Goudsche Courant, zaterdag 3 april 1915

ling gelijk 2tj uu Is getroflen belaogstelilng inboezemt kan ik de kennismaking aanbevelen met een viugscbriftie van den Dir Oil van Uenndheid ie klasse Dr D ilomeijn divisie arts bij de Jilde divisie De titel luidt D Zietverzorging bij ons gentobiiiseerde Leger Oorspronkeli eene verhandeling in de Militairen bpeetator U het alzoaderlijk verBchenen en io den boekhaod verkrijgbaar gesteld door óma uitgever A W Bruna en Zoon Utrecht tegen billijkt n prijB Daarin komt een ge obiedkuj dig oveczioht voor over het ontstaan de ontwikk ing en het wezen van deze instelUng met vele wetonswaardighedtsi ook aangaande do aalmo niera Mij werd eenige malen de vraag gej daan wat toch met dezen titel u l dt n van aalmoezenier wordt auigethiid Chider de lezers van deze opstellen bvvinden zich mogelijk ook onkundigoa ten ten opzk te van het aaugMtomcn ooderscbeid W nu een aainvoasanler is de verzorger der geesteli ke beboeten voor roomtiMie een veidpredlke r dio voor proteetMitBohe militairen Om een k Hlen wèi onderstelden nawu voor elk dezer waardigheden te hebben deed men de keuze blijkens de ervartag een gelukkige welke geen spraakverwarring of mürveratand van eenige betedieois laede bracht Aan welken kant heeft men gdijk gehad waar men van de geesteli e verzorgiimr alleritd kwaad duchtte ot waar men mrt vertrouwen baar b roett © Ook deze vraag zouden wij in bet oog vatte Is hel vreemd te vernwnen dat er I menscheD zijn die 4 kwaad vui duohtI ten Toch waren zij er en zi zij erl Men zette maar eens de bekende redeI neering dio haar punt van uitgang neemt bij dï onverdraagzaan ieid alskenj merkende oigeDHohap van alle godsdienst i tang doet stilstaan bij kerkelijke verdeeld bfAi a doze vai z f sprokend noemt om dan aan te komen bij nllertei akdigheden en droevige verhoudingen waarvMi het g oof de oorzaak is of worden zal Zij za n naast de VeldprtwHkers binnentreden in het Ijeger verguizing vftn andersdenkenden wantrouwiin tegenover de menseben van afwi cnde txMijdeuis femelarij i huichelarij want een godsdieitstpredlker Btellen zlJ zich nog altijd voor als oen steek drager ten tec4en van verknochtheid aan een heeng aan verleden niet een tong al etti dolk en e n gebalde vuist waarmede hij hamert op spreekgestoelte i tafel mi eon hsrdnienschenhoofd almend jaagt hij bijeen wie de Bijneo blijken en vervloekt hij de rest Laat ik niet voortgaan met deze Ijeschrijving en allwn mogen vaetst dat geen oneetiigheid en geen wantrouwen en geen st ijnhoilif ld althans voor zoover ik kan nagaan door de Vi d predUcers zijn gelagen in de geledi ren Mocht eens een te veel tot getuigen m ig n Inzicht eenzijAg op den voorgrond plassen geneigd Voldprodiker zijn bizondtere omgeving njet de daaruit voortvloeiende zwaa e verantwoordelijkható oen oogenbllk vergeten dan vindt hij aanstonds wel ergens nabij dim een of ander e hem waarschuwt dw het zöd niet goed Is Beryoets KleedingnJiagaziJnèii Rotterdam hoek Heerenstraal 7 4 i ajn 1 PaascMag GESLOTEN 2 PaascMag GEOPEND van 9 tot 5 uur gevraagd voor bet In en uitwendig nawerken der klompen door OHR VAN ZWBENEN Pz Ouderkerk ad Ussel DELFT8CHE SLAOLIE hef