Goudsche Courant, woensdag 14 april 1915

IwTg in hadden riet gegèvan Van g tefl driiikwattir terwijl zij door het m de loekoiiirtl tot iich trt cken der overige aandeelen aan een latere naasting tol even Ijezwart nde oorwaai den als thans kaï oulkeiiie4i Dat dit aidu geamendeerde voor8tel zou wordien aangenouieu was voor ons buiten twijfel Hoowol bok i an deze reit fïing wel eukH sCbad wSlijdea zijn is h l gegeven de Iinancieele toestand iW gemeent voor t oogenbÜk de im est pracliscbe wijze om dit vraagwtuk ald 9 op te lossen Er is döardoor be ri ikt de zfkerheid dat in een h twee jaar got l drinkwater xai worden geleverd on dat lic gemeente n u niet on later niet lio tl te komen tol zulke groote flnancitfli opollwingen alR in de oudie conri hHU voorwaarden waren aangegeven Hvi sli clits twe stemmen tsgm is hot voorwiel gotxlgekeurd on daarover viTheHg n wij ons ten zeerst uuig over het boekjaar 1914 betitoaudi uit de H H O Alblas A d n Boon en H J Doektnon adviseert Let goedkeuring Wegens periodiefc altreding van de H H A Kreupeling en H Dy liad eene verkiezing plaat van 9 boetuurslf den Buide altredendiËU worden uiet al gt neene steuHuen herkozen Nadat nog eenige beeprtAhyifen werden gehoudiLn werd de VBrgodcring nfl de ge bruÜLelijke rondvraag door deu Voorzillep n ot een woord van denk aandeoanwi zlgen gesloten Sluipwijk Ned Hervormde Kerk Db J Hoügf U Ho Blokland heeft bt nkl voor liet beroep bjj de Ned Hcrv Kerk l f Siuijswijk geni Reeuwijk Nieuwkoop Mr U J A Moltzer Uemonstraoiech predikant te Nieuwkoop herft ontslag all hot predikambt gevraagd Mr Moitzer wordt directeur van het buroai van advii i van den Nederl Bond voor Werk tTSchaf mg dienst zijn opgeroepen een verlof met benoud van jaarwedde w mb verleeiw voor 1eu hoogste één laar dat meuW beno u de onderwijzers dde tengevolge van de jiiobilistóie niet in dienïtt zyn kunnen treden bflBchouwd worden als te z pi met Verlof waarbij rui hun jou wedöe wordt uitbetaald een Mrog dat gaJijk Moot met de Verplichte bijdrage voor hun eigen l f naioen en dat van hiai weduwMi en weezwi De voorsteilen betreffende de Wtóerleiding gaven aanleiding tot een breedvoerige discussie Hei ging om de vraaig of de Geüie ite op nieuwe door een iRaadecommis o ontworpen voorwaarden voor 25 jaar concessie zou verleenen aan de liouduche Waterlending Maatschappg dan wel of de Geaaoento zou overgaan lot naasting van het bedrijf in 1921 oad£n lot exploitatie van gem ntewege over te gaan Uit hetgeen te diezer aoke reede vroeger 19 gepublicoea d is bekend dat de qualileit van hel drinkwater ni H voldoet aan de eischen die tegenwoordig aan goed drinkwater wonJien gesteld De oorzaak daarvan ligt volgens de de unAgenaan d prise d eau aan den HoUondschen IJael Als de meert gewtaiachte oplossing om aan de eischen der hygiént te voldoen is door de deskundigen verplaatsing der prise d eau nofu de Lek geadviseerd Ultgtmomcn hetgeen ter zake van detailpunten van de concessie voorwaarden is gezegd bepaalde de discussie zich tot de hoofdvraag gemeenteexpdoitatie of ooncesale verlenging In een breed opgezet betoog verklaarde je heer Van der Want zich niMtegenstaandf de groote finauoieele opolterin gen voor de gemeente tot voorstwder van de exploitatie door de gemeente Daartegenover werd door den wethouder Knuttel verdledigd het standtpunt dat nieuwe OMicessie wordt verleend op andere voorgestelde voorwaardiwi waarbij door dien voorzitter vooral werd gewezen op het financieel overwicht dat de gemeente krijgt indücn de gemeente oanóeelhoudstw woi di voor hel bodirag van zoovele duïzeiwfc n als de nieuwe installatie der waterleiding vorderen zal Het resultaat d r discussies waa dftt ÏMïsloten werd roet de Goudsche Water leidingMaatschappij in overleg te treden teneinde tot de zekerheid te komen dat door haar worden aanvaard A met intrekking van de Ihans nog loopende aan haar bij raadïïbeeluit van 2 Maart 1881 verleend conocssle de door de RoadfiCommlsBie ontwerpen en met oor kete wijHglngen vasAgeetelde conoeseie B liet aanbod der Gemeente om ter Ifestrijding van de koeten van aanleg dor Lekwaterleiding in een veelvoud van dui r r 1 71 iiHMi publiek ia L geneigd tot allerlei zeer w S ver der teiJingen dat w j gen seizoen slechts zeer beperkte contractm wenschen af te aluiteo Belgische vluchtelingen Van hoogerhand is bepaald dat de Belgische vluchtelingen eerlang Zeeland zullen moeten verlaten Hieronder vallen niet alleen de armlastigeUf doch ook z g pauvres houtens Mevrouw J Van Ouns KruBetnon ie afgetreden als voorzitster van de Haaf sche oldeeMng der Alg Nederl Vrouwen vereeniging ArlMjid A lt natfat zij wdert 1872 in het bestuur van die af lei tiDg zitting heeft ge ad De ondervoorzitater mej J C Molewater is thans voorzltsteT gewordm en mevrouw J ort van dor liinden De Ktming is tot ondervoorzitste gekozen 2 Een voorstel van Burgemeesteren Wethoadew tot het in eigendomvoor de gemeente overnemen vaneenige stukken grond ten behoevevan de verbetering der Nobelstraat Is gedrakt roni edeeld en wordt ter visie gelegd 3 Een voorstel van Bnrgemewteren Wethouders tot het aanvullen dervoorwaarden betreffende de leveringvan electriciteit met eenige bepalingen Is gedrukt rondgedeeld en wordt ter visie gelegd 4 Eeu voordracht van Burgemeester en Wethouders voor de benoemingvan een onderwijzeres aan de eersteBurgerschool voor meisjes Is gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld B Een voorstel van Burgemeester en Wethouders om n wijziging te