Goudsche Courant, woensdag 7 april 1915

nog vol vertrouwen en aeker van de OTerwinning De duikboot U 29 gctonkcn BERLIJN 7 April Officieel D ondmneboot U 39 u van iga laatrta ondernemingen niet Volgens berichten van de admiraliteit nitgasnde d d is de onderzeeër met de manning gezonken De boot moet 1 r il ren wontat beeohouwd Do koionprijHn en de IrawlervisacbatQ Soar oauloldlug van de grtNile slij iafder kolenprijien welke volgeUB niedeiw Iing van belaugfaebbeuden hij ds lra lewinMil rlj sou fKWIeu loidw IM Mslilloggen dv vlaaoherij omdat hol vasr n lo duur zon iiltktHnen beeft de VK ulster van Landbouw hedeonauiddac JftZIJU kabinet bijeivgeroejiea de voornttMvan het uilvoennd ooniité van liet Km Natlouaal unccuiité Prof de VooySi 11 W van Vuiecn en vi rtegenwoordifaridor reederiru lo IJmuiden om met I kander lo overb ggen wat lu deze aliziju te doen Mm satan tea HM Uiwhio é April Hot NedorlandHclie stooiiiaohip Nlobe heden lo Umuldiv binni ngtlMnKn deidda mede dat hi l bod niitl blag op de hoogte van bet vuurschlp Maa een groeten Buiiocheb onderzeeër heeft geatin p ecUlft spoedig Iji WiMelIjke richtligVi dween Torpedoboolen die hedenmiddag Hr onderzoolf ullsloonidon op do getuchten dal een lueblballon bij Noordwijk in zee zou zijn gedaald koeitlon hedenavond lerug zonder de ballon gozloo te hebben Hlnnengehonien sehefien ontkennen eveneens oen luobtstblp onluioel te hebben UMUIÜKK I April pari Uati lniischlp Tllaii hedivi allder UnuogikaUKii ia op 61 o 63 1 N B en S o 1 1 O Ltwoe mijnen geiiaeaeecerd lautuug waagden loudeu aij dadelgk ihs helK van het laad In berit kuanm a uH n Auder ook uiaar een enkel schot ui lO ft iu il ual xou er x AU nKt aan lüSLeu bun dim doorgang te beleUeu Prouweuö Bsbtel Nuord n Cenuaal öy ril js ontbloot van troepesi eu seMs Ulianoa hoogmwaarschi lik bet punt au ireflen IS slochu bewaakt door 600 olJaien Indlcu hol leven rustig 18 In do ra e oentra il dat uog l aegStu dat du ook lH l ge al i met het platte laiui waar ile lucblelmgeu uft 1k ligt geweld gebrudten on ievunsmliUeieu u verkrijgsu Door duze luchU Un eu MllOl lUOgO koUK O omnditin fwhwdt 30 k Komt nuetfeoa Ifiiiiug dan ratelen de iet m één uk door doch met merkbare Uiaschenpoozen laar t nlrale voor het ene ge stroomstooteo ontvangen dala I ma om breuk lu d sekellen nauwelijks s utt de deflite slechts de werden van links uitgaande en oor bet andere gedeelte sleohtu de stroomMooten vaa rechts uitgaande duH het halve aantal Wanneer de atoriOgen a l de Ceulraie alomatiach zi aangekon d nsoetea Smo worden herzien want h t kw nalurnjk vooritomen dat de g 4etduigK op twee plaaum breien m dsa wuden urtschen deze breuken gelegra scheim hot geheel niet meer wwken Urn Le gaan of do stroombron ftl de waguoeunduotor wekelt a j Hidm te wwden Het IS uatiwlijk van hel groots dat bij Tirand oen aiarmtttrichting werkt Dat dit hel geval U by voorkomende de eo eo m de geleithn eti lö naar d vertegenwoordiger mede da lde eMi tngenieuse vinding van ztjn SOoa Mil Geneat te Berlijn waarvan tjjdUiB in Oouda geprofiteerd wordU Jtor doae alanmnrichtmg zal bij brand fiadra de politie In kennis ie gesMd fit op die of die plaat brand is uitg rokt n atelt zij terstond de alanumtichting in werking waarAoor in een QOgw iwk de in de woning van den opperbrandnKMWter en van de personen dae ie b M ine uitmaken van de BtooniBpuil en da slaiigeavagon de brandBohet luidt bet eii voor hen bet sem is zich naar liet blusclimaleriaal te begeven en het terstond gereed te maken om nit te rukken Door de speciale In aeidweerlelefoon wordt anaf het poliUebureau aan het i tadeerf direet medegedeeld waar de brand is uitIfebroken en m enkele oogenblikken kunnen dan de atoomepuil en de Bl8ng wag a op weg zijn naar het terrean van den brand Ten overvloed © neemt de pol le de taak op zich oni onmiddellijk na het ekend worden van brand al dc en lifirt i lUMe m kenins w swiwn oia qk hoeren Ie weten i oor decbe oielhode van werken wordt zeer zeker het snel te plaatse zijn van bi4 blaBcbuiateriaal bevorderd lncHen nu bet gemeentebentuur nog kan lie Uiiten tot het tr cn van die maatregels waardoor bet weder mogelijk wordt deH aacbt aan de politie telefonisch ktsiniH te gev i wanneo er brand uitlTcekt dan za werkelijk het gevaar voor een groote brand tot oen unnimiim zijn hfjM rkl en dat Ïr tooh de topatand zooalw ili moft beetaan Dé nieuwe vlvertKMB van 12 M OiiKrent de niauwa zilvorbona achrijfi le Nrieuwe Contant 1 éór opvailfflide verbetoftng 1 Was de o Mlte itverbou bepaald leeh en onpraktiwb zoo doat kleur al druk m painuraoort dto nieuwe komt ona voor uiiimuUend te qn geslaagd Zij 1b gedrukt op wit gKKitt i Hollandach papier waarin hc watenneKk 2 50 voorkomt Ia eii zeer fijne gj ornamonleerden onder grond ataat met groote cijfera 2 50 ultgespeardt toEwUl db waarde ook 1 aangegeven in het midion met aèeriijke 1 uï wi letters j r e rand is eenvOndIg en zeer ttjo van ornanmitatle me4 in de vier hoeken nog een de waardevermeldmg Het par pier dun en nterk en do nl iwe bon waarvan er 4 U X OÜ0 worden uitgegeven iri vooffzien V aarielftter en nunaoer PewBoeoen Bij Kcpn bealttit van 1 dezer zïjn ingevolge d Woduwonwet voor die Oemeen te aanl te ftren 1913 aan den iioea W Kromtioul alhier de volgende peoatoenra vl rieend als hootdooimnieB ter geonente