Goudsche Courant, zaterdag 17 april 1915

De leurwaaider J J P den Boer te Oouda zal op DINSDAG 20 APRIL 1915 dea v m te 9 uur in de Zaal Knnstmm der Sociëteit Ons Qenoegen te Gonda overgaan tot den pa blieken verkoop van NI lügii imilEDEl bestaande nit salon en slAapkam ameublementen waaronder een pia nlno Pleyer een piahino met pianola The Aeolian Cy New York met 37 rollen een compleet Melsner eet en ontbljtservlea tapeten gordynen kristal glas en aardewerk enz enz Te zien Maandag te voren van 9 12 en 2 4 uur Nette goederen kannen worden ingebracht waarvoor Eioh te vervoegen bij den makelaar I VAN DANTZIG Wijdstraat no 2 alhier Rotterdam Hoogstraat 3 Coslumerokken vanaf f 11 tot f 2 Blouses i anaf 1ï fot 29 L steeds in qrootste Keuze Voor Reclame 100 prima Sigaren f 1 10 100 2 ets Sigaren M 100 extra 2 ets Knakken 1 40 100 Modjo Varstenlanden 1 50 100 Bolknakken IJSO 100 extra 2 cta Sigaren 1 60 300 stuks naar kenie franco rembours 20 IIIEIIFIIIHEI Jlfl lUe ti Firma H v d HEQDEN Rotterdam Goed passendeMantelcosl umes Mangels enz ook voor de meest corpu lenke Dames i n qrooleKeuze voorhanden I Dit hl I I 147 Ondemks him kcrtstoncKq bestaan hdbben de producten KLAPPA Plantenbi3tei en B U K X PUmtcnvct van de Ned Plantenboterfabriek te Amsterdam reeds over hel gehede land hun tenten opc feslaoea OndergeteeSende beveelt ïioh l eleefd aan voor levering van Studieboeken en i benoodlgdheden Firii J SIlEISEIlOili o J VAN BURK KLAPPA Plantenboter en B U K PlantenI vet zijn verkrijgbaar bij alle goede Kruideniers Boter en Comestibleshandelai en Inlichtingen worden gaame verstrekt door deNederlandsche Flantenboterfabriek Rokin 75 Amsterdam Telefoon 3244 en door het HoofdAgentschap voor Zuid Holland en Zeeland Maatschappij Betere Volksvoeding Leuvehaven 75 Rotterdam Telefoon 10044 lao Fitoritük Hltllir Vtl ZtlE Oosthaven 20 Portretten Interieurs Groepen enz Foto Aquarel Pastal en Olieverf GEOPEND VAK 0 6 1 TELEFOON 188 Eleote Dr A Brinknao Za Oonda éA Veficddpiiig biJ Inxet en alslM P VRljbAQEN 30 At RIL en 7 MEJ 1915 telkens dea morgena ten 10 ure in het koffiehiiii van C OOMS te uoudpeak teh overstaan van den Notaris J VAN DER LEEDEN te Oudkhkerk a d IJssKL van rïËt Huis setaekeod A 113 en 113a in twee gedeelten bewoond met annex BROODB KKEiqj raanp Mhult atelling en erf staande en geleiden onder de gemeente 33 Gouderak in bet d8rp strè kende van de dljkskr m tot de Wed J p viN Vliet noordoost J dÈ Bkuun en midwest Dr T BXKKBIIKAKP Te uBvaarden by de beUling op den JÜU 1916 Inlicbtingen ten kantore van de NoUrisaen Me A MÜIJS te HotteeBAii Lenvehaveii W Z 107 en J VAN DER LEEDEN voornoemd USBLAZBN IRRIOATOREN VBRBANDKI8TEN volgens voorichift Ab In pefttie VBftBANDTROMMELS Toor bniahogdelijk gebruik p WËiJi tt Apotheker OOÜt tlSS Telefoon 37 ijfarkelllke Verkiezingen 1915 De Kie8vereeniging KERKELIJK BEHEER alhier heeft in hare ver ffadering van a April 1 1 ter vervulling van de plaatsen in de drie colleg es van beheer van en Toezicht op de Kerkelpe Goederen en Fondsen der Herv Gemeente openvallëiide door Het jieriödiek aftreden van terstond weder herkiesbare Uden enVacatures tusschent ds ttntstlian de volgende Candidaten gesteld Voor t College vaii Kerkvoogden 3 Vacatures P W KAMI HUIZKN aftredend N F CAMBIER VAN NOOTEN aftredend ti i DE JO NG HïN Voor t College van Notabelen 5 Vacatures 1 W KROMHOUT aftredend C VAN VEIEN A n aftrofJeiid H J NEDERHORST