Goudsche Courant, vrijdag 26 maart 1915

bet lB n voikillg sucoM az ann offea f op lat barpaibealroni bMBChea BarlMd en Oujok li or onia troepen die ia liuiti ngeaoou moeibjke taaalaadlgbedea ope m rJun werd een beiaagrtjk ea beallsi i nd voordeel bi de omgaviag van dea LeepkofpaH betuld waar wij in atormaanval ien zeer gewkbllga stelling vu cl Ooeteurijkers op den groeten kam van bet Bwdthleogeliergle veroverden Sa eeo boachlerrola guomm la hebben dat veratirfcl waa nat ijzerdraadverspiTringea en vao eaeuge loopgraven voorzien wan drtMig ottza lafaoterie door tot de boofdalelllng vu den v ijand na deSe met gewcbul dn blerbeM moest worden gealtKpt vu een afstand uitKJOpas te beliben ls sebot n trokken ie troop n door diepe graefalcn vu paliaaaden voorjim lai verovardaa tfe veraekanalagen welke alevlg warae haveatlgd I II llfiauvrt ers di Hl in gesbuen maa a s versebiilitidp verwoiMie legtiuaanvaib ti loaar zij werden v eratrooid i o geb ellelijk vemietigld door otis vuur eoonze bajofiitaanvalb n t egwi den morKI11 van Jl Maart trok 9e vijand op anb n stWIiugeo I hw g lu den loop vaa deal dag laukbai wij ongevivr lUH oHMarea en MlO man krijgHgm angen lerwi we eenlge tlanUll1 11 uiiirailieurs v eroverd n II Kl ij Hun Hel grooubooldkwsrlliT meblt lle Rusabtebe unvallini o de meer englen ten Oosliin van Vurhh lol wenkvi algealsgifi LONDEN 25 Maart Te Windsor werd gisteren groot opzien gebaard door de arrestatie van een Uuitaohe spion op een kasteel in den omtrek De Dnitscher gaf op Fritz t heeten Dc JWede kwettie Nftdal IsuirzaiiMTliand liinieDocbtend te Vmaterdatu bi t IhtIcIU Ix ki iid was ges onlen ovi r het In hvi grond lioren van U Mede At Kon Ned StooniliootMaalsebappij wav zeer ilubleigk iiierktutar ilat zidi een grume obMlinnniing hij Is I iiublii4i uitbreidde Men hobrde er over spreken op straat op de ochtendIrams waorniee de zakenaiensctien rtiywartscb gingen en vooral ook lu ib ba vmbiiiirl Itij dl un de IJ kaile liggende Hclieiten werd bat geval druk Is sproken Pil solHwp in zaemanatsal gecritiseerd Till kantore der Maatschappij bad men bedenocblenit gefln nadere liijzondiThi ilen iiRile Ie dotilen De lading van bel lot Kinken getirachte schip bi stond niet alleeu tul sinaasappelen maar uu alter lei uidvrueliten z g stukgoederen itm rendeels voor l ngelaod of doorvradit uaar Aiuelenlaiu Isiatemd Het feit vau Idll doen zlnkiai van een NmbirlandsoiiMiblp wordi giaebl la zijn ernstiger il nliet eifteiilijke verlies vJbi de boot en deladlngseha la Mrffe v e 2 tons go deri nls ot i De Issiatiining heslood uil 193 man I le Med vorlrek 16 Maart vu Vab ncla Dr kapitein is A F M vsn Balkom LUIK 26 Vaart Twee personen werden hier tot 00 Mark boete veroordeeld omdat de zoons naar het Belgische legeigegssnzyn DeDuitsche bezetting in Xuik krggt thans 250 B oliersbreeatraat en deed prinses JnUana ondw groots beUngatelling van bet publiek verschilleade inkoopen in den winkel dar firma Boldoot Te ongeveer half ces reed het prinsesje opnieow uit Zg reed met zuster Muting peil auto van de achteragde Tan het paleis naar de tramhalte op den Dam stapte daar in lyn 9 len vertrok in de richting van het SofiapWn tie der Holl Htoomboot Mg het vol1 genda talegram ontvangen van kapt J Visser van de Zaanstroom 1 Verbeurdverklaring mi versUnd j voorloopig opgebracht Wachten t e lissing van pr ageiecht Heb gepro 1 teateerd b $ Consiü Braggt Het gebeurde met de Mecklonbnrg Mm meldt ona uit Vlisaingen 1 Als aanvulling op ons bericht bet 1 schieten op de mailboot Mecklenburg 1 betieffende hetgeen Dinsdagmorgen 1 ongeveer 7 uur plaats had kunnen wij I nader melden dat de stoomtrawler full speed kwam aanvaren wat te zien was door bat boegwater De schoten werden geloot op ongeveer 2 mgl af 1 stand van de Meclenburg terwgl er absolnat geen seinen waren gegeven en 1 de trawler ook geen vlag voerde Het eerste schot kwam terecht op onge1 veer 0 M atiitand van het middenschip het tweede schot suisde boven I da briiH terwgl het derde in het water I terecht kwam Toen de schoten gelost I werden is tie Mecklenburg met voUe I kracht doorgestoomd waardoor deze door zgn grootere snelheid spoedig den trawler ontloopen was lorlog in de lucht Men uaildl uil Ikrulnlngeo aao de Tel ovar de gedaald vlbtpnacbiue aar du laetb daelingeD van dan avia 1 leur waa hij ib ïeu morgen met nov vier kaïw raden te 5 25 u in Uuinkarkan oj K Mti g n Jiij mlMtg weer Zij liedden opdracht naar Hoboken te vliegen wat bun gelukte Bovia dr labriek Cookarill tvoar naar luliclttingeu 0Qder tHféni worili n gelwuwd wierpen zij ieder vl r Ikhbiiien i e uitwerking er van waa bun ouliekiaid doeb wel xagen zij rook opttijgen l oor biK mUtlge waes vardwaalili lullmaol Meatea en waa stoer teleurgeateld toen hij vernam op HotlaodHclien iHMleui te zijn neergedaald hg iiHs tiite op Frauaaben liodoia te zijn toen lie landliouwer Koatenae hem ile hand toeMak Kt en voor bat dalen waren boven llaiiMWe rl nog twei vlb uiachineo gi liftMWM i d t e ulf icier waa aiocltta liewapeud lOetnn revolver en had 27 palfouen bijisiih file hij aan den burgenieeater ter tiniit Hielihi VKoreoM de machine te verlaten had iuj bel benzbiercaervoir laten li gloopen en dl vertiliiiMflgen