Goudsche Courant, zaterdag 27 maart 1915

den Wh becA ec lost eea V ter Vensleüac tas bat th dnjt op Ie richten Het nIM te conintmtle alsluhlleft aigiag Rechtssaken Schending van briefgeheim Het Gereefatshof te Amsterdam huft heden in hooger beroep oitspraak gedaan in de zaak tegen den ï5 jarigw kantoorknecht van bet Hoofdpostkantoor die op 19 Sept jl een brie uit Oodewater geadresseerd aan een landweerplichtige te Amsterdam opzettelijk en wederrechtelijk had geopend Het Hof vernietigde het vonnis der Rechtbank 4e kamer van 17 Dec jj om redenen van vorm beschouwde bekl als ambtenaar en bevestigde het vonnis voor zooveel de straf betreft nl 6 maanden gevangenisstraf Het gerechtshof te Arnhem baves tigde bg verstek het vonnis der Rechtbank aldaar waarbij C A W bann Van 9 stndent te Arnhnn tot drie weken gevangenisstraf werd veroordeeld wegens het schieten op twee Rgksveldwachters die in zgn jachtveld op surveillance waren AdvertenCiëD Openta reVflrk oopiag De Notaria MONTHN te Oooda is voornemens om op MAAKOAC M APRIL 1915 des avonds ten 7 nar in het Café Het Schaakbord a d Kleiweg te Oonda in ééne zitting publiek te veilen en te verkoopen Een fa brieksge bouw met erf open grond en water benevens toommachlne en ketel en al wat zich verder daarin bevindt waarin gevutigd is geweest de lleubelfabriek der N V Volharding gevestigd te Waddingsveen staande on gelegen te Gouda aan den Boschweg aldaar kadastraal bekend in Sectie É Nos 1993 en 2316 te zamen groot 5 Aren 81 c A Amvaardlnc na betahng der kooppenningen op 6 Md 191 Bezichtiging 3 werkdagen vótSr de veiling van 9 12 en van 2 4 nnr mr N B De kooper kan deagewenscht 75 vandevkoopprgsals hypotheek op het gekookte gevestigd houden Nader onderricht en inzage van het kadastrale plan ten kantore van Notaris MONI UN voornoemd is verkrijgbaar bg J C den Boep GROKNENDAAL 11 Tal W Anton Coops l DROOIST WUDSTRAAT 29 TEL 328 Adverteert in dit Blad SLIJMOPLOSSEND BORSTVERSTERKEND IngMO dea UedMleeliagen Ernstige gevolgen Lijdt gy aan ragpijo hoofdpijn daisseligbeia prikkelbaarheid liapeloosheid verrooeidheirl reed tmor f ens bij het opAtafto Dit wg t er op at de nieren nt meer gc regeld de chadeliike onzaiverheden utt bet bloed aficheiden De gevolgen hiervan yn vencfatllend naar gelang van het gettel van den lijder want de onzaiverheden taat n eent bet zwakste pont van bet geitel aan Bg eenigen tasten zy de spieren on weefsels aan n veroorzaken sij pijn in den rag dfl zyden de sobouders de armen of beenen en zwellen de gewrichten op rheamatiek jicht ischitt zcinowpynen By anderen kn t li eeren de onzuiverbüjen eich in de nieren of blaas en vormen sstj grnvRol aangeduid door troebele of bülagon urine be zinkiei in hst wat r hetwelk de urinoweyen aantast on leidt tot pHn in den onderbaik voordurende aandrang tot loozing branderige pijn verstopping d r urinewegen en later tot nieniteeD Ook kan het zich voordoen dat het water niet wordt afgevoerd waardoor blazen onder deoogen opzweUingder voeten enkels poiisen boenen enf gevormd worden waterzucht t rwyi het ook kan voorkomen dat Itol leven f evend eiwit ongestoord het lichaam an verlaten albu miner ie Die eenvoo igo verwaarloosde rugpijn kondasl erstige gevolgen brengen en ottBuddeiiykevorzorging ia derhalve nood akeiyk by het