Goudsche Courant, dinsdag 20 april 1915

msBsmmmm éi sm raad over eu weer voor u aai zorg si Uld appiaiis Uet wn slotweerd van dun toarshur wenl d veifadsriar bisa le H sur gesloten betroawfaan bron wordt iw b rioht dat in een groot deel v n Oost Frai sen de aardappeloogst door de vorst vernield is fWnbDK KAMt R ergnde9 ittg van bedon I Twevde Kamer n oi Q x 59 tegw T afeuunen het vooratoi aau van den voorzilitT out bedenmiddag aan te vangen iD t de beraadi aging over bet ontwerp oorlogHK M ngeviilöhwet nadat de beer r deatau v 1 op uitstel tot Donderdag l bad aangvdnmgen omdM d d iti April reeds het derde wijsigiiMP ontwerp was ingekouteu en enkt4o leden wi igingen Jaariu wilden vi or iellon De beer Troolstra B d betvprak do circulalK van den Minioter van jAndhouw en moende dat de prljaen d r Ieveu ulddt k n uïoeteu worden vaetgeateld evenala voor den oorlog Spr wensobte dat di oirculalre ln de Kamer sou worden Ix haudeld 1 0 Voorzitter mcrku op dal dh alleen gaat waonwr ecu der ledea een interpellrffio houdt De beer So haper d Wt l een interpt iatio hierover re Iwuden Morgvu zal hierovivr worden buulitil De lieer Duymaor va Twlat a r hoopt dat de regeerlug voor tfb aeeIledctl niet HtecbtH du beUt aal Im j u voor de zw oogtwaUenwet dook MHir dan deite t rd tu luxT 4 piek man u d oardi lt dat fla Kegt ring m er doet voor di MlH vp aarl dan voor de loolMeav IV zitüDg i ut DU ii mdttto gMK Uf D itM Aiilii hM K4rpatbentront heerwbt atgeiira vau onbeUekeoetido gcrecbten ie het woudgebergte waarin 179 ntan werden govaogeu geoo iiun rust ta Ztttd OotKiaUcHi a de Bakowioa hadden ateehta atKwderl e utUlertege iYobieu plaats AM M ZnlM Frani FTKOUKAU Orriciee Van bol KaukaHi clM5 front wordt gemetd in d rlcttilng van de kuat wordt bet arüflerie on infutterievuur aan buide zijden voortgezet In de rlohUug van Artwih woauen de KusMun ivqrrein naar bet Zutd Klderüt werd niet vochten Stadsnieuws ÖOBDA 20 April 1915 Rerk Jijke verkïêzmgeo Bij de giatenn gehoutlw verklestaffen voorwet College vlu kcvkTOOgden bet oH ij VBn NoU M ii e h t Collog Vua Oppartoonolit hi de Nedcrïwdeoh Hervormde Kerk AÜütv vtatéea giekozea Voor hrt Colk ï TSiu kerkvoogtin de bwmi P W Kamphuizen aftr met 98 X V C iBbiw ya NoWeo tïlr JUUTi stemuwn tw Ae hvaüAaóe vacatüM ltM r J de tToag tUn met 92 al Di Mn Voor hot Jfllk go vim NotabeloQ Ai Tamtan V Kromhout aftr met 93 C van Vwo Azn aftr ïoct 90 H J Mederbotst allr met 91 J 1 T n Kijk aHr mei 91 im br S S Hoogatra ahr met 93 sU inweo Voor bot ColtegB van Opp toezioht éü heeren U Prince aftr mi 91 A Cloedewa oa Wtc OMA 9 4 F Mijnheff 8B K A van der Hee altr 8 j o AK St enwu aftr niét 87 stenmien r ziJB la totaal uitgebracht 100 aleoinMw waarvan In blanco zijn uitgebraiAt re i 3 5 en 6 steiiimea Aan den ooiiiiQ iKlant van het wietrijt1 rMdep4t o tgeriotit voor den vertieren hmr van h 4 tijdvak dat hei Wgen nog op voh van ottrlog ia U h t gezag van korpHe mHiiAndani vorkeod IHekHclie pwaeteminea PAKUö 19 April Part Do toou der voornaniiiiito Atbee Botie bladen blijft ondanks bet aftreden van Venizrfos verre van vr deliev i d De Athrea aofartjfl Het ia óna aller plicht oiu looder eenige terugboudlrtg en onvowwaardrii de reg ring bij te staan welke Urlékonland ten owlog voert Hidanka d bc rljpe4i ke terugttonding der regeeringüOouNBUftiquVa e de PatrU i bot duldkiUjk dnt onte nentraIHeit ten einde loopt on dW bel oogwblik van handelen nabtj Is Do J mbro juerkl o i Do openbare nn ning heefi duidelijk te konm n gegeven dat et ft krachtiger beweegreden dan MMW tOmpWhlo voor do l nt le on do paalkfc oplegt baar nog meer van uut te ijn dUh voorb n De natie wil met de l i ite tttlente aanwngaan slj wil aan haar xijik trtiden De konit en do re geeriug detim H b wenoch to de ovar hüging va met de bedoeling bunne verplichtingen jegeoB het land ln overiKn t niMning te brengen met hunne gehedttbeid aan de iRWrieode mogendtKwk n De pleinen van Veniz OH TsONDKS 19 April Part l e Tribun van Salonikl aetirljft De Iww V i Ooti i niet vnotaaanm werkloo Ie blijvtti Hij zou lob onledig hóaden met Iket op touw zetten van een groote wt gii ten gunete vati de vM wownllJ king van hi4 Ilelleen clie progrttt la Klein Aritl Met i yprijo en Kgypte al tiaHlH zou hij werken aan de Munonsie ling van een heilig legioen govortoé uit Kloln Aziatiaebe nltgewekenoa Holleensche emigranten ln Amerika r ll zou een bKangrijker evpedltle Oorpa zijn dan t wHk ln Kpiru werkzaairt wa0 Venlcelos zoa door Grlsk Hche l ng lRobe eo Fransehe kaptUltHten gestetmd wordm Het expedltteOOrptf so t ongeveer 0 000 man terk djn m pérei ren bij Smyrna en Bronssa Het eoq de grootste revnluflonnnlr getlnle Hidm ne ming zijn Hlnda de ftrtekéclite fHiheidi j ork gen Dnitiche