verbroken I Ie iiiai bine Htaat op het land van ilwiiaieiliouwiT VVeHldijk Op de boven eni odervlakken liavliuKin zich twee roodeilrkeU op b tt ataart in rood en blauwtwee clrkelH Zij Ingericlit voor twiv I iwrrtOfM n en i kan van uit Inibie 4tplaataen wordfn bedland üij HiirgeiiuicMtea lloininloua liood dan tnlteiiant een lunob aan l ator te 10 uurwerd hij luiar Hanaweert getiracbt waarbij t an het aplllon Vlakc Ie 2 IIII u alag ïnlernivrde naar Oronlogeo werd overkebraabt t l uileiiant ideataa ia eeo krantgallguur I eii 2 iaar oud Eca Ncdcriamtoeb tooiMcMp ia den rond geboord I LONDEN De Briuche iminli eit ocldt dgt b t Naderludache atoom1 chip lled met lintuappolen vao 1 Valeotn nur l 0 len op 25 Haitrt t f hoogte van het eilmd Wight door 1 de Dttitiche onderaeeboot U 28 in den 1 grond i geboord Het itoomacthip voM de de Hollend1 Khe vUg en had een Hollandache be 1 manning aan boord In groote letters 1 u het voord Anuterdam neut den I naam geacbildeid 1 De kapitein kreeg bevel de acheApipapieren naar don onderzeeër te brengen terwijl de bemanning oh in de booten moeat begeven Het ichip werd daarop met ktnonachoten in den grond geboord Dour den comnv ndant van de onderz eboot werd teruggaaf der rcheepapapieren geweigerd I De bemanning is opgepikt door den I Britsche torpcdojager Teviot I Men meldt ons nog I Het itoomachip Medea dat door I de Dnitaehera in den grond werd geI boord is een schip groot 1230 ton I toebehoorende aan de Kon Ned BtoomI boot Ma t ehoppij to Amsterdam Het I schip werd in 1913 te water gelaten I Wg vernemen dat do Medf a e n I lading aan boord had van 16000 kisten I sinaasappelen en bestemd voor Ijonden I Een demonstratie I Uen meldt ons uit Amsterdaia 1 I Oisterenmiddag toen de anto wiur 1 I in het Prinsesje cat den Dam opreed I KÏn ® geünlt op nit een groep man I I nen die zich in de omgeving van het 1 I Palaifl hnddfin verzameld Ken van de 1 I demonstranten een bekend leider van I I de VrgeH M ialiat nvereentging werd I gearresteerd on naar het bureau 1 ie 1 I teishal gebracht Hy wordt ter 1 I beschikking van de jiulitie gesteld 1 I De varkensnood I I Naar het Hbid meldt heeft dozur I dagen een conferentie p aata ge ad 1 I tnsschen don Minister van Iiandboaw 1 I en het bestuur van den Ned Slag rs I bond By deze gelegenheid gaf de Mi 1 I nister als zgn voornomen to kennen binnenkort voor de slagers legen la1 geren pr s dan ip de markt betaald t wotdt varkens beschikbaar te stel en 1 Hij venocht in verband hiermede opgave van het benoodigdo aantal Deze opgave ia den Minister toege1 zonden Rubbergeknoei Wy vernemen dat met het s s Orotins van de My Nederland Maandag ruim aoO pakken als Ubak gedeclareerd werden aangevoerd dia alle rubber bevatten en eveneens bestemt waren voor de firma Caret A Koning en Oo Keizersgracht 209 te Amsterdam I wy kunnen hieraan toevoegen dat reeds Dinsdag j l het bestunr van de ederlandsohe Overzee Trustmaat 1 sojiappy met groote verMiwaardiging van dit geknoei kennis nam en zich geenszins bereid verklaarde zotSals de bovengenoemde tirma ons meende te moeten verzekeren met haar te onderhandelen En ook by de importeurs heetsoht r groote ontstemming over do hanJdelwyae der firma Koning die niet veschroomd heeft ter wille van haar beurs den Nederlandschon tabakshandlel ernstige schade te berokkenen Immers waar derÉplyke knoeiergen iiatjuuriyk bg de geallieerden bekend w rden zal dit ten gevolge hebben djkt alle voor Nederlantl bestemde ladingen aan een uitgebreid onderzoek worden onderworpen En dat die rubber voor Uuitaohland rbestemd was wordt ons van verschillende zgden verzekerd Immers de firma Koning importeerde haar tabak met voorbggaan van do Kotlerlandsohe markt de makelaars en de haivdelaars j direct van haar plantage naar DuitsohI laod waar Jf a tabak momenteel zeer in tr k is Een mog lgk niet strafbare handeling die in ieder geval niet strookt met de beetaande usances De in de gRgsbergen gevonden rubber zal Vaarschünl in handen komen van de Necl Ind t oomptoMg over die in de aroliuB gevon den is nog geen definitieve bnsehikkipg genomen Dit mblierf ekn ei had natuurlyk tot doel het verdienen van groote sommen gelds waatbü niet die minate rekening werd gehotiden met s lands belang een daad die al z l de strafrechter er hwl ilieinig aaA kannen doen breede kringen gelaakt zal worden Tel I D gZMautroam Nur y verquaeq is by de direo 1 Ta STATliN GENEKAAL ErBSTK KAIIK8 1 Vergadering van l oadardac 2S Maart 1 l opi nd te 11 u 15 Dan I Voorzitter Baron Van Voorat lot I V oorat I Aan de orda konan da volcanila weta I untwerpm I Wijzigln va art 276 van bel B I W en van daarmede verband boudenda 1 artikatea van bel Wetboek van Burger I lijke Keehtaviydering i U ijzigmg van de Provinciale wet I Iu an de Klewwet ia verband met de 1 Wel op da lokomatcnljelaaung 1914 I 1 Ti dellike afwijking van da we van 1 J Aug 1861 i4u alsblad no 129 laa 1 alehjk gewijzigd bij da wal van 3 Aug I ItlH Staawblad no 351 I I lleffiug van opeeaten op da Inkom1 iliailietaating ten befaoeve van bet Lae I uingloode 1914 Aanvulling van de wet van 11 Ilec I 1914 lol alhwijilng van do mlddebn Ier I goedmaking van ife nltgavoi be nv n Ut I b Slaataliegfooting