aftredend J I V M kIjk aftredfind Dr S S H0008TBA aftredend Zq beveelt dringend deze Candldaten aan Gouda 17 April 1916 laleveriac dar laftvuMe aUmbrielKs op Mandag Aprtl i lo mr voof tot 4 aar oaniMdai la M Janakark u aonda omlarte k niqg maakt het atombiliet an onwaarda Voor t C Jl ge van Oppertoezicht 5 Vacatures 1 O PKINCK aftredend 2 3 4 2 3 4 5 A GOEDEWAAGEN aftredend F MIJNUEFF M STEENSMA alle itembevoegde leden der Gemeente tuunena ie Kiesvereemging HET BESTUUR 1 Oiei te yen hf tèhri de lUts in Zeeland MtHÉlij Mei üHiais tii Afs iBiiniiig pe 1ste Hypotheek WJ tót Wtfven In huulr volgt 12 H A poik WKILAND RUKE BROOBWiMNmO Zaak ii rtim 40 jaar door igenaar elf gedreven en gaat over door gebrek aan opvolger 22 Bli n aan idllftjTHM 4 ttOLlI feK Koestraat 1 otterdam N A VAN DERUEE mm GOMAST ZATERDAG 17 APRIL 1916 Iweede Ulad miUTIE fc tJÜ Tit ZITTING VAN DtA MlUTIcRAAD Ue BURG tJAbt STER der Gemeeote OOUUA brengt by deze bet naTolgeDde ter openliare keoDla In de aerate sitlln f ma den MiUtiraad wordt ia bet atgwiera uitapTMmk gedMa HUtroot a vrijstellmK vao den dienst weg ia eigea vrijwilligen dieost cm wegeOB br oed rd t ena t b uitsluiting vui deo dienst Voor zooreet betreft vrijstelliiig van den dicnsf wegeas aaawezigbeid van tn betcelfde i mt geboren broeders doet d UUitieraad eerat uitspraak la zijue tweede zitting welke later zal wordtm bejtendgeinaakt Ve io 0ohreveiMiL dezer Gemeente voor ds liotttiDg vaa bet volgood jaar die vryatelling wegens eigen vrijwilligen dieoBt of wegens broederdienst he4 ben aangevraagd zullen in do gelegenheid worden gestdd deegeweiwi t die aanvrage toe te licbtesi of te doen toeliohteii en vervolgens de uitspraak hieromtrent van den MHitieraad te vernemen op Dinsdag deu 27 April e k te 10 uur voornnddags te Gouda len Stadbmze De uitspraak zat voorts door mdergetediende K rUteltjk ter kennis worde gebracht vaa dea ingeechrevene die aanvttigo om vrljatelliog deed De aaadaoht wordt nog gevestigd op oaderstaande bepalingen Tegen de uitspraak van den MiUtieraedl omtreot vrijstelüug of ultalultlog kan bm nen tien dag i te rekenen vao den dag waarop de uitspraak i gesohied bq Gedeputeerde Staten der Provincie bezwaar worden ing raoht door den MiUtieoonmiBBaris en door lo den ingeacbrevene wlra do uitspraak geldt of door zijn vader moeder voogd at curator 2o rik der overige voor de Gemeeote ingcaohreveneu of door zijn vader moeder voogd of curator Hii iA zlj die bezwarwi inbrengt levert bet daartoe strokend verzoekscbrift dat bebeorlijk met redenen omkleed n et zijn in ter Secretarie dezer Gemeente Van de inlevering wordt eea bewijs van ontvangst uitgereikt BezwaarwhrUten niet ingenoht of niet ingeleverd op de hierboven aangegeven wijze kunnen geen gevolg hebben Voor zoover onïtrent een ea ander nadere inlichtingen worden gewensoht vervoege men ziob ter Gomeent ehöecr etarle op oen werkdag tus 8he 9 en 12 uur voormiddag s GOUDA den 17 April 1915 De But getneeeter voornoemd R L MARTi NS Vredesgernclitefl Meer dan gerucbteai en m hun soort nog zeer vaag n eer zijn het met de lelkens in de pers opdulkeode bwioblm ovm geneigdheid tot den vrede Wie zal zeggen waar aij vuidaan komw Het IS alleszins begrijpeli dat m alle oorloi voerende landen nu en dan heel za rtit heel beEN iden het verlanjpen naar vrede geuit wordt en even begrijpelijk is het dat dit verlangen wel eens in de pers wordt geuit Krachtig kui het