offloiwen nui iTtKtjje BASEL lö April part i velD mt dat in den laataten tyd ver Bcheidene marine offioieren varinU DmUofaland Daar Tiirlr a g ft Mrtrokken teneiDde op dd Tqr1 ch vloot dieMt te doen HiiHe tn Ooftenffl H RHJN 20 April Pari lï lt betrouwbare bron wordt mij betreffende de geiiH lde Hpannlng tuBacben Oootonri m Ilallë UH degedeeld dat r van ftlItreken van diplomatiek betrokktagw tu Hi li iii Wei neiv m Koii c geen apraltc 1 en dnt nog ateeét de onderhandelingen luHsclK n de Ilallaftniwbo de jDo li n rijkHchHoi aarBcbe Kege ing worden voortgizei Kngelache trawler gotorpedeetd U NDEN 19 April Uit Hdll Wdt aan de Daily Chronkde UiiiAit dat ds Hcblppcf van do trawler Ftnoo i tt rln by rapporteort dat hij ginterennKfrgen zag hoe d trawler VanlUa U Orinwby in de Noordzee door ffl tOffW do van een onderzoeör werd ln den groad g lKwrd De trawler ward verpl ttar zonk bijna onmiddellijk De Forwo bevond zich op ongi veer MO yard afllHMl en wilde de befiianalag hulp bledm Pé iHiitannlng vin dwi ond r M ivmwtA wivMv zich hierop tegen de redders Mette hun de verdrinktmik zeelieden to rnddonZelfH w W een ton edo op de Kenno tigfMhOivn on werd de nkwIfr gedwongM te verirekhw De KatwöVV De officieele rapporten omtrent de Katwyk syn beden naar deOea tte Berlyn geaonden oin aan d Daltaohe Regeering te orden overhandigd Vlieger giwlgnaWrd Men tteiut oun uit Setiieriu uikoog V iu vliegtuig patweerde lieduiuuoi pio kalf negen over bet dorp Door de mWit WM liet nagenoeg onzichtbaar Het vliegtuig kwam uit Do grtmsen goBlolen Meu rndai ons van do Itrabantm groofl Do l ultHcb r8 boudwn é grwziv nog irt dn gmdotun Nttèr fatin uggeugu chiedl dit voor du conlrWe dor paMM u waannude groote knoeierijeu zotiden bobIwn plaau g ad Wat hier van i zeker la bet dat op Itet oogenblik Ifa Uetglti groote t roepenvM plaatsinget ftao dun gang zijn Van de UelgbKbe greos bij ZundüTt Kijn alle l uiis oh rft vertrokken en mits Int ehlldwaobthntaje Ib daar opgt broken In Putte mag bet broddvoor d lielglaebe gvURWotén vandWt ww 1 grêai o dttóh bet moeit ovaar du erHi Mrlog Ikm wn dun ecnen wigen op den utderen wordmi geworpen I PaMsagierHVfVvoer oaar Kngeland Men mtlnt On uit Vlitwlogen De Dlreotlo van de Maaurebapplj Zeeland ibtrlt iiiedi dat op ïmm van de r ngoliicbe riïgeortng M pamiagierHvervoer naar o V an Kngi laud ga Dodp éte wo wordt gifitaakt Holl Am ika lijn PotmiMu van New York naar HottR dam 8tt April v m O uur kwlerdljk van New ¥ rl naar Hotferilam ia April te Duel giwikerd Hdleoa van Hot ofdMu n ar N Wf YOrk lt April b NffW Tork HtoitHTg New York IUHterdam 11 April uin y 20 Prawie Point Slou rdijk Kottivihran Baltimore 19 April v m il itt rtcülv Kichard Kotterdam f New YoPk Jtt April n m r ir Sdlly rioH SPw york R tterdara 10 April n m H uur ts Kottt rdam Uitvoering Arnold Spoel Du Gemeögdo Zaugverwmigiiig Arnold Üjhvi zftl op 4 Mei a s eeu uUNoering gwen in èo Nieuwe Öchouwhiiïg atbler oodn loid ng vim d n waani iJ ireoteur deu hoer M J HpaauilmMu en iiK t iuc 4 werkibag v a do olieteo Mejuffrouw Clara van Voorst aopraan Hotlerttoan d o lieor Lotiis iJiator tenor thans ab Ë dgi di onlitair geïnterftewd Ie Harderwijk eu den tioer Anton U ands iMryUm te HotterdUpj Uitgovoord zullen worsen Marie Uè dek in dramft eaoré en 3 actes 4 partiee van Louia Ualiet tuuzit naJ Masseoet en hve myatere ts 3 pWrtlee vBin I üiB Oalièt ibuzick vaa 3 Mmeeii Ct MaftI MagdaleiiW Wwd al oratorium hH MH dt opgevoerd ia 1873 in betHieairB National èa l OdieOD te Fart Jfia itfiera badUm ovratQ opvoeringm plaato in 1903 in Oo M Nloe w iu 1900 ill dl Opéra Öoiuique te l arü j Vait nïive werd dw etrat i pvoering gegeven in 1875 door de l4V d rBarmoiiW Ae créi ónièr directHJ van den heer Charles Laanoureux l e dïider Se tsoiiaten genoemde h ï LoiiiH UiBtM waa voor enig jaten la lyrisch ten v ljofidm aao de FranM ie oper W l ljl ifeiiha tfr V l hUvoorta verbonden itt geweest aan bet Theatre d la Monnaie te üruaool de Opera s teüent i U te ïenève Het beatuut van Arnold öpoet heeft gebruik laaken van de woteu chap dat de lieer l i t©r zich onder de geïnterneerde li jlgifiCbe Hïililaireo Iwvond de feelegimlKild aangeffrepen om tietu uit te poodigen a n de a B uitvoft lng zljtt medewerking te vorloened Ue hoor Distcr haeft zich daartoe Ijereld verklaard indien h©m vanwegp den opperbervelliebber viwi iüfeer en vloot hiw te lande verlof daarvoor wc toegesiaan De pogiugtti daarvoor In l werk ge rt 4d zijn niet aucCM bekroond KOodM de ffelbiiefMth fint gische militair Louis Di8t r op 4 ei a g aan de uitvoering zal medwerkeo Door hom is tovefiB de toezeggmg gedaan ook een paar aria s uit opera s te zullen voordragen Moo en klauwM Hedenmorgen is een geval van nM iderv ktanwziwr gecon