I Hicretarie f 1045 als rooimeester f 31 en 1 ambtenaar van den burgerlijken stand in dil goed werkt conlröleproeïen ge be r e aleunulng m Italië KOMl 6 April Hol Mlni u rio van Mariuo booll uog g tm bevostigiug onlviagoü van do opzienbarende boriohlen welke do rondo dooii ouilreol liol lu den gi üud borou van do Gmuoiwobe stoomboou ji Luigi l arodl eu i inft door ilultsubo oiiderzeoerB Ier hoogte van l ibraltar ou uaarbij do bomauningen van beul boolou bet leven zoudon verlet ren hebben In de aledeu en llorpeB wiiftr do gi ziuucu der vormlato schopoliugoii wonoü beersclil groolo onrust De Lulgii axodt is ou van de grootste kolonsehopen der llalutaneobo liaudelsvloot on heeft ei u itüiuud vau 7 200 ton i nibi ZIJ liel anker lloiilte Ie Ballluiore op 23 Jauuari gobool lu t sloeukool gelaileu Iioofl men mots meer van baar vomoiiloa Hol audero vaartuig de Plua welke aau dezelfde rooders Iwhoorl verliet Naju lw 40 Jagen golodon om koleu uil ardiff aan u voonti zij word liet laatst gozi nt toon ZIJ t ibrallar voorbij voer indien bot liarduekklge geruclil omIronl het lot di r sebepen mocbl blijken waar Ie zijii dan zijn er duidelijke aaowijzitigen voor t on te verwuchlen uilbarullng van vi ruulwaardlgiug waarvan do gevolgeu vèrdragetid kunnm zijn Viw inbrak gfarrvB Bwdi Men tiKidt onA lilt B drav eHhaff politie heeft dv hamul g dogd op OMi viertal jongt maiiiien 1ivi d4 n laelfilnn tijd verMdtillffidH divfHtallfn hobltrai guplragd Tweo rooberubeura haddm lioh t4j we woning waar du lubr era irh Iwvobd4 n verdwkt opgesteld teneindi h n In te rt tentm Hij turugkomtit fan liM viertal krtH g fcix der recheroheur CQ hovtfen HlBg Op liet liootd waardoor di dader wiirt te onlunappen He W evenwel U ter gelukt hot viertal te arreateeren Zeppelin gesignaleerd Men leint odr nit Scbiermonnikoogï Gisterenmiddag a uurpasmerdeten Noorden van Sohiennonnikm g een Zeppelin FKUÜURO 1 April part LJinlorco atortto l i wu üfieaiHgMVluclU o vlu lulg naar Im iu Ul ii l t Mdu iuzittcDiluo w Tdi ü dOotU lijk gükwctBt ATHhNK b April part Hal balt aünMMm blad l Hporiiil Mpretskt lietburicht volgWM hetwelk l rintt Uüorgo nrh oaar i arijtt inuu hmbbt u h ffcvw iiwt ecu hijzouderu iiiiH i i roor du Triple l otwtL lïl KUJN April Part K 13 IM ix kal AüKPig r IktIoIw uU Milaan dat hi l IlaliaaiiHcUi HlooiiiH hlp L uigl Parüdi swiori D dagi ii vi rdweom n T rnjo4 a lijk vfqloreii U Tfi GfDua aQ ekuiiitm Milieixti vau draelld rout m wisni volgtniH dil fcwtiolo dat d atooim r door wa HuitHchti iKilkhoot getorpodeard sou zi 9 H ti verd w Mii üatiueaichp BtoooMdiip hoeft TolpWMt nadere hcrlchten Itattimoro op 2y Jaouan mul kok u gftladco twlateii uhH ihn ctp route over ilbtaUar naar ituiua i e vaartrlcliUog llfft dus aUoluut liiiit Q de tiwfi raa aotle d r Tliiitrtoiii duikljoouii Ho luhouii vttii lUti HtootDCT Iwjdraagt 7200 ton BOMK fl P nwnun tijn hK rbij niet gAwetat p ntO KAl 1 April part De owojo Wn ïHjft Ixirioht uit Tt ileraa dat in p€TXiÜ groole opwifulbss heorwcht wegtiis het lantkni vau KumlHchc troopf n tP Krzcli Pi HuH l8cUe gezant te Ttséieran Hprtw ct ofHoi W de irertichtm over vvu voorg ioiuufi I e7 ietiing Xagm en verklaart dK rth blK l et plna heetaat Hu Hitcli i4 wloii iti èb provinele i rzell u iffwshenmo B tUJN 6 April part De Ukal Alaftcigw Iwfricht tift CaBmowice dat du sedert HepHiiïtwT onAn broktTi spoorwcgv r nd D van do Riikowina wet W tl OoKtMiri W f r heretf ld k n Wat allo ovwrhaiAtpwwiMm van Itockowina hun werk horvatten JENbVE ö April apart XH bladr n Iwve rtigea dat © en Puta tlteger hommen geworpen heeft boven Salnt Dlé Prio IHTWnm fi een paard zl n gedood EAMTOHCbRECBT TE GODDA ïtrafxltting van 7 April 1915 On teugd ll k melk tlodomuorgi n hadk i n xloti weder tww iiielkHtljlurB 3 n w Th Tl te verantwoorden wegeim IkH ten verkoop h tioii vau molk van oiidi igdelUke HMuenMiI ling Po gelulgc doBkundige d ï hoer I Urendel verklaarde dal het votg ail te beide güvallcn i el Ie iMg wa bwvonden ietuigw v Tklaarde dat de bekl J dhitctHir iH van de uM lklaridbtln Uu Ideaal vau welk Inrichting lelketiinelo de melk ondi ugd lljk wa Invondtni waarvow de afnemertt zl n bt keurd Ciet vorklaaft wi vernioeèBn ïtekIxm dat bot laag vt3tg 4ialt oatManidoor outrooniiog der imdk en door bijfo glng vau taptit uu lk Melk al bij de e bek ftiingctt oflen if kout bt een fnronen l o r volgfnK gel iiict voor Ilogiln Nov I9t8 wu naar get nwA deelde de kno Pi bttgonnm met karneimelk uu gelKurl het wet de volle nK k Pe arnbtiuiaar 0 M roquiMitotr nemend HiBchle voor bekl Th K f a5 lioete mbi U dkWHB hMhcanii tn voor J O whme overtrndïrig wa geoontttattiQrd nwlat op d i vorlg ritUng door i r df waarMhuwing wa goult dat la df volgend gwallfn niet anditrn dan hecMmtH zou worden gettiacht Xi M dagen h Q o h t e a 1 B Po uitspraak wenl bepaald ftp ai ApHI 1915 j VrtJ spraak werd getHiieht weffenn gebrek aan bewl jegen d T J A V d R en J v W alhier wie ten laate waa friegd dM aU aonder iHdIg plaatidiiiwijH la n coup 2 ktameliaiVden ptaatH gpnoa en In dm tr n toNten Inkwartiering Naar wij vernemen al morgen Dondefdsgavood oen dotachenwnt cavajefie Ier aieiicta van CJt 170 man op zijn doon ht hier oieraaohtcB an ziill 4e oavsleristen bij de burgers die daarvoor zija aaagewewn worde ingekwaftiard Nuttige Haodlwerkon Voor