Goudsche Courant, maandag 12 april 1915

t lo 12753 PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal I f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geülubtreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementeii worden dagelftks aangenomen aan oiis Bureau Mabkt 31 bij Telefoon lofterc 82 t De Oorlog A n het WeMeiyk Front Het officieel Fr nsche namiddag communiqué vat 10 April meldt nog eenigszins omstandiger het verloop de gevechten Gedeeltelijk is het dus eefl herhaling Het luidt aldua Poor nieuwe aanval van belangItp de stellingen te Epargne welka Ae Woevrevlakte beheerscht en doof de Duitsc ier8 krachtig werd verd digdl is d sse positie geheel m ons b tidEr is daarom hardnekkig gevochteillDe Frin hen laadden meer dan lj50QM loopgiaaf op 8 dezer genomeijflen 9 dezer a ochtends behielden do D it schera op het plate nog slecht 2 stronken van eenige meters l gtekr htig vast De Frlnschen maftener zich in den namidldfig van 9 dezec van mooiiW 6h meïakteil daarbij 150 gw ngenfln De Fra chen h beaduB bereiJs een der vownaam te doelein jtón bupner operatijttjvan dfeUat te da Oi bei ikt t fj J Meer paar het Znia inhet osch van Ailiy hebben de Sranschfiii huri winftt leHouden 00 toeter fiiSpedtej overig meter frontlepgte ia he Mortmare4osch deden ifie Dujjtschera 15 aanvaHen om de i verloreii loopgraven teipötnemen doch zij Werden telkens afgeslagen Op het lerrein liggen hoepen Duitsche Iijkéi Op het overige front zijn de vljlgendS acties He vergelden In © elgié bij Driegrachten werdbij e DnitsGhen aanval een stuk loopgravelt bezet op den linkeroever vande Y r terwijl n aanval der Belgenniet rar vandaar ondernomen op denrecht oever leidde tot de bezettingvan een bruggenhoofd In Champagne heeft n infanterieactie geheel plaatselilk maar zeer levendig plaats gehad ten Noorden van Beau Séjour De Duitschers trachtten een gedeelte der loopgraven te hernemen die zij in de afgeloopeni maand verloren hadden Hun aan vallen werden afgeslagen Behalve op één punt waar zij er in slaagden om 8 dezer des avonds zich vast te zetten m een voorgeschoven post De Franschen die 9 dezer een tegenaanval deden hernamen dezen post en drongen de Dmtschers in hun uit gangsposten terug waarbij ze gevoelige verliezen leden Op de Zuid Oosthelling van den Hartmannweilerkopf is het aantal der FEVILLETODi £ ea beeU der w erketljkbaid 100 Beklaag or u niet over dat gij geen hotéo hobt gekend Dat gevoel m eene kwelhngi voor hen die zooale ik he leven alleen doorgaan Hen die zich eeli fe nrfjn arme vriend een oogenblik door haar gezegend achtend zien slechts al te dikwijls hun bestaan daardoor vernietigen Lang nog nadat hij wedler verdwenen waa en terwijl Od ette over haar teeken werk zat gebogen tuurde do krtwike met strakkon blik vooi zich uit In weerwil van allee wat Filips had mogen z gen droomde hij van dio zonderlinge maoht welke zoUs mannen als deze beiden zoo geheel en al vervulde dat men m hun bijzijn instmctmaiagi geVoelêe dat zij verre afwezig waren met al huflne gedftohten hpel hunne ziel DiMizt fd n avond kwam Karel do Suez 80t l8 gewoonlijk een bezoek aan zajn vadw brengen De grijsaard thep nog ea tca wijl hij hem opwachtte voegde de Bfavm aicb bij haar stiefzoon Zij was veel veroudtunit in dte laatste maanden en zij stak haar be o kor met angstig int blik de handen toe oekwert zyn dpor d Turken over d ir ircld er preld Stadsnieuiiirs ÖOÜDA 10 AptU 1916 Dpor Bnrgemeoster en Weth onder zjn a n de Raadsleden de volgende iagekomen stokken toegezonden Goud 8 April 1815 Ter voorziening in de tracattir van onderwijieres aan de 14 BnrgehehiMl voor Meii eft alhier o ftetaaa ten gevolge van het aan Uejufftouv L Biouvei tegen 1 Mei 1915 verleend