Goudsche Courant, donderdag 15 april 1915

en J N Sterk 13 Christiaan ouders A H Dikhooff en J C M DorÜand Leendert ouders J Gerritsen en A Krugt GEHUWD 14 April H van den Heuvel en W J M Nieuwenhoisen G van d Kaa en M C Noteboom Hp M Holthngsen en A van Dam iS Schouten en M J van Eijok k C Streng en S Houdijk A P iBongers en B Schut BhKUWUK fïl BORKN Leentje d v M Schouten en L van Fe i MUWD H Boegaard en L HoorI et4 De U 29 Aan de Nal Ztg vorét uit Kopcniiagfu gtaueiU Over de ontmoeUng van Je Il iJ met het Kngelsche stooin öclup Aüdalusitju dai oen der vele schepen wa die door kapitwn Weddigeu lol zinkMi werden gebracht heeft de ijoudeuache Daily News van kapitein Maliej hel volgWe vemoaien Ik was lie latttftle die ons Hclüp verliet olvor ik m wa boot klom werd ik tameli ei uötig gekwetst Toen de onderofficierett van aun oaderzeeër dit zagen verkochten ZIJ ing de reddingboot te verlaten ea aan lK ord Van den onderzeeër te konwn Dal deed ik dan ook In de kajuit van kapitein WediMg werd ik door de beiiianniug verbfmdon Men constatoerde dat ik een rib gebroken had en behandelde mij met alle mogelijke 20rg Kapltem Woddigeu bood mij portwi en sigaren aan ik nam deze gelegenheid te baat 0111 den officier zoo h rffeli luoge ijk uiteen te zetten wat mijn moening was over de Duitsche pohliek legenover de hngelsche handolsschepcn Het is onze plkül aiitwoorddc Woddigen kalm maor wij willen ook volstrekt geea burgers dooJeu Want hel zij schepen gerai m isehen die wij vernietigen Tijden wij daar zattm en spraken kwam mij liet gezicht van den officier bek id voor volgeus een fotografie dat ik gezien had Ik vroeg lieui zijt gij mot de kapitein V un den onderzeefer die 3 Engclsche kruibt r in de Noordzee l eeft doen zinken P Dat 18 zoo luidde bet antwoord ik had toen liet bevel ove do IJ 9 maar tliouB ben ik comonandant van de U 29 Inmiddels was aan de bemanning van de Andalusiön vanuit de iMJOten die de onderzeeör op ekwptoiin genom u had gelast op het dek van den onderzeeër te komen Daar t niden nu bijeen g drongen de officier van den onderzeeör on de inonachappen van de Andalusiën niemand der Duitschers v ai onvriendelijk jegens ons De geinoedclijklieid der Uuileciiere bereikte haar hoogtepunt toen wIj afscheid nomen De onderzeeör had een Fransche bark ingehaald en di ze tot ophouden gaioodsaokt Wij ontvingen het bevel in de booten te gaan tm hiertiiede naar het l ransohe hiïhip te roeien Het gesprek met kapitein Weddigen was wel hel laatste oniVrlioiid I M ieniand met hem gehadiheefl De vreemdelingen in Engeland LONDEN 15 April Reuter Een order in council bevat nieuwe bepalingen volgens welke na den 25en April alle vrellndelingen die naar Engelabd komen of er uit vertrekken van een paspoort voorzien moeten zijn L u b M e niet zou verwoohten K n o t e Tristan dettraeerde herhaoUel en gaf zeer middelmatig spe doch Mevrouw Palm C o r d e s als iBolde O 11 11 0 M e t zg e r als Brang ne De G a r mo als Kurwenal en Helgers als Konig Marke waren uitstekend Ook de kleinere rollen waren goed bezet vacature is wegen het bedanken van ien heer I Usee de Schepper Op 51 l ec 1913 bedroeg het aantal ledai 61 met oandeelen waarop gestort f4ül0 üp 31 Bec 1914 was het anntal leden 66 met 68 aandeeleo waarop geatorl ftó98 40 terwijl er nog t orteai is een bedrag vaa 1 2201 60 en de aanaprakeli hrfd bovendien bedraagt f6800 De totale omzet van de Bank bedroeg in 1914 f130214 41 tegen f 149 M0 in 1913 Op 31 Deoembor waren er 31 creiJi irekkendMi en bedroeg het uitstaand orediet ï 199 45 op 31 December van hel vorige jaar waren er 28 orediettr kendon met e i bedrag van f 18748 62 in 1914 kwamen er 13 oredietoonvragcn voor mi werden er 2 afgewezen beiden ii et orediet hypotheek tot een gezamenlijk bedrag van f4000 Toegestaan werden 11 aanvragen waarvwi 1 met effecten onderpand f300 3 met crediet hypotheek f4560 7 met borgstelling f7550 te zameu f12400 Dat de omzet minder is dan in het vorige jaar vindt wel zijn oorzaak In do ongunstige tijdsomstamÊgheden stud s Augustus 1914 In do mot hulp van die Regeering opzichte Alg Centrale MiddenstandBCre fietbank naui d © Bank ook een awideel ad 500 waarop 20 gestort werd De bijgovoegide Balans en Winst en Verlieerekening wijst eea winstcijfer aan van f 378 70 Het bestuur stelt voor 4 Kvidend uit te kcerwi en van het overblijvend bedrag volgons art 39 der statuten 90 over te brengen op het RoservefondB f 175 28 en 10 119 48 uit te keeren aim den Boekhouder Door de politie alhier ia een jOngraensch aangehoudwi uit Boskoop d4c aldaar eea rijwiel had ontvreemd en het te Rotterdam beleende Het rijwiel is in beslag genomen De aangeèioudeno zal naar het Huis van Bewaring te Rottwdam tforden overgebracht Tot