vredesgeiuid niet zijn en geen o rlogvoerend land zal willen dat in zijn bevolking het geroep naar vrede op gaat Want dat geroep zal in bet vijandelijk kamp worden bescbouwd als oen uiting van zwakheid van onmacht tot verdöi strijden M rfie ie toonen dat even zelfs te laten doorsohwoeren maakt wellicht dieper indruk dan een nederlaag waarvan do govolgen morgen miaachien nog kunnen worden weggenomen of verzacht Op twee pea sonen is de hoop der vredeavriendeo gobouwd op den Paus en op den President der Vereenigde Staten Wel ee égwiw Mnderlloge oomhina e de Paus als hoofd van ettelijke miilioenen meosoben die m hem hun geesW perboo d erkenaw en President Wilson den eersten staatsburger van bet grootste rijk ter wereld dat niet in dea wlog is betrokken In alle vredesgoruohten worden steeds non beide namen gMioerod VaJt vaa ben beiden geeiamenlijk of van ieder afzonderlek iets te wachten De Katholieke Kerk heeft voor de Maatschappelijke ontwikkeling nooit veel beleekead nlettegeoMMade zij over een g welcfige maobt beeefaikt die ten goede ngeweod zeer veel bot stand badkun n brengen Wij maken haar daarvan Keen verijijt ooakrt wij wel weten d t do kerk als zoodanig zich niet demeat happeiykd nltwikk llv Wi doel atolt zij zich meer richt op het geeeteabeil barer kindtteo dan op de stoff lijke welvaart der mairtsehappelijke salaenlevlng Edoch de vraag te oï juist omdat zij t geeeteoheH bedoelde te bevorderen het tó niet een halve eeuw lang na dekenlering der denkbeelden op ndlitanstlaob SeUed op haar weg had geJegen on met éL volle krat t waarover zij beschikt de vredesbeweging te steunen H IJ binén Hi8 voor deze opvattidg beroepen op den in Nedwland door de K thoUekeo zeer hoog geachten geestelijke mr dr Ch Raaymakers leeraar aan bet Canisuis College te N megeu In al rede ge KHiden bg de opriobting vidD de Nüd R K Vereenigtng tot bevordrabig van den wereldvrede b Mei 1912 zeide deze Kath eke geleerde oji N een de pacifisten streven naar geen uto rte De vredesbew mg is r en doet baar invloed meer en meer gevoelen in die bewegmg moesten de Katholieken eigeub ooraan staan V IJ moesten vooraan aan krachtens ouze beginselen omdat Christus ons als Zijn gebed bij uitstdt het gebed der liefde gaf Wij moesten vooraan staan omdat er an de Kerk als de grootste vu mach tigste organisatie zulk een gewettfigen m loed kan uitgaan Vk ij moesten vooraan slaan omdat de Pausen het verlangen Leo XIII en Pius V hebben bet herhaaldelijk getoond t Ia meer dan tijd dat wij onze schade gaan inhalen en niet langer lijdelijk gedoogen dat een bij uitstek Katholieke zaak Bij uitstek Katholieke zaak 1 Kui bet kraohtiger gezegd worden Helaas zagen d Katholieken in ons land dit pas in toen du algemeene vredoebeweging reeds een dozijn jaar van kraditige actie va verre van aangename beschimpingen aohUt den rug had Het is te begrijpen dat op dit oogen blik de oogen van miUioenen ook van niel Katholleke zi op den Paus richu n en vragend wachten of hij die in alle opzichten neutraal is en met anders dan neutraal kan zijn een woord zal spreken dat het eerste vredeegerucht doch dan tastbaar zal voimen Wij wagen het niet aan te gevMi hoe dit woord luoet zijn er zijn adviseurs feenoeg van het vaticaaa die weten welk M oord dit in den niwid des Pausen moet zijn 1 n President Wüson Hij staat geheel andws tegenover don oorlog en het woord dat hlj zou moeten spreken zou eon speciaal andere klank