tecrd bij den vee landolaar F van Vliet t StolwiJkerslolB Boskoop I Vn voor oen rijtuig geapannen paard Wwtuurd door m koetsier uit Alpben kwajii U ns olge df gladheid der stoonen giötórmHiBag op den Zijdew te vallen Door den val Ijratoen de l eide boonien van liet rijtuig het paard bokwaio g letaei i ü v é Van fc fletti= ik ïiii M iSÜWnm hot patronaatBgNïoiiw even was neergseet werd do lantaarn ge t rfen Van dezen diefstel ifi bij de politie aangift gedaan Telegrafisch Weerberictt van bet Koninkiyk lIeteriolo iBCh Iwtitunt te DE BILDT i Hoogate barometentand 76è O teMemel laagiU itand 749 g 4e Okrifr tiansand i Verwaahtittg tot den volgenden degr Zwakke tot matigo Zuidwesteltike wind half tot zwaarbewolkt fnogelijk eenige regen met geringe kana op oo weer aanvaskc k iöta warmgr In Duttschtand PARUS 19 Apnl part Qmaüè wordt dat de inwonera van Diedenbofen by Mets tleohtt 200 gnua brood per dag ontvangen Het ïïpnk ü van de Franadie taftl is aldaar door de militaire overheid verboden De wol ln Dultsehland n RUJN 19 Aprn Op la t der udii taire aotorltfliteó U de gehÖBJe wolvofrrand welke ln UultHehland duwieclg U danrondsr öok begrepen de wol die zlcb nog op de cbapon beyMt in befdag genomen HKRUJN 19 April Het rolnlMerie van bituMolandwïfae caken heeft ki Het belang van bet legerbeatuUr v orber dlng im getroffen om den voorraad na te gaan van de in het land aanwezige veehuiden on kalfffvellea BÜHOEULIJKE STAND GOUDA QEBORËK 16 April é éüiói Uaria ondera J wwsing en J K Bohriek i7 Karia Gerarda ónders B J Broekhaixen en U G Barend 19 Janneke Helena ouders S Brandse en A H van der Hqoft HendricuR Johannes onderi H Ooiteroffl en L A Knoeden OVERIJSDEN 17 April Jan P van Wilden 10 w Jaoobua Th O van Rhgn 5 mnd Hendricns J van Bengen 77 j Johannes hexmond 67 j 18 Elmbeïb M van Ki kerk 4 mnd Adriana Peters geb wet H Voomveld ög j MARKTBERrCHTEN YMmar Rottordam Vette Ossen en Koeien goede aanvoer pr Mn waren voor l Je k 60 2 43 en 36 oent per hali falo Vette Kalveren goede aanvoe Utekw 36 3 31 8e 27 o nf p r half kUo Stieren goede aanvow i e kw 41 2o 36 3e 31 oent per ha kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien groote aangevoerd De handel in vet vee en vette kalveren prij hondend Stieren traag handel iet lager Bij stuggen haniel waren de pr een van het magere vee hoog AMdappeloogit ü ileoht ZURICH 19 April Part Uit do B vwi fe door drae onlv nf 4 officie to MnMTtM Mnihaito 4 Wtea Mowijzin en kuiHMtt oifteyeran loMw hM oDdimMk l l dal fc Katwijk oor en DaUactie itulklKiMU in dm Nut goboord aal de UuMaehe Kocaorlnc niel MrieltB aanalonda kati Vv adi laahroien to lMl i iin eè Volledlgg acIiadaloiMtelllnc Me U UoVBMiteand Megriaik iutiH ootvangen na hot aldrukken gisUwen werd in Gouda reuk per iwllMiK Mumt feuaakt IM J Ter voTMlieping toegelaten Üa etooarvaarlloaataohappiJeD NedOTiaod HotteniaaMtibe Uoyd u oe AederlauiüClM isioumvaaruiiaatiioliapplj tjceaan iloeien lAe du dat al gevolg vau de wderitaudeImgen tuiMciwn de NedorlaudHcbe Over M l ruHt MaatNctiappii e gealli rde n eeriti eu do in Ie vüi cateiforitm vermeide iadlng van N ft d ctH liavenji kan worden vorM ieei a lioederni van Üuilaotaeu ÜoaUnriJkKoa aarMlien of Turkaobcci ooraproog die vüt 1 liaan betaald neutraal eigen i Uoederes van Duilaoheo OoateorijkUongaalwilien o Turkaohen ooreproog l eateiiid voor lt t geiiruik in de Nedifrlaodeelie KotoniM i gekoclit bij een yür 1 Maan gemaakt oouraet een en lader Ier iMoordeding van de oonwiiaide o 3 lioednw vin NediTlaodaclien oorMprong i liJkeoe een certilicaat van üor proag 8fg Yuv m door do douane Voor goedi rwi iMMttiud naar t ngeleobe ol l raiM otiu tiavena of l vngeiiictie of Franwhe koloniën nnelen de oertifinten van ooraprong door de i ngeliwli of Kransolie oonatil worden geiegalieeerd c i l e voiipende goederen hloeu bollm kaaa boter geeondenaeerde melk iereil viadl kaaraen Jenever voor welke geen oonprong ffirtilloaat vereiaolit ie e 5 ioederen vin NederlaudaUi fabrikaat die voOr nM meer dan 25 pCl van hun waaaée b wUa n uU materialen ol arbeid van I uliaohtn OoHtenrlJk Ho gawiohan of Turkadien i n irong vottr de labrtekw induMrielIn ol openbare dU n ten in de Nederlandaohe Kolonilln die niet uit andere bronnen kunnen wordim verkregen of welker leverantie geen uit tel gedoogt e jioederen voor h vervoer waarvan de autoriteiten der gMillloerden een perwit heliljen algegeven I De volgende gookren voor bona llée oonaumptie In du Nederlandeche KomniHn mineraalwater eneenii dolen Ui pharmaeeutlecbe preparaten waarvoor de benoodigdii hoeveellieden rileen uit IlulKahland en Ooatenrljk Hongnrije kunnen wor den vorlttefen Voor de goederen onder a b c 6 en d aullen op aiuivrage van veracj pera door de oommlMle voor de