dif militaire toestaivd tbana fel beter dan tot duBvor en hoofctiakolijk Hedert lM t liegln van den oorlog Wij kunntHt dan ook nH 4 onverzwakten moed Ac loekomst tegemoet zien De Weonsche bladen zijn allen vol leedwt en over d i vai der vesting Pruomys e txHiHtateeren dat de Kussen niet door de venhsiiging xijn gebrokini maar de verdedigers zeil iW pulnhoopen aan den aanvaller liebben gelaten Do helden an PrzcmyHl die i maand weerstand liodiii hebben nlot vergeels geetreden hol dot l dat de vittting ntoort vervullen heeft f vervuld 4 n iand lang was cHe een doom In het vleesoh van den Rus 4 maand heeft xij st rijdkrachten van di o aanvaller eten vast te Iwuden terwijl op het looiieel van don wereldkrijg geiM urteuisHen van lieteekmls uloh afspeelden Meu kan zich den toestand voortstellen zooals die was vóór de Insluiting van di veeiiug tm men zal zonder uwer zien wat do vesting heelt uUge i rkt To4 n drongen de Rus a over di KarIjaibon t a poogihMi naar Krakau te komen en nti zijn de Karpatbenkammen la aM bezit der Oostenrijkers en do Rus nit chu aandrang naar Weet Uallcl6 Is woorHtaan Dat l mede biogclijk geworden doordat Przeui ui stand hield Do bezetting beeft tot lu t laatst actlev eu weerstand gehoilen zooveel alu menschelijk luogidijk WÊê Mot oUerraardIgQ hridhatiigheld heblicn de topperen vw Przemysl de plannen van de legerleiding gadiwid Nu nu zij na liun laak tot bet uiterste te tietibi vervuld de plaats van hun roenivotle daden vorlaton zonder gealagen to ijn groei bet leger on het vaderland lifu tiiet bewond jriug n dankliaarhold 1 e bladen oon3tale riai del boe betreureoëwaard de capitulatie der vesting die haar doel vervulde door tot op het laatst tegenover d n vijand haar ijzeren wil deed Keiden ook zij toch zal dit gei invloed bflilK n op den aig m K ien oorlogstooHtaud ant dn IxMllsslng ligt bij het dappere vWdloger en de monarchie kan ook 1111 nog vol vertrouwen wn good einde an den oorlog t entoet zien 9 Aan het Zuidelijk Front By het Suez kanaal Uit Londen wordt d d 23 Maart Ofüoieel gemeld De Ëngelschen hebben de Turksohe troepen 8 K M ten Oosten van het Kanaal by Suez verslagen De Turken zijn nu in vollen aftocht De Duitsche generaal Von Traumer bevond zioh bg de Turken Te Fooron la Oomto bij Noorbeek leyn gisterennacht door de Duitschers terwijl zij aan de grens in hinderlaag lagen 16 Belginche dienstplichtigen en een persoon die als gids diende gevangen genomen Aan het Oostelijk Front Het groote Duitsche hoofdkwartier meldt d d 23 Maart Bij de achtervolging der uit Memel verdreven Rassen namen onze troepen RossiachKrittingen en bevrijdden meer dan drie daizend Duitschers door de Russen meegevoerde inwoners De Russische aanvallen aan beide oevers van de Orzyc werden afgeslagen In de Karpathen Het ofËcieele Oostenrijksohe communiqué van 23 Maart luidt Offieieel wordt hedenmiddag medegedeeld dat in de Karpatben de gevechten van af den Üzokerpas tot Konseczna voortduren In de laatste twee dagen werden weer sterke aanvallen van den vijand afgeslagen 3300 Russen werden hierby gevangen genomen In een gevecht dat om de hoogte bg Wyszkow gevoerd werd gelukte het den vijand uit zijn stellingen te werpen Acht officieren en 685 man werden gevangen genomen Op het overige front viel niets vermeldenswaardigs voor In de Berliner Börsen Courier leest