Goudsche Courant, maandag 19 april 1915

f2 66 f 1 66 f 0 90 f 0 B0 3 10 1 80 1 0 56 a ao 1 26 0 75 0 45 2 30 1 38 0 80 0 46 3 60 1 85 1 0 55 3 60 1 85 Internationaal congres van vrouwen in Nederland Ue ium LcopoM AkAriao Mbrijft iu Itet Ma ndblad vao A V r aiging voorVrouwenklesreobt Terwfjl lM9t oorlotagimeié wwkH m de naburige lauikni en d kuKxifieQ ruatelow l druuikw taaa wordt iü ons land een grooucti wtirk vowbvreid i eo werk du Ui dk obaoa van ratuajtoed ogao achijulijk oielLg docb dat ia werkelijkheid van wljddragende kracht xal sl a Vm HH Mea April stal ia Uaa eea Inteniationaaj Concraa van Vroowea wordun hijewngeroepuii UU in em Mt van bt4 ek ai en trekt di Nadtn bodhoÉit rouwen dio doartoo b t taiUali f uatiM lot iMWge eer In Juoi 1913 heeft Óe Wereldbowl voor Vrouwenkiesrecht s ijn laiUate ooogrea te KudaiKMit gehoudtoD iJaar werd iimloUm zich inJunt 1915 te Berlijn ie vwetmitm I och de oorlog brak uit eo met h ii ontvlamde de haat die de volkeren voor ia4 van jaren van elkaar te verwijdereo dreigt Aan coogrewMm en vredelieveoiti blJtN nkofn tcu werd ulat lueer gedachten de WUeren leleureteilinjE die de totellactuuelm in alle landen ondervondm wat owzaak dat de wederxifditobe g euattHljke nytupiMileéu zoo niet ganNch ophielden te twMlaan dan toch lier aanuiorkclijk v rk4M ldini Alleen enkelM ruimdenkende lnt tll ctu HoB waarondier oen groep moedifpe vrou w i wier v trouwfni in di verwextfnIljkbig va haar levnotHduaal door do grove werkelijkheid niet wm te niet gegaan voe4dett dat ij ntetUnenMaandt het jfroote Jaimuer dat de wereld teistert fvoor inoeaten waken dat de internationnale tmiden tuamhen de volkeren niet getieeJ werden vorbrokw Zij ineenden dat de gomoederen waarin alechts roimto waa voor mart en veelal voor wrok welllohl nog ontvankelUk waren voor woor dan van vrede en eendraolit Kn h Natlkmaal Coinit4 voor Internationak belangttn dat deel ulttnaakt van de VerawUgioil voor Vrouwenkieereeht waagdn een eerate poging Het Melde voor hM oopgres dat W BerÜin nlrt Itofl wor den gohoudnn nochtaiif In onn netitrale vrtdurtMid bijeen ie roepm Do iwÉiiug iatioitw dnu t ij deu W Ttildtwud Ijlt iuigf lot€ii wwdeu 0epol t uiaar tui riTtuiuuu WO aanhankelijk weinig hoopvol Muu voelde mderdaod voor het ilttikta eid doch meeude zich olliueel van I ik ëtm ukoiuwt Ui uioeteu onthouden ll l viHitm dut rmdawner de vooraauütaaade vrouwtn in dt vertiohUteiidi landmi oorlog erinid ni ioowül aU iiéuirajen lodtr afzoiwitriijk Uj ritadpU g4U iJeu l Jea uu Vieu l t bru ri j t tiad aaa uer te hjjeeu kcHiutt piaatii i tu aautoé kdtgolitchu l utt w ftü en llelgiwjéw vrouweu waren legenHüurdug t n rfteiiig waren de dveloet uhUmtd tO o reedw iftinjker gew wt Indkn du intornationale terbiodingua atladcT gebrekkig waren Vt le rouwen die ztkor U etiwoordig zouden zijn weewt o t MUffen deu oproep Ui laat ailderw wareu reed imderweg worden oovurwachla opgelioudiii door paepoort iuoeUijkhodcAi en kouden nog Juiet aan de prettklente mevrouw dr Atetta Jacobtf per teiegraiu liaru adJiao u uiet hut plui Ij uigea zoodat ten alolte de devlnaote voldoende bleek uiu uiet goed gov een driu daage tou j t M voor te erc4dGa Tot de belangrijkMtf punten ihe op lift voorloopige prograimna Htaan veruM ld elio en in de erirte plaate dv heHprekuii tm bolriifftnd het aantk iogui bij dt K t ringen der oorlogvot n nde landen op ttH op jiiibaar uiekeo hf voorwaardw waarüodw zij lioreid zijn vrede to aluileti het protiMt tegen do annexatie van tiroudmvUUH zond r tot HtMuniing van do iiianiH u u vrouwt u die hft grondgehted bewonen I bet bijleggen vaa toekomstige jtolUieko geHchillm door n achehlegi rccltt otvtTzoeningmaad Bovendlc dringt lu t Ofigrm er op aan dat