Nadter iandaobe overaeeióhe twIanffiMi Ie e llravenhage oertiflcalea worden afgwffevt n en deae goederen worden dan ok aleohtif Ier vereeh ing aang iMMnen Indifai tij van llergrtijku cerlilioati n vcrgeaeid zfjn Do BlikamUdelen De gevolgen van den oorlog doen aloli btj voortduring gcvoeleo op bel algeneen verkeer n veHlar Uit blijkt duldelllk uit den aal van de opbrengalder niJtUeien in de algeloopeu maand Maart Up een raming van 1 1I SM 338 verleden Jaar f 10 387 9111 maar toen waren de poaier Jeu lelegrafeD n telefonen er nog by la er bi en ontvangat van 111 774 985 een tekort van I 1 5HI M8 In februari Opnieuw waken bIJ ultaonderiaf de dIreAe bela ingeu een gunalige ullaondoring terwijl voorla toe üil rwlJs de HlaMaloterg een bultenkanaje gal van I M SU 1 BJJ é noUl belaallBgen gal degrondbalaatet Iil5 7 neeri aleec hel pereane l met 153 897 wIjH de bedrijfebeiaatlttg in buoldHoia op een vermindering van 1 1S4 MH luaar bij de ijewane apoenlen een to4nieniing van fTa ïfif ie op dn verniogeiutbeiaeting een venueerdering te boilten van 119 725 op de ImoidNni n van t 115 099 op de gewone opeenlen Van de Invootrechlon en de loodlgalden hebben wij niet veel gonki Ie mggen dlUtaai De eerale wijaen sp een uiiort van 1906 908 terwijl In Januari lechb 1197 875 nlndM werd ontvangen en hel Mort over Fabruarl tol 11411 129 Yaa gealonken tn wat de loo d ag f id n aangaat ia m ewi lafpire ontvang van lill9 ffiM tlM 4fi4 k i l Mi am k Uaart 1914 terwijl In Januari hel Inkort ieohta I 185 070 en In Februari niet Bwer dan 1 15 78 bedro Da aoeIjHien bleven In Maart 1382 873 len aohler Up de anlker werd 1890 8 minder ontvingen i het gediaUileerd dit la aUtena een liohtpunl waar aoovwel vreatnAe elcttwnUn thane In one midden varkaeren braohl fal4 5ISS minder op Al da varlffe ondmrdwlen van deaerubrMt UMkten Ie raon die lekorWn goed op bet gemeMe llgere eind Ier na MMr gaven n l de aoUlnaen op wlja 1110 059 aout 44 035 Mens en aaUMs 113 385 gealaohl de belangrijke at van 1274 83 Ook bIJ de indireota bctaallngen ta er ara tekort van f 778 557 waarvan echter een beiangrijk bedrag van 1361 604 len bMe van de auooeaehMOhten komt te gm 1 3l 829 in Februari Van de raat hebben op bun rekeouig de zegelreohKs 1201 047 de reglatraticreclileo I 1 872 en du bypmbeeknehlea ISLSW wel aen b wlj h a weinig er tfeaoa in da taken oiiidiat IJa waarlxirg voor de gdudea en lilx rea werken blaef dikoaal niet weer Jan füMtjl i n aohler de denemap brengal ging mi f 5163 terag ook op de jBahl en viaehakten ebben wij etn klelnigbeid IM iu dlbel te boeken Zoü ie t dan nu gekomen dat op een raming vin 140 008 990 over een kwartaal mbder ootvaugeu la 17 601 473 legen 15 7 12 166 verleden jaar op een kwartaabtriininc van 148 863 749 en dal wij over de eerato drie maanden dnt jaara al l3 77 i U90 achteruit ilJn terwijl wij VIT leden Jaar einde Maart reeda een goed aaldo van 1 2 112 224 konden boeken Uat ia cm groot veraebii Su ia er echter oen extra lilte gelieven vwi de opcenten ten laaie van het L ettlii i l nda 1914 Kg leverden over de maand Maart 1799 589 54 op en gaven oviw het e Tale kwartaal 1 1 39I 4 6 0N lie onderverdiwling ia ala volgt reap voor de maand iMi l kwaru grondellatiug 1 173 M2 i 7 m 1 19i 148 6 ïwaoneele belaallng 1 095 92 en ld accijnaen reap over maand on kwartaal auiker l 8M27 9li en f 48 283 46 wijn 12 312 on 15 970 06 gedialiiieerd bbinenl en liuitcnianilaeh I 194 479 74 en f 421 777 2 1 Indirecte belaaUngen reap over itMaiiJ en kwartaal zegeDwlaetiug van bulK nlaoderlie effecten li VaSiy en f23 644 05 regiatratierecblm 1 30 092 01 i oil 191 655 67 hypolheekrechton 13 465 661 Kon Sationaal SUunoonilté 1914 De Me lljat van ingekomen bijdragi van 4 t m 10 April wijat in totaal aan een liedrag van I 20361 28 Het totaal ontvangen bijdragen en toeaeggbigen bedraagt Ihana 12004760 21 Uedurende den tijd dat hel higar genioUlUeerd ia sijn de vooraohrlflai an larlüven voor bet militair vervoer poi H H or tram en aloombool van toepaaalng op de bij liet leger dienatdoènde peraouen die onderworpen zijn aan de militaire wetten en regietmmlen en in uoilorili gekleed i e bbTvoron Ijedoeide peraonen lieneden difn rang van onderofficier die een militair of burger plaataiiewljs tegen dadeiijke iietaling verlangen moettn even ala de overige mindere militairen bij het koopen en blJ het oontroleercn van dat iHwiJa een verlofpa of mnrachorder ver nonen lie getorpodeord Oriakanha bont j Men aeln oiut uit Vliaoingen l i leden van de bemanning van lde = lila l antla iltn glaterenavoud nifc Rotterdam vorlrokken Over den towaatiA van lli n kapilein da doklftr tevredlin Amnterdnni Uithoorn iiooair men weet la de opening vin d Itioaai apoorweg AmWerdim Uithotirn thane