Goudsche Courant, zaterdag 17 april 1915

bedrag noodlg ia dat men V Ulg kan stellen op 2500 mllUoen Ook moet men rekeotaiff biouden met het verlies aan arbeid van die oallioen mannen die in plaats van produotleven arb K 10 vM rhditaD door hun owdebur gors moeten worden onderhouden ReLent men dien arbeid op 500 gulden per jaar en per man dan komt men op een Jaarlijks verlies van 3 00 mlllioen gulden Het drag van de nleuw toedel uniforaipet Aangeslen i leken Is dat de pet be boerende bij de grijsgroene uniform gedragen wordt door militairen die daar loe met gereohtigd zijn beeft volgens de N R Ct du opperbevelhebber van landen sMniacbt bepaald dat de pet alUm gedragen aiag w Hden dooc rifloi n uadeiten leerlhigon van st olen voor verlofsofficieren kaderreservisten In opl ding voor rceervehkorporaal reRrveSM geani wachtmeester vaandrig kornet i bij den inilltalren geneeskundigen dienst Ingodeekle studtvtlra tn de geneeskunde en pharmade adspiraot reserve paardenart sen MMM lukren on trompetters marechauasee I en krans met kokarde al trwUvwslering der pet wordt alleen gelagen door oflloioiH n cadetten onderofficieren leerlingen van den lioofdcursuti leorllngi n van sohi n voor verlotM tiCiereu kaderreservisten In oplM ng voor reaerve korporaal nfwrvesergejtnt waohtmeester vaandrig kornet bij dm gwieefik dienst Ingedpolde studenten In de geneeakunde en In de pharmaoiei adsplranl reoerve paarcknarisen VKK iDIRI 6 ANDIN6UKINTKMlD te GOUDA Dinidag 18 April 7 a n m Vervolg De heer Unyiwyk M deV Ugn inaiena i hier de groote vraag lal het Lekwater worden ia dan neon Het heeft müne aandacht getrokken dat niet één der adviaenra aioh bepaald durft uitspreken over het Lekwater Wg kragen wel den indruk dat het Lekwater voordeelen heeft maar het ii toch niet te ontkennen niet één der adviseur durft lioh dienaangaande beslist uit te laten Ook heeft het mgn aandacht Betrokken dat in het ons aangeboden rapport omtrent geen enkele Lekwaterleiding resultaten worden aangeboden £ r aijn toch Lekwaterlaidingen welke reeds sind jaren baataan Nu ion men loo aeggen het ligt voor de hand om dergePjke reanltaten mede te deelen als men wil aanaturen op het maken van een Lekwaterleiding Verder trok mgn aandacht dat niet in het rapport er op geweien is dat men te Schoonhoven heeft een waterleiding met bronwater Het water wordt niet genomen nit de rivier maar uit den grond naast de rivier Is het nu reeds een uitgemaakte laak dat dergelijke methode hier niet met goed gevolg toe te passen lou lün My dunkt Eet is toch best mogeMk dat de methode welke te Schoonhoven voldoet ook hier cal kunnen voldoen Oeae vraag mag toch eerst wel onder de oogen peaien worden want hare beantwoording zou van teer grooten invloed kunnen lijn op de beuiuing welke wg moeten nemen De heer Knuttel M de V Den heer Uuyiwgk antwoord ik dat de reanltaten van de I kwaterleiding wel degelyk in het rapport zyn weergegeven In het schrgven van den Directeur van het Rijksbureau voor Drinkwatervooraiening den heer van Oldenborgh wordt vermeld dat de gemeente Rotterdam met buitengewoon veel sucoe een Lekwaterleiding exploiteert en dat het water van operienre hoedanigheid is Wat betreft de qnaeatie van het bronwater verwgs ik naar het ubrgven van den heer Braat d d 18 April 1914 Daarin deelt hg mede dat in den omtrek van Qonda op