naar de a e V rcHhneconferoutie der mogendhedirn ook vrouwen zullen wordit n afgiwaardigd ril alto oorden d r w r Hd zullen vrou weuiveroenigingen n vrouwen vak Ijonden zich door afgevaardigden tattm vMtcg ii woortHgen de huitengpwoMi groote toe ging gHuigt van d geeetdrifl waariiK ile het plan der Nederlandse vroii wm In Het buliKmlond U ontvangen mdankti het roekeloos Iwweren van M ipiiwpjH gwisu u d4o Hpottend menkm op hetgi zij noemen di vredefam Ia r i er du oen groep van vroii w ii opgestaan die loonen zat den aeéelijkeu nioed t ijezillim om openlig het g mUi vredeunroord te Mpreken Tranddkn ian het oorlogsrumoer dat davert over gan cb 1 uropa zullen er vrouwen wier iimumm elkaar uiet ruw geweld beve um ich ViTeenieen om Ie spreken over lif lukMeten die uioetea aangewend otu d goede vemundhoutttng An volkeren onderling te her8l Ilen En de l jigvltiUif I ransc ie en Belgiache vrouwen zoowel alM de UuittKhe n Ooetennjkeche zullen elkaar de hand r k n in vnendrtcliap Oindat zij weten dat zij niet mede iIb v rantwoord lijkhcid dragen van bet noodlottig g theur ii dat over Kuropa ia iiuTgekomen MOdat ziJ teven voelen dat de MOniinwurkeode invloed van Iwar allen ill der nMKditigate factoren la om dtti oorlog voortaan te verhoeden Daarom zal dt Mem dier int tectueelR vrouwen in de komende dagen weerklinken tot m d v rttte liodkren van het strijiksid I uropa I ll wellicht doordring tot m de raode Altm dtY zwijgvnde diplomaten Het a ft IntemotKmaal Congres van vrouwm is don ook et a historische ge bcurteniB walker onmiddBllIjke ultwerktag wellKwaar niet he liB end blijken zal doch waarvan ds mtHtiel invloed zich in de to kDiiiKt onloochenbaar zal doen gelden Voor bw nemen van lidinaatBchap wen ilc ium zich tot Het Intemaüonaal Con grcrf va t Vrouwen Secretariaat Dam rok 2 Sü Ansterdiam Telefoon 10600 gobeurtenissen vau den laalates UJd de gelukkig klone oortogsgezlJido partij in oa land aaaltMdin zouden kunnen gerven tot propaganda vow haar denkbeeklen Het hi hier oiet de plaats om de fel ten stuk voor tuk na te an en conclusuw te trekken maar doel van dU cfariivan ie er op te wijïen dm een deel van het overgroot aantal vredt le vendon iu den laiKk den koers kwijl raakt en meent dot op de bejegening ons aangedaan t i lotte oorlog zou uoében volgen Ui men redeoeort zoo of laat zich door de vechtersbazen verladen swo te redewwren omdat men bang Is dat anders ons voUcsoanzkn onoe eer zouden lijden Nietii 18 minder waar dan dat Juist de V oorvailen der laatste maanden de gruweli o gevolgen van de mensciienslachting die niet eens den naam vwi oorlog veriMait gerrea elke regeerlng jjcven elk volk het recht alles te doen con te voorkomen dat nog imdere landen en De geschiodechrijver zat Nederland niet veroordr leit cmidat regeering en V rik 7ich weten te stellen boven het tot nu Hehknde bigrip van volkeren eer het rr op tos gaan wanneer tofi gehinderd worrH Mndat de wijze van oorlogvoe ren ifl ontiard in slachten van mensohen op een wijze die strafvervolging zou eist hen wanneer dieren zoo ouden wor k tt gedood Het is do wijze waarop oorlog wordt gevoerd die olk ii e n s c h moot doen seggcn d a t n1 e t Wij lazen m het Handeh blad gemctrkt zij dat uog niet wae opgaMderd van welke natranaJileit de duikbM was Wier bemannii de niet te kwtiSI ceeren daad beging de Katwijk hi4 grond te boren Hot is zeker i betreuren dat oait innige wensch om buiten den oorlog it blijven die uitwerking op onze Dolt Hche buren heeft geiiad I q wij ztk overtuiging kregen dat Nederland ziek toch oen met gébg A juisten indruk out vangen heeft Zeker wg wensdi n bul te den strijd te blijven wij zuUenvecj vertb en veel Igd en verduren on niet onze zonen mede in