Goudsche Courant, donderdag 15 april 1915

ZE ZUH HET EEMSM VD NEDERLANDSCHE LANTENBOTERFABRIEK 25 PER HALF POND 25 KLAPPA Plantenbciter en B U K Plantenvet zijn verkrijg baar bij alle goede K ruidenier Boter en Comestibleshandelaren Inlichtingen worden gaame verstrekt door deNederlandsche Flantenboteifabriek Hokin 76 Amsterdam Telefoon 3244 en door het HoofdAgentsrhiip voor Zuid Holland en Zeeland iMaatsehappij Betere Volksvoeding Leuvehaven 75 Rotterdam Telefoon 10044 120 POTTËLBEKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Frvefleaelife grati eerkrffgbaar Oen Agent voor Holland CATALONIS te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M M BELOJTJM Jr Agent Amstel Brouwerij Keizerstraat Tel 83 No 148 Gouda Bij onderliandBche akte d d 9 April 1916 de toBKhen HENDRIKÜS JOHANNES VONK en JOHANN ALPHONS HEIDENDAHL beiden wooende te Qoada beataande Vennootichap ander de firma Heidendahl Co geveitigd te Qouda en aangegaan bg akte d d 30 Jan 1913 voor den te Haantrecht reaideprenden Notaria J KOEMAN verleden ontbonden m t ingang vui S April 1915 Hetgeen oertificaert Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF Advocaat te Gouda EentOnderwUzeret ZOEKT met PENSION Brieven onder oo 2788 BnreaaGOÜD8CHE COURANT Markt 31 mmmi rmiiiTEiigoiiB Afdeeling GOUDA Vpijdag 18 April 1918 des avonds 8 uur il bil brtiiliMw liir Iid Ger SiniMlt Spnl er rnl ilr J J IUB Nlll Hoogleeraar te leiden Onderwerp Wat een Heiden en wat een Chriiten van liet leven denkt Namens het Bestuur T OREBAS Seoretaris 18 Ie De Notaris N F CAMBIER VAN NOOTEN te Qouda ml od Woensdag 21 April IBIS voorm 10 uur op de Hofstede bewoond door den Heer NICOLAAS BOfRË te Oouderak om contant geld publiek verkoopen 21Kalffkoeien Kalveren Kippen Boeren wagen Handkar 3 Schouwen beneven Bonw en Melkgereedschap waaronder eir geykte Melkmeet emmer s Morgens voor de verkooping te beciohtigen Op de woning is geen gelegenheid tot stallen Voop Export Zendinaen GertificAten tui Oorsprong af t geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda benoodigd voor de verzending van goederen naar het Buitenland i n verkrijgbaar ad 40 cents per stuk OsielmM M aO ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON Markt 31 Qouda BRONGAS Wiewilprachtiglicht hebben Hg wende aioh tot JAC KOOIJ K S uttenboorder U Wieringerwaard ie zich gaarne belast mat hetinstalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondorgeteokende met het grootate aaooes nit voerd BagrootiDgen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINGERWAARD mtoÉUijke Fabrieteii taeo Laan Vonneneer OPGERICHT iïM Voedert aw Vee met de xuirere mnrure LIJNZAAÜROEREN merk t4TER en W L UitmnDteDde door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde BereDiiilomn PnrUf 1900 Iteoen Gouden MettaiUef Holland Noord Amerika Hypotheekbank OORINCHEM PANDBEIEVEN IfET WINSTAANDEEL i97 a 101 AFLOSBAAR i PARI na 10 Jaar 6 jaar GEPLAATST TOT OP 31 Dec 1912 f 742 800 31 1913 16 32850 31 1914 2 124 700 TEBUOKOOP Vj o beneden loopenden afgiftokoers Alles volgens circulaire 50 Agent te Gouda T GOEDEWAAOEN ZONEN DE ZÏÏID EOLLAHDSCEE Maatschappij van Verzekering p hel Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk KapitaaT 1 000000 CommiMarUaen Mr M M SCHIM v d LOI T Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr D irecte ur Mr J W KONING B4 0 Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor Inlichtingen wende men zich tot de Heoren fi nofJWnKemtKH Uaeem te meltconkoceu mii C IaMVBBKH Wettltacen te OH ia Vraagt WOUTERLOOD s blik f 0 50 0 55 0 46 046 0 65 blik f 1 6B 1 80 r 1 2B 1 35 1 86 n 1 86 Vt bhk f 0 90 1 0 80 1 V blik f 2 55 3 10 2 20 2 30 3 60 3 60 Kalfsgehakt Kalfsgehakt getruffeerd Galantine de Veau Galantine de Volallle Tête de Veau en Tortue Téte de Veau Hoilandais WOUTERLOOD LOOf T UW KAM WEG MET UW HAAR ======= Leiden ==== 3wA toad dom door KOKO to gun bralkMi v r bM to luï KOKO t HAAR KOKO DOET HET HAAK oaoEtiN OAAT HET niTVALLEN TEOCN VE1STE KT DE WOtTILS HELDE AU KMSTAL EVAT OEEN KLEDISTOr OLIE or VET VEirilSSCHEND VOOt DE HOOrDHU l Koor HIT VANDAAO VAN DW DtOOiaT OT OOIfmilL faiJSi Fl aTS IL l 0 M fl S 00 w Amm i i iiiv wm M i j towi V PfMuSTcrnM i DnMbsh Ortrfl M DEPATHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZKSSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Lsz Zegwaard A OOSTERLING 86 0ERP05T 5fc m IS o g IS KlAPR B DE PJMSTE PUNTEMBOIER FirmaC SMITS Sclioenliandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN Abonneert U op dit Blad W STIJNIS HAASTRECHT MAGAZIJN VAN l zer waren Keukeng erei Kijwielen en onderdeden Landboawgereedschappen en Werktuig en 14 Dienstaanbiedingen hebben in de floudsche Courant feed acc Ttf Oeietdferifolitg koslen sleeklg kij voorailkelalisg 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaftf aitslaitend aan hetBureaa ISI i D ISI BUK is HET ZUIVERST PUAMTEMVET BERDD UIT KIAPPEH séS ïele Usiiljeii tM m graoli Als U het oude papier opgaart en wilt afstaan aan ons Brokkenhuis laten wij het gaarne halen zoo d wgls als U verkiest Onze beambte loopt door de atad met een wagen waarop staat Arm nzorg afd Brokkenhuis Mocht hij niet geregeld bg Ü aankomen dan kunt IJ hem ontbieden bij een der ondergeteekenden of per telefoon 178 Het Bestuur v h Brokkenhuis W GOL Voorz 1 VAN DANTZIG Vice W DE VEN Secr B D GEOOTENDORST Penn Ê OBItTDuf QOUDA 10 April eAvondfl 8 uur In do nionstr Kerk Openbare Vergjaderlnf an kn Protestantenbond Spreket Prof I r J J Hartman Hoo eeraar te Leiden Onderwerp Wal een lirifllpn en wat oen Heiden denkt van het lev i 2i April Bureau Bouw en Woningtoezicht 2 aur Vergadering OnderHtandB cominissie Armenaorg 2i April 9 30 u C alé Harmonie Verg atd louda Ned Barbiers en KapptTBWnd Beleefd verzoeken wij gereg d üjiUg mededeoling te mogen ontvangen vmi vergaderingea concerten vermakelijkheden enz oni deze dan in oose aguida te vermelden Ëlectr Dr A BrinkmAii ft Zn Gouda