Goudsche Courant, maandag 19 april 1915

Voetbal Af N V B A H F V 0 ti V H V C Sparta 4 0 O Ijliiok 1 0 V U K C 2 1 V Haarlem l 0 Afd Gouda 0 B M T 3 8 G V B T 0 Struis P 2 rOlympla 2 2 Goud 2 2 1 uMt Hatelijke blaadjt colportoert De kogels miaton hun dool De bootdiutiipectuur van v lii4o médt Coot die op de brug van da Prinwngraoht stond to waobten kreag een der kogels iu het been en UMoet naar een liekenhulü mtréaa overf rscht Ds tedw ia gearretftewd Hat w taoatwecp AftlhMae Dfl H K MiddefLStKndBwreanlgtntr De Hanae te a tl ravenhage heeft In een adrm aaa de Twei de K anH r aangfKbrongen het w o AaitHTae lot bestrijding van oneerlijk ooncurn mtlo onverwiild CTi onverzwakt te willen aaonemetf Nv Da Aaod van den geaanlachapariMl Mr HoyaardB Men meldt ons uit den Haag Ml d BètKo l ron kan wordcti medegedeeld dat do in de Si rviscbe p ra geuite veroudertHelling dat de doodnoortaak vau Mr Ko aarda em andere aljn sou dan het hem overkouHm ung va alUxi grond rniat Do bi grafeni had plaata w alle aandt Q rang van den ovurleden verschuldigde eerbewijzMi Do t zaar en do tarinvan Bulgarye waren daarbij verle woordlgd Uitvoerverbod vao bomSbrf Met Bokerht4d kan worden qtpiAegodiaeld dat biniut korten tlj d van hrt yei l van uitvoer van Itoundera voor aoovwc betreft levctide un geoiachle hanaa ipitberiliMfti orden vorleeod Overwogiv wordt o da gfeofifMï iVan tu st llen voor deo ultvoor m VOfV HfD h sini Het 2o depÖtoQhip v ooderaeel K M do Koningin deed heden h t aan de Werf Oonrad te Haarlem In aanbouw zijnd twoede depötiMrfüp voor owteraeoftra dwi naaiii geven van toPT Drubb wn te Alkniaw in l572c i orMi wU en natuurkundige uitvinder van de op do Th wnitt bopfoefdo ondn rsweboot De alge n t vergadering van deo Alg ijoed van Ned Poat TeJegtaaf en Tel gfooop wKieel zal 31 Hei te ü trecèt orden gohoud CUnoeaen Op verzoek van den lerrltwialen boTelbebber in Zeeland zijn door de politie ie Middelburg vijf hineezen aangehouden en uit Zeelood verwijderd D oppwbevelhetjbev van lai on zeemaobt heelt bepaald dat i e uuuidohappeader iofanterLekon en m veldteuue 2 zaadxakken zuil i n edOToeTeo te draffm rold MO den steel van de schop of bijl we4ke aaa den koppel ia beveiligd 2ij die geen piMÜeragereedHOhap hehiteu zullen dexe aakken gerold dragen aanden koppel aqhtor de bajonet Avp Het legerbwrtuur heeft Iwpaald dat allentilitaireti die deeln iDen aan de soida euoenage gedurende de eerste vier dagen van tuut verlot boven hun noUttj ookde vergoedüng wcigens het niet gobruiL jaakiai van levenatnddelen zullen g aieteöi Aan deze bepaiing moet terugwer keado krM t wordien verleend tot 1 Do1914 Avp vk r utanscfaappea mcA sita voorwiol tu sehen hrt pedaal van 5et8 van den luitenant wat tot gevolg bad dat doae laatMe o er zi stuur wipte en ha de Wetering tereoht kwam torwiji do aanrijder eveneens te water geraakte Beiden waren ennenwel apoe op het Aroge wM a ds todit w id voortgoaec Aan het Zuidelijk Front üt UhiIsimU LOND N 18 pril De oatra finttel üaUy van de il kg e keaing van Zi e B groote opwinding eiland toen een Turkaohï slcbt kwam full speed vtL krachtig achtervolgd ft liepen der verbomkiwHa htiitmgewoon ruw en atonn slaagde dVi torpedovemieler er in tioh naar volto aee be wcndn en ver luoedeüjk naar aauMdhig van de heve ti uit KonaUuuinopri de waakaaambdid van de oorlogasdi wn dar Verboodancn Ie voraobalken Evenwel bleek het spoedig dat het Turkucho sohip niet Hitaöaip H n k i en na een zwakke poging m f transportaohip te torpedeerem begon de torpfl lov mieler tusHchm do kledne ilandun door te manoeuvreerea Tosn ziJ de hoofdatad van ïtos voorbij voer ug zii In dat bot nuttdooa wae op dwe wi voort te gaan ti voer het e Suidwaarta om en do kapitein liet aljn iiicMp op de KXMM tige kust hij bet dorp allauntl loopen 25 Turken oi 5 Dultmolte officieren waaronder één kapilela werden gevangen geoonwn en door dli iriek e auioriWtea geOntemoerd ATHINI 18 April Zoow 4 Sa de Dardanellen aJa in de Golf vui Snroa gaat d vloot dor verbondmen voort u et een grooto w irkaaamlH dd aan den dagt 1 De elehopon loopen nu dageHjka de K e6ngtti binnen teneinde de Turkaii Ie Metten du reads door het bonibardpiiient aangeric stdiadu te heratellan liet Weateüjk doei van de cogto wordt o k dagoll a door mijnrolmer beaooht Vanuit de Ciotf vMi 08 worden vaak TurkHi he veHcennIngippoateii waargenonwia maar deae worden geregeld door het vuar dor oorloganchepeo ultg irev Tearayrn ia allw rustig dooh de stad wordt dagelijkH door vlkignachlnca dor Vorbondpiien voTBOcht Bij bet Hnnskanaal ZURICH 18 April Part Da Neue ZUrlolwr Zeltung roeddt uit Kgyplo dat het SurakanaaJ thans over de gehei o Ivngte bevcatlgd dooh zwak ItewH Ih h4fi den ABtatisohen kant hootdcakelljk do r IndiöTB seint olMler uil Chkw dM bt op bot torpeitojacer m ifuitstoouieade de oorlogH Ile neder was gedurende den Mei N Kromhout ot ondtq wljcerea aan e Ilfvthuizeo alhier i ds openbueadMMl Op de voordracht voor onderwijzer aan de sclióol voor g I o Sa klasse no te Rotterdam komt o a voor