voor 1916 I Ie heer II e g o u I r k verklaart dal hij verheugd la om het lalt dat de M uleter ook In de tegenwoordiga oatataadlg beden gakl voor dtt doel beeft aaogc I vraagd 8pr juicht bat toe dat In de 1 zen tijd den normalen gang van aken 1 zoo veel mogelijk wwdt volgafaondan Hpr wIjBl op hi4 groote belang vaa goede verkeerswegen te land en la walef 1 vooral wanneer de e lajvordcren het inlematlonaal verkeer Spr la evanaens en veomtander van een verbetering van kei NoordziH kaoaal en ilen Nieuwen Wate ai g Spr in aee warm vooratander van di Maaakalanlaalle niet sllaan In bel balang van bet niijndistrict en LU burgiwtie Induatrle doch omdal het bier gi iiH een inlematlooabti verkeeraweg Door de haeran Brouwara on Hoflmaan ia ataods krachtig op de Maaakanallaatle aangt drongen Het vcvla ugt apr dat hg da bydb ning van dit wetaotttwerp beeft mogen j K vorden i en antbtelijfc 1 tegenover di ri minlMer llen woerd van dank aproekl I do heer RegiHil vervolgena tot degaoen I die hun bubie braobten Hulde bnnigt I Hpr san de oooHolaele die liet weak I voorlieribMe en aan ila medewerking van I den V Bterataat apedaal aan deij taffaI iiieiir Van Konijnenburg dle door lal vsn I voordradilen aympacbb won voor werk Ook de Ulalatar erkent dal dit I wiwk Hb bla een onttanfeel la van de Maaakanaltsatla door geheel Umbarg Men I heelt w niearmaleti op gewezen dat I niet aan de verbetering mocht worden beI gonnen vóór overeMiatetnmlng met IWlI gia waa vi rkrege Ook apr had aanI vankelijk op dit aundpunt geataan IJe I DelgUoba Bagoering verklaardie zich In I 191 2 prinolpleet lol medewerking bereid I iloeb adille bet wark zóó wer In het beI btiig van Nyderland dat ze meer couI ceHNéee of oouipenaatlee I lie Kegaeitng tetetirgwteld zocht toen 1 naar n andwen oploaoing een kanallI Nalle getti el op ederlaiidi ch gebied l c I koeten daarvan lilekeD nog lager n I die van bet eerste plan In de verbanI ding nel BeIgU Is noc gean varaDdarillg I aekoiiien en door dan ot rlog la niet te 1 verwaobten dat in aan lange reeka van I jaren de MaaakanaHaatie aal worden br I band genomen Niet albjen In aboormale I toch look bt inormab UJdon U aan elgao I kanaal van het grooUte belang I He lubilater atelt sioh voor de kolen I per kabelbaan van de vgvara aan te voeI ren Klko mijn zon tn een rigen kabel I iissn moeten bozluen Desa regeling kan I nii t voldoen Ken lattaaai Kanaal naar I do mljnatraek acht spr vaa de aHorhoog I Ie lieteekeoia I Aajiviflling van de wet van 1 Juli 1909 I Imuttenda regaflog van het muntweeën in I de kolonie Hurloama elf natkire wijziging I en aanvulling vSn do wet van 23 Mei I III99 houdende nadN e regeling van het I l tira ao a muntweactt 3 wetaontwcfpen I Albi s h SI aaa eooman I Jdaaskalanlaatie I VU Verboogin vso het IXda HooMI atuk dor Slaalsb oolhig voor 1916 KaI ntUUatle van do Maaa la limhurg I Ua iKor Hal f man r k brengt huldo I aan desan Mlhlatar doah vooral aan don I oiid mfnteler Hegonl Spr aanvaardt bet I plan doch ackt aan g e h e e 1 e kanallI aatle nootkakelljk Mal het thaiia voorgeI ateldo plan wordt verkragea aas liaMre I afvoer van da alaeakool De baleekaala I der steenkolwmgnen njag man niet onjafal I nchaiun doah niet oversobatun ook B I Ier waro bel 1 in eaoa I gram brood per dag Aanval op ecn ooncb chIp IsONDEN 26 Maart De Noorsche stooAhoot Diana die te Southshields is aaAgekomeUf lapnorteert dat een Doitsoje vlieger fiOO pglen naar bonedelr liet vallen waarvan sommige in het dek bleven steken De bemanning wist zich in veiligheid te stellen zoadat ni nwil werd gewond Japan en China KOPENHAGEN 26 Maart Part Volgens de Rj ische bladen heeft de hineesche Regeering besloten de Japansohe eisohen n i e t te voldoen Men acht den toestand hoogst critiek Peking zijn strenge maatregelen genomen om vöandelgke hetoogingun tegen Japan te vtHirkomen KEütEN 26 Mwrt part Van de Zwitserscl a grens wordt aan do Kölnische Zeitung getelegrafeerd dat naar uit Tokio wordt gemeld MinisterPresident Orasf Okumii in een kiezersvergadering mededeelde dat de Kngelscbe Oezant te Peking de Japansche eiacben aan China ondersteunt PETROöRAD 26 Maart Part De Petrogr Telegraaf Agentuur verneemt uit Tokio dat de staat van beleg tijdalgk over Tokio en Osaka is afgekondigd De Mokado heeft d fi Amerikaanschen gezant ontvangen die hem een eigenhandig schrijven van I sident Wilson heeft ter hand geeteM Proleat rU l hlli I t NDKN 20 Maart Te Uéw York la een Isinebt uit Haallaga ontvangen dal i hlll bij 1 ngelan4 en Dullscbbuid baad gliprolrarteerd wegïeos de vermoedelijke neiilrallteltaaahfnding bij gebigenM vu het gevocht bij hei dkwd Jou Kemudfz op U Murt uen da nreiriea lol nIahrMtan uit doUronlnger Veen yoor carwnll lirouibitol Miii ehrljh kelonlan I r biW 1 oonlerentle plaalo gehad van de iHredlea van veracbiUi ndi apoeMlalieve Hlroocartonlaltriekan ait Oude IN la Iloogf and Apptngedaiu verleffeuw Hirdlgi rM van hiH Hooldhaatuur ier NimI Vi en van Fabrlekaarbeidwra alwlia de den algevaardlglie der Tweodl Kamer van liet Kalrlot Veaodain Mr I W Saimea In welke cojiiereotle de vraag wer l luwprokiai hoi zou iuunen wor bai voorziiai in bet gemla van grondalol oor lie eanotiiodtiatijbi waaroiltler