Goudsche Courant, zaterdag 17 april 1915

54e Jaargang m 13 750 cuaie zgn ni meer in om middan latowoliaa ij kannen ar bon moeilyk eon TerwQt van maken In de eerste Jaren tilMk dat de waterleiding niet zoo groote bron van inkomaten wad de grootere dividenden zijn eerst van de btere jaren Wanneer wij das na zoovele jaren er op terugzien dan ligt het voor de hand te zeggen dat het zeer jammer it geweest dat de gemeente deze zaak nit banden gegeven beeftf maar niemand bad dat verloop knmMn vermoeden men kon ni t zoo ver in de toekomst zien al is het tenslotte te betrearen Wat betrett de hygiënische zgde van het vraagstuk toen de concessie verleend werd was het wateronderzoek nog betrekkelyk gebrekkig de besta methode was toenmaaU de methodeKabel en die is in de toenmalige oonr ceasievoorwaarden opgenomen Dat is steeds zoo gebleven omdat de voorwaardaa sedert niet veranderd zijn Maar de leer van de hygiSne gaat gestadig vooruit en genoemde methode is dan ook totaal verouderd Thans wordt de codex alimentarius gebruikt als leidraad bij het onderzoel van drinkwater zoowel de Qezondheidsoommissie als de inspecteur van de Volksgezondheid de heer van Ledden Hulsebogch geven in overwoging te bepalen dat betweter voldoet aan de eisohen in den Codex alimentarius aan goed drinkwater gesteld De Oommissie echter heeft het volgende overwogen Volgens bet voorstel van B B W aal de concessie verlangd worden met 25 jaar en nu is het mogelijk dat in dat tijdsverloop er wederom een veel nieuwere en betere methode van wateronderzoek komt Nu verdient het met het oog daarop de voorkeur in de concessie voorwaarden niet vast te leggen oen bepaald onderzoek maar in net algemeen te bepalen dat het water moet beantwoorden aan eischen door bevoegde hygiënisten aan goed drinkwater gesteld Dat Is voldoende Wy moeion vooropzetten dat de Oemeenteraad per slot van rekening de baas zal woruon in da waterleiding Wanneer hot voorstel van B en W wordt aangenomen dan zal de gemeente met 20 aandeelea in de meerdorhoid zyn en na spreekt het van zelf dat wanneer jergoiyk gewichtig vraagstuk als bot ondorzoo van het water aan de orde komt toch Keker de gemeente al het mogelHke aai doen om de allerbesto en allernteowite methode van wateronderzoek steeds op den voorgrond te tellen Ik meen das dat de heer van der Want zich niet ongerust behoeft te maken over het voorschrift van art 9 De heer van der Want zegt dat hy daarom aan gemeenteiyke exploitatie de voorkeur geeft Ik heb voldoende aangetoond dat het wat dit punt betreft op hotzoHde neerkomt Indien de gemeente zelf de waterleiding exploiteert dan wel de meeste Mggenscnap in de maatschappij hooft Tot m n spyt heb ik voider bemerkt dat de heer van der Want het rapport der commissie niet voldoende hoeft doorgelezen en de ontwerp conoessievoorwaarden niet voldoende heeft bestudeerd Hy zegt dat de meterhuur cal bedragen 13 per jaar maar waar leest hy dat Ik geef de verzekering dat het nergens te vinden is Wanneer das ergens een meter geplaatst wordt dan au dit den waterverbruiker niets kosten Het gaat er hier alleen om dat wanneer watorverspillina ergens geoonstateerd wordt men dit voorkomt door het plaatsen van oen motor Wanneer een meter goplaatst wordt dan heeft de betrokken bewoner toch het recht om een zeer groot aantal kubieke meten water te gebrnikea hoogstwaarschüniyk veel meer dan hij ooit noodig zal hebben en dus alleen wanneer werkeiyk water verspild wordt hetgeen dan de meter cal aanwfjcan moet daarvoor betaald worden Dat is niet meer dan billnk Dan de qnaestie van de bevoegdbeid van den concessionaris om het aanbrengen en hebben van gootatoenea onder tapkranen te verbieden Dit betreft woningen van geringer oppervlakte dan 30 M voor welke woningen het abonnement bedraagt f 5 20 per jaar Het betreft hier woningen waarvan er hier ter stede zeer weinige eijn Wanneer daar nu waterverspilling plaats heeft cal dit vooreerst moeten worden geoonitateerd door de directie van de maatachappg Wanneer dat bij herhaling wordt waar nomen dan heeft de directie nog niet het re ht bet hebben van een gootsteen te vcs bieden zg heeft daarvan mededeeling te doen aan B en W wier toestemming zg noodig heeft B en W zullen natanrlgk geen toestemming Terleenen tot het wegnemen van den gootsteen als zg aiet volkomen overtuigd zgn dat in het betrokken huis rerkelgk op buitengewone wgze met water gemorst wordt Natuurlijk bet spreekt van zelf dat op het water niet te nauw gezien mag worden dat de zindelijkheid in de hand gewerkt moet worden wat men doet met het gebruik van veel water Nu zou misschien wel die