Goudsche Courant, zaterdag 27 maart 1915

1 schilder 1 atnoadoor 1 pypmaker 1 behanger 1 stoelentnaker 3 meobelmakers 2 touwalagera 1 stoker 1 loodgieter 2 letterzetter 1 kleermaker 1 kellner 1 Bchippe 6 grondwerkers 3 pakhuiaknechten 12 werklieden zonder vakkennis 1 boerenarbeider Beneden 18 jaar 4 timmerlieden 1 pakhniaknecht Aanvragen van werkgevera Volwassenen 1 stoker Beneden 18 jaar 1 sohoenmakersleerling FREDIKUEUHTKN OOUDA Zondag 28 Maart BEMONSTRANTSOHE KEEK lO j u v m Da H VAN ASSÉNDELPT Bevestiging van nieuwe leden Collecte voor het Orgelfonds St janskeek 10 u v m Ds J DEUR Bpveatiging van lidmaten 2 u n m Da J BIJL 6 n n m D J W BERKELBACH V D SPRENKEL KERK PEPERSTRAAT 2 u n m Ds E v d BROEK Haaatreoht LUTHERSCHE KERK 10 tl v m Da SCHARTEN MOORDRECHT NED HERV KERK 10 u V m Ds HOEK Oudewater HAASTRECHT NED HERV KEEK 10 o v m Da E v d BROEK GEREF KERK 91 2 u ï m Da VAN HABSEMA ei j n n m Ds VAN BALSEMA QOUDA Woeoadag 31 Maart St JANSKERK 12 u m Da H CANNEÖIETER Huwelijkainzegening OOUDA 2 April Goede Vrgdag REMONSTRANTSCHE KERK s Avonds 7 our Da H VAN ASSENDELPT Avondmaal St JANSKERK 10 u v m D H W BERKELBACH V D SPRENKEL Voorbereiding I 6 u n m Da H W BERKELBACH V D SPRENKEL Bediening H Avondmaal LUTHERSCHE KERK 7 u n m Da SCHARTEN I Bediening H Avondmaal MOORDRECHT 10 u v m Ds H CANNEGIETEB Gouda ming aldaar m erl and taéi de uitbreiding der mtliiaire toeboreideeien wordt be chotiwdi als oen bewijs dat Italië het oogt nbjik nadtrt waarop het ial beallahen over te gaan van onderhandelingen tot daden Diiileeliland gaat blikbaar voort bet uilerato te doen om een basis voor overeensteiAiiiing tuaschen Weeoen en Rome te vinden maar daar liet ondenkbaar is dat Oostenrijk zijn Italiaaoache provincies aan Italië on Traneylvanië aan Roemenie zal afstaan meent men in sommige kringen dat de oorlog binnen korten tijd onvermijdelijk schijnt Ken Duitscii prlnsje geboren Uit Brunswijk wordt gemeld d d 2 5 Maart De dochter van den Keizer hertogin yan Brunewijk ia gisteremiiddag lievallen van een zoon Conferenties van leger en vloot autoriteitei ochtend haddeh eenige bebn plaats tusschén de autoritfan landen zeemacht terwijl Ministers van Koloniën en j confereerden Hiej bij zij dapgemerkt dat dergelijke samenten in deze tijden veelvuldig tróle kaas te verkrijgen De rekening over 19H sloot met een batig saldo van 163 64 en de begrooting ow c 1915 weard In ontvangst eti uitgaaf vastgesteld op f289 64 IVvens werd het hutshoudelij k roglemeat voor dm kring voorloopig va eetold si alM ca dideat voor een lid van hethootd besiuur van den kring geeteW do heer A van Wijn i te Stolwijk VïfiG IIEKI KVi¥ GEKIipTEK AU te GOUDA VHIJDAG 26 MAART 1915 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig sijn de heeren de Jong van der Want IJsselstijn van Galen Bokhoven van de Velde Jongenburger Kolijn van der Torren Knattel van der Ree van Veen Broekhuizen Mnglwijk en Donker M t keoniBgeving afwezig de heeren Prince Vingerling en van Egk De notnlen der vergadering van 26 Febr j l die den voorgeschreven termijn ter visie hebben geIegen worden onveranderd goedgekeurd Mededeelingen De Voorzitter Door Gedeputeerde Staten der provincie zyn goedgekeurd de volgende Raadsbes tuiten van 21 Februari j l a tot het aanbrengen van verschillende wgzigingen op de gemeentebem ooting voor den dienst 1914 ft tot wijziging der gemeente be grooting voor den dienst 1915 in verband met den bouw van een nieuwe tolgaarderswoning aan het Goudsche en Amsterdemsche Rgpad te Alphen c tot het voor de gemeente overn6m en van eenige stoepen aan den ttensingel Kleiweg en Markt d tot verhuring van een gedeeltegenoteerde gemeentezijl achter deKleiwegBtraat aan G Th Steenland e tot wgziging der gomeentebe grooting voor den dienst 1915 in verband met de aanschaffing van hetelTde honderdtal muntgas installatiesvoor de gasfabriek en tot het sluiten van een transactie met den aannemer J Slegt alhier over het bebouwen van een perceel tuBschen de Lethmaetstraat en de Bockenbergstraat alhier en tot het wyzigen der gemeente begrooting voor den dienst 1915 in verband daarmee Deze mededeelingen worden voor kennisgeving aangenomen Door Gedeputeei e Staten is verder H de ontvangst bericht van de in de Raadsvergadering van 26 Februari