brengen in het door de Raadscommissie inzake de concessie van de Goudsche Waterleiding Maatschappij voorgesteldö conceptraadsbesluit Is gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld 6 Een voorstel van Burgemeesteren Wethouders om een proef te nemenmet gemeentelijke aankoop en verkoop van visch als volks voed Bel Wordt op verzoek van den heer van der Want na punt 8 der agenda aan de orde gwteld 7 Een adres van F L J Lafeberen J Oudshoorn beiden alhier waarbgzij verzoeken gevolg te geven aan eencirculaire van den Minister van Landbouw aan de gemeentebestu uren betreffende den verkoop van levensmiddelen Dit adres luidt aldus Geven met verschuldigde eerbied te kennen Ondergeteekenden respectievelijk Voorzitter van den Goudschen Bestuurdersbond en Secretaria van de Afdeeling Gouda der Sociaal Democratische Arbeiderspartij ten dezen domicilie kiezende ten huize van laatstondergeteekende Steijnkade 21 gezien den toes band waarin de Goudsche arbeidersklasse is gekomen door de zeer sterke prijsstijging der levens middel èri daarbg gelet op de circulaire van Z Ex den Minister van Landbouw aan de Gemj nte Besturen gericht betreffende dpn verkoop van levensmiddelen tegen prijzen welke normaal staren vóór Angustus 1914 drjugen er ij Uwen Raad ten zeerste opBhtnMe pMUnen van de Minister ten spoedigste te verwezenlijken t Welk doende enz F L J LAFEBER iJ OUDSHOORN Gouda 7 April 1915 Ter visie Wordt vervolgd u V li feiTrt v n de geallieerden die voor de veebt tot7ën toriwtJK htgedwVBffl I f beecbaviiijs tru Jen Alle voorzitters van welke politieke gezindiieid ook h bcm Hulde gebracht aan de heilige eenheid die M FraniH be solk v bindl in een eenageieloden vil om te oveTwittnen en die het bezield doet zijn met eeu genieenvchappelijke hoop Allo departementale raden heblten bij acclanHUie adrtonen aangenomen waarin Hrkentelijkheid wordl uitgeeprokeu jege m heldhaftige soldaleoi en vertrouwen in hun kracht om aan Irankrijk e i n initieve overwinning U Bciienken waardoor de triiinrf der gerechtigh d zal verzekerd ïijn alHu ede liet weizijn dee va derlandit en den wert dvrede tegtmover I luitschland s barl aarHchh d den door onze troepen na eenïge ge veebton tot den torogtooht in de richting van Katoer De Tarken en het Suez kanaal De Turken bigven in de nabybeid van het Saezkanaal jaiet zooveel activiteit vertoonen ïüs voortdareode waakzaamheid van de zgde der Britten noodzakeiyk nuu kt Ëen bericht nit Kaïro aan de Times meld dat in het Sin aï Schiereiland zekere levendig heid heerioht nn en dan worden kleine afdeelingen Turksche raiterrj in de baart van het Kanaal waargenomen De moeilgkheid van wateuroorziening aldoB verder de correspondent bl kt wel enigermate te zijn overdre i ven geworden en de klimaatstoestand ia zoo gunstig aU men in jaren niet heeft bngewoond Door uitgebreide en aanhoudende kameelteansporten weten de Turken zich goed te proviandeeren Krligaverrichtingen ter Zee De U 29 Aan de Morningpoit wordt uit Wilhelnuhafen geseind Naar uit Berlijn wor t gemeld over den ondergang van de ondwseeboot U 29 zijn tot nn toe bier nog geen byzonderheden bekend geworden Hoewel het bericht van de Bftiier Naehrichten volgens hetwelk de U 29 in de lerache Zee een vijandeiyken kruiser tot zinken zou hebben gebracht en daarna door verscheiden Sngelsohe oorlogsschepen vernield zou xÖ tot nu toe geen officieele bevestiging heelt gevonden hondt men dit toch voor geloofwaardig en dan zou ook déardoor het raadselachtig zwygen van deEngelscfae admiraliteit verklaard worden Indien het bericht waar is dan zou het aantal der i door kapitein laitenant Weddigen vernielde EngeUohe oorlogsschepen tot v f gestegen zijn Uil bonden wordib gemeld dd 18 April Met de aankomst vul de Kronprinz Wilhelm Ie Newport New kan worden verondersteld dW de laatste drie kruiHfrs die In voile zee atrooptoohten hielden alm het eind van zijn loopbaan Ih g komen Het ia than mogelijk tot een totaio aohattln der schade te komen veroersaakt Het totaio aantal doot dt door deze kruisers bi hun atrooptoohten Kroopriuz Wilhelm tot zinken gebracht bedraagt ia hun gezaiuenlijko waarde al8nH de die der ladingen moet ruw py schat op 1 105 000 pd si worden be groot Üü i Dibden deed 17 sohepen zinkdn ter waftfd van 3 211 000 pd st Db Karlsruhe deett eveneens 17 sohefm Sinken ter waarde van 1 622 000 fi M d Prins l Jtd Friedrleh ilam 11 aoheperf voor zijn rekening ter waarde vi i 885 000 fA M de Konigfi4 erg ddüd 1 schip zinken waarvan de waarde ongeveer 27 000 pd st bedrog do Dreedeu boorde 3 stoomsohepen co 2 zeilschepen in den grond tor waarde van 275 000 pd öt de Leipzig deed a HtooniBohepwi vertegeowtooixMgendo txn waArde van 23 Ö00 pd st zinken Op liet Derate gezicht mag het totale bedrag van bijna 6 700 000 pd st een groote som schijnen Gedurendie de eerste 8 maanden echter van den oorlog werd in d 3 havens van het Voreeoigde Konlhkrijk voor en wAardo van 471 000 000 pd st ingevoerd en uitgevoerd voor een waarde van 205 000 000 pd at Hot totale bedtag der Inon uitvoeren via de havens van hot Ver Koninkrijk beloopt met inbegrip van de waardo der schept 7B6 m ljlioeu pd st De geregistre do tonnennioat der handxülavloot van het Vet Koninkrlik bedroeg op het einde van het vorige jaar 20 rillioen In Verhouding tot al deze bodragen bijeengenomen is de waarde van de aohepen die door ih DultMbe kruiaecB tot zinken werden ftebraoht zeer gering De waordu van de goud en zUvervM rradMi in uit gevoerd via de havun van het Ver