Goudsche Courant, donderdag 1 april 1915

io iSTdd Donderdag 1 April 1915 54e Jaargang mmm mmm I Le TT e © an v ©xt©XLti© blstcL roox Q o vxcLa © aa 033Q str©3s ©3a Uitgevers A BBIHKMAN EN ZOON Ver8 hijnt dagelijks PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 85 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagehjks aangenomen aan ons Bureau Markt 81 bij onze Agenten oen Boekliandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bew snummer f 0 6B Elke regel meer 0 10 Hy drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dii nstaaiibiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooniitr betiiliiid elke regel meer 6 ets Reclames f O Ï5 per regel Groote letters en randen naar niantsniinite Telefoon Interc 8S Bericht MOROEN OOEDE VRIJDAG zal dtt bUd niet verschynen De BTIRGEMEESTER van GOUDA bren bij deze ter kennis van de belaoghubbMiden dM lioor den heer Directeur der Directe Belaatlngen iz te Utrecbl op den 30ai Maart 1915 executoir in veo kla rd bet Kobier ao 5 dier Perwneele Belanting dwnat 1916 dat voormMè Kohier ter invordering ia gestold in handen van den boer OntvtHiger dat ieder d e daarop voorkomt verp i A t is zijnen aanalag op den bij die Wet tiepaalden voet te voldoen en 4lMk heden ingaat de terimjn van wes weken blnmii welken de reoUmiee betKWren te worden ingaïend flouda dm len April 1915 De Burgeme ter voomowid R L MARTFN8 D Oorlog Aan het West k Front Brt l ranBcbe uiiddegoonHnuniqué van ïl Maart luidl als vfAgt In d en naottt vbu 29 op Sü diezer liebIwo do DuUwhar drie uren laag aonder rtwultaat dr brug bij Nieuwpoort b aeboun Den 30en dezer bad Mj tv scbeupoozen een kanonnade plaats van bat heele front van deisue lol de Aiano In t hanipagoe m de streek van Pertheö Beau Öéjour In Ville aur Tourbe kwam het tot ut aoUe met artillerie waarbij de Frannohen voord elen behaalden In Argoiuiie werd het gev cbt op KOmmige punten der linies met bardn kigiieid n verbittering voortgesset maar zonder dat er een remiltaat vau e uge lïoteekf nie aan de eene of de andere zijde Iwreikt werd Den 29en dezer werden in den Joop van lU n dag eonige granaten op het fort Donainont tim Noorden van Verdun gesebolon De FranBche artillerie bracht ile DuitHcho liatterij echter tot zwijgen Höt fort h d met de minste schade In het Westelijk deel van het Boiale Pretre nanien de FraoBchwi een reeke toopgravtsi waar zij honderd krijgagevangenon ntaakten ondrr wie etm officier en drie omterofticierwi Ondanks een hevlgen tegenatwival der DuitacherB Ix hlelden de FrannclHn het grootste deel van d veroverde loopgraven ten Westen van P nitli MoUB84m op den W g van Auberge ntMt 8t Pierre en Reguieville Inden nacht van 29 op 30 dezer namen dft Fronschen oen Dultsoliwi post en sloegen dri FiSLiLLEtOlM Esn beeld ter er k al Ijk h l d 93 Ja on7 e huamian vraagt nog ddkwijls aan Jdettc ol zij het niet noodig beeft Dan draag ik u den eersten dwi best i mooien dag naar bonedwo en al uwe zuster het mij vergunt zal ik u naar het bosch rijden Lange het ingezooken gelaat van dn zieke rolden twee groote tranen en hij vouwde de handen alsof hij innerlijk den boDiel dankte hetn zooveel vreugd ge zonden te hebben En DU moet Ik afscheid vao u nemen rak Holdius want ik moet nog eenige nnizlek gaan nazien voor van avond naar ik kom apoedSg weder Zoodra hij ziob wedier in het voorvertrek met Odiette alleen bevond vroeg hij fluisterend Is uw broeder ongieneestijk 4efe Hlj zal nooit herstetlen vim zt everlamknlni want hij is aldus ter