verschillende punten borinj en zgn verricht doch dat gebleken u dat het verkregen water ad een hoo gehalte aan gier en verder verschillende stoffen bevatte welke het verwerken van het water zeet kostbaar londen maken Op grond daarvan werd ontraden dergelp systeem toe te passen en werden wij verweien naar de rivier de Lek Ik meen hiermede den heer MuijlwHk voldoende beantwoord te hebben Z er terecht heeft de heer van der Want als oonaak waarom wg thans voor dé behandeling van dit voorstel staan aangegeven dat iodertgd de gemeente ooncewie heeft verleend aan een maatnbappg De commissie betreort dat niet minder dan hij en ik geloof dat wg allen hier wel lullen betreuren dat de gemeente indertijd niet zelf de exploitatie ter hand genomen heeft De verkregen uitkomateD wgien er op dat zeer zeker een verrtandige daad zon zgn gewee t Uaar da heeten dia toeomaaU besloten hebben tot het verleenen van de con BU DB MEESTE WINKEUER VERKRUGBAAR HET BESTE HIDDEU miBN VERKOUDHEID Borst Ulevellen van S IVIa Zonen MAISON VAN TEEFPELEU 134 Jonkai Fransslraal I3S k mA ROTTERDAM MiiDpNK Tminliq Schiekade b d Delftscbe Poort op DONDERDAO 22 APRIL 1915 iw M Idniwtli TiauinlKlH Direotia P D VAN KUSDEN Op algemeen verlangen 88 Opvoering vmm gr ICDEREH aVOHD = Q xoot Coaxcext = door het beroemde DeBeclitBlijn ZiBeuwsche Dames Orchesl Zeeiandia Dkcctricai Mevrouw RIKI BRANO BEKKER Ij Met medewerking van 60 Mad MIIRV DAlSiJ VLAAMSCHC ZANGERES Tooneel in 3 bedrijven van FABgiAiuT sohrgvervan Onderéén dak HooUrollan de Heer en Mevrouw TAR ÜDKmw Jlanvang T k uun Prygen dar plaatsen Stelles en Loge tlM Leden fl Baloon IJ Leden fl Kaarten verkrygbaar bij den Heer J OUDERKERK Sigarenmagazp Korte Tiendeweg 10 W Plaatsbespreking bij loting Woonidag 21 AprU 1915 dei avonds 8 nar k 10 et per plaats ftoburine ISindermeel Molenaar sKinderineel fiHlMiLitiliniiafgiil tiMii iii htt mntiile DIIWUl VUy ENTI E VRU ENTREE l iaÉ Maaiiilq 19 Ipril ei ziji mizi iirijai CVriJbliJi K per H L f 940 i 0 i M MO 0 3 t 4e 1 80 ifOO a so 1 80 I 70 l BO Kaohelkolen II II IOOK OÏ H L II IIII IIII IIII II II IIII II Haardkolen OMole stukkan Smeenootjaa Gntt to kene fi kloiite Ookaa Brova i Dames en Kinderlioeden Ooitante verkoop wurdoor lage prijzei Eiar anthraaial Siwate IS Kleina ióo K a Apotheker Oouwe 135 Teleföon 37 II II H L Engelaohe anthmaiai Bminkolan mark Union vuinkolan yh r Houtakool H Menbdkoopjesü Fraaie l enb el en als TalCll Steden Kaïien Spiegels Schilderyen complete Salon en Huiskameranwublementen Veerenen KapokBedstellen Buffetten Ulttrektafels Leerstoelen vanaf f 17 50 de zes Theetafels Slaapkamemieiibelen Brandkast Phuifaio Wcstailnster Speelklok ens enz ALLES SPOTGOEDKOOP III Simonstpaat 44 boTenfanis by de Sohiekade RolWi ciAnta Alles franca huia hier M ii sm f ii i ii 60 Aanbevelend AC traagt WOtftmOOD s laUm Inllinii 2i TH M 143 JOH OESSING blik Wik W t blik f 2 55 f 1 65 f 0 90 f aSO 8 10 1 90 1 0 55 2 20 1 25 0 75 0 45 2 80 1 35 0 80 0 45 8 60 1 86 1 0 55 KalfscehaM KaHtcdiakt getruffeerd Oalantine de Vcaa Oalantine de VolalO Têie de Vean eo Tortoe TELEGRAM PAMIIEKOEKSTIUUT Hal RUwlalmaaasiJn PAMNEK ROTTERDilM TCte de Veau HoUandals 3 60 1 85 WOUTERLOOD ====== Leideni === W STIJWS RAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukengerei I ij wielen en ondcrdeelen Landboivfereedschsppen