Kweekelingen aan de Rijkakwoek scbool voor onderwijzers te Middelburg zijn benoemd o a H Stam te Nieuwerkerk a d IJsel en P van Dam Stolwijk T door Bernard Diamant ingestudeerde koren slaagden zeer goed terwijl t Utreditscbe orcbent onder de schitterende leiding van Lohse zich zelf overtrof Do regie was bij K e i n b o t h in goede handen terwijl ook aan de mise en Hcènt alle zorg wa besteed H N Telegrafisch Weerberiplit van hot Koninklijk Meteriologiscli InBtitnut te DE BILDT Hoogste barometerstand 766 3 te Vlissingen laagste stand 753 6 te Bodoe Verwachting tot den volgenden dag Meest zwakke veranderlyke wind nevelig tot half bewolkt weinig of geen regen Laatste Berichten Aan het Westeiyk Front l AKIJS 15 April Het communiqué i gisteravond elf uUl luidt In Champagne en bij i erthoa traohtte een detatliement Duitöclie inlonterie de loopgraven te verlaten doob werd hierin verliuidiTvJ toen wij hot verrasten en ouder vuur namen In hot Bost van Ailly vt rbrt t d le wij on front en sloegen een tegenaanval at In het Montmartrc óosch gingen wij vooruit sloegen twee ttigenöunv allen af maakten krijgctgevaugen en veroverden oen 37 s M kanon vele toweren eoi munitie i B RLIJX 15 April Het groote hoofdkwartier deelt mede Dmi ften April is door generaal Dubail d i bevelhebber van het eerste Franschc leger een order uitgevaardigd die ehidigt mot de w oordeu Morgwi zullen wij den ring waarin wij den vijand tusschen Verdtin en PontÈ MousBon ingesloten hebben ge IhcI sluiten den vijand met een aanzienlijke strijdmacht van voren en van aohleren aangrijpen im de vijandelijke troepen tusschen Metz en SA Mihiel vernietigen Ieder soldaat moet hel volgt nde wet m De kanonnen die hij voor zich hoort zijn Fransch geschut dat In tk Ti rug van den vijand vuurt Voor het atniaan van diezon ver hrikkelljken aanval schijnf n de Duitsobers Bicchls over plaatselijke reserves te beschikken en oeUe wanncor zij nog andiere reserves hier heen gedirigeerd hebbon dan kunnen dal slechts enkole bataijons zijn W g DUBAIL Advertentiën Getrouwd B M ElIEIS S W o DE KONING die opk namens de wederagdsche familiebetrekkingen bedanken voor de blgken van belangstelling big hun haweiyk ondervonden Stolwijk 16 April 1915 Bio8ooop 8alon IjoudaVoomt AK£TB£BIGaTËN OOUda 8 April 1915 GRANEN Onveranderd prijshoudend tarwe Zeeuwache 15 50 4 ƒ 15 75 mindere dito 14 75 A 5 5 Afwijkende 14 i I4 50 Polder 13 50 A 14 5c Rogge Zeeuwsche 11 50 è ia Polder 11 504 11 75 Buitenlandgche per o kilo 11 50 k ia Gerat Winter ƒ 9a5 i 9 75 Zomer 9 k 9 JS Chevalier ƒ 10 50 i ƒ 11 35 Buitenl voergerst per 65 kilo 9 a ƒ 9 as Haver per H L 6 75 i 7 50 Per ïoo kilo ƒ 15 i 1550 Hennepzaad Buitenlandactic per 50 Kilo 9 50 4 9 75 K anariezaad ao 4 aa p U L Karwijzaad per 50 Kilo 16 50 k 17 Koolzaad 13 4 14 per HL Erwten Kookerwten 17 4 17 50 Buitenlandsche voererwten per 80 K ilo 4 Boonen bruine boonen i 4 ïS fio witte boonen 4 4 a5 Paardenboonen ia a la 50 Duivenboonen ia 50 4 1 3 75 Mais per 100 Kilo Amerikaansche Mixed ƒ 11 a5 4 II SO tCleiue ronde ia 4 ia 5o ViBUARi T Melkvee red aanvoer handel vlug prijcen teer hoog Vette varkens weinig aanvoer handel stug 36 4 44 et per half K G Biggeo voor Engeland van geen beteekenis Magere Biggen goede aanvoer handel matig ƒ Ï 79 4 io pe week Vette Schapen goede aanvoer handel matig a6 4 34 Lammeren geen aanvoer handel Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel matig 8 4 16 GraskaWeren geen aanvoer handel a Fokkalveren 16 4 3a Eieren weinig aanvoer handel vlug pei 100 tuka 4 75 4 sso Kaai aangevoerd 46 partijen bande xeer vlug te kwal 46 4 48 de kwal 45 Zwaardere 49 4 ƒ f oordhoüAidache a Boter red aanvoer Handel vrijwel Gocboter 1 45 4 1 50 Weiboier 1 30 4 1 40 met de kunttfUm DE STER VM HET GENIE Uit Berlijn wordt gemeld dat de gevechten aan de Maas en Moezel voortduren De Frtmschen werden na driemaal aanvallél d te zijn opgetreden met groote verliezen teruggeslagen Ten zuidea Van Hartmansweilerkopf trachtten è PraMchen door te breken ma r Wjij g cgo ter zware verliezen teruggegldgen 1 Krijgsverrichtingen ter Zee Een Nederlandach stoomschip getorpedeerd Gisterenavond acht uur is het Nederlandsohe stoomschip Katwijk van de Maatschappg Erhurdt en Dekkers te Rotterdam op de terugreis ten anker liggend zeven mijlen ten westen van het lichtachip Noordhinder getorpedeerd De bemanning van 23 koppen is gered en opgenomen door het liohtBohip Het getorpedeerde achip bevatte een lading graan geconsigneerd aan de Nederlandsohe Regeering Het torpedeeren van de Katwijk DEN HAAG Omtrent het geval met het stoomschip Katwijk wordt ons van officieele zijde nog bevestigd De Katwijk kapitein E Teenstra kwam den 27en Maart van Baltimorebestemd vool Rotterdam en