Goudsche Courant, zaterdag 10 april 1915

o 12152 raatfeverki viugen die tbt jaar gehouden nullen worden L oor de vrijiinnige kiesverM uiftng u is aan baar ooltegii a bet voorstel gea uui oui te tatim zitten wat zit rn dm deu bero udvu godsvrede te bandba veu IM zou ons in booge maio verwonderen wannevr dit voorstel uil maar m overwi nc werd fevnooMn Wb de potilleke kaart vau den Uaac kent aal welen dtsirict 1 geboel en al rood la geworden terwijl na vier van 4e vyt vfriegeuwownUfers die dit jaar Ut i district idtreden moeten niet rood a Hel IS dus haaet niet denkbaar éU op bel voorstel zal worden l gegaaa ehter allee is mogelijk We tttl len te zijner t d nog w t eens hwiniienm aan ileze voorspeillug van Ons en zulttn gaarne erkeuiwm diü wij verheugd ziju Indicsi bet mocht blljkea dat vU te wan nagen Mets lm beeft de ervaring al tien jur laag gelecnrd In dit opzicht zijn wljtenaeoenmate pesi miatisob boe weinig dat M ders strookt taai den atrd van uw dttastwllligen HAHl NAAK Aaa den strijkstok blijven hangen lOcu de it wiu vau bi uiUUotai voot IüUh jewtAt ü 1 waa er cht eu MmialBr an vau ivr Ldailoo iu iJhi Ktoiug dui ItttjtHli Kaïuer tHU luttiwkflitifc au ft i it tfuuaai k r inöCtirijViBg i u doen iJtJ Kamer appiaudiaiMJtü uxHt tie Mmlater kt r aiei bcbbou gedaan am Mi liatt gewoieu W Uuutd door tiet aats ool ti vau UiAiHvr Fleyte op ntgt3U mui deu Uet r m Vatuea i ek ad u gewordon ij zullen D aki dadi ijk MSfiu dal d tvauMr by ée aeiu w gtmotuca éocb ket lijkt er lOcU boel veel op Wal ié bei Bt val r i e k aiiig i aau dw markt gobraülU legt ÏÏi 7 Thaa is geblokea én de vudorlaadBiieveiule groep die aoo weiw üleiul waë ik ItKDUig over te p uKD Kijadu de Nederiaadscht il a Dde I M a a i B c b a p p g de N ederlandiiQhe XudlBche HanttelHbauk tm k N ode r laad ac b Q lud hi ooiupt okM aatuobappij du litinmg Tüvihi gobael had geaouieo voor l oc Q bet ieeningsontwerp in de Kuiitur kwam vro g de buer Üogaerdt o u t waar waa dU dt Mi i niet bet geval Ik beb mij net v rHcbil eade perMaeu voorau laaode op tinancdeel fpobiod in relaiio gesteld vitrughilleDdu afspraken zijn inmaakt maar daarbij zijn ttteedu v rBcbi tcnde rvtralutoirt eontHtiea getuaakt Z keT w4d iü ur duR uiei fetde gebftele I W1J tipatiet reQ leenk van h t mUtioeti zal wordw gimomen 1 n leu lat r iVifAi IfH nirig is niet gc randtM rd er i ge n ooBaortium hetwelk de gty Il p I 1 o k iiiiig ovomeemt lit wat bhjkl nil uit het aijl éoord vituliiti lnHT Ployte op de vra fenSjran deuheer an Vuaren 7 a Wij gevra bet woord aan de NMt U üit s miniHter antwoord van gMeren liüjki nu dat er mot oeno t groep bankierK He dan geen conw rttiiui dmgen he tefi I afaprak D gemaakt warm dal iMe gfopp tich vorÏMndpn h i rraolutolrliic of Ie wel onder voor lictMiyd WIJ koioea hierop aanstoodii l t n zond rling Iets diu Helde t uuH pelde de zieke droonMmd voor ziob uil tlaende Ik ook zou dat gevoel beb s n willen keunen maar slechts om te wi ti tt wM bet was nh t iMifer dan w dag llii be lief krijgt geneMt nlM tn Ja van zijn wond Er verloopen jaren uver voordat xtjue litl wk ns zltHi sluiten M voten dalf i in het graf larwlj zij iio san bun waanzin lljibnii want het is et ue kraukzinnigheid die ever ons ktimt Op eenmaal verbleekt de aarde voor onze oognn schijnt heel bH overige mensfAdom one ontiediildeiid tw loven wij nog sleehts voor Éé sokfi weeën m verklraen wij de niJymAste oefhetf mot baar lioven pandit met n4vrsn Als gij dat zoo goed bewhryft ton moet gijzelf ook beliben beurind vroeg Ie Jongeling Ja lang geleilm Jn nog altijd f Het vUfioen van voorheen la vivvan en