Goudsche Courant, zaterdag 3 april 1915

m i fén pulUog te verliezen Den volgenden morgen moe t de diviete B het dorp aaavallen ta kwam u et een overmacht in gevecht Ue koJonoee met inbegrip van de zware artillerie die anel vooruit moeet moeHt tuütiohen twee plaalaea een veldweg gubruiken die dv inwoners m Februan zoU voor Ucbte wagentjes aie Mibrutkbaaf beiicfoouwden D 4roiett iain Hpeeldo zij tiet klaar Lenige wageuu Hloegcii fchttr om ca vele paardwi bleven ligK m Nu ging bet sUied maar voorwaar door wieeuw ea atoriij Den l den nam vam m troep HuBsengevang i en ïietrtormde met een plaats waarbij op 0U muter afstand artillerie muewwkte Ook den volgaideD dag bracht woor zwaar werk TwaaK uur tuig moeat uien een boschgevecht leveren tegen RuiwlBohe troeiwn waarbij men ondanks geforoocrde aanvallen niet vooruit kwam Den 16en l ebruari waa een dag van gevecht en eiwMijk den 17en gelukte bet een plaalH te l ereiken waarbij de beide diviBlee weer met elkaar in contact kwamen Den ISea wae na zware gevechten de ring om do RuHBcn eindell gegotenDagonlaflg hadden de troepen geen brood gehad Na kcwte rust liegon nu destrateg Bche terugtoeht die spoedig daarop weer door een even in pafln wdeo aanval gtirvolgd werd Onderwijiï vMi gekwottrtcn va l Tliart Hauptniann roman Atlantis kent men de figuur van Stosz den kunstenaar zouder armen dien hij op Dit nummer bestaat uit dr e btaulen Bericht Op Maandag a 2en Paaschdi g zal dit blad niet verschenen Bioscoop GOUDA VOORUIT ProgramtM an al Zatardag pril DE OEVERS DER CREU8E Natuurbeeld DE PUP VAN JAPIE Komisch 4de Serie WiUea is kannen Het klinkt brutaal overowedig dwa a wellicbt ia meaig oor iiet bekeado g 6zegde tait ik boveu miju artikel plaataie Maar liet ia dit slechts voor wieu naar het uiterlijk oordieBleBde alleen d c ipurvlakk beid van het levea ziet euzich geen rektniiBCbap geeft van zl diepet e wezen Voor wie begri pt m verstaat is het willen m kunnen daar tegw een uiting vao een wilskracht die bet levftn te bebeer ohen zoelct vaa een menseh die zioh niet wU la ga i met wil laten bei en dor leurëi ea ztja leveueomatabdi eden afhankelijk wil doen blijven v de om hem plaats he boi gebeurlljkbcden luaar die zijn eigea levea noaj eigen viforaeuien naar eigen iDziehteo naar eig i heEkoeliftgon bepalesi wil Het mojfe ook uit dSens luond nog wat boud klifikeo omdat h et leven vaak sterker 1 d n da ateriistfe en ook hom menigmaal dirin t waai htl ujle mk wUt n t z4P verh deït Ie dH w t vA en rioh votsrjoeemi atm bedteuk dat bet aler leute gezegü is als d o woorden waajrondl méü If gtet m ia Inmu atwt niet s de proef op do som als het eindresUltaal dat men beachouwend overziet nfct als üvi woorden waarjftee men eindigt Ik wU daarmee aaa éo algemeene wa p heid van het gezégde geen afbreuk dtoeb U üg wn kaa op zijn loven terugzienfi misschien met fierheid die wDordmi naze gea die luj aan het begin zioh al leute Btolde waaneer hU be eukt welkp mo lijkh n hij al heeft overwonnen welïe Mttderftalen uJt rfen w geruimdi Mair man moet Battwrlijk toegev dat er oqk anderen zijn roet minder wilakraoht daaj om niet uJndi r epergiek ondertm dje aan het oindi van hun loven op een he l f nbÓiTQ pla te standen dan waar ze ha$L den willen zijn wien het leven te steifk bleek nitrt omöat zij zwakker waxeai dan hun gelukkiger niedcmeaBchen maar omdat hun loven zooveel moeilijker zooveel w aTder hinï lovenaomBtaodSghedien zoo veel ing ikkel pr on opdtlpgender watm Het Willai l Kunnwi hoeft dus als iedere Wggi ook uitzondl riiigen faar niet met die uUzondloiingen hf lA en wo ia do eeretc plaats te maken niet daar ROCAI MASE WORDT NAOEBOOTST Komisch