qnaestie van de gootsteenen uit den weg geruimd kunnen worden maar de waterleiding maataohappg zou ernstig bezwaar hebben tegen het plaatsen van een watermeter in dergelijke woning Hen vergete niet dat zoodanige meter aan slütage enz por jaar kost f 2 Het abonnemont voor de hier t edoeIde woningen bedraagt por jaar f 5 20 vergeleken met dit bedrag zoa f2 wel een bniteogewoon hooge meterbuur zijn De maatschappij zou dus wel te vinden zijn voor bet doen vervallen van de dosbotreffando bepaling in art 11 maar dan moet de Raad iets anders aanwijzen waardoor waterverspilling kan worden tegengegaan Op welke wyze dat zon geschieden is de directie geheel onverschillig De door den heer van der Want genoemde cgfers zijn juist zij zgn van het rapport afkomstig Men verlieze echter niet uit het oog dat zg thans reeds eenige jaren oud zijn en verder wijs ik er op dat de cgfers zooals zij bier zijn neergeschreven verre van overdreven zijn Het tegendeel is waar Sjij zSn feitelijk zoo laag mogelijk gesteld De commissie heeft als prijs voor do overneming der inrichtingen enz van de maatschappg bg het einde der concessie aangenomen het bedrag betwelk de heer Moret in zijne berekeningen beeft geoDomd n l f 270 000 maar de heer Morot maakt daarb zelf restrictie dat hij geen rekening hoeft gehouden met afsohrij vingen enz liekenen wij die er bij dan komen wg natuuriyk tot een booger bedrag Dan zal het wel worden f 370 000 Ik weet dat do heer van dor Want mot dit bedrag geen rekening hoadt hij vertrouwt op de cijfers van bat rapport zeer terecht maar ik wilde maar even constateeron dat die cijfers alle zoo laag mogelijk zijn genomot ton einde geen overdreven voorstelling van d8 zaak te geven Nomen wij alles in aanmerking daa zal hot tekort dat in het rapport geraamd is op f 17 000 jaarlgka veilig met eenige duizenden guldens verhoogi moeten worden het zou dus worden f 20 000 gezien ook de offers va do exploitatie der waterleiding ia do 2 3 laatate jaren Dat zou overoe komen met ongeveer I van de inkomstenbelasting Ook beeft de heer van der Want gosprokon over Gouda als een evei tueele centrale voor de WBterleidia voor verBohillonde gemeenten Ik g loof dat dit een illusie is een denltbeeld hetwelk waarschijnlgk wel nooit voor verwezenlgk vatbaar zal zijn Wanneer de heer van der Want nauwkeurig had gelezen het rappoct van den Directeur van het Hgksburoau voor Drinkwatervoorziening den heer Oldenborgh dan zou hii daarin gezien hebbon dat bg de règeering aanhangig is het denkbeeld om een groote centrale waterleiding te maken voor verschillende doelen van NoordHolland ZuidHolland on Utrecht die thans nog van behoorlijk drinkwatar cijn verstoken Wordt nu oen ooncessve gevraagd voor bot maken van een waterleiding speciaal voor Gouda dan zal het Bgk wel geen bezwaar maken vooral nu blgkt dat het drinkwater hier niet van dien aard is dat het algemeen vertrouwen verdient on het dus meer batreft een verbetering van de bestaande waterleiding Maar wannear wg willen komen tot do oprichting van een centrale waterleidmg dan ben ik overtuigd dat de gemeente de daartoe benoodigde concessie niet zal krggen Ik heb daarvoor versohillencle gegevens welke ik niet cal krggec Ik heb daarvoor veraohillende gegevens welke ik niet coo in het openbaar kan mededeelen doch welke mig recht geven uit te spreken dat het donkbeeld van den heer van dor Want niet voor vwwezenlyking vatbaar is Als wy dien kant wilden uitgaaa dan tonden eenige jaren verToreo gaan en dan zou de gemeente wear zooveel langer het met minder betroowbaar drinkwat r moeten stelles De Voorcitter In de eerste plaats wensch ik en ik ben er ceker vm namens u allen te spreken hulde te bren n aan da commiasie vo4r haar buitengewoon degelyk en omstandig rapport Al zal men miaschien niet algemeen instemmen met het standpunt en de conclusie van de oommissie ceker cal door allen orden gewaardeerd de degeiyke arbaid dia in deae door haar is verricht Toejuiohiug Verder wensch ik nog op een enkel E nat aan t vullen hetgeen door den eer Knuttel zoo voortreffelijk is gezegd De hoer van dar Want haeft tor verduidelgkittg van z n standpunt verschillende bezwaren ingebracht tegen de voorgestelde regeling bezwaren van hygiSnischen en van financieelen aard Nu zou ik en ik meen mg wat de hygiënische bezwaren betreft eigenIgk daaitoe te kunnen bepalen don hoer van dor Want nog eens nadrukkatgk er op willen wgzen dat wanneer het voorstel der commissie zooals hot door B en W is geamendeerd wordt aangenomen de gemeente krijgt oen overwegende meerderheid van hot gotal aandeeloo De gemeente is dus