en Werktuigen u Maakt het geachte pnbliek bekend alsdat zy gedurende de nnand April aOO RUWIELEN ai reclame bied Waarde f 57JS0 nu voor den spotprys van f 32 90 met garantie op i jwlelen en Banden Tevens het goedkoopste adMS voor Binnen en Buitenbanden in alle maten en kwaliteiten alfcMorten Qereedschappen Electridteiten ena enz Winkeliais enWederverkooper flink rabat Rijwielniagazijn KORTE Talaff Intaro 8870 PANNEKOEKSTRAAT ASTHMA Yorstikt ROTTEROAIR 40 Exportzendingen Certificaten vui Oorsprong af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Ooada beaoodigd voor de veimending van goederen naar het Buitenland agn verkr gbaar ad 40 eent per stuk Voor I Oaldefl afgehaald aan on Magaayn ontvangt gij 200 sigaretten met kurk mondstuk 100 Sigaretten met oartonnen mondstuk 100 Sigaretten zonder mondnnk Dn al deze 400 Sigaretten als monster voor leohlelOulden afgehaald of tegen toezenden van postwiwel groot 11 franco hni door gehed Nederland EERSTE NEDERLANDSCHE SlOARETTENHANDEL Beklagenswaardige slaohtoffers gekweld door aatfama ohronisohn bronchitis verouderde verwaarlooade verkondheid of andere borstKinkten Wat draait gQ U om en om op üw bed hiigend stikkend byna door gebrek aan Inoht door gebcek aas adem Het is bekend dat gij vreeselgk lydt Wanhoopt eohter niet nog ia het niet te laat Nog kunt gy geDnua nm tb de kwaal voortgewoekerd is en de benanwdheid U bgna stikken doei Dat weoderbar middelt dat aaÉhma bronehitis inflnaiua kink en il mhoaat en alle bont keel en lo ptandoeningen herhaaldeiyk genaa is de Rotterdam G V d HELM Hoogstraat 74 hl lil PwMut htttmmtéak w ABDIJSIROOP lijMMw boiwIvaratMrfiMHl POTITELBËKG ter Umkker tsb A BRINKMAN ZOON Marirt 3l aa kk Abonneert U op dH Blad Koopt nog heden een fleeoh morgen kan het te laat lya Pi pn Iko i I i 2 M i iM Ei h mm Umèl Jmm L I AKKER RoiMdMi V iM Mr Ik pM i mm net beste TatfèlNi7flk er Zuiver en natuarl k Bronwater Agvnt voor Holland OhXKWKttV TUbnrg Aatt m M BUIi01l9Mir Sutel Biwiw f KeinMna il 8B V t48 aMda y rtipa wa air voor OOUDA n Axent i eODDSCffll GOUaANT ZATERDAQilT APRIL 1915 Derde Biad De Oorlog Aan het Wetteiyk Front Hm groott Diutaobe boofi wartieF ukIiH a d lt Aprü Vow Oswiule tia NieuwpMft arnma fwlereo aaa i t artiUenegvvtioht eeiiig Mjaodetijk torpedoboottai joel wH r tuar echt apoeetig tot zwijgen gebraabt w rd Aan den zuiileiijkea rtiiHl a SA r lo bexetten wij twee tiui Mi Op dt zuulelgke tteltmg van de ijoroth lioogte wonk aetJert hedfsmachi wtider gevoditen TuSBc Mm Maas en Moezel hadden aiechta artiUeri g pveci t i plaat H i gebruik laa bommeo nwt VBrstlkkeud werkende gaaontwikkeliag en mtplofbare projectielen k or de iniaiiiünu oeeiot aaa dv zijde der Kraaachea toe B het bel tM e weer wae de bedrijvigIhU der vliflgeuiOTB gistereo weder zeer gMot Vtjandieli e vliegeniers wierpen fiooim i op de plaatsen achter OQzestellingen Ook Freiburg werd weder bezooht Vorsoheid u burgere en kindere werden gedood ot geirond Mi de ZeeuwBcli Vlaamecbo grens an de Zeenweob Vlaamscbe gren wordt gestemd L e Uultscho grenswaciiteu xgn deze week bijna alten verwis terst meende ik dat iiet een gewone conipa i v verwisseling wae ota de menecbeu hiet ai te iaoiltiaar met de bevolking te doen worden dbch later bleet niij dat er wat anderH achter clu ol De landfltonuera tot de 36 jaar inoeten naar de ie ge