den verscOirik kehjkvu krijg te zeodoi Usar bet otter dat WIJ aldus breoffeo zou te groot kunnen zi 2X o da naburige landende overtuiging kregen dat Nederland zocè haast alles zich elke veriMderutg elke reoht8v rkrachtin zal laten wfllgemien en zij bij hunne handelingen ten ooxeo opzichte dau oiede rekening bteMen zou de vrede te duur gvkoeht kanoea zijn yDoch dat heboelt niet De regeering e t h t middeiea weten te vinden ooi den benadeelden recht te verschaften xonder jttt zulks verdere ellende tengevt heott ftna prestige zal daardoor niet UJien Integeoded de beest mensch zal nu wiri im laatste daden doen althans voor er langen tijd en als men onwt houdlog beoortieelt zfti men het noeaKV een wijs beleid te voorkomen dat de gesdnedschrijver krijgt te boekstaven dat In bet jaar zoo en zooveel wtj in den strijd kwamen of anderen bij ons kwamen strijden ona land werd pUt gebrand het zooveelste gedeelte van tmze bevolking verminkt of v moord een ander zoovedste gedeelte onteerd en wat er nog meer f sohleddo Vertrouwen zij g tïdd In ohze regee ring en daarbij vooral geen opwinding van een aard die w J terecht fn andero volken taken NanKms het Int VreAesconritA C F J BRANDS AnnterduD INGEZONDEN Bmtên veranttooordelijkhetd der lUd geen zich Aan het Nederlandscfae Volk Het Internationaal Vredes0 ui 1 1 é geve tlgd h Ametordam meent lil het belang van het doel dat het be oogt goed Kf doen hare mnMiing te pu bllu eren ixtri tcnde dv incidenten die 7icli hzcr dag m voordeden Het coinitV oii zijn taak te licht op valt wanneer hot terwijl ernstig gewerUt wordt aan bet voorlwreidcn van niaatr gf len wf4kn kunnen lelden lot be j lndigiuK der oorlogsgruwalen ver uinidm rioh te doen hooren nu onkek A cL v ©3rt©3a tië3a FirmaC SMITS SclLoenhaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgerioht 1879 HET ADRES VOOB lEBEBEEIV Iili Uiiiyi nkn NI imli Al U het onde papier opgaart en wilt thtasn aan ona Brokkenhuis laten U het saarna halen loo dik ma ala V verkieit nae beambte loopt door de atad met een wagen waarop itaat ArmenBOrg afd Brokkenhms lïooht hy niet gerogold by U aankomen dan kunt IJ hem ontbieden bU een der ondergeteekenden of per telefoon 178 Het Beataur v b Brokkenhnii W aOL Voon 1 VAN DANTZIÖ Vice Voora W DK VEN Seor B D GROOTENDOBST Ponn OPGERICHT 17M Voedert nw Feo met de xuirere murwê LIJNZAADKOEKEN NIEUWE PHlLlPS HALF WATT LAMPEH merk lS reil en W L Uitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootate voedingiwaarde mro IHtiloma Pnrii 1900 Jfeaen Gotiilm MedaiUêt l lg 11 LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR VERVANGEN BOOGLAMPEN V l r KOICO l tu lin au Mr M to iHt il HAAR HET KOKO DOET HET HAAK OKOEIIN GAAT HET UITVALLEN TEOCN VEatTEXKT PI WOmU HELOU ALS KKISTAL EVAT OEEN KLCDMTOr OLIE OF VET VElriiasCHEND VOOB DE HOOFDHU t KOOr IBT VÜMDAAO VAN VW MHMUaT or Gdmilt raui n aTs o i ao uw p m rs pR ïej deWedJ Alter 269 Gedempte Gracht 209 DBN HAAG jeeft de HOOGSTE WAAltDE voor Gedragen Beerea ea Duneskleediae Koopt geheele of gedeelten van Inboedels b ook naar buten de itad aan buit te ODtbieden Brieven orden vergoed Lat a V p op SAAM en AJ SBS Ce deWeiS ALTER Ged Gracht 269 DEM HAAG SoUriMa I MmBIfi DEPATHOUDERS Goud ANTON COOPS Wijdstrart 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen d Ussel A GROENEVELD Lm Zegwaard A OOSTERUNG 86 Vraagt WOÜTERLOOD s aSILTZD blik i Wik k blik blik Kalfsgehakt f 2 66 Kaltsgehakt getniffeerd Oalantliie de Veau Oalutine de Volatile Téte de Veau en Tortue Téte de Veau Honandais Oe Drukkerij A Brinkman Zoon Markt 31 toMTi spomlig M M normal prilna alle druimrerken nmr m handel m Mr rwM 19 April Sao lie Réttsie 8 i Lraing voor de Goudwhe B B m do S D A P aa