men het volgende over den str id in de Karpathen Niet alleen bet onderhoud van de troepen en het aanbrengen van het oorlogamateriaal stelt ons in dit moeiIgke terrein iederen dag weer voor dieuwe en onverwachte problemen de strijd zelf heeft ook moeilijkheden die men eerst begrepen kan ala men ze met eigen oogen heeft gezien Het heele landschap ia één enkel eindeloos stnk gegolfd zink ledere rib iedere golf moet stuk voor stuk genomen worden Het is veel als men in twee dagen een paar honderd meter verder komt Onmiddellijk moet men zich weer ingraven ia de sneeuw on in dea harden bodem Plotseling ii de zon dan weer zacht De manschappen zitten onmiddeliyk diep in hot gswater De sneeuw verhindert het vooruit komen maar de door de dooi week geworden glibberige heuvelgrond niet minder Kiet alleen moet men heuvels nemen ook bergkolossen zelfs heele bergketena zooals de Karcowioza en üzerna Hora zijn er en daar moet de vyand met de bajonet nit sneeuwachansen tegen de hoogte op geworpen worpen Als het eens een keer in den nacht snel gelukt hem te overrompelen dan hebben de troepen die de bestorming volbrachten nog volstrekt geen rust £ r moeten kanonnen op het veroverde kopje gebracht worden zelfs de stieren spelen het niet klaar De houwitsers worden dus in hun kleinste bestanddeelen uit elkaar genomen en door de manschappen naar de batterij stelling gebracht De buit van PrwmyBl TTit Petrograd wordt d d 23 Maarl geseind Volgen gegevftos van dwi gewezm commandant vai Przeajy gttioraal KoeBiiianek bedraagt het totale aantal der krijgHgovangmMn dat zich aan de Russen heeft overgegevon 9 gene raalB 99 frtatodiciereo 2500 officieren m adiiiinistratï urB en 117 000 noldel n Met aantal kanonnen en de overig liuit inoft nog word n vaelges ld De val vMi Pracmyfil Aan de Lokal Anz wordt uit Boedapi wt gemeld De oorlogncorr lierichl m over den val van Przemysl dal de vesting zloli Maandagochtend om 5 heelt overg gi vcn nadat dv uitval bewezen had dat de Kus en hun lashdthtKiriiaiee fUa een veeting haddwi opgeboawiï zoodat e n doorbreken daarvwi onmogelijk was Nadnt alln kanonnm onbruikbaar gc maakt warifi en de kruitraagaxijncn in o lucht waren gcftprongen terwijl allo forten in puin veranderd waren versclioen g interen och tend vroeg eu parle iirtntalr bij den coirwHandont van het i oIt gerlugfllegcr om over een ovi rgavo te onfNTliandï len dear de voorraden volkomen opgc ttMTd waren Do manschappen dio MndB maanden klein rantsoen haddon ontvangen waren door zleklfo e oiitlKTingcin versrwakt IJij dï n t gen Hoordigen stand van évn strijd wan PrzeihvhI nlechts van ondergeschikt belang m tegeusteilUng met nA wrnte beli g waarbij d i Huwten 70 000 man verloren luidden Do slag in de Karpathen net int 1 0 nonved Hinlster Hakal hoeft in do Budapestl Hirlap over den val van Prz iin h1 hel volgende geechrevon De boleekenls van k n val er vesting moet niot overschat word nt Przemysl heeft zijn taak op heldhaftige wijze vervuld In de vesting hadtfc n wij hoogstens 25000 soldalen men vergelijke het telegram uit IN trograd hierboven afgedrukt Red mH De kr g8verrichtlngcn ter Zee Aanval van een Duitaoh vliegtuig Het te Moaaslais binnengekomen Engeisohe stoomschip Elfland dat oen lading voor de Belgium Relief Commission had werd naar de N B Ct meldt Zondafimuddag om vier uur op 4 mglen