erfol ontslag hebben wij de eer in overleg met den ArrondissemjentsSchooloparener en na ingewonnen bericht van het hoofd der betrokken I school voor benoeming voor te dragen I mej M P PRINS te B Gravenhage U mej L H KRANENDONK te Dordrecht ÏU nwj M H KULING te Ter Heijde Overeenkomstig het bepaalde bij artikel 29 der Wet op het Lager Onderwij leggen wij het advies van den Arrondissement Schoolopssiener en het bericht van het Hoofd der School hiert over Wg stellen U voor de benoeming te doen geschieden met ingang van een nader door ons te bepalen ti stip Gonda 7 April 1915 Alvorens het rapport der Commissie uit üw Raad belast met het onderzoek van de door ons in 1912 gedane voorstellen betreffende de verlenging der aaa da Goudscbe Waterleiding Maatiefaappij verleende eoncessie in Uwe Vergadering zal worden behan j deld stellen wvj er prijs op ten einde de afdoening dezer zaak te bespoedigen reeds thans ons oordeel over do m het rapport belichaamde conclusies mede te deelen Het zij ons dan vergund op te merken dat wjj met de strekking van iwt plan der Commissie accoord gaande het echter op een punt zouden willen amondeeren Wij achten het n l raadzaam dat de kosten die deGondsciie Waterleiding Maatschappij moet maken voor den aanleg van een LekwatArleiding voor rekening der Gemeente worden genomen onder voorwaarde voornamelijk dat de Gemeente in rml van hot door haar daarvoor beschikbaar gestelde kapitaal een even groot bedrag aan aandeelen van de vewiootiehap verkrqgt Deze aanruHing levert aan den eenen kant bet in deze tijden niet te onderschatten veoideel op dat de concessionaris voor het maken van haar Lekwateileiding niet van den stand der geldmarkt afhankelijk zal zijn en aan den anderen kant ziet de Gemeente daardoor haar invloed op den gang der exploitatie van het geoonoeasioneerde bedrijf belangrijk vermeerderd W zouden daarom het door de Commissie voorgestelde concept raadsbesluit als volgt willen zien gewijzigd De uitnoodiging aan Burgemeester en Wethouders onder lo wordt geleien mat de Goadsche Waterleiding Uaatschappij in overleg te treden teneinde tot de zekerheid te komen dat door haar worden aanvaard A met mtrekking van de thans nog loopende aan haar bij raadabe slnit van 2 Maait 1881 verleende con oessie de volgende concessie ala voor atsl Commissie £ het aanbod dar Gemeente om ter beatxijding van de kosten van aanleg dar Lekwaterlaiding in een veelvoud van duizend gulden de noodige gelden te verstrekken tegen een even groot bediag aan aandeelen in de vennootschap onder voor witarde dat a in de statuten wordt bepaald dat het aantal commissarissen vijf zal bedragen van wie ieder jaar één afUeedtj b nader in overleg met Burge meester ea Wethouder wordt vast geateld welke afschrijvingen telken jare ten minate zullen worden toe gepast Gouda 8 April 1916 Zooals Uw Raad bekend zal znn worden er in den laatsten tijd pogingen in het werk gesteld om het gebruik van viseh als votksvoedsel van overheidawege te bevorderen Het is voornamelijk de Yereeniging van Nederlandsche gemeenten die op dat gebied werkzaam is Door haar bemoeiingen is het mogelgk dat de gemeenten by het iaal te IJmuiden V van het Centraal bureau voor den afzet van vissohflryproduoten te Amsterdam visch tegen inkoopsprijs verhoogd met de kosten van verpakking verzending en administratie kunnen bestellen welfce ztj dan hetzg zelve hetzij door middel van winkeliers in de stad aan do verbruikers kunnen verkoopen Daar de aldus voor de ingezetenen verkrijgbaar gestelde visoh belangrijk goedkooper zal zijn dan het vleesch ook in verband met de sedert den ingetreden oorlogstbestand steeds st gonde vleeschprijzeh komt het ons wenachelijk voor met dien gemeentelijken