volkomen vrg om bet college van commissarissen samen te stellen in haren geest Wanneer door de maatschappg in haren nieuwen vorm iets zou worden ondernomen of belet wat ongewenscht of gewenscbt is dan herft do gemeente het volkomen in hare maobt door parsoonaverwisseling te zorgen dat hare belangen steeds boven drgven Daarom zgn de hygiënische bezwaren van den heer van der Want de heer Knuttel wees er reeds op eigenlgk geene bezwaren Wanneer don heer van der Want niet voldoende voorkomt de formuloering van artikel 9 betreffende da eischen waaraan bot drinkwater moet voldoen dan ligt er toch een volledige geruststelling in het feit dat de gameente uit hoofde van het bezit van do m eerderheid dor aaudeelen ook zal hebben overwegende stem in het college van commissarissen Wanneer commissarissen niet het wateronderzoek willen doen plaata hebben volgens een goede methode dan zal de gemeente eenvoudig ingrgpen In ditzelfde verband zou ik er op willen wijzen dat ook het bezwaar van don hoer van dor Want dat men tegen het tgdstip van den afloop der nieuwe concessie 1 Januari 1946 wanneer opnieuw ter sprake komt de quaostie van naasting misschien wedor in dezelfde moeilgkheid cal geraken evenmin behoeft te worden getold Ook in 1946 heeft de gemeente do meerderheid van de aandeelen e kan zg dus om het maar eens era uit te drakken alle dusdanige regelingen doordreven als zy zelf zoa willen Nu is het bezwaar van den heer van der Want dat men ook rekening moet houden mot de belangen van de aandeelhouders die tegenover de gemeente staan Dit is volkomen juist en van de zgde van de maataohappg zelf wordt dit ook terdege gevoeld Daarom kaa ik hier wel mededeelen dat van de zgde der maatschappg vermoodolijk cal gesteld worden de voorwaarde dat de gomconte op zich neemt de verplichting om wanneer de concessievooi waardon worden gewijzigd te allen tgde de overige aandeelen tegen een vast te stellen prgs over te nemen Dit is oen voorwaarde welke ik zeer bilHjk acht die niet ie tegen het belang van de gemeente Immers boe meer aandeelen de gemeente in bezit krggt hoe grooter haar invloed is Daartegenover staat ook dat bet billgk is tegenover de aandeelhouders die dus gevrgwaard worden voor verlies on voor willekeur van de zgde der gemeente Is men als aandeelhouder niet tevreden met den gang van zaken acht men dat het dividend door de maatregelen van de gemeente te zeer wordt geschaad welnu men kan zgne aandeelen dan aan de gemeente te koop aanbieden en deze zal dan vet plicht zgn ze over te nemen Ik geloof dat daarmede de ik zoi haast zeggen ethische bezwaren van don heer van der Want betreffende de aandeelhouders die tegenover de gomoonto staan uit den weg coudoa worden geruimd Dan zou ik er op willen wijzen dait de cgfers door den heer van dor Want uit het rapport aangehaald alle cUb gebaseerd op een rente van 4 Ik behoef den heer van der Wamt wel niet mede te deelen dat die rent voet niet alleen nu doch ook waap sohgniyk ook voor èen aantal jaren bekngrgk hooger cal zgn dat man dus cal moeten rekening houden miasohien met een percentage van 5 Daarmede wordt natuurlgk het bedrag van de rente dat betaald moet worden aooveel hooger Maar dit laat ik nog rosten Da heer van der Want heeft gezegd men komt nu weder met de redeneering aflossing con cgn verlies Maar dat is hier niet bdweerd Het gaat ar niet om of afloaaing is verlies dan wel niet Het gaat hierom dat wanneer de gémeenta heef t te betalen aan rente en afloaaing van het kapitaal dat is moeten worden opgenomen voor de overneming van de waterleiding een bedrag dat zooveel hooger dan hetgeen zg aan winst uit het badr f ontvangt de belastingschuldigen het nadeelig venchil zullen moeton opbrengen Of men dat nu noemt aflossing verlies afschrgving of hoe men wil het komt er niets op aan Wg hebben hot naakte feit dat wanneer de gemeente minder ontvangt dan zg moet betalen hot verschil moet bggepast worden door de belastingschuldigen Na stol ik wederom do vraag een vraag die ik hier zoo dikwgls heb gesteld boe zullen de belastingschuldigen er over denkon wanneer zg op een graven oogenblik hebbon te betalen f 20 000 per jaar en dan het bescheid krijgen kgkt eens maar wg hebben de waterleiding genaast De belastingschuldigen zullen dan waarschgnlgk niet weten te waardeeren dat het misschien theoretisch heel prachtig is om do waterleiding te bobben als gemoentobodrgf doch dat practisoh f 20 000 r jaar jM hunne zakken wordt gehand tpïwgl dat niet noodig is als do o ossing wordt gevonden op de wgze als door de oommisie en door B en W wordt voorgesteld De heer Van der Want