liet ciaiueo nuttige band werken zija te KottenlBiu geelaagd uiej A J Beuijn aUiler en mei T AlbUft Wad dliKtvpen i Boskoopi Do geowcnleraad zal aan üedeputw rilo Wen iwlahtsn du hij m bc sel is vbor oen Vtfegftig van de poldiers Neeso en Heijneveld litj da gemeente N U tl Reëüwijk 1 Bij de Zaterdag ten hulwvj lieer C Klarewdd alhier gatmidm ap n liare aanbesteding voor hei hoawso van een graanuiaaiderij roe4 btjbiboofend pak huis len behoeve van de R K eooperalieve landbouwvereeniglDg éilll t werd Ingeschreven door u P Macdanie alMer voor l SOe JV Bokhoven te Qoud voor 112 820 J Verstoep fiowlerak voor 112 800 Scheer en Karman Bodegraven voor 112 100 C Middtlkoop Oooda mor 113 650 W Wassink Woerdes voor 12 650 W v d Bas Wadikniveen voor f 11 700 J r Vrk WaMniveeo vwr 1 11 9t J Telegfrafiach Wealierielit vw bat KoninUqk Uetoriologiich iMtitnnt te DE BILDT Hoogite barometeriUnd 7529 t ürasiithnratnr liutgit atend 736 6 Ui SkadniiMa Venraobting tot den Tolgenden dag Heest matige tpelgk weflicht krachtige weatelUke tot znidcjijke wind tüdeiyk opkUreod latei wurwhyBlfjk wenr regen Zelfde temperatnar Vertrouwen der Fransnlien GENEVE 6 April part De Ber lijnacha Kreuzzeitang sofarijft In tegenitelUng met de bij ons zoozeer en bidlen de gealllwden een Te P in eni g ïgn Fransohen Cebn k in Pc n Hhiirg 1 0 UiHacb bot P H Tf tmrgscl e blad iw Ult dal du pri MFttMI i r van e I b iiiicbMen in Pt rirt iirg fauiumg wooa groot wordt l 4t UwHtattd ru fl lagurekta seti d r IwtvolkiHK ia trtmrig tm drc igt uog tretirigwr te worAn w nneor atralw gebrek zal ootatium NlotU rai AaBde a iiMMtri tn 1 hf t xeer lip vraag o het mogelijk zaj jn larmairiidtkUii au ie vo r n l l VMiwni MrfCTi i luoralitKwrt As twvolking i doolt K Mldrift voM dra oorlog Zepptiln gwignaliwrd fAHUS fi April Giikereiiavotid vw ëImm on ZepjWia blJ Duinkerken Torpfldobootm SlrsLXxeiD leirxcS Het Nederlandsch Kankerinstitant Het jaarverslag van de vereeniging Het Nedefland fa Kaakeriastitaut vermeldt d at de oorlog voor het iiieti tnnt groote schade meebracht De oorlog beteekende geen Rijks hulpgeld geen gemeentehaIpgold geen geschenk van radmm De Kon Academie van Wetensoh faad aan de Regeering voorgesteld 600 mGt radiam te koopen en daarvan oen vierde deel aan de vereeniging af tentaan ThanH is radium voor eigen rekening aangokooht tervgl de oortogstoestand die de levering van tal van benoodigdhedeo bemoeilpte of belette van een der Riintgentoestellen dat uit scheen te blQven de toezending gelukkig alleen maar vertraagd heeft De mobilisatie heeft intoschen do twee benoemde laborator om artsen ia s lands dienst gesteld en ben voorloopig aan het institnot onttrokken Het dagelgksch bestuur Vandevereeniging bestaat uit do heeren prof dr J llot ans voorzitter mr G Vissering vioe voorzitter prof W M de Vrids seor0taris J Frederik Bangert penningmeester J H de Bnssy 2e secreUns penningmoeator J B A Jonckheer dr H de Josselin de Jong prof dr B J Kouwer mr C J Pekelhariog H O Rebbock dr C W J Westerman Vflrkeas McR Hobrijfi OMt flit WoivKga A gHtmHi wm b vurwBoliting dat doorlirt iiltVw rvertjod van varkeu vttxtit i n olK m vort d prlj van dit arlikol Mil dnb ii l it bli kt wbttu nlot b t gi ifat M siju 1 vDuhoudt rs houdi n hun slaohtvarkewi vant m nnMm df l ooduiisohe blggun door In do boop dat spw dtg wwr ib i port naar l ogelaud en Puitwthlftnd zal wordtm l M g t0taaii Mgt 4 n ook lil d l Ntot lng dvr lU oriug sohiJtU t llgtpti op do innrkuti wurdt xoo ifofd aIm nliH aangf voi nl d 3i xporttlagtn iji ii sijn allerwfffii H opg4 i t maar du prijitt i van varkmHvlofHch bli vcu Vim hoog Uiyvwi de greQ n eebtorgn rulimxi lijJ goMlotm aou m ïm ih boorvn g iioD FKaakt Kl n tu viTkoopm tm wulttdit dat Nin o mlg prljMviTJaglog ia te verwachten Voor h lng rK Id dew toestand ook onvoonhfiig litm onijict Is zwr kldn do inkoop prlJz4ti ljii r hoog xoodat hint bedrijf ver van loonwïd 1h en wwrhiHd hen nli i i vn im in d tockoriMt hun oli BtAI t0 VHrllo 4m ïoker zoaden wHm tljdvll hun iicdrijl top zottw tM t V o o r V r b o d Hf t iiitvotTverbod van bruine boonen ült 2 H tand iM ingrtrokkcïi loodal dt flUvïwr van allu moorten peulvruohtra uit ZHand Ir lei MttaaU 11 oul u U v ur Vorliaw nd groot Im do hottvpelhcld hooi dh In dtt laatst w km In bvt Zuiden van Frlwiand n in bc N W vati OvcrIJM wurdt Djigfltooht OpkoQpers gaau van hnia lot htila on koopMi kc ttMchIkiMre IwovoeUM id grwt of kh in ti n flink prljBon op tte kw lit it wordt niet Wiaonrt r gel€4 M v koint HoluH tiruluite te korl vx or v nwiidlng lltH hooi wonH vooruauwJljk naar llaaeeit t vwvo Td alwaar Uh in pakken va 100 K d wordt gopertA oiti daarna iwar DultAcMand Ie wor don vwacMidon Men vt rwwht alg rt een in vi rluuid dk4 deatm koloHNalcn iiltvwT dat op dea K gra vnrkooping n bij wHk r hooge pri sen Builcn worden g44 oden Haat ffi n igeland T e HttMvkoIenhaitdf aar Honing h HoarUtn ontving oen wagonlading bri kettwi uit Duitwïhland In Mn daarvan was gegrift Oott Rtrafe l ngland Van d Zi Men BM idt om uil IJmuiden Het N l 8toom t hlp Niolw te IJmuiden bInnengekonH n bericht giBterennilddag op de hoogte van h H vuurtwhlp Maa een grookm Oultadim ond eeÖr geïlen O hel ben die echter spoedig In westelijke richting verdwwm Torp l ooten dte giflierenmtddHg ter ondersoek nltaloomden op geruoliten