N B ZONDAG doorloopende voorstellingen van af half vijf H Geen prijswerhooging 10 JM IIITM m MiniiM miMHTIMnUUM VOOR HET m immin MMin of umi mm mf mmm wwo atQ JEfwens Een beald dar werkelQkhBl A 94 TII NDK HOOFDSTUK Mevrouw Leolóre had gell HdiduB w € had voorzien Maxoelle aanstoiMla ult enoodigd bij haar te blijven zoolang zij zelve dat slechts verkooe Het bwldit van hare eobtsofaeidlneF hadi de oude vrouw zoodanig verbaasd dat zij bet in den o nvug niet ha willen gelooVen Toen zij ecÉHer den aanklacht vernam welke haj e jmge vriendin tegen haar echtgenoot indiende vond zij geen woorden genoegi om Onso den steen toe te werpen Dat hij haar voor eene andere vergelen he ft zaide zij g Ot hare Jtonnie i iftrti jati hog verschoonbaar voorkotoen oo ele mennen Tcrp bon goud voor koper weg on hij verkeerde dagelijks in e i laldickn waar men apot lg wi der betooveriD raalO Wat ik bffm niet kan vergeven bet 1 zijne echi heiligbeid tot zelfs nog geurende zijn laatste bezopen zou ram gezwam bablm dU ftij Harcelle aanbad eo voor niemand anders oogen had ïk btigrljp nu pa boevoel sAi aan de cijde van zoo n aarMeugenaar heeft moeten lijden en het Is NIEUWE SCHOUWBURG Soc ONS GENOEGEN OOUDA MAANDAG 5 APRIL 1915 8 uur S w di u ¥ i r frk l landac vfrw i irp kM y ANTON COOPS W d8tr t 29 Ooud A VAN ZESSEN Schoonhoven door den Toondichter en Zanger ËMIEL HULLËBBOEK Prezen der plaatsen StaUes en Loge f 1 25 Leden f I Balcon 10 75 f 0 60 Galerfl f 0 40 Flaatsbespreking dagelijks van 10 12 en 2 4 nor VDhna ilOrrijÉÉ 2 I P mgBiH n mmili firk Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrQwiel Wearwell Itijwieleii 2 ii silUiirtijk ii lui il prijs AUK DË GitOuir Kkiweg 7 tiOlJD4 Prijscouranten gratis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam I Eleotr Dr A Brinkman Zn Gouda OORLOGSVABIA Wat er van da tro h gevergd wordt In dtó Vofwttrto vertelt LMlwell als voorlMMld van itetgeea du troepen moeten volbrengea de lotcpevaliea van een legeroorfts tusadien 9 en 18 Fet raari Vva 9en beielkt bet corps laag iectit vgffiR door dikke meeuw BchHl nt au aiiiic Lo kwartter I e trein blijft ged e teltjk reede achter tW versorging wordt gebrekkig LHm volgenden moret gut het in LJlmarwb verder Tegen don mtddag h a luet 25 kitonwter afgelegd Na korte rust gaat het weer VM der In den nacht vooht iqea aanhou sid mot dm bij die toppen tOTiigwi enden vijand Ue morgen vui den Hen bereikte dedlriste A bet plftaUje O Avlsie B het plaatHje W AlM alwiawtlng op d moeilijken maraoh moeten de troepen nu zware gevechten leveren Sneeuwstormen woedun en ineii raakt ateeé verder van den tNiD al In de Huwlscbe dorpen zijn niet genoeg levonflinidd ea te vinden ti eo korte rust en weer gftat bet verder over zeer Hiechto en dJk beeoeeuwde RumiHche wogen De diviRie B legt dien dii 32 kilometer al de divisie A 30 kUoneter Den volgenden dag belde 36 kilometer Al dt Ke marachcn warMi zeer txRnoeilijkt door hardwkkige geveohten Den 14im Februari wa ewi rustdag die aan allerlei herstolwerk lieirii ed wwd De troopim begonnen reed inanBühappen door uit V Ondertrouwd WILHELMINA C DE KONING DI9K M EMEIS Stolwiji 1 April 1915 HnwelSluToltrekking 16 April 1916 EEN NETTE Loopjongen GEVBAAQD Adrei D SAMSOM Markt 26 Een Heer ï b b Ii VRAAGT een Zit Slaapkamer met goed PENSON Aanbiedingen met pr jiopgaaf onder lett R aan het liet bureau van dit blad tMliMyHSH ariiiham ÉliriiliGfliiH De DIRECTIE maakt bekend dat in de Algemeene Vergadering van Aandeelhoadera gebonden te Gouda den St Maart 1915 de onderstaande Obligaties der 5 o Geldleening groot f 600 000 lijn uitgeloot Mo B 123 134 172 186 217 284 349 3B2 479 welke