moeten het ben Voor iwat is er ook veel meer gevaar erbondoa aan het wagen van een poging om de strijdenden tot vredeege7indUoid e neigen Misschien dat zijn oord meer gericht zou zijn op de fltoffelijko beteekenis van den vrede Amerika ia het land van dea arbeid bij uitstek Oorlog beteekent arlteidiskrachtvernietiging Zijn woord zou moeten zijn in naam van d en arbeid Zóó zouden de stem van den Paus ea da stem van Wilson wellicht anniCTi m staat zijn een oogenbllk uit te klinken lH en het oorlogSTumoer dat zij g oor vonden bij alle strijdenden Indien dan bet wapengeweld werd geschorst zou daaiaan twijfelen wij niet de lust om het weer op te vatten wel achterV ege blijven Vaak speelt d or de vredeegenichten heen de veronderstelling dat een of twee landen wel geneigd zouden zijn afzonder lijk vrede te sluiten Wij kunnen ons de roogelijkhad daarvan niet denken en WIJ vragen ons af of dit wel te wensohem ware Wellicht vertraogdte het de komst van den algemeenen vrede Zij onze hoop gebouwd op de beide personen die naar wize nieening de eenige zijn op wien de hoop gebouwd mag worden dat zij al hun kracht zullen in spannen oni te trachten de strijdenden er toe Ie bewegen althans gencigdtioid tot het riuiten van vredte te toonen Indien het hun inooht gelukken zouden zij de redders der mensohbeid zijn dia den eeuwigen dank van alle volken alle iiwMvliduen verdiwien Zij bet zoo en ala het kan spoedig Blarxnexnlguad De Katwijk Officieel ordt dd 16 April uit Berlijn geseind De Duitscho regeenng heeft naar aanleiding van de torpedeering van het Nederlandsche stoomschip Katwijk een on derzoek doen instellen dat het geval f poedig zal ophelderen De Katwijk De Korr Noiden meldt uit Berlijn dd 16 April Omtrent het zeer geheimzinnig feeval van het NederlandKhe stoomschip Katwijk dat bij bet lichtschip Noords Hinder werd getorpedeerd wordt de IvOk Anz gemeld Het do de Dultsobe regeenng begonnen onderzoek zal spoedig licht In de aak brengen Voorloopig is nog niet geconstateerd of inderdaad etm duikboot den ondergang van de Katwijk heeft ver oorzaakt en of het dan een Dultat duikboot iB geweest Het maakt een zeer aangenam a in druk dat men o in Nederland dit feit rkemd en daarom zijn oordeel tenigliotidt De onvoorwaardeli ke loyaliteit der Duitsi c regeea ng vaoj borgt in ieder geval voOT een passende afdoening der aangeiegenbeid Duïtsohland en de Hoiloadeclie schepen Het Wotft bureau aeint uit Berlijn dato gisteren N aar aanleidbig van een artikel In bet Dagblad van Z H waarin beio was dat in het optrodea vaa Duitschiana tegen Holland een ttfimtaMtlge ver nde TU wwi gekomouj schrijft prof dr Lud wig bteia in de Voaa Ztg e moeten er nu don tegoa ojriummi dat bv4 dot u zitften an de IMm eu van de Katwijk in strtjd n bet volkenreoht sou zgiL td jut er uU bealotan mag worden tot bet i olgeu vaa een aodwe poUuek teg m Hoiiaad Dat een paar HollandBche schepen als de ButftvlJer naar Zeebruggo opgebracht zij om bet Prijsgerecbt ov dp l dllBff n oordeel uitte doen preken zou volgens bet volkenrecht o dan ooaanveaktbaar ztjo wanneer 1 ngeland ons den bwigeroorli met verklaard had Het doen zinken van de Medea en de Katwijk loopt parard ntot dat van du illiam Trye De Duitoehe commandant handelde overeenkometif de gmidslelluf gen van het volkenrecht zooals dat ui de Lmdeoscbe V erktarinf en bet Duitsch prijdgereuht is vervat D rechtmatig ieid au de Dultache maatregdoi volgt