jl vastgestelde verordening tot wijziging der Algemeene Politieverordening No 46 en 6 in hooger beroep beslist op eenige reclames volgens aanslagen in de plaatselijke directe belasting na ir het inkomen voor het dienstjaar 1914 en wól als volgt van H Eijsaen de aanslag gehand tlll fd van O van Kt mpen de a n 11 van f 7600 teruggebracht op f 6T00 belastbaar inkomen Voor kennisgeving aangenomen Burgemeester en Wethouders hebben bij hun besluit van 23 Maart j l besloten de werking van het tijdelijk gemeentefonds ter voorziening in de verzekering tegen geldelijke gevolgen van gedwongen werkloosheid voort te zetten tot 1 Juli 1915 Voor kennisgeving aangenomen Door den Raad behoort alsnog voorloepig te worden geregeld de peuMoensgrondslag all gemeen teambte daar van den Commissaris dor aanlegplaats van de atoombooten aan de Vest tevens Gaarder dor kari en liggelden an die aanlegplaats C van oer Groef naar den toestand van 1 October 1913 Ik stel u voor dien pensioensgrondilag voorloopig te regelen voor de eerstgenoemde betrekking op f 900 per jaar en voor de andere betrekking op f 50 per jaar Aldus besloten Wordt vervolgd Stadsnieuws Waddinxveen In de gisteravond gehouden vetgade I ring van d i d dezer GtHaeente w iHüi tcgi nwoordig alle leden behalve do lieer vau den Akerboom 1 Het verslag der vergadering van 36 1 IVbruari i l wordt onveranderd vaetge I Htt ld Ingekomen zija o a van Ge tepu I teord StatoB de goedlgeiteiird © Kaadsbe I riluiUn tot wijziging van de Begrootin 1 gen diensijaren 1914 on 15 voorts het 1 goodgekeurd © Kohier van Schoolgeld I overovcr dio maand Januari j l Van de 1 AiomnïiHeie van Toczioht op het i ger OnderwiJB In deze Geoaeento la voorts i gekomen haar verelag over lfll4 het II wtllï bij do ledtm zal oirculeereü Voor a 1eon adrea van eten Nedlerlandschei Bond 1 van Werklieden Daar dit op ongezeg © iJ I papilr is gesteld kan het adres niet n 1 l eliand line worden gfflioraea Van dkJ I lï H A van Louwen en P Broer is in I gekomen een verzoek om door den Bru I weg een duiker te mogen leggen Door 1 den Raad wordt hknrop gunstig beschik mits de uitvoering der werkzaamhed en ge IBclWedrfo in overleg met en volgens aan 1 wijzing van of vanwege Burgonieeeter en Wethouders I Van W Tol Id dieze gemeente woo 1 achtlg m ingekoniien een adres om in dtn 1 lum achter zijne woning eenige woni I gen te niogen bouwen Hij verzoekt aan 1 ien Kaad hem ontheffing te verleenen 1 van hiJt bepaalde bij art 9 Ib der Ver I ordiening regelend die Volkshuiffvesting n 1 do M Gemeente Burgemeester en Wet 1 houder advlseeren den Kaad bet ve I Koek in te wilMgen Aldus wordt b I sloten I Van H F d n Heldt alhier is voor s ingekomen wa verzoek om herzüuninig 1 van zijnen aanslag in den Hoofdolijken I Oiivslag Tor üne van advies wordt hot ftilres in handen gesteld van de Finan I oiocle Comniissie Namens den Min van I Bmnenl Zaken is van Ged Stat m ingïy I komen een ochriiven waarin do frensch lijkheid wordt uitgieeproken aan lierdeu 1 gi n conooesie te verleenen hetzij tot aanleg hetzij tot exploitatie eencr d uinwaterleiding in verband met de plann u Aan de orde llf thans een adres van de entral Verwftltung von Gas WiöI fr und 1 leklrloittitsworken O m i H te Bremen fötploiteerende de Garfa linek alhier oiii v Thooging der gaapnjzen in vorbartd met de stijging d r kolenprlj Aen Boot Burgemeester en Vet I houdera wordt het motief tot verhoo ing der prijzen ten voile ondersteund doeh willen zij die gasverbruikers aiet zwaarder treffen dan ujoodteakelijk is I ti en W atellen den Kaad voor om bf houdtsia goedkmiring van H H Gedi lutcerde taten de pachters de GenI tral Verwaitung j te vergunnen om tot I nader te bepalen tijdetlp te be Jingen voor I lichtgas 9 cents per kub M en 9J I cis per kub M ♦ oor muntgas De Raad I besluit tot aanneming van het voorstel 1 van B en W na adivies der Fiaancicele I Commissie I In verband met eene foutieve tcnnaiu I stelling van kapitaal op het Qrootboek I der Nationale Werkelijke Schuld n l I Wadiiingsveen h welk in dö offioieele I spelling gi sohreveo behoort te wordden I iiwt X vragen IV en W dien Baad machtiging tot het passeoren eoner procuraI lie om deze fout te herstellen Door dai I Kaad wordt bedoelde machtiging ver leeml I Vastgesteld wordt het