Goudsche Courant, maandag 29 maart 1915

53e Jaargan lo J 743 UITVOERING wan GEWIJDE KUNST op Woensdag 31 Maart 1915 IN DE Remonstrantsche Kerk te Ooudi TB OBVEM DOOR Mevrouw W Secrève van Emmlnck hoven Zang n Declamatie en de hoeren Anton Verheyen Deolamator 22 Willem de Zoete ViooD J H Secrève Orgel Aanvang s avonds 8 uur Toegangsbewijzen è 25 et verkrijgbaar bij de boekhandelaren De Ven Swartsenburg Wed Kousbroek en b avonds a d Kerk Zl dte zich met ingang van i April op dit Blad alwnneeren ontvsngan de tot dien datum verschllnende nummers gratia Exemplaren worden gaarne ter kennismaking toegezonden DE ADMINISTRATIE Ëea be ld der w er k e l ijk b el d 90 Wroeging is als de bloedvlek op i ady Macb s hond al de wateren van d m Ooeaan al de reukwerkwi vao het fouten kunnen haar niet ultwisflchoD n waairom zoudt gij berouw gevoolen bid ik u Zijt gij niet gosdiapen om andiereu gt ukkig te makon d r uw aanblik reedB alioen i N oen antwoordde zij op woeatenloon ik ben als het noodlot voor degenen dde mij beminnen Niemand heeftmij nog ïicJgehad of wel ik heb zijn leven vernietigd om niijn irtiwil i oenvoelbelovendi kunstenaar geetorven om mijiivft eon man wien allea in Kuropa toelachte als een hermiei voort in eeno wildernis om mij is mijn echtgenoot armgeworden om mij wederom zal hij hetbestaan verder eenzaam VCTVOlgen Gijziet wel dftt ik slechts rampen weet aan tf brengen De bankier had van Mt allee Alechta één dftng onthouden Zij zou voortaan zonder Onno leven Bedoelt gij dat hij van u s dieid i wil vroeg hij bevend Hij kvam hior enkel om mij dfct voor te stellen Of neen hij ïs hierheen ne DELFIA Delftsohe Slaolie om te bukken en te braden Vcrkiügbaar bq J C DEN BOER OROENENDAAt 11 Tel 258 Hoogale OndersclieiMng en Amsterdam Leeuwarden Qouda Jurylid Dordrecht Groote Ea positie der Emserzout Emserwater EiuserpastiUes P WEIJER Apotheker Oouwe 135 Teleloon 37 IMieuwste Modellen CostumesTaiUeur Lente en Zomer Mantels Robes Blousen Electrische Jupes Jupons en Japonsloffen met Mjbehoorende garneeringen van de goedkoopste tot de be te soorten in neherp eoncurreerende prezen == Stofzuigers Sloiiip iDiil laieviijiDii te koop en te huur Haarprijs per dag Electrische Stofzuiger f5 Stofzuiger m handbeweging 2 50 J H KROM ZOON TELEFOON 333 H Bl Raparatiin aan alia oaMaa Mandaawark Aanbevelend FirmaC SMITS Schoenliaiidel Kleiweg 48 aouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN Samsam Markt 26 Gouda Korte Voorhout hoek Umi plein 1 s Oravenhage Costumes tailleur worde teed op verlangen ook op maat door bekwameCoupeur vanaf f 45 geleverd Borst UlevellenvanS IVIaas Zonen ROTTERDAM HET BESTE MIDDEL TEGEN VERKOUDHEID BO BIJ DE MEESTE WINKELIERS VERKRIJGBAAR Deurwaarders VAN DER PÜT HARCKSEN te ROTTERDAM zullen aldaar op Dinsdag 20 April 1915 voormiddags 11 uur ten verzoeke van de AMERICAN PETROLEUM COMPANY wegens beëindiging van het Winterseizoen aan hare sullen aan de Pelgrintstraat ingnng Badstraat te ROTTERDAM publiek om contant geld verkoopen ± 40 PAARDEN allen uitstekend geschikt voor stappend en dravend werk waaronder een groot aantal Merriën KIJKDAGEN Zon en Maandag 18 en 19 April a s van 10 4 uur en 8 morgens vóór den verkoop vanaf 9 uur v De stalleius vanaf het centrum der tad gemakkel te bereiken met de Electrische tram lijn 7 halte Ruigeplaatweg en vanaf stations Maas D P en Hofplein met lijn 10 eindpunt Ruigeplaat Inlichtingen ten Kantore van boven