Koninkrijk geduremie dm oorlog bedrooigt 04 500 000 pdL st UU bedrag g voe pd hij dw Ijtth ftgon van dm gebeelen in ea uitvoer maakt dot h H totaal van de waftrdo der dKX r ét Daitsche kruisers tot flinkeu g raohto sdiepen oen buittmg woon kMn percentage uitmaakt Uit de staten opgemaakt en gepubliceerd door de admirajitelt blijkt dat sedert het uitbreken van don oorlog 44 000 reizon zijn gemaakt deze resultarten zl als buitengewoon gunstig te beschouwen f n zijn aanzienlij gunstiger don door du sehcepsolgenaren en de aseurodieurs in de eerste dagen van dien oorlog verwacht werden Kr dient bovendien den nadtuk op te worden gelegdi dot de Duitsohe tohepon dSe door de Kngelscbe kruisers henomen zijn niet voor het wereldverbniik jsijn verloren gegaan daar zij spoedig in bet handeleverkoor opnieuw in gebruik zijn genoutcn de Brltsche schepen evenwel die èocf dt Dultschors tot zinken zijn ge irai t zijn als een ab olunt verlies voor de wereld te beschonWfn De stemndng in Frankrl Volgens b ichtm uit Parijs hefiben do algemeene departementale raden van Frankrijk voor de voorjaarezitting bijeengekomen deze geopend met vaéerhuftdlieivendt betoogingen ter eere der bet N UioiHi l Stóunoooiité bemoömg tr to zich nu ook i W kolooi ü eTengoed q uil tot OIBW lieel ïija van Sedepland als Zeeland Hol laod Of Overijael Ol de oceaan dan wel em smallere rivier landstreken die bijeen hooren scheidt dtoet niets ter zake I ËQnu ia het mooie dat de Engelsche regeering dit 8 hpunt wel aehijnt te acoepieerea an daai da er oen ooiBité wordt opgerioltt dat alle aanvragen voor onze Koloniëi zal te beöOrdeelen hebben en bwèüwen moet welke goaderfla noodig ziJB om hek eOMiomlsche leven ia Nederl Indiö in gopg e houden De geanieerden zullen ni lijk wel bereid worïlen bevonden zekwe Duitsche goederen ij in onze l okmién beslist noodig Jjetoben door te la en terwijl Duitschland den uitvoer zal toteetaön als t zekerheid hedt dat niets i v andeii e handen komt Kon ooiuité waarin de builenlandMhe regéeringrai wrtrouwen stellen en dat tegenover haai zekwe verantwoordeii ftid draagt diende dus opgerioht om te to1i welkje zaken in onze Kolt uoodzakedijlf zijn Van groot beiMg is dit voor Iden toevoer van Duitsch iBit a vöOr onee gouvernementswer kift voor de Deii spoor voor d sulierfabriekec rubberondernemingen miiwraaiwater medieamentffli enz wz DU wM dëü iUvoer in Nedt Iodië betreft Wat den uitvoer aangaat is er cm niet minder jbelangrijke regeling Uit i gaande va bet t rinciep dat de kolonie een deet Vm Neèerlai d U en dus l tolijk ttlctawnd N utee te maken heeft wat er gebeurt met prodooten van onze eigeMje bezittingen verscjheept naar ons eigen lan is ook verkregen dat alle tabak uit Iad46 zoodet eei ge restrictie kon vervoerd worden naar ons land Kr wordt dus nïfii gevraag of £ lj eenmaal in Neterlatkd weet j uitgevoerd wordt Ieder dse bedenkt welke schade er bijvoorbeeld ion de kostbare Deli en ook J vaUfaak zon kunnoi berokkend worden léét ailetn hij verbeurdverklariag maar zeUs bij iaohouding en tijdeUjken opëNtg in daarvoor öiet berekende I e gèlsrïie oi Frarisdie opelagplaatswi begrijpt de beteekUls yan dU resul En ten kitte c D boonAweekera zittwi in noöd t Is dte tijd voor verzending der lieeetej s en planten De export naar alle laodeft waarronder Duitsohland en Oostenrijk la veki zeer groote beteekeniB Moar i en daar komt een groote ï mttor dej woi tels worden verpakt in gonjemkken i w dk maleriaai uit Engeland komt en dus overeenkomstig onze aangegane vernliohtlngen ni naar de et dat Iïtn4 iii tKfflog zijndo landleamag worden uitgevoerd Wat te doen Dt boMUmkiwqiekeTs moeten geholpen 1 Wij poiea nu van de verhtHidonen toesteniming te verkrijgen voor die aanwenüng VMi gonjezakkW voor het bepaalde doel ICr is nog geeli bes liseing genomen dttcii Wij hopen spoHig do kweekers in Aalsmeer en Boskoop te kunn en gorustetellen Zoo zie u de Nederl OverzeeTrust Maa48 b i pli fwrgt voor alleal ehidigdie de heer i Van Aal8 Nieiiwo nigelingen voor de Duitsche riviervaart De Lokal nzeiger verneemt uit Keulen naar uit li4 rlijn wordt gemeld dal et n voor bet scbeepvaartvorkeer op den Ncder Uijn en voor het OijnsohWeet phaaisohe industriegebied van Uppe Rijn Wc er en F n kanaal een gewichtige rog ling gïjinaakt is door den gencraal commandant van Munsttr Uit de tmivangrijkf vt rord iing Mi is in het kort van l olang dat slechts Duitsche neutrale Belginche schepen door hun respectieveli o vlaggMi kraibaar gemaakt toegelaten worden De Xantener stroom barrièo e mogen df K ihep i slechts naderen wanneer op d i signaarltjoot de gele vlag gehoachen Is Bij de rivlerwacht worden stroomopwaarts varende schepen in Kmmerlk en stroomafwaarts varende in We pl wat lading en papier belre t streng onderzocht Uitvoer van Amerikaansche vrachtauto s Amerika voerde in de maand December 1914 voor 3 millioen dollar aan vraohtautomobielen voor de geallieerden uit Hiervan was twee derden voor Frankrijk en een derde voor Engeland De orders voor Rusland konden niet uitgevoerd worden doordat het transport ten gevolge van het ijs nog steeds onmogelijk is De lengte van het front De Hatin zoo meldt de Times heeft berekend dat het geheele oorlogsfront in Europa een lengte van 1667 Va mijl beslaat Hiervan bezitten de Pranschen 543 myl de Britten 31 de Belgen 17 ï mijl totnal voor het Westen 692 mijl Op het Oostelijk oorlogsterrein hebben de Russen een front van 856 mijl te houden de Serviërs en Montenegrijnen van 2l83 mijl SI=OIST De