visohverkoop een proef te nemen en daarvoor een krediet op de ge meentebegrooting te brengen Wanneer Uw Raad zich met het nemen van zulk een proef kan vereenigen stellen wij ons voor de door ons bestelde visch telkens in het keurlokaal aan de Nieuwe Markt alhier te doen wegen en verdeelen waarna zi zal worden bezorgd aan een vijftal in de stad verspreid wonende winkeliers die ze tegen een vooraf door ons vast te stellen prijs welke een billijke winst aan hen zal laten voor de gemeente zullen verkoopen Op grond van het bovenstaande hebben wij Af eer Uw Raad voor te stellen ons t machtigen tot het nemen van bovengenoemde proef en daarvoor de gemeente begrooting voor den dienst 1915 te wijzigen als volgt 1 aan Hoofdstuk XIII der Uitgaven wordt toegevoegd een nieuw ai tikel art lObis Kosten verbonden aan den aankoop van visch om te verkoopen als volksvoedsel f 2000 Volgnummer 227bia 2 aan Hoofdstuk VI der Inkomsten wordt toegevoegd een nieuw arti kel art ISbis Opbrengst van den verkoop van visch als volkavoedsel f 2000 Volgnummer 57bis Advertentiën Tdlephoonnet Gouda Aang esloten Tel No 425 Goudsche Coop Broodbakkeri en Verbruiksvereeniging ONS VOORDEEL Raam 116 Anton Coops DROGIST WUDSTRAAT 29 Goudbrons Zilver brons Koperbrons Voor Export ZendiiiiBn Certificaten van Oorsprong at te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda benoodigd voor de verzending van goederen naar het Buitenland zijn verkrggbaar iiA 40 cents per stuk Cinelusivl zegeO ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON Markt 31 Oouda fill UnliB iikii m gratie AU V het oade papier opgaart en wilt afstaan aan ons Brokkenhuis laten w het gaarne halen zoo dikwijls ah U verkiest Onae beambte loopt door do stad met een wagen waarop staat Armenzorg afd Brokkenhuis Mocht hij niet geregeld bij U aankomen dan kunt U hem ontbieden bij een der ondergeteekenden of per telefoon 178 Het Bestuar v h Brokkenhuis W GOL Voorz 1 VAN DANTZIG ViceVoorz W DB VEN Secr B D GROOTENDORST Penn WAT DE FIRMA TOEMAN PRESTEERT is KOLOSSAAL en ONGEËVENAARD 11 Nu weer met de OPENING van het Seizoen maken wij bekend aan de geachte Danaes dat wij hebben ontvangen en uitgepakt om totaal op te ruimen tegen de bekende TOEMAN s SPOT PRIJZEN ST03ïTS 500 000 in Appezeller Biedermeyer Madera Glas Batist enz enz uitmuntend voor DAMESR0BE8 en BLOUSES Kinaerjurkjes ONDERGOEDEREN of Lingerieën enz Groote sorteering in Waachbare Japansche Zijde en alleandeio moderne soorten Zyde Crêpe de Chine Crepons GlasBatist Batist Bengatines en nlle mogelSke stoffen voor Zomerjaponnen Collectie Blouses Kraagjes Maria en Kousen Lingerieën enz Ons assortiment in Kalten 18 overweldigend Wij zijn de Firma wel 1 50 tot 70 pi beneden fabriek Aanbevelend Firma M J ROTTERDAMHOOGSTRAAT 294Ï A sGRAVENHAGE j I Spuistraat 66 J ftukrt Handschoenen opgevuld me de laatste eluté s eto de keuze 1 Ie verkoopt J j ceitt tÊ ippijzen 100 Tel 8920 J AMSrt SRDAM Kalwiretr 13 Tel 7 m r I Noord DE ZUII fiÖLLAl rDSCPE Uaatschappij vaiï Verzekering op H Leven H RENGRACHT 12 OEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f i 000 000 Commissarissen Mr M M SÖHIM v d LOEFP lAes Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H 3 BEEENDS Mr J W DE KANTER Secr 1 Directeur Mr J W KONOfG 1 4 De Maataoiiappii ajuit allp soorten Levensverzekeriog tegen lage premiên Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men ziek tot de Heeren tl HOVWMKBm fiSU ÊÊacett te Nok oiiA ceir enf C tjMVBBKU WTettkatsen te tiouaa Grootste sorteering Tapeten rpetfen Loopers Gordijnstoffen Behangselpapieren Cocos aptilcelen Zeep mooie collectie TÜLLE en VITRAGE GLAS en OVERGORDIJNEN Allover Nets ei Bagdad Stores Prachtcollectie LINOLEUMS Behangerij