Zuiverste braadvet 11 ornlnpii 11 Axminsterkarpetten Een Nederlandsch schip in de lacht gevlogen Men seint ons De Rotterdamsche stoomboot Sohieland kapitein Duit met 16 man aan boord is Donderdag 24 mglen van Bpurn in de laoht gevlogen Eén seeman werd in stnkken geslagen een ander verbrandde B man worden vermist Vermoed wordt dat deae in een kleine boot ontkwamen De kapitein Duit bevindt sioh onder de geredden die te Hull z n aangebracht Naar het Centraal Boreaa van den Volksbond tegen drankmiabrnik ons meldt is dece bond nit de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme getreden Do TractiJtnents regeting BetreAende de reeds aangekondigde I trakt toenliiregeling van offtcieren l ohQo rende tot het reserve personeel de militie do landweer eu don landstorm is thui bij Kon Bost bet volgende bepaald Te rekenen van 1 Januari 1915 sal door bovengenoemde officieren worden genoten een jaarujkech traktement zooals wordt toegt4end aan de militaire officieren van overeeokouwügen raag vmi het wapen of dienstvak wier aant dienst jaren als officR r geli la aan het aantik jtwen dat verloopen Is na do oorspronkelijke benoeming van de b angbebbenden tot den offiolersrang en voor zooveel zij ua hetzij voor eerste opening dan wel ter ojri ding in werketijken dienst te si a getreden geduiwde eAt jaren onafgebroken In dfenstverband tot de landniadit hebben gestaan Wat betreft de reserve offioleren en h n bezworen tot den landstorm en die In den tjer wig eervol uit den dienst bij de landmw t de zeemacht of 1 bei leger in Nederlandsoh Indi werdm ontslagn Is bepaald dat hun Jaartyksoh traktement zat geli staan met dat van j poort te CherBOD welke het opwbrtlt 1 voewte Weg nMT KoDStantlnopel Sln ttkn tijd beeft Hustond ateed zija best gedaan deao etw te bezitten doob uitriukmid voor de haven Het bezit hiervan ie voor Rusland van xeer groot belang zoovel eoonomiach als atrategiach daar tija eenlge haven aan den open I Oceaan Arohaogel acht maanden van een jaar door het ijn mloten ia Het bezU van de kuflten van de Bosporus en de I Dardaoeilen zou Kustand tot een der maohtigMe MiddellaDdflobe Zee staten ma ken hetwelk vsn ffroot a Invloed zon si op zijne veriiouding tot de andere staten Alexander II deed herhaalde po gingen oid Catharina e voetstappen ta treden doch do Sultan eenmaal bijgestaan door Napoleon en en uidennai door dtt Bogetscbcn wist hem to weerstaan Turkije maobt zetoldiB tot op zekete hoogte in zijne onbednldendhei wBnrt bot werd steed gebruikt als te enwkibt tegeti do groote naties In 1883 verkreeg Nikotaas I van den Sultan bet recht dt Dardanelkm naar willekeur te moffen stuiten doch van dat recht deed hlJ 6 Jaar later afstsnd tor wille van do boewel zeer kort durende vriondecbap roei Kngeland In 1842 sloten de imigendheden bij de Conventie U the Btratt de ÜardaoelleR n de Bosporus voor oorlogsschepen Na 13 Jaar van diplomatieke verwikkeling zond Rusland sljoe troepen naar do DonaustatMi docb ingeland en Kruikrijk meende dat de Czaar een dirooten aanval teg a Konstantlnopel op bet oog bad elschtco onmiddellijke terugtrekking van de vloot uit de Zwarte Z e Dit werd geweigerd en de Krlmoorlog was r