Goudsche Courant, donderdag 25 maart 1915

3U dia zich mat lagaag van t April op dit Blad aboanaaraa oatvwigan da tot dla datam varacMI d a nnamars gratte BKa rtar a w rdan gaanw tu kmali mM tMffatoadaa DB ADMINISTRATIE De Oorlog Aan het Wettellik Front Ean Havaa telagram uit Parija aan het Vad d d 26 Haart meldt Tan Noorden van Atreoht traohttan de Dnitaohen twee aanvallen uit te voaran op het bolwerk van Notre Dame de Loiatta Deze hadden plaata in dan naebt van 23 op 34 Haart De mialnkUng waa volledig In Champagne werd eveneens ean aanval in denaelfdan nacht tegen ean kleine veratarking bg Baaa Séjonr afgeaUgen door een aear levendig optreden der artillerie Op den 24n sloegen de Ffanichen drie aanvallen op heuvel 196 af In Argonne vielen de Dnitachers zonder nocas Fontaine Uadame aan By Epargeis iloegen de Franachen drie Daitache tegenaanvallen af Op het ovariga front valt nieti varmatdeuwaardigi voor Au het Oofteigk Front Het officieele OosMirijkBelio coiiimuDl qué vu 25 Murl melill In ilo KaryaIlmi aloegvti onae troepen aan het front Wealelljli van ikii UaMker pan knetallKe Kuwaache aanvallen a lie strijd uart sblda gleteren op enkele punten voort dooh beeft een ruatlff verloop Vljftienhonileni vijanden werden wederom bij Wj a kow gevanxen geaonwn 1 en aanval va ilen vijand op de door on 23 Maarl fcnoiiien stellingen tntelukte Aan de overige gedeelten van bet front gebeerde nieüi lielangrijke Aan hot Zul detl t gevechtafront vonden di n laaua Ilid bij den lloaaa eo de Save afaondtrlljke geeehatgevnofaten phMa ïle algetneene toeetand Io onveranderd Aan hat Zuidelijk FA ont Da itrgd aan de Dardanellen Tan Tnrkache agde ia verklaard dat een of meer van de achepen die in de Dardanellen verloren gingen tt t sinken gebraoht waren door torpedo s en niet door mynen Hoewel er nieta la wat deae ver bnalé lor warkatiy j d 88 Hoe dat Waardoor T r p xij ontRteld uit Yvetle Ouilbert heeft mij in dm soinertubi vervangen Het publiek wil nk t aaderfl meer dart ri ijke muxMt Zoodal gij broodHooa aijt en zij sag hem doodablaek aan Dat niet Ik b b r in mogtm slagen na plaatalnc Ie verkrijgen ala CHltaatdirocteur In een café cbantant maar tegen aoo goed ala niet aeslig trant In d maand Kn dat hebt gij vgoed fevondm mij te koBMO aagg n V riep slj driftig Gij wlat dat Ik hier riakklg eo ottrinpl van vrtenAan waa n gij b a g lia 4i m vnoffd te komen veratt door Biet eens tot ZaWd r wai bten om edij dlo JabatllUnc over te breogen I a joi fe man kimde zich aan rnn HtoH vaal Hare zeI xuohlig woorden trofffü Iwni e n dolkMM f aij zeidHt h a hoeseer hij mgetljk had g had op enig H dellJ n van hare ÜÉ e feth pen boe volicmnen haar hart I F gaaiorvra waa en h aprak op M ten loon Ik ben g 4omcn omdat c na beden Za én PM iipiraeiwa toot Kn too kirftmm dM ra fMMr dKfm grtnlm rvm onr fc NadsludKlM oaatglNsu etm paar tKwfcfvl UuiUKtnva uit OfiN tand MaiKfi Ui em yrixit lokaal aar tm allwiKlialvi gimllWIcli wa Halls Maiil ér vnhlwuhUr u WB diUiuikl m toMiaar li itactH bti no iD Kottcrilaiii was dif riM ï lo 2iio p a H l 4H lila dat hil Mar Ai YM r aou M et n IfaÉtV Haul di r Cianeral koimot La nauwtd a ha4 liij pmptakm oldn ganaraal no atmaiii maniak flcuiir 0itK t0K m door dn laat dnr iart n trad tdnnm gf oiffd doof tltahaftrzl tm OI fr tabatrtw m ailAero anlorttdttm I d de xittteg bafpoo AHea uiUrakkMi 1 luiddr M coii majido m wnldra atoiHlisa alkti la AAiuta roatuiirn ra w rdMtl tiHaat tn odd Imklopl Molatxni la clubiM la IIJ i Outkiwmo I kknk het twmidff n T l waarliij dp linnr van dm pola wm alft lualMdin elirof ti rin t opll v oiiMlat hil lul lllliKirteH naar dw iKcraal gBktt ró alond t wfwf volsd twa aaiiwkatirlff on fói dM de ultapraak iJmgtUkU I l ti oii i lukkir cNo dch diii kwaal xac to 4 ilm4it ha l fuoi ll ot hi van vr 0 d ovn ïijn makkwa hi t prln Hartkwaal apuarni aallinia ll lnN aan al dimn kwaltn wartti dtükaïitiic la rt Tovb kwam er iwv klwniiakwr fw t dulihi l n brrtik i k VHTcMtla Ka dn ulupraali luldAa J U UI UHteriMN lM ot 121 atcunda de tohhar dfn nooit ran dp kl niiakrrHUli l g wtMrt waa IHM la nil dood Maar illa van d n pnla Klak h fn mm hart Muhv dBö rlt i ii l ffh biw iilt dat hil aliHimril waa Want diK 12 ilal wan maar wn cllfcr dat lM4w nU had voor da hwv n van di ktnirltiK im dl 1 wllih alMhu fiKm llmaiiilleh I tintaiiirllclt ft ttkklt wat itoudmi an iaat fl o Khdttn klt nrwakf r In vn Vat rMwlHKjt iuO ai n doan f laohb di alRak nirAp Irlll iititt xljn h vi r li ktn til xi hrMikfn Fr krmf pr nof manlUfpn i wi H iim Mfl llliir maar dn erootatn ht Kt waa taeh Kaaahikt voor dm dhiiwl m kon wwr naar llollanil Inriigknirnn up non liltn xloll tn allnn tijdn t nn d In hoildlV Do criiia dor kachelpypen Mat da hoepraohappy van dan