vanaf 1 MEI a 8 it pari betaalbaar zijn te haren EANTPRE te Gouda en by de Heeren R HEES ZOONEN te Rotterdam Goooi 31 Maart 1915 NIEUWE SCHOUWBURG Sodetelt O NS GEMOEO EN Ooud IET liUiMsëiTiiiiimmiir Dirwjtie J F MERTENS ZONDAO EERSTE PAASCHDAQ 4 APRIL 1815 Tk uur Sehitterende Voorstelling IdfliTiieiByaBler l Militair blgspel in 3 bedrijven van MonïïY Eou Vertaald door P Bobo en J F Msbtkhb Hat Orootaie Succewtuk van dit Seiaoen van Soala Grand ThéHtre en Tivoli Sohonwburg Prgmn der plaatsen Stallei Loge niet leden f 1 05 leden f 0 80 Baloon niet leden f 0 80 leden 10 65 Galêrü f 0 45 Antenrsrechten inbegrepen naatsbespreking bg loting op Zaterdagavond 3 April 8 uur waar tevens plaatsbewijzen te verkrijgen i n m veerUg kUometer goDoarcbeerd ea dit BCKoe viec weken virigebouden Deoe inspanningen zonder rust van beteekeoie vaak ook zoaAer trailing en tModor stt k opwindende ometandlgheden stelde aou het hart elsdiQn die in vredestijd oiet zullen voorkomen In een zeer hoog peroentage van de gevoJlen vertoonde het hart groote afwijkingMi In de meeste gevallen waren allo bolten van het hart vergroot in andwe gevallen weer slechts van een deet en bijzonder van bet rechterdeel Neemt men als normale doorsnede van de basis van het hart bij ntaaschen van 175 cM lengte 12 o M aan dan bleek bij deze onderzoekingen dat 13 8 of 14 C M de geringste ofroethig was In eenige gevallen bedroeg de doorsnede zelf 16 c M of meer Het verecAiil tusschen deze infanterleharten met iBe van cnvallerialon en vooral vaaveldartilleriaten was zoo in het oog valUmd dat men zonder eenigen twijfel de marschen als oorzaak moest besphouwen Tien weken na de eerste opname kon men nog Okd verkleining van behng waarnemen De harten ïanctioneerden in het alg een goed Al klaagden de patiënten ook eer over oooangename gewoarwordlngm in de hod tstredï Mtging vrij apoeddg en zoncfór bijzondere behandeling over De mMinen werden weer geschikt voor den dienst en zeer ontmoet Uet origmeel van dezen mau met wiea Hauptmana indertijd werkelijk op de ves gwie i lbe gevaren litteft gai volgens een bericht uit Berlijn een voorstt ling in het lazaret der brouwerij Konigtttadt dat onder leidiug van den crflicltjr van gezondheid dr HoymfUiU staat Op verzoek vau den dirigeoreuden officier van g t4 udiheid dr BrtHtner zou den g welMt u getomid worden wat wil kracht tot Mand brengen kan eu dat het verlicM van ludeuiaten door meer volledige ontwikkeiiog vm die welke overgebleven zijn tol een tameli boogeu graad weder vergoed km worden l U ai zullen allen ook niet een virtuositeit verkrijgen als de heer Unthan zonder handen zoo maakte zijn lewrijke en ondorhoüdeiide rvAe toch een djwpen indruk op de gewonde toehoordera I eheer IJnthan lieeft zich geheel aan het onderricht der patiënten gewijd n hoopt door zi voorbeeld te werken Hij is ftlH de zoon van een OostPrui Riscben onderwijzer zonder banden ter wereld gekomen en heeft als kbid de voeten geijruikt n te spelen Toen hij zes jaar waf kon hij zich ontkleeden vier jaren at T aankleeden en begon op Bljn zestiende jaar viool te spelen Door buitengewone volhar ng en oefaiing met dn voeten heeft hij het zoo ver gebracht hij l i thans 60 jaar di t hij uitmuntend viool speelt de trompet blactöt zwemt Hia Tot groote verbazing van de patd ten speelde hij op een viool uit den Troubadour m L tilie du HeBinnnt beter sJa menigeen met twee gi oiide handen Verder blies hij op de trompet en hield oiiiB even op om met den voet de bril op den neus recht te zetten Het het grootste gemak haalde hij met de voeten een sigoretttnikoker uit zijn jaszak stak luet de teeoen de sigaret aan eu