door een tweede daar waar mij vroeger een engel tegenlacbtc zie Ik heden e Tie vrouw met al bare gebreken al har fout n zij is eren onbereikbaar voor mij al da eng H maar Ik kan haar ifeld niet ontvluobten bet vervolgt mij waar ik ook gaan mag Zoowf l bier ln Ie woelige stad al daarginds op mljno eenzame volden zie ik haar g laat voor mij hoor Ik bare stem in mijne oor ni votMtniisofaen Wordt Tcnrolgd Eea b ld a r varktlQkbtU 99 t d tt 8 oo0 i vuldi B EÏch tiM t tian si maar mij mhudde latigzaMu lei boofd n a ide Voor hwi iH geen kruid gewaAaen Hi elt reedB to jaog i r doktoren fenudple mijn vader ivpaarde daartoe tiHHa maar geen hunner d4e eenig boop ga Zij geloofden iselb niet dat hij nog xootang geleefd m betren L at zal dan ook wei allwn ua owe orgen te danken zijn Men BDtt ees nooster nioetea wexm oui hun Bint te vcrpkatgni ooU Ik Jiet 4oe ftprak de iong vj oaw iwderif vooreerst 1 bij w ov el en aoo ge liildig tn daarby beeft bij de riet v in wn engel Koudt giJ wiU 8 gelooveo dat noch lui oudera ch ik ooit van hem w i en vamomen w i e de oorxaak van ijlt ongeluTc was f i ii is hl niet aldas gebwen T N wiï Hij was fwn fdevige mooie knaap £ e niet minder kraebüg beloofde Op te groeien dan zijne hronderff maar P Bchool lijnde vergezelde hij op ésn Wïi of andi ren te iliig ïljne kaïueraden naar buiten en wierp oen hunmt beni in een driWml van een liocrimijt af Toen Qtflwpgic Btrichtwt T rrarttonnik wonh brt dur be MUumAn eorriMiponömnehap thr SmA Ilank op da unm flu ik R Hii riilKM offngfNuM U voor de irtMtMing vm bétgi ek td bflMtomid tiWr dMT woBflMkR rroawrti iJrwi vA rf bH kantoor oiHwRUI M M M Mtiwt voar bd fcMito r nsHdji vol wachtMitvn tt rwi l g idur fMtn tw oduuu twa Oeen dulktiooi geruni Het atoootHclilp llruw e ii U thMm In WMton N l rooK k k tn RoitiTdMn oudi r tMibi iMtkkm ii én m Uh k r rfviii iU tioé nU4 lieoeÉMibKd U Vau om étnvêHnti m t mk Oiiliwcbi uA lorsn t oot ol van om bi dm grond hortn dtu au I Ata Rom Mtkv HdHhMMHt liuitNcblaiul tA KngÉdaod iHu on fnktio art l 4 wordm all Ma Inruilv r ffrondalollen oiovKn Hoaw Mottlum oWW ihKV taonaardlffni rullltaitdKltoor thmmr dafft i li v Mfbrit I ii I lonncttw van i t iMpMldo M ort t fr on dat lilj iilei koo lovortm wt gnw iittvoi rvwhod lusar dat hiJ At lutMorhUv op K lH VMi kou krljgtii RlM wij bivii atm trri rvettk mmi gtt hiXivMMó laplocm r lvlokkw üt lardappHciirH loviTdonl Opd K artlk bm In onffrtukktg htj onti ookiilivowvwlwd ModM 4MVfn fiw w nkt llw ktiitn ii warém IM PrlOit Maurita Il N YvrkftAw Dorr poad nl v ii d i iHUIy TitHttrapk miM kf4 v lff4 d Dn hwii atonn dia oiado ZAtnrdifi laaiH d Attoutloabtt kunt wonMH vt Kaap Virginia tot M 4o4 lim ti tai van wlK mi veniU 4d o a d lluttaiiuhtolM l ritt i MatirltK van iWni kon Wt ftl Indlm HV HftlllllMIMt In hH gf tnH ïijn iloor di n utorm ofl Cfv f uKt raniM HiHvvenM vm ort n f iiMii Z MHrria nirf Und mitnH iP Prtnii Manritnr draadtooM dat ilj iloli op iVi r Hl B m 74 gr W I in ilnkwukii io Ktaofl bwvQad Tw UriUw uorloffiwobipvn m voTMoMdiittH kpopvaardom mtvldtit ter hu1pi Hij aaiikoniM op de aan gitvpfi plaat op ZofMlagnmrg n vonA ii U cbtor Itt m tpoor van rrlnx Ifauril Ih xn wan htor b drkt ni wNMthffdt Of aitrlljk llfi vol fnd4 kan e t welltoht lou bijtlragt i Uwu üM r In dmw ti lvo uug aan ütwiMU pludciurreiafu la 1k4 uiMMilMMi to UOMt tui oadMtktfU U iH l llgMl iJo IkMVim lliliart boofdaiubbünitar w AtieitioMM Ntwrotarki vu Uoiifgriip au t twoaaf dor Javanobu Baak beidt ami wM uil indut waaftdou M oadaoka r ring u van aad rt u gvwafKnid lu par pitvt t dte aait allo voonuittrilttm