hoo gen hoed da booga atje de kaokalpHp of hoe men het hoofddnkaal Tan ilan oivialen Europeaan ook moge ttO n o ia bet gedaan Pa Timea ilie wel weet wal ar io yCat haeranmodoaobeppaoda Ijondeo omgaat merkt dit op het waa troa an onlanga nog in de litting van de Uuildhail l oline ourl gebleken Daar kwam ala gedaagde v ii ir een panoon dia opgaf van beroep fabrikant van hooga hoeden te ign Da politlareobter goedmoedig Naan in die hooge kaohelpüpen ia nlata maar ta doen Naar myn meeninCi mljnhaar ii da booge aya tan doo Ie opgaaohravën Ik beb ar aedert drie jaac gaan gekocht an ik ban niet van plan ar mÜ nog aan aan te ohaffan galaeb Da dagen van den hoogm tfop lyn voorbij Toen de hoetlenfabrikant wien een bawyt van onvermogen waa voratraH da liitting verliet leide de rachtar oharttand Nn aalf draag je ar ook goan Oedaagdo Ne n mynheer ik galooC vit dat hy D $ aon aitan ga Uit de bollMDitreek Men aehryft aan de M Ct Da groote bloei van da bloemtioUan b nog lang niet daar maar waar overal aldan da natuur eerat begint te ontwaken daar toekt de bollenatreak aeer guDBtig af De itreek tuaarhen lieiden an Uitgeest kan men voor een nilitapj beaigen al kanmen IJu een Hillegom ala S oentra daarvan beachonwon Op nmmige veldim ataan de crocnnan al Tolop in bloei Tan de andere bolsewanen ii het laatate dek verwyderd of wordt afgehaald Ëan mooi friaoh groen kleed vervaagt bet vaalgrauwa winterdek an brengt vroolgkheid en laven aan Hot iele oroouabloempje wekt ida aantoling wol belangatalling vooml omdat veeltgds het weer meei aan dan winter dan aan lente doet denken tOaeft ook geen beeld vanbloemenpraoht doordian het vaal groene ook naerligganda kruid niet lorgt voor den gawanaohtan ondergrond en dit bolgawaa eigoBlyk beter uitkomt tu ohen graakanten en gaxona De bloei dar bloembollen aal dit jaar niet vroeg la verwaofaten stjn dooh men varwaokt itarkan bloei De hyacinthen en tulpen aollen totmoedeiyk niet aoo mooi gelgk in bloei ahn al verladen jaar De hyacinthen beginne al te kien ren zg ontwikkelen zich goed en aU a wat nmnig weer kragen valt er voor liefbebbera die ZoniUg een kalm fiatatochtje wanachen ta muen al aardig wat t lien Da cncatteB en narciaaea zijn t ok mooi Mi n ga echter vooral lang de binnenwegen Oevaaa voor venlwaian ia heel germg daar do hoofdweg zich ipoadig laat vindwi Ken mooie vangat Men meldt ona uit KyMden Toen een aoUlaat naar zgn gamixoente Maaatricht terugkeerde ontmoetuhn op dta weg touKben Qroniveld enMaaatricht een wagen door tweepaarden getrokken De latling beatonduit vaten petroleum en naawelgka baddo oldaat dit bemerkt of hg nam eenair tan alaof bg te beachikken hadover een aterke patrouille Met eenituk hout maakte hij een tohietendebeweging en dexe twweging aortaerdereeda dit effect dat de wagen doorde geleiden in den iteek werd gnlaten terwgl op de afgeapaonen paarden ward weggaradaa Da aoldaat achtervolgde de vluchtenden en gaf allerleibevelen aan niet onder zyn bereikzgnde aoldaten Door het lawaai ver ebenen na eonigen tyd nog een paarmarechauaaeea ten tooneele die metden aoldaat nog den omtrek afzochten Op den wagen met de petroleum ongeveer 3000 L kon bealag gelegdworden tevena kon de uitvoer wordenverhoed want de petroleum zou overde Maaa per bootje naar België gebracht worden De peraonen die medein het komplot waren betrokken enbeatemd waren om de petroleum inontvangit te nemen waren wel geziendoor den aoldaat doch hy kon ze mataanhouden Wagen en petroleum werden naar de marecbauasee kaaarne teEyiden overgebracht Tyd INDISOH NIEUWS i i4fuU rki hl dim torpndodUilnt lu M rlMuul UMit de g valk fi van dy wnti rln npndaal voorkoiiHaide oiidi r dt omhrotflclertti van dno torpndoillfsiiit alhier lil lint Kondnrlttign vcrwihilnanl dat Bwn dw oodproffidprnn van andnrp oatnKorl n wiT i aan iaat houdt noffaten hnt gvruuhl ataandi dat er toch iHa hllmiulnra adHi alt al wordt hot I woord viTKlfllRlna ninl aoo houd nieeij ullgn prokiai achrillt M Hoor Uandltlalilad tHMohoon nr dan ook van vnrgUlltFiiic abMuliiut gwm Mprakn ia daar tml l Mïtnrloloxlai li OHh rioi k door dr I iü Inijv wlfid iiH t vulkOMinn ankfrhnhl hnnft aHgnniaakt ilat d patlDnttw aan dyïipnlnTli 111 1 raont It toch nn lot uo ton oa ofignhnUInntn ooraaak ïiin din dn U ktn Il nnnfr hreagt ihM dh oorxaak r viüdnn in ft grlijk ninu wiM t iwn eouimiiwin iMmoiiud lul ihlavnr npht r lienit hnt undnraonlt dii 7 lominliMin tot giMU rmniltalnn 9i lntd Illomhirolllelnmn van dnu iorptidoifhaiat xlln RotiiilMVPMt op dn Marinnwnrl in nnii gntioiiw iMmtaandn uit ii U rwkn ati aan nlkaar mn nnd kauM ra din iillaliilinnJ ihïof hnn hnwoood wordwi hii liii lingin ittnr ril kamnra bnvtndt lich iln i ntxaAl In welkn ook anth oottnrofflnlnrno doch aan