deflnitiel b aaid p 1 Mei De I caaiepoorweg heeft een gviamenlljke lengte van 21 881 K M Kr i aangelegen Ae suiione balten on atopplaalaen Amaterdani Willentepark Koenenkado Kkiljee laan Amateliviwn Bovenkerk IMnnerpoldor Kanaalweg gehinkeldijk Keril Of OomUndo Te Aalanwer en Ultboom konten te uit in du daar reeda lieataande xtallon Wat de dienst leil betreft varniwn wij dM deae 11 aal reaaorteeren omh r den tnapeeteur van het varvoer H IJ H M F M A Bogaert en voor hel KijkMoeiieht onder den heer R vin llarencar p l dialriot lnapeöeur beiden U Haarlem ilERGADEBnGVAOM6SllliENTI K UD Ie 30ÜDA Dinidag 18 April 7 U o n iii VerTolg De heer van Galen M deV No door de afdoenios Tan art 1 ovu het hoofdbeipDiel bealiit ii on wel ia den ain van verlenging der conceiaie meen ik de vraag aaiHiangig te mogen maken of het wellioht niet goed OU lyn om met de ver4ere behandeling van de artikelen voort te gaan in een volgende vergadering De leden van den Raad hebben eent in den loop van de voKge week kennii er van gekregen dat dit voorstel f heden aan de onle zou komen Nn il het oardinale pant beilist en ik loa I gaarne de vencbillende artikelen willen nagaan ook rekening houdende met de thani gevoerde discnsaie opdat de oonoeaaie voorwsarden welke wf maken dan ook loo goed mogel k yn Ik maak er geen voorstel van doch ik wil de meening vu d leden van den Raad hierover vernemen De beer Knuttel U de V Bet pyt mg wel dat de heer van Hlen met dit denkbeeld komt Doe ontw p onoeMievoorwaarden yn na ongeveer 9 maanden in het beiit van de Raadsleden en het voorstel heeft al eens op de agenda van een Raadivergadering gaatau Men mag du awinunan dat de a k door de leden bestudeerd is Ditmaal ia de agenda van den Raad vroagor rondgegaan dan andera het geval is en ntia de hearra in de gelegenheid te stellen hnn geheugen op te fris Ik zon het du jammer vinden waoneer d8z iaak weder nitgeateld wwd ta meer nii Mt 1 ree ii augenomea wurmede de hoofdzaak beslist ü Deze vergadering is opzattel k belegd voor de bahandeling van deze aangelegenheid es het is gewenacht dat thans ook da behandeling tot een eind wordt gebracht De heer IJsselstgn H de V Ik zou de vraag willen stellen Oesteld dat een meerderheid in den Raad t vinden is om in te gaan op het denkbeeld van den heer van Qalen zou dan dergelgk besluit ook vau invloed zyn pp den gang van zaken Zou het b v remmend werken op de onderhandelinaen welke nog te voeren zijn tusscben het college van B en W en de commissarissen als vertegenwoordigende da aandeelhouders der maataohappg Waaneer dit het geval zou ïgn dan zonden wfl wellicht hoogst gevaariyk werk verrichten door de behandeling van deze zaak tot tateren datum uit te stellen De VoorijiMer Ik kan den heer IJsselstgn antwoorden dat mg door de commissarissen der maatschappy verzocht is om in verband met de benoeming vaa een directeur een beslissing over dit voorftel zoo spoedig mogelgk te doen plaats vinden Daarom heb ik zooals bekend is aan de heeren dia toen tegenwoordig waren reeds na afloop van de vorige Raadsvergadering dat is 2 i week geleden medegedeelij dat het myn voornemen zou zijn om vóór 16 April op welken lag plaats heeft de olgemeene vergadering van aandeelhouders der waterleidingmaatschappij deze zaak aan de orde te stellen Wat de gevolgen zonden zgn van uitstel dat weet ik niet Daarop is niet gerekend Ik weet alleen dat de vorige week commissarissen wederom eeniga keeren vergaderd hebben aangezien het gewenscht is natuurlgk om bg de benoeming van een directeur lekening te handen met de beslissing die de Raad heeft te nemen Mg dunkt dat er geen aanleiding behoeft te bestaan om de behandeling van deze voorstellen welke de leden k tète réposé hebben kunnen bestudeeren wedeiiöm uit te stellen Ik zou het jammer binden indien een daartoe strekkend vofrstel werd aangenomen De heer van Galen M de V llkifaeb nog geen voorstal daartoe gedaan Ik halt allean de vraag in het miiitien gebracht of de heeren het wenschelgk zeudeo vinden Nu ik zie dat er by v r4cihillende heeren beswaar er tegen bestaat zal ik verder op de zaak niet ingaan Wat het ginsol van de zaak betreft ik meen dat door de aanneming van art 1 da maatschappy voldoende op de hoogta gebracht is van wat de Raad wil De Voorzitter Dat ben ik niet met den heer van Galen eens Wanneer de maatschappy alleen te rade gaat niet de aanneming van art 1 en daardoor zou vertrouwen dat deze voorstellen er door zonden gaan dan zou zg wel eens een zeer groote teleurstelling kannen ondervinden wanneer de Raad overdreven eischen en wgzigingen ging aanbrengen De maatschappy zal dus doen zooals ieder particulier in dergelgk geval zou doen zy loa eenvoudig geen süUt maken op een vage belofte die ligt in de aanneming