voldvdibQ nel tiulteulaiul In tv trokkim Vaavankol Imdéwi sli voldoening vkn liutt IxMluUt wani In 1 ultaoUlMid JCwttMWlaod tti xoIIn wtl dutH vau Italië Il p alktw naar woawtt l Ooli toon lüS Vonotlft wIMmi vvrkHon aM Utn uU UH hut geiiotifni lu ó n ai aii lto aldaar war n t ItallamiHttb4 offlmorw bon tonvallig iflg mgt koiiM U t dto haddra uttgeniaakt dat tij 1 htUoclH pUwiMW warea Aaa Im4 tatlOB w rtii n iM ldit hwrun door oanblltlerl gegrepMi m aetttM iftot en gru tdot gMM Ü bv wr t oudiwaovk ItloAk rondH dat ée hMtrtm oM wV nnt waarvoMiui S4i ttlold waar au bet govolg wan dat di how 11 oftnttilMliJk la trlHiold word goottilil do h In é valliw vMi ém IniT t vond uiii on ukiitmlo dat eonlfw oMiUioot laM tY wbm dan OMW In lialM IJ ikk lug dcacf l i IMW t4 wtYd ttii MritlTf MtJlr vpr o gd É o blm l In arrunt ui t t i n vullen Htrooitik waaruit M Mroo aiw aJlc kantni itliNtak tn venter i falfi liooguooiM gv aodn c laaiikaHM rartikttlen iM tn wn alitor bougMtavt graad vau vtirvultluc vorl t i r t 1 In v rtn k w m icm pa lang i ti m MHt paa lircvd t o lnatru ll In d u la v n dMi uH r 1 bogoo ruvdft diii volgritdtii dog t n duftrdn vlpr ac itcrwmvolgvndt dagwu wktM tj hlJ NtMHk gvbo did an at ovi naar iIm rM hkir w nvl gcMd PootMih an don T4trl v nwoordlccr van bM O M kikftd twtMi Nr govangowfwrtml ptWMTtion hwt d kt r H oniaMM lll l na lijn invnitM l k t llhig iilch tot tlw NV kTlandHi ion oonmtl gowénd n dtcn hulp lng4 ro pfn l ank t de lMNUO lln ro van doónt laaMe wan lang tokcraMff m Wi g aan nulbwlamkwhi akco otu intorvi ntlo vivaooiit waarop riyiAs Am volRHtdpn ttaff bxo guaani te K aii dt noodtKo Hlaftpfn kon dom om b lot van onKKA hwH i n o o vMraachtm Unaa oomuI if V e tt b urn Itaïhwn n ï n zooii wWonaat én hn vMi ten iwKT O xlch nan Hrtt i n t wH otM iwHibukrér dat b t ofiniM Ittiéfp Vim dagen g a renli oo icr alirok van hol Moord Wy lesea in de Aner Crl Nutr Mtnl idinK tui d arrmUtie van Qeert Din B in het hois nn bewarins te Auen 0 wenom n wegeoa moord op Johanna Vennink te Mep pet gepleegfl in 1912 vernemen wy nog net vo1fl ende De aang oadene leidde te Meppel een nuA onberiapelijk leven waarbg sij het door haar verdiende geld un een jongmenach afdroeg Toen dese op een kew met genoemde Joh V uit waa geweeat werd Deert zoodanig aangegrepen door jaloaracfaeid dat zij op e Q goeden avond 9 April Joh V mededelokt bnitea de ttad zeg gende dat zij dur kennlasen ging opzoeken Bg die gelegenheid atortte zH haar Itijuige medeminnarea in de Hoogeveenacbe Vzart Joh zonk dadeiyk in de diepte w en Oeert Dina keerde na r bnis Den volgenden morgen werd het lyk van JoL V gevoudpn doch daar geen aiteriyke kerteekenen van een misdaad te beapearen waren werd aan en ongeluk gedaicht De aangehoudene zette haar avontnorlyk leven voort en maakte zich ton voordeele van bedoeld jongmenach acbaldig aan dielatal waar voor xü 5 Duaódea gevangeniaatraf kreeg die zij te Zwolle onderging Ia nit de gevangenii ontalagen te iHn weid zy door middel van een in die Htftd eveütigd damea comité geplaatat in een doorgangihum waar zij door haar zonderlinge wyze van doen le aandacht trok Waar men in t yf l verkeerde omtrent haar geentvermogeni werd zij voor eenigen tijd naar een gesticht in Haarlem overgebracht ter obnervatie D Br werd tg zoodanig door haar verMen gekweld dat ty ten ilotte W gabennle aan de hoofdverpleegtter mededeelde Ongelak in de Rotterdamiche haven I Hat aienwe atoomaobip Tjiiondari ivan de Java China lapan lün giiteravond van Vtimingen aangeRomen te Kotterdam i middellyk d oorzaak geweeit van een boasiit droevig ongeval