afaondnrlyfco ta fnU nuai Ligt nr nvn oorlufaiioliip op dn wii f tlaa hnlibnil dn ouiU roffinloren an dat aohlp bun aparin imitacn dIn an Itoord aan ih U wal gi liracht wordt IJ niilUaiii hun iiiaalti l u In de gnaamnnlilkn nntxaal doch algnnohnidnn van hl aii liTnn lil ln hl ii hun Hgnn ip rel Ito tn hnt ook nmt ihii lurpn odlnnat Moohl de ooriaak der tleklif du IHnr In dn vondinipaHldtlnliii da U bnt I Rr lMilIJk dat allnim dn uiidnrhltloinnii an laalKtannoiindiii dhimt xlnk A rihii iloeli dit atrUtk wnnr Infftil tmt Init dat idnchtH een gndbi ltn hunner ink wnrd im nint alliii Kr alin daar non colhiia a die velkiMiMi ffnxond xtju Ki lih n Hen ataat d i voor tüi aeer itaUlnr geval Intuiwnhnn worth alinn p aa wat gnilaan kan wofdtii oïii dn heatunttlug Init ii tn gaan I r liggiii tltana 11 ondi rotliotneno van ilnli torpiihMtltiiM tlHi dn gtvoneidn xinkln in Ini iiOHptlaal Itun tonelaudf ii atn n lii vrn M l iwl Hndnrt dn alekt9 hlJ htii haar itfclriihi dnnd Mn a overledi n Morg ii al new dtrignnmnd oflioii r van gnaoniHinid van dn marine w Itatavia al hliir M rlvenren otu iti verliand niK dn xtnkin Mü gnaidlgi InMp iHh tn houden S Cl Stedgnleuws GOUDA 36 jHaart 1915 Door Rorgeme er en Wethoudera agn aan de Ralldileden de volgende ingekomen atukken toegeaonden Oouda W Maart 1916 Op 98 September 1914 ia by hat doorvaren van oen sleepboot met aea zandbakkon door den vierden bak belangrgke acbado toegebracht aan het rammingwerk van da Jan Kattanbrog alhier Onmiddellyk stalden wg ten einde t trachten de heratellingskosten ad f 125 vergoed te krggen one in varbinding met de N V Aaasterdam ache BaUaat Maatachappg ta Amaterdaaa voor wie da boveaganoaaada bakken beatemd waren en met de Oi4 n Volker A Fan aeheepabouwmeaaten te Pliedrocbt die Se leverantie di bakken ta Amaterdam badden op zich ganoma Onae aan beiden gerichte oitnoodiging tot betaling bleef echter vruchteloos Nadien hebben wy ona nog twee koer tot Oebra Volkar gewend om hen aan hunne verplichtingen tegenover da Oemaanta te herinneren de laatite maal onder overlegging van een extract mt het op ona verzoek over de onderworpiBlyie zaak opgemaakt proceaverbaal van den Inspecteur van Politie alhier Eenig aucces mochten wy daarmede evenwel niet bereiken Waar aldna een oploaaing langa minnelyken weg oitgealoten bleek bealoten wij ten deae een rechtakundig onderzoek te doen inetellen Hot naar aanUiding daarvan uitgebrachte adviaa dat wg met andere beacheiden biarby overleggen maakt het naar onze meening wenschelyk om in rechte verhaal te zoeken voor het bovengenoemde bedrag van f 125 Op grond van het vorenataande geven wg U daarom in overweging te nemen bet volgentle besluit De Raad der Gamoento Gouda Oezien de voordracht van Burgameeater en Wethouder dd 23 Haart 1915 no 25 489 met het daarbg overgelegd rechtakundig adviei Gelet op art 143 der Gemeentewet Besluit tegen Gebra Volker A Fzn scheepsbouwmeestera te Sliedrecht eene rechtsvordering in te stellen ten bedrage van f 125 strekkende tot vergoeding van toegebrachte schade aan bet remmingwerk der Jan Kattenbrug De Raad voornoemd aeoretari Voorzitter Gouda 23 Maart 191 j Ter uitvoering van Uw bealuitvim 26 Juni 1914 no 816 betreffende oaretihtmatig gebruik van gerioleerden gemeentegrond maanden wg by scbriven van 30 Juni daaraanvolgentlo no 616 A I J Ijeuten timmerman te Bohiedam aan om dien grond groot 21 5 c A en uitmakende eon gedeelte der gerioleerde zyl kadaatraal beVend gemeente Oouda in Sectie C no 3036 te ontruimen Op zyn verzoek dellen wg daarna I eusen voornoemd nog een scbolsteekening van bet bewuste terrein met omgeving toekomen en herbaalden daarby onae aanmaning tot ontruiming Sindsdien hebben wy echter taal noch toeken van gez en persoon vernomen en evenmin is ons iets van de verlangde ontruiming gebleken Derhalve kwam het ona wenschelyk voor t lifMT zake e n rechtskundig onderzoek ta doen instellen Het naar aanleiding daarvan i tgebrachte advies hetwelk wy m l andere beaoheidon hierby overleggen heeft oaa nog versterkt in de meening dat Leosen zonder eenig recht van gemeentegrond gebruik maakt Op grond van hot vorenstaande geven wy nu eene minneiyke schikking onmogoiyk is gebleken in ovurwoging te nemen het volgende besluit De Raad der Gemeente Oouda Oeaien da voordracht van Bnrgemeaater en Wetbonden dd 28 Haart 1915 no 26 490 met het daarby overgelegd rechtakundig advies Gelet op art 143 der Gemeentewet Besluit tegen A P J Lansen timmarmante Schiedam een rechtsvordering inte stellen tot erkenning van het eigendomsrecht der gemeente Gouda op hetdoor hem in gebruik genomen gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Qonda in Sectie C no 3036 en gelegen aan de NieuweMarkt aldaar De Raad voornoemd