Main he jben gemeld dat We he jben gemeld dat het Duitsche Hchip de Main dat bij het uitbreken van Jvii oorlog in Vlissragen kwam vandaar liwft moeten vertrekken Naar do N Ct verneemt ia dit berieht in zooverre juist dat zoowel om de hiei oveErgegoven als wn andere reik nen de aanwezigheid van bet koop aardijachip Main te Vlissingen door onzp uiarin antoriteiten niet langer wMischeiijk werd geacht Nadnt kort geledön reeds een wacht op het schip geplaatst was is tiet daarna aangezegd dat inditHi het nog langer in eeai Nedierl andschc haven asyl wenachte te genieten Ik 1 naar en an4erc dan Vlissingen had t gaan Het schip heeft er daarom de voorkeur aan gegeven naur Antwerpen te gaan De Harpolyce getorpedeerd i o Tel bevat den tekst van het vrljgeleidü dïit de Duitsche gezant alhier had afgegeven ottb den gezagvoerder van het stoomscbitf Harpolyce t welk go deren van de American Conïmieeion for Relief in Belgium ten behoeve van de noodlijdende iMJVoiking aan boord gehad had I Ht vrijg eleide wasi slechts geldig voor k terugreis van het sdiip en moest onmiddellijk na aankomst in em Amerikaansche haven aan den Duilschrai oonHul of bij afwezigheid van een ooneul aan den Duitachen gezant te Washington worden Ingeleverd De geatogvoerder had zich op zijn eerewoord verbonden zich op de heen en terugreis te ontlwuden an allo handelingen die zouden etrekken tot steun van Diiitsdiland s vijanden i Duitscho oorlogssohepen haddieu hft reoht het schip te doorzoeken do maatregelen moesten genomen wnrdlen dat di t ondeirzorfc spoedig en geraritkelijk van stapel zou loopen Bij nietver vulling van deze voorwaarden zou bet i e lp aU ireeht n op een gunstee behandeling verliezen Ten slotte wejrd aanbevolen den weg te n men noordelijk vmi de Shetland ellanden terwijl er ornMïg teg n gewaarschuwd was wegene i W mijnengevaar door de alsi oorlogsgebied ver t bijzonder door het e varen Voetbal De ZondagBwet Naar wij vernemen komt 23 April voor het kantongerecht te Alphen de zaak voor van de voetbalvereeniging Alphen wegens overtreding van de ZondagBwet van 1915 het zonder toestemming van het gemeente bestuur organiaeeren van een voetbal wedstrijd op Zondag Het geheele bestuur ie gedagvaard Buiten vermtwoorMiJkhmd der Med lk rt liuaa fondls te Gouda als rechtsjMsraoon beslaande sedeatau November 1901 Df ondergoteekendao b ast mot het beliuer van hel Berteüuan fouda deelen omtrent dit fondB mee dal gedurende deu urBua 19U 1915 op dl avondschool vook ouibaohtsiieden ulhier op wt ke soliool het fottde uilHlultend ondüTsteuningen verleent ten behoeve van het aldoar gegeven wordende tekenonderwijs op voordracht van icsi direoUnir dier school aan 1 leerlingen bijdragen worden verleend en dat het ïonde op 1 Januari 1915 beetoüd uit een 3 inschrijving grootboek N S aasunaal groot f 1000 en uit f 349 71 op de Spaaren Ilulpbank alhier bij welke bank mo geiijkö batige saldo s dér jaarrt emngen warden beilegdi Het fonds wordt in d aandacht van lw l GoudBohe publiek ten zeersie aanbevolen daar door stBrfgevalen als anderszins vele vroegere omtrlbutiën zi vervallen Over do toegeBegdfe oontributién zal do coniiiUsste een dezer dagöil per kwitantie U sohlkken Met dank vow de ptaataing vaa ddt TSlOg De behoerders van gemeld fonds H J DE VOOGT lÖ van het bur geirlijk armbestuui B i SPUKl R diföiteV der avond school vbor ambacHtsiiedon R W H PITLO W dfer omnmisflio von toeaieht op Wét lager ondtvwij B a rLSt Fidolio en Der liegende H o U ii n d e r H ar w vornemea lalleii onder dé moBicale leiding van den heer Bernard Diamant in den Groeten Schou vburg te Rotterddin voorstellingen gegeven worden op 6 Mei van Fidelio en op 8 Mei op verzoek een herhaling van Der fliegende Hollander MARKTBEKICHTEN WOERDEN 14 April 1915 Aanvoer ter kaasmarkt l67 part Oondsofae kaas Ie s f44 a 147 50 id id 2e 8 f41 a f43 id ld zwaardere f 46 4B id id Riiksmerk f 45 47 Alles per 60 K G Handel vlag Laatste Berichten erf guldeft de noodige gelden te verstrekken tcgeli een even groot bedtag aan oandeolen ia d vena chaip onder voorwaarde dat a l te statuten wotdt bepaald dat h t aahtal ocRunÜaeorissen vijf zal bedragen VMi wie ieder jaar één aftreedt h nader in overlt roet Burgemeester en Wethouders wordt vastgesteld welke afsohrijvingen teiken jare ten mhiate zullen vrtJrden toegepast e dat de Gemeente bij e v verdtere kapitoalsuilbreiding het recht zal hebben op dezelfde wijze ook de verdere golden te verstrekkon DeWü laatste voorwaarde op verzoek van dea heer van Eijk Aoogenomen wordt voorts h t vowstelvan B en W om f2000 besdiikbaar testellen voor het koopen van visch diedan na keuring en weging bezorgd zalworden bij e i vi tal wlnk e iers welkede visch tegen een dOor B on W vastgeste u goedkeopen ijs kupnen ver I I t iAan Ui WesUip Front PARUh H April Het oommimiqué van gistf ravoud luidt De dag is over hi l g hci le front rustig verloopeu Wlj UetilKn de frit iingen welke wij in de a fet toopen we veroverden versterkt ViiL gerH heblMin mot sucoes militaire l ir m ii bij igtK ull08 gebombardeerd en een oppukk ml Maljon verstrooid UU den fioa Mu iKiüii Het Watorlöidlinfe ü fcVéïSt Ul o p g e 1 o l In een langdurige Raodsaitting ia dan giaterenavond het Wateileiding vroog tuk eindlijk tot oplossing gekomen Dal het zoo lang geduurd lieeft eer itt dew offli be liaaliig is gevallen vmdt zijn oorzaak in h A mocalijku om een goede oplossing te vinden die door do gemeente zoowel als door de exploiteerende maolHChappij kon wordeu aanvaard