van art 1 maarzg zal verlangen voor zich te zien de voorwaarden ia baar geheel waarop da Raad bereid is de oonoeasie te varleenen Dat spreekt vanzelf Ziet de heer van Qalen af van het doen van een voorstel De heer van Galen Ja M de V De artikelen 2 8 worden achtereenvolgens gender beraadslaging en zonder hoofdelgke stemming aangenomen Beraadalagin over art 9 luidende De contseaaionaris zorgt dat het geleverde drinkwater steads in voor de gebruikera voldoende hoevaelhtiid aanwezig en van eene hoedanigheid zg overeenkomstig de eiaohen in den oodex alimentaris aan goed drinkwatar gMtaU Hj zorgt varder dat het drinkwater op lederen werkdag in het in artikel 3 vermelde laboratorium aan een zorgvuldige oontrAle wordt onderworpen op een door Bargemeeater en Wethouders goed te keuren wgae en deelt de resultatan van die coatrSle ia den vorm van e B waekstaat aan £ eno md College mae Burgemeester en Wathooders hebben het reeht bet water te allen tgde te doen keoren BIgkt hat dat da aanvoer van het watar niet voldoende is of dat de boedanighaid daarvan niet beantwoordt aan de hiorvonn gaatelde eiiohai daa moet de oonoessionaris met dtm maaat mogel kea spoad op zHne kosten zoodanige werken maken f maatiagalan aaman als door Butr gemeeater en Wethouders noodig zullan worden geooideeld om dat doel U berdken Ais hg in gebreken bl ft hieraan te voldoen zgn Burgemeester èn Wethouders gemachtigd op koeten van den concessionaris deze werken te doen owken of daaa maatregalen ta doen De haar van der Want M deV Ik zou naar aanleiding van dit artikel zooals hét nu gewyzigd is een vraag willen stellen Zooals wü gehoord hebbeo wordt de Godez alimentariulgeregeld aangevuld en zoo noodig in overeenstemming gebracht met den veranderden toestand Maar wanneer eventueel in de toekomst een verschil rijst over de hoedanigheid van het water zooals het door de maatschappy geleverd wordt kan zich 4le maatsobappg dan beroepen op den Codex alimentarins zooals die luidt op het oogenblik dat de concessie wordt verleend of zal zg gehouden zijn rekening te honden mét de verschillende wyzigingen die eventueel daarin zullen aangebracht worden Dit klemt vooral wanneer door een of andere wgziging de maatschappy kosten als anderszins zal hebben te maken ten einde aan die hoogere eischen te kannen blgven voldoen De Voorzitter fHet spreekt van If dat bedoeld wordt de Codex alimeotariuB zooals die zal luiden op het oogenblik van het onderzoek en niet zooals hg luidt op dit oogenblik Wanneer men spreekt over een overtredi ng der Strafwet béteekent dst een overtreding van de Strafwet zooals zg nu en dan gewijzigd wordt niet zooals zg aanvankelgk luidde De heen Broekbaizen Wil men volkomen zekerheid hebben dan kan men spreken van in de nieuwste uitgave van den Codex alimenfariiJs maar het is overbodig Het is van zelf sprekend De Voorzitter In elk geval is het nuttig dat de heer van der Want dit hier ter sprake heeft gebracht want nu ia ia deze vergadering een authentieke interpretatie van deze uitdrukking gegeven De beraadslaging wordt gesloten en art 9 zonder hoofdelgke stemming aangenomen Art 10 wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelgke ateiaming aapgenomen j yaii vervolgd I Seaeagde Berichten In de NonrdMe Men uieMI uil IJmulden lie bier binnen gekomen trawler IVlton rapporteert dat KiJ Ier hoogte van Te aohelling oen Zeppelin heeft waargenomen Ter hoogte van het vuursohip Haaks l xag hij een aantal oorlogaeebepen vor inmtdelijk i ngelaohe beetamde uit 15 lorpedobooten 3 alagachepen en eenige dulkbooten Verder passeerde de Triton en flottielje welke langsaam voer In Oostelijkerichting loedkoop varfcensvleescii Te Aalton waar de aligera onlangs de priJH van het varkenavleeech UKt 15 oent per K O verlaag den wordt dit thans roeda tegea 30 4 35 oent per pond verkoohl Nekkramp Te Amersfoort sijn gevallen van nekkramp voorgekoiueu ontter het garnizoen Vrijdag I l wse de Inspecteur van tfen geneeukumtigen dienst der laoduiaoht ter ondersoek aanweaig Zaterdag werden geen verloven meer verstrekt welke maatregel van toepaseing blijft lot 1 Mol wanneer gven nieuwe gevallen slofa voordoen Mocht dit wel plaats hebben dan treedt lelkeuM peruiiasle crpeobortlng In van drie weken Het gamiaoen kan aioli echter nog vrij iu do gemeento AoHRvfoorl bewegen Ook in andere gamlaoenen aobijnt verlof naar Aniersfoori niet Ie worden toegestaan Om die reden kon de voetbalmatch gulck AP K C niet doorgaan daar bij do Zwolache club enkele mUitalre leden lijn Het bovenalaaude lijkt te wijaen op groote verbreiding bar alflJEtete Amersfoort Volgena de ona varstretttfl Segevena Is dat eohler slet aoo Het eerste gwvil waarvan wlJ mdiüng maakten deed tich voor OBgevoor 20 Maan Deso