dat een luchtballon i i Moordwiik in zee sou sijn gedaald keer den h avond terug zonder den b ton ezien t heblten lUmu og onHn wh pen ontkennen even M een liichtwclup on no te bcbben Hot Htooniscbip Than giMereu binm ng iko ien is op KI grsdm S minu ten Doorderlfrepc en i graden 1 iniDuut ooaterleagto twee n en gepaaaeerd Het oipbrmgen van NederI bandela het t ader het iiodd Bedroevend en Zorgwekktmd tHMprmikt aiaatttraad px leM or A A U litruickeu m bel weekblad Van ott Mi tijd Uk gubeurunniuaen der laaL te weken voor xoover zij vtirbaud houden OKri hut opbrengen dft Aedt rlaud Kclie haudetiMciM u Wij neutralen alduH lM loogt de itcbrijver zijn gudoeuid en weuueu daar rood aan alleen ach eu wee te roepen waau r oam eigen t elaugen worden gnMihaad fjt ihil nu vindt in deu zeeoor V op sUwda grovere wijze plaat enkan door liet repreBaillo ntthl der oorlogvoerenden niet in htA luinM worden geveolttvaardigd Xdi al zLin de oorlogvoeriitdeu Imh op ichle vau elkander tot de omatigHte repruHatlle uiaatregelen g rucbtigd dit recbivaardlgl niet tu het 1 miu t dat zij hk i de rechten der neutralen wion zij nleU iieWMjn te vorwij I ten den tipol drijven j IHj toe daud der neutrale volken i be droevead aldu IfeHhiit prol btruyckeu zijn artikel de OuitMlie uiaatrt tn n ak a hem aieeda uiwr zorgwekkend Uoinmen geworpen naar Nederlaudacbe rtchepeii twee NnderlaiulHolM schepen aangelwudiua en zonder contrabande opg bracht iifstt NedtrrlandMüh dcblp eveneens zondi oontrabande in den grond goboord zoudur lierglng der Ijeiuauning d ailra In enkele dagen lijdtt nz handel m eclu epvaarl loown e n tiuwonderenawaardige veerkracht een ocuIralu Ntaat kan v verdrogen zoolang dn opzet diT oorlogvoen nden niet op de krenking zi ier belangen en rechten m geridit oui IncldenU n maakt iwit geen oorlog door veroutMhuldigingen ri iterMlke tu eoh p ikoiiiHt Bchadi v rgotwling kan veel onrortit worden goedgemaakt Maar allc M het t zijn gnngtm I e thana bcerschende spanning kan xlcb in enkele dagen opiOHsen n t nwel de inoldenton tots nuwm dau mag nieiiMtid iu ona land zijn oogen Blulteu voor hel feil dat d dag kan kofiien waarop onice waar glieid als zt lftftandtgu Hiaai iirifwffihlon ot Mi e eeoiwMUi wli tiüott kunnen vordornn dat wij ODD nlt t met wfli protoet tegen lid otiriyjht dat wij lijden tevred i RteÜon Aan het nonvooi hoe netelige maatregel ook Bal dan In di mtrU plaat nioottm worden givtacld üf 4 rg r daaruit ai voorikomwi zaliiii van onn afhangen inaar daarvan at do oorlogvoftrondwi niet liet onreebl lat ze legen on liegBan werkelijk voor iK bben Nationale Vrouwenraad Op 7 on M April wordl te UaarUtn gehouden de ll e AlgenHMie vergadt rlug va den NaUmiaten Vrouwenraad van Nederland VoorziiHler is uw vrouw H van Bie iiiaHljioans uil iraveiiliage Atgevaardigdi n van wti groot aantal veroenlgingeu tn dnt lande zullen di e vergadering bi wonen levaou wordl den li ten van dessw vepeenigingwi toegang verkond De eefiilo Uog is gewljil aan de behandeling van feu grool a ital aanwlaigen o a ove hel binnenland door de ie eorotaresse Mevrouw H IJoddaerl Schuurbequo t b liravenhago over hel buitenland door du proatdente het verslag dor penninguieeHUttVH Mevr Mr C M WerkerBeftu ur ie Ulreobi en dat van de arohivari Mo H J i ndt van Noolm Ie h UrnveulMge In den n inidilag bieden de HaarlwuHchu vereeulglug u een tlio aau en daarna voreeulgl uireu ïloh aau vm gt oeenHOhappelijken maaltijd 1 M avonda wordt een opcnliare vergadering g lioud en waarin Mevrouw Van Itiema Hpreekt ovttr t iichteu op maalMiappelijk en twonoiulMch gi4iied die heer K Ca iinilr rector van lutt Ned LytMHiui te tl Oravenhage over L e opvoedkuuAgu laak der vrouw in oorlog lijd en Mevrouw W van Italie van Imbden te Leiden over De taak van de vrouw na den oorlog DonderdsfEnMirgen wordt de vergadering vut den Vrouwi iraad voortgezet Onder niei r komen diw in bebandt llng de jaarverslagen dvr lnU rnationale Cointtéleden en wel van Mej Tb J van Aken te s t raveniiaige omtrent het Internationaal ctMoaltivoor vrouwenarbt d Innieveu dat v an M Weiumcouilté van Mevrouw San er H ldpkoper lo Amerafoort over den at rijit iog4 n den handel in vrouwen on tegiti de thibbeie moraal van Mevr e M v d Pijl arts te atlravenbaijfo over de VolkHgezondheld van Mevr Dr Me4ta H Jaooiw te Anirtierdani over Vrouwenkiesreclit Daarna kontt In Iwhandellng het voorstel van dm Na4lonaUm Vronwenraadom den IntemWicmaUv Vrouwenraad te verso knn oen oventoht te verkrijgen van fe organbiati 9 vim het Roodo Kruin in da verscMMeitide landen Ten fliotte wordt voorhiiing gedaan van verslagen van een aantal leden van aang stolien voretmlglngm Genengde Beriehten Poging tot moord Met Paachen ontmoette W F S t Breda op de Jan van Potanekade a n vroeger meisje A F Na eeo korte woordenwisseling dnwde bg haar naar den waterkant blijkbaar met ei doel het meisje tn het water te doen vallen Ëea paar vriendinnen trachtten het meisje te helpen doch konden haar niet beviyden Op haw hulpgeroep kwamen eenige militalijan toesnelten die het meisje ontzette enS vastgrepen Deze is reeds naar ijet Huis van Bewaring overgebracht i Men meldt 0ns uit Hoogeveen Gisteravond ïa in het nabnnge Echten een formele veldslag geleverd Ëen troep jongelui uit Zuidwolde wilden aldaaè de boel op zyn kop zetten waarran