fenoemde denrwaarders Groote Markt tel 3181 33 Hooglieemraadscliap Rijnland Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland brengen bij dezen ter kennis van ingelanden dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienstjaar 1914 ter Secretarie van het Hoogheemraadschap op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 uur ter inzage van een ieder zal liggen van 29 Maart tot 12 April 1915 en aldaar tegen betaling van 10 cent in druk verkrijgbaar zal zyn 2 dat de ingelanden hunne bezwaren tegen deze rekening binnen acht dagen nadat zy ter visie heeft gelegen en dus niterlgk op 20 April aan de Vereanigde Vergadering moeten hebben ingezonden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Zaterdag 24 April 1915 in het openbaar zal overgaan tot de behandeling van bovenbedoelde rekening Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland PIJNACKER Dijkgraaf O W viHDEB TBz Secretaris Grootste sorteering Tapijten Karpetten Loopers Gordijnstoffen BeKangselpapieren Cocosvaptljkelena Zeep mooie èollectie Tyy E en VITRAGE GLASen OVERGORDIJNEN Allover Nets en Bagdad Stores = Grootste keuze in Ppachtoollectie Dames en Kinderhöeden LINOLEUMS Contante verkoop waardo ik lage prijzen Behangerij Stoffeerderij en Beddenmakerij VERHUIZINGEN 100 Aanbevelend lo Firma B DE JONG Telef Interc 47 GOUWE 91 93 Fotografisch ütelier VAN ZANEN Oosthaveti 20 Portretten Interieurs Groepen enz Foto Aquai i Pa tal en Oliewerf TELEFOON 188 GEOPE ND VAN 9 fl i ÏSeeti Dr A Brinknua Zn Gonda Maandag 30 Maart 1915 GOVMIHE COmiVT IrTie a TJvs © pn d Trértars ti©Tola cL v oor G o clcLsl © arx Oaaa streHsean Verecïiijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 50 Idem franco per post j 90 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew snunimer f 0 56 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen warden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooriiit betalinfi elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BBÜTEMAN EN ZOON nirer kan brengïm komen er toe zich afl vragen waar dit olies goed voor is waarom lijdon wij en doen wij anderen lijd n I Het IS daarom wel merkwaardig dat de prnicipieelo vraag waarom l uropa strijdt tfgpn I ufOpa van de betrokken fanden hel e Tst in het openbaar is gesteld door ft n Duitselie geleerde Prof dr Georg Simmel uit Straatsburg stelde deaor diagen in het Berliner Tagt blail de vraag Is deze oorlog een aoort epidomlsdie koorts zooals d e tl i volkeren k bezoeken en waaruit men op oen dag ontwaakt verslagen en zonder te Ijegrijpen hoe deze waanzin kon ontstaan of is het een ontzagli Knwerken en doorploegen van den li uropee hen l odeïn opdat daaruit nieuwe mogeIgkliedeii en ontwikkejingen zuUki ont Kinan waarvan wij oos tlHins nog geen voorstelling kunneo maken De volksver huialng dde aan de oudie kultuurvolkeren zeker ala een nutteloozo en onzinnige verwoeeting voorkwam had icli toch n on ndig belangrijker resulmat daar het geheel onvoorzieno mogelijkheden en nieuw leven tot resultaat I L Daarom h wft hot goen zin nu reeds Je In l Yankrijk in Servië zoowel als In i uil i hlan l heoft dezt oorlog ongekende gcvoelenM van vaderlandsliefde otfervaard glHid en moed naar voren gebracht w narvan de nawerking zich nog lang in bi i volkskarakter en in de goscbkidtais dier volken zal doen gevoelen Wanneer er een grond van waarheid lig in de ln wering der DuitsehoTB dat Duitschland dezen oorlog niet