de beer D A p JoDge alhier HaastrMilit Door Z D H den Bisschop van Haarlem is tot Deken en pastoor te Schapen N H benoemd de Z E W Heer J W van Heeswgk alhier Zyn Ew u 4 jaar hier au pastoor na eerst kapdaan te Heerenhoek n daarna leeraar aan het Seminarie Hageveld te zijn geweest Tot pastoor te Haastrecht is benoemd de Z E W Heer Waterreus thans pastoor te Nootdorp Haastr Conrant S OÏ3T I OSTEIK IJ Ensr Korfbal Swlft ADridtlvoomblnatie Vltease II H i B p het Uoud che ortterreis werd roor Ie QelgiiKhe v luohteUn een korfbal kiuoDHtratie gegieven door een SwiU AmLcitmploi fn het tweede twoalllal der ïlaagfiche grocowitton t eze ontmoeting had een bijzondier spannflud verloop xlj eindigdu in hot voOTdeel der Hagenaars nw t 5 4 Baron F W van Tuylf van Serooakorken woondo èeaa dononirtrMlo bij ni prak na afloop apeleodcn en pnhliek too Hij wekte f lot beoateoing van de korfbalsport 50 tal iongo Belgen moltkte zlcta a n om onder 0oBClUkte lenddnff he spoi Bolde ploegen word in dn lle uH ndkt Poatkantoor te Gouda Lijit van do aan dit kantoor ter poat bezorgde brieven en briefkaarten welke wegens onbekeniUloid van de Seadreaseerden gedurende de Ie helft er maand April niet liJn konten worden uitgereikt Namen der i ïlaaUen van geadresseerden beitemming Binnenland firtaven Ametongen W f v Ajiier fp rt BeüderweUen Me C An t Mam Bloemenmagaziis Broek Greta v d Trom Mogen Gelderblom W Hoogendoorn Cor Landtshaer Angoit ilf Sellerne Bertns Spoor Mej M VermeBlen Verelat Lonise Spaargaren B Haarlemmermeer Briefkaarten Rengelinch Mm Rott t am Katen Mej Joh Moaroapolle Linde K van de IJiendgke Nienwenhaiiion Me M Hilvonnm Theunisa J Amsterdam Vliet A v Raadhuisstraat y Buitenland Brieven Bronkhorat J H DnHaohlond Nota Aan de aJienders wordt oanbevolen hun naam en adres op de stukken te vermelden opdat dege bq onbestelbaarheid aan hen kuiinen teruggegeven worden De Directeur van het Posten Telegroafkantóor BINK Italic In oorloc PARIJS 19 April Telagrammennit Rome aan de bladen bereotii n dat Italië alle onderhandelingen metOoitenrijk en DnitKhloud heeft afgebroken Oe Kransöbe Vlieger OarrdV gevangen Ollicleel wordt è 4 deaer alt Betlijn geseind dat de Franacha lultenajitvlii er Oarros biJ Ingelmunster gevlogen genomen Is l Caiablanoa GENEVE 19 April Part Het Joomal de Geneve meldt nit Rabat dat de atad Casablanca op 6 April na een kort gevecht door de Marokkanen ia veroverd Het gebeurde met 4 K a 1 w IJk PARUS 19 April Ken Itlegran ujt Naucn betreffende bet Incident met de Katwijk meldt dat Dultaehland bereid bi onmiddellijk een achadelooastelllng te lielalen en zijn verontachuldiglngeii aan te bbdi n ovflreenfoiiwtlg do bepalingm van het internationaal recht Daltadlland verzekert dat geen gespannen voilwudlng met Nederland te vreezen ia Het moratorium ia Frankrijk PARIJ3 19 April Part Het moratorium is lot 25 Juli verlegd Peat In Monlka I INDKN 19 April De mtdladM aoloritelten hebben galoalka mat peat beiuiet verklaard Vele gerallin lUa r a oorgekomm Iftlé Trawlera opgebracht Men aeinl ona Uit IJnnldm Volgens fm bij een dor liotrokki n re lerijen te Umuiden ontvangen schrijven uit Hamburg worden de verleiln week naar r uxhavm opgebrachte atoomtrawlera Dahlia Balder Pletor Jan Ltatieth Betty Anna Jeaina en Zaanatnora IU aldaar vart ooden en mogen zij niet meer uitvaren De redenen ea Terdero bijzonderheden werden niet venaald doch medegedeeld werd dal de z ge noemde trawlers binnae enkele dagWTOor hel PrIJsgerecbt te Hamburg zulleil worden om onder Oonda aoMwdwn id Nlni foo Amiterdam Veloen Rotterdam id Egmond Zee Laatste Berichten Aan het Wettelijk Front PAIiIJS 19 April Olfliileel Hel oommuniqtiö van gietoravonl 11 uur luidt üe dag ging betrekkelljii rustig voorbi met artlllerlcNlueis waarbij de plaataelljk Infanterie deelnam Onie artillerie bracht oen Tlultscben aanval In het boeoh van St Maid In hel Aisnedal lot staan WIJ hebben een bajonetaanvat gedaan waarbij wij den vijand zware verliezen toebraohUm Verscheldlöne zwajike Dultache aanvallen in het beach van Parcy in Lotharingen werden gemakkelijk afgealagen In den Klxaa vielen de Duitaehers driemaal zonder resultaat opce looivrav i vf den kleinen Reicheackerkopf aan Bomanu op tiolfort GENiVI 19 April Part Zatwdar loorgen in de vroegte be t een Uuitsche vlieger eenige bonmien op Belfort geworjMn waardoor nlge periwnen werden gtHlood en lOBlorleele schade aangericht werd Awi het dMtcIVk Front r TBHSBUllO 19 April OfHoteel Ofschoon wlj reeda op Ji April d w z Ifi dagen na ons stoutmoedig offenMef de one geatelde opdraoht konden vervullen en wij on meester gemaakt luuMen van de voornaamste keten der Karpatbsn over hd front H oto Volosate over en lengte van 110 werüai droegen de vordpre gevechten een ondergeschikt karakter die eleefata dienden om ona verkregen succes t handhavw De Tijand heeft aan li 4 front In de Karpalhen van 19 Maart tol 12 April oomie verliezen geleden Niet minder dui 7 100 gsvanfnaen waaronder ongeveer 900 offioleren weid n door on krljgagevangen