Woer een ctoorbraakpc ing f I en der correepondumten van de X Ct sohriiU d d 9 April uit Oosikorke Aan de Ymt deden de Duit ofaera en nJeuwe poging over liet kanaal te konKHi BtijkbaM merkte de Uuitwhera dside iKindgeoooteo zich voorbereiden op een uleaw offensief en willen ze lien op dit punt voor zijn Ditmaal wa i hot ten Zuiden van DixiDuiden Daar ter plaatse a de inundatie het lurinat hinderlijk Ën ree in den avond van den 6en was het waamewiba r dM er aan den overkant wat broeide De aanval vrag den 7 i aan De DuUschera Hidta reeds In den nacht een detachement op weg De bondgeuooteu hadden er intuBsc wn kennis van gekrc en In den morgen kwamen de grauwe uniformen in liet zicht Fel blonk het zonlicht op de blanke bajonetten der bondgenooten lnfanteriA Men gin erfiter aan deze zijde met vooruit doch wachtte de Duitaobere af Deze zetten voet op den tinkeroever van den Yaer benoden Dixmuiden Ternauwernood waren ze daar gdiomen bij liet gehucht Dri racbt a al een moordend vuur ontving hen Ze vielen ale graehalmen onder den zefa vaa den maaier Ln tdkenmalc als nieuwe rijen aanatcMroiden om dt gevallenen to vervangwn deelden ze het lot hunner voorgangerai V n zoo hield dit verschrikkelijk moorden een g ulmeo tijd aan AI maar nveer dooden dekten de reed groenende velr den Want in hun begeerte om den toogangHWf en voorbij Diinmiden te foroe ren wierpen ie aioh ook op de lande rijen dto paralel liepen roet den grintweg Het baatte niet De Belgen döohier in hoofdzaak de verdocjlging voeren w ren op allea voorbweid en deden htm poghig totaal mislukken In den namiddag moeatoi se den aftocht aanvaarden en lieten een groot aantal gewonde en ongewonde gevangienen in handen der Belgen T g n den avond toea de zon onder gin kwam ik nog wat nader bij Ik aa na een onvergetelijk siiouw p 4 I hikB en recbta zoowel als op den weg higt n de li en VeJe jonge mannen ria r ik er bij Het achijnt dus dat een ded der n aanwezig s nde actieve troepen plu de g te lichting lot dgJEe troepenaldeeling behoorden De meeste waren getroffen In de borst of voorho rfd Overal bet mè gebroken met diepe putten vMi fe goschutprojectielen Putten zoo dAep dat vohraasen lledeu tot aan de aobouder er in stonden Zoo breed dat em l2 t l mannen ör gemaJïkettjk neven elkander In konden plaats vinden Zoo k m de pleeg er niet door zoo kan de egige den grond niet raken Te voersien i het dat b j Hken voortgang dien de bondg nooten nu in Belgi boyen to n iken nieuwe dorpen In h tl edniv alten korneo Ook nu wns den strijd gestreden waar ie tot nu toe niet had gewoed De Dnltsohera ziUlen sfelUff 9ie nU sneht ora Belg te sparen wljkm by de nadeiiaff der bondRWOotm Ut i 1 dau ilud nog met gedaan uiti Üctfeié s leed Van de njde dor boudge noolen wordt met aattdoeul le o gewaakt tef en noodelooae beeehacKging Niettuiuln IB de aanUik droel De Bolgen zijn opgetoseu over hun succes Ik zet mij eeu wi neder usselKQ een troepje dat nog maar enkele weken gelt dea hier ts aangekuneu Ik luaot ze RU zeggen dat he4 ze wAi met meer loo t evaartijk lijkt ala ze wel gedacht hadden Ac i ja dk denken altijd de overblijveaden Doch fel zal er nog weei eerlang worden gwochttm iaX staat vast Ik geloof dai de bondgenooten in dto whineitde positie zullen zi De eerstkoUKnde wdieu zullen het loeten Aan het Oosteiyk Front j Het groolo Uuitst b