Secretaris Voorzitter Oouda 24 Haart 1915 wy hebben de aar Uwen Raad hierby te doen toekomen de van de Commissie van bystand in het beheer van het gemeente pensioenfonds ontvangen en door ons in orde bevonden rekening van de ontvangsten en uitgaven van dat fonds over het jaar 1914 vergezeld van de noodip bewysatnkken en van den staat ilar belittingen op 31 Deoember 1 1 Uit da rekening blïkt dkt het totaal dar ontvangstan heeft bedragen f 32736 56 en dat der uitgavan f 30772 29 aoodat de rekening sluit met aan kaasaldo van f 1964 26 Behalve deze contanten bezat het fonds op ultimo December aan effecten beraken naar de ingevolge de Beurswat vastgestelde officieele onderpandkoanan een kapitaal van f 184727 60 bet totaal der beiittingM badroag daduha f 186601 tegen f 177737 37 2 aan bet einde van bet jaar 1913 Batrefieade de OBtvaag tan harinneroo wn er aan dat da gewone penaioen byaragen der ambtcnaran na de invoering der pensioenwet voor de gemeente ambtenaren niet neer ten bate van het fonda wt rdeo gestort en vermelden wy dat aan bgtlragan wegens inkoop van diensten voor de eerste maal is ontvangen een bedrag van f 160031 en dot aan rente is gekweekt een bedrag van f8U9 71 tegen f 8001 79 in het vorig jaar Wat de uitkeeringen ten laste van het fonds aangaat de laatste der door het fonds overgenomen lyfrenten beschreven door wylen Mejuffrouw Hoffman is vervallen de pensioenen en gratification verleend vóór de oprichting van het fonds vorderden wederom f 645 en voor de pensioenen toegekend krachtans de pensioenverordenug werd een uitgaaf vereischt van f 13602 78 tegen f 13208 48 in het jaar 1913 Wy hebben de eer den Raad io overweging te geven de rekening go d te keuren en te bepalen dat het saldo van f 1964 26 wordt overgebracht op den dienst van het loopende jaar STATEN GENERAAL TWI I UK KAMKK Vervolg Vergadering vaa 24 klaart M ijziging Vermogens heI a 1 1 D g lu de uiiddagverguhirtng kwam de hear r s I 11 n U I er legen op dat de Mlnla tiT lioeeclimi hij nikn cultuur aofatersteft Het auMiuteimnt PatilD vrljeUlltng viai hjlrentepreatleii werd daarna met 67 legiii 14 Ht aaugenouMo Hij de lieluindehBg van de bnpolIngSD welke xaken ate veriuogi m aauuMnrkltlg kouien verdedigde Ae heer Kooien r k een awendetniiit om te bepalen dat hil He hii vruohlgiJtrulk vau vermogen tinett hnlaetiugpUehU ie alH wam hil loor 4 5 gedeelte de eigenaar vau bat V iTiuogen He lieer ter Hpill v l lichttn ean ftinenfkiseut to liodoelende te voorkomen lat liuitnngewone waardt van iandetijk nigiiidoiu alM lioQW terrein den eigenaar KOU ooptii tot v mi iglng van natuurncIkioq over te gaan tin heer de Meevier u l verdedig ie liML Mnewlenient ƒ van dti t ODUuieide V UI Kapporteura lul tinroerende goed ren worden geacfaat naar de verkoopwaarde bij twylel oa trnnt de verkoopwaarde woitlt deae aigeli4d uit din van elgendounuen goei o ri oliten welke daaniiedi wat aoort sd biitFi andigh deu betreft overeenkoiiMio I In hnnr 1 O e v d achle dit au eDA nicul onnoodig A vondverffaderliig V oortgcgaan werd met de artikels M ijxe liehandeling van h w o I h heer de Mont Verioren ajr terdndigde hnt omMaliaiieiit Kooien aiaar opperde bedenkingen te m kkst van ée onnniiiMe an Kapporte iraJ tie Minieter van Finandëa betoogde dat de lielanUng naar verkoopwaarde daarin Ie 4 i i Mk M eodpnH t vtn de omniuHite vAn ltn i ürti itrK woarovtv v el vcrHoKll vin iti 4 nlug IkwUmu uü niot ioo q U É H rliiff g VMi Du MlniMtT zou évi omaahHt onrtMtn ndv gwderm worden in vtn hud met hun IwHUwmNiig gemhat na r dt v4rkoopwaartïe cm r nonnale omMHMHgbe Il nM mloiwNJt ter Hpill inort ingtirokknt wordtv ocia battenpla U xal uma nlot al bouwtfi relu KlMHen Hm mmAnmnt Kooien gut lljiirocfatia i S ii liflt ontwerp MigaAD ki ée bepalioR ran Tk v rkoopwaftnli iiH rktc Ap MId nog op dU li Uwttnumiog v n v n $ foed niet I iMn afhanift van de bedoetlDg vmi dba tigmaar nuuu vao on tuidlgbi ém tmnniftitMtJk vwM dMifl wil HhI Mn niti niiint Kooien werd daarna viTWorpPo me 40 leg n 23 stmnmt D evimittt htH aim adHneDt ti r Aplll me 47 1 to 1 i Mitnnwn VpKChilInKip art werden daarna s b I aftnKvwHnm llij Af bopaHng dwe tl trwHk Io werking I MM 1916 vwr fffldtgi dn hwr d9 Heester u l era aropndfinnfit dw oonmtsBlp vMi KappOrimra om Io Monmiign art rt tming to hmidra mpt da iDdwawUuiiUghedni Na tKwtrijding Aoar dra MlniMn dw beer Ikw hvmtfldo p hwr de Mnetter dw o t pronki4ijk redaoüc van het amendesMnt hc w 4k dkaraa wmi aaogva im idp4B8 ivfSm 2i stORUDca VirarhlItcadB kWiwre w o werden daarna aa ignMiuMvi IV VfTgmdiTlnf werd daana verAuf l lot rVmdrrdag ll Jl uur TiAslSTDBOTTW Mo n d n klanwieer da iq firre van 17 Ifosrt Ml anl de Frovueie ZuM B geval gecoDAaleeid te 1 i ili j a a Io de volgenifc g