De hoofdfactor wa er moeat komen beter drinkwater dan de ii iaatschappij op dit oogenblik leverl on leveren kan Kr iH daarover reeds zoovetel gcechreven dal dit als bekend meg wordiën verondiersleld i Die eiBch kan worden ingewilligd op tweefftrlei wijzen óf door verlenging der oonoeasiörvoorwaarden aan de exploileerende maatschappij en dan op voorwaarden die de gocdiu qualltelt var hol waler waarborgen óf door exploitatie van g ii oentowege waardoor van elf de goc do qualiteit zou wordaa gegarandeerd De groote moein hekl was de finaa cieele zijde De Maatachapplj vroeg oen lospeotabel bedrag olö pHjs voor dt I naaetkig Daarbij zou don komen het bo drag dier koaten benoodigd voor év uil bre ng der watt rleiiffingwerken door verplaatsing der prise d eau naar do 1 die door de de tf ddgra daarvoor Iuts de betere bron was aangewezenI ie totale aoiD wae nlel ipi te meer daar in de i erste jaren het bedrijf geen winst zal opleveren Gotai wondfr dat zij diö de bo lissing hierover in handen hadden langen tijd geweifeld heblien om oen bwluit te neifHm waarvoor zulk een hoog bediragi noodag was Hel hoogc cijf r wo v ook dat de UaadBconnnlsaie dio zulk em lijvig en gearganMWteerd Kapport uitgebracht waarvoor liaar door den voorzitter een zoef ywdiendc huld e is gebracht dcoi komen tot h e4 voorstel tot coneeasioverlenging Toch wij kunnen onn voorstellen dat er meerderen geweest zijn dSe met dk verlenging d er conoeesie op de voorwaarden als voor de cooMniflsie ontworJ pen geen vrede kondfen hebben Daarom luiehen wij het toe daT B en W rae een aanvulling der voerstclten zijn gekomen die bet nsquante van de concetwit vcrlwnging zoo goindl vals geheel wegneemt Het ligt voSi l do h nd dftt de gemeente op goedkoopertsMvijze aan geld komen kan don oèn particuliere maat Hchappij zoodat zij goedkooper kan voorzien in dfe kosten e de Lekwaterloiding vorderen zal Door voor het benoodtgde b Jrag door vergrooling vaa het werkkapitaal der Maatschappij aandeolwi te nemen krtjgt de gpuwraite een overwegenden invloed op dwi gang van zidten zoodat zij zicb zonder naaftting van het bedrijf toch de waar tERIiAUPUUVAOEKiiËltraTEBAAII te GOUDA Dinsdag 13 April 7 u n m Voorzitter De Burgemeester Tegenwoordig De hh Bokhoven de Jong van der Want Kolijn Broekhuizen Knuttel Jongenbnrger Vingerling van Veen van der Torren van Qalen van der Ree IJsselstijn van de Velde Donker Muijlwijk en van Eyk Afwezig Met kennisgeving de heer Prince De notulen der vergadering van 26 Maart die den gedurende debit de wet vaatgestelden tijd ter visie hebben gelegen worden onveranderd vastgesteld De Voorzitter deelt mede dat door Gedeputeerde Staten der Provincie zijn goedgekeurd de volgende Raadsbesluiten van 26 Maart j l a tot het doen van eenïge af en overschrijving op de gemeente begrooting van uitgaven voor den dienst van 1914 6 tot het wyzigen der gemeentebegrooting voor den loop nden dienst in verband met het aanbrengen eener nieuwe besoboeiïng aan de Karnemelksloot c tot het doen van een af en overschrijving op de gemeen tebegroo tittg van uitgaven voor den dienst van 1914 in verband met een aan den voormaligen aannemer van den reinigingsdienst toegekende schadevergoeding Deze mededeelingen worden aangenomen voor kennisgeving Door Burgemeester en Wethouders is overeenkomstig de geldende salarisregeling de jaarwedde van de hoofdonderwijzeres aan de 1 openbare Bewaarschool Mej J F de Jong met ingang van 1 Januari 1915 gebracht van f 650 op f 700 en die van de hoofdonderwyzeres aan de 2 openbare Bewaarschool Mej E C van de Pntte met ingang van 1 Mei 1915 van f 600 op f 660 In verband hiermede wordt de pensioensgrondslag als gemeente ambtenaren nader voorloopig op het bedrag van e verhoogde jaarwedde vastgesteld Ingekomen 1 Een voordracht van Burgemeester en Wethouders voor de benoeming van een onderwyzer aan de eerste Burgerschool voor jongens Is gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde gesteld klaarde wateren ii ngielRohe Kanaal In België Uit Brusfïel wordt gemeld Wegens de groote moeilijkheden met het ve voer de regeling en de schatting Ttt de waren en met het onderzoek van de opvorderingsbewijzen is de toegezegde betaling van de in België opgevorderde atapelgoederen vertraagd Ten einde echter de houders van opvorderingsbewijzen in staat te steHen htm bedrijf voort te zetten winkoopen te doen loonen uit te betalen ena en de daarvoor benoodigde gelden te verschaffen heeft de gouve ne generaal in België een voorschotiEfts opgericht die op de opvorderinoibe w Een voor gerequireerde stapelgöe deren rentevrije credieten verleent I voorsohotkas ia in de bankafdeeliag Hn den gouverneur generaal opgenomen en wordt bestuurd door dft directie onder voorzitterschap van den oom missariBgeneraal der banken in België en door een beleenlngaèommissie Aan de grens Uit Luyksgestel wordt gemeld De Hinokkoltiandtel neeuK grootere afmetingen aan In den nacht van Maandag op Dlns dag ia aan die grens bij Schaft de ol fiaat die G zwaar gewond door een schot uit een roet schOTp geladen revolver De soldaat stond op waoht en trachtte eenige ic kolaars aan te houd en Uit Lage Mierde komt hèt bericht dal daar Zondagnacht door de Duitse grenswacht atuigehoudien en opgobraohC 21JU twee Hollandfioho mannen dio er hun werk van maakten brieven en cour ranben in België binnen te anwkkelen In de afgetoopen week hadden lange dit g d olle van dw grens meer dan 150 aanItoudingon plaats meo aan HoUandBcbe zijde De Duitschere tre Mi