uit art 51 van de Londcnadw Verklaring en lut par l van het Duttsohe Prgegerecht Wie de onkrookbaarhMd van de Duitscbe rechtspraak kont zal er geen oogenbllk aan twijfelen of d rechtbanken vellen volgens bet wott 4l recbt baar vonnis Het is mogeh dat ovw de gel gheid V an de Londensobe zee oerlogwecbtverklaring verschil van meeoing bestaat omlat 1 ngeluid haar mot ratificeerde Wasdit wc geschied dan iou aan het tolrttanil komen van het Uil iiationale Hol an Reispassen voor mUilRlrw van de lanAiMU De opperbevel heblier B land en zee iiificlit heetl hei volgendiJt bepaald Ic Vtrgunnmg tot alwezigheid buiten de diirtisttijd wi waarbij dwtr militairen van V ervoer por spoortrein Wordt gebruik gemaakt kan worden toegWtaMi in zooda uiate dat hierdoor geen overbda ting der spoorwegdienslfaa ontötnat Voor zooveel noodig worde hieromtrent over gepleegd met de botlekken stations chef a 2e Aan afzonderlijke per spoortrein reikende militairen beneden den rang van onderofficier mogen aan de spoorwegsta tionn geen plaatskaarten worden algegt ven zonder vertoon van een schriftelijke l cwijfl der vergunning onder Ie bedoeld 3i Indien bli t dat de toevloed van itiilitai aan een station voor sommige Ireineiaji groot wordt kan de stations hef zi9li wenden tot den plaatsel c nnmendaiit Amsterdam of Utrecht of tot döi garnizoensof kantonnemonts com inandant en dezen verzoeken maatregBlen I nenieu waardoor de treinen ontlast werden Indien aan bet statlOQ een etMlonsoom mandant geplaaut la h b ds stMoas ief dezen verzoeken zich tot de plaatsriljke militaire autoriteit te wenden Vereeniging van Ned Gemeenten Inzake bet wetsontwerp tot wijziging van art 121 en daarmede verband hou dl n ie artikelen Jit Gaoeentewet heeft de erwniging van Nederlandsche GemeenU a i n coimiiissie tot onderzoek en ad les ml het bestuur benocnnd eetaande uit de i urgoijei ters van Leiden Breda i ri ooudaui Beslotwi werd in de a algemeene ver adenng ook aan de oro te stellen een ht fprcking omtrent de nUWdelen i ekking van de bultengewonb uitgaven door de crisis veioorzaakt werp al worden ingi d di A R Vecnstra secretaris Geoieent De GoiU Wilirüiig llaalscliappij Dat na dt krllick en de buschouwin gen m het uegin van 1914 in het verslag der Uezondheids CwimisBie en in de plaatselijke bladen over de qualiteit van iiot drinkwater te Gouda en over de oplossing van het vraagatuk betreffande do drinkwater voorziening in verband met de hangende voorstellen Inzake do Waterlei ding door de Directie der GoudwtiieWa teiluiding Maatschappg in liet jaarverslag iiet hare zou worden gezegd was to verwachten In het verslag geeft de Dl rix tie dan ook onomwuiden haar ont 8temmmg tekennen over de wijze waarop zoowel de Graondbeids Coiimrissiu als de redactie van bet Dagblad an itoitda dep aak hebben bchiu ld waardoor b j bot publiek een onrust werd verwikt waarvoor geen reden was Hoewel thans door de aann nmg der voütfitellen waarin tot concessie vcrlen ging werd besloten de toenmaals ge noemde watwIeWingquaestie nu geen quaestie meer is loeenea wij toch vooi Wn ricbtige behandeling dez zaak en mede nog zoo het kan zijn tot kidmeering vaa de gemoedn o welke mogelijk nog niet tot rust zijn gekomen aan het Btandpunt der Directie in hot jaarverslag iiiteengeBCt do publicatie meerdere bekendheid te moeten gev n Do Directie uit zich in haar bem ouwmgen over het desttjds beslaande voorstel tot wijziging der owicesaie