gemaakt Wij maakten bovendiea 30 kanonnen en 200 inHrallleuse bult Op 16 April oonoentreerden zich de gevechten in doriobUag van Kootook De vijand trachtte leOfgenstaande zijn groote verliezen In lm k op van den dag 16 vruchlelooze aanvallen op do hoogten welke wij oooMl k van Tol pot bezet hadden Onze Iroepen hebben zMi In im naobl ran den 17en April na een rerUtlcrd gevocht BMaler ganaakt van o o heuvel zaiAwallilljk van het dorp Pelen waar wij vele gevangenai maakten Drie tegenaanvallen vm den nmit op dazen henrel vardon algAitagen Op andere sectoien Tan bet front TialeB gw tUzonderhedm voor KOPKfflAÖFN 1 April Part Ciaar Vioolaa b naar het Iwol vertrokken MARKTBERICHTEN Veemaikt Rattardain n Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prezen waren voo ttlï kw BO 2e 43 en 8e 35 cent per half kilo Vette Kalveren redi aanvoer 1ste kw 38 2e 29 8e 8 Gent per haU kilo Vette varkens goede aanvoer 1ste kw 45 ae 41 V 3e 33 cent per haU kilo Schapen redel aangevoerd Handel in vet vee stug do h prijshondend Vette kalveren en achapen met redeiyke omzet prezen onveranderd Vette varkens traag en l ger da prijzen hebben wijziging om lager te gaan Ttlef aflich Weertterifii van het Koninkiyk Ueteriologiaeh Inititaat te DE BTLDT Hoogste boremeteratand 768 2 teHelder laagite stand 752 1 te ITej dnrvMMr VenriAttM tet den vataAideo éac lletMt cwoue Teranderlyke wttra licht tot half beiAlkt droog yntf mogelfk nachtvorat Zelfde tempMton overdag ir t f De opperbevelhebber van land en aeemaoht beeft liepaald dat bij het beeefeani van srport een aportooetuum koe gedragen wor tn nel dien veratande dat dit slechta geoorloofd 1 op hel sportterrein en onder geen voorwaarde doarIsilteo Mooidaaaalag Mm aelnt ono uit Amsterdam HcdenmbMag half drie beeft Wer een moordaanelag plaats gi iad Ken man loate op de Prinaengracht een drietal re TolTeraehot ap een befoard iaea die op de ovwic punUai vmi bot front had geeo wijziging In den toeiitaad pbuus I Miig4t mwnieTe aoUvitoU ritii de Duit HotMt voorponUak vaü ww ie dm In ét Mreek na Mwitn ol Catvuia Hot ÜMMaDr ksolw oomminkiué vmi 18 April IttMt r e algMiuMHKi toMtaod l8 aTertnd rd In de Karpatben UJ Knikgy poieny Zellm m TellApooa werdm RumUch aanvallun op bloHiMge wijzn alsralagun S w ii oUieieren n 1425 man werden gevangtm genomen Aan de ov4 rlg gedoettm van bat froBt baddea iriechta geaohut ffevM ten plaats Üp het Zuidttlijlw oorlogittoonenl vtri n onbéduidaKlR gevechten voor II t artll ierlevuur uit du Mrock vau Belgrado werd aJa altijd m t ttoeea beantwoord Hft Dultacbo oomoMinlqué van 18 April uwldt H t groote hoofdkwartier meldt dat d tocHtand op het OomIbII oorlogstoonoel ong wlieigd 1 g tikrv m Aan h t Zuidelijk Front In n on de D rdao lieo ÜU Comrtantloopot wordt d d 17ApMI gmieM k In den naotiddag van den 14ln be choot bet f agelMche Unl chlp Majeatis d landatolllngeu bij Oatjatepe in deo Baro lM cht Hr vunr werd oniihddelll biiMtwoord en do Majeatlu wa t na uunlg aehoten fodwongen te wi en Touii de Uajeatlc mlddaga van den lAon w er eenlge van de voorato atelllngMi aanvtel werd het aohlp door du TurkaclM torten Ondar vuur gwioaiea Drie aobottm tratfen h t achtp twuo aditer de ooniniftndobruff Mn tuaaohvn de MhoorHtoooen Hot Mhtp ging tfvug e w rd vervangtst door brt Unl tohip Bwiftaure dat de biMchloH g der batt rlim zonder uooe voortzi tte In de nachten an 13 op 14 on van 14 op 15 April traohlt n vljandell t turpedofrootm in de nardanellen te dringen maar werdi dadtd Ijk teruggajaa t en Ihiltnohe vllt g tnler wlorp bij Tuot doa op vijaiwMlJko koleiuwliepen twee ItooiOMB dte do troffen en onlpltrfton K j In den Kaukaaua Het KuMriadi ooimuunlqué vta 1 Aprtl luidt Hut groot tioofdkwartler van IhA teger In d i Kaukaauw uwkk dat iu durlotitlng van de kunt Op lÜ April bot gt wetT w kanonvuur werd voortgraet In de andere rlotittogen trad geen enkale wljalging In Ken Turkmbe l H padoboot vemMd De l ngel ba Adnolraliteit deelt d d 17 April mêdo dat hel IraaaportHotiip M nllou dat Uritactw tro4 p Hi vervoerd inde Aagetot aee dow em Turlun twpefMiOOt werd aantfevallen dte dMe to pado a alaohoot welke alle ml waren Tom aa d torpadoboot de vlu At aohWvOlgd door den Britachen kruiMn Jttlnerva n lorpadojaimr Ue torptdobootwerd t n ah tte naar de kuit gejaagd enop da kuat van Ctitoo venüeiigd ïk beuiamilng bondierd man werd govangwgmonwn en aui boond van het tranrportsohlp gebracht Dn torpedoboot xoiA Verdwe bijzMidurtieden xijn nog nietuiUvaegon l Krycsvcrrichttngea tor Zta Uriekach aobip getorpedeerd AanhetD arteiueutvan Marine la Zaterdag bericht ontvangen dat betOrUdcicbiKatoowflchlp 1IU PotUoa dat van iJinuld u waa vertrokken naar Uontevldea in d Noordaee te getorpedeerd D bcmanniiw Mterk 31 koppen en de Ned looda beah tteh kunnen redden op bet Uohtai p Noord Hbider en aiü Zondagoohhnd affabaaM worden door het vaartuig van bet loodtrweaan H 4 lorpedecstn van da KUUt Pootoa Men meldt ona uit Vllaalogeti ZondagiiikMag werden alhier door het loodalranaportva rtuig V4ia4ng n