in laatatgenoemde haven Het atoomeohip werd opgealeept door twee aleepbooten dei firma Wilton de engineering en de De Hoer 0p een oogenblik kwamde EngineeJring dwars voor den boeg van het ïsohip en werd door de Tjisondari overvven De boot zonk onmiddellyk de geheele equipage naar de diepte meenemende Deze beatond uit oen kaptaia J O Braam den machinist P Blom daa verhaalder J van Dam den stoker E Kramer en den dakkneoht k Jonker De Igken n tot dosver nog niet gevonden De andere sleepboot kwam by het ongeval in aanraking met de jniat laaaeerende Batavier IV en besohaigde den steven AdvertentiëD V Heden overleed na een kortatondige ziekte te Breda Diaconeaeenhais onie lieve schoonzuster HYLKJE WAL8TRA Ëchtgenoota van M Boouakkdt in dan ouderdom van 86 jaar UU tUtr naam h BOOOAKRDT Goon 7 April 1916 0 fé R staurairt J e Amstelstioom 8t AnthonieHtrut 58 SPECIALITEIT IN Ümstal Biereiia Aanbevelend E WANNBT Slechts nog 3 dagen JMAWDAO 12 APRIL wiherretpdBfc iMtote Voofttellliifr r i CIRCUS PI piKiiac LTNarr ZATCRDAO 10 APRIL 2 Gpoote Voopstellingen 2 Das ten urm Pracht Voorstelling M BinI rt ai t ar Familie Matinee In de Namiddag Voontelling betalen Volvanenen en Kinderen HALVE RRUZEN In beide Voorttellingen het REUZEN WERELD8TADPROGRAMMA van 25 Nummeps 25 É piano spÉn m ZATERDAO 10 en ZONDAO 11 April vu 10 tot 12 uurBEZICHTI01N0 DER STALLEN 80 Volwaaeanen 10 cent Kinderen 5 cent Barean geopend voor plaaubeapreking van 10 tot 6 nra DE ZÏÏID EOLLAITDSCEE Maatschappij van Verzekering op het Leven HEEBENGRACHT 12 DEN RAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000000 CommiMariaaan Mr M M SCHIM v d LOEFP Prea Dr A E TEN OEVER Mr A 8 MIEDBMA A M V EMBDER Dr P H J BEREND8 Mr J W DE KANTER Secr Directeur Mr J W KONINÖ BflT De Maatschappij sluit alle soorten Lcvenaverzekering tegen lage premiën Vrggevige voorwaarden LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren tl iraeiWilVOIMV KIt Warea te mekuttkocem entl e ÊjAWmHKm mre tlMt 0m te timmm KOKO I lun brallHa TMT kM lulls VOOR HET HAAR KOKO DOET HET HAAK OIOEICN OAAT HIT orrVALLtN TEOEN VEKSTERKT DE WOCTELS HELPCt ALS KIISTAL EVAT OEEN KLEMSTOr OLIE Or VET VCRriISSCHEND VOOl DE HOOrDHV KOOT HET VANOAAO VAN UW aaooisT OF coornin muz n o s a I Bo H sjm p w trfss k SSMU iSsiNbl rvM B waaaaaa SMas DEPATHOUDERS Goud ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhove A v ZESSEN Krimpen a d IJsmI A GROEN EVËLD Lm Zegwaard A OOSTERLING 86 JI I biiiUijke FaMeo imm Laifl Vormmeer OPOERICHT WM Voedert aw V t met de uuiver m i iM LIJ ZAAÜKOEKE merk irKnt en W L üitaintende door hoog eiwit en vetgehalte en grootate roediagiwaarde m r D4vl9tt Parih l Of Jfaara Goud MadaOlm POTTËLBERG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater rrtfltaeêiJtm raff verÊoHtêmmr OMi Atant Toor Bolland CATALONIS t TUbnrg Vwtegeawoordigar voor OOVDA en Outreken M M BMtONJÜ Jr Agent Amstel BrOnwer Keiaentraat Tel 8B No 148 0 oada FïraaCrSl ra ScliosnhajideL Rleiwegr 48 Gouda Opgarieht 1879 HET ADRES VOOt IEDEREEN Voor Expert ZenJinp Certificaten vnn Oorsprosg at te geven door de Kamer ran Koop handel en Fabriekea te Oonda benoodigd voor de verzending via goederen naar het Buitanlané zijn verkrijgbaar ad 40 cents per slide OaoliiaM aaaaO ter Drukker van A BRINKMAN k ZOON Markt 31 OouiU BRONGAS Wie wil prachtig lieht hebben Bij wende zioh tot JAC KOOU Kz puttenbootder te Wteringerwaard die zich gaarne belast met hetinstalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang ia dit werk do r OBdwgeteakende met het grootate succes uitgevoerd Bagrootingen koatelooa Aanbe