het gevolg was een snij en vechtpartij De marechaussee s juist daar ter plaatse surveilleerende grepen spoedig m en losten eenige revolverschoten na eerst met den sabel gedreigd te hebben Een wagen met vele gewonden werd naar den dokter te Ruinen vervoerd echter bevonden zich geen ernstig gewonden onder hen Ëen der belhamels A S uit Zuidwolde ia gearresteerd Km noodlottig avontuur Maandagmorgen uuitilreeks 5 uur zagen twee poUtieag iitcn voor een perceel in de Vrolikslraat bij de LlnnaeuuHlraat te Uit bel ingt telde onderzoek blwk dat te man uit uien dakgoot was gevallen Wal de man daar echler kwam uitvoeren is n n et opgehelderd l len paarpurcoelen v Td r heeft i en liewoner welgeftUMiaiJu gehoord doch daar vU i verd T niels voor In hel volgende porce l waar de man hiiuienging lag een juffrouw tu aia en Deze midden in dennaelit eu haar onlH 4 end Aohkiat lendiï x gon te glIU n t c iiian Ih daarop veriiM ede ijk inderhaast g ivluchl en lieeft bijhet volgend perceel zijn evenwicht verloren Ubld Nader wordi gcnielé U1 landwecrman He Zondagmorgen in do VrohjkMraat gevonden in nadat bij h nachta uil dakgoot ter iHMgte van por el 44y tfeodgevallen watf i de B jarige Ongehuwde M uil Arnhem die te Hoofddorp in garnizoen lag Hij wan vroeger in een der huizen op die hoogte koHlganger RfVweeBl en kwam nu in t e eltonken toiHtand weder daar terug Op éen oldiT van wn aangrenzend peroiH waarlu in bij langs den dakgoot gegawi was to m inen heni txiiw rkt had ojMmde hij H n kaiiK r waar etn meisje 1kT doch l ooii haar zijn voronlschuldlgingen aan toen hij zijn vergimtng bemerkte leiH liUar kwam bij echter terug m lued pogin n tot nadere kennifltiiaking waarop di liewoon U r naar beneden vi lichtte De man wilde daarop lang de daken Ontkomen doch na een eindje door de goot geloopen tn be lien viel hij omlaag met het noodlottige gevolg MatvwMtittn Nader nxUH men on uil Gulpen beIrelfendi d arreelatio van den postdlreoteur J D dat die malvernatiitn waarvan do dlredtHir vwidacbt wordt zoiilen Zijn ValsPhheid in ge chri t m en verI duistering vennoedeii van mn bedrag van niet mimler dan f20 ft f30 000 Do powUHnxïUHir moei n eds eenigen tijd do xijn groote uitgaven de aandacht biliben g okkcm 3 jA lsriDBOTJ W Vennoeddin uien dat de mond en ktauw H rziekto m de omstreken van Irfidinaan talneutMi ws In enknU dagen isdl govretwde zieklen wi er uitgebrokenin een viertal lallen te Kijpwetoring ouivi tende een kleine 200 lukg vee Kengroo4 de la per motorbotk naar hotalMiltoir ie l idm vervoerd om aldawr tewordim afgfntsakt I e rest 1 ter plaatseg dood en iM graven Vad Holl Mij v Landbouw De 94e algameenc vergadering van de Hollandsoho Haatsehappij van I ndliouw ud op 29 April v ni 11 uur gehouden worden In bet Amencan Hotel ie Amste sr dMtt Aan de orde i oa bet voorstel van bet hoofdbeatuur don Iteer U Broekema Ie Wagraingen te benoemen tot IKl van Iverdlenrte der Mij Aa reorganinalie van ft H CentraalBureau uit het Ne rl Ijmd i ouw omil in te leiden door iM Hoofd b Btuuraiid O J A Van Genderen Stort hii standpunt waarvan de Rogeering uitj al tegenover dm l andhouw bij het ia beslag nonwn van LandtKhiwproducten of het Invloed uitoefenen op de prijzen daarvan in te lelden door het hoofdbertuurtdid K Ca De Boor bespreking van de controle op de leve nng der tmikerbieten in Ie Uddan door da bootdbeMuuraled H W Kfihn m V KruBcfnan Weest spaarzaam h q het gebruik van stremMl De Rijksauivelconstilent Voor N Holland de heer L T G Scheg schrijft Van den directeizr generaal van den Landboaw ontving ik een schrgven waarin medegedeeld werd dat als gevolg van in het buitenland nitgevaardigde uitvoerverboden van lebmagen en lebpraeparaten sich bezwaren voordoen met betrekking tot de voorziening in de benoodigde hoeveelheid grondstoffen voor het stremselbereiding Het is derhalve van het grootste belang zoo zuinig mogelgk om te gaan met den thans nog aanwezigen voorraad Door de Regeering wordt al het mogelijke gedaan om een stremselnood te voorkomen Het is evenwel de vraag of het gelukken zal de grondstoffen ingevoerd te kragen In ieder geval dient geen enkele inlandsche lebmaag voor dit doel verloren te gaan Of hiervoor in deze Srovincie de noodige zorg wordt geragen is my niet bekend Onder deze omstandigheden is het voor ieder kaaabereider een dure plicht zoo spaarzaam mogelijk met bet stremsel om te gaan Ik vertrouw dat vela kaasmakers dit reeds in meerdere of mindere mate zijn gaan doen Ongetwgfeld kan in t algemeen met minder stremselverbruik worden volstaan Zij die thans 25 a 30 gram per 100 K Gt melk gebruiken zullen vermoedeiyk zonder te groote bezwaren te ondervinden die hoeveelheid kunnen verminderen tot 20 gram mogelijk tot nog minder Ëen geleidelijke vermindering terwijl er goed gelet wordt op de gevolgen schynt mij de aangewezen weg om zonder gevaar voor bédrijfsstoringen te komen tot het zo spaarzaam mogelyke stremselverbruik By gebruik van minder stremsel moet de stremtemperatuur wat hooger genomen worden Ëen niet te Ideine hoeveelheid zuursel of lange wei zal het stremmen bevorderen Al werd de stremtijd ook met een 5 minuten verlengd zou dat geen bezwaar opleveren Ik hoop dat de kaasmakers in de fabrieken of op de boerdergen er een eer in zullen gaan stellen met een minnmum hoeveelheid stremsel een goed