Kohier van I Schoolgelden over de maand Februari j l I lot een l edïag van f 145 05 I Croedgekeurd wordt de Rdceoiag Aar I Kamer van Koophandel en Fabrieken I over hét jaar 19X4 in ontvang en uitI gaaf bedragende 1 100 I Aan de orde is thans de vaststelling I der Instruotio voor de wijkverpleogster I dezer gemeente mi de bepaling harer I jaarwi dde I IJe Raadi st t dtt Instructie vast daar I bel advies der GezondheidB Cominissie ïit I met was ingekomen en bepaalde hare I wedde op f 800 I Van G Both is voorts uog ingekomieD I wn HChrijven aangaande het door hem I gi paclite graagewas aan dé JaM DorI sehenekade Adreesant verzocht hot geI was ook nu wcdier aan hem te vorpa I Ien llefM voor enkele jaren Door den I HolsA wordt hierop gunstig beschikt I IJe oponbare vergadering gaat hierop I over in eene met gesloten deuren tor beI liandeling van eenige reclames HoofdelijI ken Oüftilag aohoolgeJd en behandeling I van hH Kohier van don Hoofd ijken Omslag dienst 19i5 engewone Ministerraad Hej l namiddag te 4 nur waier Minist aad gehouden ildering gevraagd aan de Dultsche Regeering or Bureau meldt ons 1 tot de Duitsqhe Regeeringvraag om lichtingen in zakesn ng van dé s a Zaau en BataVipr W naar oehèeft onze ges nt te B Jijnoord ontvangen dat genoemdenog niet over voldomde r zake ilbeBciikt nadeï is deni I Mnt nog m ëgedejeld dat feen ambtepaf r jnaar Zeebrttgge wa igezond€ n i mlhet onderzoek J er pjlfatse te Hm m dat dieng raOport fllerd afgötwaMt W f tl Be4 de ambten9ar zotide Vnüag jl te 3 Jbri gge aanïfomen rt eilijd8 kan Wurdeij medegedeeld dat 6nze regeerüfc dfen gezadt t B lijh i eeft ppgpdrtfgeu fie noodtg O el riiji te verkri len itt zdke h t awlhoüded ea het doöin zieken van het b s M ii f i SeI LIJKJE H GOUDA B STAÏ ÖFBOREN 24 l art Jiyfiriiina Cornelia ooders E C van WiUigen en M NooHander 26 Oolette onders A de Jongh en A van den Branden Johan Philip ouders J Aret en A van Ooijeh ONDERTROUWD H van den Heuvel en W J M NieUwenhuisen OVERLEDEN 25 Maart Johanna A Putters wed v J Brnikman 78 j Maria Kode wed v G Elax 74 j Adrian van Krimpen wed C Kooijmèn 7l j Opgave van Personen die zich gedurende de week van 19 Maart tot 26 Maart in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben QMVMaTIQDEN D v u Toii orloo uit Stoenwijkorwold in Markt 75 H P Veoning uit Cftpelle op d IJasel in Graaf Florisweg 2e L W Veen nit den Haag In Steijnkade 10 M Til Daemo uit Rotterihun in IJsaellaan 9 M M Olthuisen uit Rotter in Nobolstraal 73 H H dB Korte uit Wadldinxveen m Wijdstraat 12 O de Jong uit VUasingen in Graat van Blolflstraat 32 M L Janssen uit Sohoonhovi n m Bogen 49 D Stout uit Stolwijk m Goejftnverwellend ijk 3 M J vandèr Kroeg uit Waddinxveen in Karnem sloot 193 en W V Gaarthuls uit Antwerpen in Karnemelksloot 82 TMM TB OKKMNEN P Woekhout uit Bomngoardstraat 43 naar Dordrecht A N van Maaren uit Westhaven 49 naar Tlol Kerkstraat A Jongeneol uit Stoofsteeg 14 naar Batavia A MiedBma uit Markt SO naat Gouderak P van Tongorloo uit Groenendaal 4 naar Schoonhoven Oude Shigel 170 G Th M van Buren uit Turfsingel 81 naar Ameterdom ÏJkade 2 L A Sinjorgo uit Ridder van Cateweg naar Rotterdam Bosohlaah 85 A do Pater It Wachtelstraat 43 naar Reeuwijk M Schalkwijk uil Bl kerssingel 28 naM Rotterdam Nleuwehaven 107 G J E Balk uit Naalerstraat 27 naar Nijkerk E do Grauw uit Vlammgstraal 10 naar den Haag Nassau Dijkstraat 10 J Jvan Galen uit Piereonweg 4 naar Scheven ingen d Aumeriestraat 4 Adverlenliën AANBESTEDING De Commissie van Bystand in liet Beheer der GemeenteLiclit fabrielien gemachtigd door Burgemeester en Wethouders van Gouda zullen trachten aan te besteden Het maken van de onder bouw van een Schoor steQ een kolenbrekep en elevatorput bij de uitbreiding der Gas fabriek De besteding zal plaats vinden ZATERDAG 3 APRIL o k des namiddags te 2 ure ton kantore der Gemeente Lichtfabrieken Bestek en teekeningen h i 0 0 per stel te verkrijgen op het kantoor der Gemeente Lichtfabrieken Rotterdamsobe Veer No 6 iDIiniEDEIiaEEIITE LICflTFlSim GOUDA 27 Maart 1915 Het Vluchtelingenkamp De mareohaussees die gedurende eenigen tijd hier als bewaking van het kamp zijn gedetacheerd en dien dienst naar genoegen hebben uitgeoefend worden afgelost daar zij als bereden mareohaussees naar hun korps moeten