Goudsche Courant, donderdag 8 april 1915

io 12T5I 54e Jaargang vtjaod te veriogen l e v IjmmM vhMt nturde a a ilf wuffveer mc dffe gnk n al Mv ra buta a Bn énr ulmé Ut richtim Vaa de aoder erlae looaeeMi vatt aieu te VMmetdes TarktK Van nuttsebe ziJAp wordt uit C m m tino iel g4tii dd 1 e Staatiwiouraat h lt twee owloopig Mv 4en afgekondigd I oor h eertiti wordt hel ininiaterie van oorlog getuaohtlgd Hlndiu op ht4 oofwhlüi aarop M dit noodlf aohl voor de v rd xNglng van bet rijk n de baodlHkviiig der plaatselijke orde alle buiten dntt lailltairen dknoi valhwhrn tot wapes dragen iu alaal atjadn maonvn lahegrepeu de 19vn au iarlf o wier oproeplnf toi dttaver nog nttH noodtf werd g aobt on k r d wapenen te roepis l iweede wet verpllcirt liwt het OOg op den oorloffMoeataod en onder voor waard dat tiet talnlMerie vao oorlog sulk noodig aoht alle vluatlteling u UM dffl krl hp dteafit n wei Im i tfe reedo la Turkije kwanwu alz ook beo dk 00 10 Tiirkiji tullen koown m lot duaver van le krijgadtenat vrij waroo Zulke vtucb eilngen kunnen drie uiaandw na hun aankoniM ouder d w ihi wordn geroepen doob aieobta voMr ao aag 4 mobtllMUle diiurt KrQgivciTlcIrtliigen ttr Zm l f uoriog ter zee I 11 IxKMWn wordt gemeld M Q pvt der llrltaalw liaodHtMdïepen di door ItuUaebe Mtderawwlra UH altdton o a gvtnacht in dn waik téadtgeadi 7 April toont aan dat d oo weidi d niiwit mu iwHVolle Im geween voor de iiultaobers itiet ultaonderlag van iin at dert bet begin der zDog wai 4i blokkade toen alMbta 5 nohepeo waren tot zlnkmi gebnwbt met eeu totale lonnfwnaai van TSjlH ton la deze we k zijn oohter met loeer dan fi kWne vlMMCberavaartuigeii tot alnkMi g hratbi Riet i 4 a lutale lontummaat na JM tona In wHtn wil van de vermbideriog vaa vertri4keiHbt aobepeo wegene de I saarhdagen xljii la Itet geheel KedurMtdo kt afgeloopen wenk IStH4 z e e a toomeobepeff in de havMM van bet Vereeolgd Koainkrijk aiigekotiien en v rtrokk Scldp la de lurbt gcnrlogm v Volgnui tierlchton uit 1 oden la ila irawh r Zarina in tb Noordaee la d luebl g vlogen Mm wimH uiet of dll bet gevolg In van getroffen zijn door eeo i ir edo dan wel itoor bel tootm op ero litlJH Segeu man van di beutaAoioff irorden VI riulm koahi Albert vu Bolgt Kmung AllH rt werd H April 1H7 t ItniM getioren uit Philip graat vaa mmpÊaÊmÊmmmÊÊÊmÊmmmm mmmÊmÊmwÊmiÊmm en hi voflk bruogea acw tleorgea Mor a ant Kilipa bad ook poedig vriend nebap ge idoien inH Onno buren eo zijtM relNverbalco braohtan doo zleka la vt rvoering OfHcboon b 4 thana wlaler w w ba l iiM n IraaU dagen en ti kma al de ton em weinig mheen droeg hij d on ellng in zijn armen naar bineden waar een rljtulk op b n wa 4rilo n liet bij lieiit fraaie toeren door de oioHtrekm der heofdatad maken In lange jaren ha4 Odette zieb niet zoo gelukkig gevoeld al nu tet hel iij k u van baar broeder r D0vee ven cfat mrA Zij droegSzyoen weldoenraa OMle groote dankbaarheid t e eo wIldM niet HiiNiaan hR de vraag of dit alk wH ktin duren 1 Het wae Wr n oidi oaoe gniote te b uriteltliicJ toen nilpe haar dien dag van zljn fphanden zijnd vertrek aprak H nog ul t aan t orgea kte xlj laat hfl hem paa bt uw f hetdafawM vernemen hel sou hen l zJÜ geluk bmeRAn k heloot n dat gaarne kUmk m antwoord maar U er In het geheelnUu dat ik voor zijn horatel zou kunnen doen f Met mij iWioett gfj g eii oniwi gen te gebruikm Ik at zoo goed alaalleen Op de witHJ en bedt vrij watmeer dan Ik tot injjn daffel levwi behoef Ik zal gew grooter vuldomlngkunnen wnakm dan floor mijn grid bmand 4b gecondheld te hebben weergei i Wordt vervolgd BtB be Id 4 r w rk ltjkh lil lij hpbt Lwr diiBviTBf incer aU uw twrw cK l4g oo Hiog zijn wrble lff alihajiM i w opmihtc gf o l lik iM ii zijh Hp ie votfr u Vaarwel IhtaB w dBt gij bG wonacht n wt rt wel du dra dag waarop gij tol anhoop gf lrevMi loookt worden gU u tot nrij kunt w nden ala lot e i oedxT want al srhMdffi MM vowuw W k lan e w lm uiwT nog dot dit onae ver n hf