reeda ii rnebilleniln faliriekm gebukt gaan en waaribor vnfklooalH id voor veracblUendi ivrlH iiK ra iH n dreègende werkioosliaid voorj nog nW toetwéanii bet gevolg la lil Al zijn Ib lieapreklngen lelibk n lol een voorloopig reauilaat waaromtrent weldra nadere mededielbigen kunnen wordf n verAlrekl De prinaaz doet inkoopen te Amatwdam lia meldt ons uit Amsterdam Donderdagmiddag werd de firma II Bern J Qorris verrast door een bezoek van de prinses aan haar winkel aan het Hökin Ecnige gekleurde Umpjes in de etalage Hadden de bfi ïondere aandacht van het prinsM getrokken en ly vroeg om eanige daarvan t mogen kooben heldeen dan Aok bljkbaar werti ingewi igd Heel parmantig stapte zy onder hóe e van freule v d Poll en zuster Marting Qp de winkeljuffrouw toe en vroeg om de verlangde lampjes er aan toe voegende dat zg de mooiste voor Haar Moeder wilde koopen Na nog een tydje doq en winkel te hebben gedribbeld enkele begeerde artikelen ta hebbeiiVnkregen waarvan enkele in het ryttiig werden meegenomen vertrok de prinses weer naar iet paleis Dienzelfden middag hield de ainto mH het primeeje oojf nog sta in de m ladicn ui wr klcte ujil In ihl r 1 v l wiiéni ili roor eperetle Itr jw nW 1 voel iMUekoiMi Wij ra dti I uMiniKo ÓMjr a uMu i M plaa V I do Nok rlaodiMJkii naulraliMl tr mlinidra 1 UrnunhtMni roor DuiurtOwA I Ito Dnllacb AmerUuMii BrguStMtta 1 bUT ait WawfiiiiKUm wordt S B ld Mm I li wi lng om vw émH ie zmv en ni I i M hl id toor nMM rw pwlpakk I Urn Ite o liwimto f f p r l w r huw 1 do lH B lu pakkeUm l lool rM ld aijn I in InfaflatafMatac éoor de g BlIb r l ii I Nur uMAiif TU on bwtehl dmt 1 dr Fort riv0r w rf l Qaiaesr ta Mmm I uiw4W otMtiTVrtfrii bouwt n 41e kt 1 Ktiilikra WMr WH d T oarlocv Htr ft4 vonwbmpl hmlt d iDlai lor rta aMrtm iMiMa am aadanaali taal Drao varklaArik dat ra dcrgnUJk ondi zoalt rM 1 kolt gtUAm had plaata grha4 op aandrtnic fi van It matorff doch to kon la haaokuMIflnc ik ataaufc atoodon word Zeaultum Ia M ariUiol la hai T i hiih li iiy Mad van di KampkMv wordt ovt r loaKaraakt wljD a o m gaacbronm Hij hpt tnijmm vagan wordt b ftt n woordif door dn t Ofolacho atariiia R lirulk Ktarauikt vao aan rlndlnf van dati Mdioiit MJ aacht Ronarcfa waarlilj i blH Mn NlnptMMH tioodlg la Hij dftec vertxHxrda iiiijnvfv Tij worden iW ankarltthia la dtT tuijnnn doorKflawdrQ lóodat aiIjQfii dirrct naar d oppfrvlaktp koiui i waAr w dan op di Kf4iriilkHljk manttT 0 Khai i4IJk wordon gwiaakl MlH chl n ia tr vrlAnd tuaacitcn dia nlt iiw im tlKKh van intjtum vliwi h i ii hH oaruMttiarKnti i iiaJ lo if raakt tiiij itaA d o op onaa kuatan atranrMi I raamyal de liilsatad fïaalmtr dn liroolo iiioiH haar oniHtriH ka t lTttt M t Kvi KMttlt ht Hatn iravf Kijn Ujdgnnoot n dttt Itijoaam van dt Koning di r lioorm i en Miiiivalant van dar KaorUm Had fh Hk gaval vind do Tiinaw vardkmt hij dt n naani van atlohler van rrttamyal want voor dnn oorlog waa K loor haar gahoorlf l l olaaha ttta4 j iotlwd op iwn balling on omringd fclor aan tiM dtatrict van ankal tuimel t n Ixxangaariltn ala tn oen kMn farad ja grf in lp dra top van dan beovfd mmfm SOff da rulnra van aan oad kaawH dat naar da volkanMitil aida taan l aalnilr Am koning ikr lanit totlwara an vriiaht4 nkwfH k ra had loahaUaord II ala aaH cag niat liaar lalrljko karkloraON katlinlralon van IUkiwiarlW lai iHffcMch katlioliakiK n r op tfc 4 hativaiarhtigc otiigt ng van liilnpfl w aVtua i lHii iMm wn llvwr n litil ih ii kroiJk Mi mi l nrolklng Koatla nm an l oltw nat 1 nk4 lii Kroattai Vi ratond alkahdiT 1 1 I alia latMlu ni n V vi T vraadaaam I wil arla l WAaln lavcti Ila vnirhum va i 1 A lt laaliaii an n htm limtatMl eo bun product voor dvn vrrkoop Op dp inark Hlwhta jnnkHa tabrlt tan tiiaaaban het groan bawaacn dat ook door d tiijvarht id aan da j va di liavDikIng in Ij l f aan vooriag Van irv lanb lllka Idylla roniantlarh varltllj i4 uit an tj walka nu vurri aablar ona aabijnt ta llggan ia nIatKlatiar ovih vati W luinati an liootnga ib n In talHila raiui ganiaakt want da Hongaran liioaatan hr aahootavcld voor duvmllog vrljinak i ll klaina witia hulaji mnt iU govirld lillodao iljn dniaal dan wt 0 gagMU da iHMinan uit di I Itooingaanltit n h ongHukklga iiavolking dacT wo nln tai la gavluobl an ovargalavard aMt da goai giinatl lH4d van da Huaatv I N Ort lia iotgavaltan vai aa pdrirat Voigana da Krooal Zig la M volgi nda g lHHird nart aaol portret van rraim Joaaf JwrapronkWijK iHtl lotografla door at n atolahi rtogln In da kapal dar IMimrg te Weaoan gwoouleo totai do Kal er na aan aware oiigeatHdltald aHi daarllatat had lM ga an oih ta h idilm ll laldi KMaar voor mat bat buoftt in h handen dlap In galiatI varlonkw toen nu de oorlog uilhrajl werd ib piiidlcalle van bet portr toegi ala n ia wK varachaen In gaïirui rda tljl ai4irlltan 7 00 kwam liet portret In rraokr Haar ward het bij uiillloeoen gefoproAieeerd en naar Kualand gast t waar h nm het wdaraclirlll lla tloatmrljkaoba k H r waant over dan oodargang liner legera op da nawt uilgil relil BclUMil ward vwapreid IW w rd itirt wkel In all bladMi opgtioomen maar ook la pn nlIirlaOtaan aan de aoidalau aan het front geaonden Yja In lagerordem werd er op gewe Hi Men OU niH lang iiaa r belilHai