voorwaar den alckis Bij den aanvang van bet jaar was de Kaadsoonmiiseie belast met bet onderzode naar het vowstel van boeren Burgomeesler en Wethouders tot wijziging der ooncessievoorwaardeo met baar taak nog met gereed gekomen Inlusflcheo verscheen In Murt bet ver slag van de bevIndUlgen en handelingen der GezoDdb d CoomtnHe voor da gcHDeeule uouda gedurende het kalenderjaar 191d waarin uulw Hoofdstuk IX unnkwatervoorzteuiag een oordeel aan ictrotteu H ortk v an den Inspecteur van Ut S oikiigi oudheid den heer M L Q V Ml leedden Hulseboscb te s Graveuhage betreflLudti bet water geleverd door de ttoudsclie Waterltitdinij JlaaiM appij LliC oordeel dat gebaseerd is op de uitkomsten V au een surie wUerooderzoeklngen v erricbt door hut Centraal Laboratorium Il u beliot ve v on het tïtaaistoezich t op de votkHgezondbeid te Utrecht ut de maanden November en December 1912 en Mei eu beptembt 191J luidt zeer onguu HUg olgeub dezo Inspecteur wgzeu de rtsullaien van het Chemisch eü Bacteiiolegiscb Quderzoi k op de na voldoende zuivering au het zeer onzuivere IJaael ater w aarop de Direoteur v an het Centraal Laboratorium aan het slot van zijn Hutirijvta van den 7 Mei 1913 aan deUe zendheidsCommlssiu dodt Het slot van dit laatste schrijvui luidt CJ heeft dus slethtï een eenmalige filtratie plaats ter Mijl na het schoon loak i van de tiltere het eerat gefiltreerde water niot wordt wegguworpen doch ono ddeilijk in de retnwaterkelder w M dt gebracht Ha l aEsigeuoemde ezwaar was ai voor het verschgneu van het rapport der GezondlieidacommlBsie voor het grootste giedeette wegg tHiHni zie verslag van de C W M over 1910 IMwijl In dun zouiel van 1914 aan die gemaakte Inrichting zulk fxa uitbreiding is gegevim dat thans de eerste filtraten van een schoon giHiiaokt filter onaAiaokeJljk van het overig IhkIi ijf naar de luloatbasBlns terug w oriiöi gevoerd Het eerst geooeuide bezwaar wordt dezerzijde zeer zeker gevoeld doch tevwis dat een dubbele filtratie geen afdoende erliotelring zou brengen Het oordeel van den heer vfui Leddon Hulseboscb zou lu legenMelliug met den indruk die zijnschrijven vestigt door liet verdubbdtenvan de filtratie niet gewijzigd worden Iimiiers zou zoo n dubbele filtratie tenopzichte van de ohcmisohe dgeuschappen au liet water gobeel waardeloos zijn en zou het water het holtge cijfer voor geIcidingBvermogen het booge gehalte aauchloor en oxldeerbare ctoffen bij de geIt tijdige aanwozigbeid van amooiak niliieten en nitraten behouden terwijl geentermen aanwezig 3s belzij aan een voorfiltratie over grofmatenaal hetxij aan emdubbele fijne filtratie gedacht wordt om litt voorkomen van oolibacclllen rottingsorganismeu en streptooocoen in de verschillende jaargetijden als absfriuut buitenge lot i te verwwjhten Du qualiteit van het IJse watei Is daarvoor te sieoht Daarom wordt de opmerking van deu Inspecteur omtrent de onvoldoende reiniging van het water de er ijds eer betreurd Niet alleen bA eeu tegemoet komeni aan de aangegeven fout bet ontbreken van een dubbele fil tl atie onvoldo ide geacht wordt ia bovendit i thans de Indruk gevestigd etat de relniglagsmiddelen waarover de C Oudecbe WaterleidlUig Matidchappij op haar terreinen beschikt van ondeugdelijke eu minderwaardige qualiteit en construclic zijn hetgeen met bewezen w rd en tin eenenmalo onwaar genoemd mag w orden Het gevolg van een en ander Is geweekt dat een gedieelte van de plaatselljkc