reiend ü KOOU Kz WIER1N0ERWAARD Mej deWed E Alter 269 Gedeapte Gracht 269 DBNEHAAG geelt de HOOGSTE W AAM DE voor Gedragen Heeren en Samesleleeding Koopt jeheele of gedeelten van Inboedels Ia ook naar bmten de stad aan hoii ta ontbieden Brieven orden vwrgoed Let s V p op NAAM en AJfBKS WeiS ALTER 269 Ged Gracht 269 DES HAAG Dienstaanbiedingeo hebben in de Qoudsclie CotLra t mr D tdfw M iCi kMlti sMM ktj TMroltkct lig 1 6 regel f 0 36 voor elke regel meer 6 oenta Opgaat nitslnitand aan het Barean JiJS n3 fTJDjS GOUDA n April Markt 8 uur Clreaa CotlyAlt ho IG April sAvowls 8 uur la R luooiilr Kerk Opinbaio V cga iriii vsa il ProUMaiUanlwad Hfrtka Prol Ur J J Hartiaaa UoogiMif ai te L M a Unita w i Wal mi lulisiM ea wat we H Ui denkt aa bet loptt Beleefd rersMk wl m eld lüili mededeellag te BKffea oQtvangm vaa verKSderinien concMrlea Termakelijkfaeden eaa om dea daa ia aas s s a ia te venaeUca Eleotr Dr A Brinkman A Zn Gonda 54e Jaargang Zaterda 10 April 1015a mmm mum Tie u w s © XL d ©rt©3a ti©TDla d y oox G o CLcisu © aa Oxcu txéJszeix VerBchijut clagelijke J tl J behalve Zcin en Feestdagen PRUS DER AfiVERTENTIÊN Van t 5 gewone regels met bewysnammer f O U Elki regei meer 0 10 liy drie achtereenvolgende pUatfïilgen worden deze tenen twee betekend Diimslaanbiedmgen per plaatsing van 1 5 r eïa fO Sö by vooniitbetaliiiü elke regel meer 6 cis Heclami s f O 25 per regeï iroote letlw en HUKi n naar ptftattruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Pö kwartaal 11 15 Idem franco per post l W Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 60 Idem franco per post 1 90 Telefoon latere 82 AtH nnementeii worden dagelUks aaageuomea aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten oen Boekhandel en de Poatkanturon Telefoon Interc tó UltgeTers A BBIÏKXAH EN ZOON mug Bfu deel der ieeuiug Ie iMr lueu lol deu koers van itó pot d l ue ui t minder daii ó pt beneden den pan koer terwijt wa overeeugekoukou d t de koere van uitgilte aan b H pul tifk iQM ztju d t Kt nog J pet iKUedeu den pari koero dal die groep iUH zicU bel revht bedouguu bad ook bui antkre deel van de loeoing tegeu den koere 35 te nemen teneinde de iiitgilt voor eigen rekening te doen gei tbiuduu l i groe t beeti van kt reclK gebrutk gtxuaakt Ln loo ia duB voor de gro met tnbegrip vao dt provis iu aan ctnuultuiuMiairii miz een uu een kwari miUioen aan dt strijkstok blijven hangen Teretbl dringt de N H Ot op ata lat iiadere mln Uugen omtrent de afspraktu uKl de retfolutoire coo tieV L u bet voorb ioud van de gro iioodig 11 Do t K U gaal dan over deze vaderlandBlieN endB baiikiwugroep Iti wHe de Nederland cbo ILaadtibiMaAt Mbappij eu oouAorttsi als volgt VOTder Of de Katoor er tuaechtm genwuen durven wlj nog niet uitmaken LetterUJk gt nomea en de uitdrukking deu parikoers naderen wat boel ruiui opgevat H in luinisl s uiteeiL etting van 2 Maan geen onjuiMheid vervat Up dkm dag had inderdaad de groep de gebeelc l i uiog nog met genomen Maar de vraag iijr4t loch ol d mini0t r wetende 4at ei ii deel van de leefiiog hoe griót noH da4 df el en waren bier ook reaoUitoir of andere condities gesteld tegen den koers van pel wa goplnatHt en dat de reet van de leenmg tegen denzeUdeo koers volg i kon met tifiw mt dedingen geen verke rd Indrukken geveetigd heeft di gemakkelijk lo V ermijdeu waren geweeeC rcii H lotte kan ook de mininter er m zijri gevlogim niel alleen wat de gebeele operatie lietreft maar in het bljzoiïdier wat den aan de groep toegttkenden koera van 9ö pet aangaat Hier nver lal brt voortwhoiid de r oliitolre conditie door de groep voor