Stoffeerderij en Beddenmakerij VERHUIZINGEN § Aanbevelend 108 Firma B DE JONG ITélêf Interc 47 g GOUWE 91 93 DieosÉMubieéiigeii hebben in de Goudscha Courant Bleeé tuceet Wtr OnutaéwniNiilD katt slt lils Ki rooralttelalioi 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Hen wordt Teriocbt op t MERK tt Mten ÜIT HET MaOAZUN YAN N HAVËNSWAAYZONEN GOMINCSMM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons I met vermelding van Hommer en Prij voorzien van nevenstaand Merk vol l gens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoeringvan geëerde orders aanbevelend t J C HUL voorheen J PREEBAART iLz lïoi olx OBpvoort P ACH fPROGRAi M van 9 15 APR1 mét 4 kunstfilm Boeiend drama in 4 acterDuur f l k uur Langs de Maas naar Dlnam Panoranjla Modem Huwe jk Comedie amusante PoHdor maakt zich bekend Humor Burleske BRONGAS Wie wil prachtig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz puttenboordcr te Wlerlngerwaard die zich gaarne belast met hetinatalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang ia dit werk door ondergeteekende met het grootste Buccea uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINQERWAARD steeds klimmend sncces van Het eenige dat opI nieuw groelkracht ƒ ƒ geeft aan Haarwor ftels Roos en Ultvalllen geneest en voor koiflt THEUMISSE IkkMla ROTTERDAM I Pigs per flacon f 1 26 Inhoud gegarandeerd ƒ door Chemisch Laboratorium Haarlem ƒ Stel niet uit Als de f Haarwortel gestorven is er niets meer ƒ aan te doen 30 k 54e Juiargang Maandag 12 April 1915 60IJM1HË CMIMIVT Verschijnt dag elijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 65 Elke regel meer 0 10 iiioiize Agenten Jèi Boekhandel an de PosUtaptoren Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee bergend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vooruit bielalinf elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Grootp letters en randen naar plaateruimte Telefoon Interc 82 Uitgevers A BBINEMAN EN ZOON knjgsgevangen gemaakt waaronder twintig officieren Het offensief op de lijn Niniadaatuszica Volosate Buhowee in zuideli ke richting werd voortgezet ondanks de slechte locale omstandigheden Niettegenstaande de weg vaak twee meter dik onder de sneeuw bedolven lag naderden onze troepen op verschillende punten tot op een aiatand van v f werta de vallei van Uszok By Rosochacz en Rozanka deed de vijand twee aanvallen zonder succes Op de overige sectoren van ons front vond geen belangrijke wgziging plaats Het officieele Oosten rijksche communiqué van 10 April meldt In het woadgebergte Oostelijk van den Uszokerpas kwam het gisteren tot hevige gevechten Duitsche troepen veroverden Noordelijk van Fucholka de sedert den 5n dezer bestreden en door de Russen verdedigd stelling By dezen strijd werden een opperofncier en meer dan duizend man door ona gevangen genomen vijftien machinegeweien werden veroverd Op enkele andere punten mislukten vorBohillende vyandelijke aanvallen die Ue ge echten tusschen Maas en Moezel namen gisterenavond in hevigheid toe In de boaoh streken ten Noorden van C orabree verzameldea de Franschen sterke strijdmachten tot eeni nieuwe poging om onze hoogte stelling te nemen De aanval kwaui eerat heden Zutdooeteiijk an Aill hadden den geiieelen nacht door hevige gevechten plaats die in ons vocn deel uitvielen Bij een sterken doch succeeloozen aanval Noordelijk van Flirey kregen de Transchon zoer zware verliezco In het Boisle Prè tre veroverden wij vier machinegeweren Ue zeer verbitterde nachtelijke aanvallen verliepen voor ons guöstig Ue zeer zware verhezen van de Franschen tusschen Maas en Moezel glaten zich nog niet l ij benadiering sohStten Alleen tua rchen Helouse en Lamorville telden Wij op oen klein