pers uH l name hot Dagblad van Gouda op een onverantwoorddi e wijze deze aatlgt lege lleld ter kennis bracht van het publiek Dit dagblad opent ziju paniekverwek kondt campa e in hut nummer van den Jen Maan met de uededeeling dat in laïMatiC dagen onrustbarende geruobteu door du stad loopen over ds gev gai die het gebruik van ongekookt leldhigwaicr als drinkwater voor sommige perHonen zou hebben gehad men spreekt zelfs van gevallen van typhus of althans van t pheuse koortsen Na deze mededeoling dekt de Redacteur zich door er op tu wijzen dat niemand ook geen medicus uiet zekerheid zeggen kan dat i n ziekte is ontstaan tengevolge van het gebruik van ondeugdidljk ongekookt drinkwater ladieu de Kedactour van ge noctud dagblad deze aangelegenheid die toch waarlijk ecu volksbelang blj ulto uieiidlicid ie onderzocht had alvortfis dergelijke loudendieuze berichten klakkeloos neer te schrijven zou dit meer blijk hebben gegeven vau een begrijpMi der vertint woordelijktteid die op do schouders an een r bicteur van e plaatselijk blad rust Niet was toch eenvoudiger geweest dan en onderzoek Immers beltoorl van lik geval vMi typhus of typheusekoortsen door den betrt en geneesheer aangifte te worden gedaim op bet stadhuis Hij een dezerzijds ingeateld onderzoek bleek dat de roiNicteur van tiet Dagblad van Gouda deze gemakkelijke contr leteo sladhuize naar do waarheid van liet gerucht betr fende meerdere gevallen van typhus onbt rijpdijkerwijze heelt nagelaten In z blad van 12 Maart d a v geeft dezellde redacteur een oploming van het drlnkwater vraa uk aan de hand waarvan do vraag ts of die oplossing uit een oogpunt van goede trouw wel door den betigel kan Dn g ijk geechrljl waarmede geenszhis bet belang van bet ailge itieen wordt gedSend 1 daarom zoo ml plaatst ooidat het geen onpartijAge beoordeling bevat en bovendien de Indruk V tigt dat het geschreven wordt met d nevenlwdoeling poitndek uit Ie loklcen Dit b aogrijke vraagstuk der volkagezontUield vrordt daardoor misbruikt tot reclamflBiiddel voor den bloei vao een plaatselijk Mad en het was dan ook deze overweiiï ng die het aanbod van den Redacteur deed abriaao die do kolOioinegL van hut Dagbi d ter beschikking der Maatschappij stelde Het verslag bevat vwdej verscbill e bijzonderbeden over don invloed vanden oorlogutoeetand op bet bedrijf over dh uitbreuhngewerken welke in 1914 woeden ondernomen waardoor Mk filter ouafhankelgk van het bedrijf het gefiltreerde water terug kan voeren in do inlaatbassins de rivier zandlaag werd verhoogd ten da de werkzaambeid van de zand filwle te verhoogen en maatregehm vtt eu getroffen om de duffe gronderige smaak die bij aueeuw of vorst bij het leidingwater werd avgenomen weg te nemen De uitbroid ngot awi de filters en de klaarbaseine behouden ook bi verplaatsing van de priso d eau naar de h hetwelk nu zal geeobteden haar volle activiteit Omtrent de qualiteit vaa liet IJwtwaler vorAi in het verslag nog medegedeeld dat h cHt jaar vrij slecht waa In het beghi van het jaar zeer slecht zijnde kon wederom geconstateerd wor den dat de vervuiling in de laatste maand van het jaar nog ntot haar toppunt boeit ber bt Ffet baoterlologlsch mdeTzock van het leidingwater gaf dit jaar aeer bevredt gende resuttWen Het watergebruik bedroeg In 1914 voor Gotkla 106767 kub M Waddinxveen 104U kul M Stolwijkerslula 20M kub M ï olwljk 335 kub M per inwoner Is dit voor Gouda berekend tot 416 kub