aan rbraoirf de kapitein en 29 man van bet GrlekMdK wtoomachlp KIlia Pontoa ledig varende van Amatf dam naar Uuenoa Alrea giatermlddag ooatrefnka vier utir getorpedeerd amuhir waarauhuwlng Mm aag den oiu erxee r naderea Ih e dook oudsr tot allAn de perlakoop sicbtbaar bleet Plotseling wen een aol t waargenoniwi ht bet ruim Het twwèa Hflhot trof het nohip midaoheepit Het HOhip werd letterlijk In tw n gwdiotra m lonk dlreet De kapltMn werd door oen stuk bout ematig aan het lioofd getroffen en werd in bet aiekcnhuls alhier opgfwmea Ta aaa uur bad do bemanning bol llobtaohlp oonl Hinder beéolkt Ken andere V D oorreapondent teVltoHlngen mektt De bemanning van bet etorpednenfe Irleksobe atoomachlp de KI Hm Pontofi kwaoi hier Ie half drie Zondagmiddag met het loodsvaartulg ViteHingen aan Zy beataat uH 2S man De ki taln waa door era aoberf twaar aan bel booM VOTWand en noeat dm ook onmldMIIJk naar bet atekeahuia wordra v rvoerd De b nannlnff t4i nleta kunnen rodden eo beeft ternauwernood tl d giBhad In da büoten te apringen Knk4 t n hadAm nauwetijka kleweo aan Het geheurdo bad planta Zatndagmlddag te vier uur Door de eerate torpedo welke het acMp trof viel het vawtulg over alj Door twe volgwde torp èa a werd het Hchlp doorgobrokm Van den ondi rt Htr waa Hlei Ua de perlaooop te alen In twee aioepen In de bmnaniilnff i ar de NoOTd Hinder Jï roeid J iUm pr kf n irieksch alleen do kok prak wn weimg Holluidsch mik Het morttoriam in Bnmenid 9 KEULEN 16 ApniïrfPart De flKdloische züeitang meldt oil Boeka reat dat het Roemeenach moratoriam weder voor 4 mundan verleogd is Dnitsclw pakketten Toor Amerika Uit Berlijn wordt d d 16 April ge Volgen de Oorrière della Serra besloot de Italiaansche minister van Pelterijen verHcheidone duissenden paketten uit Duitschland en Ooatenrijk welke aan Zwitaeraobe en Oostenr jjkache grensstations opgestapeld liggen en bestemd zijn Toor Amerika terug te zenden SjI De Engelsche en Franscbe Regeenngen hebben namelijk de Italiaansche medegedeeld dat ztj beslag znllen leggen op elk stuk dat uit Duitschland naar Amerika zal worden verzonden Aan de Oostenryiuche ltAlitafiSGhe I i n Reutor telegraai uit Parijs d d 18 April meldt Uit Milaan wordt aan de Kif aro graield dat oen ematlge bolHlng hettft plaat gehad tuwwhen Ooetcnrijkera n Italianen aan de gronit van belde landen Hondttril pi r oneu werden gvdood h Ooilcnrijkiir waroii de aanvallerw miDEBnOVAKDENGEIIimEBAAD te GOUDA Dinsdag 13 April 7 u n m Vervolg De VoorEitter Uag ik den beer van der Want die zeker ervan overtuigd is dat het allerminst in mijne bedoeling ligt om hem ietst onaangenaams te zeggen er op wgzen dat in art 11 der ontwerp concessievoorwaarden inde 5 alinea staat Wordt biykens de aanwijzing van een door den concessionaris zonder kosten voor en in overleg met den verbrniker te plaatsen watermeter enz Hieruit blijkt dus dat de meter kosteloos al worden geplaatst Ei is geen sprake van een meerdere uitgaaf van IB f 2 of van welk bedragqok voor den verbruiker De heer van der Want In de tegenwoordige concessievoorwaarden staat niets over meterhnar maar ik betaal toch meterhnur en anderen ook De Voorzitter W j knnnen bet niet Verhelpen dat o vrywillw een overeenkomst hebt geteekend dfe daarin voorziet De heer Knuttel Ik kan den heer van der Want verzekeren dat ik in de verste verte niet de bedoeling heb gehad om hem onvriendelijk te woord te staan Ik ben er van overtnigd dat hg dit wanneer ik het hier verklaar van mh zal willen aannemen Wat betreft do qaaestie van meterhuur wanneer de heer van der Want die huur betaalt dan berust dat waarsohüniyk op een ei nmachtige handeling vandewaterleidingmaatschappy of misschien ook op een overeenkomst welke indertijd getroffen is tusschen de maatschappij en B en W waarvan ik my op het oogenblik echter niets herinner In elk geval niij is niets er van bekend en ik behoef er niet verder op te antwoorden De heer UuHlwijk M deV Ik ben den heer Knuttel zeer dankbaar voor zgn antwoord Als deskundigen itmaken dat het voorbeeld van Rotterdam voor ons voldoende is dan wil ik mij daarbij nederleggen Het heeft echter wel wat weg van wat wij Hollanders dikwyis doen van ver weg halen wat wg diohtbg goed kunnen krygen Men zou zeggen waarom heeft de commiuie niet een rapport uitgebracht in zake waterleidingen in de onmiddellijke nfibijheid van de plaats waar wg de prise d eau zullen vestigen In de onmiddellijke nabijheid hebben wy Krimpen en Schoonhoven De aan f ewezen weg zon zön om uit te maken oe het water daar is Daarvan hebben wg niets in het rapport aangetroffen Dat is toch Lekwater in den volsten zin van bet woord zooals wg het voorstellen Haar zooals gezegd wanneer deskundigen uitmaken dat het voorbeeld van Rotterdam voldoende is dan is het my ook goed Dan wgst de heer Knuttel er op dat de door dan heer Braat verrichte boringen zoo slecht zgn uitgevallen maar de heer Braat spreekt in zgn sohrgvingen van boringen in den omtrek van Ooada Er staat niet by dat het bronnen zgn in den zin van de Vronnen