v w e Mtaa a ufc a 4r waatmgetm opffebevasi Zeveabergm Ikree ark Voorimrg Waterlacni Rijswijk Kaeserwoude 1 e dlrneiear geBtfaal ran den land u vHMfMtoU d norsehrUieo voor tu4 ttvmoBJÊt rm ra fcaa aflEmiMig vaa a oK 8la tn bij twu onder KijkMotntofat tiUand kaawwDtroleMation bedoeM ia da rt van 17 Juh 1911 t t bU do 2ttf houdmda hepalingen betreffende bet ra rkiai van kaaa tïkoaaitig van aMkffDsloleam bij een kaaaooatroiestaUon betwelk xiefa ondnr HtJkHtoeucht be ft geplaatiA l e voomohrlltni voor bet beaxHutorea an kaamoorteii lojdko H H iMHuter moet aoodanlg worden genoDMn dat bet de vwachlllendb deeies van de ie ItenMoaierea kaaa vertegnMoordigt Bij kazen mtnstena éAae Buwad oud kan me iKKM nooatBra wordeo volstaan hofwel bet aanboveliiic vonlkDt aecumsa Hij lODgero kazen is het netnen van Mtctorcn bepaald verkLe liik IU boonuoDMcT moot genatnen worden looT b t middHi van de kaas Zoo ooodig wordt bet koratgedeelte ter dUile van 1 e U verwilderd hei mmMer wordt in een autandelmolentie sorgviilddg v rDialen vn geoKngd Hft gefltiddelde nMnster l r frootte van pi m 40 gram wordt onverwijld in een goed ftliiiteiMl wijdbiondsob flesehlo gedaan l n oniiii l kHlijk onderzocht INGEZONDEN Buiten verantwoord tpcheid der Sed Het Ufw Am Htüm H t Leger des HMla ia na over het gansobe land druk Iwzig ew z n tAt verkKMdieDi ig Aaavrace ten bcfaoeve vao zijn vMflzijdigea arbeid a zon dMrb gaamo de praoti8 e aynqiathle van alieu willen iurof pen De than heerncbeDde crista die invloed uitoefent op soov cn zoowel In dit al in andere landm heelt het Leger dM H iU nift viaiMhoond een aantal van ujn lieden soowel efllcieroo als stridaten zgn ondor de wapenen geroepen en Dok hubbra veraoUlleDdt bronnen van InkoniHteD opgehouden la vloeien NieltegviMtaande dit zijn è Heitssoldateii UkAï voortgegaao oirt bun gcwimen arbefal in ai zi Q vertakkingen Itet verleenen van sleun en bulp aan beboe ti pen eo armen ete etc en toeo de Helgtsohe vluehtotingen oum land btaneBstroomdtn beeft Ih Ijegi r aan duizenden van deze mtob ien ctien dio in droelhoid en nood verkeerden alle mogelijke bulp verleend In den arbt4d van het fcHeun Jonilté te AmHterdaiii werkm Heilsofficieren van ganAober harte mee on de autoritcultm te h lpen de moMlijkheden ontfttaan doordat soovHen werkeloo0 zijn het hoofd te bi4 pn IV loevluohten voor mannen en rrauwen benevflaa de Kinderhuizen hrt b i bun gezegcndw arl voortgeaet en voor deiö mannen en Arouwen dakloos zonder vrleodnn JiT aonder geld lijnénw i nrtohttngen y derdaadl vlut thail enR des iH houd j HwordoD Ut Arbeid Ier Reolasseering van OatMkgfHi levangüaen ooals deae door bet lA ger dM Hflili gaorgta mev iB itt tbaoii flink i r hand ta genoniien is ladvdaad wonderlMLar n liewi t een uitkonat Io zijn voor v He urnen en evaoffraen die 1 dfn Heltsaoldaat cea vriend tn e n Ugor inriobtutfl era lehais n op de I ndkolonlo van bet Leger te Lnnteren M B kuiA te vinden oai het leven opnieuw tn bnglBOeB Het verblijdt mm te kunnen lumfaelon dat gedurende jaar 1914 door oow OtHoieren en Heol au a mi i nga sorgeaata cir ft vierduix iid liewMtceen aan g vaa boen Kijn gebraeM lerwijl over dataeltda tijdpiTk net 1200 gevaoffnen Ut ondBrlHUdeling la getredm aan wie dan op een f uideT4t wijze bulp la versohalt ok hfv4t het Leger dea Ml iMide ffplntemcerdcn militairen in de veraohUImde kaïopfo In oa land veot aaadaebt guscbonken terwijl vaawego bet lAg r dm Heil een itMtefcende Reode Kruis hrlf e met MoloNfHiitmlanora op het slagveld werkzaam is Het denkl eeld hlert04 ging uit van tienn aiMl Booth loU diu lioh ptvaoönli veel uweilie be gf gevi i on bet te vt rwosenltptea I ae amhulMicea ataan onder toeckdrt van gewhikte ra bekwune o flei ren die zidi tot in de gevqdita tioie begeven daar de gewonden zonder aaoalen van nationaliteit i Mienien en ae aoo snel mogelijk naar voraoUlletida boapitaiM vMrvoenn IM arbeid vut bet Le er des Heil strekt xiofa thans uit over 58 veracMUendA laotl en koloniSn en het Kvaogetle wordt door het Leffer ia 34 Teraobillmde talm en la 9416 aUeelingen omr de gaaaohe aarde verapreM g Rrpdlkt l e koitektantan van bet Le er anllen alch ten beboeve vao de ZeUverlooohe ningaAanvrage bij u aanmelden om owe gavB ia ootv nsit te awMn Moofa u hieraan de vot eur geren dan kunnea giften ook reg reoht worcH gezonden auW J HacAlooan Konintf t vaa het Ucer detf HeUs PriiM HoBdrikkade 4 t X filoetr Dr A Briakaaii ft Zn OoocIa 12741 êSe laargan a Vigdag 26 l aart 1915a 60IIM1HË GOIIMIVT Verschijnt cla lijks lïTievL ws ea d Tr©xteziti©lDla d rroox G o u d st © anu OaasL©tx©3s ©3a behalve Zon en Feestdagen PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal ft lijem frani o per post 1 50 Hel Gedlusireerd Zondagablail 1 50 