optreden der eerste versohynselen 5H Foster s Rugpyn Nieren Pillen genezen da nieren en utellen haar in sia t om voortaan volkomen alle sohiüleiyke stoffen ait het bloed te filtreeren waardoor zy het kwaad In zyn wortels aantasten en uitroeien Te Öoqda verkrygb bu de bh 8 van Loon v K Wolff A Co Westhaven 11 en Ant Coops Wydstr 29 Toezonding r chiedt franco na ontv v uostwissel f 1 75 voor één of f 10 voOr zes doozen Ëisubt de echte Foster s Rugpijn Nieren I Ulon weigert elke doos die niet voor l zien IS van neven RJ staand handelsmerk Brieven uit de Hofstad CCUX lm iH H a lïoflt va liasr vt rl li lol i eii een atmnlgts aonn r olni ila cii w tli lt li H h i HiuMC gWiokm l Ws éwi mm iH tiu san iei xWi tt 4 Ij vMlangd l tdrti naar xoo n Zomhm l t niJ stkli oji i wrkl Bt VO ld ïi 11 wftiv Im Ï uWït dat 4 skHtg iljjrlMmnfrtaikdlKlmt n op koovtm Uii oorl liirlng th uklcpi iimï mn aaUco I K van xuiimtmcIh wofliti kiiit iitti xijti Wij lifl lHit lil i lroot UiMwIt t wan IfUl iri Rijn T op iitifctHrokkf u mt d kaart tnn MluiHi r Ia Ui in xok siu tioft i iii lil lu HR u gaa wttlke wIj t ii Kt ii Itlj In Iit4 DoMch wil aanbrffiiKi ii t II kaart 1m mmum mo lKMlrli gptljk m ttni vrrRolUklng imH iW wirkt hjkhi W 1 aHljd r g wfnsülil l Rt Im oiiH w M ihlckfii Nog vtH l vrgiT lau r kaart li i a i ft zou 1 vi ritlt lD wonkii Mi rfoor iK w 4Vl rwi Hti r ou wor n nwtH geliracltt Oji k kaart xljn Iiljv allwn opgt fV ii wi ko jtrooi ixw iiH fl van TOn iH poalih tHkli tT iiwiwi ViTi W4j B maar nim itjn talloow v l ung cV m Ut Wh d inm r doch Jaar Hti nIK iiitntlor fraai uok im doodv ttjn n i i4i iri vi ii Waarlijk Int v Twt u im het plsii vau MinMi f IM Ut nlm ov rdTi i on wij liot wi viirtg itat tl oni tw iilt w lUtk KSl ïijii ikitt b H ïwT i M li t r i tl Hrokkini Wal i i ovnrigHi hrt ho ch vprariml l Hir i omiiHi HValt tt tk n op Iwer tal VB kalo li kkw sij rm r iuliti tfa iiiooluti piiniiMt oniidmi oitiéailna rtt OlllbtU 11 llOOgMit l o m ti ol iKt WPtwt ilf ImH wTwt vUH i Wi üwwaar IJn dit o H ii ph kkni vrij aantl a ui d iiiH jonjt bout nMUU i t T v lojarwi iJurpfi r btH oanlgnslii lijkt op lY oii t toMttutf Ilw viH l b H nl hiH fr dan Irf Ao Hom tijm van SciM VwIngw iiU waar bo V4m t hl t ondwhotid soovwl Mor i ilan In hi t rroot Ilot ch al taat dtl oa tWr bebwr va hM Kijk n rtaaii dt pt nl R I e h t B onder Kctnrtmlclijk toP iilpbt WtJ lïWtl ni vw l nwppo voor Uei irnltni van lit n dit twIaHt xijn im t hot lotvlrbt op hH tkwoh Daf M bun ntot cm voortdiirfnA ergwni ln no r veil onopffcrulnuiip pU kkc tt oImi U h borte b wl s dat iQ voor bat w liHchp nW v iH ooft Imlitwii Kwi l K n Miiuii Ik voor b n wn kapllaattjp éat vooral xuiniir m4uhkM4 inoet wordoa I p Xrijd t n iKi wltto kratu i sljii para itairt aanslaff op de wiak mi m en fkibllek Is vrij wri rwda Im l wlnkeltors tl Idair on liobliöft deo hidrln8 r pr nUp worptti Mlutwhlan dal dr c4i di ffevaltra tnUm aNw bHeeius i i NMmirli sat tM WiMe KniU d ii r4 aiiit aacMtoodi opgew tiA wei ifv iufpannfla om d ptaau teroroTiv rcn tttf hH bttgwrt dodi bet dunkt as tutg lo n tet b t zal wtaofm Wij al dxN f van b t groote pubUck vtrrhmgm oiu orer de gebtf en ütHtdaritnt ih r wmkelb r i omdat irtj di van voH waar o ilrtfn voor m I evnita l vf rk r I jKm vut vrrtjetwing to Vf ri