product te maken Voor mededeeling van opgedane ervaring in welken zin ook houd ik mg ten zeerste aanbevolen Klnara st l hegentle Hollander on Fidullo Begin Mei zullen te Rottenhun opvoeringen van Fliegend Holl nd r en Fideiio plaats hebben onder leiding van B Diamant Ëduard Vorkads over zijn plannen Wij lezen in hot Holt Nieuwsbl Wij hebben dbn nieuwen directeur van hot KotterdamsclH l oneetep3zclBchap naar zijn plannen gevraagd In den loop van oen aang maai en belangw€4ikend ge8pr 4 £ liel volgende van hem vernonven Ik meen dat elk looneelgezelschap in Nederland mita goed geöxpioiteerd hkM rendeeren Voor muzelf heb Ik tel b wezen in Dtm Haag Zonder eenige sub aidle heb ik ni4jn eigen geselschap daar kunnen In stand boudtHi en Ik heb dawbij nooh financieel vortrouwwi noch mijn kutE titluaieR verloren Integendeel Naar mijn opvatting is tot heden all tioone Jex pl 4tatie ainateurlbch gieweeet iiwn l w t de kunst en de zaken eigen lijk nooit goed nit elkaar gehouden Ken tooneelondemeniing Ie eeuk zaak al allo andere zaken en briioort ook kauhnannlHcb te worden geleid Mij is lii4 onderling geooncurreer van on e gezelnohappen aitijd voorgekonven l zijn een noodelooze versnippering van krachten en een vermoellng van talenten Toen ik boorde dat de heer Van Kywten er over daobt aan hel einde van dit fielzoen de tttrectie van het Rotterdonische To meelg zel ohap op te geven lieb ik hier de gelegenheid fftwlen om één van nit illuaieti te verwezenlijken on weer een groot gezelschap in de voratandigfl combinatie te betrekken Versta iih goed het Rotterdamsoh TooneelgezelBchap blijlt een zaak geiïeol op zichzelf maar de dwaze omourrentie op één avoiM in één atad door hetNederlandlsche TooneeJ het RotterdamM ge zelsobap en de Hagheapelers bhjft dan uil Bovendien nm Ik voor het bezetten van een stuk geen voldoends krachten hier hob leen Ut die van de Haglw pe tere en omgekeerd Zoo krl tam vertooningen aan dbn sch voldoen Ook het Nederlandsch Tooneel zal hoop ik in dezi lfde werkwijae willen èt l Ik doe ÊMTtom niet leto boitenffewoons In alle groote landen gedaan wat ik nu doe 1 Ih4 rmnltaal vaa artiatiek m ukHi nitn vln l Subsidks vraa Ik niet Ik ben al de dood Toor mboidk I Dat gaat temakkeliji en dat is oanM Ren laak die niet 1 xtcbxeU beataaa kao beeft geem reden van bestwa balariaeen drukkea vraagt u Inlegen4eel Als de nw die em toooeeloadernemiaa goed expMteert ii belangen begrijpt aal hij zijpQ oMfdenrerkers goed be tatm dsn 1 de ateutmiog goed dan wordl er niet gemokt dist kaa hij eiscben stelIflD dst z goed UI da kleereu utten en dergoUl Ia wat nu apaeiaal Botterdant betnJt Ut ga Botiordant xpMteerea MMata h t moet ea nog niet gedaan is De oMg Igkhcid dat wu stuk loslaat er lach in 14 dagea maar tweo of drievoantellln van gegeven worden zal dan uit zijn Is er een uk ihi Rotterdam zteo wil dau zal bet dat riken avond kunnen alen in den Grootiea Scbouwjiurg of in Tivoll Ook de TlvoH Schwwburg ia in bet epeelplaa begrcfiea De hoer sn Bleoe zaj de mi en het looneel laten opknopen en ik el mijn eigen decors Stukkoi voor een kMne zaai geëigend gaan bij voorkeur ia Tivoli die voor oen groote saai bijvoorkeur in de Aert van Nesatraat Abonneuienhin met at bun verplichtingen acfaif ik af Ik voer een ooaponHt 4se4 in waarbg d coupons g dtgsiju voor bet Kotterdamaoh TotmeelgeoelBc ap en de Haghea ers óók zeer wsMWohi lijk voor bet Nederlandsch TooomI Zóó is het neuwn van coupons altijd zonder e nlge riaioo De gauenetelling van hel RoOerdaBWoh Tooneelgezel cbap zal hoop Ik z66zi dat ik alle goede krachten behoud Ik heb at aau de zaak verlxMiden natauilijk mevreuw Van Eysden dan den he Da Jong den beer m mevrouw Vcsrvoomen met de anderen ben ik nog in onderhandeling Ja natuurlijk ik sou er zéér grocrten prijti op stellen mevrouw enden beer Tartaud te kunnen reMgageeren Kn Poolman en Chrlspijn Het gezelacAMp zal hoop ik niet ve vet anderen maar er k Hnt frisache stuwkracht In Ik ben overtuigd dat ook fai Rotterdam allee good mardieeren zal Naar Indië ga Ik dit jaar niet ik heb er nu geen tijd voor maar ik hoop er het volgende jaar zomer heen te gaan en voor t vervolg zou één dor gezelschappen s zomers voot een paar maanden naar Indlë kunnmi reizen dan werd t voor de danM en heeren een vacantlereisje en Indiö kreeg iets goeds Wat overigen mijn RotlerdaniBOhe plannen betreft dezer dagvn zat ik een prospectus met uitvoerige inllc4itlngen verzenden De heer Verknde doHde ons nog mede dal hij voomemena i zich als acteur gaandew terug te tl ekken m zich aan het regi8 eur chap te w jdwi De ho rfdregie voor elk der gozelachappwi voert hij zelf met de hulp van r seeura die leder aan bun ta naar hun kunnen in overleg met hom zich zullen geven Stadsnieuws GOUDA 7 April 1916 uitvoering Arnold Spoel Kaar wij vernemen aal de gemengde Mngvereeniging Arnold Spoel onder leiding van den heer U J Spaanderman in de eerste dagen van Mei een uitvoering geven van een tweetal Franaohe koorwerken waarvoor door aolisten van naam medewerking zal worden verleend Het brandalarm toestel op het politiebureau Dezer dagen waren w j in de gelesenheid op het iwllUebureau allder bet loeMtel te zien dat van gemeentewege Aur door ie AkUuogeeelleohalt Uix Geneet Ie Berlijn vertegenwoonttgd door den h6 Fh fiohut Ie Aniaterdam isgeplaaut