apeelde kaart met de voeten Ten slotte schreed bij op de schrijfmachine met buiteogew one Hoelb ul Dti heer Unthan zal iijn kunsten ook in du andere laj retl o vertooneo Ook in Beieren zijn tbons maatregelen getroffen voor het onderwiJB aaneeoarmigen In Mttnohen Wttrzburg Nlkraberg en andere steden zullen lessen worden gegegen De militaire autoriteiten hebben bepaald dat het schrijfondörrlcht aan alle soldaten He alleen de linkerband gebruiken kunnen voor het Ie 2e en 3o legercorps in MUnchen gegeven wordt r en Itm April neemt de cursus een aanvang Het hart van den Intanteriet Over het hart van den infanterist in dezen oorlog schrijven twee aesisteatni der Berlijnecbe unirersiteltskUnlek In de Deutfloho Medazinische Wocbeoschrift Zij hadden gelegenheid de harten van 40 gewmiden direct na hun aankomot roet Rontgea stralen op te nemen en dit na vier en meer weken te herhalen Het waren soldlaton die kort im groote inspanningen licht gewond opgenomw wv ren Zij haddleu dagelijks veertig tot vijf f cLTr©xt©Xi tiëïa t WiW e Biosc ope ZATERDAO en volgende dagen Groot Extra Ppogramma Nieuwste HET Succes der DRAMA leder zal dit Haliaansche IN onovertroffen filmfabriek AQUILA In DE komen zien 5 deelen ALPEN Een buitengewoon hoofdnnmmer In de Witte mO llZUWMU HELOUMTI KMUIUII U HECn ïtmitMTt Verder eenige extra nummers Groot succes Groot succes === GEWONE PRUZEN DE ZÏÏID EOLLAITDSCHE Maatschappij van Verzekering op het Leven HEEBENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Commiasariaaen Mr M M 30HIM v fn LOEPF Pres Dr A ETEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DB KANTER Seor Directeur Mr J W KONING IV De Maatschappij sluit alle soorten Leveneverzekering tegenlage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren e BOCWrmBB IBR Uaeen te MeltoraJtoreN en Êj C iiMmtSBKR WetiHavem te tloMéa Voor Amsterdam Export Zendingen HMiii n m i Certificaten van Oorsprong AllM V rtac VoM N HcKiad l I B r DaaaM aitttrt FiMw a iiiD HHa aiMk af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda benoodigd voor de verzending van goederen naar het Buitenland zyn verkrijgbaar ad 40 cents per stuk Claolaaial aaoaO tor Drukker van A BRINKMAN ZOON Markt 3 1 Oouda DRACHEN QUELL FLESSCHEN WORDEN OP REKENING GESTELIiDOCH BU TERUGGAAF VERGOK M LITER A 15 CT I NATUUR BFtONWATER 54e Jaargaq e Zaterdag 3 April 1015 fiOtllSdË GOIMNT i© va T rs eqoL cL vertean tieTole d voor G o wa d Su © xa OaaQ i©tx©3sc©3a behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewt snummer f9 56 Elke regel meer O tO By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tenen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 rejels fO 35 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 85 per regel Groote letters en runden naar plaatsruimte Versoliijnit dagelijks PRIJS VAN HET ABONNEMENTI Per kwartaal f 1 Ï5 Idem franco per post i LM Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post i 1 90 Alrannementen woi den dageldks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bg onze Agenten pen Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Intero 82 minevers A BSOnEKAN EN ZOOH nuar ln biK ii vl ons leven te richlen Wanneer we aan hel btgin van onzen levensetEiid e waarheid als motto willen plaatsen bovwi het eerste hoofdstuk mogen we die uitzonderingen verwaarloozfn en er het Willen ia Kunnen met dijidelijke letters plaatseu Het zou g oed zijn wanneer we het bovai ieder nieuw hoofdstuk zetten cnndat we immers telkens met nieuwe onverzwakte geeetkracbi beginnen moeten Mocht het som al e n enkele maal aan het eind niet kmn ite staan dan is dat nog zoo heel erg niet Dergelijke