wer d gnomon klonk bet treurig maar zijn leven kan nog jares 9e ekt worden voor Indfen bij weder hi de open lucht msg komen Eb o t ik hoop zoo vurig èat ik iMn inoge behouden het i zulk een go UfCLVaanvallen el Op bet terrein van de gevochten bij HarloMumaweilerkopf werden 700 Igken van Duitaoher ifcvonden Het Dultsch coranmniqué van 31 Maart meldt Op liet weeteli ooilogsterrein zijn de Frantichen ten westen van Pont fc Mouason bijen oostelijk vaa Regniwille aJsmcdle in het Bois de Prètrè tot dw aanval overgegaan werden echter ood r zware verliezen teruggedreven Op een punt teo westen van het Bms le Pretre is Iket gevecht nog aMi den gsng Vijandelijke vliegenieTB wierpen gister i ttouHiKm op de Beigische plaatsen Brugge Obiateiles en Kortrijk zonder militaire ttchade aan te richten In Kort rijk werd door een bom in de nabi ieid van vi lazaret een Bdg gedood en een andere gewond Zeppel iib tochten Ken telegTtun uit Haoebrouck uieHi dat een ï eppelin gistennerg over Bailliul vloog o twee bonanen wierp die geen schade aanriohtien De Zepp4 Jin kwam uit de richting AmientiëTes V ander telegraiu meldt dat een vliegmachine zeH bommen wierp in de omgeving van Bailleul Aan het Oostelijk Front Het offideole Ruasische conmmniquAvan U Maart m Mtr De generale st van het jeser M dra Kaukasua meldt 29 do er 4tp jU tMuidE de aohenontscvlingen k r In Ie street Krfffiïe we 5en e Turken leruggwdTeven naar Molo Op di n rwchtervleugel vwi hot front bij Sarykaniyach bozetUm de Russische troepen de streek bij Delibaha Kararbent en Tescbakejllao na to4 de Turken naar het Westen waren torugigedTeveo in de Oostelijke richting Bij deze operatie vitdreef een oud regiment kozakken hi eini hevigeii aanval onder het zing n van de nationale hynme de Turken uit hun positie Jip de overige gedeelten van bot front lecht artilleriegevechten Het DuitHcho coiiHnuniqué van d d 31 Maart meldt Het Rus iMche grensgebied ten noorden van Memel is van vijanden gezuiverd De bij Tauroggen geslagen Russen zijn in d richUiMÏ van Hkwadwlly teruggetrfrftken In de laatste dag n zijn de RusiriBchc slrijdkraohteu die ten noorden van het bosch van Augustowo opni uw tegen onze stellingen oprukten door onsipn aanval weder in bet woud en bet merengebied bij Sejny teruggeworpen Het aantal Ru sohe krijgsgevangenen uit deze gevechten bij Krasnopol en noordoosteli daarvan is met vijfhonderd gestegen Bij Klimki aan de Skwa zijn ook nog 220 KuBsen gevangen goncinen luk voor mij hem by mij te hebben en Item altijd te mogen verzorgen bij is loo goeO als imju kind geworden en alleen bij de gedachte dat hij mg opwacht voel ik mi Itarl sneller kloppen TLvkent bij werkelijk op eene wijze die u van dimist kan zijn V vroeg Onno haar doordringend aanziende Ken donkere blo overdekte haar gelaat Koen fluisterde zij maar hij is zoo gelukkig bij de i dachte dat hij mij daardoor niet langer koelen jaagt dat ik blij Ijeu zipi werk over te mogen doen wanotH r hij slaftpt Tot weerziens sprak de kunstenaar op gesiitoorden toon en laat mij u danken mij hier binnen te laten komen Heel mijn geediokt vertrouwen in de menschheid is door hetgeen ik bier zaf hersteld Heb ik u werkelijk eenig goed mogen doen vroeg zij verheugd O t mijnheer dan zult gij mij misschien wel willen vergunnen u een vrlendenraad te gera Zeker zeide Onno verbaasd ik zal niets liever doen dan zoo mogclifli een wenk van u op te volgen Welnu dan ik tooeM er mij eigenlijk niet mede benioe en ik heb er bet reobt niet toe maar ik denk dat