was geladen met graan geconsigneerd aan de Ned Regeering Voor zoover bekend heeft het schip onderweg geen andere haven aangedaan Het schip zonk in 20 minnten Omtrent de oorzaak daarvan worden nog nadere bijzonderheden ingewacht De tonnemaat v tn het schip is brute 2040 netto 1287 Het was een stalen stoomschip gebonwd in 1903 Len nader bericht omtrent de Katwijk nieldt d t het schip een kwartier ton ank T lag toen h 4 werd getroffen aan bakboordzijde De lichten brandden Het schip stond dadelijk in brand Alleen de srheepspapieren werden gered Uit IJmniden wordt gemola datby de betrokken reedergen beifcbt is ontvangen uit Hambtirg dit 4 stoomtrawlers door Dnitsche yjorpedojsgers naar CpxhaVèn zijn opgebracht Uit Ned InditS wordt trfegrafisoh gem ld d t op 10 dbzer te Sucam op de Montawi Ilanden aan d Wofltkaat van Humatra een opf and is uitgebroken Een t uropeeech sergeant ah oen Inlondöch politielieanAte werden ernstig verwond iM iden zijn aan Uitkomen Terwondinffen overleden Zeppelina boven de Oostkust van l ngelaad hONDl h 1 April Op do kust van North Ihnborlana vrterpen Zeppelin bojninon Om acht uur passeerde gdiruik makende van dï diMsterniif een ZeppoUa boven Ulylh en wierp in het kolendjatritt een 2t tal boimiien die weinig schale aaiutchtlcn Vervolgens verscheen de Zeppelhi boven Walisi nd t ramlington en oenige andere plaatsen Toen de Zeppelin diobt liij New Cafitle kwam werden alle Hchlen spoedig gedoofd en alle maatregelen genoiiH n öm het hiohtschlp te verdrlJV De schade is zeer gering Persoonli e oiigolukken hadden niet plaats Tenslotte verdwecm de Zeppelin over de Noordïtee OnistrcekB elf uur des avonds was alles WI4T normaal LONDKN 15 April flieteravond oni 8 uur passeerde een Zeppelin Blyohnon Tyne en wierp aldaar een achttal bommen W YOHK 15 April De Evening Sim meldt dat dio kapltt n van Kronprlnz Wilhelni heeft vorklaord dat de Duitsche kruiser Karlsruhe zich nog fit HM l op zee bevimlt Boeiend drama in 3 deelen Oeheel gekleurd Dit drama ia een der boeiendste werken d e de oinemalografie voortgebracht heeft De eenvoudige en tragische intrige welke meesterlijk door buitengewone artisten gespeeld wordt bereikt meermalen het toppunt der ontroering Niets bleef voor de mise en scène gespaard En verder EiiÉiopdiMinilllei Prachtvolle natuuropname MAX EN DE DOCTERES Klucht van Max Linder RIOADIN ALS MOORDENAAR Komisoh De List van OiiboulUene Comedie amusante BURGERLIJKE STAND GOUDA GEBOREl 12 April Elisabeth Catharina ouders G van Oadahoorn Witte Bioscoop VRIJDAG 16 APRIL en volgende dagen De reuzen suocesfilm Een toespraak van Koning Albert Uit Havre wordt het volgende geiaeld Maandag 5 April hod de voorstelling plaats aan het 12e liniereginKnt van Z K H den Hertog van Braband die in het gevolg van dit regiment geplaatst wordt De Koning hield dte volgeode toespraak vóór het regiment Officieren ondërofficicTen soldaten ik heb u hed vereenigd om u imjn jongen zo m voor te stellen Zoo ik het 12e liuiere mient verkoifien heb opdat mijn zoon er tot de wap is oi leéd worde is het omdat dit regiment zich onder alle de uidere heeft onderscheiden door zijne dapperheid gedtirende den verleden veldtocht I k heoht er aan voor u de sehUtenode wapenfeiten van het 12e linler nent aan te holen Het Is zijn tweede botolion onder het bevel van den dapperen majoor Oollyns die het eerste onder het vtrtï is Op 4 m M k UmL Oroot Militair drama in 5 aMkellnccn Verslag uit de Bioscoopcourant van den 10 dezer jfRotierdam Hier liep in de Scalabioscope als hoofdfilm Luitenant Shannon welke een groot succes had bg het zeer talrijke pabliek De regie is kunstvol geeft prachtig spel te ieo de inhoud is boeiend van b n tot het einde zoodat men zeer voldaan huiswaarts keerde Prachtig is deze groote attractie Het gaat met belangrgke kosten gepaard om deze film hier te vertoonen Overgroot zal dus het aantal bezoekers zgn die llt nienwitte I kunstwerk willen ïien 0f Verder zie men progfcBHS GEWONE PRUZEN 60 besloot ID de federatieve vergadering te adviseeren afwijaeod te beschikkea op fa t echrijven der Vrijzinaige KieBVereeaigiog b itroffetide een oomprotnia bij de a s gemeen teraadftverltietfngen uitvoer van vette varken Men chrflft aan de N R Crt Naar wg vernemen bestaat het voornemen bg de Regeering om Maandag a 8 de grenzen voor een beperkten uitvoer van vette varkens weer open te atellen Paarden emokkelen De territoriale bévedbebber in Frleeiand Uroningen en Drenthe uitoelenende hot militair gezag tn de in ataat van beleg verlilaardK gemeenten tlnaterwoude Beerta Nieuwe Schaoa Bellingwolée Vlachtwedde Kmmen Schoonebeek Dalen en Coevordwi heeü In verband roet dein den laataten tijd iierhaaldelijlc voorgekomen s dlebtallen van paarden