vergiasingwi zijn gelukklgw vaak dan de twijfel die werkelijkheid blijkt Wanneer het maar alvB t aan list tiegiii taat dan hebben we al veel gewonnen In zijn absoluutheid in de letterlijka betnr nog in de ineeet letterlijke beteekenis der woordien i de uitdrukking willen is kunnen natuurlijk een dwaasheid een oBgerijmdhMd Niet allee wat men wil wat als eogenblikkelijke 9edaohte of wensch in ons opkomt of zou kunnmi opkomen kan m doen Wanneer ik de sterren zou willen plukken dan kan ik diat niet Maar ik zou kunnen J eggen dat in mij als redeli iitensch die wensch die begeerte niet zou kunnen opkomen dat ik het niet zOu kunnm willen Maar andere dingen die niiodOr ongerijmd zijn althans ll en kan ik nog niot volbrengen wanneer ik d e zou willen Zoo zou ik b v op t oogenblik terwijl er nergens eett vliegtuig in de buurt is niet op kunnen stijgen in de lucht wanneer ik dat zou willen Toch is het wiUen opstijgen In de lucht op zleh zeil geen ongM ode begeerte Maar zij kan op een l epaald oogenbiik daarom tO wel ongerijmd zijn l n het is wel zeker dot ik ais redeli denkend en verstandig menech niet In de hioht wil stijgen dat wil zegg en werkelijk ernstig den wil daartoe In me heb wanneer ik de absolute onmogeli held van do vervulling van mijn wwsch vodr mij zie Zoo is het ook met andere wenschen die in me zoudm kunnen opkomen b v wanneer Ik een mooi eohildfet ij zou willen maken terwijl ik geen schilder ben of mrillionalr zou willen wezen waatop absoluut voor mij geen Lans is Zulke dingen wit ik nu eeainaal niet omdat ik de wil ertoe als oen ongerijmdheid zie Ik kan het een oogeabllk weneohen maar bepaald willen zal ik het niet doen Juist in de twee laatste voorbeelden die ik noemde Is het verschil tuBschen die twee beteekenlse van willen duidelijk merkbaar Wanneer ik wel eens een mooi BchilderiJ zcw willen mt w de begeerte dat te kunnen en te doen wel eensi n oogfsbltk m mij voel pkoraen dan koA Ik dat daarom nog omdat Ik nu garnaal niet schilderen kan Maar wanneer ik het ernstig wil den blljvenden emstigen door lUfitik n wil in my voel wanneer il dus werkelijk w 1 1 dao duidt dit al op een ze er wellicht niQ sluimerend sohilderstalent en is du mojgelijkbeid dat ik nog ecms ïoo n schilderij maken zal niet uitgesloten Het komt dus ei li g bee aan op de botee4i iis van het woord willen Het eroiitige willen ia mwlenkbaar ten opzichte van onbereikbare ngen maar sluit al een mogetüfcbeid van bereken Ui zioh 1 n dit ernotigti willen zet ons ook van zelf aan den arbeU la die richting waarin het begeerde ligt Van de kracht van dat willen hanft het dan veelal af of we het bereiken zullen Wie ernsÜg en volhardend wil krijgt ook het gewensohte mag tenodnBle van de onderstelling uitgafio dot bij het krijgt En de werkelijke wilekraobtige zal dan ook niet twijfelen aan gen kunnen wanheer hij ziob iele ernstig voorneemt Zijn levensleuze is uitgesproken of niet willen is kunnen wat ik wil zoo redeneert hij dat km ik ook en daarom begint hij te arbeiden Het gezogdo is dus voor ons allereerst een opwekking een prikkel om aan te pakk i Wanneer het van den ernst on van de kracht van onzm wil afhangt of wij het begeerde bereiken zullen dan ligt het ook aan ons en door onzen ernst to verdiepen en opzai wil te kraclit gen kunnen we altijd komen waar we wezen willen Het iB mogelijk dat levensomstandiglieden tme In dtn weg zullen treden waartegen we niet blijken p te kunn liindorpalen on in jen Jtm zullen koiiw o tUe wa met den eriuHtw wtl niet kunnen Opruimen dai h leven on ondanks ons verzet naar andere wegen on a dere oorden voert Maar we moeten niet bannen met dat te vonmderatellen