terugkeeren Twee huuner vertrokken hedenmorgen en in hun plaats zijn reeds een brigadier on een marechaussee te voet aangekomen terwijl Donderdag a B de andere brigadier en manschappen worden vervangen SteuwxMnité Goud Door höt Coorité vftn Steun aan Nood l jd w en door de Mobilisatie te Goud ia op 27 Maart stwu verleend aan 67 ee Sniwn Ingokomen zijn de volg de gUten Aiitomaftt 2 maal ƒ 4 60 V ParUculiwen 2 20 4 Vorkort Raiadevorslag In dte giaterenavond gehouden yergade ring van d pn gwneentetaad werd aaa me L Brouwer tegeo l Mei eervol ontslag verlwnd als onderwijzeree aan de Ie Bur geTBClM voor Meifljeg Tot ondierwijzer in het teekeoen aan de inrichting tot opMdtng van bewaarschoo m Trekking 1 April a 8 m In geheel Nederland wettiggeoorloofde STAATS SPOORWEGLOTEN Jaarlijlis 6 Treklclngen met de volgende hoofdprijzen Frs 400 000 200 000 enz Maandelijksfthe storting voor een geheet Lot f 2 Vraagt Propectus gratis I Hl lill Milt en HigalIM MWIH F C Ulr 185 mJ Telegrafisch Weerbericl t van het Koninkiyk Meteriologisol Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 7615 te Bodo laagste stand 751 7 te Müachen Verwachting tot den volgenden dag Meest matige N O tot N wiHd afwisselende bewolking waarschijnlijk enkele sneeuw of hagelbnien nachtvorst vooral in het Oosten zelfd0 temperatuur overdag ÏNGEZOJSDEIN Buiten verantwoordelijkheid der Med De motorboot Oouda Haastrecht Haastrecht 26 Maart 1915 M de B Beleefd ver oek ik een plaatsje voor onderstaand DelftscheSlaolie om te bakken en te braden T CREBAS I lioudei osuen werd iionoeaod do beer O J I J BoHch leeraar in het leekenen alhier I1 e Buppletoire begrootingea voor het II UwwtedeUr fsihuis Het oude VrouwcnliuiB 1I die Voiksgaarkouken het Van Itertfon 1I Zlekenhüie alsoofc d rekening van ite II Kamier vau Koophandel en fabrieken over 1I 1911 werden goedgekeurd I I BoBloten werd laags den waterkant ui I do Karoemelksloot aan weerszijden wm II 1 eBchoeiïng van i etonHtukken aan te lireiv II gen waarvan de kosten bedtagen 14600 1I ilet verslag Ijetretlendö de schoolvoe I I ding werd vaetgcateld 1 I Op grond van do aanmerkelijke stijging I1 der prijzen van de gaskolen gerekend 1I was op ca f 9 50 per ton en IhaüB ijn II deze niet onder £ 13 25 per ton te krij I g n werd op advies van de Coimni 1 j Kio van Bijstand en het beheer der Lioht 11 labrioken door B en W voorgesteld do II ga priJH met uitzondering van de ge II bruikors van muntgas te vorhoog pn net I1 l cent per kub M eo dezen te brengen I op H c iit voor licht 0 cent voor an I1 iVro doeleinden en 9 oent bij tijdelijk go I bruik niet ingang van de metieropaieni ng II in do maand April Do pnja van de e ec 1 triciteit zou daarbij niet word verhoofpd I in verband biermedv was ingekomen een II schrijven van de Hanae waarin met II het oog op den druk die op den mtd I Iciistand wordt geldgd verzocht wardt 1 I dit voorstel niet aan te nemen I I Naar aanleidtog van dit voorstel nt j I stond een imr breedvoerige discuaB e I waaraan door verschlUeaide sprekers werd II ii olgouoine n Do heeren Donker Kolyn II Jongonburger Van Veen en IJsseletijn I verdedigden bet standpunt dat het tekort 1I dal de tegenwoordige gasprijzon opieve II leu moet worden gedekt uit fle belastin j I gen Zij deden dat op grond van no II tieven van verschilleuden aard De belde I cerstgenocmtdc loden en ook de heer Jon 1I genburger in het laaitst van zijn betoog II wezen mot nad ruk op liet nadeel da de I middenstand zou ondervinden de II andlere leden achten het uitsluitend uit het II oofepuut van rechtvaardiighoid gewensoht II da df gemeenschap de lasten door dezen I tijd veroWzaakt moet dragen I I Op groriö van billijkheid werd hetv or 11 sU1 vtirdedigd d oor den lieer Van der 1I Want die er op wees dat de minst draag I L raclitigen de nmntgaiSVorbruikerB van de II verhooging waren vrijgesteld Hij ver I boud daaraan de voorwaarde dat d prij 1I zen VOB 1 April 1916 zoudon worden I I hM zien I j ViTscbilk nde sprekers gaven hun bo 1 I vnniiiding tu kennen dat oijfere omtreni 1 I de gaHfabrieit waren gepubliceerd in h t I I Dagbl V Gouda waarvan de loden an I I 1 11 Haaid nooit inzage was verstrek I I De heeren Van Galon voorzitter en I I van der Koe lid dor gaaconimissie Bpra 1 1 km zich medie uit