de overnf itung gemaakt oplietdeHng geven nti kwam ter oore dat dit voorlxAoitd de Kirekking zou hffb en g iad de grwp an bet grootnki riwifo inlflechien ixHer K Kd i vi eenigo groote risico dat aan Ie letming verbonden waa te ontheffm Indien n l Ne erland onverhoopt vdór te publieke in cltrijving op d leening ln icn oorlog Itelrokken ware geword m zon do groep krat tentf dat voorbehoud iriet gelionden gewewrt zijn het door baar aan ardo dee van dn let iüng t neni n Uet lijkt intnwichen haa l onheffHipHi dat de minister onder zulk een voorbehoud t is chl a zijn er nog wel andere voorbehouden van dergeli e trekking geweeai voor d m IndlHchen Rtaat nirt lieter voorwaarden wmi hi blK n kunner liinllngen dan voorwaarden waarbij voor de groep eeu winstmarge vau l i p t over t millioen werd ia hel teven geroepen It edri bet feit allut dat een zoo luloedrijk orgaan als de K H t £ iuh ï oo kroti over de mauuptilaiies btj doxe leeuiug aangewend uitlaM geeft te denken De Koiiierleden die Ih een andere gelegenheid ai hun meeting uitspraken dM de Volknv r i genwQoidigiBf recht had op olledlgv luforuuiue kregen destijd Ihh wat te BÜkken in de p rs Titans bUjkt dmt oontr der Volksveru gt iw oordigiug i i f boven eu v rtrouwen ikkt bij du Indische bMa bg werd gevraagd InJ een mioisterieeie verklaring Onder de groep die de leetiiug nam vindt men de led i van de veroeulgiug Onze Moot die ons laiid Uontalleo millioHueti wil doen otteren voor liet uatetmilitairientt eu de aanhangers att de lira s die een leger van oen imlUoeo inaiiHcliappen eou peulselnlleijt vht M U liouch Im ons ten gowde aU WIJ bij die propoffanda herinnerd worden uau de I rniltioen 2 Um die bij de leening aan d i irijkst dt bleven hangen INt nittnmer bestaat uit drie fc ersle Blad viii liuarvtui gtbt il lu ml mij uU ijttuu u ja dl MiufU r kau Uvi latcHi waati u uver hun hooiden voor zoovi luj uch zelf daarbij wi vt uti t loudv rtu want dit blijK toch ook e a iMt lai de Mmistur iM hut t goedgekeurd AlUw ie aameu 4i n wij natuurlijk v r beugd ovur bul voorloj pig verslag op lurt uturustiKirLtulti eiswitwerp Uet aantal sdnïsseii dal lumlddets reeds bij de a M lUgektHueu ttst einde de aaiineiiiitiff ie ontraduu was lufpo u lu de ilaagscbe bladen zijn vele kolomuMw vol t oM breven over Itet drt eude vandalinWij Itiiaaun nu weer gerust zijn liH VL ilen Van bootuen is weer gebÊ uvergeioien ftau Ihh spel van ds stormen 1 enigurtuate valt te vr usen dat du zorg VOOt het Boscb tT wtter niet betcv op zat nordLtkTot nog toe in die ai even Hh hl als zooveel dat ouder de hoede V au deu helbgen huruauerattus is fnfMield Nu de boogc liocfisn amUenaren m huu f r zijo getOMi zullen tij welliubt huu woede kotsen op deu aruMNi pioti g van ons alltMi in du gtwal het ItuMih Zoo xijn d lueuscbfltt pociaal dtf ambtoawnn uu eeiuuaat e Brieven uit de Hofstad CCLXU liet UaaKscbe Bosub is gered uit de tuuiikïu V au ben ém gtttmu sioiuluu oen meedoogeulooze mi ltaiuleling te oiuWraeiiieu blijkens bel voorloog verslag op ttel uelMUutweip waarbij geiden wwdüi aaiigevrewgd o ft voof Sm atiuleg vaa ooii breedi n verkeersweg lu ons tiosoh kou geen dur leduu iet deukU etd vau deu Mmititer t teuntm eldtni ut nooit zal het gebuurd ijn diiil eeu miutslw umh eou voorslei zoo wumig ueces bad iJu rupporteuFs geven zijn i xcxriieniie lu over wiviMf dtweu post iu te trekken ti laad dteu bij wei spoedig al opvotgi Ikl zou een al te mallen indruk wukiwa indii u sti okH lu de Ivoiuer deze p s uiuK i hootdeli e Mli iHuing werd vtrworpen liet verloop van drae voOr dm Huog ZOO belangrijke gebeurtenis bedt