Wot daarvan gelmuron zal weten wo niet We hebben alleen mot ons zelve te makm mot onzen wil onzen ermrt onzcl veiMflkraolit Kn ♦ wanneer we dan bogianen met de leuze willen is kunnen dui zullen we het zoo gauw et opgeven on alleen voor bet onmogfeli e het onverzettelijke en onvermijdeÜjke wijkea De waarheid van die woorden zal on dan in ons eigen leven Iwwcoïeo worden Want de ernstigf wlllende wil alleen het mogelijke het vatbare En wat dat mogelijke Is zal hij berdt ion 1 nagaan voor hij ziJD plannen 6pl ouwt tfi zijn palen ter afbakening uitzet ïl t hij dat M nmaal gedaan dan gelooft hij onvoorwaordelijk dat willen o A kun raug zuer acbteruitgegaau Ouzo voorvaderen zagen er nW tegen op om zeer veel geld te beeteden aan den bouw vto hun woningtNQ Miaeohien bestond onder du arristooralie in dit opzicht wel eeltige naijver die ovor en weer de zucht tot overtreffen aanwafekerde Inmiddels he de residentie daarbij wel gevaren meaige wijk m de oude Mod bezit aan arol tectuuT onvergankelijk schoon Ue tijden zijn echter verouderd en het w ien tn do Mad nabij drukke punten van verkeer heeft voel van ziju aantr kk ij ilieid verloren Vele van die palelzm zt reede door sloopor iand gevallen of zondanig van aanzien en lio emming veranderd dat zij onherkenbaar zijn Dezer dogen ging do mededeeling dotr de pers dat wederom een der groote bceicnhuizen ht t lot een r totale gedoanteverwiaeoiing zou ondergaan l e woning p den Vijverberg waarin emtijds de 041 lectioÖtemgiaebt g 4iuiaveBt was la doar oen der ïiank ierskan loreïi aangekocht om lot bureaux to worden higoricht ea ean 8ote te herborgen Wij kunnen hot slechts lielreuren dat oji dit punt van do stad een der monumentale woningen wordt ht chapon In een zc el van den Mammon Niet alleen dat wij er ons bij moettn neerleggen wij zullen helooa langvinHarhand de gansche rij op dien moolen Vijverberg denzelfden w tlm opgaan I e een wordt winkel de ander kantoor Ae derde gevierendeeld en tot toaerdere kMnero woningen gwnaokt Zoo verglijdt s wereld roem Golokklp lat eWcr in de stad buiten al deaoabouw van groote monumentale hulzen niet stilataat Daarmede ia hM anUeka dftt 4 ouïle woningen bezaten als een eeuwige attractie niet goedgemaakt doch het geeft eenige reden tot gelatenheldL Wij zulldn nie gaan twisten over den mnaak bijden liouw va deze nieuwe paloltra en paleisje al hebixin wij nog weinig gu stige oordoelveilingen daarover gehowrd Hot zij zóó Eerste Blad lu ul d crmakel jkbi den iu lU stille week kon brt ngeu ib ous n maar 8tc ta een raadsel Daar stoot nu waarlijk beelden Haag zioh aan zij die di atUlv Ireek willen opheCfen aohtea de tütsoadering van de biosooop theatera in booge nwte onbillijk ZIJ die do IU1 week willen eerbletËgen voelen zich gekrenkt doofde sobynbeiligheld dier vortoonlngaa Zoaderling zoo hardnekkig als liab een oude gewoonte kiu laadhaven ingeen enkele stad bestaat ze alleen indenHaag waar beusch het getal godsdlonsUge menacben zeer ktdb Is teeda vermindert Wij mogen nM nalatea ah U het Blediia met oeo eokel woord do vordtenaten te huldigen vou on min di op 79 jarig u teeftijd den fpeoieaatedienat verlaat en 4 t op een wi Be die wel zeer zeldzaam is Het is de directeur o ier duinwaterleiding de Ijoer Stang die godureiid een Ifuago reeks van lartHi de gemeente aan zich heelt verplicht Onze waterleiding geldt als model Voor alle zij 18 ingericht geheel en al volgens de eigen denkbeelden van den hosr Stangen B steeds om loerschool goweeM voor tal van IngetUaurs Onvermoeid werker ola bij wat e l hij op dringend verzoek van M gemeontebeöiuur lang na den pen oongereohtlgd ii leeftijd de leidlaff bebaudea