M de V De heer Knuttel is zgne beantwoording van mgne opmerkingen begonnen mot een zeer onvriendeUjke inleiding Hij zeide n l dat ikdeont worpconcessio voorwaarden niet goed gelezen had Ik wil verklaren dat ik dat wel gedaan heb en nagaande hetgeen de beer Knuttel vorder daaraan heeft vastgeknoopt meen ik oerder te mogen zeggen dat de heer Knuttel mij niet goed verstaan heeft Ik heb volstrekt niet beweerd dat do watermetorhuur zal bedragen f 3 Ik heb allen gezegd dat indien bij bet plaatsen van een motor de hand gehouden wordt aan het huidig tarief dan de meterhuur f3 zal zgn Ik heb er bij gezegd dat hot niet in de concessie voorwaarden is omschreven juist om aan te toonen dat bot een bezwaar is dat dergelijke dingen er niet in staan Dan kanlater tot moeilijkheden aanleiding geven Wat betreft do bepaling omtrent de gootsteenen ik heb daarop niets aangemerkt Ik heb het alloen aangehaald omdat in dit opzicht B ea W recht van spreken bobben in tegenstelling met de quaostie van bot plaatsen van meters ton aanziea waarvan B en W niets in te brengec hebben Ik heb juist te kennen wille geven dat met betrekking tot de gootsteenen het gevaar voor willekeur vac de zgde dor maatschappg niet zoe groot is De heer Knuttel die mg verwijt dat ik de ontwerp ooncessie voorwaarden niet gelezen zou hebben zegt ia hetzelfde verband dat de gemeenteraad nu de baaa zal worden Dat heb ik niet in de ontworp concessio voorwaardon kunnen vindon In zoover verschil ik dus ook met den beer Knuttel van mooning en ik blgf er bg dat bg een gomoontolgke exploitatie do rechten van do gomoeoto boter gehandhaafd zullen kunnen worden dan op het oogenblik het geval is Ik geef gaarne toe ik heb het ook op den voorgrond gesteld dat wg ons een offer moeten getroosten maar dat is door het belang van d zaak wel gerechtvaardigd Wg krggo het heft in banden Dat mogen w j niet nit het oog verliezen Er zgn overigens wel eons meer zaken in een gemeente waarvoor de belastingbetalers moeten bgspringen Dat is heusoh niet alleen bg deze zaak bet geval Het is natuurlgk een argument maar een goedkoop argument Het kan aangevoerd worden bij elke zaak waarbg een offer van de zgde der gemeente gemoeid is M de V Ik heb nog niet voor m de zekerheid die u schgnt te hebben dat alles zal loopen als Van oen leiëic dakje Ik heb die zekerheid alleeq wanneer de waterleiding komt in eigen beheer van de gemeente en daaromblijf ik bg mgn voornemen om t stemmen tegen het voorstal van B en W Wordt vervolgdj OBOiTID A ai April Conoordia 8 uur Prop FeoeO vond Jongl lieh Onth Bon ai prll Bureau Boa d Wontagtoe lichl 3 oar V ga $W OoderetaBd 26 April 9 90 u Calé HatUWDie Ver sid Goud Nod Baiblm n Kap pcrsboiid 1 Mol OndorMsndifCommiiieic Amicn aorj Boloeld venoekm wil ter eld öjdit nwdcdeollng to oiogra ontvsagen vaa vorgtóortagon oonoerton vormakolljkh den eoi om d w daa la oaso agnda Ad ver entten Vereeniging van Vrijz Herv in Z H = = AfdecUng OOUDA LEZING door den lilEiri iNr It Eiiin IE Uil op VRIJDAO 23 APRIL des avonds te 8 uur in KÜN3TMIN der Soc Ons Genoegen Onderwerp Het voorloopig door de Synode aangenomen voorstel om in art 39 van bet regl op het Godsd onderwgs te schrappen de woorden althans wat betreft den geest en de hoofdzaak nz Gelegenheid tot debat Entree voor niet leden der vereeniging to et HET BESTUUR FirmaC SMITS Sdioenhandel Kleiwegf 48 Gouda Opgericht 1879 HËT 4DRES VOOR lËDËREËlV i Hen wordt verzoeht op H MERK U lettea uit HST MaOAZUK TAK M RAVENSWAAYZO EN aosiycBMM Doze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vyf tum een haif en een Ned on metvermelding van Nommer en Prijs voorzien van novonstaand Merk volgens do Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geoorde orders aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz Vili Ueiiljls nakii m poli Als ü het oude papier opgaart en wilt afstaan aan ons Brokkenhuis laten wg het gaarne halen zoo dikwgls als U verkiest Onze beambte loopt door de stad met een wagen waarop staat Armenzorg afd Brokkenhuis Mocht hg niet geregeld bg U aankomen dan kunt U hem ontbieden bg een der ondergeteekenden of per telefoon 178 Het Bestuur v h Brokkenhuis W OOL Voorz I VAN DANTZIG Vice W DE VEN Soor B D GR00TEND0R8T PénB De Dpukkepy AaBrilikfflan Zoen M pkt 31 Inart poadig I tst HOP male uriixw alle diHikwericen MM M handel jt Maandag 10 April 1015 AM Tie v L v s Qoci d v ©3 te39 tie bls d voor Q o cud a eaa Oaaa strelsJfeL Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVEHTKNTilN Van 1 5 gewone regels met bewUsnummer O BS Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tecentwee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 