Goudsche Courant, zaterdag 10 april 1915

Bp PRINCE Kipstraat 34 36 RÖnERDAM l Ü s een landboitwer waar d tvt daeen e paard zou wordéii geBMen wa rti êti ven minder geïukkigi Door een bel itm het gezin n l gewaarschuwd zoodn de staldeur loskwant Bij dezen landbouwer werden ze in liun bedrijf gestoord en mochten vluchten Mw ze t dat aangifte hij de Duitsche grensbefuulrten wetnig uitwerkt omdat deze er niet aan kunocii doen Wij vernemen hieromtrent bet volgen de Gisteravond onwtreeka Üen minuten over 9 toen do huishoudeter mei M C V Aohtma l het licht in de siijtorü van den heeir J Vermeulen to de Aobteratraat uitdiraaidts drongen zich twee personen in dan winkel en grepen de huishoudh ster Een worsteling ontstond waarna het beiden mannen ten slotte gelukte dia juffrouir een zakdoek in den mond te stoppen en te wurgen Door het nii oer gewekt wilde de heer Vermeolen die bovCTi ziek te bed lag de trijpen afkomen doch werd door de b do personen die inmiddels reeds de trap waren opgeloopen naar beneden geworpen Hij bleef bewusteloos liggen De beide mannen onderzoditen daarop het gehele huis en den winket braken de verschill ide kasten open ea kon n zi toen een nog niet b end bedrag aan geldtoeeigtoien Nadat de mannen gevlucht waren kwam men tot dt onUi king dat zich in dat perceel een drama had aJgespeeld De politie die onnüddleUijk van het geval verwittigd werd st de een onderapek in dat tot laat in den nacht voortduurde Hedennacht heeft de grenswacht een Belg asungebouden dio de grens wilde oversteken ea gohe met het signalement door dffli heer Vorinoulen opgegeven overeenkwaiu Vlak bij de grenzen vond men een zakje gi d dat vermoedeli van d n ttefstal afkomstig waa Mej van Achtmaal h ongehuwd en ongeveer 60 jaar oud Hederanorgen worden het Pairicet en den scheikundige uit Breda hier verwacht Hot geval veroorzaakte veel opschudding Troepen verplaatfiingen Berichten van troepen verplaaising uit deze omgeving naar elders met opgave van aantal enz word m in het belang van s lands ve ligli 4d in dezw tijd niet opgenomen Neutral iteits schending Men meldt ona uit Zeeland Door den territorialen l evelhebber in Zeeland waar zooals brfOMid is de staat van beleg I9 atgekondigdi is aan de hoofden der po litie in alle Zeeuwsche gemeenten een vertrouwelijke aanschrijving gericht onj aan correspondenten van Hollandsdie bladen mededeel ing te doen dat volgens de opvatting van den bevelhebber hot opzendiMi van I eTichtffli over oorlofl gebeurtenissen ia de nabijheid der grenzen iq strijd is met de neutraliteit van ons land en da oorreepondenten die zich nadezs waarschuwing hieraan toch schuldSgma ken gevaar loopen dat hen door den teri ritorialen bevelhebber het verblijf in Zeeland zal verboden wordm Paard endlefstal Men meldt ons uit Emmercompascum llBodB eenigen tijd wordfen hier aan Aa grens paarden gestolen dïe dan ultg © voerd word n De dSefstallen bebbwi een eigenaardig karakter Meestal vindt men het geld soms in den voederbak of he wordt eenigen tijd na den diefstal op raadselachtige wijze in buis betoorgd Bij Laatste Beric hj Aan het Westetyk PARUS 10 April Het Conuuu niqaé van gisterenavond elf aar laidt Na een schitterende aanval is de beUngr ke positie te Ëpargnea die de vlakte