en thans nu hij zioh wensobt los te maken ton elndö zijn book v er i weritfli te voltooien laat dio jÉ euieente hem nl t geheel gaan 2e Iteeft zi n pensioen verhoogd tot hot bedrag vwi ci a tnkonMn en op t e wljBc dm kaar Stèoff ala adviseur aan de waterleiding verbonden Jammer dat de ffen eeatei aad daze alleszins begrijpelijke overeenkomst lUet op hoffeigke wijze hoeft bezegeld ï pnaang niaam gorodekavt over bol principi Ho van don toeslag heefti In den Haag grooten weerzin verwekt itgm do welniggoclvlliseerde raadisteden die do prlnclpiihiRelterel ook bij éeéo golflgenlield niet konden laten varene Wij doorleefden ifl de afgeroepen weejk den Jaarlijks weerkeerendtm Haagsohdli paskwil van de stille week op bet gabled der openbarej vonnaketi hodm Al iw1k uw burgen ijn gestoten alle opeabare ooncerten zijn uit den fooQoe alleen de bioecooptheaters hebben er eeci weg Op gevonden mn geopend te kunnen bl ven I n juist dat laatste is het meest poskwillenze van de gebeele gescbledeolf Op bet flfde doek waarop vcrteden week nog do bloedigste llefdceromans it erdop afgebeeld en de vi gende week da grootste onzinvan Max Llndor a clownorte zél worden geprojecteerdi werden In d itllle weck tafereelen uit de bljbeisohe geecblffdenis vertoond Hoe bet UK g li H is dat detïo sohijnheiligheid van de expioiUutOi door den biirgemcei er wordt aanvaard en Item tot afwijking vanr de bepalbigen ou Hopen wij dat de beer Stang nog lange jaren ijn lontbeerlijka adviezen zalkuwien geven m dat hflwi de gacmt ldwordt gelaten om het werk dat £ ij opztob nam g eel te voltooien Wie woelhoe velen nlj straks zal verplichten qietde uitgave van tijn werk dat dekéoonzal zetten op zijn arbeht Tot slot twee typische versekljMklaii Iemand wil tijdelijk een plano kuren enloopt alle pionobandPlaren at Nargensis er één te huur Zij zijn ajle verfaiMtrd aan hier vorlnevonde Belgen f Brieven uit de Hofstad CCLX In het oudii gedeelte van den Haag zi versohlllendt straten langizaauerhuid in Hh tweede geval Iemand woont opkam rs zijn hoepita zegt hem do hunrop omdat zij öe kamers togen veel booger prijs voor een Jaar kan vorfciirenaan Befgen haoknaar FEViLLEVipj prachtig van ha r dat zij geen voonl ten zijnen nadeela wil zeggen Baron de Joeaoh sprak zijn oOTde l over do zaak in nog kraoht bewoordingen uit en verklaarde hoe hij betoon geluk achttt dat de iODgc vrouw ontslagen zou i raken van een luiaard die niet eims in staat was op fatsoenlijke iikanier in liet onderhoud dei zijnen te voorzien Tegenover Marcelle zweeg men echt r over dit alles men wist dat zij er niet gaarne over hoorde spreken en men eerbiedigdib dit gevoel Was en bleef Inj toch niet de vader van haar hartstochtelijk betreurd kind De herfst verliep ea tegen den winter keerde men naar de stad terug Het de snelheid welke men te Parijs bij de behandeling van dergeli e zi en aimbrengt was het buweli reeds door de wet ontbonden Baron de Joaach was ondertusschcn ta allerlei zorgen gewikkeld Vim de eeno ij lev fde fa t verdrag laet den nieuwen aannemer van het Columbia kanaat ben iNeï gi d op maar van den anderen kant werd hij aanhoudend vervolgd door do steeda klirnmende eischen van Comsdia Hartt Om Meraan te voldoen moeat hij steeds nieuwe middelen bedenken om aan kapitaal te komen en 0 zefcardb datf kwam hij op den inval zidli tot totaal geruTneötle Heden van de wereld te begevm en ben voor te stellen t pen eene soiö van tiendufojend francs in de gezels appen die zij be zochten vol geestdrift over de doorgraving der landwigte te spreken Hij zelf begaf zich daarna tot den ouden graaf do Suez en wi t hem aan het verstand te brengen van welk