6 regels fO SB by vooruit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f O fe per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 Ï5 Idem franco per post i 1 50 Het Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementei worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau Mabkt 31 bg onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon latere 82 il naar hut stattoa te Antwwpen Telefoon Interc 82 deu Uil vervowd Men meldt ons uit Antwarpso la de iniHMnleraadszitlinc van morgen aal het college van Burgauoestor w Wethouders aan den Itaad vooretólen de aÜUKidlag van tHH kwart op de iaarweddut derwijee lo beperken itU gehuwde goueentebeamhten een loon van minstene ir tStW ontvangen on geon alhouding sfl orden toegepast op de wedden en hMoea van erklleden en bedienden wier bave en goed bij do be chl ting vernield werd Ik e nieuwe maatr el aal onmtddoltljk lu werking treden met twrugwerkwide kracht M n meldt ona uit Den Haac De Belgische legatie deelt roede Ter kensia van dit ri fcering van den koning is liraeht dat vivscbilleode verordeulngen der Duilsolie Dverlield die het land b zHt houdt zondjer wmlge noodttaak de noodsaak de Ue nohe wetgeving van het land veranderen De lUad van Ord van Advocaten hij het Hof vto App te Brussel hee l In zijn vergadering van lö Februari l9lft ondbr protM van oen zoo grove sciiendlng van de beginn len van hi volkenreoht besloten mn tikm gevcsttgdpn of stage vervullenan advocaat te verbieden Op eenlgerlH wtjz zelfs niet door het ttenvoucHg opstellen van dagvaariKngen c ioluM n memorlén of nota s mede te werken lot de ultoelening der liijzondere reohtepleging Ingestekl door de verordeningen van deDuUsehe rpgeerlng van 3 Febr 191 wuriloar wIjElgtng wordt gebracht In bat A rre van 10 vehdénriaire v D 4 en TM 10 Kobruarl 1915 waardoor soheidiigtv reohton wordsn ing e44tld voor gediDffen inzake huur fv dükm vao de ord heeft bij aohrljven van 23 Februari lOIfi dit Ixwhiti t r kinnU van het Diiitsohe bestuur giribraoht en dit in kennis gesteld met de rijdenen van dn strekklnff daarvan Do Belgisohe Kegeorlng heeft do oer dew nUilwosohondlngen van de regelen van het volkenrecht door den overweldiger In HHgië l edreven onder do aandacht van de onzijdlffo staten te brengen Ami het OottelQk Front Het Kusrrisohe dEmtmunlciuA van 17 April van de generalea staf luidt Ouzeaotte lil do Karpathen concentreerde zldi op il n l6on in den sector tusscben de dor CTeUspoteoh on ZueiU waar wij na Ige hajonettffeveohton vasten vM wisten Ui krijgen op do hoogtepunUn die door dr n vijand be t waren WIJ maakl4 n IMÜ gcrvangenep waaronrW 34 offi eieren en verovttrdon 3 uiltratlleurfi Do vijand waagdie tegenaanvallen die K en resultaat optererdsn In de riohling van de Htryl sloegen wij met succes di i vijand al die ons opuiuiiw aanviel L iUI P I I I 1 1 1 aar ia de praehoge gotbische knk Y Is Miukt de kraukziuQigi ruïne die uitsteekt acliter de pulnhoopen vm htrt raadfaoM deze kerk y Is dat de prachtige kdrk geweest 1 f n terwijl ik iKw zit stil ft treurtg en mioeds weer kijk naar jket gruwelykü tooneel van vernieling bdm lU boog iu de tucht het knetterende erulsch van etvi vliegmachine Andore ketOi ik onmiddellijk in de luoht KMlra ik dit g 4uld hoorde Maar at toMd ik 0111 een vlieger V tiUoede weer mo ik kijken naar Ht gruwelijk ding dat eens een kerk utsi raadlmis en een ortol plein was I en officier aegt me dat ik van dtte plaats weg moot gaan daar do vile iBr oiis gezii n heeft l ven later zijn we in een anderen ho i M atUitfir ons jiUet liij ei n Htuenhoop waar we daareven vaten kraakt en dondert hot t n do steenhoop vliegt In elkaar Nu zijn wij In de loopgraven bij dbn dijk van de Yzer De stetliag is niet in den grond gegraven doch lo t ovw deii beganeiL grond Ze wordt tegen den vijand busolMirmd door zaadsakken Zo loopt door hulzen eu tuinen door een toren over een brug door een kaptrt Juiift zooals hot in du ndddelecuwen was Zoo moet het er in de zestiende eeuw uitgezien hebben bij de verdedlgloff vfti een xtad of eu burcht Alhien de kUo ren efi do wapen zljn nu een beeèje ajMlere Ik kijk door do sohietapleet van em Hlalen wttild en zlo ttet water va 4a Yzer waarin de lilauwe lucht idoh tvflageit Ik zie de vijandelijke stoHing die sU chta dbrlig meter van de onto llgtw die op dez ifdp wijze gemaakt is uit atecn en zamhsakken Hit de schletsploten nekeu d i stalen geweorloopen Doven do Mjondelijko Irorstwe ring stt cen de pubhoopwi uit Sedert den morgen zijn een paar iiondifrd granattHi op do pulnhoopen v p