Irnd f levpnawf fwi fl v rget mJ ik nooit I 7iï i m èp ietn aittvo dpo maar de V em Atoku hl haar keel m lnj vpriirt haar xotuior mb t Kim ok iijn hart blocéde atftof ht t noe4t w d T ffpmwn xoa FLFOK HOOi IJaTUK Onöo had Vïvl troo it gi put uU het 1 1 bijzijn van Kijn vriraid maar hardnekkig w Eg rd eentgpn g WiJkfn RtiHin van hnn am tp nempn om i niptiwcn wwrkkrlnff te twginmv 4iMll a Mareello neg bij mi tfax jA i pfntnte pnr kite li u nMf ft is femüoi uo rk i K giM st4i vwi 22ü to 2 2 pfffnnlg Hrt tw h M tnMiHmi Iwew in u nrijl iHl wn jMr rlcdm IIHJI phiwlg wa I eiOTm xl vu 1 1 S op 12 1 p niiii par Mate anilrvilil Uti Ul nK k yn HA op i 4 phanif IjrMeKm la l tH 0ate imHIiprja li 4 Mi iD l oM 36 plfnal ÖMinMt volsrü Titak Allun loiii i n Bromliprg aM 10 p Mil i ir in M Wmth fc priji lumdira W m a f MMrtc Wil Vftn kotonlait waren ging de koffi van Xll T p l l l oMt l m Hl lOTVi rijm B fes op W 7 i M De pMro teiiioprijN y 0UvAiiM ooMangrlJk vprttooRd vao 2S 0 op JS 7 pimnHt por lll ll r 4 n iikttr lo vao M 4 op M 7 g 9M ii OM la vanv 7 op a godaald Htm kot Ui tv ïaii 3 pinuilg op 1 1 pm kilo liniinkolinhrhHÜn raa ltfi l UM Il plffialg por kllo Hh oorlogMooDool la do UarpatlMii Nu de KarpaÜMo la wo boogo male do aaiidaolit la boatag mnma pwft dn Krouudlocig de rolgnido liaictirijriog yau li kwacol van d grooUu ala Uoor d onlKcaaiibaarhoM rau bot mriiln vormm dn Rarpalhin ran dn noolll o oor onfn mM lm IM karaktor a bel laniwii i liapaall dw aard van rijd Mi ii hoort HteodH w iv df uaiueo va i paw xu dlii HO liuHmgtnroon Iwlaugrijk tlin daar xij ibt w4 g D vopint waarop grootn raTwiinaaiiaii kuonoa wordxa aangovowd t dvr MaugrlJkM paa In UwoMoHJkr karpallMt ton Znld Doolan an Taniov la do iMrotrada llodda pa waaroin oo liwlg gmxinm wordl Hm do wmlolUkMo wog ovfr do Karpatlim dw van Noord Wnit naar üuid oM loopt la do llMOok rpaa die nun ttiano ook viwi boort noiimm u waarom nwda ovnimna bevijnivaohltw bi Iloor dmo pa loopt dir i rwng van l intnYg naar Dnhriwcaln Hy Hgt in wi r p U li i prooiiw zuldtmjk vao Prw in llrin maal liolibon do Ronaiio rond imilwod d Hi paa l lorawrm aondarr ilal Uu hun iHukt la l o OoaUnriJkaoh lro4 M o hahliiin xiflti In doao gwvcoht lil goiliHillolIJk In i hoogU van nxior dan dulxml tamor nvorrd wordiw ull lokind gnhoudiit Daarvoor w a nog l UMi r uIlhouiMsgavoniMfefi noodig oindal In J Karpallini winlarii liulkng woon v l anoRiw valt D vSlo golvtaig ras liot torrido rivin lioddlDrni roiK roopai m Movon dragm r taobIJ om ih gwKhm MJioiKk r loapannoad lo ii akt fl Ite wuwnt van d hMHtiarlJk ibi uoldaliii iljn Dog torkrr grbbikon J an rib an dp HuniMai in ém laabitmi id vofiilm govuchtm plaat op de lijn VMwotna hotoniM l cw iKwImK iloh In lii t oo iim t tH van d Karpallm waar 4 ok vWKhlIlmdn paanon dourhran loopivi T fi fkmm van di l BiHwkorpao lull xloli i dp l oMliolkapaH aan waar iniTMmi rni apoorwi IJn uit l iiilwrg ibiorlMH n loopt lilt g ybvlti van d Kar iKibni wordt door IJrlriorrn van do l n l T ooala dr SIJka Sonmlra nv lr i ili uil IM NoOTdro kooaii i n tloor ljMrooaa van de Thol dio uit M üuldni komen gomnlni on goklooHL Jul t lm Zuidiii van do lijn NadwornaKoioiwia ligt do dalilonltiapaii Ion poor lijn gaat r door bom naar het Noord i dIo oaiW andomi do atnlNi Nadwoma n Hianlalaw verbtodt Ilelde teileo ilJn door 4b oorlogahorlchhai vaJi ihTi loolnirllkMien gninralon tal Inknul KI lio liHoekmIa van di KarpaIben In inllllalr opulrtit hndt iloh blh aonibv In dearn oortog gi toond wani ali vorwen hol naliuirlllto bolwerk u ipm hrt blonetutringm van A UumNw Rotttrdain gaan oantrale havan Ha tinraehlTaarclilia Tonnnia o ar da Amitardam Mr Vincent Tan Peaki te Rottefdam heeft in het Weekblad van het Reoht het vonnia vaa lU Februari joor het Pranxihe Pryaenhof gevuld gver de lading vaa do NietiwAniaterdam van tan belangwekkend commentaar vooniaa Uy acht jjit vonnii van gioot Wlang voor T lon hier te lunile die