eliitI ml to uiDdtii tie kwewtiw van de gtdwong w nk hitutÜDg ta do Hr de ti d totnrtiiHidlght nn Op den achtergrotH gei ronK a docb ïw r MponHg na tK r l au ooraialci tijduii sal cij w r lal it komm otti oor gOMl haar bijlag If kntipm VfuK it dan de wfnkclIiYii toowm nra z 4ft KOlldBrltHtMg wK I lo bt iüiu n w b n omdewfrkiag rnrlenDen on dese voor bun H tangri J aangolt fMibcM U t txm foi da oplotMitnK l t bri ngtn ok dimden d winliirikrs ni kraebtifc r aiij t w km oia fln uvej tf tM stnjtlcn d t in t ni groou irtad voot iiMii otnvaiift hf tl aaofsow bet miv t diT wait claUng MioMbien ware ImI gett nw l tal Ut uvpl fmnn door ataatluiivtioudkundig in tudi wMrd g oofiM II M 1 in or IWangri g o g oor II li Ht 7 i li in d tniidift ouwiaodtgUmW gwbipbi doen gMTO sU t oti tituB Hi hBp i l jkc kwaal MifMcbl i la bet ook op di n w g der winkdiifh OOI tch iitfi and r pla im uil IkK grOQi Madnlrveu Iniclg tf hou l ii Wij bctd cn daarbij op het oog do liIiiiiK van hiH verkeer in d nauwt Hl rut tl dt bondon plaag n morrdvre ui 1 n V ooral in d ii Haa la hH voor d iiil kk noiaad va voei bflang dat de ver ugiti woordtgDrM fich kractitig organlsM h i miidat liet g m ientet eMttiur Hpiviaai U g nuvsmitvM hou Isjkffttr ho i tsmcr m o ijdlf wordt In Kijn zorg voor de liuiK n d r fo nfNtitt4iaren o ik lil iM iHm Liivt l n gHpn klein ook Ih t Ixhoiid van ihtt HiidATidtatid U voor iriwldfïilii van eep vi H b lang en iHitrmn tati Ti d todrm daarvan n1 K na iMit if iCKiiii n dal xij zich nift In fi biwk lotï i fUf door wn m il kruifl ol tti il i r kriiixen die voor iien albii f 4 n kruis 4jn Iï fi N VAH UIT HET LEVEN VAN EEN VELD PREDIKER BU HET LGOER TE VELDE XXI fti pnar and To vragcu die in verbau I iik i bi i etL irvdtkemcbap rijxeo wjH ile a ln aülW€M rdl di ite leuwft bwVM an li t lijki waardlg ir4d In ttvt LeKiT aan de gekof Rtef lc verwaohtingnn f ii 04 1 welkf ii kftiu li ft iiien gvlijk g limt waiir imsi van dn gpc teUJke VvT nrKUtft alli rliH kwaad duchtte Of waar m II im t vtTirouwcn haar btigro teV ou joift all aandacht wordt gtwchonkm aan di v T orglng van het Itt aiM door h Vi rt4ri4keft ati li u dxauio voe dliHt b gelljke kltvdlng iloor d reinheid ie iH vordwini en xit kti e bekompt n door rtmt ie waarborgen na g eidchttt Uiwpannlng lioo gwd ineenKn SKt vi li n baiï men o dc te letli ii o i Ax viTKorglng van het innerll t Min ik xie m van M hart Kn soo iitiii aln in Mne liMul in kunnen bllj iii tl wat all onder di ei ritte aMeollng koo ntiit mag meit vorwaehte dst év twetIt tui baar rechl sal koinen nnvoudig hN ilaaroM r ntukktm worden gt rlcht tot Il iMnt hoerewd o ielt en Ileiih Hwn niet riKHlw ikvi viTphigingM den genwtikuiidlgiti deti ulitteuMIngtNlli nHt in tm l cH r elk vanwege dvo groolum omvang luiii iH tiaaldt iH YKOiHHi 0 g drageii opInl imctiw ln albYbi ttte worde verkr Kiii lal iiii i kan iMtrelkeu V Hi tH eft it Mol lttAl hiervan nM dtii wt idaütgen liivimd oitib rvonden twi l ate van dei weerkiachi in iM btxoiuWr maar ook t n iHitc an h vDlkMgvwon hetd In bet alge uietn Nu U w gaat krachtig lidMaiu van Rruot iH nitg maar vm gexonde letel hi eli viii i haar waarde l n d Mikii luogiti g lijk hebtNii gt ha l dat hel innerlijk u at dra welHtaitd iHHrett gt bau In door ihii diHigdelljketi Maa van bet ultweridlg