hUanterist sakla hij liaosleiklng ineen sAvontb waa hij overleden Ken tweede geval met doodelijlni afloop heeft sioh voorgedaan bU aia cavalotist terwijl twee man der Infsntarie aMt verlof te Zullen en WhuersvUk Aur door Ie slokte sIJn aangetast Bekhnsiti nog in leven Vin laKatgenoeodo beenoclUor een Jonge broer eveneena aaUraiap gokregfn m is daaraan beaweiua Vorige week Woensdsc kwam te Amersfoort bet derde geval Desa cavalorlst waa 1 1 Zondag no ia tmm Ons Jongst Kamsriid Voor tien tioudaelien tieatuurderaboad en de aMeellng Uooda dsr 8 b a trad gisKwavond de beet A b Kleewl kopor lid der iweede IUomt der Sla lenUeneraal in de üacieteit de Réunieal aprekar ap over het onderwerp ü Actie tegen den honger De vergadOTig dl leor goed wsa ba aooht werd gepreaideerd door den heer t iAfeber voorzitter van de beide bo v iigeooeoKlo vereeniging die m a ai opcniügewoord de wooAten vanMr TrwT ittra iu Augustus 1914 aanhaalde tj luag m Nederland geen honger gel worden waarop de regeering bij monde vau Miulaler Iroub antwoordde dat geen bonger geleden lal worden Od net oogenblik ia bet echter volaas aoo jmlelu dat de werkman niet met boe nij het eiodle van de week ostba len in verband met de duurte im hvenomlddeien De ü B ü n S n i 1 aid üouda hebben een a iB a Raad van üouda gesondai a hii regeeringebeelult apoethg te doen i wa Dinsdagavond nieniandlS Er KaadsM van Öouda d e irvar Tai ten woord sprak Wanneer er eenji D A l er ia dun IteKt aUtinc kut D ld dan ware ifit voorzeker niet voorgeval lai on Ml hierover leitfir een sio rdjazijn gesproken De emit vu den tóe tand zal tot den Oemeenteraad dooril ringen IJo heer Kleerekooper b on zijne verontsohuldlgingtii aan te bieden aangezien hij de laatste maal dat hy ia iouda liad willen spreken ter elfder ure wan verhinderd en apr a ambt en partijgenoot Spiekman voor spr wsa higevallen Gerulmen tijd zijn wij tksna ia den oorlog en wanneer wij don somer hierbij nog moeten aanknoopeu ia doar edeoen Jaar voorbijgegaan Dal sulk een Creole oorlog mogelijk zou zijn gewsest werd bijna door een ieder in den beginne ontkend men meende dat zoo n oorlof eigenlijk duurzaam niet zou kunnen beslaan Spr brictit in herinnering hoe de Uiana iieeraohende wereldoorlog In alle landen die er aan deelnemen zich heelt gekenmerkt door eon steeds uitbreiden van de veii tillltnde Mhtea dar veretliillksiih talen Men heeft zich de vraag gesteld hoe die legere zouden moeten worden gevoed en waar het kapitaal vsndaan gebaald moeat worden In het begin van den oorlog had een ieder gedacht dat de oorlog een anel acuut proces ZOU doorKtaan Volgens spr hangt de beslissing vaa Jezen oorlog of van de groote hoeveelheid munitie die het eene land naar bet andere kan wefgsobieten De masfalnogeweren enz zijn producten der nodeme I Industrie efi de man dfe zulk awi moord werktuig moet behandelen heeft naar met zijn hand heen on weer te altngeren om dood en verderf Ie zaaien Do oorlog van 1914 zdde spr is een internationale slachlindustrie die slechto ste den vernietigt en menschenleven doet ophouden Wij hebben op sohnol veel gehoord van oorlogen maar wat een oorlog aio die van bana ia wist nieinand te voren VViJ weten nu allen dat de oorlog een monster ie met een grooten muil die de geheeiu meneohheld te gelyk ksn verslfaiden Het meest merkwaardige en trleiSlge van dezen oorlog Is vervolgde spr dat ü eiood en Frankrijk uit husne koloniën stammen hebben laten overkomen om In hot Moederland over en weer op elkander bun Oostersche wspenen teleeren gebruiken Die ooeterlüigen worden naar bier getransporteerd om bunw vij anden zoo gemeen mogelijk n ir t boowen ZU sluipen met hel i eo luawhen do tsnden ttaar den vijand toe en richten een stachtlng in zlja gelederen aas Nu de oorlog zoo lang duuri komen Ie gevolgen van deze ramp hih reeds aan de menschheid openharen Wanneer wij over den oorlog apreken dachten wij aan ée menschen die er direet bij betrekken waren In jgBsohiedBnia en literatuur werden ook wel andere dbigen besproken maar In het volkenweo eprak men daarover niet Het pipilijkals wat oorlog spr geleerd heelt is niet dat er mentKhen naar het slagveld gosn en daa een vroegen dood vinden maar dal zij bijna altijd niet de rampzaligste slsttloffers vso den oorlog zijn Spr memoreerde het verblijf der Belglacbo vloditellngen In oiw land en voor een groot doel in Gouda en Meld do vergadering v or boe diep ees volk getroffen wordt dat to een oorlog Jrdl gewikkeld Do gevolgen tan den oorlog keo veel verder dan Je p rio ien JleerdaaJwerkelijk bij gn lietrokt n De getond heidHtoe taiui van de n en ebiii gast geweldig aohtemlt ZIJ krijgen door den oorlog een schok waarmode ij Ua gronde gaan Ik denk Un de kinderen dH In dezen oortog sijn geboren