ook weer scherper tegen smokkelaaTS van vo ling iniddelett op De gedaalde vlif r Men meldt ons uH Goes Het bij Goes gedaalde Duitsche vliegtuig was gemerkt Albatros Merko D D H 4X1 B 521 14 Milimr KriegH riuoht Zeug De inzittiniik U waren den luitenant Veerman en den mechanicus Donetsk Zij verklaren niet wegens benzinegebrek te zijn gedaald maar dtoordat zij verd udld waren Stacpsnieuws De bierprijzen Men schrijft aan de N Ct Een vertegenwoordiger eener bekende Duitsohe brouwerij voor zaken hier te lande deelt ons een en ander mede aangaande den toestand in zijn bedrijf Wat er van moet komen wanneei er nogmaals 20 procent wordt afgenomen van de hoeveelheid mout die elke brouwerij gebruiken mag tot het vaststellen waarvan thans een voorstel den Riksdag bereikt heeft weet ik niet Vooral niet wanneer daarnaast een maximum prijs wordt vastgesteld Dan gaat het bedrijf heelemaal teniet en door allerlei omstandigheden lijdt het toch reeds op ontzettende wijze want ontelbare bier huizen znn reeds gesloten omdat de houders of in het veld staan óf geruïneerd zgn Van prgsverhooging door de detaillisten kan geen sprake zijn en de vijf k tien mark die de brouweryen hun meer moeten berekenen boven de onlangs plaats gehad hebbende verhooging kunnen zij zelf ook niet lijden by vermindering van clientèle prijs verhooging van allerlei andere behoeften en inkoopsartikelen De Beiersche brouwersbond heeft aan den Rijksdag geadresseerd met het verzoek het voorstel tot verdere inkrimping van het moutgobraik niet aan te nemen dan wel bij de conti ngeering evenals bij meel en spiritusproducten gedaan is in het oog willen houden welk deel van de productie voor het leger bestemd is zoodat de geheele toegestane hoeveelheid voor het brouwen van bier voor bi inenlandsch gebruik beschikbaar blijft Misschien dat zóó de nachtpierrie van den Münohensche Fliegende Blatter wien het angstzweet uitbreekt bt de gedachte aan Bierkaarten op de w ze van Broodkaarten voorloopig geen werkelijkheid behoeft te worden T Tt zoover onze zegsman Wy kunnen hieraan toevoegen dat verschillende Duitsohe brouwerijen die hier hun clientèle hebben voor het komend GOUDfA 14 April 1915 Verkort Raadsverslag iü de gisterenavond gehouden vergadering van d ii g€ijo itera i werdiwi bciioenid I I I j tot Ud der ConpiisBie van Toealdit op het MUWelboalr Ondlerwijs Ds H Cannegieter predjikant bij de N d Herv Geineeote tot 0ndier ijzer aan de lo Bur MhmiI voer jongens J H J van Doorn te Vianeu tot onderwijzereeaan de Ie Burgers iooi voor meisjes mej M P Prlnsi te VGravenhage De suppiet ire begrooting voor 1915 van het Van Itérsön SÜekoaUuw verbooépiag VM het tdtfat bedkag root 18600 d i tekening ovpt 1914 van den Armenraad tot een totaal van f255 57 aan ontvwig8len en uitgaven alsntede de rekenifig over 1914 j van het g neente pensdoenfonds werdef goedgekeurd Naéf aaoleidjó Van het voorstel tol het instellen eener rechtsvordering tegen Gebr Volkbr A Fzn te Sliedrocht voor een bedrag van i 125 Inzake aan de Jan Kallenbrug aan lchte schade toegebracht bij het doorvaren van een sleepboot met m zandbakken werd door è i heer Vingerling medegedeeW dat hij oit een dndtorhoud met fen beer Volker dön indruk had gtekregen dèt deze tot een minnelijke schaking wel bereid is waarom hij uitstel Vèin hohaodeling van dit voorstel verzooMt De voorzitter merkte op dW de firma Gebr Volker tot twee malen toe geweige heeft de schade te vergoeden Het Verzoek van den heer Vingerling werd echter ingewilligd teneindfe iebr Volktór nog de gelegenheid te geven de za in t reine te brengen Besloten werd tegen A P J Leusen timmerman to Schiedam een reohtavordtering in te stellen tot erkenning van het eigendomsrecht der gemeente Gouda op het door hem In gebruik genomen gedeelte Sectie C no 3036 aan de Nieuwe Markt gele De verordening regelende de bezoldiging van het onderwijzend personeel aan de lagere scholen der geaneente Gouda werd zoodanig gewijzigft da daarin thans is bepaald dat aan de onderwijzers die door de inohllisatic v oor den militairen Ambochrtsadtool Tot leeraar in het Macii Bankw en Motaaldraaien aan de AmbachiBaobool alhier is benoemd dte heer J M van der I Haral uit Hotterdoi Met den heer van der HacBt stonden nog op de voordracht de heiiren J v Duin Gouda G M Heeeing Schiedam oa J H l oomeraan te Utrecht De Vluchtelingen in Qouda Hedenmorgett zijn uit het kamp aan don Graaf Florisweg vertrokken 105 Belgische vluciiteilngen met hunne gexinnen vaklieden die zlob naar Engeland hebtjen begeven waar zij werk kunnen bekomen Gisteren kwamen een 10 tal nieuwe bewoners aan terwijl nog aanvrog is ontvangen tot het herborgen van vluchtelingen die thane oldiers verblijven Haastrecht Gisterenavond werd in den Melksalon Novum een samenkomst gehouden van voorstanders van coöperatie met de bedoeUn E tot oprichting te komen van een Coöperatieve Brooden Beschuitbakkerij ÏTa eenige bespreking is tot de oprichting besloten en heeft zich een voorloopig commité gevormd dat het plan verder aal uitwerken Waddinxveen Dinsdagavond j l werd in het café van den heer G H Vermeulen aan de Brug alhier de ja rlijkBChe algemeene ledenvergadering gehouden van do Woningbouwvereeniging Waddinxveen In deze vergadering werd verslag uitgebracht van d a toestand der vereenlging over het jaar 1914 De Coiunis e von Onderzoek belast inet het nazien der balans en verüesreke AUl het Oostdijk Front P TK k HAL 14 April Oificie l In de KarpotheiL ontwikkelde zich op Uflu ta April ei