bekend gemaakt dat het in zijn voornemen ligt in den vervolge het houden van paarden te verbieden in die stallen waar na voorgekomen diefstal niet ten duklelljksle blijkt dat allo voorzorgen tegen diefstal waren genomen Zaanatroom en Batavier In verband met de thans officieel bekend gemaakte oproeping van belanghebbenden bij de aangehouden Btoomiohepen Zaanstroom en Batavier V en bij de ladingen daarvan om hun vorderingen bg het Prgsgereoht te Hamburg in te dienen zgn oovel door de HoUandsche Stoomboot Hg eigenaresse van de Zaanstroom als door de firma Wm MUUer en Oo aan wie de Batavier V behoort onverwijld de eerste stappen gedaan verband houdende met de mdiening hunner vorderingen Daar de oproeping re s den T dezer in de Dnitsche Reichsanaeigei is verschenen ep de vorderingen binnen 14 dagen moeten zijn ingediend rest den bedoelden scheepvaartmaatsohtppyen nog slechts korten tijd om de vorderingen aan het Hamburger Prnsgerecfat te doen bekomen Gisteren is er tnsschen de directies der Holl Stoomboot Mg en de firma Huiler Co overleg gepleegd betreffende deze aangelegenheid Varken ssmokkalar Aan de Pruisisoh Ueldersche grenzen wordt thans veel geld verdiend met het smokkelen van jonge varkens uit Ptuisen naar ons land Wilde zwynen Men meldt uit Apeldoorn aan de Hsb Ingevolge de welwillende beschikking van de Koningin en den Prins is in de maanden Augustus tot en met Januari voor steunbehoevenden wildzwynen en hertenvleesoh beschikbaar Ï esteld tot een bruto gewicht van 0581 pond waarvan netto 8088 pond is uitgereikt over 2796 bons TERGmi JGVASIDENGEISENm UD te GOUDA Dinsdag 13 April T t u n m Vervolg 8 Een adres van M Haas als milicien in dienst te Maasheeze woarbg hg verzoekt art 10 der Verordening op de bezoldiging van Onderwgzers op hem van toepassing te doen zgn Dit adres luidt aldus Geeft met den meest verschuldigden eerbied te kennen Haas U onderwijzer thans voor mobilisatie onder de wapenen als mi liciensoldaat bg de Ie Compagnie 3e Batatjoil 10e Regiment Infanterie te dat tlw Raad hem bg zijn besluit van 24 Juli 1914 Ko 934 heeft benoemd als onderwgzer aan de school Toor ff 1 o No 1 te Gouda dat hg op grond van die benoeming welke zou ingaan op 1 October 1914 ontslag aanvroeg uit zgne vorige onderwgzersbetrekking tegen genoemden datum van 1 October 1914 welk ontslag hg dan ook verkreeg dat hg tengevolge van zgn ontslag aanvrage in zijne vorige standplaats Zoeterineer Zegwaart buiten genot van jaarwedde is geraakt wat niet geschied zou zgn zoo hg zich niet voor de betrekking van onderwgzer aan ééne der scholen in üwe gemeente op 1 October 1914 had beschikbaar gesteld dat hij kennis genomen heeft van het voorstel van hoeren Burgemeester en Wethouders aan Uwen Raad gedaan n l om te bepalen dat de onderwgsers die door Uwen Raad zgn benoemd tot onderwgzer aan eene o l school in de gemeente Gouda en die wegens militaire dienstplicht als gevolg van de met 1 Aug 1914 ingetrolen mobilisatie van land en zee 1 macht onder de wapenen hnnne betrekking niet daadwerkelgk hebben kunnen vervullen zullen beschouwd worden als te behooren tot Je scholen waarvoor zg benoemd zijn en bedoelde onderwijzers verlof te geven welk verlof behoudens storting van pensioen gepaard zal gaan met stilstand van jaarwedde waarom hij Uw Raad eerbiedig verzoekt bedtield voorstel zoodanig te wgzigen dat het bepaalde bg art 10 der verordening regelende de bezoldiging van het ooderw personeel aan de o 1 s in de gemeente Gouda ook op hem van toepassing moge zijn t Welk doende enz Haasheeze 7 April 1915 Zal worden behandeld bij punt 7 der agenda 9 Een adres van de Afdeeling Ouderkerk aan den IJsel en Omstreken van de Vereeniging Sohuttevaêr waarbij zg verzoekt eenige stoppalen te doen plaatsen in den Hollandschen IJsel bg de Haastrechtsche brug alhier Dit adres luidt aldus De Afdeeling Ouderkerk aan den IJsel en Omstreken van de Vereeniging Sohuttevaêr richtte zich met een beleefd verzoek tot Qne Excellentie den Minister van Waterstaat Om eenige stoppalen te doen plaatsen in den Hollandschen IJsel boven en beneden den Haastrechtscb brug bg Stolwgkerslnis ten einde devaartnigen daaraan bg het gesloten zijn der onmiddellijk boven eerstgenoemde brug gelegen spoorbrug te kunnen doen stoppen Zgne Excelleptie de Minister van Waterstaat berichtte ons dat wg ons hadden te wenden tot de gebruikers der genoemde bruggen zijnde de Gemeente Gouda voor zooveel betreft de brug voor jgewoon verkeer en de Mij tot Expl voor Staatsspoorwegen te Utrecht voor de spoorwegbrug Achtbare Heeren I onze Afdeeling tellende meer dan 100 leden doet een beroep op Uwe welwillende medewerking om in zooverre de Gemeente Gouda daarbij betrokken is ten gerieve der Scheepvaart eenige stoppalen