het gevolg van Na t Rusland verslagen wa werd bij beA verdrag van Parijs de Zwarte Zee tot neutraa4 water verklaard en werd het aan Rusland verljoden aldaar arsenalen en oorlogsadiepen te onderhouden Vervolgens werd het genoodzaakt zijn protectoraat over de vorstendtomföen en Turkfieha ChriMenen op te geven evenals zijn sobeepvaartredit op da Donau In td7 was Rusland weder Mntgsatns hersteld van de slagen aan de Zwarte Zee In i 187 brak een oorlog uit togen Turkije wegens wreedheden wellce In de Hal 1 kanataien plaats vonden Ken jaar dahrna diotecwde Rusland den Sultan den vrede van Han Stefano Hoewel I 1J imt verdrag Conslantinopel niet in RuslandB beait kwam waren ei e Imloelingcn toch duidelijk en itou ttet werkelijk en MiddellaadmolMi Zec iiitraat worden Het tterlijnsohe oongres volgde ouder voorzlttersohap VBO niüUHu ük en op aanidrang VM alio l uropeeHcbfï umg ndhed n werd Roland nogmaals gonoodsaakt zijn Ideaal op te gwev Bovmni uiterlijk Kuropoesch Rusland nog een Ooeteraohe Staat is de wereldheerschappij van ïnA Slarvlsobe ra is Jn hoogato idtval Wat Rtialand skider tw y M hoopt te verkrijgen na a lsop van i den oorlog Is een vrije weg naar zee waarop hM reeds anderhalve eeuw he t gewacht nét Franioh Rusaisohi verbond is getioel kunstmatig en onnatiuirlijk H dateert van ta9 toen belde landen hu p noodlR hadden en zonder vric iden war ii Het is onmogelijk dat twee tatea die 100 vtwl versohliicn in politieke opvatting lïMtchaving enz zulk e n groote sympaihie voor elkaar zouden heblwn De eenige reden is dat Rusland Frank I rijk noodlg heeft tot het verkrljgon van I ElsaaI haringüo Vanaf het oogenWlk dat Klxas I tharingen in handm van i Frankrijk valt en Konstantinopel aan Rusland koud zal het een zeer groot vraag zijn of deze mogendheden den krijg luiten voortzetten OnlangM hebbm goruchhm geloopen at Rusland wol geneigd is mot DuitHchiacid OndwrhandivUngen bmo te knoopen iit i h dan Konstan opM sou kunnen ktij en Kmi Foolsche bufferstaat tussebcn Dultwihland en Oostenrijk oenerzijdw en Huriaod anderzijds zou niet alleen den UIT HET LEVEN VAN EEN VELD 1 PREDIKER BU HET LEOER TE VELDE XXX I Beantwoordt de nieuwe hoewoi dan ÖJ delijke waardigheid in het Leger van Vel rediiker aan de gekoesterde verwa 1 tingen Dit was het punt waarover ik 1 het had in mijn vorig opstel en waar 1 aan ik mwige vowafpuwde escliouwin I gen vastknoopte Naar mijne opvatting I en wvaring komt slj boewei bij die 1 thans govoigdto Inrichting nog slechts voor 1 een bescheiden gedeelte tegemoet aan eens behoefte Het is bewezen dat bij het gemobUiseerde leger voor de 1 tMvwiorgers eene plaats behoort te war I den beschikbaar gesteld Wien de regt oUioicren van oirereenkomstigen mag van het wapen of cbonMvak wier aantal dienstiarea als riUi4 er lijk is am bet auilal lareu d verloopeu ia na de oorspronkelijke benoeming van de Ijelaoghebbeiidefi tot officier Bij de Iwrekening van den termija au elf jaren telt niet mede de diensttijd vooraf gaande aan het tgdstip waarop hei zestiende ievmajaar iti vervuld evenmiu komt in aonmeriLiog de tijd ged rwide welken l elangbet bendie Op zijn verzoek op oonactiviteit is geweest of in