van Schoonhoven Dit ia i niat een belangrnke factor Kan de leer jKnnttel mededeelen dat de heer Braat bedoeld heeft bronnen als die te Schoonhoven dan ben ik tevreden I De Voorzitter Mag ik den heer Uuglwgk doen opmerken dat in het rapport van den Dii ctear van bet Hyksboiaan voor Drinkwatervoorziening blad 51 voorkomt de volgende uitlating van den adviseur 4er Amsterdamsche Watwleiding den heer N van der Sleen te Haarlem omtrent het fjekwater Op grond van bovenstaande beschonvingen kom ik dus tot da conclnsie dat net water van de Mvier de Lek voor de watervoorziening eener groote stad als Amsterdam zeer goed geschikt is Daaraan voegt de Directeur van het Rgksbnreau voor Drinkwatervoorziening het volgende toe Ongetwijfeld een gunstig getuigenis dat men naar het mg voorkomt zonder gevaar voor groote telenrstellingen vrijwel ongewijzigd ook op het riviervak tusschen Schoonhoven en Krimpen zon mogen toapasfen EÜt gaat zelfs zoover dat zooals van vrgwel publieke bekendheid is plannen in zeer ver gevorderden staat van voorbereidiég fijn voor een groote Rgkswaterleiding uist uit de rivier de Lek Dos ik geloof dat de vraag dat het Lekwater niet goed zou zgn werkelgk niet behoeft te worden gekoesterd De heer Broekhuizen M de V Het cardinale punt waarom het hier gaat is wel dat wg goed drinkwater krijgen Met de andere sprekers betreur ik het dat de waterleiding niet een gemeentelijk bedrijf is dan hadden wg er niet veel over Ie praten Art 10 betreffende de hoedanigheid van het drinkwater bevredigt mg niet geheel Ik begrijp niet goed waarom dit artikel door de commissie gewgzigd is en zg niet de redactie van B en W heeft overgenomen Het eenige motief dat de heer Knuttel aangevoerd heeft was dit indertgd is in de concessie voorwaarden de methodeKubel genoemd en die is nu geheel verouderd laten wij nu niet in dezelfde fout vervallen door weder een bepaalde zaak te noemen Ik doe opmerken dat er toch een groot verschil is Het heeft mg bevreemd dat de heer Knuttel met dit argument gekomenis aangezien toch de inspecteur van de Volksgezondheid en de Oezondheidscommiseie beiden wensohen datals norm worden genomen de eischen van den Codex alimentariuB Ook ia waterleidingnaatschappg maakt daartegen geen bezwaar Én nu komt eenmetdeskundige verklaren het beter tevinden wanneer dat niet opgenomen wor ati Vél moedeiyk berust dat op een verkeerd idee van wat de Codex alimentarius eigenlgk is Wat is da Codex alimentarins Het deel van den Codex almeotarius dat over het water haildelt is ongeveer 6 jaren geleden uitgegeven op initiatief van het Congres voor Openbare Gtezondheidsregeling met steun van de regeering Dus het is vrgwel officieel Nu kan het bezwaar van verouderen rdat gold voor de methode Kubel hier niet gelden Verleden jaar dus 5 jaar na de eerste uitgaaf van den Codex dimentaris is verschenen eep tweede uitgaaf niet ongewijzigd maar aangevuld met de noodige verbeteringen en das op de hooirte van den tgd gebracht Het is derhalve iets wat geheel up to date is Het is het voornaamste wat op dit gebied gepubliceerd wordt Men kan niets beters krggen Dat is dan ook de reden waarom de deskundigen den Codex alimentaris hier genoemd willen hebben den die methode dan de geli nieuwste gelgk ik wel denk M de ouderd zgn men krggt om ook de te passen Maar bezwaar is vrj Maar gesteld eens wat al zeer onwaarschijnlgk is dat het by dien 2den druk zou biyven zoadat er geen verbeterde editie komt dan zou het nog niet zoo erg zgn want binnen betrekkeiyk korten tyd is toch weder de concessie afgeloopen en dan znllen wel de daarin genoemde methode niet zoo verouderd we n Wil men dit bezwaar ontgaan dan zou men het nog nader kannen fon nleeren en zeggen dat indien volgas gevoegde valuie hebt gezegd dat bet eigenlgk niet veel geeft of men het er al dan niet in zet aangezien de gemeente toch zeer veel in de Maatschappg zal krggen Dat is in zekeren jaist maar als men het toch formuleert dan moet het op de veiligste manier geschieden en dat doet men door den Codex alimentarins als norm te nemen D heer Knuttel Ik kan den heer Muijlwgk niet de verzekering geven dat de heer Braat de bronnen hoeft aanbeboord vlak bg de rivier Dat weet ik niet maar ik mag veronderstellen dat het wel geschied is Het is een bekend feit dat de bronnen van verschillende waterleidiDgea zoo dicht mogalgk bg de rivier zgn ge slagen en ik veronderstel dat de heer Braat ook wel vUk bg de rivier boringen zal verricht hebben te meer daar natnnrlgk een bron haar toevoer moet hebben van den naast bg zynden stroom in dit geval van den IJssel Een bron die toevoer beeft uit een stroom droogt niet zoo spoedig nit als een bron midden in het land Wat betreft de opmerkingen van den heer Broekhuizen het eenig verschil feitelgk tusSchen bet voorstel van de commissie en dat van B en W betreft de qnaestie van den Codex alimentarins Het was de commissie zeer goed bekend dat de Codex alimentarins herzien wordt wanneer bigkt dat hij V€t oadert dat hg ook vaak zal wm den herzien maar de