plekje Noordelijk van La Vigneviiltt 700 Firaaiacèe lijken Wij maakten i lf Fransche officieren en 804 man kiijgsgwangen en veroVertten zeven ma chinegeweren i en ivan den kabel lusgieraakten ballwt captif Is niet zooal A é Franschen mee d öoldon in hun Hnie terecht gekomen doch wet liij Mdsediingea geland en goboigcn In do Vogewen verhindert e n sneeuwstorm do grootere gevochtwmtwikkeling Professor Fntz Behn de Münchenerl ecl llKmwei die als luitenant dienstdoet UI liet Westen Hchrijft i l do Üddieutsche Monotshefte u Wie die leest Onze helden in die loopgraven weet wat dit eigenlijk bettekent Kunt gij u eigenlijk een voorblellmg inakim van drai warwinkel van lift labyrinth van glibbeuge nauwe le iigieppeia ongeveei ter diepte van een man beneden ol modderig water boven mot een kleine aarden verhooging die voortdurend waarschuwt iioofd weg het fluit hier overal en steeds van vijandölijko geweerkogels 1 Kent gij do kleine geniepige schietspleteii waarin dte vastgeschroefde geweren van den Maar hier waar do grond iets hoog r 1 een bloedplas Gij kijkt om dtti hoek door de iVanschen genomen gevangenen in A laatste dagen IjpO geworden Het Fransche eommunliqué van 11 April luidt In België a n dö Aisneen in Champagne haddei slechlia drtiUeriegeveohten plaats Bij Eparalea hqbben de Duitschers noch met inflnterie noch met artüleri gevechten pponfce acties gereageerd i i 1 De dag van den lOnI v erliep kaljn AUes t zamen is de positie in dé macht der Franschen YerklariiUKn van Duitsche gevangenen leggenJ fen natdru op de beteekenis 4an de Fransclie successen sedert het eijidfe ijrtin Februari De Duitschers haddeti l fp dit gedeelte van het front deflgeheele 33e divisie reserve samengebraMi tegen het einde van Maart toen d e divisie waè uitgeput werd de tiende divisie actieve troepen van het vyffie l ger de beate troepen dus aangetukt Deze div isie was het die e wa riijk krachtige positie op het vc oraitapriu gend bolwerk bg Eparges verlof De Duitschers waagden ver8Ghillei iie tegenaanvallen om kost wat het kist de positie te behouden omd it hun yr a medegedeeld dat de positie van let hoogste gewicht was Hun generaal had gelegd dat hij desnoods 100 000 man zou opofferen De verhezen tier Duitgcheis bedragen de beide laatste maëiiiden reeds 30 000 man In het Jlontmare bosch is een front door fie Franschen veroverd dat naar het Oosten gekeerd was door nieuwe loopgraven te nemen Verschillende tegenaanvallen ssijn afgeslagen Ten Noorden van RegnieviUe hebben de Franschen hun posities wet n te behoudön fin eenigermate verbreed hun posities in het Bois le Prêtre werden versterkt Op den Westelijken rand veroverden de Franschen een Duitsche mitrailleur In Lotharingen werd een halve compagnie die in den nacht van 9 op 10 April tot aan het dorp Bezanges la Grande was doorgedrongen omsingeld en gevangen genomen Sneeuw regen en wind belemmeren de bewegingen zeer llüt Duitsche communiqué d d 11 April Bij kleinere acmvallen tegen de beek ijij Albert nam wij 50 l ranschen ge vangon in het Westelijk doel van Argonnc misUikto en r ransche aanval ii u doode van den vorigen nacht Zijn feizioht i liK odekt Men kon hem nog iiifl wegbrengen Daarnaast onversehillig een soldaat die bij de schietspleot staal 111 wol gewikkeld De commandant vraagt Hoe ver vwi hier liggen de Fran Helit n I 200 Meter ij er de prfitkeildraaid erspierriTigen vliegt onze blik naar het bietenveld daaf waai men een lichte streep ziet de wal van de Vijandelijke loopgraaf Verderop aan den horizon do kerktoren van St waar d e vijandiolijke artillerie op dien ujlkijk staat Nn eens kraakt het rechts dpn weer links Men bukt ki t over den wal van de loopgraaf Groote donkero wolken wijzen waar de