een onschatbare waarde bet voor die onderneming zou zijn indiöQ de hertog deX of graaf Z de gemaakte vorderingen prezen en wederom vertrouwde men hem telkenmale twintig mille toe waarvan de helft onveranderlijk in zijn zak verdween MorcfHle zelve leefde voort geli In een droom Zij durfde niet meer In baar binnenste lezen en op zekwen avond dat zij naar de opera ging on aldaar Onno in het oilcost herkende want ot caféohantant was van 1 October tot 1 Mei gesloten en hij had het luk gehad zijne oude ploatR weder te bemachtlg i meende zij een oogenbllk dat de ontatulniige gevoelens die plotseling in haar opweidon haar saouden verstikken Hijzelf zag geen enkele maal naar de loges op hij had geweten van den aanvang af dat zij hier dikwijls zmi komen en hoezeer bij er ook naar haakte haar zij het d i ook slechts van zeer zeer verre weer te zieo hij wilde nivt dat zij voor hem blozen zou maar het was haar dien avond als hoorde zij zijn viool boven het orkest uit klagen als verweef zijne muziek haar datgene wat hij zelf haar goon seconde voor de voeten geworpen bad Nadat bet gor voor de groote pauze gevallen was en hij zich evenals de an dere muzikanten verwijderen wilde zafs zij hem onverwaebt omkijken men had beu blijkbaar geroepen zijn spr end galaat werd door etm donkortn blos overdekt en bij trad op iemand toodieheia over de leuning der stallw gebogen de hand reikte Kene huivering van pijn gleed Marcelle door de lodra Zij had Mn enkelen oogopslag die well ek9ndie figuur herkend Maar waarom bad Filips zijne eonzaamheid verllMen Was het OW zich op te werpen als haar rechter O t zij kromp ineen bij de gedaehSe dat hij haar di n avond zl zou In het schitterende toilet dat zij voor de opbrtmgst tiariT meulN s had gekocht tevwijl de man die zijne todi Hust voor baar had prij i egeven zulk cene ondet i wblkle rol vervulde I Op haar verzoclï verwijderdb mervrouw Dteitee zich met haar zH had geea moeite haar ongesteld te iRicn geloovco Het gelaat der jonge vrouw was lijkkleurig en op baar 4uiprboofd parelden groote droppelen HeH den weg avw hield zij deoogen gesloten terwijl zij zich aanhoudend afvroeg of hij ook tot haar zou komen 01 zij vreeede daarvoor als voor eenospo verschijning Wat z u zij hem antwoorden indien hij haar vroeg wat zij mot Onno s geluk had verricht 0 1 zij wist bet we HoI ub zou haar niet beaehuldigen daartoe wa hij te ede maar zijn vriend zou weigoren oao zijne Hohuld tu g looven n dank 4J zijne menscheakennis zou hot ben nletmeaie11 vallen de waarheid e raden Nooit neen nooit zou zij b kunuen dragen dat hiJ haar hare laagliarUgtteid verw wt Maar Fillps kwam niet tot haar dagen en wekNi veirstreken kor zonder dat zij hKm terugzag en thans begon zich oen geheel andere pijn van haar meester to maken Was zij bem dmn zÓÓ onverschillig ge wordin dat hij baar nhH eena zooveel als een bezoek waardig oofatto f O zoo hij had kunnen vergeven wat tusschen haar en Onno was vowgovallon zoo hij die de horton kondo zich haar angst voor een Wen van ellende had kunnen verklaren en tot baar gekomim waa om hau te vragen thans nu zij gelieei i al vrij was haar lot aan het zijne te verbinden I Zij wist niet of zi ie plantage in Malvlnia niet wellicht hot grootste deel van aijn fortuin verzwolgen had of ook hij niet nwtzor gen had te kampen maar omziJDOTroaw te worden zou zij alle schatten ter wereld hebben opgt ven en gieen oogwenk meer aan eene verbintenis root Uw raamiol de Josach hebben gedacht Zij l egon dwi bankier te haten nu dat zij In hem een nieuwe blndorpaal zag tusschen Fllipa en haar Nooit was bij baar zoo spottet E zoo laaghartig Voorgekomen Wordt vervolgd