commissie he jfHiaar voorstel gedaan in overleg i et deskundigen Nu geloof ik dat wg tenslotte beter af zgn met als norm te nemen de eischen van bevoegde hygiënisten Wanneer per slot van rekening de Codex alimentarins herzien wordt dan is het best mogelgk dat de waterleiding reeds verder is dat wy beter gezuiverd water hebben dan de Codex op een gegeven Oogenblik aanwgst Jntusschen ik vind de zaak van betrekkeiyk weinig beteekenis en wanneer de heer Broekhuizen die op dit gebied waarschgnlgk zgne sporen zal verdiend hebben lieter vindt hier den Codex alimentarins te noemen dan zal de Commissie waarschgnlgk geen bezwaar hebben daaraan gevolg te geven De heer Broekhuizen Wanneerhiereengemeentelijke waterleiding was dan zou ik het totaal overbodig achten De commissie noemt in haar rapport de gemeente Rotterdam die bg haar waterwerk een speciaal voor het wateronderzoek ingericht laboratorium heeft Daar behoeft men niet op de kosten te zien daar kan men dagelyks onderzoekingen doen Maar wg zgn in een kleine stad Dat maakt een zeer groot verschil En bovendien hebben wg met een maatschappg te doen al zal de gemeente waarschynlgk daarin veel invloed krggen Wat verstaat men onder bevoegde hygiënisten AU de tegenpartg iets anders beweren wil dan is per slot van rekening iedere hygiënist bevoegd De Codex alimentarins is een officieel stuk bggewerkt tot de laatste jaren Daar hebben wg veel meer vasten grond onder de voeten Bovendien de maatschappg zal als zg werkelgk met den tgd medegaat er geen bezwaar tegen hebben juist omdat het goede methoden zyn De heer Knuttel M de V Ik heb mg er van vergewist dat ook mgne medeleden van de oommissie geen bezwaar hebben tegen het denkbeeld van den heer Broekhuizen De commissie wgzigt mitsdien art 9 in dien zin dat de eerste zin van de 2de alinea aldus gelezen wordt De concessionaris zorgt dat het geleverde drinkwater steeds in voor de gebruikers voldoende hoeveelheid aanwezig en van eene hoedanigheid zg overeenkomstig de eischen in den Codex alimentarins aau goed drinkwater gesteld De heer Vingerling M deV Allen znllen het er wel over eens zgn dat als de concessio verlengd wordt wy zeker moeten zgn dat het water van de Le water is hetwelk voldoet aan de eischen die aan goed drinkwater gesteld mogen worden Nu neeft de heer Muglwjjk er op iwezen dat langs de Lek reeds eenige aterleidingen zyn en dat in het rapport gemist worden resultaten van onderzoekingen van dat water In antwoord daarop hebt u verwezen naar het rapport van den Directeur van het Rgksbnreau voor Drinkwatervoorziening Nu mogen wy niet uit het oog verliezen dat op hetgeen n uit dat rapport heeft voorgelezen dit volgt Doch men verlieze daarby niet nit het oog dat het onderzoek werd in Sesteld tasschen 1 Maart 1898 en 31 aart 1899 Dat is dus 15 jaar geleden En verder Naar ik meen is het hierboven vermelde rievieronderzoek althans in een daarmede eenigszins vergeiykbaren omvang nog door geen ander gevolgd Ik wil dus vragen kan het ook bezwaar opleveren dat wg nu een drinkwaterleiding aan de Lek gaan maken op grond va een rapport van wateronderzoek van ruim 15 jaren geleden Ik zon zeggen als wg er toe overgaan voor een zoo groot werk poncessie te verleenen don dienen wg toch een rapport te hebben van eennigszins jongeren datum De heer Knuttel U de T Ik wgs er op dat de heer van Oldenborgh werder in zgn rapport te kennen geeft dat dit toch geen bezwaar mag zyn aangezien hg memt dot In du loop van da jaren het water van de gi oote rivieren zeer weinig verandering heeft ondergaan dat op Rnn Lek betrekkeiyk weinig industrieel afvalwater wordt gebracht en dat gerekend mag wordeil op het bekende zelf reiDigende vermogen der stroomende wateren zoodot men mag aannemen dat het wat r hoegenaamd geen verandering heeft ondergaan sedert dien tgd De heer Vingerling De heer van Oldenborgh zegt daor joiat dat hö zich daarover liever niet uitlaat Ik lees dit alle zgn vragen die voor zoover mg bekend nog niet op voldoend uitgebreide schaal onder de oogen zgn gezien om daarover een voor het heden nog geldend oordeel uit te spreken I Op grond daarvan meen ik te moeTen vragen of het niet noodsakelik is dat wij krggen een rapport inzake het Lekwater van jongeren datna De heer Knuttel Ik vestig w dn aanAoht op dat het Rgk dat is eigeiiyk de Directeur van hat ftos bureau voor Drinkwatervoorziening zelf bezig is te ontwerpen een centrale drinkwaterleiding voor gedeelten van ZnidHolland Noord HolUnd en Utrecht jnist uit de rivier de Lek Wanneer die Directeur het Lekwater minder goed achtte dan zoo hytdch niet met zoo iets komen Als men het rapport in zgn geheel leest dan meen ik dat men alle waarborgen daarin aantreft dat het Lekwater voldoet Of het na verloop van 25 jaren nog zal voldoen is natnurlyk een open vraag daarop kannen wg nu niet antwoorden Alleen mogen wy verwachten dat het water voldoende zuiver zal blgven door het zelfreinigend vermogen dat aan stroomend water eigen is In het rapport staat ook nog dat in de laatste jaren de