onihuitH l Mverjpag HM u ben nU I votg ii aU sou etn xond we ondli rlK tMk i lichaam a 11 jitju Saaftt de lli aauh nioeirt de lüi viT £or ing £ in haar iHieefectilii lol trktmning ti ttiie ta ing komen l an sou nien wu opgewi ttq go eitt btihonden kunnen i inti goeiW MlcatmiUig bij éty a enm4MWi ontkTliiïp In Wil l gii r als wlj Iteldjw g vorittd Khip lit den die voor de ovm gi ooie im 4 rderhptd HiechtR t ij d e 1 ij k Holdaot xijn en el voor maar e ii bepaald gedMie van hun bvm moaK t voor wordM xorg gedragen dat i terug te vinden lietcoen veler hartelijke ttt angKielImg om ni4 4 t aproken van I I e I d lO Ikh i in tb gewone nawtHolyippij felMHirt tMi niet dan blijft een igovot l vati gemtM on ontbering dat aiccbta na k i lig kan wtrken ilw t men een olkntegt r diift alle daarvoor geseldkte luanmn gi wi iend en gnoefend dan wordt M gt val anders want dan gaal 1 e d e r e 4ivt tidtg over tot de gewajNiifk iiHwdtt en brengt dasj dna meo w at hiji gi woon is t verrichten o to etïK k ttHWi w aarvan dan slechliji onge bnitkt blijft htHge niet wordt gevraagd Had men bij ono gebroken niet de v oiHlenb opv atting alaof v a bsdfenaar aan den gotbidietiat in bef leger nlm op xIjn plaatA ware i en gembi dat nu Im htnat oou xiJn bultengimdoten Maar men hviil naar Int mij voorkotrt gfhM ten wredite dc vrljaMIIng gebancHtaafd iioi prt ikanteu fn aauëtaande predikaaii H van dea krijKHdtenM tmgevolge woarv a godf bfitHHte Taarii lK hou4 0 ke p ullMBderlngen tdweti hoiien de f koteren Dt Wfuigm rwicrve offieiwwn be in geweofi ti d i bel predtkaDtnawbt l t l wd i iWflnn bet bewij hoe nutlig en Boodig M b soo in den iroep ervar fi Mdnr van godadkfistige samwokouHim tjewihikbaar zi d Bij mi n I ivMi dk W één zoo n luitiaiaBt doiiiüw b j irad op en tre dt aog op voor ztjoe niamtidiappen trtki dan ook anderen zijn kmnf aden Midar At t tUiïerm teed giw ia4 i MK1I io t growe ingeBommtieid van zulk r n godndieiiaKK fening Maar gelijk ik re Dinmtrkle hij ia Wn van H r weinige uttEondffl ingen do w tUKt Mi ook de verzekering hier U f n lioon orti 4d veld voor den theoloog De Oorlog In BcIglC Ztanitroom en Batavier Te Knokke en Heyrt heencbto veel nieuwsgierigheid omtrent twee vaartuigen ilie kort na elkaar naar Zeebrngge voeren Het waren koopvaarden Ken onderzeeboot bracht ze op Toen liep tgorncht dat het eene een Hollander en tamler een Amerikaan wa Het waren cchler de Zaanatroom en do Batavier Een aantal Belgiache burxerH pauagien dezer vaartuigen werden aan boord als gevangenen medegevoerd De Zaan troom en ile Batavier liggen nu aan den muur Men kan ze goed onderscheiden Ze zijn in de buitenhaven gemeerd Dat deze ongewone ver chgning van koopvaardera aan de stille Belgitcbe kust nogal indruk maakte begrgpt men En men meent nu dat Zertrnggo meer dergeljjk bezoek zal ontvangen VI Stam Aan het Ooatelijk Front Het grooté Ro iiohe hoofdkwartier meldt d d 26 Uaart Op het front ten westen v n de MiddenNjemen blgvon wij vorderingen maken Op den rechteroever van do Narew on den linkeroever van d n Weichsel zijn geen veranderiflgen vaU beteekenis ingetreden In de Karpathon wordt ons offensief tusscben de richtingen naar Bartfold en Uzok mot oen volkomen succes voortgexeU Onze troepen die onder uiterst moeityke omstandigheden moeton opereerou