uuH niei V erbaasd uHtMebiun overtreft hH algemeen verwH eenigerniate onztt vwuauirtlngvn Tu zondurlingor echter en te iinwU r liegrijpelljk Is het Ikm de Minister lot eini derpilijk voorstel iMsetl kunnen ktniitu lioe litj zelf niet heeft Inge leti dn op z n nunst van velo xij i er vwrzn tugen zo vwrijieen al kOn hij i au n iet verittoeden dnl Mo al l zijdt n legetistaud zou outoiaaii Natuurlijk ligt d schuld van dit schromelijk fiasco g heel 4 n al bij d amlxenaron He den Mi Ulster vaxi adv uw ts ltls ii gediend bi ik uu eenmaal eeu ongeltikkig ding liat éti aiiilttenareii die ftnK iijk de aanl gffTs ztju V au wHi dergelijk voor rt l bij de iids Ill tweetal iH ricbtHi over belangrijke suugeit i Ubeikin m deu Haag bebtsni wg ii i iitvr geuienguw gevoelen ouivaugeu U l eerste tieirell uen 8cliouwburg UIT HET LEVEN VAN EENVELO PREDIKER BU HET LEQER TE VELDE XXXI ik moet nog uns terugkomen op wat ik IA non vwig upetel svbnwl ov r btA uutbr 4Leu v au nekerv liMauddeeim in ons l i gHr die lot ecbadu van Iwt geheel gtjiiuisi wordt n terwijl dli toob andera KOU z u de thuotoguu of wel do plt dikauii n eu du a n iaaude predtkaiHen iju niet geb cl afwezig gnlijk ik al liermnerdf De weinigen door wie aij v rtf tiwoürdlgd sl wekken niet dm indruk dw me tsfxwaartijk de plaats aan lutt boofd euner kerkeli e gewieeute kan vern oigtiu mut wu plaaw iu den iroep liiltigoudeel zij bobbeu bet bewijs lieverd dal de Ut d t Oeumento prakti opg dauH orvariuir vau groot nul is voOr tl U lK Vülio Tdw over eeuo mwr of uMuder talrijke afdeeliftg oiuua witTUMtolit n kt Vftreisohte ontwikkeling tm beavbaviiiR die door diot pnsMkaal sieetbi zijn biMig gt wideu duik zij xlJn aoidami selii v ornitng hhh ilaarawi voorafgaande V oorltereidtug blijven in ons a t hkii IM lwge rlijk gotid dan dat ze e nvoaittg eg zoitdeu iDogen worden ongrbruik t geinuii Ut is dMi ook te hopen dat di r t dM gegeven vot beekkn veulvuidlKer havolging wogen g Mi vinden on dn tiiidfiileu lu dtr godgolcvrdbeéd geen ge sv IJ daubti zoowaar dai duae mwi K uu uLudulijk was opgelost ou dal dt Oiuiivtburg nu lu e u lOi tan n verkeerilu iit guustig Ml m du eerste kwari Luuw daaraau geeu guUbm meer te koate 1 boeide gelegd te wtMTdett UflteM ta die hoop al woer ijdel yebleken liet itafeiijk 4cb Ix sLunr ouKer gomeeute is er al up ijiigtrirokkeii om te constateertni dat er nog biel al oau dtt inrichting ontbreekt Iteeds uu orden wij verblijd fj mul du vuurspeiiin dat er oi een aardiifsoiu meije zal uoodlg ziju om alles zóó te iiw ki u alH mi ii dat v 1 wenscht i erst In itti ds iii4vr dau auderbalve ton tin koste geK hd losriia nogmaals prtHïlfS hetzetfikt bulrag ia lui ziju ntj er nog biet Wie weel uf wttbTOm een dergelijk bedrag Hurib oangiFvraagd Ij knjgi u iiou langer lioe meer oou tunpatliie Hig t arohittvteu Wat Ktju dat todi een gw ue bedrieg TS t Aan l neui n dat zij zóó overweJdïgeud dom zijn i i IJ op g n H prjuceul na de ror miiig kiinuvn mokeu ia ons oniitogvlijk HMjlt dun aibwn over te gt eoveti dat Kij o m 4lflijk de l wkeu mu d m luia leldou Ket s xonver Is m gekouiHi dat mtm bet tbibls li aanueiim als M vwtnoedeItjke juiste wanuisT etn aruhmwt zi ranting tiMift gtHiiaakl W oriti li H geen tijd de raan t n pMl eii perk HU tltm en ik areblt tcttw aa iiprakeli te st4 liim voor huu sitehte tn rikt iiiugiti f If cl iwi ede lierlt it betreft dtt gemcente iiieu bom ophief watt bu iMtwurtelooM Z ggi graM was gebroken en xedert Ir hij attooN geweest zooals nu l u toch tieefl bij niet wilen spreken WiJ tieproefden daartoe wat wij konden De lioofdonderwijiMr zelf die