te doen slaan Met beleefde betuiging van hoogachting De afd Ouderkerk aan den IJsel en Omstreken van de Vereeniging Schuttevaêr De Voorzitter J C DE REK De Secretaris J SPEKSNIJDER Ouderkerk a d IJsel 6 April 1916 In handen van B en W ter afdoening 10 Het verslag van Regenten overden toestand der beide Gasthuizenover het jaar 1914 Worden gesteld in handen van Ben L om te dienen bg de samenstellingvan het Gemeente verslag 11 De rekening der inkomsten en uitgaven over 1914 van a het van Iterson Ziekenhuis b het Bestedelingenhnis voor oudelieden en c het St Elisabeths Gast of OudeVrouwenhuis Worden gesteld in handen van een raadscommissie bestaande uit de hh van Galen Jongenburger en van Veen 12 Het rapport van de raadscommissie van onderzoek der rekening van de inkomsten en uitgaven der StadsBank van Leening over hetjaar 1914 Het rapport luidt aldns De Commissie door U benoemd tot het nazien der rekening van de Bank van Leening over het dienstjaar 1914 heeft de eer te rapporteeren dat bedoelde rekening met de daarbg behoorende bescheiden in goede orde bevonden zgn zg heeft mitsdien de eer tot goedkeuring te adviseeren Het nadeelig saldo groot f 854 07 behoort ten laste der gemeente gebracht te worden J VAN GALEN A J IJSSEL8TIJN Az P A VINGBRLINOt Wordt na dankbetuiging aan de raadscommissie ter visie gelegd 13 Een adres van de Nederlandsche vereeniging tot afschaffing vanalcoholhoudende dranken c s om aan de Koningin te ver2oeken voor deze gemeente het maximum aantal vergunningen te verlagen Dit adres luidt aldus Geven met verschuldigden eerbied te kennen de Nederlandsohe vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken de Nationale Christen Ge heelOnthouders Vereeniging het Kroisverbond en de Maria Vereeniging allen te Gonda dat de Drankwet Uwen Raad de gelegenheid biedt aan H M de Koningin voor te stellen dat voor deze gemeente een verlaging van het ma ximum der vergunningen worden Vastgesteld dat adressanten het wenschelgk achten dat van deze bevoegdheid worde gebruik gemaakt dat zij Uwen Raad beleefd verzoeken om redenen in bggaande Memorie van Toelichting vermeld aan H Mde Koningin het voorstel te doen het maximum dor vergunningen te verlagen en vast te stellen op 55 t Welk doende enz Namens de Nederl Vereeniging tot Afsch van Alooh Dranken J VAN DUIN Voorz L PLATTEEL SecrNationale Christen Geheelonth Ver L C LAFEBER Voorz F RIETVELD Secr Kruisverbond J W POTHARST Voorz J SPOEL Secr Maria Vereeniging G H A BAUER ZiTWiKO Pres E BOUTERS Secr Wordt gesteld in handen van B en W om daarover advies uit te brengen Aan de orde De benoeming van een lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwgs De Voorzitter Mag ik de heeren Bokhoven van der Torren en de Jong verzoeken voor deze en de volgende benoemingen het stembureau te willen uitmaken Worden uitgebracht 11 stemmen waarvan 9 op den heer Ds H Cannegieter en 2 op den heer J H Teeling terwijl 5 stembriefjes in blanco zijn zoodat benoemd is de heer CANNEGIETER Aan de orde Da benoeming van een onderwijzer aan de Ie Burgerschool voor jongens Wordt benoemd met algemeene 14 stemmen de heer J H J VAN DOORN 2 stembriefjes zijn iJ blanoo Aan de orde De benoeming van een onderwijzeres aan de Ie Burgerschool voor meisjes Wordt benoemd met algemeene 17 stemmen Mej M H KULING De Voorzitter Ik dank de heeren zeer voor den verleenden bijstand Aan de orde De suppletoire begrooting voor 1915 van het van Iterson Ziekenhuis Wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan d orde De rekening over 1914 van den Armenraad Wqrdt zonoer beraadslaging en zouder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan de orde De rekening over 1914 van het gemeentepensioenfonds en het voorstel om het seldo over te brengen op den dienst van het loopende jaar Worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot het instellen eener rechtsvordering tegen de Gebr Volker A Fzn te Sliedrecht De beraadslaging wordt geopend De heer Vingerling M de V Ik heb juist dezer dagen in een conferentie over andere zaken den heer Volker gesproken en die deelde mij mede wel eenigszins verwonderd te hebben gestaan over het bericht in de Courant dat door B en W werd voorgesteld een actie tot schadevergoeding tegen hem te beginnen De in het proces verbaal genoemde sleepboot is in het geheel niet in het bezit van Gebrs Volker en is ook nooit in hun bezit geweest en de heer Volker trok toen ook zeer sterk in twgfel of op dien dag de aanvaring heeft plaats gehad of toen wel bakken Gouda waren doorgekomen De heer Volker gaf zijn spijt te kennen dat hg niet in de gelegenheid is geweest hij erkende overigens zgn verzuim in deze om met B en W over deze zaak te confereeren en deelde mede dat