Uam franco per post t 90 AlwDiieinenten worden ilagelijks aangenomen aail ons Bureau Markt 31 by onze Agenten ifen Eiaekluiitlel en tie Foatkantoren PRUS DER ADVERTENTIÊN Van t 5 gewone rageb net bew anumnier f O U Elke regel meer 0 10 liy drie achtereenvolgëDde plaataingen worden deie tegen twee twrekeadi l ii n liuinliMingen per plaatsing van I 5 regels f 0 35 by vooruibliel ilin elke regel meer 6 rl Keclami s f O 85 per r el Telefoon latere 82 ïriKile lelleri eir randen naar pUataniimta Telefoon latere 88 Vitgeven A BROfEKAN EN ZOOI Berioht klaring bevestigt schrijft de marmecorrespondent van de Daily Chronicle moet de mogelijkheid van het gebruik van torpedo s door den vijand toch niet baitengesloten vordeji Hun Duitsche raadgevers sijn goed bekend met het gebruik van torpedo s uit vaste positjies en er is reden om aan te aemen dat er rtaüonR van dexe socni in de haven van Kiel de Flensbnrger Fjord en op Helgoland syn Door het v lies van de Irrwistible Ocean en Bouvet beeft men zich niet laten ontmoedigen en zij znllen naar men weet door andere schepen vervangen worden De operaties worden voort eset Koodra het weer dit toelaat maar het is goed dat jmen op verdere verlieeen is voorbereid Verborgen torpedosti ions kunnen tich in de inhammen der Dardanellen bavinden en geheel onverwachts in werking gebracht worden De verklaring der admiraliteit dat bijaondere maatregelen noodtgwar n om het gevaar van dryvende m nen af te wenden was merkwaardig Het kan niet do minste verwo idering bd ben gewekt dat mynen door den geBtadigen stroom die altnd door de Dardanellen naar de Miodellandsche Kee gaat voortgedreven zyn Knmen vraagt zich af waarom de bijsondere maatregelen van welke sprake is niet van het begin af zyn genomen Het gevaar van vatte mynvelden vervolgt de schrgver zal afgeweod worden van welke soort de mijnen ook mc en wezen want onze mlJntrawlers hebben byzonder veel sucoes gehad in hnn moeilijk werk Dat schade kan aangericht worden door de Tarksche forten en batterijen is i nideiyk Elk schip dat betrokken was in hetVbombardement van Donderdag wera veischeidene malen getroffen en aan boord van sommige schepen waren de verliezen aanzienlijK Ëen ander gevaar is gelegen in du Tarksche voorbereidingen te land Hun krachtige houwitserbatter yen kunnen onze schepen door haar vuur veel schade toebrengen en er knnnen bovendien batterijen lAn den wal verborgen zijn Met h mynengevaar en waarschyniyk ook met de forten kan de vloot het wel klaar spelen maar de medewerking van expeditietroepen is noodig Het is bekend dat hun tUBSchenkomst niet lang uitgestald zal worden want de koninklgke ma rinedivisie is ter plaatse en generaal d Amade is eenige dagen geloden aan gekomen De Rassen zyn evonoen in actie en zu kunnen troepen landen waAr sy venieien op de Tnrkache Omtkust daar zy de Zwarte Zee beheerschen De vloot kan veel doen maar soldaten of een marlOl bngBdB worden vereischt om iiohlM ligte houden met de battenjen van faflit Turksche leger en misschien ook met verborgen geschat aan de ast en torpedo stations De kiljgsverrichtfngen ter Zee Ho u 29 l i atlmirahtpil te Louden J ll luedt lat i r go l4 reden beirfaal om te geIoov i dat de Doltaobe ondiTzw ër l ti tiK t 1 gi h ele betnsaAliig lol zinkeu i Kt tira ht ft De beraanalaff vsn d Aden Hit blad PolltMun t Kopenhagen tjieldt uit IWvgen dat de l 20 A Soor Jm mtoottiboot Botnla aanhii ld ten Noorden vao li eiland Caoqattu KerhU en ciMcbte dat deoe de AH man Hl rki Im iing van het Kngelaobé fftoomarhip Adeo u f ikH lorpcdeering n nds uil Cardiff i K iw d sou ovemeinev I i g achi Hlde n de iMnsetttog werd daarna Ln Broxhsiii aan wal geset Aan den anderen kant worden in het ryk de ooconomische moetlykheden by den dag grooter Zoinler twyfel staan de Dnitschers nog ver van don honger af maar ze zitten in nesten Dat is al veel Ik geloof niet aan een langen duar van den oorlog De lente kondigt lioh foed voor de Bondgenooten aan Het ranaohe leger dat ik met meer behoef te pryzen verkent in uitstekenden staat is in besten vorm en zeerruun van actiemiddelen voontien Hetbew dit dagulyk De Russen bezetten Memel Zy zyn opnieuw OoatProisen binnengevallen dat door keizerlijke proclamaties als definitief tegen allen inval beschermd werd verklaard In de Dardanellen werden reeds verscheidene forten tot iwygen gebraoht Dü een zoo moeiiyirö onderneming syn verlieaen onvena yk Het wezeniyke is het slagen Het zy er sprake is van de Dardanellen of van het Bel isch Fransche front of van het Ruutsohe front ik en allen die hier zyn zyn overtuif dat de eind o verwinning ona watuit aan het slot van deze harde oorlogsmaanden De lichting 1917 in Dnittohtand Door het Duitsche gouvernement worden alle jonge