veel f an hem hield kwu aan zijn bed ftnt den knaap ie bexwerts het stilzwijgen te Verbreken idj verx ki rde bent dat hei I lie dure plicht was dcrgeli e miftdrijven t straffen te uieer omdat hij oi ztjfif leerlingen bij n had geroep n en op bun gevoel had gewerkt opdat de schuldige naar vor jti treden fn leb noeinnn Maar niets ntocht baten hij z hile nkol dat hij er toob met Mer door OM worden m dat het bem Hieobtenog meer viM iet zfeu doen als zijn makker er oni van Hcbool verjaagd niocht worden IIlj was toen nOfK maar eo kind n zijn ksrakttn is nooit verftiderd H tj iê VQJ gelukkig u by zich t hebben WiJ zijn één geworden sedert wIj zoo Roml als alleen op aarde staan Maar hM t gij nooM aan idere vreugde gedacht zoudt gij dot nog otetdoee vijceff Eijt jong en den da waarop zijne ziekte heiQ weg moeht rukken van d aarde aoiuH gij RW eenzaam overblijven éen amwoOTtldn OdnHe vaetber den ik denk a i geen andete vreugde dan voor bem te inogm werken Ik weet wel dat zijn leven enkel en leen een f 9 ak lichtje i Isreid om door den mhiHlen tooht van buiten nitgeblazen te wor Wl nnar soolang hij mij gelaten wordl II ik g n andere Mangen da il z jiii diwien ln mijim jeugd was öM liits an durn ik hoopte lUtt mtju vader long bij oiw zou blijven en bij ook verpleegd i H rgos nK t de liefde eetMr moeder iu dien lijd krw g Ik lift en meende Ik dat ik nlot aMi mijn pHcblen te kort de d dooi d stern mIJiis harten te volgen Mijn hroedt r zoo meende tk zou veel eer er liiezwijken dan zjjn vaiV r M n huweitjk werd dus va 4g eteld gelukkig eelrter moeeten wij nog een Jaar waoli t m op eMie verhooging van mijn bruidegom en in Men tusschentijd werden wij weewm fSnen mijner broeders of zusters weneolite den zieke tot zich te nemen Ook mijn verloofde zag daartt f en op en toen z 4de ik heiu dat tmzi wegen soht4den luoesU dat het niet ander kon Hij poogd mij te overtuigen hit ik ouz toeic H st aan ene dwaasbeid prijs gaf dal er g Mlcbten in overvloed waren waar ieoi ee zich zeer gelukkig zou g V04 len maar Ik wist wel dal hij zinb ovor mijn verlies niet troosten zou en iffijn ongelukkige liroeder zou gosior Tj zijn ondw vnwndeD Wij gtogen duH vanetv en Georges beeft nooit vemoïoen waafom h n uw hniidegom vroeg Kilifs met irillende slem Is sedert God zij dank I zeer gelukkig getrouw Ziet gij bem nog wel een Ja zijne kinderfn komen bier des Zondags dikwijls speb n Ik geloof ri Ifs dat gij hen hUv ontnsM hebt ta UiJLtji jti9n Uo d kleine l aul en zijn zusje MetU P JuiMl Ih laatste is mijn pe 4ind oj lal oogenblik wnnl OdeUe dour baai Urwkvr geroepen e verwijdeMb H II Hn i ilipH HUrd haar its4 Ifenevetdo o n iiu eu seiiiMi zich loeu tot Holdius Wat ze gij an zulk eeu leveii f roeg bij Het Is zoo VMbeven in zijn esnvoudi dal men or bijna spraki os t enovar blijft Ja mijn vriend momiMdn de Jonge man hot hoofd op ds borsl latoode zinkin dat zijn d vrouwen aan wie oas hart zich awu luoeteo liechten wlldm wij gelukkig zijn maar ook in het leven der iiieneteben wordt bet viooltje voorbijgetred n en liekotuninrt rotm zioh sleebts qw du roOH die ons tot bloedens toe wwondt Onno moest ret spoedig naar een repetitie vertrt ki a maar Kilips bleef nog lang bij broeder en xusGer pralen Waarom is uw vriend toch altijd zoo trc iirlg V vroeg dea ge op e n gngevon oofpmbllk Hij kan er niet in Magoo zijne vrouw e vergeten Wrs zij dan zoo mooi f Dat wwt ik oint en toch heb ik haar goed gekend Men vrot zich dat met af zij nMi nw gamcbe del ia n en wist zi lf niet waardoor n ik vrees dat wie haar ooit lief kreeg tfcfc nl t wwler over baar verlies d troosten