hg alsnog daartoe gaarne bereid zon zgn Aangezien er dus nog gelegenheid zou bestaan om deze zaak in der minne op te lossen zou het wellicl t overweging verdienen dit punt van de agenda af te voeren en de beslissing uit te stellen tot een volgende vergadering De Voorzitter Na de mededeeling van den heer Vingerling zal er zeker geen bezwaar zgn dit punt van de agenda af te voeren Ik meen echter toch in herinnering te moeten brengen zooals trouwens reeds uit de ter visie gelegde stukken blgkt dat B en W indertgd in correspondentie zgn geweest met de Firma Gebrs Volker en dat deze geweigerd heeft schadevergoeding te betalen en dit is de aanleiding geweest tot het doen van het voorstel om haar in rechten aan te spreken Verwondering dat er geen overleg heeft kunnen plaats hebben is dus alleszins Imisplaatst aan de zgde van de firma Gebs Volker De heer Vingerling M de V De heer Volker zeide dat er voorde firma geen enkele reden zou bestaan om die schadevergoeding te geven omdat zg voor dergelijke transporten doorloopend verzelcerd is Maar hij heeft de uitdrukkelijke verklaring van zijn personeel gehad dat het geen schade gevaren heeft te Gouda en daarom meent hg ontkennend te moeten antwoorden op de vraag om schadevergoeding De Voorzitter Het kan geen kwaad om tegenover de hier overgebrachte ontkenning van den heer Volker te stellen de pertinente verklaring van eenige ingezetenen van de gemeente waaronder een lid van den Raad die persoonlgk gezien hebben dat er schade gevaren is gelijk blijkt nit de stukken welke ter visie hebben gelegen De heer de Jong M de V Ik ben getuige geweest van de aanvaring Ik kan het bevestigen De Voorzitter Waarschijnlgk zal de heer Vingerling tot de overtuiging komen dat de heer Volker hem onjuist althans onvoU digheeft ingelicht De heer Vingerling M de V Zooals ik begonnen ben met te zeggen ik deel mede wat de heer Volker mij te kennen gegeven heeft Aan het adres van den heer de Jong wil ik nog zeggen dat natuurlijk met het zien van een aanvaring nog niet vaststaat dat zij geschiedt door materieel van de firma Gebrs Volker uit Sliedrecht Of kan de heer de Jong verklaren dat het materieel van die firma was De heer de Jong Dat weet ik niet Ik heb de bakken zien varen met de sleepboot er voor De Voorzitter Het onderzoek beeft geleerd dat het bakken waren van de firma Gebrs Volker Ik stel er prgs op dat aangezien deze zaak in het openbaar wordt behandeld ook in het openbaar het standpunt van de gemeente worde verdedigd De firma Gebrs Volker heeft zelfs tot tweemalen toe geweigerd gevolg te geven aan onze uitnoodiging tot betaling Maar ik herhaal wil de Raad de firma nog in de gelegenheid stellen de zaak in der minne te schikken aan B en W zou natuurlijk niet liever zijn Dus kan de Raad zich er mede vereenigen dat dit punt van de agenda wordt afgevoerd Aldus besloten Wordt vervolgd Gemengde Berichten Hoog water Mon uwldit 008 uit Gf rinch m Het water van WaaJ Maae en Mwwede ie zeer erk waesende en he t reedé den Htand aan den Hijks peilscbaal alhier van M 2 G1 plus N A P bereikt Dinsdag is uit Keulen nog 0 o H woe van éea Boven Rijn geBeind Met d stijging van dien Boven Rljn vné Zondiag en Maandag kan hier do rivlerstaind met ca 1 M v mieerdiBren Du schade die dit vloed ater in dit iaargctijdie veroorsaakt ïb ODberekeobaaigroot Want doordat de terreinen van vele Erteenfabrieken overstroomd wor n kunnen de voorbereidiend werkaaamhed en niet plaats hebben terwijl het mita en olftvistfohen vooral het vissobm met de wegennetten moet gestaakt worden Indisch Nieuws Onlustfin te Singapore Aan oen partioutieren brief uit DeU d d 2i t ebr ontleent de Tijd h volgende Uiutrent de cmlusteo te Singapore waar i en in Holtuid wei weinig van zal vernomen t volgende Ongervéer 900 man BritschIndische troepea sloegen Maandag l aan t muiten vermoordden 4 huropeesöhe officieren b ngel8chea natuurlijk drongen vervolgens de w iingea der hngelRchen binnen waar nog een tiental paiUcMliiyen vermoonll wenüm rukten vervolgen op de stad aan en kwamen slaags met de inmidd s ge VOTiDdA vri williger allen particulieren lnde hfhgt en zeer slecht bewapend de Japansch matrozen van twee oorlogsBC pen en van den Franac en kruiser Mont CaJix De geheele nlacht werd echter teruggedrongen tot de Orcbard road in de stad waar t eerst gelukte de muiters tot staan te brengen met verlies vim pl m 40 man aan de zl le der Ëuropeaneu vermoede tijk is dit getal grooter doch officieel worden er slechte 40 gemeld Alvorens aan t muiten te aon hadden de opstandelingen den Duitschen gevangene die op Faaglio zaten gelegenheid gegeven te ontvluohten waarvan een 13ta gebruik maakten die vermoedelijk naar de Icgeoover liggende Ned Indiecbe eilandengroep