hoofdkwartier meldt d d ld April De toeutand m bet U0t ten IS onvtjranderd In kleuiu gevechten bij Kaiwarja werdun in de laatste dagen door ons i04U Kusaen gevangen genomen 1 7 niachtne gewerun buitgemaakt Het oihcieele Oostenrijksohe oouimuni qu6 an Ib April meldt In Polen werd een Kueeische aanvul bij Blogie oostelijk van Petrokow afgeslagen Aan de beneden Nida schoot onze artillerie e n l Uiaeisch muuiUe depAt in biand Verschillende verdedigingswerken vau de ItuHseu dm binnen het bereik lagen van ons geschutvuur werdendoor hen onder groote verliezen in viueht verlaten Ill de Karpaihen kwam bet m het woudgebergte tot kleine zelf uidlgD ge echten l e oprukkende Russische kiEsnterie werd als altijd onder groote vt litzeu voor haar afgeslagen Uier werdin 4ÜÜ gevangenen gemaakt terwijl ia bot fUryidal nog ïM gevangenen werden gemaakt Aan het Zuidelijk Front In on om de DardanelliMi UU het Turksobo hoof wartier wordt d d 16 Aprit gemeld Ulsterenmiddag bt schoot een vijandelijk © kruiser met groot pauzes Aonder sucoea de forten aan de Dardanell€o Vier granatin van onze batterijen troffen den kruiser aan boord waarvan brand ontstond Do kruiser voer dadelijk weg in du richting van Tenedos Huse cho vloot beschoot gisteren tifdgli en Zunguldak en vertrok daarna m noordelijke lichting Het resultaat wa dat enkele KClIschepen zonken Op andere punten had geen verandering plaats Wij niecneu dat de sucoesiooze ln chletlng van sommige punten door schepen die geregeld aan de ByrtBche kust kruisen niet als kritesverrlohtmgen moeten worden beechoavd In den nacht op den l5en dezer trachtWn vijandelijke torpedobootm beschermd door de duisternis den toegang tot de zeeüngte te naderen Zij keerden terug toen de Turksche batterijen het vuur openden Het scheepvaartverkeer naar en van England Uu Doiulen wordt d d 10 April geseind De offlcieele opgave omtrent de z g onderzoe rablokkadie toont aan dfU in de week eindigende dun 14en dettr de Duitsche pogmg i wederom een pooVer resultaat hadd Deze wet was op iiéii na de minsl succesvolle voor de Duitschers sedert het begin van do blokkade Slechts zijn twee schepen gezonr ken teiwijl het totaal aantal dat van en naar Lngelsnd voer bedroeg 1433 legen 1234 m de vorige week Hot voornaamste feit vfin do week in de haven van Londen was de aankomst van een menigte fraansohepeu Het uit stel bij hel loesen werd veroorzaakt dool het feit dat do graanpakhuiaieu reeds alle vol zijn Oroote aanvoer van wol uit NieuwZeclatid heeft voOTtdurend plaats De aanvoer van verduurzaamd vleesch is onlangs begonnen doch de koelhuizen zijfi reeAi geheel ra beslag genomen terwijl ZIJ anders m dezen tijd haU voi waren Deze moeilijkhedfen zullen echter slecht een tydelqk karakitr dragen daar de zeer groote uitbreiding die deze koelhulzen ondergaan spoedig haar voltoolmg nadert Do houding van Italië IH iiornale dCItalia bevat naar uU Berlijn wordt gesöind thans een mede dwJing van oen staatsman die bevriend 70U zijn met Gioletti waarin wordt togengesproknt 4 QioMti zich zon hebben uitgdatcn dat de oorloff onTermijdolijk was Integendeel zou faij nog van nieening zijn dat ItaJie van Oost irijk belangrijke conceseLee kan krijgen zonder oorlog a dat id gem nimw c4t heeft voorgedaan dat desa ovwhiig in zoo schokken Hetzelfde blad geelt op een in betoog vallende plaats een