verschiTknde methoden van zuivering zoo zgn toegenomen dat men b v met zandfiltera zeer vele verontreinigingen die een rivier altyd heeft kan wegnemen De algemeene beraadslaging wordt gesloten De Voorzitter Ik breng thans in behandeling het voorstel van de commissie De Raad noodigt Burgemeester en Wethouders uit om I met de doudsche WaterleidingMaatschappij in overleg te treden ten einde tot de zekerheid te komen dat door haar van de gemeente met intrekking van de thans nog loopende aan haar by Raadsbesluit van ï shart 1881 verleende concessie de volgende concessie wordt aanvaard Artikel 1 De concessie strekt om het uitsluitend recht te verleenen tot het leggen van buizen door de gemeente tot aanvoer en levering van water uit de rivier de Lek van geen mindere hoedanigheid dan by artikel 9 wordt vereischt De gemeente zal zoolang blijkt dat de hoedanigheid van het water aan het in het eerste lid bedoelde vereischte voldoet op geen andere wyze gezuiverd drinkwater verkrygbaar stellen dan door de waterleiding van den concessionaris Art 1 komt in stemming en wordt aangenomen met algemeene stemmen op 2 na die van de hoeren van der Want en van der Ree Wor l rsrrolgd Verdactil van splonnage Men meldt ofks uit Vlisaii gen Vry deg ia een vroemdeling verdacht van ttpionnage in de nSilDtpieid ww de Sloe dam gearriwteerd en naar VliMingBa goIjracht In zijn bezit moete v ra hill idb bedkraingen xijn gevMièett Zatardagniorgou ïb op de Boulevwd te Vliwing n i mand gearreatewrd b ig B t hft maktn van teekwiingeo Toen h doM lUihtalreQ zou worden gearreBteerd Mg hij kaoa veriMdilllende papieren vanaf de hooge boulcfvardrouur in de Schelde gooien Verblijf ontaegd Men meldt ona uit Gflodrlngen Aaaden landl ouw r Öchmitte Wickermann ia hrt verbiijf in het in staat van beleg verklaarde gebied onUegd Bij hem wen verteden week twee paM ddi gestolfa Sraokkefarlj Door de vereenlgbigi van Vooruitattfr vende landbouwers te G fa ing i BoerenleeDbairit te MeiAkeleo zijn in navolging vtm den Bocn enbond to Uecfaolen premiea uitgeloofd voor het doen v roordeelen van amokkelaars van panrdo or graan Teven is door de aideeling n fa ingen dw GeWwrsch OvenjBeiBobo Ma tsclMf ij vao Ludbonw een toeslag van f 10 voor elk dSe een prenrfe van een dier vereenlginge ontvM gt voor brt doen veroM erien van een paardeo i okk 4a r en van f 5 voor de veroordeeling van een graAMinokkelaar V suuid hel laatalu etmaal 15 coatiatetia s lager terwijl beden Vnjdng uU Keulen uob 3ti ceulluietier vid w gemeld Men verwacbt de gierpont weder spoedig Aenet zal LuDuen doim Diefatallen van poststukken Naar de Nieuwe üaageche Ct verneemt iri e n der beambten van het poatkantoor lu Den Haag Donderdagavtmd op heeter ad betrapt op diefstal van poetatnkkan r gen bedoelden beambte betitoadea reedu btu uuuen tgd zware vvrmoedMiB van onevTlijko bai ii ingen te meer omdat faij iwt onaoliede leefde OpzHtelijk iH in éto der bijbussen eenlirtd gepost waarip onder getuigen eenluumbiljet vou 1 lU waö gelwrgen ter vlJl op de enveloppe stond aanteoko u i üij het gereedmaken voor verdere expeditie werd deose brief opgevraagd doch liij bleek vunmat te zi De naar Cuxhaven opgebrachte trawlers Men seint ons nit IJMÜIDEN Varder vernamen wg nog dat de visch die de trawlers geladen hadden aldaar verkocht is waardoor deze schepen eene mooie besomming maakten ten bate van hunne reoderyen Ze r aannemelgk is het dat tevens deze schepen zich te Cuxhaven van kolen voorzien en dan visschende weer te Umuiden komen markten Illt eniWrIiWKteP VIlBslngen Uen meldt ons utt VliMiugen Vrijd werd te Vlissingon weder twco gelnlerueerde Belgische mlWairen aangebracht om m het biJSonder m het InterneermgedepM voor geirtraKen te VlisBingen to worden geplaatst 408e ÖTAATS LOTERIJ 8 KI Trekking T Maandag 19 Apnl Prija vao f 25000 1500 üDiiiiddellijk werd het personeel gelast het lokaiU niet te verlaten de besteller die bedoelde wgk gereden had en t eu wK n de vermoêd oa van di stal bestonden poogde zich onder een of ander oorw Hid el te verwijderen doch hem werd op duideli e wijze te verstaan g gevcffi dat zulks overbodig was De recherche die reedis aanwezig wa f ng ii l dadelijk bij bedoeldi n besteller tot fouilteenng ovis o vond spowMg het biljet van f 10 Dl dader wilde ceret nog ontkennen Uat liet geld van di stal alkonislig was maar do nuiumerBi van het verzonden biljet waren genoteerd en kwanten ge4teel ovoretn met de nummers van bet biljet kbt op den besteller gevonden werd 1 M verdachte vlei daarop door de mand De enveloppe had hij verscheurd Men meldt aan de N R üt dat het tw de slachtoffer vui den moord te Hooi eiid ai do hoer J Th Vermeulen hedenmorgen m het gaathuis overleden 10 Do li er Johan Sohnijer de oud opera langer dlio eergisteren nog zong voor jkiKe luilitaircn in Zeeuw8 Vla Dderen ligt thajiB in zijn woonplaats Hoerenveen ernstig ziek tMigfVolge van bloedverglil King Stadsnieuws 2186 264 eOÜDA 19 April 1915 Do lenieentelijke Viscb ankoop In verband met de moei lijk heden welke de