Dlximiid i gevallen Zij hebben geen levend wBZon kwaad gedaan Zij wroetten aileei t een paar doodon uit Imn graven uitgevers A BKIHKHAir EH ZOON In Champagne hebbw de FrMiachf o uaa l de wrgiateren éwt ons veroverd celling eon looj raaf Awn sprhig n iWn Ar daarbij eenlg voorde te Ijehajen TuMHchen Maas en Moosel hoblx n slpcht ftrtilleriege twihteo plaat gehad in de Vogezen veroverden wij ten Jl W van thv bergkam v n Stoiwwoier een vooTHitgeaehoven FranBChe stelling ten Z W van Metzeval wcTden onze voèrIiortt ii tegeno er e i overmaehtigen vijand teruggeplaatst D i xm u l len i udwig Gonghofer sobrljft la HotHabImr er Frwndeiibiatt ovw liet verwoeite Dixiuuidcn o a Hel iH niet mogelijk een beschrijvinggevtn hoe deze verwoeste trtad er nit 7 1H Ik wil daartoe dU ook geen poging doen In Ki puinboopenstraat die naar bet tadiiuis voert kunnen geen iiieuachen iiK r Ik v 91 den grond wonen Üe laititiwoner van Dixmuiden ie reeds lang gcv rie puinltoopenstraat is teeg Af en toe ziet men een Dultschen aotdaal uit eftn keldergat kruipen en in een ander vfril wijnen ll kom aan oen rulae dlo in October nog een praobtig goth uJh iMadhuis wW Wal er nu nog van scaat kan ik niet zt ggeai zoo onzinnig ziet het er uit in liet houten geraamte dat er vui bet dak nog overgebleven is atedct nog een Hlank Bierli torentje met den voet naar boven de punt naar beneden hn niet ver daarvan ia een raadsel van de me hanica to aanschouwen Een groote tiranaal van fioiMl rden pondöu die oen balk van h t dak vernielde zonder te ontploffen iH langs het dak gerold en dwars over vnm plajik niet dikker dan een vuist in evenwicht blijven llgg n Trilbm de muren tengevolge van een ontplolfln Ann Hchomuielt de grwaat wat hew en weer PU zweelt dan Weer kalm In de lucht Over het marktplein loopt re verlaten loopgraaf mei oen muur vüa Htraalstettnra Kn ei n puinlioop die vroeger een moei liuls vfBüt is veruiderd in oen gewetdig 4i krati r van een Duiteche granaal Ik ha ï in Brugge prenlbrirfkaarten i kocht van Uixmuklen zooals bet vroeger waa Kn ik zit èen hoekje van Itet iiiarktpleiii op een steenhoop en vergelijk Ui prenten van vroeger met h t beeld an thans Zij lijken op elkaar als een liiiiH op een graf de dood op het leven o t r lu Jiiben du Fran8c en zich meester Ri meakt van een vooruitstekend punt ten W van lIiJiOTwaBCTi Ten Werten van ltM zeval iiebben FranHche lagtse na oen tliitlereodo aauval den top van Atya oliiH pfennelkoipf giemonien 1 5 im tür hoog eeii punt dat de U ide valleien ji heidl die uitkomen bij Metzeval Ik ii Ik lgiHchf vlieger heeft een Duitsclitii vlieger bij UouBaelaire neergegchoU n lil dezelfde streek heelt een der FranffC ht vliegoHkadere met biijkhareo uiUtlag lit i vijandi ijk vUegterrt in met bomoM n Ix tcokt I n Üuitsche vlieger ie in België bijBopHinRlie neergeechot n De machine vielin de Fransohe Unie de b uurder word gedood on de waarnemer gevangen genomen I I en Fransehe bestuurbare luchtballon heeft het stlriion en de vliegtuigenloo bij Freiburg in Brelagau gpeboniljardeerd Uit Parijs wordt d d 18 April geseind hl een officieele nota worden bijzonderlicd n gemold over do verovering lu do algt Joopeu maand van het boech Jaunelirulii Dil liosch voriirt een rechthoek an 7ÜU M lengte bij 600 M breedte h lwvlk de vijand krachtig verMerkt had AVij sluagdwi er in het te veroveren na dat pvrai du vooruitge chovcai loopgraven riiietigd waron en het voorterrein na een woedenden aanval ivas bezet Hierdoor kw amc n wij in de onmiddellijke nabijlieitt der voornaeanste verdedigiiigswerken van Am vijand l en volgenden iikorgt tiebtjun wij een bataljon in do ricihtiug van den reohterflank der vijandelijke poaitio gmotióma dat de eerste zijloop graveii van den vyandi veroverde t r olgena hebltoiv wij een fronlaanva gfdaan i goa het hoogtepunt der vijandelijke vergcharu agen gepaard gaande met et n hn ndig vuur Tegen hot vallen van den avond hebben wij den kwu bereikt 1 on honderdtal vijandelijke lijken lagm op den grond Om vijf uur s miorgenn heblien wij t ti tegenaanval van den vijand afgeslagen die zich in éen nieuwen Franschen uniform had vermomd Wij waren daarop definitief moeeter van tW stelling De houding van onze troepen wan uitstekend zij waren zeer verontwaardigd over de wroedïioden begaan op onze gewoniffrh Veao wreedheden zijn heden fotograflsoh opgenomen Het Duilecbe commwniqué van 18 April luidt HfA groote iKwIdkwartier im dt het vol gende Na hot laten springen van mijnen drongen de Kiigtdaciien giBtorcnavoud dielit tra Noorden van het Yscrkanaal door Zij werden echter bij n tegenaanval aafistonde daar