vijandeUtke graiihten ingeslagen zijn Zij schieten nog op op7P loopgraaf sedk rt gistermiddag De majoor vraagt een anderen man Hoe IS het hier vannacht geweest Heblien zij erg geschotMi met de artillerie Ach dat beetje artillerie ia niot ej g maar dat water I Wij zi n in de otticiera eohuilplaatBen met planken stevig getimmerd Zelfs een barometer liangt aan den muur fn een plaatje uit do J n g e n d Hoe waa do nacht Niets bijzonders majoor Zi h bhon den heelen nacht gosehoten s Middags prolieerdien zij een aanval te doen maar v j t zii kwamen niet uit de loopgraven Onzo onder groote verliezen van den vijandartillerie maakte het hun onmogelijk werden afgeslagen Allen hebben deeen onvergeteli en blik In totaal maakten wij gisteren 21B0 Uien blik ziet met steed weer bij de maft nen die juiat in hot vuur waren gevangenen Op alle andere punten geen verandering Aan het Oostelfjk Front De Russische generale staf meldt d d 11 April uit Petrograd dat op het front ten westen van de Njemen m den ochtend van den 9en aanvaUeq werden gedaan op de Duitsche stellingen tusschen Kalwaria en Lndwi now Wi namen m een hevig bajo netgevecht twee linies loopgraven en maakten 600 gevangenen waaronder vele officieren Wij veroverden aohti mitrailleurs In de Karpathon hernamen wij in de richting van Mezolaboroz het offensief en wierpen wij bij Czabeloca de vijand uit ztjn stellingen Ten zuiden van Volia Michowa namen WIJ de hoogtestelling 909 waaruit de vijand teruggedrongen werd gelijk overal geschiedde waar wij het offensief namen In de richting van Rostok kreeg de vijand aanzienlijke versterkingen en ondernam h op den achtsten dezer tegenaanvallen welke met succes werden afgeslagen Doizend man werd Krygsverrichtingen ter Zee Engelsch schip getorpedeerd Men meldt uit Rotterdam Zaterdagnacht om 8 uur is van Rotterdam vertrokken het SS Harpalyce van de Relief Commissie Om tien uur vanmoigen is het stoomschip zonder voorafgaande waarschuwing getorpedeerd door een Dmtschen onderzeeër Slechts de periscoop van den onderzeeër was te zien De onderzeeër lanceerde een torpedo die het schip trof dat binnen tien minuten zonk Het stoomschip Elisabeth tegelijkertijd van Rotterdam vertrokken was op een mtjl afstand van de Harpalyce De Elisabeth zette dadelyk booten uit en redde tweeen twintig man Door D Van Alten uitTerneuzen werden alleen veertien man gered Kapitein K Matroos van de Elisabeth deelde ons het volgende mede De bemanning van de Harpalyce bestond uit twee en veertigman Uiervan zijn twee en twintig gered waaronder vtjf Chineezen welke opgepikt werden het mij dienzólfden avondi verteld ontving de zoon van den schilder het bezoek van den achrijvci van dat artikel den kunstcriticus i Hij heeft trouwens mei geaarzeld het stuk met zijn naam tt ondorteekenén en gij weet hoe men in 1 rankrijk naar dat orakel luistert Mijnheer zïido hij ik heb twintig duizend francs noodig en men hoeft mij oi edtagen over het werk van uw vader tb schrijven Ik zie met in welk verband er tuehchtn die tweo feiteo kao bestaan luld de het antwoord Dat 18 toch heel duidelijk nn iheer Gij wilt zijn verzameling achiidtenjen ver koopea met waar Juist Voor zoover zi nog in mijïi bezit zijn Welnu ale ik er oaa gnnstig artikel over Bclirijf ontvangt gij zoer zeker een millioen moer dan anders Gij kunt my dus gemakkehjk twintig mille daarop afstaMi Meissonier zag de ellendeling strak in m de oogon i vroeg En wanneer ik dM niet doe P Dan schrijf ik eenige kolwnmeii om te bewijzen dat uw vader geen talent hoegenaamd bezat dat men de waarde zijner doeken beapottelijk overschat en dat ZIJ over twintig jaar Voor een appel en een ei van de hand zullen ifoidion gedaan Gij begrijpt wat er volgen aal Ue groote