onderhoud met den Bociolistisehen afgevaardigde Iraziade dfe do algemeene staking te en éoo oorlog ontntvoerbaar ai ooi egrond noemt n w hrt voordeel vooral dat Italië tot nu toe van de onxijdifhetd hoeft ondervonden en bepleit dat In de lantMo plaats een damocratisch lanijt zich de ontzettende A fpTH van den oorlog mMS opksgen uH sentlDwnteele loonden als medelijden jnet Beigi De Duitacbe oorlogp eeniBg im Berlijn wovdt dd 1 ApHI R t uiil Vtbl dagtii voor d U rmiju lol lie lUbttirijv ingen op Oe oorlt aieemug vm gesloten ontstond e Berign het plando M gemeensebappetijke insohryvüigen inde sLbüleu deel te uetaen aau de oorlogtileeumg Uet suoeea os volkomen l oor de leerlmgen dn bU tniiohtmgtiu die er aan deelnamen wenj voor 1 18 47 mark mgeitubreven Het hoogste ctjler b 4elt het Katser Wilhelm ileal K unar tuiu 0 ebracbt u l i UOO mark liuitm hii V iiegwachloes boven hngeland Uit Londen wordt d d 16 April geseind Do Duttsebe vliegmachines diu twmnien wierpen richtten geeu sebade aan AchterewvoltfHi vlofen zij over bUeeruess vo het eiland bhtppe aonder bommen te wwpen Kr werd op gescbodoi ZIJ outkwaiBen en vlogen weg over aee achtervolgd door een üritscbe wroplane De 3dauDu naav Antwerpen V an bevoegde U wordt er nog eens de oaudacht op gevestigd dat het oalangu ml Mlssiugeo vertrokken Duitsdve atognischip Main wet zooals in eoumrfg beriohleu louiief werd medegedeeU smds het begin van dun oork hi de haven van Missingeik was uluturueerd maar zich naar vrtja verkieong bevtmd Uet wau bij het uitbrekiw van den oorlog lüsMchon DuitsudkUnd en tngeland in i do amitrale haven van Vlissingen on ver ko08 M n V erbli op neutraal gebied boV en de kansen van buitgemaakt te worden op zijn traject van Vliasingt naar een Ümisühe haven Ott verblijf was dus volkomen vrijwillig en uu oui redenen van millttdron aard de aulonteit van Vibsingen het lui r verblijf van dit stoomcKhlp niet meer weusühelijk aohtie is aan den gezagvoerder van de Main do keuze gelaten om ie vorirekken naar Antworpen naar zee of uaar iin door de mllUalre overbmd aan wijzen andere Nederlandsche liaveu Hlerbg was de keuM van een MidereNederlawkcho haven aaer beperkt omdat de Mam en diepgang be it die niet toelaat ziel blDnen de territwiale grenzen noar Iku NederIwidBcho haven te begeven hen route daarbij te volgen die het schip bulten de territoriale grenzm braoht zou den gezagvoerder de kans doen loepen door vijamlelijke oorlogsschepen genomen te wordwi Ouder die otii tandiglieden hoeft dogejnagvooider vei kozen zich naar AntwerIM i te ogov i waarheen de Main m volle vrijheid vertrtAken is Van Duitsolw zijde meldt men dat een bijzondere correspoodmt uit Kplrus beiiulit dat Op liet baroserlront sedert drie dogen volktHuen rust hoerscht Ol deze rut t vwoorzaakt door uitputUng dei liuBsen ol door ingevallen regenweer moet den toeljj t aituakw De ultsla dej laatste gevechten tusachen Kar duiua en fiaoo wordm door het feit ge kenmerkt dat volgons taxatie 2 A Ü onbegraven Kussisotie lijken nog het terrein bedekken Achter het front is de stemnung zeer opgewekt De bevolking wacht inet groote g ustb d de komende gcbeui teniaseu af De Zuencber Neueste Naohr schrijft Als mot alles bedri€ t heeft de oorlogstiituatie het Iwoglepunt overschreden De Triplo l ntento staat voor oen verloren partij Drie dingen kenmerken dt