n uitei Hl veibitterd gerécht tussclMTi Ilartfeid en Blryj Onzo trdepm rukten op langs beide oer s vau doOndava on veroverden verschillende lioOgteu ti ii Zuiden vao Stroplro an ten NoerdOoslon van Telepotsoh Wlj behaoidWi sucn in de richting van Jejok iHMir de hoogten bij Boeliowloe Baoelt en Wylsokoniwzy in onze handen vielen Wlj namen 53 luieren en 2700 man g angen Vt ovmAea één kanon en 20 aa liinegeweren Op dfe hoogneii ten Zuiden van V loaato en in de slrtsk van Kozioefkah deed ile vijand met sterke troepeuniachten krachtige aanvallen wiHke onder groote verliezen worden afg la ïu II lie Boekowinn étaei de vijpnd In den nacht van 11 April verwoede aanvallt over een uitgw pekt twwit in de richting van Zaloejiki doch ovon l wan oBze infanterie in do baJono gêveeht i de iiMtTdero van den vijand Ten Wraten van de Njeroen hpbben wij verscbillendw aanvallen afge8Vag4in Ovorigens waren over het geheele front de gevechten luRHchi it vorkenningwtroepen talrijker Liberale Unie De joarvergodiering der Liberale Unie zal liehoudens onvooraieno Mnstanddgheden op 22 Mei a s te Amdterdaon wpr d n gehouden Op dïse vergadering komt het onlwerpGeroeenteroadsprogram aan do ordo De zuivelfabri 4ten Do Minister van Landliouw Nijverheid en Handel schrijft naar aanleiding van het ofdeejingsonderzodc van het w t8 itwerp waarbij pasteurisatie in de zulvtdfabricken wordt voorgeschreven dat bij de uitvoering van de wet de noodigegtematigdheid zal worden betracht tendnde langfl zeer geleidelijken weg te komen tot een toestand dot alle zuivoUobrieken de l noodige inrichtingen hebben voor volledige toepassing der paflteurlsatie Zekerhcdd omtrent het besmettingsgevaar van ongepasteuriaeerde wei bestaat ook bij de seruminriohting te Botterdoin niet Waar het voet staat dat behoorli gepaatouriseerde wei vrij is van beanoettingi pvaaa doet men verstandig zich aan deze positieve wrtenschap te houden en te doen pastenriseèTen Mocht devsediogswaarde der wei dow de posteiuiaatie verminderen hfltgem niet beweia la dan is deae vetmindering te gering dan dat zü tegenover het voordeti der ztakerheid dot eventueele sroetstofloi gedood zijn aou kunnen worden aangevoerd De Nederl Overzee Trust Maat schappij 1 en der leden van de redactie van DeTijd iDooht een ond houd hebben i f Aan heer Van Aalst organioator doe ikderl Overzee Trust Maatschappij Aan dit belangrijk oaderhoud mtleonea wij het volgende Toen Engeland tal van waren tot contrabande verklaarde en niaatregelen nup om daarvoor te voorkomen onze 8obe peti aanhield onderzocht opbracht de lading loste tot een nadere edndbeaUaeing zou genomen worden le awivoer van noodige levensnUddelen aldus get edea de liandol verlamd de industrie M tó stand gedoemd bij gebrek an grpida ot en l en meesterlijke zet was toen ie oprichtii van do Nederaandechc Qverz4o l ruRt Mij Immers t wf ni t d 6 tlng van de geallieerden met saino vMi ogeland om aan Nederland ffpeilljj hedcn in dea w te legigen U i gaarne bereid maatregelen tpe te ffOo waardoor wij aonvow kregen vaq de nogdige wa en mits de besliste wAWftiNrg werd gegeven dat allee In ons Itugid it verwerkt worden Wie konden dtoï waarborg beter geven dan onze iMUütl s eh reediors zelf Niet eik op z iohzeH uiaar al een macht optredend aja v trouwenwekkend vei t i woocdigead daH sprakfliljk iicjioami jegens e bultenlandHche regeeringira Het noodige ki iitoal werd bijeengebr ht en de NederJ Overzee Trust Maatschappij opgericht Sttoeiig wist zij o a dopk ïjj de beiaoeilngen van den i ng©l8dien l mdelaattaché sir Francis Oppenheimer in Deo Haag van Ingeland Frankrijk en Ruslamjt te erkrijgen dat alle goederwi die volstrekt voor eigen gebruik in Nederland besteaid waren en daarom aan de Ned O T M moeten geadresaeerd worden naar Nedetrland vrijeli mochten wor uitgevoerd i e zekerheid moeeti ntóïiurlijk slechts gpgeven dat niets de grenzen zou paeeeeren Mlke firma in Nederland die nu contrabande wilde betrekken had en aanvrage bij de Mij in te dienen Kreeg deze de bovenbedoeidB zekerheid en voor die zekerh moest een bankgarantie geetort dan besliste het bestuur der N O T M in goedgunstlgen zin en k m dOor haar de noodige aanvoer verkregwi worden Zoodra dus uit de scfeeepspapieren bleek dat de vervoerde goederen aan dB N O T M geconsigneerd waren lieten de oorlofe chepen der geallieerden t scbip iu t ra f atuurlljk wBien er mraischen die klaagden dol prijzen gedrukt werden omdat uitvoer was afgesneden en alleen eigen land afnemer bleef maar do Maatschappij ging onverdrotMi met huur werkza mhod n voort en wel ntet stijgepd succes Want toen Engeland In antwoord op de Duitsohe blokkade aJle goederenvervoer voor eoi naar Duitsohland afsneed en 1 Maart alle desbetreffende goederen mot inbesiaflrname bedreigde toeu was hel zeer vea blljldend resultaat der bemoeiingen van dte N O T M dat alle goederen die voig ia verklaring der N O T M verscheept wat en vÓÓr 2 Maart ongemoeid gelaten werden Aldus werd onze handel voor aeer ernstige schaden gevrijwaard Al deze maatregel i betroffen uitalqllen l d geallieerden meer in t bijwmder Ingeland Vanzelf deed d t de vraag rijsien of ook niet met Duitsohland over1 weid geple pd om door tusachei kt t dor N O T M uitvoer van bepa le artikelen uitsluitend voor Nederlowta gebruik te verkrijgen op geilden voet als de uitvoer uit Fii dand door h arjs feon gcid Zeer zoker w het antjvoord riuitsohiland slaat echter in d t optzicfat jf P wat ander ofschoon TolstSt ti welwillender standpunt don Fï