heeft gewild en dat tuen Duitschland het zwaard in de hand heeft gedrukt dan is het toch nog veel iih r waar dat Frankrt althans het Fransche volk dezen strijd met bugeertk ii het ia wel merkwaardig dat juist dit land zulko ongokeoffe mi onTcrwaohte daécn van dapperheid e a zelfopoffering te zien geeft terwijl fl g fi dat in het geliwl niet was voorbereid in de annalen der gesohiedenia eeawig don meest eervollen naam zal dïagen Bepicht an lii l ij7 i ri hek weg De tweede bom lot g door het dak van het huis voor aoldaten verbrijzelde vensterruiten en beschadigde de glazen waranda De derde bom viel op het binnenate hof van een huis dat fjedeoltedijk vernield werd waarbij bijzondiero schade in de waodikeuken werd aangericht VeretAeddlene vrouwen vi en in onmaoht ién vrouw werd door een glaespUnter gewond De vierde bojn viel in een gebouw van do kazerne van het 143e regiment Do vlieger werd mot maohine weren en s hrapiiollH beschoten pn tot den terugtocht gedwongen Ook van andere plaatsen in hot Rheinland werdlMi vliegorsaanvallen RMllipld TÏU dit bericht vajt op te mfdcen dat de t ommen in do onmlddelli o nalijbeid van do kazerne vielen en hun doe volkomen hebljen bereikt In Belgll Invoer in Bolgiö UU Bolgift mogien hior te lande wed r worden ingevoerd aardt erk beenderen boomen Bruseelsch lof dakpannon glas glaswerk hout houtwaren huisraad kafk lompen meststoffen papier planten stearine steen suiker tros touwwerk net vruchten en zuren atonder dat het noodig iR een verklaring van herkomst er bij te voegen van éea Nederlandachen eonsul in het door Diiitsobland bezette geMed Zijn do artikt en lieetemd voor doorvoer naar Duitschland dan wordt bijvoeging dor bedoelde verklaring wel vereihcht Aan het Oosteiyk Front Hot l uit cbe oommunlqu van 27 Maart meldt De Kussen óüo om te plunderen I vi iials naar Menid van Tanroggen naar Tilr it opgerukt waron werden bij I augh argi U onder groote vorliezen verslagien i u o er Jezioonipa achter het Joera gebird teru edreven TuHsohen liet bosch van Augustowo on Wi icbeel w rdi n verscheiden RuhbI4clie aanvallen afgeslagen Op sommige plaalsen zijn de gevechten nog aan den Wrtng Het OoHtenrijksohe hoofdkwartier meldt d d 27 Maart Ondpr zware verliejKn van d m vijand mislukte op het front in il e Karpatben nieuwe sterke Kuseische aaiivalien op hoogte i bij Bangavoolgy aan wwrsïijden van Laforcza Zuld elijk an Labuczrer dtiren de gevechttti nwH grooto heftigheid voort In Bukowina wierpen onze troepen Noord Oostolijk van Czemewltz sterker © HuHsische strijdkrachten na een havlgen strijd tol aan de grens terug Wij veroverden verscheidene punten maakten meer dan duizend gevangenon terwijl twee stukken geschut in onze handen vielen In Russisch l olen en Weet Galiclë valt geen verandering te oonetateeren Do Russische generale stal ntddt d d 28 Maart uit Petrograd het v rig nde Ten WeetMi vaa de Njemwi evenals op den reohteroevMT van d Weitdtsel ging de 25e zonder eraige wijzl ag voorbij DE BETEEKEMIS VAN DEN OORLOG Bij het lezen van de tallooze berichten waarin telkens w er aprake is van een and land dat in den g rooten iMtfopeo iohen oorlog dteigt t worden betrokken kon m ons onwillekeurig de volgende woorden in die gecta bte die lang voor deaen oorlog werden geeohreven maar ie thans ineer dan ooit van toepassing i ijn Wij lijöon en doen anderen lijdiwi Mtfcr weten wij niet Hot ie voor die tórijdentlien niet voldol nde to weten dat