behaalden een belangryji en beslissend voordeel in de streek van den LnJ kow pa waar wij door een stormaauval ons moester maakten van een zeer gewichtige Oostenrijksche telling op den grooton kam van de Reskidbergen Na oen bosch te hebben genomen door prikkeldraad versperd en omgeven door versoheiden trapsgowijze aangelegde loopgraven drong onze infanterie door tot de hoofdstelling van den vijand die beschoten werd met de kanonnen welke over een afstand van 000 pas door de manschappen waren voortgetrokken De infanterie kwam over de diepe grachten met verschansingen en nam de werken die van solide blindeeringen n verdedigingsmiddelen voorzien waren Do Oostenrykors deden verscheidon woedende tegenaanvallen zy werden echter door ons vuur en met de bajonet uiteenftedrov on en ten deele vernietigd Oedorende den achtend van den 24on dezer ging de vyand over tbt een terugtrekkende bewoging naar bepaalde fcU llingen In den loop van don dag maakten wg ongeveer 100 offioieren en 5000 soldaten krygsgegen terwijl vencheiden mitraillouaes in onze handen vielen Na Przemysl Krakan Velen vermoeden dat na Fnemysl Krskau aan de beurt komt en deze stad thans het hoofddoel der Rassen wordl Krakau ligt ongeveer 120 mijlen westelijk van de gevallen vesting en het vormt den hoofdtoegangsweg naar Silesië IB tegenstelling mpt Przemysl U Krakau oen belangrgk politiek en administratief centrum en daarom irerd het natuurlijk zeer versterkt Derhalve ontving het om de onde vostingwerken nog een oote versterkte b itenlinie ten einde de stad tegen bombardement te beschermen Deze linie ligt ongeveer 7 mglen van de stad on zn wordt nog versterkt door een aantiU strategische punten in den omtrek Op die wijze kreeg Krakau feitelijk een driedubbele verdedigingslinie De bnitenjini wordt als do belaagrgkste van de drie beschreven Zjj heeft geen regelmatigen vorm maar bestaat uit afzondpriyke fortgroepen gelegen langs de dalen van do verBohiliende in het district stroomendo rivieren Weichsel Rudawa Bialuoa Dlnbnja n Vilg De noordelijke fortengroep Ijestaat uit vier groote en een klein fort en tien batterijen t zamen e n linie van ongeveer 5 myien vormende Do oostelijke groep in het front van de Dlnbnja beeft een lengte van 4Vi mgl en bestaat nit twee groote foiten een klein fort en 7 tydelgke forten De zuidoostajpe fortengroep in de richting van Wieliczka strekt zich uit over em linie van 3 mpen en beatajtt nit twee groote en negen tijdelijke forten en batterijen l drie groepen werden natuurlijk tegen een Russischen inval gebouwd In het Westen ligt maar één fortengroep bg het dorp Khelm bestaande nit een groot en vier kleinere fort n met een front van niet meer dan tw mglen Behalve deze liggen in do tusBchenroimten tusscben de fortengroepen nog eenige kleine geïsoleerde forten van welke het belangrijkste is het fort Opotovioe in het zuiden De heele fortenserie van de buitenlinie vormt een onregelmatigon ring van ongeveer 30 mylen in omtrek De binnen of tweede tortenlinie heeft een lengte van 12 mglen en bestaat nit 5 groote 20 kleine forten Het garnizoen van Krakau wordt op minstens ÖO OOO man geschat Gediplomeerde peniionhondtters H II nifti fi klachtrti van op kauMTS I v iMio jongf Jul geloovwi dan ih er gt n Iji klagnuwsanligor iKiKaaa dan