ten gu ie van het 1 voor l l lïetwelk zij noodzakelijk aoht n i en htüt HMnst nadieelig voor de bur I rij lie lieer Van Galen doelde inedió die 4 gewraakte cijfers te hebben verschaf I De heer Muijlwijk die als lid der gasI comiiiiasie overtuigd was van Aa noodI akehjkheidi die gaBj ri zen te verboogen I maakte in de vergadering volte f a Ice en betoogde meit den meosten ernst i j omlor oon v o r o mi t w a r d i g d e a 1 uitroep van een zijner modeleden dat I de blilijkhoid eisciite dat geen verhooI ging der prijzen zou geachiedrai doch het I percentag t der belasting moest wdtden I vi rhoogd I LOnkele lodciv gaven te kennen dat bilI lijkheidiMiialve ook de prijs van de elecI triciteit inoet worden verhoogd daar volI g niH licn het tt4tort op dfo r ening n I dk door de gaiworbruikere zou moeten I wordiTi betaald Op grond van de ernsUI gi financleele Iwzwaren welke belastingI vorhooging biervqpr zou meebrengen welI ke op die komende jaren zal moeten drukI ken werd door den voorzitter ernstig I ontraden het li ort dOor belastingverlriw i I ging te vinden I Het resultaat dor discuseies wa dat I h t voorstel van B en W met 8 tegen I 7 stommen werd aangenomen I Aftn den vooriiMiligon aannemer van I d HeinigingHdieust V M Dessing werd I efiii gratificatie van 350 verleend Boskoop x ï 2 or GemoeRto zal Dinsdag I taart des n m 7 4 uur een openI 1 8 rol vergadering houden I Hj rwerpcn ter behandeling j Ingekoiiïcn stukken 2 Miasiove vma I ïedeputeerdo Staten met preadvies van I Buig on Weth betpe I ide een voeging I van het geliied der polders Ness © en ReijI neveld bij dé gon Bnte Boskoop 3 Huur I van im stukje grond voor bergplaats van I malerialen 4 Voorstel wijziging besluit j verlmal ponsioonbijdiragen gemoente amb I tenaren 5 Benoeming Stembureau 6 Be I noeming conniiissio reclames plaatseli e I I belastingen 7 Vaötstclling kohieren hoold omslag Cfi howdenbelastlng 8 Af en o er 1 I Kclirijving tjegrootiug 1915 Haastreoht 1 In de gisteren door notaris J Koe I man alhier gehouden verkooping te I Reeuwijk van een woonhuis werd I kooper den heer J van Zoest aldaar voor i 3290 Haastr Crt I Oudewateis I In een ledenvergadering van de afdh I iir Oudewater Ba Omstreken der Holl I Maatscbij van Ijftjidbouw werd beptoten I aangaandk do deehieniing aan den medkI cursus h bestuur vrij mandaat te go I I ven en pogingen bij het gemeentebestuur I in het werk te stellen om op de kaasI markt een atzondWHJke plaitts voor con Burgferiyke tan l HKhUWIJK GEBOltlN Wilhelmus Johannes z v W J d Wil en A J M Ualh Gerardus Adrianus z v G Kraan en O do Wit KANlONGliRËCflT Tt GtUIDA U 1 t H p r a k e n van 25 Maart 1915 V V te Nieuwerkerk a d IJsael en P J t te Gapelle a d IJssel vrijspraak wegerfs te Nieuwerkerk a dC IJssel op verboden plaats meat lossen 1 M B K J P te Gouda B de B te Moordrecht A P te Moordrecht A P V te Nieuwerbrug J S te Bodegraven W J de W te Reeuwijk C M en A J W B te Waddmxveen Il HuliH 1 d en A J B te Waddinxveen f 0 50 subs 1 d wegens s nachts fietsen zonder licht J B te Gouda fl subs 1 d wegens te Gouda vuil in het water gooien J M v d B te Berkel en Rodenrijs f 1 + f 10 subs 1 d + 10 d w geus te Bloiswijk rijden op hot paardenpad on opgeven van een valschen naam D L T en J de M te Gouda ieder n 50 + f 5 subs 1 d + 6 d wegens nachtelijk buwngcrucht en opgeven van een valschen naam P V d K te Gouda Ï2 aubfl 2 d wegens in dronkenschap verkeereude de orde verstoren J T te Gouda f 1 subs 1 d wegens op den openbaren weg een trekdior oqbeiieerd laten staan P M te Waddinxveen fl subs 1 d J J Z t Gouda J V H te Alphen f2 subs d P M te Groningen f3 ub9 2 1 C d B to Nieuwerkerk a d IJnsol f 5 subs 3 dl wegens openbare si=oieT Voetbal 1 Programma voor Zondag a s 1 N V B Afd A D P C H V V Afd O GOUDA U N I I G V B Woerden Olympia G V B elfta 1 Bondselftal G V B Het Bondselftal dat a s Zondag 28 Maart te Woerden tegen Olympia 1 j zal uitkomen is door de Elftaloommis 1 BÏe als volgt samengesteld I O Brem de Struis doel H Kole Alphen T Broere V W G Achter B Brandsen Woerden A Blom Alphen A Spaas T O P Midden J V D m V W G P Boiawal de Struis J Jaspers T O P J Verheyden de Struis J v Lokhorst Al I phen voor Reserves J Mulder Woerden C Endenburg Gouda P de Wilde TOP G V Dijk de Struis G V B