do vijand evenzeer li U ais het eigen land ook andere volken moeten in het groote conflict worden Itetrokkeu en het nationale taoïsme juicht liij ioi k r Bymptoom dat er op zou kunnen wijaen dat weer een andor land zich goreed maakt mode te strijden voorat d e I ntente die zich al meer zekcff gaat voelen van haai orer idnuing en die wei 1 dat tegenover iederAi nieuwen Ijondgenoot die Duithchland enl Oostenrijk oiuk n kunnen verwerven twee andere j i reiMi staan om de geallieerden to hulp 11 wnelien Nu reeds is de nai ver raerkliaar tunachen hen die in d ezen oorlog i tn Introkken i stwvls zwaarder den onoiiiiflcheii dnik daarvan beginnen te Kevot le i en de neutralen en 8teo te veel uidigtT worden dn kenteekenen die er oil wijzen hoezeer men tracht ook hen ilie lol nog toe gespaard bleven mede Ie slepen nii t alleen oiu de overwinning nog grooter en zekerder te doen zijn maar ook vooral om na don oorlog niet en aantal opiiloeieude kloine staten naast oo niet tegenover zich te hebben die loordat zij niet aan den oorlog behoeven de l te nemen eeu grootcm ecoiioinisch OO voorsprong zoudim hebben gekregon nirt alioen op den overwonneiio maar ook Op d n overwinnaar Slechts zij dde zoovopr lijden dat het leed van anderen hun geen verliohling De Oorlog Aan het Westeiyk Front Het Fraaieche namiddiag ooiümumqué van 28 Maart meldt dat de dag van den 26en dozer kalm verliep over hot geheote front In de streek ten Oostem van do hoogte dor Maas verovordan de Franschen nabij Marclievillc 300 meter Duitsche loopgraaf en sloegen zij twee togenaanvallen at terwijl zij bij Epargee hun vorderingen voortzetten door 150 met r loopgraaf te v€irmfieeteren Belgistrfie vHegenioTs wierpen bommen op t vliegkamp bij Chiateles Een Duitsche vliegenier die ee bom wierp in d buurt van Maneviller werd door een I ran iehen vliegenier neergeschoiem De Ix manning werd gevangen genomen In de Karpathcn zi de Ruralsdie troe pen aanzienlijk vooruitgegaan in tb rlohling van Bartfeld t De Ooet irijkors staken op hun terugtocht het dorpje Zboro in brand In de riotriia vko Be tgród veroverden wij op de Ooalenrijkers een versterkten heuvel Oostelijk van Lavorjetz Bij Rouscho Dydiouve eo Ko2lou a sloegen wij niet succes sterke vijandelijke aanvallen H In den loop van den éttg maakten wij ongeveer 2500 Oostenrijkers waaronders 40 officieren krijgsgevangenen en toroverden wij mitrailleurs In Ooet Galtdë wierpen wij een vijandelijk bataljon terug dat bij Jojava de Dniester overtrok en brachten het groote verliezen toe Het Oostenrijksche oommunlqué van 2S Maart luidt Het Dultöoho cooaminiqué van 27 Maart ini dt In de Vog ben maakten de I ranhclien zich gisterenavond moester van den top van HartnMmnffweilerkopf Het terrein om don top is in t bezit van onze troepen Fransfthe vliegertfk djo noordwesteh in Atre t landdip 0 he4 ben renigo hcuniiucn op Calais geworpen Bommen op Straatsburg Men örint ons uit Berlijn d d 28 Maart IJlt titraatsburg wordt gemold Uislerenav ond kort voor h uur veracbeen oen vijandelijke vlieger volgen hot macbinetjpe et u Bngetscliman en die uit do 1 bchting van Schlettstadt kwam op groote hoogte boven do ilad en de vesting Het vitiir dat van alle muren en kanonnoïi ii l uiachinegewiTen en kanonnen op den iii g r geopfiid werd kon niet don op L tXX meter hoogte zijnden vlieger bereiken Na 20 minuten yerdween de vlleg T Na later b kend werd heeft de vlif T r bmninen geworpMi die in