toehitand het volkomen u slultken van het nieuwe Frausch rffenslef tusscbai Maan en Moezel de Ineenstorting van het waU hopigo KuBBisehe Karpathenoffensief oi du voorlo ige staking die pogingen om de DwdaneJlen te forceeren Waarheen lueu bij de Triple Entente ziet er bestaat geen uitzit om de militaire gereken afdoende te verhelpen De een hoopt op den ander docii de ander is buiten staat die verwachtingen te vervullen De maritieme situatie is voor Lngelaodgeeu haar voordeeliger dan maanden geleden 1 oonomisch vormen do Centralen een onwrikbare rots van grond terwijl bij de Triple Knlente nog slechts l ngoIand econouïlsch krachtig is De moreele kracht der Centralen ia verder gestegen Frank rijk n Kuslfuid vwtoonen teekenen van verval Van een aegepraal der Triple l ntunte is met nwec ernstig sprake Hel gaai noff öleohts ooi zwaarte der eindehjkf nederlaag ievecht In Het Suez kanaal Itet S 8 Tamarind van de Itotterdamsche Lloyd dat zich tijdens de gevuchlen tusschen de Kn elschen en de Turken in het tiuez kannal daar juist bevond Is op 1 Maart te Batavia aan koïi en Het Bataviaasoh Nbl heeft van opvarenden bet volgende over bet gevecht vernomen In dcd ochtend van dm len Februari kwam de Tamarinda te Port Said aan Dadelijk begaven zich eenlgo f ngelscbe officieren aan boonl tte de plaats kwamen opncnii vocH de zakken zand waarachter kaj lefn stuurman loods en roerganger op de oMiimandobrug zlA dicndn op te stellen Kr wwd namelijk gevreesd dat de Tnrken op de boot souden sebieten waaxdoor het nchlp ui zijn roer kon loepen m dan den wag door t kanaal zon kunnen wsperren Twee honderd saUtsn zand verden dl n ochtend aan boord ffebraeht Den vD imden ocfalmd stoomtde hrtschip t kanaal In doch mooKi smtddagi bij H Kamara tixOb weder voor anker daar veider r verboden wa Bijïsmallia warm de fingotocben en Tnrkenslaags errant en t zou daarom toogf waBMelti Bfl aQa dm toobt voort t zetten lu den ochtend van den Sen Februari i tt ejd eraf kanongebnldnr gehoord oven tater werd er vitttt en aehter ras ook gewhoien Vóór ois ait wanm bot de kanpimen aan den wal die vuur gaven terwijl aditM oaa een oorlogastdüp te V uren laft Uo uitwerking van h t vuar konden WIJ met waamenMn VV IJ lagen vlak bij een Lngetsch kamp en zagen ver weg in de woeMiJD do Turken optrekken naar t kanaal Kr wrtrokken l lt ekK w voorposten ondw de dekking der kanonnen Den geweien dag van ot tanda vtjl tot s middag tbrle werd er flbik gevochten toen werden de Turken tem gedrevt t Oeweervuur had den gwbeelm da geknetterd do kanonnen badden gebulderd zonder ophouden e troefien bleven ièea gehoelea dag in de wow de beweglngtn der bngel scben waren goed te volg i wij Bag en de infanterie in de loopgraven en een kameeloorps druk la aotie liegers stegen tyf swedden t kanaal over tot bet doen van verkenningstoohit om later met berichten teruf te keo reit naar t hnff sdie ka Hoogst lutenMsant waa bet dien strijd o volgen aj was dan o de aktiwd waar de Turken zich bevonden te ver al Op dtm morgen van dra 4en Februari mochten wij verder stoomon de weg was ttiHler vt lig IJ gtugen dus de plaata tegemoet naar den dag tevoren nog hevig was gev ochten t t erstu wat we aagen waa een Kn1 gel 4che hulpkruiaer van de Canadian PacUie waarvan de halve comuMido brug wa weggesoboton De Ie offli er was op Fdag gedood den loods werd