van Woevre beheerscht ea welke hardnekkig door den vgand verdedigd werd geheel en al in onze banden Wy namen gisteren meer dan l OO M loopgraven en veroverden nog hedenochtend de twee nog overblijvende 8 belUngQn der Dnitschers en maakten daarbg 150 man kr gsgevangenen Wn hebben dus een der voornaamste doeleinden van de operaties der laatste dagen bereikt De Daitachers hebben in het Bosch Montmar 15 aanvallen gedaan om de loop 1 graven welke wy gisteren namen te heroveren Alle aanvallen werden met aware verlieaen afgeslagen By Driegrachten bezetten de Daitschers een loopgranf aan den linkeroever van den Yser terwgl de Belgen aan den rechteroever Braggephoof veroverden In Champagne nootdelqk van Beau Séjour had een jplaatselijke doch krachtige infanterie acne plaats t e Duitschers poogden teea deel der loppgraven welke zg de lafttste maand verloren hadden te hernemen doch werden weggemaaid behalve op een pant waar zy een vool aitgeschoven loopgraaf genomen hebben Wij deden heden een tegenaanval sloegen den v and temg naar z n uitgangspant en brachten hem zwtüre verliezen toe iUn het Oostctyk Front PhTElt BUllG 9 April Officieel Aw Iwit front t it Wasten vul de NjenMm had den minder li laogri ke gevecliton plaoi In de K rpatliea aioegen wij een reek MUivallen vMi Duitschers en Ooflteart kern af a iLwaawn ateeda vooruit AUa tioofdkutenen welke zich uitstrekken over UHMT dan IIÜ Werst van Keaiwetowo tot Volossat sa4 en Hoogte 909 ton Zuiden van WcriieialkUowo vielen in on httikden Wij hebl im den 7den April 1200 kriigHgevangenen gcmutakt üp do ander lr nU U nletg bijzonders WiKNKN 9 April Officieel Aan het front n d OoBt Besklitfla heerscbt over het algeinem r t In Itet woudgeberg e Iraohtte die tegenstandiei zijn frontaaiiv J IVn o dier liet gebruik van zonder e ig ontzien opgeofferde troepen onder Voort durende Morm anvallen voort te nUtken Bergen van lijken en van gewoiwin gej vvn die Russische aaav Jstern nen wel ke In het meeat werkzaane artillerie qï nmchinogewepen liggen an 1600 ong wonde Vijanden werden in te gevechten ven gistere gevangen genomen Aan alle overige fronten gee bijzondere geïjeur tiiilseen Aan het Zuidelijk Front De Dardanellen 11 ULIJN 9 April Part In hetF tussoben Turken m Grieken beeracht te I aina aiis de grootste harnKUtie hetgeen deti te meer opvalt dat meu hier Arabieren Droesen KoMden Syridrs en TuTkm vindt l o jeugd is er de toekomst en is er evtmeAa in Dultachluid op wAlUalreo least geschoeid Evenals in Westl uropa de padvinders rukken dexo jongens uit on bet zingen van hun strijdiH d Het Wraaklled Kr bestaat nag een wraaklled maar van somberdier toon n l het wraakiied van 1913 toen Turkijt g eer geechondeo werd Be siod jiiiohte d 3000 BedOelnen toe die zich vrijwillig aanmelddlen om tegen liigeland te strijdien Zij dragen nu de veldgroene uniform waarin zij zich weliswaar nog wat onl c oipeo bewegen Doch de haat tegen Enifeland is er even groot al de vereering voor Duitschlaod welks strij Wr er als vorsten worden mtvangen Voor Hindenburg hebbon d Turken een buitengowono vereM ing evenals voor graaf Zeppdin Hun oeoig verlangen is Wraak voor 1913 m vernietiging van de I lngeleoho macht Mlinen aangespo d B ULiJn 9 Apéii Part Uit Chrisriania wordt via Hopenhag gemeld dat in den laatslen tM 160 mijnen aangespoeld zijn Vjjifeweg de meesten zijn ngelacho drm l ransolie en slechts zoer weinigLMf che De meeste mi ben zijn dotjp nfunne ontankerlng ouRchadeli geworl n In S itsohe gevaogensofaap liKKUJNT Op deo eersten April 1915 bevonden zich in Duitsohe gevangenschap franschen officieren en andere in ofÜbiui Hrang taande personen 3866 manschappen 238 496 Russen offlt ereo ena 5140 manschappen 504 210 Belgen oHicieren enz 647 mat nhappen 396 20 Kngeischen officieren enz 520 mansdiappen 20 307 Toti l 812 806 krijgHgevan vindt men de grootste sorteering OEOOTEf éN GESLAGEN Godin s FORNUIZEN KINDERWAGENS met houten bak 2 duwers hangende in riemen BAMBOE EN HOUTEN SPORTWAGENS vanaf f 3 75 fff Vertegenwoordiger der Bronnabor en NeatherKlnderwagenfabriek Telegrafiscli Weerbericht van bet Eoninkl k Meteriologiscli InBtitant te DE BILDT Hoogste barometeratand 761 9 te Müncben laagste stand 749 2 te Skagen Verwaohting tot den volgenden dag Zwakke tot matige later wellicht weer toenemende noordwestelijke tot zuidwestelijke wind tgdelgk opklarend later toenemende bewolking r weinig of geen neerslag mogeljk nachtvorst iets zachter overdag FUN GEËMAILLEERDE FORNUIZEN met koperversiering on roeden vanaf f 13 50 Êen prachtige sorteering Salon en Kamerlampen vanaf f 2 50 Verder voorhanden een groot © voorraad Oiftvrije Emaille en Huishoudelijke Artil elen Wasch en Wringmachines A aB3 T2D AH MAISOIT VAN TEEFFELEÏÏ 134 Jonker Fransstraat 136 1 ROTTERDAM i GOUDA Hi April s Avomb 8 uur in de Reluonslr Kerk Oprabare Vergadering van den Protestantenbond Spreker Prof Dr J J Hartman Hoogte aar te Leiden Onderwerp Wit een Christen en wat een Heiden JMtt van het leven Beleefd verzoeken wij geregeld tij oiededoeting te mogen ontvangen van veogaderingen concerten vermakelljkhedon enz om deze dan in onze a nda Ie vermelden BÜUÜERLIJKE 8TANP 1 1 GOUDA V BORE N 7 April MarliuB z v J Mildersohut en F W ien Haag ONÜKRTROUWD K Jooghoen to AmstwdMii n M A van Oostenrijk J D Donker en J O van Sohnik A F Bomer en P Koeman L L Slootjee en A M van der Zwaluw W H Nijhal te VGravenhage en F C BonacJiop OVFRLEDtN 9 April Maria K Bilker geh met J Smit 76 j Gevecht met e i onderzeefir 1 0NDKN 9 April Ken Duitsche derzeeboot joeg gisteren de l ranscbe bark lerna De Britsche sleepboot Homef welke de Sark trok trachtte de onderzeeboot te laiinuen Dezti schoot en loste ook een torpedo op dft sleepboot af De boot ontkwam doch de bark werd het laatst gczini k midden van ro ea smot It RLIJN 9 April De Fran che senator Gamot rapporteert over een sobittorend succes met de Dullsohe gevangenen bij de drooglegging van moei aeeen in Auvergne waar de gevangenen 10 uur daags werken Zij krijgen behoorlijk eten en drinktm imi 20 centimes dagloon De Fran obe ondpmemerR zijn vol lof over den vlijt en de discipline dier lledai en l succes van dien arbeid is kolossaal De Ilondgenooteo en Griekenland n RTJJN 9 April Part Uit Duitsche bron De Lokal Anzeiger vernet M uit particuliere bron uit Athene dat de l ransohe en Ëngelsche gezanten aldaar den heer Venizeios verzochten 7 1 optreden tegtm de Regeering te staken oe Ad verten tien DANKBETUIGING Ondergeteekende betuigt zijn harte lyken dank aan allen die mede hebben geholpen aanihet blnssohingswerkbijde b hem nitgebroken brand A W SPRUIT Haastrecht 10 4 15 Grootste keuze in Dames en Kinderhoeden Contante verkoop waardoor lage prijzen ieraburgaohe arbelderablad H wemy los publiceert te Parijsi woori bti g us hlHcbe sooiaaldomooraat Pawtowüch eea artikel waarin hij o b een onderhoud weergeeft dat hij over hot doel van de actie tegen de Dardunelien voerde met een w ingdicht Franach dipltmiaat Do Vorw rts neemt een verslag van d6 ondierhoud nlt het Russische partijblad over Pawlowltsi zeldte dat d vrijzli uige vereenlging in Rusland gehoopt had dat Rusland vóór zöu gaan in de aotle vier Dardanellen Hierop antwoordde de I ransche diplomaat dat het bonkbarde i ment der Dardanellen begonnen werd op verzot en op uodrang van de Russi he Regem ing Ten dien aanzien bestaat er tussoheib Rusland Engeland en Frankrijk volko niwn oenstenimlgheldi Het spreekt vanzelf dat l kigelandi n Frankrijk die in zulk een geweldigen strijd gewikkeld zijn iiietH zouden ondernemen waarbij Rus l nd s belangen gennoeid gaan zondie r eerst met ée HuMiBUho Re eertng tot volmaakt overwnstenHOin te zijn gekomen Oo i wat hot DardtaieiienvraagBtuk betreft ape ouleeri Kngeland op den EngelschKusal wlien nai ver maar juist daarom zijn de beide laaiden vaslbeeloten hunne geachi tt i ter zijde te stellen Om dAe redienen Is volgens dfn Franschen diplomaat die actie tegen de Dardanellm thans reeds aangevangen ï Rusland heeft geweldige reserve aan voikonien strljdYaaüffige monecftia n n Het heeft voond behoefte aan voh doende oorlogsmateriaal ea hlermn kan het eerst dan voorzien wordMJ wanneer de zAeëngteo eenmaat vrij zijn Ken vervroegde actie tegen de Dardanellen zou igetwijfeld haro ultwer king op de Mohanrniedaanscbe wereld niettnisaen Zoowel hot wankelend Italiö als he verdttohle Run enift zoudwi allicht wijziging in hunne houding brengen iiij eenspoeddg optreden der Verbondenen in deDardanellen In Fgypte BF UJN 9 April Part Do Berliner trfricajaoKeiger wijdt een hoofdartikel aan het strljdvaardlgie Daoiasou iJpze stad d metropolis van NoordAra bie Is In te natellin r met Konstantino pei ze r vreedzaam Terwijl in de Turk Bche hoofdslad voortdurend geharrewar i FirniaWed A PINO i Marokko MADRID 10 April Bart De Liberal miildt dat de voorsteden van Tanger door de opstandige Muzelmannen bezet zijn dooh dat de binnenstad nog door de Fransche bezetting wordfL 78dedigd Japan en China MILAAN 10 April part Uit Tokio wordt aan de Carrière della Sera geseind dat het parlement tegen 18 Mei is bgeengeroepen De termgn die aan China tot inwiU liging der Japansche eischen is gesteld is als gevolg van de bemoeiingen van den Chineesohen President tot 31 April verlengd De houding van Rumenië KEULEN 10 April part Uit Boekarest wordt aan de Köln Zeitung geseind dat Generaal Pau aan een vertegenwoordiger van een blad te Boekarest heeft verklaard dat hjj gedurende znn verbiyf in Roemenië gemerkt heejTt dat de sympathie der bevolking aan de zgde der geallieerden is Ik weet echter ook zeide de Qeneraal dat de regeering in Boekarest voorloopig dringende redenen heeft die haar verhinderen zich bg de Triple Entente aan te sluiten Het ongeluk in de Rotterdamsche haven Men meldt ons uit Rotterdam De gezonken sleepboot N G Nering is door tU BergingsnMatschappij met een dri vende bok boven water gebracht en naar de Petroleumhaven verhaald vanwaar bet naar de werf sal worden ovctfgobraoht In de maohlnekamer werd bet lijk gevonden van den stoker K de andere lijken zijn nog aiei gevonden 1 Witte Bioscoop GOUDA MARKT 10 J B Möller Sclioen en La rzennuf g zijn DAMES HEERER on KIRDERSCHOERER Hoofdsteeg 33 Onze prficliteollectie Heeren en Kinder Costümes is geheel gereed en Anvat het nienwste op dit gebied 64 De Clientèle voor énze afdeeling Kleeding ndar Maal wordt steeds gpooter Voor een bezoek aan onze Magazijnen honden m Kindéren I wan den j Majoora é Groi ons zeer aanbevolen WIJ Rotterdam De kinder i van den majoor De titel verraadt reeds dat er achter de se een sympathieke geschiedenis jnoetschailen Ën werkelijk t iS een geschiedenis met een prach ge moraal een gezonde intrigue t Is een prachtnammer Verder het nieowste 2 Oorlogsjonraaal I I Hii É inlir Pmniini s f Grind Grindzand Zand Schelpen Adverteert in cHl Blad Groote iceuze in GEBARREERDE Dames en Kinderhoeden Aanbevelend L j MULLER VAN Bl OMMESTUNS INI is proefonderVindelijk de BESTE n volkomen ONSCHADELIJK APELDOOFrN HOUAND JOEDESSÏNG Co Öl r Aobferstraat alhier een 74 GOUDA GOUDH OOSTHAVEN 26 dag 1 1 dea k pitoin aangezegd dat hy Donderdag vóór vier nar dea middags de haven moest verlaten ofzyn schip laten interoeeren en onse gezagvoerder geen andere uitweg ziende bleef waar h was Ziehier de tragi komedie van Prinz Eitol Friedriech Het is zeer bekend zoowel in Earopa als in Amerika dat al wat tegen Duitschlands belangen indrnisoht onwettig ia Nu wil evenwel het lot dat de Amerikaansche burgers beter op de hoogte zijn met wetgeving dan mis schien eenig ander volk op aarde en het is hoogstwaarschijnlijk dat het Amerikaansche eergevoel zich verzet tegen het Germaanscbe barbarisme De sympathie welke er vroeger bestond tnsBchen Amerika en Duitschlaand is danig aan het tanen Waar de Dniteche pers thans hemel en aarde in beroering brengt omdat Amerika ammunitie verkoopt aan oorlogvoerende mogendheden schijnt zy te vergeten dat Duitschland als neutrale mogendheid precies hetzelfde gedaan heeft Duitschlands optreden 1 heeft de oogen van de neutrale mogendheden geopend en heeft hei weinigje sympathie dat de neutrale j mogendheden nog voor dit land had den aldus de Daily Telegraph totaal verspeeld De Dardanellen LONDEN 10 April V D Volgens een telegram nit Mytylene aan de Daily Chronicle werden de binnenste forten der DardaneUen den 4e April en den 7e door de Britsch Fransche slagschepen en kruisers geliombardeerd Watervliegtuigen namen aan de operaties deel Vanuit Tenedos kon men den hevigen brand zien welke op verscheidene punten door de granaten veroorzaak werd in hét Kanaal General de Sonis ach Do William P Frije LONDEN 10 April V D Uit New York wordt geseind dat Duitschland er den Amerikaansche a gezant te Berlgn er van in kennis stelde dat het bereid i de schadevergoeding door de Amerikaansche Regeering geëischt voor het in den grond boren van de William P Frije te beUlen De ËDgelsohen in Frankryk BASEL lOjApril Part Uit Belfort wordt gemeld dat groote afdeelingen Engelwhe troepen in het oosten van Vtfïil z n aangekomen In Belfort zijn reeds sedert langen t d Engelsohe ambulances aan het werk die uitstekend uitgerust zijn De Marseillaise verboden Van de Zeenwsch Vlaamsche grens Door den Gonverneur Generaal van België is het zingen of spelen van de Marseilleillaise in België verboden Overtreding van dit verbod wordt gestraft metgevangenisstraf van jaar Do toosland In DullMhland UERUJN 9 April Part Naar die Berliner l kalanzeiger meldt 9tond op H diezor te Danzig een KusslBoh soldaat toreohi uit hot gevangenkamp te Troyk Hij zond vanuit het kamp zijn vrouw een eenvoudig briefje wel utet dk zin er bij Olga di mijn citroenen die ik je gewezen heb Deze zin wekto do achterdocht óS DultHohe autoriteiten on en het bleeï datd brief met fdtroensap geschreven was en de volgen i berlohtMi bevaJle Ik ben op den 31en Augustus gevangen genomen bij Tllait wij hebben het zeer sleohl en wordw alles behalve goed verpleegtd Wij krijgen slechts pond brood per dag Vieesch krijgen wij om de vier dagen Wij zijn in de buurt van Braun berg én werken aan een kanaal waar zich zeer vele gevangenen l Kpinden Overal In Duitsohlar d Is hongersnood uitgebroken geen Inwoner mag meer gebruiken dan pond brood per dag ZIJ zullen vechten tot den laatsten man Tooh zal d oorlog wel spoedig ten einde zijn wegens gebrek aan voedsel Ge durendertpèe weken worden troepen naar KonigBbergen verzonden De man wwd wegens dit Verraad tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld De Eitel Friecjrioh LONDEN 9 April pak De DaUy Telegraph wQdt een hoofdartikel aan de verhonding tusschen Obi chland en Amerika hoofdzakelijk ntitil leiding van de geïnterneerde Eitel Friedrich Oit schip is er genadiger afgekomei dan andere Dnitaohe vaartuigen sinds het begin der vlootmobilisatie DenHen Üaart liep de Eitel Friedrich dehaven van Newport News binnen teneinde eenige noodzakel ke reparaties te laten verrichten en Moord Men seint ons uit Roosendaal aïo d heelt la de moord plaats g ad tegelükertfld een beetje uit do buurt van de Britsche oorlogsohepen te bl jven Het schip werd in orde gemaakt nam kolen en proviand in doch kapipitein Thierichsen dacht er niet aan te vertrekken Evenwel werd Woens Kipstrut 45 leó Sfed filter 26r Gedempte Gracht 269 Oètl HAAG geeft de H0OK8TE WAARDE voor Gedragen Heeren e Dameskleeding vanaf t 10 Koopt geheele oigedeelten van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan huis te ontbieden Brieven worden vergoed Let 8 V p op NAAM en ADItSS llV lIejdeWed E ALTSB 269 Ged Gracht 26Ö DEN HAAG A P MARTENS Co KLEIWEG GOUDA Onfvangeii de nieuwste Mantels 150 vanaf de goedkoopste tot de fi nste soorten Jappnstdffen Dames blousen f ren i sluumrokkeii VRIJDAG en volgepde dagen Elite Programma Als Hoofdnommer BIOCLOBIN Geeft Levenskracht Het versterkt de lenuwen en geneèit bloedarmoede Aanbevolen door tali ke Nederlandache Artsen 1 Proefflacon met litonttnut op aamrraji y gratis verkrijgbaar bij de fabriek van r ƒ DiaethetïBohe Praeparaten u I e Wlim IpMer Mngen P ar l cK 3 4 L 12 p l 2Jle chll 25 Groot Militair Óiepa in 3 deelen ï ffw 121 12 aiaauüAf S S VAN DANTZIG MARKT 43 ii GOUDJI Hemden Boopden Dessen Kousen Sokken Ondepgoedepen van JANSEN A TIUIIIUS Handschcienen an LAiiiiiBd cK tyrol