mannen van de hohting 1917 opgeroepen om zich bÜ den commandant te melden Kénmaal om do veertien dagen zal die aanmelding moeten plaats hebben Zy die ontbreken worden in arrest genomen nngdëolH vliegera tioviti Antwerpen I t AoiwHrpenaartf M ben vreetsd op ekf ktm en sanvaakell zich geër i il aldtiH de bijz AutwiTpavbe txirrwpondatu m De Tijft Antwerpen Im wevr gebomltardeerd uit luebt Nu niet door DultaclM Zappelm wier luoordemt werk een half jaar terug ttqe ii in geheel de wereld in Am fika on niet tndoat ln fJiflaUa £ oo heftigft verontwaar ittfl wokte Maar 1111 liombÜB dietu door onze btmdfj riooUii M 1 n niet bij regeUimtlge heli jforing om de gehate I uitiK lKra weg te klrijve doch door f ngeliKiha vliegvrfl l i up hiiu Itetiri onacfauliUg Imrgura met hn dood lM dr tgdan biirgern nog wel vaii t eti volk 1 ze wilton ter hulp koiiit ii ou iiieeud mum iMU t la et lek h lat de op de atad neervatlendir pro jf li l n uit dtt Dultache kanonnen wamt koiiHti die op le v llegeri werdtm af ft m o l maar dat te l nffBliKhe vliegt rH ii T iiMiilteod bet oog tuukkm op M Wt D vM OeMtt te lar Dttitaelie a rf wH a lH ta zt o in het lie n waa er tn de harten li r Antwerpenaar vrMigde toeo daar I Tigflttclio vliegtvs warm geatgnaieerd Ua r dn tiehrtk had ona alltn toch direct Ie pakken loeu m OMtrgena half aoht de do l n tulk alagen m ilplofthKgen of Hohoti hM t dl atad in paolache opwlu Hng braditen l inwonen waren door ln rii t lier laatate maanden eenlgMitne gekalmeerd nu heeft de zenuwapMinlng hm weer goed te pakken want wMnu gfarhied la wordt beaohouwd ala h begin aa rUeuwe gebeurtenhwan Sqnmlge aprakflo van twee andere van im r k re vUagara Z keT i $ dat twee hunner ernailgd chade hebben aaofarleht aan de de belllnff liggende booten eti aan de fabriek h m boot la vtirnleld andere zijn matig beachadigd en ook de w crkplaat eu s lf hebben belangrijke s ade Ie dragen I e DuiUcbera laten U rover echter nieta loa en op de w plaaiM n ko K m i natuurllli o Hat M SM voor de vllegi r een alout atukje en thana Qi allee ruMtitfor bedaebt kan worden heeft hun bravourwerit dea mjiAihie der Antwerpenaar Ëen interview met generaal French Eejp vertegenwoordiger van Havas had dezer dagen een onderhond met genei aal French WeHia nri d geserul n heeft onze soldaten in de loopgraven zocht en 4 heeft kannen aien dat oeze mistige en vwhtige winter hun niet hun vrotilyke humeur heeft doen verliezen Het ia een harde oorlog Toch 14 het probleem dat hy stelt vry eenvoudig munitie munitie en nog eens munitie Dat is de groote quaeatie de voorwaiutle voor elke vordering en eiken stap voorwaarts Iedereen heeft behoefte aan eel munitie maar de Duitsohers hier Kchitterden de oogen van generaal French hebben haar nog veel meur noodig dan wy Ik heb den indruk dat xy den laatston tyd veel zuiniger op han projectielen worden Het is niet meer de verapilling van het beging zy sparen Het gebrdc aan nitraten noodig voor het maken van projectielen oet zich by hen voelen Ook het moreel van han troepen is niet meer hetaelfde Men ontwaart vermoeidheid en matheid AUm by hen was prekend op een bliksemsnelle overv janing dit plan mislukte de geest mn hun troepen lydt er onder Onmiddelti werdw zij door de Uult olierti onder vuur gtnornm eo daar t mi tig waa moe bet vow de l j gela h n nioi ltijk gewi eMt ztJD allea goed lualoii Zy wlorp fet bommen op da alad maar koeririen boven Hobokao en daalden Iti glijvluc4it lot vlak l oven de WM ytaMasa aanm hal aba rt paU9 ii hoa k I tiilw lic bpTM ltlog iMiit Diet tieHl kun k m iieerNc leti i Van de groote verwarring maakt Brit wsbtv februlk oti fijii lag ie slaan Ir zijn jirojeetlelflii neergekouwo op enkele punten dw atad o a op de Groenplaats eu op den hoek der Branlatraat n AnenliiRwtraat 1 r wordt guaegd dat lie projt NjÜ en van den vlteg waren Ik Iwtwgid bet eobter stJier altb na Ui dsl 09 t Qrosnplsa vlak blJ holalaad H I vtui Uubeiui een projeetl 4 la gwatbil dat niet door do vitegorii la geworp n maar een niet ontpl rft projeeüet Iji uit bet DuiUtehe ge el it hetwelk la de uc k vuurde Noch de Ihittaebe vtlefira Ma tor a tervirigti opategeo no di het vuren aebljiien de fngetaoben eenig letad te IwbiMn veroorxaakl danen si a apoortooa wser tf rdwenea t u ini he ottderteeirs te ttohoktm FEViLLKTOJ iiiet loetsr vnj zou zijn Morgenavond Icgmt uiijue ni uwf taak m Ik zoii eon ilivl Biijn T verdipmttoo verltexen soo vaak ik afwezig blee4 Juiat Iwt Wl dat zijne woerdm haar an Ihtouw VBrvuJdeo bracht er haar oe dat gttvo onder nog gro r hatdbi id te verb l Hel Bti ook dwoasiteicl vao mlJ lew ander t verwSiChton ze dc zij Ncr gene i og iiMit glj raogvo lagi n en ik had er mij reedh lang op moetwi voorixreidnn dat et niet aadera kon of