ten N W van het liohtschip Noord Hinder terwyl de Reliefvlaggen uitwowen door een vliegtuig aangevallen dat sich op ongeveer 350 meter boven hrt schip bevond en 5 bommen wierp Door snel manoeuvreeren is het schip ontkomen D scherven der bommen werden op het dek gevonden Het vliegtuig verdween op hetzelfde oogenblik dat een torpedojager in tgesioht kwam Het leven in de loopgraaf Verhaal van een deserteor Uit Bergen op Zoom meldt men aan de N Gt Een Duitsoher die van de in België gelegerde troepen is gedeserteerd en die behoorde tot de vrywUligws moest studenten welke verleden najaar naar de Yser werdeu gezonden vertelt Is hot verblgf in loopgraven reeds minder prettig aan den Yser is zulks nog meer het geval Hoe goed men ze ook gebouwd heeft staan ze voor het meorendeel toch gedeeltelyk onder water ledere nacht moet te drie nar om beurten worden gewaakt Reeds in de eerste dagen dat wy daar waren gelegerd vielen eenlgen die te ver over do verschansing heengluurdon De afstand tusachen de beide vijandelijke loopgraven bedraagt op vele plaatsen slechts 80 M op sommigen zelfs maar 80 40 M zoodat zoodra iemand het hoo d boven de verschansing verheft men byna zeker kan zjin dat een moorddadige kogel hem in hoofd of borst treft De looht die er heerscht is verlustend daar sinds de eerste gevochten die bij den Yser plaats vonden nog geen lükeu zyn begraven De watoren en velden liggen vol gedoode soldaten waartussohen heel veel van dood vee verspreid ligt dat door het plotseling opkomend water uit de stallen gedreven on door granaten gedood werd Dat in dezen toestand allerlei ziekten ontstaan behoeft geen betoog Naast rheumatiek heerscht er zeker veel typhus en vooral buikloop door gebrek aan goed drinkwater Voedsel kan men slechts eenmaal per dag bekomen en dan nog op welke wyze r De veldkeukenwagens staan op zeer groote FEVILLETOJM beid de harfd Bcbuddende Jij zijt en goed mensch mijnheer rni het spijt mij dat gij miJ niet ineejr noodig hebt maar ik l egrijp dat gij niet aoder kunt han hlen Zijn bezoeker was dlopw ontroerd dan litj wel wilde toonen Zijn langdurtge omgang xaH kunsttmaarü zeid hem dat luj dezen man een genadeslag had toegebra t en vjeoaende dat ïSgn eigene weekhartigheid hom een poeUt zou sp len haastte hij zich afscheid te nen Toen de deur zloh achter hem gesloten had bleef Onno als aan den grond vastgenageld staan Allee wM dus uit voor hc m hij zouvoortaan niotii meer veritteD iai niet eensn eer in staat zijn Mareelle een weinigzakgeld lo brengen Wat Iwlleekendo gebrek en aa raoede vow hem Oiric a moesthij pakjesdrager weaen hij o nog welaltijd een mldtk l vinden eenl stuk broodmachtig te worden Maar zli f Zij dieniet buit wef de kon leven die nareeds haar bestaan zoo bard achtte wal KOU ZIJ aanvangen 1 Zij zouden moeten verbtii n waarheen f Naar een dier bedomble steegje waar zon noch lucht binnendringen waw pe thoien waar de dood voortdnr ïd onder den afschuw l ijaten vorm rondsluipt Zij zou daar moeten leven naast vrouwen wier aaordtinig baar een blos vwi schaamte naar hef aang4 zicbt zou jafen naast schipbreulqellngwn wior onverAeode rtunp Kwd haar voortdurend zou bertonerwi hoe het lot ich voor en kelo zonder genade betoont Kn hij zou dfit alles over haar gebracht hetiben bij din baar vergoedde die hare minste wenMcb m raadde en nooit weder