M per j ar of 114 Uier per ia g Het kapitaal der vennootschap bleef onverMiderd ca bestond d ardoor uit f 260 000 verdeeld in aandceleu van f lUOÜ BovoüditHi werden sodwt de oprif ting obligatieleeningen uitgegeven tot ea totaal bedrag van f 147000 waarvan op 31 Doe 1914 nog nicH wae afgelost f b4000 terwijl een bedrag van f 4000 nog In portefeuille wae Op 31 Deo 1914 waren cooHnlsflartssen der maatschappij de heeren C A van ydfi president A Dortland i H J Nederikorsl terwijl dm burgemeuater van Oouda als oomuiisisaris de gcnwente ver tcgenwoordlgda Het dividend over L914 werd In d gisteren gebonden aandeelhouders vergadering bepaald op 9 Stadsnieuws GOUDA 17 Aprü 1916 Wat een Helden en wat een hrifiten van het leven denkt Dooi do afdeeling Gouda van deo Nederlandechen ProteetMiteubond was tegen gisteravond ueue openbare bijcenkoust beiHtjit lu bet Kerkgebouw der Rem Gei icmeuule aan de Gouwe alwaar als spreker optrad Prol Dr J J UiKTtman Hoogloeraai te Lelden over boveugenoeiod onderwerp 1 r is eeu tijd geweost aldus ving spr zijne rede aan dat men er zich een oer in stelde helden te zijn Ongu eer In 1H80 beeft een der eerste adtrij ers vo kuQstrechturs o u hoogst geV Ichtlge medtdücliug gedaan u 1 dat hijIn het Louvre te Parijs was neergeknield oor de Venus van Milo Klastjleke vorm Is volgens spr ona beerlijk middel om iets voortreffelljks te lieroikeu maar dat voor ieder onzer de oudlield het doel in zich zult zou he ben aotit spr niet juist De ClirlHtm kent maar één doel het i uwlg h ét zijner xtversterfelijke zlt I en voorliefde voor heldenlcveu noemt spr geen godsverzaklng doch een onbezonnenheid en ücm lichtvaardigbeld Is bet zeker De Helden Is iu de Christeuw reld gt oren en heeft een Cbrlsteuopvoe ding getiad Volgens spr Is et reeds in de ein ste jaartelling veel door Holdenen gezegd wat door Christenen ovurgeliOineu IS De Kplcureurs liebbm volgens spr dvn naam goddeloos te ziju doch de Btoioijnen lic bben lüervan de daad De Stoïcijn Hctie wijze k t geen medelijden geen tierouw van volmaakt slecht wordt men plotsehng wljs en gaeA Volgeus hen heeft de mensoh met het dier in t ge heel geen betrekking hij mag er mede doen wat bij wIL bpr j eprak hierna In den broede de figuur van Plutarcbus lu de oudheid Wanneer men etni Heldeu naar zljue levensbeschouwing vraagt la men er zeker vaa oen uitgebreid antwoord te krijgen Wal een Heiden niet zegt doch diep gevoelt scheiuert door zijuu woorden been Horatius was volgens spr een gelukkige zoo niet de gelukkigste Heiden en spr vergeleek dezen dichter bij AristoteIe Wanneer men een satyre van Ho raUus doorleest leeM men tusechen é regels Heidendom en Cbrbiteudom abt gemoedsstümmiog door Spr gaf hierna etm vertaling van de eerste satyre van het eerste l oek van Hwatius welke hij als de gewichtigste van allo beschouwt on gal do leemten aan die volgtns hem in die satyre sehullvn Volgens Horatiua moet het einddoel vui het leven zijn dat uteii zegden kan Ik heb volop genoten van het loven ik heb bot leven uitgeleefd ik gevoel ndj verzadigd Spr Ijeeprak vtn volgens dwi afgrond die tusschea bet Heidendom en liet Christendom bestaat A a bij aile Heidensehe w 1 jsgeeron waarneembaren achttn groo d van zelfmoord Het hrlMendom veroordeelt dit volstrekt zcmdor ec nlge toegevendheid ot verontschuldiging De Heiden afet er de grootste heldendaad in van den mensch die de volmaaktlield het meest Is nabtjgekouien