Gowlfc 22 April Nloowe Schouwburg 7 D Rechte Lijn April 800 Ono Qeooafdl 8 u Ixxlng Va sniert do Hau April CoDOoidia uur Prop FeMl vond Jong oM Obüi Bond 21 April 9 30 u Cali Harmonte V rf aid Oouda Ned Barbier en Kap persbond t Mei Onderrtand Couintale AmHia tori Beleefd veraoekeo ü geregeld Utdlg nwdedeellng te mogen OQtvaagen vMi ergMleriii0 i conontao vemrtAelIjkhedett enz om de dan In onse agenda ti vermelden WOUTERLOOD ===== Leiden ==== Abonneert V op dit Blad Ëteotr Dr A BrinkMUHi ft Zn aonda Mè Jaargang iNa 13700 dinsdag 20 April 1915 w üiii imii 3ïTa © CL ws © an A cL v ©rtea xti©lol€td voox G o o ca su © ara ÖaaQ ©tr© =©aa Verschijnt dagelijks M tfr behalve Zon e Feestdagen PRIJS VAN HEI ABONNEMENT Per kwartaal S Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnenientei worden dagelijks aangcnoirtcn aan ons BureauMarkt 31 b j onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADV RTENTIÉN Van 1 5 gewone regeb met bewysnlummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen Worden deze Wfen twee berekend Dienstaaiiluedingen per plaatsing van 1 5 regelHrO SO by vooruit betaling elke regel meer 6 ets KecUraos f O iSSfea regel TeMoon Intens 88 Uroote letters en randen naar plaataiuimle TAlefoon Interc 82 mtgerers A BRIHXlIiAir EN ZOOH r g anderti in h H tenU te nesten Zi geraakten echter it rM tot hun doel nadat de Oo it n rijker die en uur lang ib grenx over ItatlaMinicn gebied geuian ieerd bun eigen grona op oen ao dere plt4c wink r waren overgegaan Een iKitsiog had er niet plaats ea schoten werden nbH gewiaeeld rttwisitetlng van gewonden Aan de Fraosohe Hogeerhig wordt van iJiiltsche aijd luutr uit Berlijn wordt geiiM ld eet tweede uitwlaaeting van zwaarkewonden voorg at ld Van Uultache zijdtf worden naar aanlulAng hiervan 1200 man gemed gehouden waarvan 200 man reode teCoustanz llAK fi Hu t rant ch antwoord wordt afgewacht inKltluu g giiAiLreiiavoua opnieuw In hi t f l 7il aii de hoogtt f telling W kovmi l e utin rtl iiii Iuktt echtt r ond T dt aarsto ilii yoii aan Brftw lH zijde iJp vll g r luitenan ïarroe werd lilj Ingt iuninuWT lot lamten gp hvongt n er gv vanfifii genomen l uiigtiht a MaoH en Hoe l hadden In J 11 loop ati km dag artillerk geveehten piaat 1 011 zveitioa Fraascba aanval op dt stelling aai oinljro erd door on u tdjzoüdvri eorruspismdent van het lit rl Pag 1 1 in df KarpallM n sohrijtl Of UiulMlit roepen veroverd 9 April 1 n l erR ZUmeii aan deze zijÖe van liti ofrtfkt u diii LvsaiioH m GallzlO m liOilen sinA 7 I ebr Ml de Ru non i zich cM in de li P ielUngt n l eg V tl hn tden een goed goin ganHcstirilen teh 4i anit De troepim w lko Aart hardnekkig De UuHsen lu bl en tuuf i pathen stelliufeon ut t kntenvoru aangelegd wet k olk omtrekken wimogtdi maakt Daar Il ij hebben zij htt voordeel VMi at Oen anderen bi tg den aanvaller in de Hunk ie kunnen aantasten wat het oprukken nog moeilijker en bloedlgw jnaakt Wie vooruit wU moet hun den borat bie d Hi Zioo nanien de DuUaabers den borg Aivmm of Zlvinin die 992 tot 1083 M hoog den Bleutel tot Stole geelt Het hl zit van Skole m weg eB9 den spoorweg MMi belang Toi dusver tooesten de Dult i hers Imn voorraden mot paardpnkracht over d paehoogte brengen DU w een liercuiortwerk Het schoen oofliogell njees li r van d t lierg te wotfAni Den 9ea Pt nior ns lieptwt de DultaCfaers aU ho ehonken ui hun loopgrafren voor de laatMe Itcetormlng 1 m hagel vwi handgranaten werd in de Rugalticbo loopg ar vm gewort e5i bet overljpe werd met de liaionet verrlohi Vmi twee Flnwhe acherpsfhuttorn ginH ïiten te za nen 1500 alaiiiode ft oftloleren een oTCrate en de connnandwiiit gevangm gmomern T e overigen Itggm op den betg als getuigen vBii den strydv cWe w bl fllg