goenerlei militair verband beeft gestaan Dezö bepalingen zijn niet van toepassing op hen di B als officier of Sn een rang iieneden dien vuk officies werden gepenijionneerd op grond van art 2 punt de Pensioenwet voor de landmacht 90a zoolang zij on terscheidenlijk nog niot dun leeftijd van 55 of öO jaar hebbeu Iwreikt en gelden hechts zoolang de tegenwoordige luobiüaatic duurt SI=OKT Mi t een voetbal in ons hart I l m hergt van die artillerie to Willei I stad hooft gehjk iJe 8port meldt 1 in hel blad Do Westhoek Nieuw en I Advertentie Iad voor Klundert Zevenbe I gen Moerdüjk Zwaluwe t ijnaard Öt n I daarbuil n Willewsetad en Umleioord froedodeeiing gedaan van de opnohting vau 1 tien miiilairc voelbftlveroenigmg te W lemsstad Uu Bclirijver meendt dat do I mansobappwi bun vrijen tijd nuttig kon 1 den beHtodwi door wal te voetballen Hjlherinnerde ook in zijn stukje aan het I verzot dat 7 K Óxa luit generaal Ë lDl I Oers geriüiit heeft tot de cOmunndianteu 1 van troepen wd bun uit te iutodigea do I Ijooefwiing van voetbal zooveel mogeli k I te bevorderen 1 De sympathie van een leerling Godö f di nst Hidi rw ijzer U Uordrecht ho t de 1 actieve sergt Bog niet kunnen veroveren 1 wat wi l ijlijkt uil eeii wtukje dat deze leerlingOocMienHlt ODdüifw Ijzer in De Westhot k geplaatst hee t on dat Wij door 1 de N U i A aan onz lezers kunnen 1 bieden I Vergun inij s v p een plaatsje in uw I veel gelczm blad Zondagirmrgen 28 P ebruari U DeWee l hoek in handen krijgonde trof het zeer I mija aaniaoht oaa ingezonden stuk te zien 1 van dm sprg ant der Veeting Artillerie Mijn ferslo g edachten waren een inge I zonden stuk in De Westhoek dat zai n 1 het Cleestflijk en Zedelijk belang cuz r 1 broederen te Willemfllad zijn Doch fity I laas i Pt d bij het ecreli Inzicht kwam 1 ik tot do ontdekking lat de gt tieele cop e I aan Vo tlmllen waw gewijd Welk een 1 groot vt rschil de eeratt of zevende inawid I der nioliillHatie 1 erst wn opleven voor I den dyonut dva Ueeren on nu na eenige 1 maandvi wm aog meer dan voor pubü © lko veniiakftnjkïilden Men hoort niet inew I dan Voetbal Mu i k Tooneol enzoo I voort t rwl hot Woord dee Hoeren en liet werk der Christ Jong Vererai a s I bet ware onder den voet wordt vertre I d n Want waai wordt toch di Heerwo I dag meer en enooder dT or optlieillgd dan I door hel Voetbalspel In d Ti regel ewst 1 spelen dan drinken en dan de vrouSc I lijke gevolgen Heeft dan nog niet ge 1 noeg des Hoeren stem door ons Vade 1 land g lonken O land land land j boort de Heorm att m moeten dan die 1 harten dt r zonra on e volks alsmi taai 1 l worden voor n de waarschuwingen tbo 1 i in deze ware tijdpn van des Hoeren I ond worden toegesproken Zullen wij l jdien wij wal iod verhoede ook moe 1 ten strijilen voor het recht van mib V I derlaod inot publfiekt vermakieiijk bedl m I daarlMM n kunnen gaan n dan indien wij kw Huen te vallen zouden wij dan 1 voor oen Uechtvaardig iod kunnen ver 1 schijnen mot een Heere wJJ h H i en uwen dag ontlieiiigd Noen geachte vriende 1 indien wij waarlijk i tHt Christen sijn I latw wij on dan als vcrigolhigen van Christus gebodum ms ook van bet voet I balterrein terugtrekken en ons zelven