weder uitgeworpen r wordt oog sleohla onj drie van dt door de 1 ng achen Ijt zette punten g vochten De Oorlog Aan het Westeiyk Front Het FrMiBOlie ooaMuuniqué van Zau dasmiukkac luidt Te Notrp Uime ib Lor tt vlei s iJuitsohers driemaal aan ttirwijl zij eiken tegenaanval voorbereuklen uiet euu he lg iMMnbardytoeni Zij werden alle aeuren volkomen tegengehoudw Ook faald fa zii in hun pogingan in den maolit van 15 op 16 April Bi een arÜUeriegevecht in Mortmarne lwech brachten df iTftnsohen 3 bat rijot tot zwijgen en deden zij oen iftmumtie depot in d luobt priug i i e FraoMhe aviatiek tnoode ziob zeer ijverig Tien bomiuen werden geworp i op de epoorwe abriekon bij het statiw Leopoldhohe oostelijk van Huningue die op t oogenblik voor het vervaarddpjn van bounnen gebruikt word Tien bomDxn werden geworpen op de kruitfabriek te Hottwell Zes trotleo i m groote roode vlam V ffbi t sicji onder een dikken rookpluim l e vllegeni Ta kregen bonistukken in Imn toeete luaair zij keerdw behouden twug Veea ig bommen do meeeten troifenj w rd n op do eleotrieche oentralo te Meelèreft lee Metz ten noorden van Metz geworpen X eee fabriek voorziet dte i tad on de forten van liobt Ken tikke rookwolk kwam uit het middengebouw Op hun terugaer ontmoetten de Franbohen drie vijandelijke vUegwiors maakt i jaohl op deam en dwongen iien tot landen Trota de hcvigo kamHinadie van de Metz forten kreeg nletoasul e In Belffi lUt t e luit der Belgische regwrinj vtaat hij ongoJiuwdo Belgen geboren hide jareiil lö90 lot 96 zijn opgeroepen voorden dienst za t ingevolge oen atspraftkluss tien de Kngelsdie en du Uirigiscliereg4Mning Ook gelden voor de naar 1 U geland gevluchtfl Belgen N U Ct Bplonnage Mj n nteldt ons uit Putte Het veruoht gaat dat de heer Dubois directeur vin de MtiMwrwegen te Oeut door de Dujt Hchers wegetis splonnage is gefusilloeAt Meu meldt ons nit Antwerpen Al éo vik giuachliM s uit de vltogloods te Beartult4etun zijn door d Duttschers oj la 1 JlU i i B W l i WiBH iLLÜ t J amL Lm Ü li li t lBmi i BI lieid tu smaken vond hij d vogel vleien ra kr g bij van de ImdieadeD tèn antwoord dat de liarones uit rijden was gt gaan of het een of andere fncwt UJwooiwJe Hij durfde ziob daaforer niet wxisbeklagen Had hij niet vooraf geweten holf Alt llold uN liehandeld had Kn Indian 7 ij dat in liaai armoede had gedaap wai VH I er dan ie vorwacblon au U over litirradCTi beschikte 9 Op zekeren herfstavond dat zij jutet van tafel opstwiden en Maroelle ildi gereed zou maken om ene nieuwe operftvoorsttdling bij te wcHwQ meldde meo dw o 4 mlntst T Itomler aan die ultdrokk lijk verzocht bij den heer des Inilzestoe gelaten Ie worden De beer Koraler was een nog jeugiMg man op wiens gecelst p Marcellc blj oiidfT gesteld was en zij drong er dtm oolF op aim dat sien b m aanstonds In de eetzaal too aou laten Maar de anders zoo geestige staatsmih zag er bleek en ontdaan uit en Roette haar met blijhljare vervrootdtield Ik weet dat Ik In uw hljzijn spreken motg mevrouw aeldn hij ook al hredg ik slechte tiJdlDg Steehte Hi ngr Spraek wMit omwegen ZIJ batreft one famDan niet r nHDBfkne4 de Jomoh wierp zl bezoeker em MBeekeodBn blik toe dte aanstonds door dezen begrepen werd Hij poogde te gtistlachen en wendde xlcbgr mst Wlend tot de joi e vrouw Hoe zmt hrt lot eroafcefoof gmoe In Champagne ten Noordoosten van Perib deden de Duitaoher twee mifom aprlngen in de nabijheid van de Fran cho loopgraven en wisten twee ï raosche verbindingagMigen te veroveren De Franschan joegon hen dadelijk uit fténer van zi behieldeo den anderen Geen cok de el van de Fransohe loopgraven werd editer door de Duitechera bezet Niet ver daar vandaan ten Noorden van M bnll werd een DuitstAe anval tegen de Franacfae linies gwnMckejiJk fi HMa i In WoövTo hadden artilloriegevechtcn plaati met n me in de omstreken van het boeoh vMi Montmame fSeen enkel inJanterlegevecht had plaat gisteren nooh liedeti In do Vogezen werd een Dultscbe aanval die wa voorbereid door een hevig Immbardetnent van een liataljon togiende Franscho ateilingen N W van Orby in den l JiMW alffeelagicn DultscherB lie twï talrijke doodien achter voor de FranBche kwpgraven I e Franschen uuuütton een 40t l vijanden krljgagevangen De Franeohen hebben aamnerkelljke vorderhigen gemaakt aan beide zijden van ès vi fr i ht Op den Noordelijken r nde feesten door de Jonge barones de Josach in haar paJt ft van liet park Moiireaii gi geven na hetzij wangunat tit l j dat W iKioze t Higen werkelijk golijk liaddfH men voegde er bij dat MarcHIe en tooulieeld van coquHterie wan Hoe het ook zij l inmanuel de Josach hield weinig