dal van i n kosIgangOT van hospita Wie Im i w 1 WUB een jonge man ol jonge vrouw die am stakkers moeten er ook al meer en meer aan geloovm liuu kottlbtiis hooren prijsen Dat komt nooit voor niet waar Er sijn altijd klacht over oiiMmakeliJk eten ongesellijfiield poz lioekdeelen ïijn er ook te schrijven ovttT de werkelijke of vermeende onBan4C naaiii ieden van de hoaplta Jm op baar lieurt zich de verongelijkte voi ll Ze zwoegt en slooït voor een karig Iteetje geld l e mooiste kamer v n haar m mist ze Ze pilt zich uit In wat zo maar voor lekkers ksn geven en niet v cl koet en toch Hteeds Is oiidankhasrheid haar loon Kortom het ItcHtaini tui een hot pUa ie verre van i eiiij benH aardig l il èu het eit dat het opkainers le en iMm iKssllste noodzakelijkheid l voor t ina de nieeme jongelui maakt het nooillK ilftt men er eens over nadenkt lioe erlK te ing te verkrijgen is In hi4 li iltenlBiul zijïi vemchllleode proeveti i tioimii met jonjielieden home s waar praohiig o r hel stolleiijk zedellji heil der Iiewon rH g zorgtt wordt Dooh tte hekoiimierdheid over geestellik iedell welzlin m h lii dat de meeale vrljheidulievendi n niet aanataal en hen zelh zooioer ergert dat ze weer de oude narigheid uiet een ko ithule hflgilinen I en groot l waar dezer home s ia ook dat daarniw aan arme weduwen eo andere alleen laando vrouwen het veelal laatste r diiiiiWel wordt ontrukt bg V a£ £fv emt Ln Heter dan het klein pensionbedrljf te verdrukken schijnt ons het op te hellen Ie veredelen I ll hiertoe zoo schreef onlange een gedupeerde iHe zich Wfi een oplouBing dor moeilijkheid bezighield bef iaan vele middelen Vooreerst la hier werk voor onze hulaboudscholeo die aan UoHtjuKroiiwen kunnen toeren goed voedrtfl te leveren voor weinig geld en die liaar a afloop vao een conius een diploma zouden kunnen verstrekken Ver Ier dienen ds hospita s ds beginselen van goeden smaakt gelaerd te worden waar loor zij hun kamers niet oieer volpropl en mrt foel leelijke nota bene dure rostilieifn en pruUarla s en tenslotte zouden zij gewezen kunnen worden op haar plidit den uKuHohen in haar huis ook wat gvzetllgMd en huiselijkheid aan Ie bie Men wadite zich voor namaakl Onder den naam Odol worden talrqke waawMooMt ijU zelfs schadelijke namaakselz in dooxen verkocht Daarvoor rij men tuf zijn fcoedSb Hel lAe Udol wordt alleen in flaconi verkocht li Uer tth tl Ml s JURGENS 1 OLO MARGARINE Sl 1 50cent per pond i fW Moedèrl SOLO ASTMALIJDERS Toe yxljcLt TJ w Soxst Asthm iidera kent gg iets ellendigers dan het drukkende gevoel op Uw borst dat gevoel alsof gg stikken moet alsof Uw borzt nuteaklemd is ui een schroef Waarom toch blijft gi met die dagequche kwelUng rondloopen terwgl het in Uw maoht ligt U zelve te genezen f Wanneer gij s nachts niet slaapt dan il dat Ow eigen schold Wees toch niet sigenwgsj zeg toch mot ik heb al zooveel geprobeerd ik kan toch met genezen Even f ood als de arme kans heeft rijk te warden zoogoed hebt gij ans genezen tf worden indien gij slechts hot juiste geneesmiddef gebruikt De Abdijsiroop genas duizenden andere aathmalyders De Abdgsiroop kan ook U genezen Do knns op genezing wordt U geboden Welnu dan probeer een flacon Abdgsirotjp en gg zult veratomd zgn over hare wonderbare werking Koop ze vandaag nogl ABDIJSIROOP Is een beproefd