rbltfcerd en haird gewecet ia dat nwn zloh erer n voudig geen vooratelling van kan maken De aaovoerdiars a de soldaten ont V ingen hooge ondersdieddUngen eder die aan de Ixmtoniiing deelnam ontving hot l lJzefen Krui opdat ieder zou welen dat lil aanvoerders en soldaten aan Ilultsch land bier In die Karpotheo dieUBten bewestipn welke nooit te overtreffen Hpi De Oorlog Aan het Westelijk Front Hm traaath imduteg wiMimniqué vah 19 April luiA iJe üritöclie troüpt o nainon KwlmMi Hl Melgié bij Zwarteleii 20Ü loe tetw Uuitechu loopgraal en Itetiiddcn dio oiidwka vtracheiden logwiaaovallcn In iM Abtw ótü bi bt Mard dedieo de iJultaulwTiJ aanvallen op Je Fransche loop graven Ueo 18en fezof f ötln artillerie legen het einde an den namiddag et bajooet aaaval gestuit w ar bij do vijand taraeti e verlieien leed Id Cbawpagiie ton Noord Weeten van Perthee jotaten de FraoBohea een steiling ontruimen die zy nog m de nobijheid dor Fraoaoho liniee mnauiwi Door hel lateo wprmgeo van w mijn gevolgd door eeo a val veroverden do Fraasohea 60 metaro l H graa In Woo rv iuui alLeen eeu kanooaado t aats In LAtharmgra deden de Daiteobers m de oTOgevlng vaa Parroy versohdiJwi kleine aauvalleo met wak eftectieï met name Ifij Buree Monaoourt EmbormDoU en St MeolJ Ai die ogiD werden geuwfckeluk verijMd Iu den 1 Izae èeden do Franechen zon dur eenig sucoea drie aanvailen op de Franscho loopgraven vui deo kleinen lieiclimokcrkopf Op do belde oevers van do Fecht btijv i de Franscheo vordierln gflo uiakea Op den noordelijken oever Iw elten dw Franmhm den kaïn van tlurgkopfle lea Zuid Weaton vaa Schilleckerwaffeo wejko de vallei ommddiellijk keheoraeben Op d n ïuldWl en oever m de Htreck van Schn ennet maakten de PranttdHo aaaaienli vorderingen an het Zuiden naar het Noordi n larïhee rend in de richUng van de Fecht en UetzeraL De Franwihea bezjetten oen reeks hoogten diie dien loop van de Feoht van tou tot BurgkopÜe beheerschen Gedurende deze actie namen do Fraaflohen em afd l ergftrtUlerio twee 71 ra M kanonnen on twee mrtratllouBes Na oen soUlUereMte aohtervoï ingi scho ï ranach vliegtuig een UuitBch vliegtuig neer d t w de vijandelijke Ihiies in i lgië toreclit kwam tuascben LaAg eiiiarck on Passcheodaele iJe Duitscho vliegtuigen welke over Beilort vlogen llotOQ Vier iHHumen vallen waarvaoi een iwe loodi oa heachadigde en eooigp kruit kisten in brand stak I r zijn geen nwiwclieqlevons lo betreuren en d schade Is itiet aanzifflilyk UU het groote Duitacho hoofdkwartier wordt é é 19 April officieel genield Ten Zaid OoBtott van Yperen weriien dw hjigelMheA uit de klelno deelen va i hot terrolD die aij nog hezetten verdreven Door e ti kraditigen aanval langa don apoofweg vaq peren naar Comines raakte ui er oiilHtond aan boord i brand Middags van dm 15en opende b Majeetit het vuur tegen de vooruilgeHthoven Turksohe batterijen l ew antoordden en raakten het pantawsohlp liiiijüien belde HolioorMteenen oiii tweede granaat trof don oouHUMidobrug een derilt richaiitpte h zijde van het rtchip Ue Majemle trok rich terug en riep een tor ÏRtlojager en di n kruiser SwlfUire te biilp e df in ecliietlirg zonder resultaat oorl etle Hrt Berl Tageblalt verneonit uit on r tanilnope dat dn Hiwllture eveneens door Hthoteu geraakt en door een daarop gevolgde ontploiringi ernstig herolmdlgKB werd Aan het Oosti k Front Hrt HuBsiHche conHminifliió vin 19 April luidt i oor het girooto hoofdkwartier worA 11 volgende gemctó In don nacht van 18 April hü 4t dü vtjaoua groote VCTliezen fe U den toen liij opnieuw een ftanvai op on7u troepen op de lioogteu t oosten van Telepolcho uitvoerde Door een te tg n an al dwongen wij dien vijiaid doom feeving van onze ftteJllttgen te ontrolm ai wij namen