gij u later zoo ongelukkig radt gevDoleD niet alles aangewend te hebbes wat in nwe mac la om de raoening tot stand t brengen Men hoeft nnj gezegd roiiwehien Hel off II Hvle 1 loiMeiiDjkaebe coiuuiumqué van 1 Maart luidt Üp het front in Ostbetkiden is de da rustiger verloopea In Oostelijk daarbij aansluitende reken duren de gevechten voort Op heuvels ten Noorden van Diana en Noordoostelijk van Kalnica werden wederom verscheidene RttMsche stormaanvalU n ook de naohtn af0es a ui Kveozoo ten Zuiden van ie Zyecrfcer passen mislukten nachtolüke aanvalleü van den vijand onder zware verhezen voor hen S t entienbondtTd man werA n gevangen gemaakt Op de overige fronten viel nieta belangrijkH voor Alleen hier en daar artniertegevpchten Sedert den len Maart zijn laH officieren en 9tó man krijgwgevBiigeo gemaakt en 6fl machinegeweren veroverd Aan het Zuidelijk Front Het bombardement van den BosporuB Nadat de Tnrksohe schepen uit de Zwarte 2 verdreven waren is het bombardement gevolgd van de Turk8che versterkingen op de Europeesche en Aziatische kasten der monding van den Boapores Het feit dat het Keluid van de KasaiBche kanonnen door de straten van Gonstantinopel weerklonk heeft in Rusland naar de Daily News correspondent te Petrograd melcit groote vreugde gewekt Het is bekend dat de Zwarte Zee vloot kort geleden bezig waB met krachtige voor 6 eidiQgen Langs de Axi tiaohe kwtwerd naar mijnenleggers geisooht en verscheidene werden in den grond geboord terwijl alle Turkscbe transporten vernietigd of gevangen genomen werden De Breslan zoo verhaalt de Engelsohe correspondent verder liep bq haar vlucht naar den Bosporus niet ver van de kust een Turkscne mijn en werd buiten gevecht gesteld De Hamidieh was het laatste Torksche alagBohip dat zich in de open zee wagen kon Zondagochtend begonnen de Kussen bij het aanbreken van den dag de forten te beschieten welke over een afstand van vier of vyf mijlen aan beide zijden van den Boaporns vespreid zijn Vliegeniers gingen de uitwerking na van het vuur en verkenden de plaats van Tnrksche batter en Slechts enkele torpedobooten trachtten in zee te komen doch zij werden spoedig in het kanaal teruggedreven De Rassiache granaten vielen over een uitgestrekt gebied en richtten veel schade aan Het bombardement zal voortgezet worden beeft iiM ii zich vergist dftt gij op bet punt staat van uwe vrouw te sclKiiden 1 jongtf artist was zeer bleek geworden maar antwoordde rustig Dat Ih zoo 1 n en men iK eft er aan tot voegd dnt d Mibuld aan uwe zijde lag C I mijnheer mditn dat zoo weoen mocht laat dan uw trots u niet wei rhouden den eersten stap van toeuEidvring te wagen Vs zijn omstandigheden waarouder o o vrouw dat niet veriuag ie doen maar haar hart kan nh t voor u gestorven zijn en bij uw minete woord van verzoening zal zij alles vergeten en vergeven Onno zag haar mot droef geest igen glimlach aan Wat zijt gij goed sprak hij geheel verteederd 1 n booaeer Iw iljd ik u de gelukkige onwetendheid die u het leven nog zoo weinig deed kennen Neen hoe liet k mijne vrouw ook nog alUjd heb ik kan niet tot baar wcderkeeren ol vergiffenis vragwi n de eenvouiMge redeo dat wij elkander g e 9i van benden iets te verwijten hebben Maar dan ik begrijp het niet toch vroeg rfj echWcheiding un Ja zij had den moed niet mijne armoede te deelen en ik heb haar vrijgemaakt Zij wisselden nog slechts een sprakeloozen handdruk 9i daarop verdween hij Odette aan duiztnoderlei gewaarwordingen ten prooi latende De krygsverrichtlngen ter Zee