ik KOU antMede Ii dpn dank nj o Tot diwvfrre hebt gij haar nlat gekimd sprak hij zoo bleek wordende dat xij h n onwillekeurig b Eor pi aanfttawde niet ander roeeneode of h zou bewuirtelooe voor bare fOKien oeeratorten maar hij bleef zicb ïhljnhaar memIer en bemaBi Mi zuU haar zelta nimmer van aaageaicbt aaaaohoawcn Wat bedoelt SM vroeg zij ademllHM Ik ben hierheen gefctwen om u te Rprekea ging H ua met akellgf kalmte voort hen oogeoWlk hoopte ik maar bet komt hier weinig op aan wat ik boopte of niet wij h M en alletm riHt de workeli held te éom Het ecnlge ai noodzakptijk im het ia dat wij aanien vaatütellen w OVS voor de toeken t te dDi n ataat Indien ik aterveu kon sonder Aa hand aan mijzelveB te laaa soa dat verrewsf bet gatokktgrie weam voor a maar dn 4oodbesoekt ons xelden dan wanneer wij hnn aanroepen ik xal waaNvhiJiilt i VMi om h l oud l worden en in de loekonial ligt aleohta snmx de voor ntij verborgen Uod weet of ik gelukkig iHm geweeat zoolang Ik IH iuwl met u te dtMden Maroelii Voor bat varvoli kan Ik aMa aan fai ed wi am f rt M vïiaan vol onibering alleN i ona ontnomen tot xellH a kind eo wat ik dankliaar van uwe llefd sou heblfen aangeBonien kan ik na ave onTeraobllllff w niet ciwch ijl gij wktT dat h voor tt H van den baoki beni H nMt wsk olkomen zeker waarom vraagt gij mij dal f vroi J ep l ar iumri verbl ekende iQidat ik imiht n ik daarvan overtuigd Iho vt rder mijn w alloen zal vwvolgee fXuiol nep zij uil Oij weet toch dat dit omuo ijk U BoesMnt hij u dan xtllfc een afteer in rroeg hij m een flauwe iloht ttraal van hoop l at niet Mttwoordde ziJ bet boefd n Tbiilgendo o i den bloa te verbe pei die haar nauAh kaken steeg maar tot e e dcrgiJ V Hchetdhig tfouden grievm ijioHm yffm dte wij geen van beiden m elkaoder kunnen aanvoeren Allc diiizHéfi OW TO heen omrirt ln dat oofenbIHc gerodde btf hoe ertsrroeiwlijk zij voor be verloren wa fttH u gerual nfTtk bij met e ne zekere boogbartigbeéd Gij kaal mij van ontrouw beacbuhMgen sn Ut zal u ni 4 u geiw preni fp wijze zljt gij volkomra vHJ i vw altijd van mij uiitxlagt ii I r iKf aebio een oogenhllk aülswljgeu hii eliea Mden Sooli ttad z j voorzien dat hij tot zooveel selfverloocbeulng Io Miaat zou zl geweeat Haar eigwi gedrag l want haar nietswaardig voor n sij i lndtgdn uiet te moiupi cn Maar gij dan V Ik zal armoede welen Ie lijdeti reheei alleen f Alleen ja want Ik heb nUn kind iilK meer Wo roni datzHIda stllKwUgfHl doodaeh en fo ier nd aU dat htiv Ik in een aterfkanH r heeracht en daarop hervatte zij zonder het t wagvn op hem loo t Irt den Ik vree dal Ik uV ganacbe leven erwoeM heb Indien dit zoo ia l eboeft gij er n geen verwijt van te makm antwoordde bij op Marren toon Ik waa het die lit lkreeg m die u vrag vrwtw tl worden Ja in een o Venblik voor mij even pijnlijk ala deae ure voor n U üj hebt mij toenmaaiN niet verluen Onno hn will gij aoms mijne llefd bij de uwe vergelijkim f rl f hij uit mM ene ploênH nge opwidllng van drlTl Heb gtj ooit ook maar ireten wat bet zeldo voor m whi wezen te leven al zijne vreugde hoven de uwe te veritleven op leder uur van den da It vid te zijtl te ritervetf om hem o A maar zooveel ala fH no voorhijgaai droellwid t beaparen Ik heb i edert deo daff aiiz f verlovlaie Dr W4 tminater Oaaeile achrljft over t n itioblaanval van de Hritacdw vlieg tiltvit boven Hotioken dat als daar Dall lie onderK r wordim gebouwd doen rtlioht van d Hdin4dn de aea kunnen reiken l f n derig 4ijke vaart zou eo wbtwtlng van de NwWlandaohe neutrallt t zijn Miaachieo zotlden slj over land v irvocird kunnen worden lat getteeflen ni R sHRsnaiiiiisMnnMnvnHWMHMWB n aiid r ni wtmiioh gekmd dan u geiiikklf U maken tk offerde radarUad roem tm vrl dem op om la verre tn kin met haitditnarixdd fortuin vo r u blj n Ie garen toen d t mij nW mochtg lukken verkooa Ik om uwmtwil het leven vol koortagloed en atrijd ln Frankrijk tioven e n rnatlg en voniekerd be 4 tMn lu Nederland Ik wierp a bat woln Üo food tn den aoboot n l door mijne oudiTM nagelaten zondn r ook maar HTi penoinff voor mljsejf a Ie sonderen i Twijl Ik ln het verborgene rooH bleef arMden Het Ik u lot feeateo gaan waar Ik wlat dst nw hart aleods nworennioaK van4mlj vervreemd werd Toeh de armoede aan onze doni klopte bleef lk alloen Béiutr om haar te heve iir r ii wei rbleld u niet ta fdezo vrooliflta oiA ving van weelde m gfrfuk te gaan droomen Nil dat bet oogvmhllk tot gvbrek lijden daatik zeg Ik tot u verlaat mij voor f tjjd hier la een n an die n tljr iltel nn v m ofen wil acbenken ik heb u nleta meer t geven dan mijne liefde het eenige wat gaen waarde in aw oogeii ha Waartoe zoudt gIJ aarzHen t ÏH kenze moet niet moeilijk slJn roor llar elle Renand Wm gij mij holoedtgcsr vroag sU op W it rerretgd