liet AA an Ai ritad op do Nioolaas boulevard viel n aondin bijzondere schade aan te lichten Hetreftende den vliogeraanvaj op Straatsburg wordt nog verder aan do Koln Zlg geseind Gistemamiddag vijf uur iiracht een vijandelijke vlieger waarat bijnhjk eei I ngdsche aan Btraatsbiirg een bezo 4 £ Hij wierp vier bomuM naar benoden Volgens de Straatsburger Poet be8cha Wgdio dö eerste het muurwerk van do veetinggevangenis en reet een stuk Hussisohe aanvallen in het Ondava en het I Aborezadal zijn bloedSg affpeelagen De strijd op de hoogten aaa belde zij den van deze dalen is sedert gisterenochtend verflauwd Overdag en geduren de den nacht Hebbm oen artUleriegovechi en Hf ermutsellngen plaats g od In de overige doelen van hot front in de Karpath i hadd weder hardnekkige geveehlm plaat waarbij 1980 Ruaeen krijgsgevangen gemaakt werden Bij de vervolgingsgeiveehten in het Noorden van de Bukowina werden opnieuw 200 Vijanden krlT j Ngevongen gemaakt De toestand in RiiHsifichPolen en Weet GaU 1b ongcwiixlgd geJilevon Przemysl Üit Petersburg wordt gemold Eergialercn kregen do oortog oorreepondeaten verlof Przoraysl te bezoeken Uit de verte ngen do in elkaar geschoten forten er uls vulkanen uit Impoaaute rookwolken Htegen naar boven en nog worden ontploffingf n gehoord Overal lijken verui eld oorlogmnateriaal verwoesting De e angen Jo tonrijksoho officieren bjjoa iüOO m getal lieblMm hun sabels behou k n De burgerbervolking hoeft evenveel geledoTi als dte aoldatfin die In de laatste maanden het hopolooze gevoel had di n in e n kerkhof te wonen Veertig duizf d mensohen zijn gedWrwide de belegering in d vesting ter aar te besteld Aan het Zuidelijk Pront in de I ardanoiteu De Voee Ztg verneemt volgens de Korr Norden uit Conètaotinopol Ook FEVILLETOK komen met een laatste hoop De fortuin was hem wederoni ongunstig geweest Tot zelfs de kleine post dien hij tot dusverre bekleedde waa hem ontnomoo geworden ren hij hadf slechts oene plaats teriiggevondiai van twee francs daags Hij V v aiu iiiij dat zeggen eo dïoomde dat ik kracht zou hebben zonder morren zijne dj moedo te doelen ff i gij hebt natuurlijk geweigerd dat iü doen gij kunt ge gebrek lijden Ik bon lafhartig genoeg geweeet hem fijn ongeluk te verwijten D toen heeft hij u ml andetd niet waar dio eJIcmdeling Stil t riep zij driftig laeent gij loms dat wezens zooals gij of ik kun non verstaan wat er orogaat in zielen zoo hoog als de jne Weet gij wel dat hij mij geen enkel hard woord heeft toegevoegd maar wikel en alleen heeft gevraagd of ik werkeli de vrouw vMi oen ander zou worden als hij eene denkbeeldige schuld op zich liet laden en Toor altijd van mij afzag ln gij wat hebt gij geMtwoord riep de financiw buiten zichaselven van vreugde Gij hobt heni to ïh gezegd niet waar dat ik geen grooter geluk zou kennen dan u mijn naam te geven en voortaan slechts voor u te leven Ik h hem g ezegd dat gij bereid zoudt zijn mij tot barones de Jwiach te makwi Heeft hij daarmede vredï genomen Zij knikto toestemmend O I Marcelle fluisterde hij erwijl oiiH indighed ün dwongen u te handelen ooals gij deed Uwe voorspraak zou zijne redding zijn gi weest Verwijt mij dat ik u liefhad maar spreek uzelve vrij Dat is mij onmogelijk In elk gaval Verzoek ik q gieon woord van Ons toe koin ig huweii aan mevrouw Leclére of wie dan ook te zeggen Ik zal haar Tmededoelen zoodra Ik daartOe de noodlge zelfbrheoTSohing hervonden heb dat Holdius en ik zullen