teneinde bij brand de bedlening èer atoomspuit te alarmeeren opdat deze terstond kan uitrukken Naar de heer Sdiut on bij dedsmonstratie van ilece braodalarm inriehting Mededeelde is hel voordeel vsa dit soart toeatelleo hierin gelegen dat alle mogelijke storingen die ziofa kunnen voordtten n l breuk in de leiding ol een defect In de leiding aulomatUch worden geineld op de plaats van het sohakelbord en dat de aJarmeering niettegenstaande eventueel voorkomende fouten van de geleidingen tooh ven goed werkt Ten einde de wecking te kunnen verklaren weeë de leverancier ons op de werking van een gewone eleotrische schol Vanuit een element Stroombron gaal oen geleiding over een eleotrisclle schel on een drukknop naar de stroombron terug De stroom gaat door d w z do schei luidt wanneer door den drukknop de stroomkring gesloten wordt Het is duidelijk dat wanneer do leiding ergens gebroken is het niet mageiljk U de schel te doen gaan Dat dit wel het geval Is hl de hrand alarmlnstallalie komt dutrdoor dat van ife aards als hnlpgeielder gebruik gemaakt wordt Behalve n 1 dal ledere schel met de daarop volgende op de gewone wijzer verbonden is is iedere schel ook verbondni met de aarde In de plaats van een element heelt het toeolel aan de braodwacht een magneeUnductor als stroombron die telkens wanneer de kruk gedraald wnrdt stroom door de leiding voert met dit onderachekl dat de stroom vanuit da centrale het eene nxvient van links naar recbl gestuwd wordt het andere moment van rechts naar links m la beide gevallen door de aaide naar ds magneetiiiauclor terugkeert Deie veran Karabergen Uoodcrak voor t il üJO C Bontenbal alhier voor 111 783 A V d Wal alhier voor 111 866 l Ro t iouderak voor 111 500 J v d Beiï tinuda voor 111 75 U A Vir lieek en v d Berg üouda voor 111 900 C Van Liwuvien Nieuwarkerk a d IJeel voor 111 S30 C Verweij en H Verbeij Boskoop voor f 10 J90 De guanmg zal later plaats hebiien De legrootlng an den architect was I 11 700 408e STAATS LOTERIJ 2 KI TraUung t Woenadag 7 Apnl l iij n I 1Ü00 152 71U0 1 1H77 laaijl 1100 Wö 17875 l iOU 5985 7U7 201 6 2üll2p I lUU tUli5 6377 73tlU tU7 2 UMB 12808 18847 Prijzen van f 30 116 15 260 aab 407 147 504 IM 72t 7J4 70 8ttb DU 1129 1161 1237 1247 1501 15 5 1594 1007 1752 1ÏS4 liikl 1622 l 4j lasj 19t2 1997 2007 2UJ4 2141 2U2 2140 2150 2211 2017 22 1 m 2891 2433 2490 2515 2524 2062 2570 2600 2620 2627 2631 2695 272J 2742 274ii 44 Ï772 3774 asüJ 2 1 13 2S78 39 2971 3 93 J057 cl B5 30t S122 S138 S186 8266 8299 3S50 UW 03 3106 49 3473 34S8 3495 349 1500 3508 3509 3518 3536 3513 568 J649 3681 3718 3721 3782 1 04 3845 i9ai 3926 3941 3979 4020 4042 4077 a97 306 02Ü 675 77V 791 9811015 IS38 1432 1728 17 fi 1952 1955 207 2100 3 iü 4 555 752 964 1260 1699 156 1 7 8 17 lOSü 15Sl 175U r i 9 2118 2153 2565 2724 2861 3090 33H 3499 ssao 3882 408 1 4099 4106 4110 4137 4192 4328 4232 1281 4290 4304 4316 4331 4328 4 62 4376 448U 4521 4510 4562 4576 4608 4626 466 46W 16b9 4666 4681 4684 4702 4706 1711 4761 4800 4811 4867 4875 4950 4986 4982 1967 4973 5017 5059 5152 5168 5197 011 9 526 5 J 275 5 5309 5421 5473 5499 ma 5513 5046 5685 5691 5754 5784 5799 5823 5846 5873 6937 5930 5944 59515989 b m 6008 0086 6094 6105 6203 6274 6378 O ti l 6 107 6321 6348 6339 6 164 6 9 MW 66S7 6M8 6SM 666 66 R 6669 67211 6729 6714 6741 6747 6755 677J 1 788 6793 0795 6806 6814 6824 6853 6868 6988 6992 T006 7013 7106 7146 7161 7162 7173 7205 217 7264 7278 7286 7288 7 345 7182 7407 7110 7137 7185 7606 7S 8 7517 75W75t l 591 71 45 7686 7711 7713 7755 7778 7781 807 7827 7935 7917 SMI 8066 8086 8087 8092 8109 8119 Ste 8258 8268 8277 8389 SII06 7 8388 8865 8164 8417 8128 8452 8181 8535 8551 8 72 8598 8822 8644 8685 8691 8697 8711 8786 8756 8777 8787 8805 8M31 8871 8888 8906 8932 8978 90118141 9177 9197 9304 9219 9234 9271 92172 9285 9 Ml 9M 9404 9W5 9428 9435 94379444 9451 9ia 9631 9 546 9586 96S9 9 40 9729 97 50 9777 9796 9829 9846 9 66 9869 9873 9900 9971 9979 9991 10007 10026 10116 101 54 1 17 10208 10222 1036 10267 1027O lüilSl 10296 10152 10376 10101 lOlü 10461 1 M98 10556 10574 10683 10717 10868 10879 10902 10958 10977 10983 11097 11098 H108 11113 11137 11160 11162 1121811274 11277 11891 11300 11S16 11321 11878 111 57 11 M6 11556 11608 11640 11661 11662 11671 U719 11736 11742 11764 11773 1185011897 11911 11912 11927 11961 12032 13055 12068 12078 13108 13126 12174 13246 12257 12285 12W7 12388 12469 12481 12516 13 534 12587 12611 13614 12620 12624 13636 1386812676 12718 12727 12742 12756 12606 128461284912869 12870 12914 12920 12930 12953 1296813041 1S07S 13080 13082 rl091 13098 1313118131 13116 IIKW 13188 13306 13283 11240 18268 13268 13296 r 14 13858 11370 1137218371 11420 18431 13466 18470 1 3491 11518 18 21 135 36 18 660 13556 18561 13 678 I 726 187 7 13767 13776 13779 1 179 13917 13938 lio 14060 14060 14076 14081 14083 1411114121 14186 14197 11201 I18a6 14212 11237 11287 14330 14177 1440 1 14486 115 34 14618 14642 14 48 14717 14741 117 64 1487014902 14927 U939 14954 11989 15022 16033 1 6065 16080 16102 15160 15218 15352 15355 15447 1M55 11174 1M75 16548 15663 15576 15588 16667 1780 15821 15826 16839 1 6985 16001 JOO Vi 16 6 teOM 1 6 16085 1609216101 16139 16116 16150 16158 16201 16206 16253 1621 1 16T25 16317 16187 16112 16441 16480 16191 16513 16640 16575 166 19 18686 16809 