py ven aa den dienst van Hem Ke ons go I roepen liweft Wij kunnfm geachte vrien1 den met oen voetbal in onslhart het Haranatha niet aanhoorttn m 1 de tet ktmen der tijdwi wijzen er lodi erg 1 op dat dit Manwatha vervuld zal wor I den dat Jezus zal kooien I Ernstig waar 1 flchuw ik dan ook onze liroeders te W 1 1 Innstad van welk Verbcnd zij ook moI gen zijn gedenk wat u io deze te doenjHtaat on blijf getrouw aan v roeping I in de Christ Jonget Voreen ing f n 1 ook gij Kerkeraden en Predikanten van i WillemHtad strijd er tc en du des H o I r i dag o in uw midden aou worden Httbelligd U Mi hecT de Redacteur dan I kend voor de vevioMide i aatsruimte 1 noem tk mij met Hoogachting en He4 I bede enz POXjITIEI HEVüNUKN VOORWERPKN Op fiüieft werkdag dee voormhMag tüflBobeD n c 12 uur BÜn aan het bureau vu pold e alhier inlichtingen te bekomen omtrent de navolgende aldaar ge foponeento gevonden voorwerpen Een noUUeboekie een huissleutel een sleutel ee4i sleutel een handtasehie nnt inhoud een sleutel een huissleutel eon lorgnet e sleutel Voorts zijn te bevragen Gen gooden dkaapftld bij W ersbergen Groen daa4 107 een portemonnaie met inhoud bli J vao Dijk RIddorvan Cttmeg t een broche bij Boot KaltensingtH 1 1 een bril Mj C de Koster tloekenbergatnut een zUv rai afnf i Iniid bij R Uoslerling Prins Hendril 1 ntraal 11 een hoeveelheid grijze sajM bij W Marec Turtmarkl 44 een por leaionniuu met inhoud bij U Sejper I BUuiwsIra 7 tou g l luk bij Laleber 1 iloututausgracht een lanlaamfaMk by 1 B Spee Robaamteog 21 twee zilver 1 Ijons bij S Dekker Karnemeikalool 1IS9 1 L eu l eitel hij Bakker Uroeneodaal 22 1 oen jongensdan bij U de WmÜ K me I luelksioot 143 een zwarte heereuhoed bij 1 T liarljeBVeld Vrouwensteeg 19 en zilveren ketting bij v d Heij Lange I dwarsstraat 42 een pQi4fBniaiui o net intund biJ J Bchoenmaker RUAer iCatsweg 45 een liniaal bij W Vorweij Nieuwe Haven 86 een wil handschoen I bij U v Maastricht Nieuwaleeg een porteuMnnaie met inhoud bij C v d I Tuin Lange Noodigodsieog 25 een taaltje 1 met inhoud bij U Thoen Kamemel 1 sloot 187 eenige witte boorden hij W v Essen Oosthaven 29 een pakje tbee I bij H Muis üouwe 175 een roaen krans bij K K Kiene Nieuwe Haren 141 een blauwe ceiniaur bij N Zaan I Oraal van aioisslraat 23 een hand I tBschjo mol inhoud bij J A Ooudkaa I Kameuioiksiool 76 een portemonnaie b j J Smit Tiendeweg 51 een bruine hand mot luj Hoogeveeo Kadensingel 70 een zwarte ceintuur bij W F Bakker Ko I mijnsteeg tj een fantaeie armband bg W V Bekkem Com Ketelstraat 39 n nikkeien remontoirborioge bij 3 v d 1 Btra ten I luweelensingel 39 een notitie I lioekjc met inhoud bij H F Souttr Lemdulsteeg 15 een dameshorloge bijM 1 de Graal Peperstraat 92 twee whte 1 kusseiisloopen bij Bos Tiendeweg S 1 een paraplule bij Verhoel Ridder Tan jO tswcg 50 een rozenkrans bij P Bak 1 kor Groeneweg 52 een zeeorteerenlaq I bij Langeraar Raam 124 een geldzak 1 bij Verhoel Groenendaal 76 een n a zak lig v d GraaJ Turlsingel 51 een bontje bij J Kortlever Boeohweg 8 1 een portemonnaie met inhoud bij C A 1 J van LoUuni Stoiwijk 40 eenbeursjel met inhoud bij H BijnJiart Lange Dwar I straat 7 een kindlerportemonnaie