steeidcolenvoorziening oplevert voor do trawlviaacUerij te IJniuiden welke daarLl or nut kan worden uitgeoefend kan naar onA van bevoogtle zijde wordt oieJegi leeld than oog geen uitvoering worden gegeven aan de plannen tot aankoop van eeeviaoh van gemeentewege Dro loenschap en verzet riiiteren werd wegens dronkenaohap een man gearresteerd Bij zijn overbrenging naar bel politiebureau aan de Markt verzette bij zich als gevolg waarvan hij ook en procee vorbaal wegene verzet togen de politie kreeg Kijwiel ontvreemd Hedenmorgen is dtoor den werkman Z wonendt GoUKeatraftt alhier bij de politie aaugifie gwlttan dat bot hein t behoiorend ri wk I hetwi k op de stoep van liet café Rademakftr in de Wilhebninaslraat wae neergezi t ontvreemd is I en onderzoek wordt ingesteld Vechtpartij Ciisterflnntldjdag hall vier heeft de telUrecht in gairnizoen zijnde landweersoldaat van W die hier ter stede mindergunatig bekend staat lul een vechtpartijnn t den burger B deaen met een roos inbet voorhoofd gestoken hoven het linkeroog waardoor een hevig bloedende wondeontotow welke eehter bleek niet ernstigte zijn De dader werd door de polllie ge rreateerd on na opgemaakt proces verbaal in handen gesteld van de militaire autoriteil hier ter stede De gewond word in de IVIjkverpleglQg verlionden Wegens militairen dienst van den i3en commies ter secretari J Lagendijk is sedert 1 April j l tijdelijk als zoodanig werkzaam de heer G Vink te Lopik 11000 132 18M n w f400 17880 2066S 1200 12 15882 n00 1429 3312 4864 6186 16442 Prijzen van f 45 02 135 208 315 321 SS 4ö6 478 JO 724 734 801 800 ÖS 833 870 922 aOB lOOT 1015 lUt 1090 11221160 1274 1308 1404 1414 1480 1671 J681 1693 te Groningen is beer H A Nle Btede Aan de unlVOTSiteit bevordwd tot art meijer gelwren bier lnue 16fiO 1088 1780 1747 1793 18Ut 1830 1908 1961 2041 2088 216S 2 89 2217 2252 2258 2270 2274 2328 2341 M31 2440 2492 2626 2683 2009 2634 3660 2684 2687 2716 2726 2733 2752 2766 2808 2822 2909 2974 JÜ14 3046 S280 3296 3859 3535 3642 3679 1602 3623 3646 3744 3757 8814 3868 3904 1977 4035 4052 4098 410a 4112 41314221 4238 4293 4302 4315 4373 4114 4418 4426 4446 44 4687 4669 4580 4649 4688 4781 1858 4941 5015 6089 6082 5Ü79 5102 5176 0194 5201 6202 6281 5295 5417 5430 5462 5482 6628 6583 5704 6779 5920 5998 5999 6021 6104 6132 6133 6137 6153 6186 6196 6217 6234 6243 6248 6251 63W 6310 0332 Ii498 0681 6607 6782 6798 6932 6940 6948 0966 6878 7039 7045 7076 7089 7093 7108 7152 7175 7226 7269 7444 7445 7500 7570 7588 7670 7760 7909 7990 8024 8047 8051 8832 8367 8398 8408 8423 8446 8458 8488 8521 8631 8538 8664 8658 8661 86 i2 8674 8710 8762 8766 8773 8988 8998 9003 9005 0102 9162 9199 9244 9246 9278 9290 9897 9411 9466 9SaSI 9616 9677 Wta 9776 9803 9826 9834 9677 98 9 9932 10033 10047 10061 10197 10232 10236 10286 10299 10339 10356 10388 10467 10682 106241066210670 10619 10096 10708 10796 10838 10869 10891 10897 p l 10992 11002 11028 1106311066 11088 illl7 1U88 11146 1U70 11178 11202 11248 11266 11278 11838 11882 11416 11485 11493 11619 11621 11642 115481159011601 11665 H700 11713 11763 1183311918 11919 11931 18008 12013 1 015 12073 12094 12123 12201 12260 12267 12326 12329 12383 12894 12396 l 41b 12453 12459 12S08 12603 12682 12712 12926 12975 12996 1314S 18S24 13262 13271 1 1282 13331 13S45 1335413366 18430 13439 13442 13654 13715 1373818754 13866 1 1899 13970 14089 14144 1429614386 14481 14527 14563 14704 14713 14718 14766 14768 14788 14850 14896 14998 160091501815088 ter Te Ulreolil slaafde roer h I oetaraal exam geneoekundie tweede seéeelte de boer H Berkelboeh vso itr a niritel alhier Boakoop Door kinkkWlng van een tor Boakoopselie kwoeker dto eraoblliaeenl 1 vferAft door versehlHeode firma s planten afstaan om een lain aan te loggen l ij de kaWiae van de logerplaaU Ie Zeist Door den eMMnaadant aldaar wevd dit blijkens een belerfd schrijven met danklietuiging op hoogen priJB gesteld Mejuffrouw Jeanne Visser van hier alaagd te Zutphen voor het examen ac e r O Fenige militairen onder bevel van en officier maakten decer dagm een mlUlalre flelsloohl e paaBBMrrJui deao ganmile Op m B i nlCM i i ni weg iwaaklacien 15085 15114 15140 15169 15175 15210 16228 15233 15289 15808 16433 15461 1662115559 16640 15666 16681 16710 16769 1677515818 1 W46 1 5893 15925 16026 1617016183 16213 16333 16936 16238 169 S 1628916297 16311 16313 16 152 16398 16401 1643916648 16715 MSit 16966 16978 17008 1702S 17121 17176 Uioo waoe i7808 17326 173901740117499 lïöTrilSM 17677 17662 17675 17760 17795 17809 17819 17825 17836 17840 1794417960 17961 17981 17990 18016 18062 18063 18080 18179 18238 18285 18310 18391 18411 18632 18620 18681 18788 18936 189401904919111 191 1 2 19189 I924 193 37 193021839219413 19425 19420 igia 19583 19682 19695 19719 ISTTO 19712 19749 19821 19842 19851 19871 19963 19974 20060 20087 20152 2028820363 20388 20392 2 H25 20426 20438 00437 2 M40 20471 20490 20494 20520 20629 20656 2074 20897 20025 20981 Semengde Berichten Hen meldt oas alt Hel De Waal la veer vrij snel vallende Te TM to ée