geWd nu DuUschland blljkbour heeft ingeven hoe in de practi wize regeling T 1doet lijkt traede meer geneigd depceifden weg met die N O T M oj te gaan DU blijkt hieruit dat het beetwprtelzaad hetwelk uit Duitschland konrfoa oor onze boetwortellndüstrie vw aiOO enornif belang is door bemiddeling vau oils eerstdaags zal mogen in o worden natuurlijk met de tmafschpidiell voorwaarde dat niets uitgevoerd wordt naar de met Duitschland In oorlog zijnde landen De N O T M onderzoekt hij allo vragen die inkomen nauwkeurig zoodat wij voor ons zekerheid hebben da die verplichtingen zullen worden nogtkomen Bovendien eiscben wij dw reeds genoemde bankgorantie E 9i z ere som moet vastgezet worden welke bij nlet voldoe ning aan de verpliohtfaigen verbeurd wordt verklaard Zoo n bankgarantie kwi over één vracht toopen njoar wij hebbon ook contracten voor groote firma s waarbij een groote som ineens wordt gestort Fn bovendifStt hebben wij om voor naleving van onate verplichtingen te zorgen een korps controleurs die zorgvuldig nagaan of de goederen wol aangewend worden voor de opgegeven bestemmingen n niet naar het buitenland worden vervoerd Deze z g contröledlensl staat ondbr leiding Vto den heer Amoldi bekend als de waakzame oud stationaohef lult Den Haag Wij berekenen 1 8 pet Dooh men Aan het ZuideHjk Fraat 11 ULIJN IJ April Berichten uiVXtheiH melden dat dö vloot der geallieerden Wt lke bij TenüdoB is geetallomieerdi wederom het oHeöHtef opende t en den golf van t aro De schept naderden de kust vox bwcholen dè Turksche btóterijen die liet vuur l vend4g b intwoordd©n Men itigt dat veraohUiende ooïlogeaehepen Hwan averij optïèpöi zoodat zij ïioh uit liet geVecbt moesten lerugtreklkMi DorlogBmunitie LUNDi N 14 April De Timea vermwiüi dat do rogwrmg en coowBaBW lie tt biHJotuud tot organiBOtJe van de nalionalu hulpbronnen voor do fabncaUo Tou oorlogiBiimnitiiL onder voprzitterflchap van dfu iijmiater van Finaoöifen Uo d yeorgeo Deae couraiiseio waarin verteg uwoordigi rs van du acbaikiat éa van 4e Adiiiiiralitell alsmede van de miniabefieu van Oorlog e i Handel zitting hebbeu zal heden bijeonktMut n De Vred e0pogin WAaUINGTO 14 AprU Het gerucht K prekunde dal de paus geneigd zou Kijn elke poging welke de Veroenigde Ijtaten Kouden wülon doen oip t t v edo te koimm tfi aleunen zeide pre6ld nt Wilson dat ér berhaoldeli wenken van dieii aard vi tvii geguven maar dat hoiu fv a liepaalde medüdeellag wae i 0eldMft i VViltton voegde Ideroan toe or e WI ferond Is voor hol geruqiit dat w 4 Vereeiiigdc Ötatea de voorwaarfioft zoud zijn medegedeeld waar p o v edj ot m ïifi Z OU kunnen komen Hlild li Duitöchrand on Italié LOMliN 14 April Part De ai y Chronicle meldt dftt Vuftschlond otal Üankg Italiaausche proDwten nog nteed iveigert om goederen en goederenwagen Molktt zich oftn de Zwitsersclie grena ophoopeu naar Italiti door te laten ItnlM Ireig t iiwl vergeldingBiiiaatregolen voornatiiutijk ten aanzien van voedingmniddleleR 1 iet Hchijnt dM de spanning toeneemt Uit Turkije LüNDi N 14 April Part VtoigoiiB oen telegraap uit Athene aan dci Daily IJtrouiole iM op een igovwr veestten dagen geleden door hel Jong Turkschc Colifltè gehouden vergadering d vraag opgeworpen wat d j Turksche vloot j u tWen ingevol de vloot dor geallieerden JDawïanelii n zou forcoereai Het kwaip jiiet tol eeue bcellssing doch de lediap au lifl omité kwamen overeen instructies uil Berlijn at te wachten Op dezelfde bijeenkomst werd voorgehU ld oiii door middel van neutrale moia Qjid1ii d ii tK vredoavoorwaArden der gealliitTden te vermmmi Doz t o ng w d t eitoi I dooli deze laaide daar Kngel and Itk voofHteUen dienaangaande yovwit rp ln i fl egei ringrtk riiigea IA Konatanllnöpei staat vrees voor een biiineölandBiphexOmwfnlollng Het schijnt dat Abdul Hantid op het oogenblik te Smyrna ten huizo 8n dm militairen CDinn aiulani van Sïiiyriia Peter Paelia vertoeft Van betrouwban zijde wordl bericht dal AMul Ha loid met bifzonderen zorg wOrdt Iwhon ileld zóodat jftin zijn peraoon gebruik kan worden gentaakt ingeval ooner revoliifie 11 de Ineenatorting van het jgenwoordige bewind PARIJS 13 April part De Se olo van Milaan staat een zeer scherpen en oorlogszuchtigen toon tegenover OoBtenrnk aan Oostenrgk schryft het blad zal zich niet voegen naar onze wettige aspiraties het zal niet zonder meef afstand doen van de macht die het zich aanmatigde het zal geen nederlaag bekennen zoolang het oo n et dp or ons geslagen is t iiarom ii het dan ook niet de vrede uit vernederend loven en bieden vbortgekompn dooh de befllissende oorlog die ons in de allernaaste toekomèt het meest waarschynlijk toeschijnt zoo wij althans xAt dezen crisis niet onherstelbadr tfe fzwakt te voorschijn willen treden 0e oorlog is reobtvaardig daar hij otis iti staat zal stellen den laatsten slag toe te brengen aan de overweldigers moordenaars Van België hij ishdÜig dat hy een einde zal maken aan het sohrikkelijke kenrspel waarvan Europa zoolang reeda het tooneel is Wg aarzelen niet om n maaU onee regeering toe te roepen Lsiat Ooötettrgk aan zijn lot over ön waan t bMh rens het te laat is De Duitsche gezant n p DEN HAAG Z K H de Vê heeft gisteravond in het Huim tetf Bosch den heer Van Kohlman ïn audiëntie ontvangen Telegrafisch WeerlAiiclit van het Kouinkl Meteriologiacli Instituut te UE BILDT apcgnte b oinet ratiuid 76p 7i U H rneteBd la4 l e sUlwl 736 0 U Breslan Verwachting tot den yolgeiideD d a Zwakke tot matige noordeUjjce tot oosteiyke ind gedeeltelyk l wollit