16a61 16916 16922 16958 17 K17 17014 17020 17036 17066 17101 17172 17191 171991720017111 1733T 17403 17134 17442 17463 17511 17540 17571 17695 17601 17 40 17663 1767 17724 1778J 17756 17TM 11776 17778 1778617811 17617 17816 17861 17912 1802 181 18096 18160 18207 18247 182 62 1826918317 18409 18l 16 18442 18469 18172 18611 1856018592 186 14 18615 18667 18680 18692 1869318736 1B744 167 67 18819 18625 19061 1906619061 19099 19139 19160 19193 19195 19202 19258 19284 19296 19399 19475 19500 19667 19603 196 62 19674 19680 19711 19776 19778 19844 19848 19905 19922 1S92S 19966 19978 20012 20047 20067 20161 20127 20183 80140 20172 20216 20225 202 63 20246 20274 20276 KtiM 20168 2 K 83 20389 20441 2W67 8 516 ai675 20603 206 M 20621 20674 20700 2073020768 20759 20804 20848 209O4 20014 2097120990 2s klasse Ie IQM no 16939 m z 16929 MARKTBERICHTEN WOERDEf 7 April 1915 Aanvoer tét kaasmarkt 203 part Goodvche kaas Ie s f41 a 144 50 id ui 2 s fd8 a f40 id id zwaardere f 44 id id Rijksmerk f 43 43 AUea per BO K O Handel ng Laatste Beriohten Aan het WesteUjk Front PAEIJS 7 April Het communiqué van gisteravond 11 utt meldt Op deu reganachtigen dag maakten wq vry belangrijke vorderingen ten oosten van Verdun waar wg het dorp QuasaiavUle en de hoogtan welke de Ome beheerschen bezet hebben Zuidwaarts zijn wij nog verder vooruitgegaan in de richting van Marzeroy en veroverden nieuwe loopgraven bi Ailly n in het Boia Bralé Gevangenen deelen mede dat by de laatste aanvallen in Woëvre achtereenvolgens ze Doitsche bataljons zijn vernietigd Zuidooatelgk van Hartm nMweiler veroverden wij een bergtop en rukten vooruit voorbij deze hoogte en maakten gevangenen In Belg LÜIKSGESTEL 6 April Part In de afgeloopen eek ijn aan de grens met minder d p 3T Belgische vrouwen aangehouden die er hun beroep van maken behalve petroleum en brood ook brieven te smokkelen In Lommei zijn zij allen ondergebracht en ttee dagen gevangen gehouden Daarna moesten ïij een boete v n 6 francs betalen LUIKSÖBSTEL 6 April Pitrt Uit Lage Mierde wordt gemeld dat door de commandatur van Turnhout strenge maatregelen getroffen zijn om het passeeren van de grens tegen te r n door dienstplichtige Belgen Uit verschillende Brabantsche dorpen zijn verscheidene vlnchtelingen naar de Belgische woonplaatsen teruggekeerd Aan het OostelUk Front l rUu U l 7 Vpril ulliuoil W ö Hlijk tan dui iSjoUKB hadden giaurou kleine gevocbU n planls lu üo oiugoviiig aii illariaiupol Ludwiuoca on csivaria lu do Karpalbeu zolteu wij op l April 011 olloiiBiol ovt r hel golioelo iroul uiel rtuoci voorl OU wol vau Barllold lol on mol den bazok pae Vooral uiaaklou wij Iwlaugnjko vorderingen btj don Roetokpa waar wij o grool dool vau ile iRirgkam vorüvoideu thize voorbood zijii de borgou overgelrokkïn ou bebiwn op ik awuielljke lielllugon Suioluik ou Orülzrou £ka iM Zet Allo pogiugou dor ÜOHlourijkors om lu enkele seeton u in do Karpathen ons olteneief Ulgon lo gaan zijn luisluki Do aanvallen van dou vij and wordou ailo otidoi gnxito verliezen voor dozen afgeslagen I4 üostei or verbrandden bij hun lorugtochl ilo bitiggon OU loVL urfiiildilelon li pöl8 lu den loop vau dou dag maakten wij IU do iiarpalbou 20 olficujren en 1500 man gevangen lu do ftudoro socloren lieblwn kanouuades OU lusUlades plaats gohad lei wijl versaluUonde vorkouli4igBoperattes v er den godaou Hel vorvoor vau do kriJgHgi vaugeuou uil l rzeui sl naar bol binuoulaud Is ihans gero d gokoiüeu In Przomyrti ziju gevangen enoioon negen geni anls 23Ü7 oflieioren on lli8 0 inan bolialvo do govongenen dio ni lie bospilaltm op bet oorlogstooneot zijn gobleveu lezaiuon 6800 zieken en gewonden 129 OoBleni ijksclie geneeshooron 111 100 Ooslonrijksulio boepilaalBOldaton ziju aciitergelalen oiu dl zo lo vurplogi u Hel totaal van de oowoie boeveelheid bullgmmakl oorloctuialeriaal Is nogwlot vaslgesU ld Tol uu 100 tolden wij èUlsuioer dan 900 kanonnen waarvan eetvele uog iiil rtokoud bruikbaar Klkindag ontdekken wij meuwe muniliedepMs m oorlogwnialerlaal Tal van kanonnen gewerMi en inau H inal worden door de UoetonnjkorH in d San geworpt n Moalrogelen c jii genomen om doae op liliaUin g KOMK 6 April Part Volgens do lioroale d ltalla landden 1800 luan Kn gelscliFranHolio lrw poii aan d Azlali ioho kust d T Üardaneiteu SSij wardwB echter door do Turki ii snaahls ov trompeld on lu Jon pan gohakl Wij lalon dit berlolil dat van geen zijde ofriob et tw vo tigd wordt voor rokivhig van bet Ilaliaansebe blad Faimseemonten in l lultschland GKNèVl 6 pril Part Volgens tot fmanoloelo blad iw üaiik aijn m bet e r te kwartaal van 191S 1682 lailliMeinonlen In Dultachlaud uHgoafo akeu lit cijler spreekt des te meer daar voritchi ld ne zaken slnde Is t uitbreken van dCn oorhsg werden stopgsact en velaachulAelscbers geduld hebbtn betracht KMMUod te ayriü Apnl Part IM Syriaoho PARIJS fc corresjMMidteiit vwr tcimpa Mbrijft aBn Aijfk blad het volK ide Hyrifi ticfit ut tu l ruM n in hft scbnlctx wlod oadtT DimM Poeha Om dtt te luuiilhavvn wordiTi overall voo H OTeidMi militaire nnatrcgelm getroffen De bevolltiD beviodl zich ia zulk atm treuri eD toeHland ilftt ondank de otfi r f gemütitt voor petnido ovwwinnmgwn ién gcdaofatf txn beKi lt nauteiijk d TerlAftHÏng Z0 zullaa mat èe aers éo Umè imiegun He hua dcüf h vrij Mng belooft Dji mal weet dit