I ngelHch Htoouiscliip lu deu grond geboord Uit i den wordt AA 31 Maart giselnd De Ulasgow stottner t rowD ol Castdle die 4505 ton inhoudt it l j de tU illj eilanden tot zbken gebracht Hijzondorlw tlen ontbreken Ht4 is niet oaiiiogehjk dal dit het werk is vim de l 8 taar iW Flamintan ook bij de Sell lyoilandi door dezen onderzeeër gfïtorpedeerd is Reut er telegram b tvestigl het richt dan dit ntoomsohip getorpedeerd is De I 1 am in i an D l eiitanning van do l laminian die tn Hol lK ad tuui land is gebrBchl deelt mede dat zij de U 28 ontmoette en Iradillo te onltnappen maat de onderzeeèr naderde snel en vuurde dri maal ten toeken dat zij In de liooten nwesten gaan Toen dit geaoliied was trachtte de U 28 Aa Flaminian in den grond te sotiieten doch bet sf p zonk niet voor eA torpedo liet had getroffen Duitse he duikboot overvaren VölginH wn telegram uit Parijs d d 31 Maart deelt bet Ministerie van Marine iiK de lot gisteirenniiddag een Rnsoh oorlogHhcbip nabij Dieppe een Duitschen Onr d rze r in de gaten kroitg Onmiddellijk erd jacht gemaakt en geschotAii op den periuooop hi getracht te rammen Toen do jwTirtcoop viTflweefi vlm ide eengroots hoeveetlieid olit aan te oppervlakte De Amatol Het i tookhoim s m nor RiHVir m jn iiï wftaiiit 1 Sederlan lMche HtooiU ïichlp De Amstt voor tanihoroiigb zonk Ih belzelfde al dat waarin het Zweedsche rttoomt obip Hanna verongelukte Hel blwl noenil liet K euterl erlcht dat de DuitseherH bijden doodMrijd der paHsagli r van de Falaba lachend loezongen een leugen welke ttn dwl heeft om di n nationalen haat aao te wakkeren tilt Berlijn wordt d d 31 Maart geseiml In een 1 ngelsch iHuuVlBtiJdsebrtft wordt beweerd dat bot eerste bandi aschip dait een omU rzeelioot ramde het stoomschip Tbonlis wa Verwezen dient te worden naar de moilediwling van 6 dezer waario i Rezegd tel liet stoomschip Thordis hlwhtrt geringe scliftd toebracht ami de ondierz vt ool ooals bij zijn terugkeer U gebleken Poslboot aangehouden W bjftiten te l yon vernemen uil Barrelona dat e ii Kransche biilpkniiser de Italiaan telM po lboot lU glna I Icna Uen mijlen van rh n vuurtoren van fainarat aanhield en ongeveer i nd Td Duitsrlie en OoMlenrifksciie zaJtken met brieven naar Spanje en Z ld Am ika wegnam Zijn gelaat hjïd haar dus niet bedragen I Hij wa got en t3del geli elk ijiier ikulvn dal aangaf hij had zich opgoolferd om de vrouw die bij liefhad tot hH zonlicht te ialen gaan terwijl btj zelf K r altijd m de schachJw trad UI zij bad kunnen jubelen over d4e ontd kiiig Maar welk een laJharlig wez i moest zijne ediEgenoote daii npx I Armo fe waH dat niet dl keden die de liart n w vaster aiutHiBlo rt Was zij niet ala de koiiAt d g n waarop men zich dicht bij elktodei dringt ooi bet warmer te hebben i n toch neen hij had gelijk gehad niet iedereen dacbt er aldua over Zij herinnerde zidi hare broeders m zusters wier zaken ste In bloei toenamen maar die hare woning vermedwi wndat ZIJ Kieb Bchaamden voor die nederige zolderkamertji s en wien Im 1 nooit to Wnnen ou zijn gekooH n iets voor fieorges te doen Er moesten dus wrf naturen bestaan voor wie de ellende de zorg en tot zelfs van naiiestaanden geen wanklanken aanbrachten in de vroolijke harmonie van bun eigen bestaan en zij die zoolang roede met het lot geworstol bad durfde ze niet veroordeelen maar licklaagde ze zeer aieker Wat Onno betrrft hij was naar zijne kamer weergAeerd en liet daar thocJd In de handen viUlen O 1 Waarom had Maawlle niet de ziel d WT nedtT vrouw mogen bezitten