menigte heeft geen V rBtand van kunsi en niemand wli bekocht wo r gaat geen week vooibij dat zijne ischen niet stijgen en ofschoon hij steedö aiiervriendohjkst en hoffelijk blijft iaat hij ona telkens gevoelen dat hij het geheim dt r gevlodcte pholographioën in ijn bezit hoeft Is er dan geen eerlijk menach meer te vinden G naast de ga B9cèe roonrtersbendb blijven do mannen over die imj trouw ter ztjde staan Geen hunner die niet voorziet woiko Vampen ons drdgen die niet wetH dat eenmaal dfe waarheid aan liet licht komt ook zijn to oinBt er d oor vernietigd zal zijn zij kondon zich elUm dog terugtrekken en dos noods later koiiHSi getuigen dat zij de hand niet wilden leemen tot alle en wat doen zij integendeel Zij laten hunne bezoldiging staan en uit eerbied voor mijn vader gaan zij voort hunne boete krachten aan de zaak te wijden willen zij overwinnen of vallen met haar Zij alleen houden niij diai 04 n staande ond er ai d schurkenstreken dio ik zie begaan Gcen woord van dit alles aan uw vadter het zou hem döoden I riep A giavm angstig Gij ziet hoe zorgvuldig ik atoedw do waarheid voor hem verborgen houd ztjo hoi o ouderdom belet hem gelukkig zi rekenschap van dien toestand te geven Hij leeft zijn droomen voort en ik zal tot het eiiuJ toe zwijgen Wordt vervolgd Unze viiend was zoo verontwaardigd 1 dal hij hem de deur wees Uij hobt gezien wat er êe uitslag van ia geweest iixiaar wat ons dag aan dag gebeurt an df n Toren de nieuwe aaunemer do iiian dien iioel Parijs op de handen draagt heeft ons iiiimera beloofd bij den aanvang van zijn contract mot gohee nieuwo werktuigen van eigen vinding te arlKMden Ja welnu Hij zond werkelijk de ons getoonde j ÉeekeningMi naar eene groote fabriek te Woenen en bestelde die werktuigen al i daar Wij zagen de brieven waarin men d oi dTacht aannaan Weet gg wat hij daarna gedaan heeft Hij schreef alles weder af betaalde zevenduizend rancA schadd vergoeding en stak de wertge itede door ons gestorte gelden daarvoor in zijn zak Wij hebben de bewijzen dier opilohterij maar zoo wij ons daartegwi durven verzotten ötaakt hij eenvoudig het werk en vorliezen wij opnieuw raawiden fijds terwijl zijn opvolger ons weder op andiiTO wijze zal bediriegen Maar baron de Joeach die hem aanbeval vermag hij niets daartegen P Het gelaat van do Suez werd door een donkere wolk overtogen 1 imiianuel de Jooaoh herhaalde hij somber Grooter ellmdeUng bestaat emietdlan dio algemeen geachte philantroop Dediag waarop hij onze kantoren wist binnen te sluipen 18 de noodlottigste datum in de gesohiedonis onzer onderneming geweest Wat 18 er voor nieuws vroeg i op gesnioorden toon Altijd hetzelfde sprak de hoofdraduunistrateur met een wanhopig gebaar Gij srtell uw vader steeds gerust maai tegenover mij behoeft gy de waarheid met te verbloejiien Ik lees haar in uw bhk alles gaat slecht mat waar P O spaar uhj niet I Zoo gij wiflt wat de onzekerheid iiuj doet lijden l 3a allea gaat slecht klonk het moedeloos Maar do nieuwe aannemer Hij vordert snel doch hij kost ons dagohjka meer Zovi men het met hem niet kunnen V olho 3en Ik vrees neen Gij maakt er u geen dcnkl eld van hoe wij van allo zijdon word n l e tolcn Geen karavaan die door een rooversboflch heentrok werd ooit hevjgerj geplunderd dan wy Het w alsof er Aii alle kanten van ons pad dieven opnjzeu Waarom geeft gi aan hunne eiachen toe Hobt gij het artikel gelezen dat ho don verscheen om Meiasonier s schilder stukken af te breken Ja het IS een schande Uw vader had er een aanval vaji dl ift aan tedlanken dSe hein zoozeer heeft uitgeput dat hij nu reede een uur langer dan gewoonlijk slaapt Maar waartHu vraagt gij nnj dat terwijl wij over het kanaal bezig m Hierom vier dagen geleden hij hoeft