eiffenaan it n van het graan in de door de FVaniohe marine prü verklaar le ohepan J l Rumeensch Toi Raremjr Ooatanrykacb en Br Noorrah De concluiifa git bovanataand vonaia ta trekken aldus mr Van Peak atammen weinig hoopvol en wy londea geneigd zyn te leggen na leaing van de opmarkingen over de EngeTsohe Pry en HofreontapraaK in W 9748 dat wy er in Prankryk ileohte aan toe syn dan in KnKsland Ten eerste is liet opmerkelijk dat het Fransohe Prijsgerecnt in dit vo inia in het geheel geen n kening hocidt met de lx ndenBt he Zeerecbtdeolara e dus dat het gewoonterecht teraydew4rdt gestald Opmerkelyk is in de tweede plaataf daAhet Friniohe Hof hoewel gedeeltelgK de onrechtmatigheid der inbealagmn ng erkennende geen enkele achawT ergoe4 Bg toakent Uahalve dan de vUrgoêding der waaide op den das ipr aanhouding W slotte moge c igemerkt ja on Tl derstreept worden de woordaa dat Rotterdam en Amstardam géén nentrale havens xijn doch geink moeten worden gesteld met vyandeiykfe havens op grond van het Rynvaarttractut De Franscfae minister van marine had OOB reeda gepraepareerd op dia nieawe recbtabron voor bel Prijienhof Uit niata blaak zoo stond in da nota de S bovaagenoenule graaoschepen betreffende dat de cognossercenteo aan order met stonden onder contr61e van den vyand Kn des te meer gewicht moest daaraan worden gehecht omdat de haven van bestemming Rotterdam is die in werkelykheid bat karaktar van eeo nentrale haven mist Man behoeft aoo tnidt dan bet betoog verder daartoe slechts op te slaan t Rijnvaartverdrag tosschen Nederland en Dnitaohland gesloten en garandat anda aan Duitübland de vrye vaait op den Ryn vanaf ueiot Bazel De haven van Kotterdam kan daarom door Frankrijk met boschonwd wonien ala een werkelyk neutrale baven flaar baar verkeer niet staat onder bet meest absolute en exclusieve lieheer van het koninkryk der Nederlanden Zy moet beschouwd worden eer als een basis van voorziening voor DuitaebUnd I exe uitlegging van het Rynvaarttractraat ia grenzeloos willekeurig schryft mr Van Peski EeisUiMi toch kan deaerxyds geweigerd warden voor doorvoer in te klaren en tweedons zyn de tallooze verboden van uitvoer bekend te samen voldoende onze onafhankelykheid bawyiende Ondanks het Hynvaait tractaat kunnen slechts met den wil onzer Regeering ladingen naar Uuitschland worden doorgevoerd zooals blijkt uit de aitvoervérboden enz Hoewel nu nog appul openstaat op h t Consail d Etat tegen dezo interpretatie van bet Rynvaart tractaat zoo veroorlooven wy ons toch de vraag wat mag op daie wwe van verdere Rechtapraafc wordd verwacht Ontvluchte krygsgevangenen De Mab meldt Dezer dagen arriveerden te Enschedé drie Franscbe soldaten dia nit het krijgsgevangenenkamp naUg Miinatar waren ootvlaoht Z droegen onder hun vermomming een roodelsoldatanbroek en waren ruim voorzien van geld Door èa grenswacht te Hengelo aangehottciBn werden zy onder gelalde naar Rotterdam gebracht van waar ay naar Engeland willen vertrekkas hi AinoliordaoiootkR winkebilutltng Naar vvrnoumn wordt moeton I 1J do ItegMWing rnmtgv bexwared Iwataau tegen do gettehoroto vorordeulng op ile wlnki lidultlng Ie iii it4 rdai i soodal het nb l waari ohl iiU k U dat alj In Htaud wl blljliw Do twikuroainpaglie Do Mtnltter van l aodliouw ii i hiw i oolhuuia had glMoriuorgen up xijn ilepsrteinont von uantereutle luot at deip iieu die lielang liolibeo blj de lalirluage van en den liandid In nltkèV teoelnao m verliand un4 di mitkoroampagmi iK yraag IH iHwprtdten In boeverre do Int vorige lani getrolleti n ellug volgenii welkw 411 van ili hier gepnodiioeenie milker In onM land soti blljvim i o tk X kunnon wordwi ge xporu erd al dan ni 4 ongewljalgd kan wonbm gehaodiiaadl oohioosvkmx I tigHtob pttl iuft OiMi Molthut vM neeiut d Tijii It Ypir ti ftijD vi goedton tuovA va towHHi w a lTooti ko ltt oi Hgb M Toch stpHm dM tiriK Bt fUclK iwlddien dt I i itih Siolitiwcra 1 4 Uvifn kijken toHimukI op m B09itiuil roept h