krachtit middel tegen uthma broncfaitii m en kinkhoest hevige verkoudheid hardnehktgen hoeat heeschheld keelpQn borst keel en longaandoeningen Pliiejpa bcoa I I f 2 ca 13 50 EMcht onze handleekefiiiig L I AKJCER Rawnka Vatfambau h lUa dniteUD s di aenu polheken Voor 1 Qtdden afgehaald aan ons Magazgn ontvangt gij 200 Sigaretten met knrk mondstuk i too Sigvettm met cartonnen maodMnk Hl 100 Sgaratttn zcmder mondstuk Dna al d e 400 Sigaretten als monster voor slechU I Oulden afgehaald of tegen toezenden van postwissel groot f 1 20 franco huis dt or geheel Nederland raSRSTE NEDERLANDSCHE SIOAR TTENHANDEL O V d HELM Hoogstraat 74 Rotterdam la alk rakkM bMlisM aiab f naii a ssaf mi Notaris N F C AMBIER VAN NOOTF N te Ooi oii zal op DINSDAG 13 APRIL 1915 des morgens negen nar in de Socioteit ON S GESOEOEN aan de Boelekade aldaar pu1 Hek verkoopen om contant geld syin PLAHTAr Nette goed onderhooden voorwerpen van INBOEpEL w o eenig gewerkt good en zilver NETTE goederen kunnen ten verkoop worden ingebracht waaromtrent men ziob gelieve te ventaan met don venilumeoster S P VAN DEN HOEK Keizerstraat 49 alhier Daags te voren van 9 tot 12 en 2 tot 5 unr t zien fli Verdere inlichtingen geeft gezegde notaris 24 iM vocbZAMmeio veirmiuvMviM I tN WMtK aE Un tM MATUURflOTIR Wieken Raags+otfers Witborst ls Trappen Sponzen Zeemen Dweilen r E MELF T CQgDKOQPER a m Wkmmm m is verkr gbMtr bf Qr enemlaal II TakH PLANTA Het FOTOGRAFISCH ATELIER J 11 B R I j gevestfgd in het Oebonw VilXUlJiwlfl KORTE HOOaSTRAAT I boven het Warenhuis ie was I ll biUft lc meest besochte Inriolitina te Uuttcrdam liaat Ü idet afsleidcn let alleen op KORtE HOOGSTRAAT 1 l s BOVEN HET WARENHUIS ROTTERDAM en IJ is verzekerd van nette bedienlBg levering op tyd en onverblerkbare Koto s UFT BIMTiSook voor Kinderwagen en Hijwièlen f FOTO GALERIJ Meubelkoopjesü Fraaie Meub el en als TuMs Stoelen Kasten Spiegels ScMIderQcn complete salon en Hulikanttr ameublementen Veerenen KaaokBedsteUen Bunetien UittrcktaMa Leerstoelen vanaf f 17 50 de tm Theetafels SlaapkamemleubtlMi Brandkast Pianino WestmlMttr Speelklok ens ent ALUES SPOTOOEDKOOP 1 Simonstraat 44 bovenhuis by de Sohiekade Rottenlaina SPECIAAL ADRES i Dames en Kinderhoeden Gazen Vormen Linten Bloemen Veweii Fantaisies enz Vervormen van oude hoeden naar de nieuwste modellentegen scherp concurreerende prijzen Op alle artikelen geven w Bons met 5 korting Modlsten genteten belangr ke extra korting 40 Aanbevelend MAiSOR BADER I aouosoiWMn im Telefoon 10074 ROTTERDAM Kaeling pastilles Poocelet pastilles Pastilles Gérandel Drogisterij W sthavei 11 WOLFF k C J ÏJ oniDl liJkelMi liissaDeDll opoEmcHT ir Voedort uw Vee met de uiw re murufe LIJNZAADKOËKËIV merk fi TER en W L nitanntende 4oor hoo eiwit en vetgehalte en grootite roeiUngtwaarlè B rolHploma ParU 1900 Seaett Oo d n MedatUet KUNSTTANMN met en zonder gehemelte plaat vanaf I 2 pet tand f86 per g bit Plsabts uwl pija n Ml Kknflcliikcta I ss s i l li l i i i imaa 12 Tandarts J T OBTH Zn COOLMNOEL ao KOTTEROAM luta ilomjvieleB ï l r iiinM H mniiii nrt USv Onbetwiitbaar bet beste en goedkoopste motorrijwiel Wearwell RIJwIeleu i ji uil iiirlijk ii lui il priJi ADK DE GUOOiriKleiweg 79 tiOUD4 Prijscouranten grati IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam