Goudsche Courant, zaterdag 10 april 1915

lialiö aan dwi oorlog heeft plaatsgehad Twintig duizend personen trokkwi door de stad Len Duitsohe vlag werd in het openbaar verbrand terwijl In eeoipe Dultsehe cftlÉ a d vep terrui en wer o ingwjlagen Van het gebouw vah dB Nord d ut8clie Lloyd werden uithangborden naar omlaag getrokken in triomf rondgedragen en vervolgens op straat geworpen en vertrapt Voor het BetgUwhe oonsuiaat werd oimi sympathlehetooging g bonden T e demonstratie werd hijge oond door Pepino Garibaldi terugg t en tot op eep sterke d efeiii ielinie Mei du al b rfoeiceiit hel Huesiöche auceew iw g niet ht l veel Het is toch allereernt d i vraag of zij van het haalde voordtMl pri gt zulk a weten t trekken De ervaring m diezen oorli heeft al geleerd dut de Kussen zulkg door vele omstand4ghed ii maar zelden kunnen Aan het westelijk front blijft de toestand ook frteod B slepende De geruchten dat m VlaftQderen de toestand voor lie jJuitst öts er steada sleohter op wordt worden niet beveeügd Tocli wordt er voortdlireod hevig gevochten de treinen iiiet gewonden die geregeld Luik pa t ren op weg naar Aken bewijzen het voluloeade Natuurlik zuUtm eveai zoovele treinen 111 Frankrijk rijden djooh daarover onlhrekeii de gegevens De toevoer van soldaten uit Engeland gaat in den laatsten tijd niet bijster beet Heeds hebl en de Engelsche bladen stoein en been gelaagd over den achteruitgang van het aantal vrijwilligers dat zich aaninold t Als daarin geen verandering komt ziet iiet er niet te beet uit Uit DiiitBChland zijn de borichtenf zeer It eöstrijdig Soromige Ijeriohtgevers doen iiPt voorkomen alsof de hongersnood met lien nasleep van oproer reeds voor de deur staat andwen beweren dat het Duitschö volk nog even krachtig is in zijn geloof op die definitieve zege Wij acoepteorpn nooh liet een noch het ander T e waarheid zal wel aoo wat in het midikii ligigen Aangezien dit bi alle beriehten omtrent den oorlog en de krijgadadien het geval ia ts tiet duidelijk watu om die waarheid altijd zoozeer in het gedrang komt Wa blijft er van waaiüieW en recht over in doEen tmzftlig n rlog of reeds in dien kreits als staatagoed zijn aangewezen Staat de verkooper niet goedschiks zyn aardappelen af dan zal onteigening volgen waarbij wel de maximum pr een worden betaald maar geen vergoeding voor bewaring enz wordt gegeven Ook bij het verstrekken van brooden meelkaarten worden strengere maatregelen toegepast De gemeente autoriteiten die deze kaarten afgeven aan personen die niet gerechtigd zijn ze te ontvangen worden gestraft mét een gevangenisstraf van hoogstens zes maanden of een boete van ten hoogste 500 Mark Die broodkoren aan zijn vee voert is strafbaar Maar er zijn nog andere teekenen die wijzen op den ernst der tijden In het Vlle armeekorpagebied te Munster zullen alle ïnvalieden en gepensioneerden van den militairen dienst weder aan een herkeuring onderworpen worden Ook zollea de militaire autoriteiten voor een herkeuring oproepen alle personen die op grond van lichaamsgebreken voor goed voor den krijgs of hospitaaldienst waren afgekeurd Eveneens zuUen worden opgeroepen de recruten der lichting 1915 Wie in 1915 zijn I8e levensjaar bereikt of vóór 15 Augustiw 1914 zijn 46e nog niet is ingetreden moeten zioh voor de herkeuring aandienen Het onderzoek zal door een hooge militaire commissie worden gehouden de tijd daarvoor zal later worden bekend gemaallat De Times over Nederland tipnieuw wijdt do Times een artikel aan Nedierland ditmaal onder den titel i be position of Holland en wel naar aanleiding van geruchten die Donderdag le Londen schijnen te hebben g loopen ouilrenl vcurwlkkelingen tusscliiwi Dult ihland eu Nc h rland welke geruchten gelijk Reuter gisteren reede seinde van invloi d waren göweest op de verzekei igspremies De Tunes wpreekt de meoolng uil dat deze geruchten posPieuen grond muHen en verzekert verder nog eens dat de Nederlandeche regeering en waarsehijntijk ook het Nederlandsclie volk zich welbewust zijn dftt ingeland niet alleen hup cBizijdlgheid niet zal soheoden waar ook niet direct of indirect eenige pruBsie zal oefenen om haar ertoe te blMigen f le wijken van de voorzichtige en waakzame houding welke zij tot nu toe heeft aangenomen 1 r is inderdaad alle reden schrijft do TUiw om le gelooven dat do regeering van Nederland zich volkomen bcwiint is dat do loop en resultaten van den oorlog van invloed illen zijn op lie toekomst van haar land Toch in welke riohting de sympathleön Villi het Sederlandsche volk ook mogenKaan het hw tt zioli zorgvuldig weerhouden van betoogingen weUcrf beleedlgend waren voor een der oorlogroerende mogendheden Zooals de mobilisatie vanzi n bvger toont is het volkomen waaktzaaiii tegen gevaren die zouden dTei en wanneer 3e Duitschers zouden pogen de onzi idigheid van de Schelde te dienden of in geval van een overhanflten DuitHchen terugtocht uit Belgiö Wijmogen ervan verzekerd zijn dat Nederland ge inbreuk op zijn rechten zaldulden hoewel liet zioh niet al blootstellen aan de verliozycn en vorwoostingen d ie II et on vermijdefl ijk gevolg vandcïi oorlog zi zondter rechtmatige ivoliToende l elangri e oorzaak Zoudende Duitfloliers tot uitvoering van een alte fllim plan het wagen een aanval opNederland te dotai dttn zal liet land ongetwijfeld goreediBtaan om de invallers terug te slaan Maar behalve in dit geval kan van de NedierlandBche regeerlng ver warbt worden dtit zij niet zal alwl envan haar totnutoo gevolgde gearagslljn om door middelen welke zij voor hethi diTi en Toor de toekomst het meestgesrhikl acht do Int rlteit on de onathankelijkhcdd van het land voor welkswelvaart zij verantwoordMijk Is te waarborgen N Ort Do houding van Italië Van Duitsohe zijdie meldt en dat uil Genua aan de Frankfurter Ztg wordt geseindi dat aldaar oon groote manifestatie ten gunste van het deelnemen van lets over de tulpen In bijna eiken tuin paradeert in het voorjaar in do Wo nbedÖön de trotsche tulp zioh welbehagelijk in het aaohte windje heen en weer wiegend Wel ia ch glansperiode van deze bloem reeds lang voorbij maar nog aJtijd vraagt zU haar plaats in den tuin De in de Levant in hot wild groweodo bloem waarvan de bollen het ewst in Ibü van Cooatantlnopel naar W Europa vorplant werden dankt haar naam aan haar gelijkenis met een Turksche tulband Zi zeer zeker vele onzer planten reeds in de oudhdd uit Aziö naar liet Avondland overgebracht zoo Kijn er veraéheidene toch eerst door dte Arabieren ¥ he blijvend bedsit gekomen van de landw om do Middellandische Zee als de ssiJd upB het katoen on het suikerriet Pm toen do Arabieren langzamerhand in verval raakt n wae inmiddels in den tijd der Kruistochten dö zeehandel der Italiaansche etedien Of febloeW Venetië en Ge niia beheersohten de markten van éo bovaut Ook deze verbinding voerde Europa een deel van den ri dom van het nabije Ooaton toe en zeUs toen do Turken veroverend uit Aziö s binnenland kwamen opzetten was dit nog winst voor den afzet uit t bedoeld gebied Want de Tutten waren niet slechts een verwoestend volk gelijk de Mongolen zij brachten Europa een aantal nieuwe dingen en vergrootten daardoor deszells gezichtskring Zij waren vrienden van hoornen on bloemen en brachten na hun vestiging in het Zuid Westen ook de kleurige trotsoho bloemen der lichte heide van Turkeetan in hun tuinen over Zoo werd Hlaeiboel het afzetgebied voor een nieuwe fraaie tuinflora die over Weenen en Venetië naar Europa kwam De Iwroemdnte en door haar verdere lotgevaUeb merkwaartBgete van dieze Turkecbe bloe nMn waa de tulp die de bewondering der Wemtersche volken gaande maakte I r zijn over do geeehledonis van dit tro 8Ch bloi end bol gewas met zijn vele verscheidenheden belangrijke werken varsehenen Uit de studiën en onderzoekingen van graaf Solms te Daubacli blijkt dftt Koenraad Cieener de LinwwMis der 1 idt eeuw de eerste tulp heelt gezien tn 1559 te Augisburg in den tuin van een partiidör De lx llen zijn uit Oonstantlnopel tot ons gekomen maar de Krlm schijnt eigenlijk de plaats te zijn waar ze thuis liooren Tegen het einde van de 16de eeuw vond de kelzerli e gezant in ConHtantinopel A de Busbeque de tulpen In do Turksche tuinen reeds In grooten ge lale aanwezig hij bracht 20 over naar Praag Uit Weenen iieblien de tulpen hun weg gevonden naar Noordelijk Europa met name naar l ngeland de grootste vereerders vond de blo nn even wol ondinr de rijk geworden Hollanders In Hollandi ontwaakte de wedijver om telken woer nieuwe variöleit n te kweeken en deze leidde in de eerste helft van de I7de eeuw lot den grootwi tulpen windhandel het koopen en vorkoopen op termijn van nooit bestaande exemplaren met betaling slechts van het verBOhil tuHsohcn don overeengekomen en den op den vervaldag genoteerden prijs windprljs óAo het voorepel werd voor liet kansspel aan de Beur In Hoarlen en in Rotterdam bolaaldm men voor oen fantasietulp tfen jirijs van een liuls of van een landgoed i vensnel als ile tulp In priJB gestegen was ging zij ook naar benoden Om en bi Haarlem bleef de tulpenteelt intusechen van groot belang en nog hedien bobben van tearuit aanzienlijke verzendingen van bollen plaats over lieel de wereldAndere bloenten en siergewaseen die I uropa aan de halve Maan te donken heoft zijn de seringenboom de hyacint welke laatste uit Bagdad over Venetifl herwaarts gebracht spoedig als mededingster der tulp In de bloembedden dw Hollanders in ontelbare k eur i en variëteiten prijkte die ranonkel maar ook de kastanjeboanKcn do lanrlerkers en die Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor levering van Studieboeken on benoodigdheden Firniii J l SWillfSEIIBDEG G J VAN BURK met en zonder gehemelte plaat vanaf f 2 per tand f 35 per gebit RulMng zander pijn en met acEiriflelijkeen Ungdyrige gwantie 12 Tandarts J T ORTH Zn COOLSINQBL lo ROTTERDAM Emserzoul Emserwater Emserpastilles bij p weijer Apotheker Qouwe 135 Telefoon 37 eiz n bordjes ophangen nh t het opHclirilt Men word verzocht niet over den oorlog te spreken Op deze manier wonlt ook de noutraliielt van Hpanje niet tn gevaar gebracht Motor sleden Het Duitsohe leger beschikt over ruim ÏOOO iiiotorsleden die gebruikt worden op het Oosli hjk oorlogeterxein waar zooalH men weet de normaal winter tempeialuur beneden het vriespunt ligt Ruffland moet ongeveer 2400 motor steden tot zijn beschikking hNsjben Dezo motor sleden 0 het eerst op woimtchappelijke expoditi in de Poolstreken gebruikt worden spelen In dten modernen oorlog een grooto rol Ze bieden plaats voor 4 ft 6 personen maar als het inwt kunnen er weï 10 menscheo In geborgen worden De sloden rusten op twee paar schaatsen waarvan het voorstel stel beweegbaar is Die vooras wordt door inichl el van oen gowOMi auto stuurrad in il gewpifsehtp richting gebracht en als D i oijservaties uit Frankrijk on Imgeland komen niet in Duitsohe handen Vooral de weei telegraimnen uit het Westen zijn van groot belang voor het stellen dor prognose Slechts voor een klein gedeelte wordt deze sohnde vergoed door bet grooter aantal Belgische we telegrannnen I en plaatsje in l uropa waar niet over den oorlog goeproken wordt ir is in Europa een plaatsje waar niet over den oorlog gesproken wordt Hoeft Hindenburg op de Russen de overwinning tjehaald hebben de l ngelsohen een Dultsohen kruiser tot zinken gebracht of zijn lioven Parijs bommen geworpen men zwijgt ervan Rn niet omdat men zich er niet voor interesseert Men interesseert er aich zelfs te veel voor En vwidaar dat het verboden werd over den oorlog te spreken Waar dit verl od bestaat Aan het hof van Koning AKons Op verzot van de Spaansche koningin liet htj In jsijn pa het terrein maar goed glad is eo de slee een flinke snelheid hoeft beweegt zich dit moderne oorlogsrijtuig even makkelijk als een atax door de Parijsche straten De motor iaat een gerihbeld rad een soort wals snel draaion en in het algemeen weet men er een snelheid van 30 k 40 K M por uur in te houden Die snelheid wordt evenwel niet bereikt wanneer de tocht gaat over pae geTftll n Riieeuw en ook niet bij dooi weer de weerstand Is dan te groot Rusland moet er zelfs gewapende en gepantswdie glijauto B op na houden Voorts horft Rusland zeilsleden waarmede een grootere snelhwd moet worden bertrfkt Deze kunnen echter gemakkelijk onder vuur genomen worden en kunnen licht de positie van het leger verraden De motorsleden die Duitschland gedurende den jongsten wlnterveldtooht gebruikto waren geschilderd in de witlB oorlofuskleur STRpBIN Waschmidddel voor Stroo en Pftnamahoeden Prijs per pakje 15 ets bij Anton Coops DTOOtST WIJDSTRAAT 29 DELFT8GHE SLAOllE to het zuiverste braadvet met een fijoen Bmaak gemakkelijke verteerbaarheid en groote voedzaamheid Delftaphe Slaolie is gpen Buirogsat of mengBel van iets anders doch een zalfatandtg plantaardig product nit de eerste kwaliteit arachidenoten geperst Pelftache Slaolie geeft een heerlijken smaak aan de spgzen geen olieamaak en woi dt door ieder die de proef neemt om haar in de plaats van andere vaate vetten of in combinatie met natunrboter te gebruiken gewaardeerd aU een bak en braadvet bij uitnemendheid Delftsche Slaolie bestaat nit 100 vet en omdat dit vet reeds vloeibaar is behoeft het bij het gebruik niet meer vloeibaar gttnaakt te worden sooals andere vaste vetten Delftsche Slaolie bevat dus geen waterdeelen die bij verhitting verdampen Zij heeft geen onzuivere bestanddeelen die evst moeten worden aitgebakken Zij spat niet en geeft geen onaangenamen geur In verhitten toestand wordt zij dun als water en hangt daardoor niet aan Dit alles gevoegd bij een groot weerstandsvermogen ook bij hooge temperaturen maakt dal Delftsche SlaoHo opvallend zuinig in het gebruik is Delftsche Slaolie blijft nadat er spijzen in gebakken zyn helder zoodat zij voor een tweeden derden keer enz gebruikt kan worden Ook daarom geeft zij bezuiniging in het huishouden Vooral in den tegenwoordigen duren tijd neemt het gebruik van Uelfsche rtlaolm dan ook in alle kringon der bevolking m groote matn toe Hoe langer hoe meer zien de huismoeders in dat baar belang meebrengt een fleaoh Delftsche Slaolie steeds voor direct gebraik in de keukenkast gereed te hebben Als men den winkelier Delftsche Slaolie vraagt zorge men dat ook Delftsche Slaolie wordt geleverd en wel in de kwaliteit die men verlangt Extra Sarfine of Supra retpectiereiyk k een galden 85 ea 75 cent per heele flesch van 80 centiliter inhoud Al de etiketten op de door onze fabriek gecapsuleerde en geëtiketteerde ilesschen bevatten ons Hanjelsmerk NO F Gedeponeerd Vea ten b i vela winkeliers die van ons DelftscheSlaolie in vaten of ia bussen afnemen ook wel dit artikelbij de maat en in door hen gevulde flesschen koopen doch nit den aard der zaak kannen wij er niet voorinstaan dat steeds geleverd wordt hetgeen door den klantgevraagd wor M Absolant zeker is men Delftsche Slaoliein de gewenschte kwaliteit te ontvangen als men de vanons handelsmerk voorziene ilesschen vraagt en de capsuleongeschonden is 184 Wie meer van de Delftsche Slaolie wil weten vrage bij de Afdeeling Reclame der Oliefabrieken Calvé Delft te Delft het reoepteaboekje aan waarin tal van recepten van den kok der fabriek en wenken voor het gebruik voorkomen Een bijlage betreffende het Delftsoh Planteavet Delfia is hieraan toegevoegd Op aanvrage wordt dit boekje dat niet bij de winkeliers verkrijgbartr ie door de fabriek gratis en franco toegezonden Oliefabrieken Calvé Delft te Delft Holiand Noord Amerika Hypotheekbank OORINCHEMf PANDBEIEYEN MET WINSTAANDEEL 4 97 i 101 o AiO OSBAAR i PARI n 10 j r 6 jamr GEPLAATST TOT OP 31 Dec 1912 f 742 800 81 19J8 1 632 850 31 1914 J 2 124 700 TEEÜOKOOI Vi o beneden loopenden afgiftekoera Alles volgens circulaire 50 Agent te OoiKl i T OOEDEWAAOEN ZONEN Mverteert in dit Blad S Rotterdam 1 Hoogstraat ati i Manfelcostumes Kleermakersverk 1 in prima Heerenstoffen blauw zwart en grijs l Goed passendeManlelcoslumes M a nlels enz ook voorde meesl corpulenl e Dames inqrootekeuze voorhanden 3 taerlzaal i Mei JE IE EE llillir Schiekade b d Delftsche Poort ROTTERDAM aar iederen vond wm == O xoot Co3 a o©xt = door het beroemde Zeeuwsche Dames Orchest Zeelandia Directrice Mevrouw RIKI BRAND BEKKER Met medewerking van 50 M d MARY DAlSiJ VLAAMSCHE ZANGERES VüflieÉo iedcreo avood oplrtden vao bel beHde DIO FIDIIIS VRIJ ENTREE VRIJ ENTREE L L HORNEMANN Jr Ui hoek Naowe HarUÉeg lOfTEiUf Dagelijks ontvangst der nieuwste modellen in ilantelcostumes m f f Zwarte en iekleurde Japonnen awp A Blouses Cosluum Bokken Ochlendjaponnen en Kinderjurken JT GROOTE KEUZE ZEER LAGE PI IZEN I B tr wllJe Maten In MANTBI C08TUMES aM breed Wieken Eaagstoöërs Witborstels Trappeu Sponzen Zeeman Dweilen ZONDAGS GEOPEND TOT 1 UUR W T ELEGRA M Het Rijwielmagazijn PANNEKOEKSTRAAT ROTTERDAM Maakt liet geachte publiek bekend aladat z gedurende de maand April w tf W n M WÊ I KL Im Im H als reclame aanbieden Waarde f 57 50 nu voor den spotprijs van f 32 50 met garantie op RUwielen en Banden Tevens het goedkoopste adresvoor Binnenen Buitenbanden in alle meten en Kwatttelien allesoorten Gereedschappen Electricltelten enz enz Winkeliers enWederverkoopers flink rabat 40 Rijwielmagazijn KORTE PANNEKOEKSTRAAT Telef Intepc 8870 ROTTERDAM GOUDSCei COURANT ZATERDAG 10 APEIL 1916 Derd Blad De Oorlog OVERZICHT 11 UI 1 uigeuaarlig hoe du aaaikclil au iltïii Loc öcliouVvör irij l u iuropec öclw ni oorlog lelfcehs op tjeu aiwior piim rt itiL güVöwLigd u c en vaak alu yiuti tiuuuiitilH au richting veraiwierl yvoii vauk Momi do geiachie op dal thauu hui uufivjibnk van i u beautffliug goöiageu Ml ijn Uu u aïwllteu hob g en of after oui het oogejibtik ncbtien wlJ mzeu lilik weairurom nair dti i FpOtbeu Voor de lioeveelbte mial reed f Oe striitt tluar 13 al even wisbolvallig ate op ledier and i gedeelte van uoa d T vele Iron ten Nu schijnt Ao Jiu we r zyn krach Uil in tv Bpann en en Btimen te rapen üui noguiaalB dié trachten de Uoblennjkora een goduchi o uedvrlaag toe te brengen Hel bt logctingaleger van Przein fti w ter veraterkujg aaagüvoerd en dat dezu aaiivullmg van tuet geringe beleekenib id blijkt uil de i u il clie berichten Daaim wordt o a gezekd dat het den Oosttjn iijkei H it g lukl den oiHtiarseh dter Uuk f 1 11 zoozi ei Le Zelta ontkeuoto die Uuilsche berioiiten niet dsat voor tje boudgenooten enig terreiuverhea onvehuijdolijk is In begrijpelijke taal wil l Zoggen dat de 3ondgeiiooten den diuk der Hu öen niet kwideii weerstaan dat zij daarom een ehid achteruit zjju gegaan en dat uu zoo oiifeeveer d loeetaad van evenwicht w er ia hersteld l e beriohteh zijn niet lieel duidelijk alleei op don daarin hcerttiieiid n toon gaau wij af omdat dezi tuinder bedriegfetlijk ia dftn de iolioud Ue Karpathea votmieii een der moeilijkste tooneelefl voor deo oorlog De belangrijke paaèeoi die men er in aMi1r ft vormen teede weer het middelpunt an dien strijd De JJoe Ia pas is eender vooruaainttte IJezo vormt den westelijken weg over de kkrpathöu Ten Zuld Uosten an d e pos in het gedieelte der Karpathün dEit vati Noordi West naar Zuidoost Ipopt llg de Uzeocker pas die ook lelkenniahf in dte berichten van den oorlog wordt geniJMünd DjOor deze pas loopt de Bpoorweg van L mbeTg naar DebrascKin een vervoflg van dt n spoorweg van PraemyHl HielruU hhitt dnt het oeeren zoiidor ZIJ daarin getlaagd te De vele golvingien van liet terrein de potaengroopen eu de kloven hejpen mort e 011 d gev chtCTi hier zeer moeilijk en zi cr langdurigi te maken Do ntrijd in de reohterhoUt der Karpatlien wordt iiieest gevoerd om den Lup Uow paH Vlak ten Noorden van dezen pan ligt het plaatsje Lupkow op di tioogtv vaa éji n pas aan den epoorw g Ijftiigs den I spoorwi g tusachen l upkow op dl lioogte van de n pas aan dfn spoorweg l angs dien epoorw iisschen Lupkow het station van den Lupkowpa en de plaatsen Voüa Miohotisko en Cisna heeft nu in de afgeloopen week een hevige Htrijd giftwoed waarin de Oostenrijkers het onderspit I liehben moeten delven De Ruswen hebbejn het voetje voor voetje uit hnn loopgraven va dreven die dïwr diO Jostearijkers met omge iakte boonten en inet prikkeldraad waren versperd IntuBHchen zJjh di RulsBen nog niet over hei gi l ergt hfwi TusBchee di Dukla en Lupkow pas Zijn de liiissen bev ig het front der Oostenrijkers in Ie drukken De Ooiitonri ers hebben zich op dit punt gelijk wij in den aanvang vermeldiUHi OORLOGSVARlZ De tirlMihe ktourstoffcn inidustrie Zooals mwf weet ïs Dultschland hel land van dte fabricatie der kunstmatigo organische l leurstoKon In bngeland begint xnviï ziijih er 0 dt op toe te leggiou ok do Ilrit che regeering is ervan overtuigd dftt lËiBgetónd in de toekomst z n eigen kleurg to fen zal moeten vervaardigen en z s éo K al het mogellSte ominduRtrieelen die zich op dit gebied bewegen fiaa jte moedigen en te steunen In i ngeli nd Iiobbwi de kleurstoffene i nieuw geibrijik gevonden n l voor dosinfecfif Briilliantgroen achijnt h v op tal van bacillen een vomietigendfe werking uit le oofnni H Brilliantgroen zou oen uitstekend iirfddel zijn om typhus bttoillen uit de faetioa at te zonderen en de h3iig dkcIhi ontdipkkor moet nu nog ikel naar een Britsch Industrieel zoeken die in staat is de kleurstof to fahrlceeren V UIL lie oubew ooude tfe aaüonale driekleur In tal van winked warm de vitrines met Belgisciiö vladen versierd Alle Antwerpenaren dro de nadtmale eooardit eu toinmigen bodden alch zelfs in en drit kleurig eoBt um gestoken roode broi k ge vest en zwarte jas DuitHLhe patrouilkw doorkruisten in alle rleblmgeu de stad en iteten hier een vlag neerhalen daar een wmkei sluiten De koning ontving dien dag menig fel iftitaiie leUigraaiiinum uit Ant erpon dat eirHl per koerier over de grens was gebracht TJit Duinkerken vernemen wij dBt de ll jarige Belgische kroonprins in t 12eliniert giment werd opgenomen Daarna defileerde het regiment voor het Koninklijk paar en Mimstor BrocquctvUle De jonge prins Itevond zieh tussolien zijn wapenbroeders met hei geweer op schouder en den ransel op den rug rl0 Aan het Westeiyk Front H et groote Duitsehc iHwfdkwarlier aieldt d d J Apnl Uit het geheel piatgeÉKïholen plaoisje DriogracUieu aan den ïser werden do Belgen weder verdreven Twee Belgiöolw officieren lUO manschappen en twee machiaegewereu Als aotwoord op de beschieting van de achter ou e tuilmg gelegen plaatsen werd iUieims waar groote verzamellagen vaii troepen en batterijen bespeurd waren met brandgranalen beschoten Ten Noorden van Beausejouien noordooetelijk van ixi Mesuil ouluamen wy gisterenavoud den Franscheu verscheiden loopgraven en maakten twee uiachinegeweren buit Twee nachtelijke pogingen om het verlorea terrein te horwmneu bleven zonder resultaat In Argonne mislukte een aanvai waarbij de fransohen opnieuw bommen met bedwelmende gassen gebruikten De geveohten tusschen Maas en Moezel worden mtrt steeds grooter hevigtie a voortgezet Do transohen ieden bij hun geheel vruohtelooze aanvallen de zwaarste verliezen In de vlakte van Woeuvre dledcu ZIJ des morgens on s avonds tevergeefs aanvallen om de Maashoogten te veroveren Bij Jonibres lietmi zij aanzjeniijke meuwe strijdkrachten aanrukken Men aanval op het Seloase Boach werd dooi onze versperringen verijdeld In het bosch van Ailly rukken wij lang zaam vooruit Ten Westen van Apremont mislukte een Franaohe aanval Ten Westen van Flirey word hel vijandelijk offensief verijdeld dooi ons artillerievuur Ten Nootden en noordoosten van deze plaats kwam het tot een Verbitterd gevecht van man tegen man waarin onze troepen de overhand hielden en den v ijand terugwierpen Alle aanvallen der Franachen waren hier tevergeefs ok in bet Boisle Prétre wonnen zij geen terrein I n vijandelijke pogmg wn het door on bezette dorp Beaangee l GrandS ten zuidwesten van Chateau Öalina te nemen mislukte Bij de Budielkopf werd een midattt van het 334e Fransche raiment gevangen genomen die liumdum kogela bij zich bad Bij Hartman n KW ei lerkopf had alloen öen artillenegcvecht plaats In België Koning Albert s vorjjaardag Het was gisterrai te Antwerpen zeer druk de Belgen vierden den verjaardag van hun Koning Wel hadden de Duitschers verboden te vlaggen maar toch woeien van verschillei huizen vooral Do spoorwegen in Belgiö De DuitschcTö hebben in Befgiö naar iiit Aken wordt gemold niet alleen nagenoeg alle door den oorlog vernielde spoorwegen horstejd en woer in exploitatie gi braclit inaar zij zijn ook bezig met den aanleg van een geheel nieuwe lijn van Aken over Visó Glona naar Brussel Deze spoorwPgverbincHng veo kort het traject tusBchen Dnit9c3iland en België Brussel Gent Antwerpen ai de zeekust aanmerkelijk Voor de toekomst heeft dei e lijn echter meer strategische dan coiiHiKTcieele boteekenls ze ia echter een Mangrijke aanwinst voor iet i lglschft spoorwegnet Een kortere verbinding tusschen België en Duitsdiluid BrusselAken is reedö lang In België ter sprake gebracht dooh stuitte telkens af op de locale l elangen van Luik Z oala men weet is vroeger reedö ter eprEike gebraeht en een begin gemaakt met de ondertunneling van het Akener Woud ter verkrijging van een korteren erbinJlngRweg met Belgift Aan het Oosteiyk Front Het groote Duitsche hoofdkwartier meldt d d 9 April Ten Oosten van Kalwarja ontwikkelden zioh gevechten waarbij het nog niet tot een besliftsing gekomen ia Overigens valt van het oostelijk front niets te vermelden Het Ooatenriiksche Communiqué d d 9 April luidt Aan het front in de OostUeskidenheerscht over het algemeen rust Inhet woudgebergte zet de vijand zijnaanvallen zonder zijn manschappen tesparen voort in een onophoudelijkenstormaanval Hopen lijken en gewonden toonen de nitwerking van onsgeschut Gisteren zijn 1600 niet gewonde vijanden in onze handen gevallen Op de overige fronten geen nieuwe gebeurtenissen Aan het Zuidelijk Front In en oui de Dardaucllen Van Duitsobe zijde meldt men uitConstantinopel dat de Turksche bladen d en draak steken mot het optredm der Kngelsoh Fransche vloot voor de Dardanellen dat niet verder ging dan het trachten oin in I no troepen te doen landen De Tanin zegt dW do t ngelsche we1 eldhoorachappij die zoovele volkerMi onder haar wilk keur hield ineenstort ondier de aanvallen der Duitsehc duikliooten en onder t gewicht van de nederlagen aan de Dardanellen De eer deze willckeur maatschappij vernietigd te hebben mag ook Turkije geile ltelijk voor zich opeischen Op bet iiiet iiH edoen der neutralen zinspelMld vraagt de Tanin waarom deze eer van dezG voor de luensehheid zoo gelukkige daad Hteohts aan eenlge weinige volke len ten deel Oiocht vallen Van de Duitsohe grens Aan de Maasbode wordt uit Enschede gemeld dat in Hannover en Westfalen steeds strengere maatregelen worden genomen betreffende het levensmid delenverbruik De landraad van den kreits Osnabrück vordert thans reeds van 20 April a 8 af voor rekening van het Rijk alle aardappelen op welke nog tot voedsel aan treken fokdierun dienen moeten De in loed van het weer op den oorlog ITians is gefclcken dat ongeveer g di lij g met den intocht van het Duitsohe l er in België d loden van liet Meteorologisch Instituut te Berlijn en het Weerstation te Aken naar België vertrokken waar de weerdiewet direct hersteld werd Behaïve de oude Belgische obser atorium z nieuwe stations in België door do Daitschers opgericht Dultschland geeft doB wel bli den weer dienst e respecteepen In verband hiermede zij eraan herinnerd dat do proote schade dio aan de vloten der geallieerden dtai 14en Novemlier 1854 iiii de Zwarte Zoo werd toegebracht de aanleiding was dat Lcvorrier een ineteoroltj i sohen dienst organiseerde Irfiverrier liad aangetoQpd dat bij een behoor Ujk Ml weer dKmet de sWnm d e een ge leelto van de vloot vemioide van tevoren had kannen worden aangekondigd en d mogendheden begrepen dat en weCTdif nat werkelijk van algemeene nuf te waa