J All ri l fuMtiercn Mfto Aii E iÜ0 Wij Kiki gmo l u ucfa n W lijn I e hngelaclte oftldküT vond ét AiMiBk voTKimMiis n lUjn ro4iHQ w l frMif zult go tiMt fH n m ui xijn blUdst p wel luidrijtjtl g goutt hebben Tooli ntet Utj ni eiiit xlju pijpie ra tfrwijl btj stopt S ffU BHfm Vary lilljD tnftdIitnA defect Hoe hopt dit d rp t Kn rant U ia hmb door w BMM gedwooirqp Arplklit wM te nMbte la brand lo sickia sa toen gen toan M ahtl e l H ias oroiTd la bM iui OanOn vaa i d Jtltocheaer Hnksln Wechni am cbrijh l rol l aupp ï n TuWn gfln o r do gevalieu van waanzi m liel l uit clie leger Bl deo aaovaogvaii den oorlog wa Je gexondbei ietoeataoil van de trooped at b senuwdtelaet Ih treft l t tor dan wen gedaebl Intd ol i choon ileli ook toep reeAi g alien vao zenuvaeblige ovcvii iai ninf voordeden 1aler n vooral aiad bM Fraoiwdie offc Htef vaa middle Deoeoiber u de toe land veel emiHiger geworden en opeuliaart itleb de xeanwaaodoeiiiug ia ver ehlliende itedaanlen sooalw verlauuuiog dooflietd itowbetd fHirlum lialliictaallee w ke 8 nlpitonen Ml Ix haodolutg diT Kieken UI het bonpitaaj verdwenen Prol i laupp Hehrijtl die ViTi fiblJoael n toe aan de VfToebrlkkingen van Itet olaffveld Merkwaarilig ik bet dal die e ioptoiiien taak b ruglteeren alu di berelelde zieti weder naar hot iBoot hege t fn alb en de geiiaohnl aan bet wwTkeeren naar hK root Onder b anderte oorzaken vaa dewn tw Sand noenM dit iiuttoebe geleerik ook een veelvuldig bi de lijders voorkoovnnd volslagen e l k aaïi vaderlanibtllefde T jBi m jÊim April April lunKlc uuuuitl iu UMtcurui4i tUKtH i uitf vuaai 111 iivi algt ii tn iMm uv rgang iUiM liL U IwK waruiv 11 iMti koiiam geiy umtti ii mnu iiall a r Xiiiifruawi EUUfMtii lu April nog jaiimu iMiuptTMunTi voorkouitfli uiaar ook MO f uieuM Apnt ilageu umi uiuntgt wuiiii waritiu lil li iiaiuar i aat liet geleuictijkcr Naanuati ui iiiiiKlKg2 Hi lager Mtaai lmgint dt t wp ratuiir U dau u Uit wirsclujiMwl itiiun gi woofili van vau tn giii cpt iutH r mouw J vBiial ttolf VugUMlUM tut v0rig niM IM April rn good uiaaud I r gaat liljim gt t it Jag voorbij of wij iié n du lou f u al ttt gowooulijl ook lii i aautai rt iitlagt i groot de hoevotjIMll regt u iii i tT salt iH iiMMwt ultra gt rlng l H U U ii d vU h t g tvolg vau hftlagt V ochtigMdHgobaltu ui AK ludit Uttd ywaro xwarit lituhtcv ilhï drvlgvn aan ikm dÉop ltt iiw beniel valt xeidvu ukkt itan i t ii Imi I kt wlort Kit m dtii Noord WpHilioek Mlft i wRuutwr li t barouit trlrtch houg van ZuidV i t 1 uropa naar hut Z 0 trekt litigint de wlitd Klcb tt v rziiiik ti ktti ToniiM raiaur en vouhtigl ei l ttjg n dan MiH Wc olMwrviHTWi wn koperliuibt a M kunum üm IIh Aprllwaniilc vnwt d r i voorkotuni Uat Kulko onweddTtt Iwt w Y van dm hotilm zoiiht Ih dirvmt i natuurlik Mm lefundu planotmi MiTfflirliis Ih de vi THii dagi n vao tk iitaaud iiioguiijk aan dun ocht a d i uKl lo KlMt iiHUir iia Italt April wordt itu plaiK 4 t otuci4 btl ar mux n luorgODitifV i ti di l Vtt staat dt MV ptaiMWt diclil bij Jupiter iti luoH dao iwnn vrwg opMlojui i lit lifttcfc plan n ol wtveenii lm in wt rkHIjk dt moeite waard Mar ix a ivaitkt lijk vana kwart ovt r lor aan din OMti j kt ochtuodbifiwl waaru ni tiHMi SMurttus Ih tfgfu hot eiodo vaii d luaaiid uog lot 11 uur h avond ti akn IH niorgi ulu ui I Mijft du hi t p a luit iiri dt iHt Hnrri tioHdinl In dl n vooravood aoukt luoo iu b Soordini lt i Mttn rt xuHd phfUK UeatorrtiiKH ldii l raak HtToult i v LUt Hlaaiiin ht t li y Krooih Slang Boot w ia MO MaaWln bet 0 wrwijl de Wal rHlanc yCub aan den Kuidelijkon Ikuuielkroiikf i ouk d batde l oimww taaa inM Z In tii4 7 W nadert de irootvHond uHt Siriuif èen borixoul iKMgerann ïK n lu im l gAaan daar I Hiluior Kh iun Itood m KrMt lu hrt W bcvindm ufi Twtwlingun Drlon tk r tnWagtvKitHi In brt N W Fwh uh f ï aiMiopMH Hoog un dim beim l Htaat d UrooU H T êFOZSIT Turnen Men meldt one uit Rotterdim Naar wy vernenïen zal véffioede lyk op Maandag 24 Mei 2e Pinksterdag een groote Qymnastiek uitvoe ring met wedstrijden plaats hebben tp bet sportterrein Wondenstein onder leiding van den Rotterdamscben Turnbond en niet medtjwerking van het Noderl Oymoastiek Verbond De R T B wordt biertoe in staat gesteld dtxir een subsidie van de V reentging tot Veredeling van VolVsv ennaken te Rotterdam i Advertenliën DE ZUID EOLIlAlfDSClE l aalschappij van Veraekering op hel Leven hëereng racht ia den haag Maatschappelij k KapitaaF f 1 000 000 CommUaariaaen Mr M M SCHIM v o LOEFF Pree Dr A E TEN OEVER Mr A 8 MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Setjr Directeur Mr J W KONING V Oe Maatschappij simt alle soorten LavenaverzckcriaK tegen lage premiën Vrijgevige voorwaArden voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren ti mvVWllÊKmmturn mae m te aaf C MiMnmmm WmUltmvem te tlmrntm ii iffiill g lliiillillllll llilllllilll AMSTERD I NED PLANTENBOTERFABRIEK 1 STERDAM Qm nAMT WN uaH T UHCWie Ifft OAt IS VOOH ÜNS eEii llllDT ülLUK aCSTMD DIT PiAiiTEiiVEr tH Ml€T DAM HAOOeN wa rtiUR üdMT VtKOUT W lT 3Un MiTBMERT IN EIH Q ZM ALi f lAPPA iMPtCRS evTMMfN RoÉrtT MEMT ncToanrr tcfaöüW aiDOS OKCK Til j Ohj Antrcittun iswew vmhuht rtH tEMFAWlW Dff PWHTI6 tynT Zt STAAT AAN O OVERnANT vU4 T 1 fl N AANWINST VÜtWM 3TA0 f B W DAAN WORDT BCRtiD MfT ZOKhtH VlUT Dt BOTCR nc 2lCH ONOeKSCMCIBT niAPn Joo lï MMIt MM too ¥ lütD n iliiiiiiiiiiÉiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiii KLAPPA Plantenboter en B U K PlantenX et zijn verkrijgbaar bij alle goede K mideniers Boter en Uomestibleshkndelaren Inlichtingen worden gaarne verstrekt doov deNederlandsohe Plantenboterfahriek Rokin 75 AniBterdam Telefoon 3244 en door het HoofdAgentschap voor Zu d Holland en Zeeland MaatHchappij 3eteif Volks voetiing Leuve 1 haven 75 HtM erdam Telefoon 10044 ue traagt WOÜTERLOOD s Wik V blik W k Vs bli f 2 66 f 1 66 f 0 90 f 0 5 2 66 f 1 66 f 0 90 0 50 3 10 8o 1 0 65 2 20 1 26 0 76 0 45 2 30 1 36 n 0 80 0 46 0 6i 3 60 1 86 n l 3 60 1 88 Kalfsgchakt f 2 66 Kalfigehakt getnif eerd Oaluitine de Veau Galantine de Volaille Tèté de Veau en Tortiie Téffe de Veau Hoilandait WOUTERLOOD Leideiu = WÊimÊÊmÊÊÊÊmÊm Voor I OuMen afgehaald aan ons Hagaayn ontvangt gij 200 Slgaretteii met kurk mondstuk 100 Sigaretten met cartonnen mondstnk 40 100 Sigaretten zpnder mondstuk Dn al deze 400 Sigiiretten Is monste voor slechts 1 Quiden afgehaald of legen toezenden van postwissel gntot 11 20 franco huis door geheel Nederland EERSTE NEDERLANDSCHE SIOARETTENHANDEL G V d HELM h gstraat 74 Rotterdam isi aHi PMkal htnlssM alak naisa aasi ar v aai BEIDE PAASCHDAOEN OEOPEND Vrydag O April 1915 eOCMlHË GOHMT Vereehijnt dagelijks behalve Zoiv e i F©eetdagen PRUS VAN HEl ABOKNEHENT Per kwartaal f I Idem franco per post I Met Gelllu treerd Zondagsblad t litem franco per post t M Abonoementeii Mordi n dagelijks aang nomen aan ona Bareaijl Ilea Borkliandel en de Postkantoren plus DER ADVlatENTieil Van 1 6 gewone i ma la met bav snummer f O K Elke reget meer © i nie AgentPR Maht 31 Iiy drie aciitereenvolgende plaats iiflrn rnrdrn 4m temi twee berakeadL Dienstaanbiedingen per plaataing vak 1 5 n f 0 35 by voonilliH tnlin elke regel meer 6 rU Krcltincs fO fe per regel Uniote letters en randen aaar phnlayiiiBto Telefoon latere 82 Ttli DMi laUm SS Uit8 eTen A BRIHKMAH EN ZOOE tm ni iir t neraal aii IWgt laat de otpteiifit WaariKhiiwing tiektmd aiaU n Alle i eM iadlffin vfrooraaaki aaa ie ielegrab n ielefoaen of r poorw ifen sal oor Itet krijgttgereèht g Mtratt wonien olgenit dl wet al de dader ter dood roordi id wordra Wordt de dndiT nut ge ai itan wonien dr ntrengate aiaal egt itn genouim tegen de gemtvnle op Mer groudgelilt d d Mchade m toegelirai bt De wachten lutm het Kempenkanaal zijn vOTdnbbeld I ngs de grens patrouilleeren xew sterke nhUnenafdeelingen Zy treden scherp op tegen hen die België willen verlaten Uogi verboden wegen Zy hebben bevel kregen ledaren verdachte te sommeeren en new te schieten by verzet Hbld Aan het OoitelQk Front Het groote Ünitsche hoofdkwartier meldt d d 8 April Op het Oostclyli front hadden geen Sibeurtenissen van beteekeois plaats et weer is zeer slecht en de wagen van het RoMUoh g osgebiad lyn op het oogenblik oobegaanoaar llliuieel wordt d d H April uit Weelu it ginneldt Htrijd die wdert wa kt n in loMt il tdtid a inK grootte hardnekkigheid wordt gevoerd lieretkte ge durende ih Poaechdagea zijn lioogtepunt Voortdurende UaasUcW aanvalkm voornamelijk gerleht op iielde zljdeo van tiel l abori za dBl waar de vtjand n het groot Kte deel van de iroepefa die voor Prz uivaI fflonden hl obrac t werdtm onder iianzienlijke virlliikw voor den vijand IQ di ttu dagen algcwlagon ViPu tHftoaut van onze irovpen lohkW lot verov ritig van viTHchlllendie iitivke Kusaincbe pOHltltw op de boogtepuntno Wewtelljk ta nuKU lijk van iltl dal Hoewel de Mtrijd op dit front nog niet leu t imki iH hel lH wij reeda lOtKKIon wonikt gwangenen genMmkt en veel krijgMiuiterlaal verovenl li hi t Woudge iergti wordt op vemottib li ide niinlen hevig gevocht n hl if ooHt f tallelt baddeti artllleriatt v iiU ii plaats lu ItiXiMiti Poltj en WMl Oalleia Aan het Zuidelijk Pront In en oiii de Dardaoelk 1 lit TurkHulM Itoofdk wartler di me k d d H April i at een deel der vljaad li e viool gltterim getracht Iteeft DOg rtif eM er tH grsnati n af te vunm tcf hi t taUon lirego dina Inj i hoh en la Ü xlnfjM ii rtoldaten aan land te wttwi Onzo iwakke kuHtwaibl wan veldoewh o n den l tt rilt ii alhi T fu groui r lai I un fill luiliiftiren wMko aan den er liadiiett gevocht eu tbsus naar de HtiKii iriche gmiH wvrdiv vvrroerd Ui I KHlKi N 8 April i trwpen li r gnaliwtMrdeii haddM in Miruan vaoral IV kaïirpiHi iihH Iwt aaile w4M r l o I lulirtdierct haddtm zich op de Iioogu n KencHteUl die gwn d le onèiiTvondtv aii de iHiiU n hare oeWtr gKredeo l sa n h ser zijrivieren Nietteg nHtaaadp èm unKUHrttlgen tocwtand vaa huu u rreui in lil KezoudVutdKiotwiand der Igisehe troe H n uiuaekeiid 1 ilorkah ht t l m al laug uUgodiend Zij zi o met iiwv r aan ttei front T phuH koiot hoognt zeldm oor In f t ttiuer worden nog arlit gi aM n hetiandeld allen t Dgeluchtm tn W rmtioiidt hij DninkerkeD than noji It Il e ItHgiHohe tjrpepen kunnen geregeld n Kt wi 4M4 t worden Mn parttj ligt nooit liviiger lian aohi dagen m de Htrijiillnie lie approvinndeermg vao onw troep n onilTMii k gwo vertragnig In de loop A aven komt hei loch voor dat de iwllaieii In drie dagen g ii warm etnt k njgen ehei l omh n Ih bel met Ap DuUHelierH goi l 4d Van drie gevangenen dio in Neuve hapelk siah hadden overge gi vm Itoor ik dat aij ruim één maand til dtn lioopgrnat haMvvi doorgehraeht iii m Wfin tijd techti vier maal warm ten haidden gehad Zij varklMMi dat de ntcndancedkenHt aan bal DullSGhe tront p liiH l in h war ia een aan weerazijdeo beoogtte omtitukking der Duitsche Unie geeft aanl d afzonderlyke gevechten een innerlijkea samenhang De uiikonut van 6 April waa dat alle Fransche aanvallen ten noordoosten en ten oosten van Verdan eveoeeer aU de aanvallende bewegingen wegingenop den Euidelyken vleugel mialakten Het kortstondig succes van den Franachen stonnloop op de hoogte van ComWei werd tegelijkertijd met een tegenaanval van onze infanterie beantwoord soodat de hoogte des avonds in liet besit der Duitachera bleef In defl nacht van 7 April werden de Dnitaehe stellingen op den zuidelgken vleagnl tasschen Flirey en de Moezel door het zware Fransche artiUerievnur beschoten dat dognefize artillerie met eenige aucc volle over vaHen beantwoord werd Dit artiUerievaur dunrde den ganseben dag In den vroegen ochtend werd een sterke bezetting van de loopgraven en een bgeentrekken van reserviiten daaracbter waargenomen en tegen hatftion s morgens begonnen de aanvallen dezer troepen tegen het boich vin Mortse Viermaal liep de vyand storm op onze gelederen en werd hij telken male met zware verliezen teroggeworpen Stapels gevallenen hoopten zich voor onze loopgraven op Aaa den noordelyken vleugel werd de hoogte van Coönbre heden van af den vroegen ochtend met zwaar artillerievuur beschoten Des voormiddags ontwikkelden zich ook hier weder infantenegevechten meerendeels met afwisaelenae uitkomst tot des namiddags toen als eind aÖoop alle loopgraven in onze handen bleven De dag eindigde met een Daitouh succes op alle deelen van het front De Oorlog Aan het Westeiyk Pront Het groote Dnitaehe hoofdkwartier meldt d d 8 April Op het weetelgk oorlogsterrein worden de gevechten tusschen Maas en ICoezel voortgezet In de vlakte vanWoevro ten oosten en zuidoosten vanVerdun mislnkten alle Franscbe aanvallen Van de Combres hoogton werden op sommige plaateen de tot in onze voorste loopgraven binnengedrongen vyandelijke strijdkrachten door een tegenaanval verdreven De bataljons welke uit het boscb vanSelonse ten noorden van St Mihieltegen onze stellingen oprukten werden onder zware verliezen aan de zyde van den vgand in dit wond teruggeworpen I In het boscb van Folly ia het weder tot een verbitterd handgemeen komen In het boscb ten westen van Apremont achtervolgden onze troepen den v and die zonder succes een aanval gedaan had Vier aanvallen op de stollingen ten noorden vanFlirey alsmede twee aanvallen in den avond ten westen van het Bois le PrMre werden door ons vuur onder zeer zware verliezen vergdeld Drie lSchtalöke Franscbe aanvallen in het Bois lePrêtre mislnkten fii IWiKS OP ZtJOM 7 April Part I InternatlMialr koimitiaAlf had zieh lol deu iouVertHnir Oeiieraal gewimd aan t uutié k iao 4lijklied u ui IwleimueriQK die ontHtaau domrdat op de huurt wpoorwegen ttwderi cenlg A tijd imihbi b ge ordenl wordni i lüoeraal Von HUning heell IT in lOBgeslemd dn konten voor dio paMKen aamiuTkelijk te v niHndi rvn ÏMtiootde patfwin voor fva niaand te giv en i g iMHalmg van 1 Murk Vau het prlBciep dat wa pa i gf JHsdit wurdt kan t A 1 Juitiiche bcHrtuur k htcr iin l afzien S l WlKPiN u April ï art j Aangaande den dtiJstat op M HtodhulH t Aidrferpen kan nog gelneld worde dat te iiilir ker e n wlthti handdoek hail iwvRelirtu lil w aann hij al ck klinkendeiiiiiiit p til 10 HH fraiiciii geknoopt hail liij he fl dien doek echter niet iiMfde noinan Ue ondtT oek wwdt iiMtt kriwhtvooHgfTsei a de praatjwi dl te AnlutTpen gyvi dat Hl zaakje wei k n kwipot oMopl zal wordtn zijn Wuhi onwaar Hat gi reetit dort zlju plicht enhil Im voor de imtIi c Ix dwvidi giewenwhi t de HliiiicHgie HjMjethg oiiii kl wordt M n fteint on uit rillte N li lie Het totale verlies der Fransohen op bet geheele front is weder buitengewoon groot zonder dafc z Viok maar het geringste resultaat bereilcMïebben In de streek van llethel jWerd Jien uit Pargs komend Franscb vUggtuig tut landen Igedwongen De bestuurder verklaadde dat omtrent de Franscbe verliezen in den slag van Champagne W ParqAnog niets openbaar gemaakt werd April en vijandp iKMunwH geworpen op Tfln hom kwao op der hwtpitalen n tiiov hl ISKI HKK N iijkf vlit geT liwlt vtwtmg Hifgue he plat an wti De gevechten by Hartmannsweilerkopf dnren voort ioor h I zink hoen Tww ttoldattn van hK Itoorfe Krui n e n gewond KbKt lïfchinan ipi gediood VorBcheid nen zijn gewond i t vlifigtiug ÏH boTim Htreji oonl n i rgi noijottii I e vlit gv r en m riiUfMitinl Zijn op slajp gedood VAI KKNHWAAHIi 7 April rai i ktihjkn komen hier nog IMglMhe vluch ti lmgoti aaiL wolkfl ov r i nf land Frankrijk Irachietf to tjwcikon ltii T j arrl fcrdwi er uit 1 loomik w 5 dsffvin hadiii n gekropen t Tnsschen Maas en Moeiel KRPKLT 7 Aprit Part r Ed üBteren ffij zijt d t erate en de Matvinia verlahvt luxtfl Zooder uHMModaring konien aldaar lltKkm die niet looer au lU ftM tuin u vt rwachi n h bb ci II iu iNM dankiiariï terrein het welnigje Mttken dal hen overbltief Zij WMi k n nlf Mi ten hoe M aan te leftffoo om lentgndii te lietalw en wat