daarbij i on Oostennjksch balaillon gevtóagen dfct isloh in rijen geheel overgaf Hol ib vaatgesteld dat tij idenH die veroveraig op 15 Apnl van do meesi zuidi aoeteli gen hoogte bij h t dorp Polen door ouk U55 vijamdop krugSKe angen zijn goiaaakt waarbij 90 l offkieren terwiil nog 6 mltraiUeur ver overd werden Op 17 April hebben wij2 nioiiwe aanvallen m de richting van do iMr afgï elag O de andiert ftectoron Kan Ons gohoole froot tradon geen kvijzi ging m Hi4 rootci F n l0 9ie IloOltteVft ltdr eldt ild 19 April Op Iwt Oostelijk oorlogsftoonoel m de toeAand onveranderd In het buitenland wordt door Frank rijk on i jngoland en miar het eohijol zelftf a officiccdo zijdo in overwianingBberiohiUm gewag gemaakt van verutoende mc epHstii on er tagenMandcre op het WesMHijk oorloigsterrein Al dozo beweringen zijn eenvoudig uit die lucht gegrepen Het U dvi laoeito met waard in bij zonderl ede i lo weerleggen Uea wordt v rwo7 en naar dt officHvie Duitache oorlogwberichten waaraan mwn die bowerln g fl kan toetBeti In het offioieelu Ooatunrijkso coammniquó van 19 April wordt idceld dat in iiussisoh Polen en jdalioife g Ti bijzondere voorvallen zijn ienield en Aan het Karpathenfr mt heerecht fafgozien van onbodmidtendte gpvechten in jhd woudgebergte wdarin 197 man goivangen wenJen genooreB ru t In Z O jCaÜci en m die lloekowma hadden Bleclitrf hur en d ar artilleriegovochten plaats Sixxnexxlaxxd De dreolalre vaa den minlaler van landbouw De minisUf van landliouw nijverheid en handel heeft den bihoud van de circulaire van 20 Maart inzake de verHohafflng van leve niddelra van IJksw e aan on en iitliivermogenden alvorens bij lot publicatie daarvan bairioot iKwproken met zijne awbl noolen lIotlknjch aoblp op een mijn geloc m Riniter Helm uit I ndw t een trawler Ie Irlmeby Is aangekomen inet den kapitein en ib iKinannlug van hH Ne derlandMobe xtoomachlp Otanda vin l leallam naar Rottndnm du Zondag op tH n mijn liep en iHiisloe r e bmMMnning la gered met hun bagage Zij gingen in sloepen e k ami bedfnnildiilBg et trawteo tefsn fi Cm De Duitsche verkUring Inzake het gebeurde met de Katwyk Men Nelpl on d4 19 AprU ui Des aag Naar wij vernemen Jietft de DulUnlW Itegeerlng uit eigm beweging aan dm N4 lerlaiii chen lezant ern verklaring van bi volgende strekking giodaaa oob bij haar nooh by de Dultaohe rine hetifi aooat vanaejf preekt enig lH kiel ng estaan dat een aanval op i m Nederlandnch schip zal worden gedun Zij neemt niettemin de inogelijkMd aan dat lengevolgia vaa ew ongelukkig toeval do Katwijk door eeo DuitwbaM derzeebooi ts In don grond gel oord AanstontM na bet b kiind wonhni vab hel gela urde Is door de Duitwhe Hegeeriof een on k rr oek lie volen zij v rzocht aan die van N derland om iifudedecflint te De houding vMi Itali BLHUJN 19 April W B De Oiornale d ttaJIa nwiut het op tegen de Roea koje Hlowo welk blad verklaarde dat de I ntente geen hulp van Italië noo bad de overwinning dor Alliantie erenkei door bespoedigd kon worden D riornale d Italia beklaagt tich ttv d onvritsuleli e lioudlng van de Huitalaehi ers tegenover de Ii laansi aanbraken Italië Is gereod om alléén zijn aanspraken te verdedlg Aan het Zuidelijk Front Tki Mnjd aan de Dardanellen Van DuilHche zijdt meldt men Xo gens inededeoiiugi n van hot Miuisterid an Oorlog over do la atc liollto ojk rütlü te gon de DardtoHlen bombardoerdk di Slaieetie den Hfii mldda de om b vlng van Kaliatopo op Oatltpoli waar t ilj een vliegenier Meun verleende Oe I kruifter verwijderde loh ohter dadelijk lo n de forten 10 granatea tegen hem al ïHOltoten Den löden atoldo de verkenning van ea Turk vliegvnier vaat dat de Vijand de kuatwaieren e Ae eilandun met pantserschepen 10 torpedojagera 19 Smiinenzoeker