Kartmoen vluchtten Op Pik der hootdfen van de Mitvluchte Duitschera is eene pr nie geateld van 1000 pond sterlüig Dinsdagsavoods was men den toestand la zooverre t w 8 tusscbte haakiee de grootste jooboel Oen jomzuit maar kan indenken Europeesche troepta waren er met nieer in Singnpore Allw de Brits diIndiérs en de Jatore tro tcn welke laatste eohter ommddellijk op d vlucht aioegen toen de onlusten uitbr keu dat de hrift der opstandeling vangen genomen n de rest terugge veu waa naar Tg Foggw en Keppel Harbour Up toog€oblik a er nog eenklej twee hondiead over de stad verspreid 4 zich gedeeltelijk hebben ingegrarea u loopgraven voorzien vMi levenamiAiiM en voldoende ammunitie gedeelt Hk vw borgen aitten in de stadl Ook op haa hoofd is een premie van ik geloof 200 pond gesteld Onmiddellijk na bet uitbreken der 00 lusten stuurde men a le Vrouwen en kindereu naar t Engelsdie Bchip Nile der P O line Ongeveer 1500 wh éo daar ondergebracht onder de vermooide Engelachiin is een dame tHolUnioh gedeelte der bevolking werd mdargebracht op do ter reede liggende K P booten waar zij nog at ede verbUjvBB De oorzaak der muiterij is ontevredeo heid onder de troepen wegens waüoe naar Hongkong en het in arrest houden van oenige hunner kameraden Op S en eohtgenoote die per auto naar hot clubgebouw reden werd ckwr opstandelingen dTiemuftl geschoten een kogel raakte in de kussens van den auto waar mevr S tegenaan zat drong evenwfl nog tot haaj oorset door em mdoro kogel ging tuseohen de beeaen van S door in die benzinetuik Hij stond op en zwaaide met de handen om niet meer t © schieten stapte uit en vertelde dat hij Hollandter was allo Hollanders zijn geepaard Op een vraag aan de muitors wat er gaande was antwoordden dezen Djangan minta apa apa toean djalan troee sa i Vraagt u maar niet Hijdt u maar door Nog tweemaal werd hij aangoboudi doch men liet bi in door IJe toestand in Singapore was gedurende de on 1 us ten idioot het was een reusachtige ronnneizoerf de gehele ihdteeling Indien die muitende troepen op de hoogte waren geweest van d i toestand hadden ZIJ heel Singopore kunnen uitmoordton De ngelsclien in wier woning men do clrong werden gewoon vermoord l en hoop bijzonderhedten zou ik nog kunnen Hchrijven doch ik heb geen tijd meer Stadsnieuws GOUDA 15 April 1915 Teroordtebestelling H A C Brinkmofl Hedenmorgöi heeft op dë algemeene begraafplaats de teraardtebestening plaats gehad van het stoff ijk overschpt vanden heer H A C Brinkman in lev i uitgever en drukker te dezer stede Op den doodenakker wwren met v o vrienden besturen van vereenigingen en corporatiën waarvan de overledene deel uitmaakte teg iwooidig Nado4 de onder bloemMi bedolven kiM in de groeve was neergedaald trad de lieer N A van der Ree uit flrai kring naar voren om een woord van warn waardeering te spr en voor hetge i de overledene als voorzittOT voor de Kalmer van Arbeid wi als Seoretarie Peur ningmeestor voor de VolkBbibliotheek vak het Departement Gouda van het Nut vtn t Algemeen heelt gedaan Buiten de familie hebben de Connnissie voor dö VolksbibÜotheek von t Nut de afd Oouda van Voikaweerbaarheld de Buurt Cmuinissie Tiendieweg en h personeel zijner drukkerij den overledene een laatste bloeinenbulde gebracht op zyn graf Namens de familie werd door den schoonzoon dank gebracht aan allen die door hun tegen woordigiheid a orerledeno de laatste eer hebben bewecon De Coöperatieve MiddenatondftCrediel bank voor Uau hi e O zal op Vrijdag 23 April a B des avAods 8 unr in de Soc De Réunie e tw algemeeoe vergadering houden Aan de orde zal dan o o komen het verslag omtrent den toeetand der Bank over 1914 do verkiezing van een bestuurslid in plaats van den beer T Crebas en van een plaatsvervang Hi4 wtuurslid in plaats vfu daa heer L van der Beek de verkiezjoog van een lid a a dvü Raad van Toezicht in aats van den heer I IJssol de Scitepper die voor deiDe functie heeft bedankt de goedkeuring van de rekming en verantwoording over 1914 te bepalen de hoogste som welke het bestuur alleen en welke liet met toeetenuning van den Raad van Toezicht aan een lid In voorschot mag verstrekken hetzij in eens of in Inopendo rekening zonder onderpand van effecten het entree g d van nieuwe leden een voorstel van het bestuur om het mlaris van den Boekhouder te verhoogen met een bedrag van f 50 Aan het in druk aan de leden toegezonden jaarverslag van de Coopwotleve MiddenstandsHCreiËefebank ontleenen wiji hel volgende In de vacature wAMaan door hM bedank i van den hoer Mr U M Schim V d Loeff werd benoemd al Ud van den Rood van ToeKicfat de heer Mr K M B KofiiiemoeveT welke Roaid thoos bestaat uit de h h R U JoigHiburger en Mr Kortenoever terwijl er nog e n AugUi tus veardedigt dit bataljon