met inI houd bij A de Gruil Prins Hendrik I straat 33 een portemonnaie met Inhoad 1 bij P van Ijjest Prins Hendrikstraat 32 Jeen kinderportcmonnaie met inhoud b j M v Draonen Boonstraal 42 een Ijr 1 1 roet étui bij A Keizer Tainstraat 44 jeen rozenkrans bij H de Graal Boei 1 kade O een icinder portenionnaie met in 1 houd bij de Groot Bank van Leening 1 een porteinonnaio fliet inhoud bij W Ver I kalk Karnemelksloot 7 een dameepor I temonnaix bij H A Boot Nieuwe Ha 1 ven 262 een bruin hondje bij Mej Bq igeradijk Veerstai 1 een porteoMMiniie I uiet inhoud hij 1 van den Eng Boele I kade i2 een huissleutel bij A C de I Kroon Prins Hondtikslraat 34 oen bank 1 biljet bij Cats Wllfaelminastraat 68 oen 1 zwart dameshandtasohje hij A Tuinen I burg SingeiBtraat 5 een haodtasdije b j I K inkelenberg MoordWie Verlaat 28 1 een portemonnaie met Inhoud bij M IV d Horst Houtmanograoht 22 een I gouden klndlerbidletje bij M O Begee 1 Turlmarkt 94 een rozenkrans bij I ïloutman Karnenielkstoot 14 een k I derarntband met slot bij J Reebeen KM 1 zerstraat 55 I Gouda 2 April 1 15 I De CooHndsBario van Politie I BERTHEUX I Opgave van Personen die zich gedurende de week v n 26 Maart tot 2 April in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben OEVESTIQDMN A V van Wijngaarden uit Klo de Janeiro N Auierika in Katteneingel 9 $ A G K Volders uit Antwerpai in Graalvan Biotastraot 30 A Vochten uit Morlom in Markt la A O H van H muit Brussel in h t Vluohteiingenkatnp leuhuize vau meenana ij ZuiiUani ttltWoddinxvaenin Boelekade 132 J J van den Hoven uit utrecht in Kleiweg 112 i Boeman uit den Haag in IJssellaau 131 H Bouwboijzen uit Wade I dinxveen m tJraal Florisweg 75 T vau Bergen uit AmslerdOai in WijdUraol 7 C Borst uit Rotterdam iu Lemdtilsteeg 16 J Jonkheid uit Waddinxvee in Ridkder van Uotswcg 36 S W WulBroatuit Waddinxveen in Kattensiugel 28 Wannet uit Amoterdant in St Anthonlestraat 56 en P van l rk uit AmsterdWnin Oraal l lorlaweg 61 rMBTBOKKBlTJBir P J Uiteweg uit P C BothetroatlS naar Kde M W Verheul uil M Verlaat 1 naar Wadld nxveen F van dor Vilst uit P r Bolhsliaat 23 naar Rottenbon Hillestraal 74b W Kuiper uit K Tiendeweg 7 naar Utrecht Otterstraat a7bb Mr H J Kist uit Crabethstraat 8 naar den Haag Louise de CoHignyatraat 10 B Prang uit Lazarnskode 13 naar VTaddiniveen J H SUlttag uit O Ketei stroot 61 naar Rotterdam M Herkusuit Gouwe 115 naar Batavia J M C van der Kist uit Crabethstraat 48 naar Wa dtoi een C Verweij uit Boomgaard straat 82 naar Bodegraven EuHuakade D van drai Berg uit BoomgoardWraat 78 naar Waddiniveen A M van der Ree uit Kleiweg 31 naar Arnhem Driekoningendworsstraot 36 N P Zuijdvelduit K Dwarsstraat 4 naar den Eaog Paul Krugorlaon 14 J M van Munstir uit Markt 50 naar Rotterdam SInnenwef C Verwaal uit Deitdo Kade 23 naar Bodegraven Nieuwstraat 41 A de Jong uit Kcioerstroat 6 naar den Ba g Clwrlolte Ie Booriwnillétbt M C ni lossen Groen uit J van dw He denstraot 21 naar Medemblik C van t Hol uit Groenendaal 37 naar Zalt Bommel BÜEUÈRLÜKË Sf AMD GOUDA GEBORl N 1 AprU Cornelia z t N Verdun en P Hpogendooni Baadaao Hogo z V A de GraoJ en G Nieuwland I jininilna d v H L Lui wenbar en M de