kolenschepen en een moejderflchlp voor oen wtóetrllegtulg l e et hield 1 en Turkiwhe vlIegeiSIcr wierp twee bmnnwi op de kolemwhepeti bij Tenedo De Btemnring In JapMi ho Milaan cbB Avawtl brengt een bericht waaniit zon Itlijken welke atxHUmingin Japan tha iB litM rscht ten aanzien vm H den hon ïgi noot 1 jigeland olgetiH luA 1 ItallaanMbe blad hetrft het orgaan van I uimiater Okoema de Yamato gosohreIven de I ngelachen in iilna hebben tn duin laalaten tijd een tegen de JapMtncriii vija ttge botidlDg aangenonien 4J be stilMuwni hut Jangtsedal als een BritHclie bezitting en zien het met leedeoogen aan dat daar slch de JapanseheiMndel ontwikkelt Ala Japan I ngeJandbad aangeva4 p i had het Austraulie dobtraits ea d hngelsoh beilttingeti inde Stille Zuidzee kittinen In bmtit nemen Japan had ook lodlft kunnen hebbm en le Brltsclw suprematie ware voor tmmerverloren i o Aaabi tn do Ualnlajl uitTokio w de Nlohi Nlcbl verklaren datlapan in alle opxlchtMi de vrije bandmoet houden Het OoatenrljkMb Italtaanich gren inotd il Van itultsobo zljdt niNdt men Hel door de Itallaanat bladen opgv blawn Inoldent aan du ttestenrijksoh Itatiaansobe grms bli t votkoiiHm onsohul ilig lo zijn geweeet Volgc H etm door de raaette dt Veoeaia tt plaatee ln oHteld owkinoek ta n eau oBderbrlfpad w en tww MtdMten van d ttallaftnMho doiiam wadrt den liest deaer om 9 uur van uit Paseo Gajra boe 15 OoetenrijkHche dotiAnewaohtera èen I rf M pa0 die In het TrentiJQffobe voert overschreden ZiJ luaaktm zich onmkWMIiJk op om deOoBteiirljkers tot den terii oer te nopen n aan maar wel op liaadi iett Ik mII Mn even goad mm teen oifl gonad kunnen ftmektm ais Mvn man dte mijn beal Is gewMwt Ibïsit gij mobr Invloed op beiuf Ik kan h a miesclika met bidoflen verlokkei i maar wat is er dat hij niet l e zit bij is ewn rijk als de KotbsoMIds r lilj heefi dni lioogHten graad In onr ridderorden l erelkt wat kan hij nwerverlaagen f HIJ kan van BdH worden g nMkt m dal la b ta waar hij lot nu toe te ver eefii naar gsdorst fceeft Door eene vr mide nK endheiddHi iHOispeMe Homier p 4nffend omhet even ik kan dat gi lnan krijgen Dat Iffreed punt in on voordeel Maar kent gij met Iemand op wb n gunst hij bljttm ihr gwrtekt inr Ja uw colleg f lément hij voorziet in heia den toekoiaatigen preidimt der r obllak maar söu dnce l Y rWaden ïljiir Hlj i mijn vrtwd de makker mlJnT Wnderjaren en zal niet nalaten om mij h i reddno Hoeveel het ml ook kostitt moge mij voer hm t vernederen Ik zal Iwt doen DMmnlMmm rjil hij niet willen dat een Ik van het Kabinet dat hl IzeU sanien atfddp voor e iwlg gelirand inerkt zou wordsn Kom aanston om fle wij hel b n gem oogcaMIk te ver Zal Ik la n InapaniMn Wflfdt varvolgd kiinnt n laten loopeii fWHi gij kunt luet hettngaan Do Itoofdxaak voor u is lat II g en bewijzen voor uwe aobuJd ix tafui Hebt gij alle daarop betrekklag bcblji U de papiertii vernietigd Zoo niet virlio4 dan g ii oogcfAllk laat mb aanii n aan lift werk gaan Het gouveme ni nl eif al er ii dankbaar voor weren i iiiinisterN IhiIjIkii Itedenmuklag gi en u eerHland kunnen biedeti un don Cfifcli iUt Kamtr t ntaar iij w iiMhen nletii lli ver dan het nohandaaJ aooveel inogHijk ite versBioren van daar dat de be klaagdi eorat zmt laat In den noofat s ulltsi worden gevangen gmptum M i laat h n opzettelt ilcn tijA xich vaa alle tmnproraiilante geechrifteo tt piLldo Ik heb nielB m bet geliefd niet dat mijit kan e8chiiklfgra stamelde Jo MM l Go idonkT riep Roffllrt uit op oen toon alA werd hem om oentasrHlaAt van dft tApI gewenteld lk lieb ook ongelijk gelia l mij daaromtrent ongeruM te maturn kende üi iiw voorxichtigtwid met Kn gij zult niet iirpreken piet waar mijn Vriend hoe nauw men n het vuur ook