Waarom had zij nooit verntaan welk een Duils b aiid en cW t Staten en u egratn uit Berlijn d d 31 Haart uH mi Te New York worden o het oogcobllk plannen besprokm ou ni effBnataande den oorlog handelsbetrekkingen tussobm Dultsebland i n te Veree icdB Btatfio te versterken w uit te breUen Ëen Iwspreking had ptaaU aan do lunch die de sedert vier weken toNw York vtM toe vendWi voorcittor van de Am rican Association e Berlljp Isaac Wolf gaf Het plan betttaat een schip te charteren tm M mei goedwMi Wijke niet tot contraiauide btOiowen naar Duitaohland ui zenden Later zal het vaartuig met een lading van soortgelijken aard naar NowVork tenigkeeren Bismarck s honderdje geboortedag De NorddeuliMjhe Alg Zeitung w dt aan Bisiiuirck s honderdnten geboorte een artikel waarin gesdirtst wordt hoe de eivste kannt icr van bet nieuwe Iti er alles op zette out door toeTustingen en verbcHKft m m langen vrede te verzekeren opd i het Kijk in Europa zich zelf zou versterken t hecht veatl pan Die vrede en du zich ontwikkelende Mbepplugskrachi van liet in zijn binnenste kern kloeke volk bracht vm natlonahm opbloei die zonder weerga is De ontwikkeling van het Kijk echter verruimde het gebied waarin de productie van dm Duitscht n geënt konAm worden afgeiet doch itebiep leven nieuwe vijanden on legefKitandier wier vereeiiigd samenpwn bet teiï slotte In een strijd voerde zooalfl Lttiwmer wwrd gevoerd Het ff OiiJBe taak dkn strijd zoo te votn f i lat onze kindereu en kleiakinderen bet veroveren als onaantastbaar bezit zullen KrijgtHi Om dtt te lieretken uilen wij alN wat wij bozilten ala inset stellen Wij plgonen VMi den luan die naast zijii Koning e l uitBclM levon uaeMtie oploste en gesoheldim laadBn bijwwbrwbl vredw en eenheid sohlep wlJ hebiMqi den pliotit geërfd om dit Kijk ilJB plaats Ie doen liehouden aa t verstorki opdat du l uropeeüche quaestle worde opgeloMt in iivi zin van en b taudigwi vrede en verzekerde vrijheid Mogen MlnisterH van vijandelijke staten in bun absoluut genvls van lionnla van bcH wezen der Dultsoltors trachten to bewijzen dat wn Duhsche ovürwlnulng zal bet H ki ni n de onderdrukking en vernietiging zoowel van groote als van kleine tateii dan verklaren wij wier ItIJk nU t is gelK uwd op knechtsahap en tvrannle van vreenide volkm dat wij bet zijn die in waarheid voor Kuropa en zijn vrijheid Htrijden De verkiezingen in Japan TOKIO 30 Maart part De alge meene verkiessingen die de 28en Maart hebben plaats gehad eindigden met de overwinning van de Regeering en met oabflÉiebrijfelijke zoetheid er in ligt vOor auderen Ie leven en hun vrcujpdon boven d onze te verkiezen Hij nikte zichzelf uit zijn gepelaa wakker en blikte op naaf bet portret van zijn kind het eoniffe voorwerp dat zijn vertrek opluisterde want d photographio zijner vrouw droeg hij irteeds bij zich Iloo zou I lsa opgeigroeid zijn Zou ook zij eigen geluk verkozen hebben boven dat dirgenen die haar lieioindtm of zou zij hem gevolgd h i en in tf tegwspw en daar nu tegenover hem zitten onder de dakpannen waarop nHin met Bomlu re weeklacht den najaATsregen hoorde neerkleUeren O I wat daarop ook liet antwoord geweest mocht ijo hij dankte iod haar lot zich gtmomcn to heblien aleer zij eenig lijden had gekend alenr zij voor dot donkere vraag stuk geplaatst was geworden Het kerkhof hield in een klein loodon kUrtje zijn hart omnlootc maar zi ktnd jubcdde Hind lang éaarbovon en hoe zoet hwir omhelzing hem ook ware geweest hij wonsf te haar niet op aarde weder Wordt vervolgil