Hoop ONDFRTBOUWD G van dor Kaa en H C Noleboom H H Holtfauijnm en A van Dam A C Streng te Nieuwerkerk aan den IJasel en S BmiMfi A P Bongers te Amelardam en B Schut J Schouten en M J van Eijak K uja st lauard Verkade F duard Verkade directeur rontaetTooneelgezelschap Die Hogiieepeleni en Ud van den Raad van Beheer der Kon Ver Het Ned Tooneej te A dam Is voer het ktmiende st zoen tevena heaoemd tot dlrecteur van de N V Het Rotterdamsch Tooneet ezelsobap te Rotteitfaffi De heer P D van Eyaden treedt als dlr af doch blijft aan de N V verbonden als dlrectenr gerant Qemeentelijke Arbeidsbtus Aanvragen van werknemer Volwaasenen 1 teekenaar 12 timmerlieden 1 metselaar 7 opperlieden 1 pijpmaket 2 touwslagers 1 loodgieter 2 letterzetters 1 schipper 2 boomkweeken 5 grondwerkers 3 pakhuiskneohten 9 werklieden zonder vakkennis 1 boerenarbeider Beneden 18 jaar 3 timmerlieden 1 smidsjongen Deze week zgn er geen aanvragen van werkgevers PREDIKBEURTEN QOUDA Zondag 4 April l Paasohdag BEMONSTHANTSCHE KEEK lO j u v m Ds H VAN ASSENDELFT St janskerk 10 u vjn Ds J W BERKELBiCH V D SPRENKEL 2 n n m Geen dienst 6 a n m Ds H CANNEGIBTER KERK PEPERSTRAAT 2 u n m Ds J BIJL LUTHERSCHE KERK 10 n vjn Ds SCHARTEN I i Miwiidag 6 Arilj V Paasohdag Si janskerk 10 o T ih Ut J MOLENAAR Pred te s Gravenhage LOTHERSCHB KERK 10 n v m Ds SCHARTEN Liturgische ditiist HAASTRECHT NED HERV KERK Zondag i April 10 u v m Ds E V d BROER April Geen dienst GEREP KERK Zondag 4 April 9 2 n T m Ds VAN HALSEMA 6 j n n m Ds VAN HALSEMA Maandag 6 April 9 a v m Ds f AN HALSEMA MOORDRECHT Zondag 4 April 10 u V o Dr L A RADEMAKER ond predikant redacteur van Het Vaderland uit Den Haag 2e Paaschdag G en dienst OOUDA Woensdag 7 April 12 u m Ds J E BUL Hnwel ksinzegening Abonneert U op dit Bhid Advertendën Voor tydeiqk Kistenmakers MVrucd bg de uuiiiM MHiKiiiiiiy m Aanmelding Kantoor Kattensingel met een fijnen smaak gemakkelijke verteerbaarheid JV en groote voedzaamheid Delftsche Slaolie is geen surrogaat of mengsel van ieta anders dotsh een selistandig plantaardig product nit de eerste kwaUteit araohidenoten geperst Deutsche Slaolie eeft een heerlpen smaak aan de Bp zen geen olieimaak en wordt door ieder die de proel neemt om haar in de plaats van undere vaste vetten of in combinatie met natnurboter te gebruiken gewaardeerd als een bak en braadvet bij uitnemendheid Deutsche Slaolie bestaat uit 100 vet en omdat dit vet reeds vloeibaar js behoeft het b het geljruik niet meer vloeibaar emasikt te worden zooals andere vaste vetten Delftsche Slaplia bevat dus geen waterdeelen die bij verhitting verdampen Zg heeft geen onzuivere bestanddeelen die eerst moeten worden uitgebakken Zg spat niet en geeft geen onaangenamen geur In verhitten toestand wordt z dun als water en hangt daardoor niet aan Dit alles gevoegd b een groot weerstandsvermogen ook by hooge temperaturen maakt dal Delftsche Slaolie opvallend zuinig in het gebruik is Delftsche Slaolie blgft nadat er spijzen in gebakken zgn helder zootlat zij voor een tweeden derden keer enz gebruikt kan worden Ook daarom geeft zg bezuiniging in het huishouden Vooral in den tegenwoordigen duren tijd neemt het gebruik van