a et u anit en lieen afgesohoten terwijl 7 manschappen werden gewond In den namiddag arriveerden w ln t Klein IJittermeer vlak bij TomaUia De kogel waren daar to do stad gevallen i ven tater mochten wij doorgaan oo dat t ont gelukkm kon vóór t Invallen der duiBternie In t Oroot BUtenneer to armeewen TuHschen Mde merMi hadden de l urkoi getraobt het kanaal ove steken Ze badden gebruik gemaakt van Uunnniumbooleii die van Konstantinopel wartHt gekomen geliool door de woestijn waren gesleept WIJ nageif tal van die booten welke door de ICngwiaoben wagenomen n ook lag overal lango den wat het materiaal waarmede een brug gebouwd uKKHt worden De aanblik van dat kleine stukje woesUjn wau ontzettend veral waar iiieii zag stukgesohottm booten en lijken ontzaglijk vc el tijkeu Ze lagen naast fnn over ei kaar SAumIge alrijdera hadden getracht de vluolig te ntmien wij konden duidelijk broodu bloediporon in t woestljnaand ziej g Anderen wen lafon dood hi de bt tcnT Onder de gemenvelden moenden ook een Duitstdi offidor te berkennaar ayn uniform te oordoelen Op den uwi peu van den Öon i obruari móohum wlJ weder verder varen en h iidddags kwamen wij behouden teHuez aan Sieods passeerden wij oorl pw pen die op bepaalde plaatsen voor anker lagen eens op een n tiht zagen wij een gepanlserdcn trein met sterke zocklii lOD waariuodvi onophoudelijk de tnufeviuf verkend werd De stations langs de iqMorlljD zijngehei l verlaten dit ohefs en het andme personeel wonen in ondergroudsobe verblijven welke zeer courforlabei moeten sl ingericht Wat de onderlinge volkorea vemlellng in vredestijd kost In m bMteedden de ses groote Eoropeesclie mogendheden Dnltsobland En land Oostenrijk hrankrijk Kosiattd en IialW 1800 raiUioen gulden voor bet ondefhoud van hun vloten en legers en deze telden op voet van vrede nagouoeg 2 3ü 0 JÜ man de kolonUIn erbuiten gerekend Dertig jaar later in 1910 bedroegen militair uit ven moer dau 8600 mlHioen $ M ikn en do liters taldeo altijd oog op voet van vrede 9 800 000 man Maar in 19H hadiliin zij nwar dMi 4 300 000 man Onder de wapenen en i uitgaven meer dan 4000 mlllioen galden iwdroqgen Op het voorl ield kir groote mogendheden e i tHD bun neutraliteit te waarborgen in geval van confllet si tussoben dezen hebb de staten van den tweedwi en den derden rang aloh eveneens verplicht geacht hun oorlogsuUgaven leverhoogen Deze rijn voor Zwitserland b v van b mlllioen in ISHO wrhoogd tot 21 mlllioen in 1910 Op dit oogcabllk kan men de mllHalre uitgaven voor ds volgende tanden Mgi6 Denemarken Buigariju iridcenland ttpanje Nederland Montenegro Koenienift Scrri Zweden Zwitserland Turkije on Noorwegen bi grooteu op 600 raülloen gulden on hun g tal manschappen op 100 000 loodatbi getu H Kuropa 5 mlUloen mannen soldaat Kijn en daarvoor de landen bijna 0000 ulHloen gulden moeton opbrengen Kn overal boort mes van venuêwderlBf vooral van nlt vsn voor de vloot Daarbij boude roen In t ooff dat het cijfer van 000 mlllioen nl t den getiee len geldeli WD last voofttelt waaronder Kuropa gettukt gaat tengevolge van den naijver der nation i Wi bdangriMt dei l der nationale sehuldm die tt ffQwoordtg meer d i 80 milllarden bedragen konrt voort h tólj uit kosten door gevoerde oorlogen vwoorzaakl Itatztj uit militaire nUgwren door laeningm gMkikt VandMr dal Jaarlijks voor rente n aHoMhig een