aan de voelen modft kBgea Beloof mij dut en ik zweer u dat wij allee zul leYi aanwenden om uwe vrijspraak te ver kriteM Ik zal niet ffproken Been om het even wat er ook gebiwre antwoordde b hHtkier wiena galaat van ontüHting vertrrongen wa maar r ia cmi Mder van wien stMawlJgen Ut niet verxekerd FEViLLETOM fgeiien die vermoedelijk gediend hebben om de kamerledï n oni te koopen UooU Maat mij u niet langer ophouden met deze sombere geschiedtenis mevrouw MlsBchien waart gij wel van plan h denavond uit 11 gaafiV Ja Marcelle ga u gerust kleedeo IVo kige mag mot ledig blijven zeide Joeach niet een gekunsteld giimlachje Heei Pari i moet uw nieuw toilet be wonderen ik hoop morgeoochiemé in de bladen te lezen dat gij wederom do fscliooniW van allotf Zljt geweeet I De jonge vrouw verlangd niets liever dan op haar lijd goroed te zl n en nam dus afBcheld van haar beaot ker na hem It hebben hiten IjoToven spoedig wedpr u koïmm f NauwelijkB wa zij verdwenen ol de nkior schoof ztjn stoel dicht bij Ro iirfer s tfiei en vroog op gederopten toon Wtórtoe rijt pj g 4cooM l Om II te Mggwi dat gij verloren ïijt lïfluiffteTdil d i fftaatfffinan somber IJ hoor ik tol do t eklaag en j TV de voornaamBto hunner Ik weet niet welke elleodeling gesproken h H fl jinnar ztker is het dat hrt kwaad Is ge De bankier zonk al geheel vomlftlgd I raoeete JSevens Ba ba id d r warkalljkhaid 106 H is em OTbarmelijk geval De hoofd l eBchuldigde is die ongelukkige graaf do z He reeds tot kiodaehheid verviel en dh waarop het werk voor goedgo stMkt uKMMt worden De taebtigjsrigiB grijmard e wnun grootaten roem ult niaakte die door tooniogim en kelacra al huns gelijke word behaadeid zal voorde rwhtbank moeten verschiJDon en in zijn artaal nMMen antwoorden op de a n klaclit van verduuMeriag na gwlden uNeeD nep de bankier plotaeling uit kan niet z jn Zoover kan de nar jver zijner vijanden mei gaan HoH trankrl lou te en eene dergelijke iaag l rtigbe i opkomen Slijn zoon zal dan zeker tot wmdebok ajoeten enen T vroeg Maroelle Ja hij wor waaTBohiinlljk oog dewn oaoht gevangen genofDcn evenale pdere aAnwiiatrateura En hoivK het dawmedr op vroeg Won and Neen Men 1 niet zeker nog omtrent 1 DaaMn tfer overige beMhu dtgd v maar V iwfl wBet te teggM dat er Mg xee an peraoiMiD la becfatenltr zullen worm daaronder allereerat de itidim hij en gnm aoder die verklikker vt as dte man 1 ailjn doodrvijand en lilj hoeft edert laiig mijn val Ijnoogd Itomier sidderde ijn naam ¥ bracht Ui mH moei It uit ornellH Hart Hoe ter weroW i hij met de zaak lN k Hid riep v minister driltlg uM Hij was hPt di vodrlooplg de noo Hgo gelden voor taoetl sdtleten fn hij hoeft alltw geweten Alle Maar hij bezat daarvoor ten mlnaU gee liewijMn boop Ik f iJaa kan wn hom nog aJtijd vow ee Ivuginiaar doen doorgaan Helaa I Hij beeft iMj de lijat afgnI er t dergenen aan wie het g ld verstrekt was Hij dreigde mij anders aan t zullen klagen mlJ pemoonUJ H die somniwq te hebben toege0 mde Wat raadt gïj ni4 aan Moet Ik vlurh iten r i Onatogeiljk Vw slgnalPment M ree4 ovCTal gegwen Fn dfcm bij Boudt gij dim uïo d hebben uwe vrouw Ie verlaten f Zondt gij op pmm n e zaken in de war l eu Het zou ifltt K ver wder 1 n gij hebt ben to lljat vwitrokt Mleadelkigt Ulj die ona het alKveorst tot die aoodtoitige daad verleid M t gij aljt oiiH daarna gaan ovirlcMrerea aan dnt grootsten Mèurk dlo op dm aardbodem ron oopt I O 1 maar ij zuU dat bewl nog heden avond op gaan elschw U moet liet terugbekorara veretaat gij nrlj I n dat Eooder ultatel Het moe4 Indim gij aarzelt Ik ben ami wanhopige mijne eer en Me mijner klnAn en Maat op he wpel DflBnooAi Kou ik er a toe dwingen dere d4 n W bedaard mompelde JoMoh TIiit komt hier op wtmk hedrdglngw