tijd meer over om sioh met xijii t ehtg iioote Uvi g te houden Of solioon zijne lUtfde voor haar vexto van verb e 4t wae Intf endï el boe ongielukkig hij zich ook gevoelde over hasre onvorandurlijke koelheid zijne liewonderlng voor haar wa nog rioohw toegenomen fiiaar tnij was ji st buiten machte haar ooiti 4 en harer koMliare grillen te weigieren n terwijl bij dank zij Marcelle s verkwisting thans bet dbbljele uligaf van vroeger ging liet al Rechter en sleehter met de zaken Hot CöWblakanaal zijn voornaamste goudnn was gestaakt moeten worden bij gebrek aan het noodige kupitaal om de doorgraving voort te aetten en ComeltH Hartt die zijn begeer c ridderorde niet verkregen had Hechte Ut vergoeding daarvan nog slecbts hoogere sommen van bankier Om in dit alles te kannen voorzien moeirt bij zich in ailerlei nieuwe ondernemingen steken en vas bij meestal d o gamtchen dag wea i op 2 kantoor de jtmge vrouw ogmdo de vrijheid wel ke zij daardoor genoot en laakle et ruimschoots ge ruik van Wannetr Afinant er voor onkHe oogenbllkken aan zijn kwellende zwgen ontsnapte in do tioop emige verandering in hare nabij kunnen zijn u Ie tn fim Neen het gi hlt Da bankier slaakte een doffen uitroep Het WAS bem als zag hij plotseling oen afgrond voor zijne voeten opensptljten Maar hoe Is dat mogeiijk f vroeg Maroelle verliaasd Kan men hen aansprakelijk stelkn voor bet mi i4ukken hunner ijverige pogingen P Niemand die liot zoozeer l etreun niet geslaagd te zijn als ï lj ZOlVM Het ware te wensclten dat de nMie er cvra verstandig o vfer dacht als gy mevrouw Waar leidt liet toe als men zijn groote mannen door Ih4 slijk laathaitbot teleurgestekle aa dt ihonders MÜm Annuijziade ordp te benoemen en voor bet eerst sedert haar huweliik Itevond d jonge vrouw zich voor eenige uren alleen Zij had dagen te voren reeds naar dat oogenblik geanakt en nu het aangebroken v as dwaalden har oogen over de i euwige atad zonder iets te aanaohouwcn van M heerlijke panorama dat zieh voor haar ontrolde Zij zag niette andor al het lot dat zij voor zlchzelvigekown had die weelde welke geen laikelen zwineetraal van geluk bevatte die verbinteni welke zondw eenige Ii 4de gesloten waa en He zij nu rond rerwenacbte en zij herinnwde zi den men wiens blik den hare ontmoet bad op dra morgen toen de Jumkior haar Bogevierend naar het Btadhds voerde zij dttcbt terug aan zijne ifudere vereering zijne Mille loewij ng zi hoo e zie en naant Kijn IxMHd zag zij dat van haar kind verrljzMi O I aan hunne zijde had zij vervolgo gewordien door de lOrgira voor de toekomst maar had zij oók uren doorleeM die dot alleB verfoedan iérwijl nu 9 he Uettlo van haar ochtgenoot deed baar huiveren van afeniiuw haar rijkdom was enkel elteiidB De vergelding was reeds aiMiffehroken voor haar DERTIFm K HOOFDSTUK Er waren rein maanden verstreken Gedurende den gaosehen wfnier had men te Partje Medü fiaproken ran de schitd FEViLLETÖN 9rao9st9 JEfevens Eaa baald dar w ar k al y k b ei d 107 De daarmede hunmt gii lden niet UTtigkrljgen ra I rankri dient a t die wijze weldra lot spot au gannoh Faropa Helaas f de hetHhoofdfli de ultapraak der roehtliank over hen elnoben sohullep onder onxe eigene volkevertegenwoordltgeTs en zij schreeuwen zoo luid dat hunne sten het zwijgea oplegt aan de gematigden Fn waarvan M i mtm He heeren beschuldigan Men klaafft ben aan bet kapitaal der maatschappij verkwist te hebben aan zaken die niets nM 4 bet kanaal te maken haddm en voor de laatste iteeniog de stem van oen hondenMal kamerleden te hébben ontgAotAA zoowd als de persbe te bobben m leogeiiaohtlge lofartle schrijven Wordt vervolgd Al haar spaarpeniiinf zoud n aan zijne ziekte opgaan en daarna daarna zou zij opnieuw beginne met over te legigen wat zij kon voor de slofte dagen die mochten volgen en voor horo eigen begrafenis m e vm hare broeder Holdiua iu hen wedra verlaten geen oo pwenk zelfe badi zijn hart voor haar gemprokoA Zy verwondiecde zich d rover niet Wiet zij niet dat bare jeugd voorbij was dat zij niets meer be at wat dea blik van een man kon boeien Maar wat kwam haar eigen gelak er op aan Het etniffe wat zij vandenJgij ontbering gekwd hemel afnneekto waa dM Onno hter be neden nog emiga vreugde moc kennen en vooral ook dat hij bekend moofat wordm aja de grpote kunstenaar die hij wa IkHs Dienselfden da stond Maroelle goitüBtA aan het hotel dat haar edhtgeooot ra zij te Rome betrokken hadden Kèimanael de Joaach vaa op aadi iitie bij den eersten nrintster om hero te wijzen op het onbercJienbaar nat dat het rnoéü hebben een Jioo hoogst verdienstelijk ffeleerde als ComeliB Rartt tol ridder de