instaat zou zijn ze te verwezenli en I Maar dot getulgMchrift f ladicn hij daarmede BOg eens Alagen kon I Het wa de laatiMe Hiroolialm van hoop dio hem overbleef de jongste reddingiKiei hein bij het vergaan toegeworpen en hij was bet aan zijne liefde verschuldlgid daarmodo nog alle pogingen tot beiioud aan te wenden Heel di rn dag f der aan eten of drinken te denk m dwaalde hij door Parijs rond en zocht hij naar do eene of aadf ro plaatsing Naar mate de avond naderde en hlj nog niets gevonden had werdin zijne etschen al lager en lager ezocht hij steedfi kleinere Inrichtingen en toen hij elnd i hulvwaarts keerde had hij de betrekkinfr van orkest directeur in een pan lieginnend café chantant op oene liezoldigini van zi Ig francs in de maand terwijl ban voor eiken dag dat hij door ztt te of and azln afwezig bleef twee gulden zouden worden onthouden Het was droog brood niet meer Hij rilde thans van koorts het was flill en donker In zijne woning geen hond zHfs kwam hen tegemoet om hera aM otme llefkooxing op te beuren en hij viel in een leunlngatoel neer buiten machte jneer een lid te Verroeren Een o r nk duht bij dat bIJ sterven ging en dit denkbeeld verschrikte bem niet Hift uw vioolspel liare liodiea al to wi seton doch er valt niet aan te denken Zij die zich tot duerverre tevreden telde iiiet tlPB gulden per avond eisoht er thane vijfhonderd ik moet is duizend entree hi iben voordat Ik er haar salaris uU hob iij b grijpt dat ik dus weder heel wal eziiinigingen moet mriton Ik dank do helft van mijn orkest af Zeer wel mi heer Hoe kalm hij over het uiterlijk ook mooht blijven zijoo stem geleek zoozeer op een gereuW dat de directeur medelijden had en zeide Ik weet htw hard dergelijke teieurstellingen zijn en als ik er iets aan kon Ik dank u mijnheer Ik zal beproeven iets te vinden De directeur stond op en overhandigde hem een ï pUt waarop hij inderdaad In hoogdravende bewoordiogen bet talent en de ijver van den jongen artist roemde Hebt gij miasdiien eenige iooia noodig vr6e bij vol goedhartighrid Ik krijg ze wel later temf ala het u schikt Neen ik dank o antwoordde Holdius igetrotfeo ea bani vol k iteli c Hij seidu bij zlohztdven dat ht nog de eenige gt wensohie oplossing zou zijn Maroftlle wae Moodit zoozeer gevierd dat iwi baar niet moeilijk zou vallen binnen korli n lijd oen goed huwelijk te doen nvevrouw l iiro zou haar aoker bij zich houden tol dan en zij zou haar kleine uitgaven kunnen bestrijden van de Opbrengst der HMHilMsls Ja dat zou voor haar de uitkomst wezen maar Indien hij loven bleef f Wat zou hij dan beginnen f Het ifould van Fltlpe rees voor hem op HU was rl en had zich zulk een vrimid voor bent en do zijpen e4oond dal bij niet zoii aarzelen beo te hulp e konxm Maar modit bij dien bijstaiul wel Itirot pen hij die thans slechts al te goed inzag dat al zijne pogingen te vergeefs zouden zijn en dus vooT wtat dat bij liein nooit het geleend terug zou kunnen geven Neem dat was onmogeü Hij herinnerde zich bet vaderland Mar cello verfoeide hei leven daarginds wet i maar zij zelve zou tocb nog de voorkeur geven aan een nederig maar onbt onr mert bestaan lUdaar boven de armlede te Pari en zoo uitgeput aU bij wae aleepte hij zi naar eene tafel en achreet aan em zijner vroegere leeraren die tbans aea invloj l man In de kuniit wer wa geworden Wordt vervotgd