Wedstrijdprogramma voor Zondag 28 Maart 1916 GVBElftal Olympia I gp het terrein der ver Woerden Scheidsr B Honselaar Klasse C De Struis 2 T0P3 W M Cremer Goeden Vrijdag 2 April 1916 K 1 a s s e A Olympia 2 Qouda 2 1 TOP 2 De Struis I K l a 8 s 6 B Gouda 3 Woerden 2 K l a B s e C De Struis 2 Zevenhuizen Seriewedstrijden 1 van den Dordtsche Goudsche en Leid sche en Hotterdamsche Voetbalbonden op Maandag 2en Paaschdag 6 April 1916 A RVB DVB lO j uur Soh r J M A Veldhoven B LVB GVB 11 Va uur J Grootmeijer C Verlie zer A Verliezer B 1 uur J GrootmeneTf D Winner A Winner B 2 u I J M A Veldhoven Cursusvergadering I Zondag a s dfe voormiddags 10 i 1 uur precies zal op de bovenzaal vanCafé Het Schaakbord doordeVoetbalvereeniging Gouda een Cursus vergadering worden gehouden over Het Voetbalspel en de Spelregels 1 Als spreker zal optreden de Heer WSanders scheidsrechter van d H V B De toegang is vrj voor beoefenaren 1 der sport en belangstellenden I Gemeentelijke Arbeidsbeurs Aanvragen van werknemers 1 Volwassenen I 1 teekenaar 7 timmerlieden 4 metselaars 1 steenhouwer 8 opperlieden DeEer dagen ontving ik het officieele Raadsverslag van de Gemeenteraad van 10 Maart j l en tot myn groote vreugde laa ik daar dat de heer Hoogeveen zich kranig heeft gedragen door nn eens openlijk de aankoop der motorboot te bespreken De heer Hoogeveen wenscht dat het koopcontract en de brief in het Öemeenteraadsverslag werd opgenomen maar tevergeefs heb ik er naar gezocht Er is toch niet alleen een mondeling contract gesloten evenals aan den Voorzitter mondeling was medegedeeld dat 12 P K voldoende kracht voor den motorboot was De Voorzitter ze t dat de boot in 35 minuten het traject vaart en dat het ontevredenheid is van het publiek Maar heeft het publiek dan geen recht om ontevreden te zijn om voor haar f 7000 met een slakkengang door het water te Vorden ietrokken tot spot van anderen Is hat zoo aangenaam om bij sterken stropm uitgenoodigd te worden om die f 7000 door de brtiggen bij Goud te belpen duwen om dat baar de kracht ontbreekt Aan die 35 minuten ontbreekt ook nog al wat want SUaartvoeien wij om 4 30 uit Gouda en kwamen om 5 23 aan het station Haastrecht Met beleefden dank voor de piaat sing Hoogachtend Q f Uit denjGoadschen l ad Duurdere kolen duarder De discussie In dpi Raadsveigftderli van gisterenavond stojh in het tijekcn den oorlogfltoeetand 0e oorlogstoeeti Is het die de ComniiM van Bijstand de GdheonteLichtfablleken er toe ih gebracht aao Burgwpfeeatar enWethoud bet voorstel te dooii om wegens hoogeti pr a der kolen den gasprijs verboogen teneinde oe rekening der fabriek te dioon slu n Hoe deze iniwöio het bedrag biciiïerd heött hetwe l ii handhaving van t dten ge onen prij het tekort zottj zijn daarvan weten wij ijieinwidal led heef klein tipje van de gesluierde i erekcn ij e werd gistoravoDdl in de raad aal opgelicht door hetwoolé an den beer ong iburger dia zeidectaf hij l y zijn qtfdprzoek naar de motieven voon de vooiljestelde verhooging in plaats an een uitgewerkt riapptfrt hl d gevonden de modifd ling tot de conMbierte dvindferde tot hfet verboogen van den prijs meti eon halve cent en dat B en W Iwe cent verhooging niOOfdig hebben e aon wld Ten slotte wasi het een oent nij Vae er koud van geworden I In natud ijken zin nonnen wij dat gaarne aan voofttl öls HMTi bedenkt dat d © toovoer van kolen niet altijd zoo zeker is geweeèt on nog niet zeker is in e komenéo tijden Maar afgescheiden hiervan In dit opzicht heeft de heer Jongenburger terecht zijn ontatomroing fi elucjit dit voorstel ia voor een ordeelkundige bediandeling door het ontbreken van de noodlge gegevens niet kunnen worden voorbereid Het merkwaardige hierbij is dat de voorzitter van de ConradBeie voor do Lichtfabri en de wethouder van Galen cijfers voor publicatie beeohikbaftr heeft gestold wedke voor de Jeden van den Raad niet be diikba r Waren Kan dat correct wordlen genoemd Wij geloovon niet dat öieae persoonlijke dwadl van den heer Van Galen noch in het College van B en W waarvan hijdleel uitmaakt nndi bij dto leden zijner oomml88ie noch in dien Baad ook maar eenigermate zal worden goedgekeurd Het ging dan om verhooging van om cent per kub M gae met uitzondering van hen die muntgas verbruiken Terecht was dSt in het