Ie vavblan de Kaiser an toatenrljk wt mde Imuiera raoibi over den omWgang van Ijn b ra I M gla eohlef aan p Ie var men drong 4 portratti met bel ln wuale 1 1Jaohrill aan da Ualiolaobo iwaranliavoltiag op Ko do lo ole laiereovroéwtji a agan j iladelilk dM hun Keioar daarop ntrt wnaide maar bad I Hij bad naluurlijl voor ban voor IJb bafroetdc lallctache oodardanan Kb iU börfm bat portret ala imn Vbtl In haar gebnicoboafeeo op TOMi lie KuwlKChe overhdd dll merkte mn onmUMaUiik lataoonlac ta vaD Opdo vardaro varaptakHng van hel portret ward alral faalaU da aabhllen nncatan do hitn toagaaonden aiamtUarao teatigge n as da tanwaalge veorradAi wavdan irwaMIfi N Cl y daai n RoUadaai zMtdaa baMxai b la tmSrt wm a Bt la vela gevallaa dia bli ac a aiackla wdaig bat takM M ji of Aa koaten vaa kal gobei le werk Meer gevoeh apr voor eea Mfiag op Hal vorvoev tanga I en manga beffing zou voor spr baelifen I L JUO OaO kaanai opbrreren Over II heffing bebban we gelukkig aagt apr van ikag aiat la baallsaen Dia balBng ara hal laidM ea thans iMdahn werk la aasta aan te pakkanTen alatle verklaart spr s b voldoa ning ovar da oltlatiogaa vu im MIaia Kr tea aaaiiai vaa itn Tiiiitt Iliabeiiuilia lielaogan Ile baar Kaakars r k baapraaklen onderde ia da alakkaa aial geaeande locb van groot betaag a l de vlaaeheri en speciaal da sakmriaachenj t n inlomaDonalo oooaalaela ia leadf wackzaan geaeeat Aao het rapport vu aan der hidan drBeek snlbmt apr dat onae Kegeerbvg beRU waa daeeHda r aliggte doen geldan als voer da salavaagnt op ibn Kija la BalgU e tawaa van lalm trappen sou vAorsian Op da ayatamen van zalmtrappeo gaai r abt la koaldzaak hl tM er lata gedaan wordt l e zaimvaogat toch op e Maaa b gelijk Hpr met citers asatoool vu halaakaiis lilt zoo Ie beiieuran zijn ladtio dm viHncIn rij zou te grondo gaaa Ue trappen moeleo wordea aaBgebraobt vAto de stuwen MB voltooid lie koslea van aanlag bahoavwi gaea la zwaar to zl a I De boer Vaa Laasehot rjt vealigde reeda bel veifg jaar da aaatschl op eaoiga beswaren db 1 den plannen der Bogeerlng aaakbielden Door de I tegraioetkoiuenifo bonding van den MiI mater zi o vele dl bazwaren Veet NoordKrabut uit den weg gerulai4 f chtar I vrefot apr dat de opvolgera vu dezjo I Mlnlatar weder andere opvatllagen zouI den kunnen hebben Hel sCbaapvsartver I keer op de Maaa beneden irava al vennoeI dehjk vermlnAareB Wat de waterafUlpI ping betreft dringt spr aan op betracht I llng van da grootal voorzlchllgbeld Hoa I zal men kuonen controleeren of men I zieb In België aan de overaenkomat houdt I Spr hoopt dat bet ontwerp z b a ssl I worden aangenomen I De Minister verdHligde hel oitI werp I Ha beer Van dar l elts stalda I voor de baaUsarfng ovar bat ontwerp au I ta liouden wegene de hooge koatan wHI ke rieila 100 aillUoen bedragen De MlI n Mter ku iten nadere inlbAtbigsa verI acbaffen I Het voorstel werd aangenomen met 15 I lelden 13 stianinen I fie viTgaderlng War 4aaraa verdaagd I lol l l April I TWEEDi KAMER I Vergadering van 25 Ma4rt I Nadere regeling van het E e I vraagstuk j Vetv I In de middagvergallaring verkil I de Minister van Justitie dat bij de I Regeerin geen bezwVar bestaat tegen I tn regeling als door den heer Rntgers bedoeld I De heer Visser van IJzendoorn I v 1 noemde de bestaande regeling I bedenkelijk l a noodregeling aU door I dtin heer Rutgers bedoeld al is ditf I ook tydelyk zal niet afdoende zgn I Spr is van oordeel dat er geen I redenen zgn om een definitieva rege I ling uit te stellen I Men kaïi den eed niet aanvaarden I alleen omdat hg vele eeuwen hoeft I bestaan Tot voor kort was men het I er over eens dat voor het behoud I van den ambtaeed geen voldoenden grond is aan te voeren Spr is van meening dai de staat den eed niet mag voorschrijven tisanneer hg meent dat de eed niet noodig a Spr twgfelt aan de wkarheidwek kende werking van den eed en meende dat overigens Mn strafbedreiging mew invloed zal niWefenen dan de eed al kunnen er godsdienstige ovarww Ke zgn welke aan den eed kracht bgiwttan Het voorstel van de Regeering brengt em beperking van het galAS van den eed De heer van Bass van IJsiell r k heeft bezwaie tegen het ontwerp V De Minister vanlïnstiti gaf een overzicht van de t nleiding tot dit ontwerp dat tracht de belangen van de gewetensvryheid on irln waarheidswaarborgen zooveel mogelgk met elkaar in overeenstemming te brengei De vergadering werd daafna verdaagd tot Vrpwmorgen 10 uur Lijkverbranding Op de vraag van het Éameriid den Iwar Biamor of de Ministw van Binnenl Zaken in het arrest van den Hoogen Kaad van 1 Maart 1915 betreffende de we tot vaststelling van bepalingen betrekkelgk het heaven van lyken begraafplaatsen e l de begrafenisrechten aanleiding vindt een aanvnllivg dier wet te bevorderen waardodr bat varbranden van lyken wordt verboden wordt door den Ministar van Binnenl Zaken ontkennend beantwoord proefritten t en minste de groote autobus voor d ea nn ttieait bestemd was enkele males Umt tv rtada en werd door velen ala kU haé nieaws bewonder Undbouwvargadering lie aid liooda m Umalrakea vu daHoll Mg vu Landboow boodt Maudaga een kdenvorgadnring ia Het Scbaakliord tan k orde zi ii oa aMdedeallBgan van bil bealnur bespreking vu bat buiabaudHijk reglement van dra kring no 2 cudidaal iMelling voor aan lid vaa bet Hooldbeatuur terwijl duma door den beer M deji Ibideo een lezing aal wonbai gebonden over oogevailea en xiekteveraekfriag voor het lan iouwbeJrijf Niet het volle gewicht De politie te dezer stede beeft bg verschillende bakkers een onderzoek ingesteld naar bet gewicht van het brood waarbn is gebleken dat in de meeste gevallen het volle gewicht niet wordt gegeven dat zelfs sommige bakketv ruim tlOgram op een pond brood minder leveren Bdanghebbënden worden er aan herinnei dat deze wgze van verkoop als bedrog moet worden aangemerkt en dat wanneer dit feit opnieuw wordt geconstateerd een strafvervolging tegen de overtreders zal worden ingesteld Waddinxwaan Naar wg vernemen zal door de N V Waddiniveensche Ku kwarenfabriek v h Vermeulen niettegenstaande zg door den brand in het vorig jaar groote stagnatie in haar bedrijf heeft ondervonden na ruime afschrgvingen tien procent dividend over 1914 worden uitgekeerd Qeausgde Ënictiteii erheen jaar m de xomermaaadea Ulgoerdn in de Reekam la Hooge Vuur cbe aea haar sicii aoeaende L Op een goeden dag waa by ooder betaling vevdwenee niiiii iw i nrt s het nlwiel vu den zoon vu dea barbasgier Oedaae epepormg duxda Baaraacba polilie leUJe tot betff reoultaai dat de raaa bi wiwki4ijL bi id H oari e r baatte en uit e da beiBi gaaohqwaa bcWkaan blaA dal bij vu Maaaincbt naar Aatwerpcn waa vertrokkea Voider Uaaft mu van ben uiets vomoiaen De soon vu den herbergiar dia siah 4iaa da auMliiMia ia ndUlatna dlaaM kevl sag rerladan waak du bawaaMB liaar L In s Hartogeaboack waar ahuwde de politie aldaar dia ban arreaieerde ea voor dan burgeoleeater van Daam beeft gebracht waarna hg ia overgetnekl naar UUacbt ter beediikkug vu dea ofIkDiar vaa joatitia abbMr Moord Op den achUdamachen dijk te Rotterdaai wudehk glateniaebt vroow 8 M de B met haar vntndin C v H Duronlmoelien zij vrouw M J V v N die In geaatacbap WM vaa vrouw J J V Vu desa vrouwen kragen S M d B en C V H twist over aan mu die lerwgt een dezer vier vroaweo mat wbi hij in ooncnbinui leefde In de gevangeaU veMoalda keonla beeft aangeknoopt met S Il de B Het gevi vu dezao iwba wu dat da bekte vroowen budgemeeo werden elkaader de baren ulttrokkeat en over de straat rolden Zij werden door de politie geachelden New Ybrkschp Beurs 25 Haart De omzet bedroeg 130 000 aand Oew Aand Atchison Topeka éS Baltimore i Ohio 71 Bethlehem Steel 8 Erie spw 23 Kans C South J3 Missouri K 4 T 2 Messouri Bacific f Rook Island Southern Railway l6 Southern Pacific SB i Union Pacific 125 Gar en Foundry 45 Smelt en Hof 7 Steel Corp H8V American Can jW s united Cigar m Hideo Leathw X f Central I eather 34 Stodebaker 48 Inter Merc Marine 4 j Obl 35 Hbid Vrouw V V ging toen met vrouw V naar baar woning op den 8chiedamacben dijk o i zich wal op la knappen want baar Uonaje wm geeobArd en met modder hovlakt Toen zij een half uur laler met vrouw V In hal portaal vu haar waning aload kwanm B H de B en haar vriendin f van H dur voorUj Over en weer werd er geacboiden en vrouw de B ztai gevraagd bebben moet ja ina bebbea f leraaad beeft gesb n dal vrouw vu H Wra niel een grool mea in de band op vroow de B loeliep en hur een ateek gat onder den rechUw arm Door eaa Iwaadeit alaak werd vrouw I V H die zhih over ds dadelijk op de straal Ineengaalkla vrouw De B heenboog nb4 emetlg In den rechterondarann gakwetat Vr iiw de B wu bewusteloos en Uoadda vraeaaUjk bet aao la vermoedelijk tot in èe long doorgediyngen Zij weid naar bM Zlakeohnbi gedragen wur zij bij aankomat reeda overietbm was zonder nog een woor tebeblien gezegd Vrouw C V H j die in de woning van vrouw 3 V op dn Sohiadamscbm dijk gevlucbl WW bl dur gearreateerd naar bet politiebureau In de PaauwattBtaag gabMdM ao opgaatataa N R n f K i N FaVI 4i Telegrifisdi Weerbericlt Tan het Koninkigk lleteriologisc Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 7G1 8 te Vlissiagen en Maastricht laagste stand 752 0 te Memel Verwachting tot den volgenden dag Heeet matige N W tot W zTind zwaar tiot half bewolkt waknoKynlijk nog nfgen of sneeuwbuieo zelfde temM tnur De BI ROl UKim lR vu OOUDA brengt bij dese ter kembi vu do balangbeldienden dal door den beer Directeur der Dlrodw Belaalln l anz la lilracbt op dno 24en Haart 1915 executoir la verklaard bet Votjura Kohier no 2 dar Paraoneele lialaaUng dieoal 1915 dal voormeld Kohier ter invordorlag te gesteld In babdvn visn den beer Ontvuger dat leder die daarop voorkomt verplicht ia zijnen aaoalag op den bij diWet bepulden voel lo voldoen ea dat hedm ingaat da tenatin vrait aea weken binnen welken de reolamea liehooren Ie wordin bigedlend IkHida dtn lai Maart 1915 Da Burgaotaeatar vooraoaiBd R L MARTENS Stadsnieuws a Laatste Berichten aOODA 26 Maart 1915 Oonda krUgt wmt garnizoen Naar wy nit goede bron vernemen komt dezer dagen het Die p 6 1 der Wieiryders Com pVgnie ter steriit van ca 600 nuiB alhier in garnizoen Bovwataud oUbileoa bericht zal zeker velen In deae gcfneento genoegen doen Slni s het vertrek vu het garnizoenkwam aleehta oo nu an dan aan troepibflitalrcn In Oouda op de doonuaracb Sii kamen ze du waar bun verblijf biervestigett Voor hca die tok zooveel moeileii hebben gevavan om weer uiiiilu r hier l kWjgen la U reaultsat Beker m de verhaugaad 0 Aanbesteding y Hat Volksheilig Het bouwen van 63 arbeiderswoningen met by komende werken op een terrein tnsschen de Nieuwe Vaart en de Winterdgk alhier waarvan de aanbesteding plaats had op 12 Maart jfl is opg runn aan Me laagste inBchryvets H W en D Scbonten te Oonda en aiavenhage voor f 118Eil6 D aoto bn l e antodienst Oonda Bodegravton BOBkoaipI eid i deed biykbaar beden Buiten wone Uinisterraadl De Ministerraad weUie in den regel des Donderdagsmiddaga gehooden wordt zou aanvankeUjk heden middag ten half vgf plaat hebben doch werd naar wg thans vernamen reeds heden middag ten 1 ure gehouden dus op een buitengewone dag en op een bnitangswoon unr Men brengt een en ander in verband met de gebeurtenissen der laatste dagen ter zee waarby Nederlandscbe schepen beftokken waren Aan het We tcii k Front rAWJK ai Maart Ili i romrauniquft vu gisteravohd 11 nur luidt Kr ia nli bi bijzonders geleurd lielialve dat de Dollsehora bg Notre Dame de Lorelle zijn taniggealagen B aLIJS M Maait Ifat grutahooM kwBrtUT mehk Van de Maaahenvel bm Z O vu Verdun trachuan da Pruscben Iuj Ombre opnieuw In e i starken aanv al zich meMterj la maken Zij woribm echter na bartkakklga geveoklen teruggeworpen gevaebtcn bij Hartpianweilerkopf durin oög voort Aan het Ooztelijk Front PCTKRHBI IMI au Hun Dlllolcel Wg Wijven terrain winnen op hel fraai wealwaarla vu den nMdealoop vu dcNje MSI Aaa dan rachloroaver vu da Narden Asi Hakaa eavar vu den Welohnl kal haa g e vefaaderiagen ptaiata iM Wg Het geieeebt aan in de lerritonale ïitiken a ni gebracht hebben pluis gebad wateren II v u Kol Men laeMi ona uit Kouerdain Hat I erate Kaaaerlid u Kol v artrekl morgenaroad per alooaaoblp Noordaen vu Ituiierdam voor s jn re aaar lapaa l abriakabraBd Oe ons uu Wormervear emw Uk ea olN latiriek vu do llrma Jh lU ekelaar 4 Zn Ie Wonaervear uut lu licbla iaaie Hel vuur la hevig Ir werdi n eeuHvie haeveolbodeu water lu hia pand gaapolaa Ku dikke i rookzuil sttlgi op Oorztuk Bog onbi fc nd Versekering dekt da schade Kon Nat Stannoomiti Door het Bestuur van de Nationale Tentoonstelling van Kunstvoorwerpen ten bate van het Koninkigk Nationaal Steunoomité werd aan den Penningmeester van het Koninkigk Natioasial StaiLncomit wederom een bedrag van f itX OOO afgedragen Ud Eerste Kamer Men seint ons uit Middelburg Inde heden gehouden vergadering van de Provinciale Huten van Zeeland is gekozen tot lid der l irste Kamer vacaturo llovy de heer Mr C Lucassen a r kantonrechter te Uoes oudlid der Eerste Kamer met 22 st Mr E Fokker v d verkreeg 1 ttenuiione TW i K K KAMrB uur 45 I JU i r p e 11 a 1 i V u U e T © o t e r omU r Miiviuiiiig worrfi di h er Vm Ik xmU r vitIoI verk wd op ew a der tl Ik vu dag den UlnUlfr ui Koloiikëu IV luii rpHleertv ovi r Ae reclkUbt kvtlny voor luluide la N N erlw tK SpoofwcgeB In év Uftur tumiiiuriuofr pd oiugovloi uiitktr iHTSMfel f iDf ot Mtcnittktig wontt BftitKeiKHimt ïwt wttwoiitwerp Mt ontuifeiiiitg UHt Mtouvu vau aea sijtak Nuurovni Ter Aar l apenvwrj van de poorwtvi jwil ia de HaarlemnwiOivr ea oiuifvvlag l i pcdtiquaeitlA Voori fcaau wonh met As algaiamue Ix tKllOUwmgPU OtUtlVnt hvl W 4lKHltWM p lol iifttk ri r g ling vui brt eedavrufl IH iMH r ifrbard H d repliceert Htj i vaii UKwIng dat éo uMiw lAbBian H Dt lu worden Ingetrokken daar tlne uletM IkvIIih omtrent M karakter vaa du rc llnf Uitzu quawtle xtiU kont tw 4 irak l ij H t auieudnnciit Kutferi iK hwr K f r d m a D M u J repllocert HIj vraagt vaii dii Hogevritig d tovKgIjiitg dal wanatHff do uoodrt gflUig wordt aanvaard iig biiuMv kortm UJd uhh ni printtpiofHe rc ultog al koumn i o tiwr L i m i u r c v d nijai erop dat ItPt Vfrtchll ta i 4icn u i ontwerp o iU door dt vooratanduTfl dor luotiol li iiiBii gfwi Qitfhtu ri gotlng dit tn dat htA oiilwt rp dcu cODm twtti dwaitg wU opbofha aoow voor liwo die nlot al voor imt die wftl tot wu k rkgtnioot li p beliüor i urwiii hwt ii t od iii it Huigwr Muit dwMig aiïea wil tiofii vt rdwijn ii ten aaiisK i an kvn die nmt tot wm kerkg MiootM ha i iM oorw Ko nu bt l biJ tttct dfti dit vnrwhil xoo groot l y dal daarkior dn prtnHp der KiH hlr l dfi wurtb ii gtraakt rdrt mvtM pr dat bK door hrt lui tiifatgarpcht waarvtta d bruikbaarfaetd III pru ijk tno t blljkfti i t ontwerp ook Kooal b t daar ligt lechti 1 tijdulijk karakUT draagt Ufrwi i het 4M v ndi ii onvoU tUf la paarom koiatde vra g op of hf4 qM gewc a ht U teg iiiopt Ut fcoiiMv a n Ao wonacbeu der R m t r i l vooral daar At S lnlM fr Mblint II vrnwv AM hrt ontwwp aoderB la I tfütt Kann Mil MrMkdra Ttffii Ht taatirto kout pr fint uilrtik op Ilfj ttweai dat tnet d aohlm vau du ov r l B van bet Utuenbol b t imhiifk ix lirl ïijn inlrode in kwp Kaim r IhWi gndaati Wanneer tel xoodoorgaai sal hf 4 uonventioneoli Htaatiircdil over twinilg jaar tm dkn ongfweniich f n invln t dur Kf Hto Kaïiwr eon r t hMüHi gtmaakt liaarom oMKit da Tw d KaïuiT op baar poat zijn on aken u fn xiiilt ifm terugsang In vau irtaat T R tdotui vfTktaart tipr daar ook MoiitwiTp g 1111 dofinitlltvo oploMMlng brfwgt gwn tM waar Ui Iwilitifii u m d luotk txilitiian in vVltand iiwt bK aimffidniiciiiLobman