krachtdadig de brug van Vt é Den öea Augustus wordt het 32e regiment hevig in t gevecht gebracht tusaehen l vegnée en Barohon terwijl het Ie bataljon van het 13do iu de omstreken van Öart Tilmau Htrijdt Het Ï2e Unie regiment speelt een belangri e rol bij den tweedoi uitval der bL zetting van Antwearpen Op Hen eo r2en Öepieniber voMt het e i adiitterenden aanval uit op Uaeclit eu Ovot de Vaart en trekt zioh slechts op hooger bevel terug terwijl bet de achterhoede d er divisie vormt Cledurondo de belegering van Antwerpen verleent iet zijne medewerking toi de verdediging van den 4en sector en wordt in een hevig gevecht gewikkeld in Je onwtreken van Breendonck op 2Öen en 29en September en tot die van liwt bruggenhoofd van Biaesveld van af 30 September tot 3 October Bij den terugtocht uit Antwerpen vormt het de achterlioedte der divisie en brengt op 8eii October beisuiden Lokeren étvijandelijke krachtwi die den tocht van Itet leger dreigen af te anijdeu tot staan Maar liet ia dien slag van den Yser lk t 18 te Dixmuiden bij het verdedigen van liet meest bedreigide punt onzer stelling dat het 12e linie reginwnt al zijne waarde moest doen gelden Op 19on October bezet het het brugfeenlioofd van Dixmiiiden en bescheriut het den terugtocht dör 5e davisie langs A bniggpn der stad I cn 20on October ia h t aan eene uiterst geweldige beschiet ling onderhevig d e kolonel Jïtcques een eörste luaal gekwetsti blijft het bevel voeren Wij komen hier aan eene haohcli e pliast der verdediging van Dixmuidon Do strijd woedde inzonderheid gedVirendi don nacht van 20en tot 2K n hevige aanvallen uit Beerst braken op de steV ifeiïeid der llniën van het 12de Den 2len October wordt de beschieting geweldiger èe dappere kolon Jacques sieeds lo iiHdd€n zijner troepen ont ze aan te wakkeren eene tweed maal gekwetst blijft op zijnen post en geeft alzoo aan allen een heerli voorbeeld van zijne geIroiiwheid aan den plicht In den avond van 21en door het llo linie rcgimont vervangen berne enit het 12e zijne stellingen in het bruggefhhootd godurmtio din nacht van 2 n tot 24en October Het gevocht gedurende den 24en wan een dor lievigste van ganeoh den slag aan m Yber Cifdurende dezen merkwaardigen dag feluit het Ie bataljon dat zioh links onder de iM velen van den dapperen majoor ati RoUegheiu bevindt door zijnen krachtige wederstand 11 aanvajlen terwijl het 2e lialaljon dat zich aan de roohterzijde bevindt 15 aanvallen dier Duitschere terugslaat ledurendp den nacht van 25 tol 26 slaagde een vyandteli bataljon Tin in Dixmuiden binnen te dringen en tlaeskerko te bereiken alhoewel gekeerd blijft het 12e op zijnen post en het vijandelijk bataljori wordt door onze reserve vernietigd Wanneer eindelijk den 2èem la éea avond het 12e linie re nNent olgebost wordt hoeft het bij de verdediging van Dixmuiden het derde zijneo getalsterkte verloren maar het heeft al zijne stellin gen behoudlen en gedurende 120 uren zijne loopgraven t eaet hetgeen mag wor fen beschouwd als eene der inerkwaardigsle get eurteni8sen van den oorlog Den 30en October werd opnieuw oprtHip gedaan tot de toewijiKnig van het e om het centrum vam ons front te verdedigen Het lost vóór Parvyse de uitgeputte igrenadiers of Het is daar dat ie dappere majoor Gollijns rnstig gewond werd a diMi slag aan den Yser en tot heden waakt het 12o linie regiment dat nu in den sector van Pervyse dan in dien van Oostkerke geplaatst wordt zorgvul dig op het beAwMid onzer stellingen en laat zich niet ontmoedigen door het slechte weder noch door do beschieting en stuwt vooruit telkenmale als de omstandigheden liet toelaten Ziedaar de schitterende wapenfeiten van liet 12e linie regiment Hi t ijn d zo wapenfeiten die aan dij keurkorps als belooning iïct eeretecken voor zijn vaandel vorworvftn hebben Met mijn zoon bi het gevolg van i w regiment te plaatsen ben ik gelukkig u een blijk raider volkomen vertrouwen te geven De Vorsteiv moeten te Vroeger tijde in de leerschool van den plicht worden opgevoed en er bestaat geene betere dan een leger zooals het onze dot op hcld haftige wijze de natie belicbaamt Mijn zoon beodiouvrt het als eene epr tie uniform izer dappere soldaten te dragen Hij zal trotech zijn deel nit te maken van een regiment wiens daden van moed en van toewijding aan het vaderland eene roemrijke bladzijde van onze vaderlandflclie geschiedenis uitipaken Slnj nst Oroote Schotiwburg te Rottetdam Tristan und Isolde De gisteravo d in dwi GrÓoten Schouwburg te Rotterdami gegeven T r i s t a nuitvoering wawvan zeer OHtentatief was aanigekondigd dot se zou zijn niet Bayreuther fiezetting en ineoeneeTingJ miste heiaas Bayrouther pi teit Er waren aanzienli e coupons aangebracht die men van een roM tireffelijk dirigent als