voorateï vastgelegd onidat daardoor die kleinste beurzen van d ze verhooging geen laet zouden ondiervinden Wij zullen hier niet de langdurige dds cusBiea weergeven over dW voorstel zijn gevoerd wii raden onze lezers aan ze Üetur êa m fat li t ateoogiattsob ver lag eene aandachtig te lezen maar Wij vriüm als oasen bidnik daarover Iets sseggen l e heeren Donker en Kolijn hebben t al de bravoure waarover zij beschikken het belan van don midüienstand bepleit en zij dedien dat op zoodanig wijze êo heer Kolijn bad zich zelfs de moMte gegevmi het op papier te zetten uit vnw Tttnmedelillc hi in sljn breedspraftige en gaarne met beeldspraken sierende woorden zeil geen weg moer wetco zou dat wij hebben gedacht waarom toch sioovtoI lietdeBbetuigingen Maar toen befcben wij ons berinaerd dat er nog een vaoature ia in den Raad wawin weidira zal moeten worden voordien en nu begrijpen wij zeer goed dU eze heerm den middenstaod dienen fe voor de kieaors hebben gesproken Het apel is gisteren te doorzichtig geweest De heer Jongpnburger wist dat staakje heel wat hamUgw aan te pakkan dan de be4de andere heerai die te wild van wal zijn gestoken De heer JofDgeojbut ger no snde het oen zea van teoht I vaardigheid om de koeten tkior belaatinp op do gemeenschap te drftken doch hij Jf vergat dot dan de kleine JjelastiagBfetaler m golden extra zal moeten I o heer Muijlwijk heeft rieh isteren weer eens in ai zi superlwre capacitei K U doen kennen Dat is een raadöiid waarmede de rechtsche groepen nog eens eer inleggen Merkwaardig was het 1 Deze vroede vaijer heeft de enormiteit durven bmtaon te ï ew nm dafrhij ala lid der gascomnvi sia h el anders redeneerti dan als lid van dentlaad zijn opinio in deze twee colleges ataat volstrekt nitet gelijk zooals hij gisteren t ewazeD hoeft Ia de c Biti8sie stemde hij voor In den Raad tegwi Het allen ernst zoo hoorden w het ien heer van der Ree medelid der gasceuimissie zeggen heelt de heer Muijlwijk aan dit voorstel mediegewerkt idenood zakelijkheid daarvan ingraiien Nu ia hij omgMraaid de heer Muijiwijk valt mij erg tegen I Het voorstel van B en W is aangenomen zooale wij meenen dat het belang der geheele burgerij eiaeht 8 leden stemden voor 7 tegen zoodat hei maar juist een meerderiioid heeft gehaald De discussies van gisterenavond mogvn voor do vrijzinnigen een ernstige waarocliLhviug zijn voor hotgeon konieii gaat Laatste Berichten Aan het Westeigk Front PARIJS 27 Maait Het communiqué van gisteravond U uur meldt In dè streek van Nieu vpoort hebben eenige artillerieduels plaats gebad tegenover lonze linies ten noorden van St Georges Dg Duitschers hebben zonder succes onze loopgraven bij Reichackerkopf met een brandende vloeistof bespoten VJiegtuigenaanval op Metz PARIJS 27 iMaart Zes vliegershebben bommed latep vallen op devliegtuigenloods n eq it j Jiot stationte Metzt waardoor een paniek in destad ontstond Kietteaenstaande zijhevig beschoten werdèi konden zijo gedeer j t arug eei en jiOok werdenboiflmen Jeworpen op Sm kazerne tenOosten v i Straat Onrgll Aan het Ooflteüjk Mront PETEftbBaRO 27 jtó cieel Wi stuitten bijj ü i offensief ten westefli van de Midc anr jemeti op v andelyk tegenaanvaUje j De ge 1 vechten hdÉfcen nog vcoï ang Aa den rechteroever van de Harew aaaJ den linkeroever van den eit sel is de toestand v öve onvéfede O het front tusaohen i artflra en Oejok hebben wij vorderingen glffluïaakt nietv tegenstaancle de verstei4ingen welke de v and gekregen heeft Op 24 Maart hébben wij 1700 man krijgsgevangen gemaakt en twee kanonnen veroverd In de richtingen Munkacz Stry en Hust Dolina eed de vijand opnieuw een aanval op onze stellingen doch zonder succes BERLIJN 26 Maart part Uit Christiania wordt bericht dat reusachtige voorraden graan aldaar aangekomen zijn met bestemming naar Huil Liverpool Rouaan en Bordeaux Alle beschikbare schepen zijn overladen Een Bcheeparuimte voor 50 000 ton wordt nog gemaakt De vliegers boven Antwerpen Men meldt ons uit Terneuzen In tegenspraak mot andersluidend © berichten houdt mijn zegsman die op eenigen afstand van de Werf te Hobokon Woenedagmorgtm drie I ngelsche vliegere boog in de lucht zag naderen vol dat sleclits dijor één vliegtuig twee booiBien zijn geworpen terwijl de beid andere vliegers hó g in de lueht bleven