scheiden Dat zij voorloopig genoe f Ik zal in alles uw wil opvolgen Toen Marcelle voor het eerst weder hare kamer betrad dat vertrek waar zij Onno voor het laatst aanschouwd bad overviel haar een gevoel van onbeBchrijfelijke droofhf d O t z er zij had hom niet bomind gelijk hij dat verdiende maar tot zelfs In weerwil vaa al de nederlagen waaraan het lot hom telkens op nieuw onideirwiftrp had zij ban bewonderd om zijn verhoven karakter zijn heerlijk talent en tot zelfs wn zijn uiterlijk dat hem overal in gezelschap hoven andere mannen uit deed blinken en wai was in vergelijking van hem de man aan wien zij voortaan baar toekomst toe ging vertrouwen TIen eerzuchtige dte aan niets anders dacht ala aan de middelen om steedö n er goud büoen te verzameien een getokzoeker dAe zich niet brkommerdo om de vrsag wat zijn rfgen zagepraal aan anderen kosten zou Een grijsaard d o zich nog voor een long zich een blijdschap van h u meoster maakte Wat zal ik ooit kunnen doen 0111 u do vreugde van dit uur te vergelden Ja gij zuil nrijno aangebeden vrouw worden Voortaan kunt gij op mij rekenen als op den tfonwaten gohoorza mut U slaaf Gij zult mijn leven zijn mijn jeugd dio tot mij wederkeert tn ik zal bet u alle oog bltkken van den dog bewijzen hoe dankljaar ik l en 1 n hij wilde haar in zi ne armen nemen maar zij weerdo hem aï Niet heden zeido zij niet zoolanjg do echo van zijn vaarwel nog in mijne ooren weerklinkt die man was zooveel beter dan gij of ik en hij is thans zoo diep rampzalig Laat mij u dan te minste belpen de mwdige formaliteiten te vervullen tot het indienen uwer aanvrage om scheiding Ja zoo gij wilt hoe minder ik daar zelve voor te verrichten zal hebben hoe erkenteli oT ik zal zijn Ik heb mij nooit bezwaard gevoegd maar dat alles schiet mij een verradWBwerk toe Hem aan te klagen hem te fen wien ik in ai die jaren van samenzijn gwn enkel grond verwijt heb kunnwi vinden Be6 uldig uzelve daarvan niet Het lot allem heef a in die noodzakelijkheid gebracht Ook al had gij mij nodit ontlook het zou u imitters onmogelijk zijn geweeet iMiger bij een armen miwJiltaot te blijven die u nog sledits het bestaan van eette behoeftige vrouw uit het volk verschaffen kan Neen weea niet noodeloos wreed jpgens uzelve of mij De oH usch door wilde Iqien gaan 1 n ZIJ 4ag h m weer m t 2 ljne logge g Stalte zljn groot hoofd zijde onedele trekken zijn eeuwlgd ronden valsohen glimlach Nooit had zij zulk oonl afschuw voor hem gevoeld en zij momjielde toornig als had haar haar hart Onno willen wreken Ook TOT u zal ik ongeluk aanbrengen mSBi ikzelf heb u gewSarschuwd Ml gij hebl Op Josach s aanraden vertrouwde Marcello hare zaak aan oen der eerste advocaten van Parijs toe Zij leverde trouwens weinig moedli hedMi op Holdius vergemakkeli le alles en stond der Jonge vrouw zelfs al hunne meubels af alleen een VMi Klsa s portr 4ten medevoerend uit do fichipbfouk zijns levens Hij betr A daarop erai ikel zolderkanMTtje in de Miromesnil straat waar hijzich dicht bij zijn nlauwcn pokt bevond en wanneer hij dtep nxji ens èe repetitiegeleid had ging hij het een of anderekookhuls binnen waar hij aan dezelfdetafel als oen tl ital werknedea In blauwe kielen voor eenlgis stniver zijn ml dagmaal gHorulkto voor bet ovwlge van den dag Btelda hij zich tevredea roet d rooft brood Ml des avonds trad hij voor hetpubliek op in zi in onberispelfike kleeding die hem op een odelmam deed gelliltMi Wordt vervolgd