Delfsche Slaolie dan ook in alle kringen der bevolking in groote mate toe Hoe langer hoe meer zien e huismoedera in dat haarbeiang meebrengt een flesch Delf tache Slaolie steeds voor irect gebruik in de keukenkast gereed te hebben IJ 11 Als n den winkelier Delftsche Slaolie vraagt zorgeir$ e4 HU ook DtOftsche SlaoHe wordtgelevwd en welin de kwaliteit die men verlangt Extra Surfine of Supra respectievelijk a een golden 85 en 75 cent per hi e fleeoh van 80 centiliter inhoud I Al de etiketten op de door onze fabriek gecapsnleerde I en geëtiketteerde flessohen bevatten ons I Handelsmerk Mm kan bij mie wink tera die van ons bolftsche9iM B in vaten ot in Imwen afneigen ook wel dit artikel 1 de maat en in door hen gevulde fiesschen koopen doch uit den aard der zaak kunnen wij er niet voor in s ty n dat steeds geleverd wordt hetgeen door den klantgevi Bagd wonJt Absoluut ker is men Delftsche Slaoliein de gewensohte kwtlitrit te ontvangen als men de vanons handelsmerk vootïiene fiesschen vraagt en de capsuleongesohonden is 184 Wie meer van de Delftsohe Slaolie wil weten vrage bg de AfdeelingR ola ie JerOliefabrieken Galvé DeUt t Delft het receptenboekje aan waarin tal van recepten van den kok der fabriek en wenken voor het gebruik voorkomen Een bijlage betreffende het Delftsoh Plantenvet Delfia is hieraan toegevoegd Op aanvrage wordt dit boekje dat niet bg de winkeliers verkrggbaaï is door de fabriek gratis en frant toegezonden hj i Olitfabrieken CalTé Delft te Delft in dit De deurwaarder I J P den Boer te Gouda zal op DINSDAG 20 APRIL 1915 des v m te 9 uur in de Zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen te Gouda overgaan tot den publieken verkoop van bestaande uit salon en slaapkamerameublementen waaronder een pianino Pleyer een pianino The Aealion Cy New York met 37 rollen een compleet Melsner eet en ontbijtservies tapyten gordijnen kristal glasen aardewerk enz enz Te zien Maandag te voren van 9 12 en 2 4 uur Nette goederen kunnen worden ingebracht waarvoor zich te vervoegen bij den makelaar I VAN DANTZIG Wgdstraat no 2 alhier Anton Coopsy DROOIST WIJD8TRAAT 29 Sanatogen Haematogen Biogiobin Wincarnis J C SIBBES Hoogstraat 7 OOUDA Telefoon 423 Tricot Goederen voor Heeren Dames en Kinderen FirraaC SMITS Schoenliaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 BET ADRES VOOR EDEREEK 150 ONTVANGEN de nieuwste Lindeiinis Loopers Tafelkleeden lordijnstoffen Vitragel Movernets Behangsel enC n m JUinmam aanbevelen4 H J VM SCHALEN ri WIjdstrairt 21 Tel 3 8 T ten en Meubelen NOACK s Vieesoliwapen Servels atworst 28 et Muisjes Rookvlewch 28 Gek JOtwoiit 16 Sachsische leverworst 1 Berliner 1 Ital Vle chk as S Leverkaas 1 Verdeir alle fflne 5ELICATESSEN Tongenworst 1 Tbnringer Bloedwom 1 Ontbijtspek I V ens Prima Braadve 60 et per V Kilo Aanievefenil A J OPSTELTEN Tii h I oaastraata Plockworst 1 Botorhamworst 1 Saucisse de Boulogne S Hoofdkaas a la Jjtrclinièro 1 Kalfsrollade 9 m Sohouderham l l Blaasham I 5 VERSCHE EIEREN PRIMA OOUPSCHE KA S Opening Z omersei zoen 1915 i lü iilibi Vanaf heden groote keuze GtGJMIIIEEIIDE Dames en Kinderho dM BelMfd aanbevelend 1 WÊ u riM H DE GROOT wijdsti aat 12 fe