dWinitii Vi rogHlng vó6r 1 Januari Uj ivitk xlj wordt loi eiuaaktvnn h j siiH tdMiKml Hutgerf Ihi bkr Van Hamnl u l iy b wiis mft don b wr LlnijHirg HM mrrki I os l dat het nirt duidelijk i ol do i Wtit l inian ol pt nlH ManHtibaogt iu t bet Mtimdoniont RutgMTB I livnr Van Wijnbergen r k N n I Wr Van Hamel u l btstwijlelt of l4t h T Lohman wi ll iostMni met het auifmdnumt Rdtcpnra daar de lügnvaardigd van Goes bi n he lt graeffd een anéPT Htani unt tim MttxUn vau den wé in 0 neuten dan vcrli andnrin KfvhtH Voort wljwl pr rop dat de erate w t waarin vrije kmt4f wordt g tolen lUHMlM n ed en bt ofte df B ro p wiH nantelijk afkonwtlg ta ran de UlnlRter Ku vp T fn IiWff H voorxitt T van d n Kaad van Bt o p voor ée higwalleiivf weïfif Tj Ul dan ook ieB gwuig i g t dat Ili kaïtw haWwo tuawlwn iHl m boloAe De h T KooU r k Dtó doM da xooMitter nooll Ik heb olf i r mên hem giyc Aïkm enkel aaiwtellfnr erktaiH a dai sij d b tofte willen i 1 iHM an Uamrl ö l € tl b j M ia d tttkkM beali gttoMB HU eitw rl v dpr gt dpelti o uit r ïewopriHfwi an de Imn van Same ran IJmelt fn K Wijnbwgeï dl In 1909 hun infrnniwnh 4d uitspraken ni K bet n wiag imt r iortb l f w r i van g iu m Het MiirtHWïf l Riitg r lou noeckoMMi op h t BMMn nt t lw Nt BMrtwi Sfr j r mvMti dat het dl Rffgeering iwaar oti woHdn vallïti g io gf te n nHa Mw t delijkf Ttteiitig waar MlnlifiM i ort van der UaAm In d Kanwv iH t vi klaart dat hn Kabi i t davrljxiDiilfftv tM lna lrn buldfgt wHk iwrbiMi rt n voor de nH u cb lijk pt ntoootl liPid ook lu baar verboudiug toi b tOp ► rwewn ► V bwr TJropUIra a d brtoogt dat wanilUY ik Ki erint b t it r wtüp van brt polUWte tp ittnd m ander taudpont ie moetiat ian awD Aan aaiivankHtjk brt bare iMd sij en lout b ltaan door hwt oniwMp mt I bandliavm xooaU bt t luktt Spr UMnt dat M oiiiw rp moiA blijvm aooals bet llH i n eda era oomproniit éux toer i i n verder wittm gaan ftt d D efd d tanx g boi t wllii a alaohalfpo l e oel liK i ioiira Ha zijn daa ook voor btK auMii hnitt nlI AtHDan Inadent r g ifaiig voor 191 omdat dit kaua bUik op en rt gHtii dl tm rr in hun geevt Im t k f n gm t oiialt n om aan Uf toooi n dat Ht untwt rp nlM Ae brg4n ntm dpr Kwb rxlili raakt y rd acht t r bM uierkwaardig dal xijVMe lOft bf oog op g Wi tcaavrO idi trArti ïoOT dl bijaondt rt wibool too liAvaardtg dMüun ov r g no lnheiwarJl t ti anxien van d n w d Terwlj du H v lt rxi df daart lj ook ntt l nio 4 v Wtoa dat bM geteuikm TaaéMmd dok bap dl er gtem waarfta aan hachIfn dn i orhiod voor dm ad aM t rIwiogi I t uitdrukking aaaatollers dow dMa heor KooU g lN alffd aobt apr nbataluHIjk vooral 1 d n tnond van on lid vaa bot ooIlcfB waarvoor M ai n ataHer iiKM t m vtTNohljMW l f inotit fiOhiitaB li K ttrond op Ih 4 poütlok bwrtand 8 iiifwt fVi uwH dat dtt bmiMid ni i hmv bringi ihkt rrkMitng nioit wordi n goboudm nwt alw l mmlp ui atngm van w n ol outhngroep 1 n dtt te mUnAer daar ook tw H tprml d mw ntogvo au tmt het mjitvraagirtuk lijnrecht lefenorar ol kandKif staan I f nK t I ohina l nb t tuM l I ll o kt r U ut h i land maar wH voor dra tlodiivredf aan dr H icbt W iJd ili in gnlxirtm uil vn voor m atrljd uHNdi din Iwr Ubinan o M Oterlfa étM t r KecbkprxtjAu In I9U oob aam do h H r l obiiiai tn n iitandpunt lo dat vt 4koiiK n oviTwnkowt mH dfti hrtwelk U ulH wt rkl in bH aanhangige ontwerp t aaniiKle nu beofl d Kcgtwlng oa hwU ft laud uMm te maken Mft InMnmiiitng heetx Mpr gehoord betKtHfi df liMf Mmburg r HIdi over den invlood dMi crate Kaater Op dn Itcmlia 4tni n der Twe le Kauter Hpr n oog iKvnId aich aan bot boal nd tfl boiidm waar dit aoorilg 1 mwr hel iiiag ntet worden d dukmantel waMon l r gro pt n van dfl miukrheld de g be 4e Kamer vi biwraafafV IM dool lan b44 bratand la dat h 4 aatlonaln Ievi ti ook liet parlijleven Idniu n lakera grenseii wordt gt4ioiidf i Ixii dl gnnibw wordi n hierdoor l epaald d nUstdn onalbatiktsltiklield van on land ook maar oenlgaxln lljdm lOu v Bn tn ala onad m oi onfi cbe wMtrIiawMd Aan du l e land heelt ook dr h rate Kaiiior ileb l houdoo Hpr betreurt dM de Uogeerlag lOot weer pal bwft gtvtawi roor baar roorMet en hoopt dat dr mnrderb kraohligcr xal aijn h Mwr Kulgftra a r b ge rt aanmmilng ran bat oniwarp ala noodrtigeItng e h v ooien r kr i4 ullean on liepaald geval op b t oog W bebixm gehad en ntf4 tegen all n die beswaar behiM n ipgfm het a k g va den ed I e heer dc V 1 ü f c h komt o a op tr tn d aehorp woorden dow tUni beer Troeldlra ov r hH iiilt ud KahliwH ffcMproken waardoor d GottRvredtj in gevaar kan wonbo g hmoht A I e heer N o 1 e n a r k ogt avmv e a rffi wn aduülljkbeld aener DOodreg llng f e bwr de lieer c h heloogi ti wiover dno luwr L lg ur dal maential ladf Twef le Kamer lj bK tM atandbfengen van wMten r fcen ng Ixygvfaoudeaowt de I liYNte Kamer MlnlHitT Ort diipllctffirt I xlttlng duurt voort Hedenochtend hadden conferentieg plaaU taMoheo den Minister van Marine en den chef van den Marinestaf en ook hield de Minis van BuitenUndsrh e Zaken betpreBgen in syn ambtgenoot van Mariow Ondersoek insake deXMecklenborg Naar wy vernemen tal van ambtelijke zyde een onderzoek worden ingesteld naar het voorgevallene met de Meckienbnrg van de StoomvaartMaataohappy Zeeiand