zoudtm ij trouwi H lM glnaen afa zij euainaal in iMb rland UTugkwaiiien nof aniter dMU bij hun vwtrek t Uw plantage U znker verrevog du tiiotitbaarrtte T Ja Ik liet haar dan ook ducting bewerken AlbH Ktaat ur In Idoel AIm MfbeiiWKpel ie het waarlijk wvr fraai iij tnoi Ht mij al ware het ook Hletdits tljdn lijk vcrgraelien 01e ilte in de natuur zou u goed doen l aat ndju uitnoodig 7i Wij regelen de kofltni van heen en weerreiw W 4 lator Maar Onno nehudde vaatlierulen bet lioefd Nivni zf de bij dat i niet inog lijk Hoezwr ik uwe goedheid i vrltm Bchap op prijM at l Ik mag dat nle aaunrnien Mijk Ik u daar ven zetdi boboor ik nog iiilitliiltend mijne kunM too hn daarenboven Ik zou den aanblik alol kunnen dragen van dat oord waar ik zoo gelukkig ben RMWeeat waar tk ondankf q ijne armoede m telennilSidlIiiipni zoo rijk wam in het becU vaa rrauw fi k ül J held gelijk vergeef £ j ik had dit moetini begrijpen aal on iaarofet niel meer Fprekfln en der i ii f eas Uitliet groote Duitsche hoofdkwartier wordt omtrent de gevechten tusschen de Maas en de Moezel het volgende geschreven Reeds bet bericht vkn o April toonde aan dat erbjde gevechten tnsschen de Maas en de Moezel niet van Qeh samenhangende slag over het geheele bijija 100 K M uitgebreide terrein sprake ia De afzoiideriyke door terreinen gescheiden godeelten d geheele stelling vormen afwiaeelende aanvalspunten der Franschen en sleclïCft het denkbeeld van mViMJ EJOBi de hij San zou bet Uitii derü sijn iitoar nu n de muziek Iwt eenig wai Tiiq orcrliUjft Ook al moet ik tot het eind lot in d e nederige betrekking blij eB Ik mX Xvn minrt vow n kunat geleeM hehlien ï M 1 toch 4 k nog wac woHiiowhge voldoening Na lijQ on rhoiid met d jonge vrouw liaafiUe KiUpM zich alie toe ereidcH tfln tut tjn vtTtrek b maken ïaat gij nu rw i b f vroeg Holilitui verdriedg Jft antwowdde do jonge man ontwi efkd Ik k nMJ oiet meer aan Pari pwenn Het h aisol de Uicht hierm verMikl i Bg ik mWMHh d nwgHi k Imd in 11 TfH ielA ter zijde tf ntaan dan zoo ik nirt aarwHew te hlijvt zoolang gij miJk noodig hadt maarnti Ie helyra M at zou ik hiqr dan nog anger dom T fe waarheid wa dat hij meni hiM 2i Di onUnoetiag met Marodle had hem hep genehokt Breeds zag hljr haar voor Kiek Eooah zij daar aan zt voet n hs f gi4rgeD telken op niciiw remain hij dn woordnD van oiunlekenhare lit de i4e ZIJ hffiii loefwoeffd had en heilnaldc ijk 9tM d hij ap bei pont tot haarterudj te MiHlen ea haar m zij e annon tn mnu n om haai oo t weder daaruit t M te laten Hij gevoeide dat hij do toekmnM der ongelukkig ia handfn had Har t e iM id voor hefli wan in taal haar voof alllid van alio hvaanbeden af Ie doe üen Door fan zMt zij de rröaw hiJ iiitneinufidlxHd zl geworden mu al het ed e dat op den tKideia van Hko zU4 Mluiuiert in tiaar ontwaakt iUJn iivi bijliaar daal ent i u aan haar Srt ov r dan OU ZIJ verlon i $ ia de m eaati van liuar lf u JiL en liehtziaaii Hi Aldus ftuhtterdii Cu iHem der verMdlng aan ijn oor Mocht hij haar opofferon aan Imgeen de w rek wm oo oonhvl noeirH IHe vraag iroof zich zoo haU tarrig aan Ikw op dat hij begon te 1 recziit r voor te uHt i wiehten wi daarom vhi il ni wilde UK npei g hij hit veruMK bl naaf zijne er jwunnheld Iu nkt gij dan nog altijd whatten aandien groml t wtrultken vroi HoldiuH giitnlat cnd Sdialten niet Mijne velden werpi n uiet eel uieer ai dan de onkosten welke ik rrafin luwteet mou het Ia enp doet mijn Imen en daarbrljgeiooflk ihu ik er In zooverre eenlg nut tirlit dat niljn vfxk bm d dm andi mi planterfi inoed gMt Ja t kan ik hegrijpm Zijn er nog vek aieqweiiugen H A n if trek HpogatooH een t lntlgtal gezinn l ezaak N te ruchtbaar gemorden gelukkig daiKdftt er nog e l lacbtofler g iiiaakt kdhden wordfn f r laaM aangekomenen Itehoown lot Se licbtgeloovlgen T aarde Ik invoel er niet aan toe tevoegen lot df jPnen wW onlmOodiging al zH eenmaal volgt brt Aepal 1 X ïa Tn zij kunnen waarHe tJnlijk nietweifet weg T 0 li