l e twee 5ek ker waaruit de bMurnen werden geworpen zweelde daarna over Antwerpen stoede hooger in de lucht keerde toen uog eens naar de werf terug blijkliaar om do uitwerking van de bommen na to kuniieo gaan en verdween daarna met do andere in N W richting AmeTikaansobe onderzeeboot vergaan Uen seint ons uit New York De Amerikaansche onderzeeër F 4 iH tijdens een manoeuvre bij Hwiolooloe onder diiop water gebleven Het was onmogelijk de boot te doen rijzon Men vreeet dat de bemanning liestaande uit 25 persMien niet gered zal wordwi Men seint ons uit PUTTE In de nacht van Donderdag op Vrijdag is een Zeppelinlooda te Berchem ng Brussel uit een vliegmachine gebombardeerd Moordaanelag Hedenmorgen heeft een zeeman te Rotterdam een moordftanslag gepleegd opdien vioe conaul tan Noorwegen C V Bruner diu gewond werd Do dader werd gearresteerd Bombardement Aan do Lokal Anzoiger wordt uit Petersiiurg gemeld Bij iet bomjMipdttnent van dö kust van Liiiau door het Duftsolic eskader werden versoheiden plaatsen in brand ffMchoten Do bevolking Is zeer opgewonden en vreest nieuwe besehietingen Do houding van Italië Uit Rome wordt geweld dat de stem DELFT8CHE SLAOLIE Is het Zuiverste braadvet met eeq fijnen smaak gemakkelqke verteerbaarheid en groote voedzaamheid Delftsche Slaolie is geen surrogaat of mengsel van iets anders doch een zelfstandig plantaardig product uit de eerste kwaliteit arachidenoten geperst Delftache Slaolie geeft een heerlijken smaak aan de spijzen geen oliesmaak en wordt door ieder die de proef neemt om haar in de plaats van andere vaste vetten of in combinatie met natuurboter te gebruiken gewaardeerd als een bak en braadvet bg uitnemendheid Deutsche Slaolie bertaat uit 100 o vet en omdat dit vet reeds vloeibaar ii behoeft het bg het gebruik niet meer vloeibaar gemaakt te worden zooals andere vaste vetten Deutsche Slaolie bevat das geen waterdeelen die by verhitting verdampen Zij heeft geen onzuivere bestand deelen die eerst moeten worden uitgebakken Zj spat niet en geeft geen onaangenamen geur In verhitten toestand wordt zg dun als water en hangt daardoor niet aan Dit alljes gevoegd bg een groot weerstandsvermogen ook bij hooge temperaturen maakt dat Delftsohe Slaolie opvallend iainig in het gebruik is Deutsche Slaolie blgft nadat er spgzen in gebakken zgn helder zoodat zg voor een tweeden derden keer enz gebruikt kan worden Ook daarom geeft zn bezuinigingin hetjhuishonden Vooral in den tegenwoordigen dnren tqd neemt het gebruik van Delfache Slaolie dan ook in alle kringen der bevolking in groote mat0 toe Hoe langer hoe meer zien jle huismoeders in dat haar belang meebrengt een flesch Belftsehe Slaolie steeds voor direct gebruik m de kenkéc aat gereed te hebben Als men den winkelier DJslftsche Slaolie vraagt zorge jjmdn dat óok Delftsofie Slaolie wordt geleverd en wd in de kwaliteit die men verlangt Extra Sirfine of I Snpra respectievelijk a een gulden 86 en 75 cent per 1 heele ilesch van 80 centiliter inhoud Al jle etiketten op de doof onze fabriek gecapsnleerde en geëtiketteerde flessohen bevatten ons i UtrndeUmerk Men kan bij vele winkeliers die van ons DelftsoheSlaolie in vaten of in bussen afnemen ook wel dit artikelbij de maat en in door hen gevulde flesschen koopen doch uit den aard der zaak kunnen wij er niet voorinstaan dat steeds geleverd Wordt hetgeen door den klantgevraagd wordt Absoluut zeker is men Delftsohe Slaoliein de gewenschte kwaliteit te ontvangen als men de vanons handelsmerk voorziene flesschen vraagt en de capsule 184 Wie meer van de Delftsohe Slaolie wil weten vrage bij de Afdeeling Reclame der Oliefabrieken Galvé Deltt te Delft het receptenboekje aan waarin tal van recepten van den kok der fabriek en wenken voor het gebruik voorkomen Een bglage betreffende het Delftsoh Plantenvet Delfia is hieraan toegevoegd Op aanvrage wordt dit boekje dat niet bg de winkeliers verkrggbaar is door de fabrjek gratis en franco toegezonden Oliefabrieken Calvé Delft te Delft Dames Voorjaarsraode Raadpleeg daarvoor het Coiffure Voor bespreking van alle soorten HAARWERKEN gaarne ten dienste op myn speciaal ingerichte DAMESSALON Aanievelend MeJ V WIJNGAARDEN LEIWEB BMlipl Ooilfausa Lelfia Anion Coops en DROGIST WIJDSTRAAT 2 Sanatogen Haematogen Bioglobin Wincarnis