en em ander tot vader hebben dan bun werkolijken vader Spr haalda tooneelen aan dl de Rnaeen en Dullachers fai Lodi en Ksllsch hebben sangerloht en e dtopM Indruk ap de vorga e 1n maakten w gevolgen van de m oorlog sijn daaroB ook treurig voor de onwettig verwek kladeren die miasoUen de kiannnhiilak mee sgen sullen van een bruut oenaA en soodoende met die sliicble kieaneala j zich een nlnow gMlsoht moetan vorm Spr leide verder dat er geiegd ge worden ia dst de Sodaal Democralle d oorlog bad mwten beletten Wanneer dH gewgd gswardan 1 zrtde spr en het met gee hl t wet ie namnaa Waar pr lahet ningewootd v n den vUnaiOa ge Uoord beeft lat het ü id e pmMariaat oM niet In staat Is geweeal em Vertegenwoordiger van de arbeid r laaae in aen gemeenteraad vso Oouda sen zetel te bezorgen I e vraag of Nederland m den oorlog al worikn betrokken is een vraag waarvan de heeliaeing ligt builen de NeasrlsaidBOke greaizen IM volkeren en regeeringen en leger Mhten vsu de volkerwi die in den oorlog betrokken zijn moeten antwoord op die Vri geiven Over fc millioenen sprekend die onze moWliiiathi kost en die gedekt moeten orden door de 1275 000 000 van Minister Treub seido epr dat wij daar niHa aan hebbn Die mlllioenen geliruiken wij op daarvoor la geen baAriJI opgericht ate hebben wij opgegeten in den elechthM zin van het woord Dat bedrag wordt uMjgtigeveu voor onse militalrm die daiirvoor de Duitsche musschen eu Ka iflche zw aluwen uit onze btWingaarlea nweten hooóen Dat geld nu hebben w geleend togen 6 Om die leening Mken oet het gêbeele volk oOk de itbAderafclasn betalen De arbeidersklaase betaalt dus mede san de onkostm Ml mllMllBMie Nu rijst blJ ona de vtalg hal de arbeblende en boe de bedHeede klasse zich beeft gedhageo wanne Ik den staat der werkzaamheden hr de vakbonden van bet Ned Vakverbond naga zie Ik dat Kei ledental op 1 Maart 1915 bedroeg 9000Ü arbOHkira HK rvsB werktta In den gewonen lijd SaoOOi het slwüute cijfer dor menacben o ier wapenen wa 12000 13000 badden ifeen werk én 5000 werkten ongeveer 3 dagen van de weA Over het lol van een arbeider dteoen halVè week ol die niet werkt behoeven wil Biet t spreken Hat toon van d i artelder in Nederlaiid beweegt zich altijd okk het beslflansiuinïmum heen Hot loon van den werk an in Nederlana Is volgona spr zobr laag en dSl kooa In deze tijden slerk naar voren De waag hoeveel een orbeldfer verdient is met dezelfde als hoeveel toon hij Zaterdagarond naar huis brengt De arbeider arsel wel hoeveel loon hij thuis brtgngt lOaar TilJ weet nW hoeveel hij verdient I3ait weetzlJn vrouw want zij gakt uit Ota van dat geld wat de man thuisbrengt laVenaonderhoud voor het gezin te koops Wanneer na de levensmiddelen in prfja geategen zijn la het loon van den óaa vei gelijk maar dm is de eoonomla e wsnrde van bet loon achteruitgegaan Hst hroodrerbrulk is In dïMien tijd met 1 3 gestegen en wanneer wij dit weten verliest het loon van den arbeider een derde geiteelto DH doet zich nu voorbij alleriel artikelen i daarom wordt hel lasAg gA al 9pr vergeleek de p icn der leveüoiniddelen lll Juli l914 met die van Haart 1915 en gaf hiervan zeer vele aprekende voorbeelden door spr iiU hel Alg HandeMladl oyergonlBnon t e door opr g s sven woorbseUhn maken een verhooging uit van 36 Spr UK nvoreerde het bekende gezegidie van Minister Treub In de amer Wm bonger is zeide spr is een zeer moeilijke vrss Kinderen uit een arlieldol agezln dat 17 in de week ontvangt plus een huurlioa die een psar dikke bruine boterhammen krijgen hebben wel geen honger fflieer insnr krijgen toch nirt die voeding die zij behoeven Nu h beo de J B B en do S D A P aid Ooodn een adres geotuurd aan den Ksad mot het verztïek San de circulaire van Muilster Posthuma uitvoering te geven In den Kiiad is daarover geen wooM geseigd DuS móet er een Voorstel komen In den Raad oni er aan inede te doen want spr kan niet begrijpen éu de ciroolaire vsn Mnlsfer Poetbuma lin Gouda teede zon zijn begraven ledfer raadaiid In Oouda die over die circulaire niet geoproktsi hééft of spreekt Is In nti oog niet nteer êan een burgerlijko zat waamsmer Spr wekte de vergadorhig iu luider stemme op om de benden inoeii tér sl en er voor te zorgen dat tulk sUlzwiJgendheden niet meer in den Raad van Gouda kunnen voor komm De tor vergtlllering aanwezigen moeten er in de toekomst voor zorgkji dat stonimen sprekende en donven hoorênde worden gemiakt Spr brscht hierna den regeerlagsmaatregel voor het verkrijgen van levensmiddelen tegen prijzen die voor don ooriog golden In bOrlniiering en wa van nieenlng dat deae sieobts dati sncoea zou heblien wanneer alle gemeenten er san deelniweq Wsnneer bij voorbeeld Oudewater artiksisa vstkosM l gw regeerlngsprijI M 4a Ooadashe winkeliers naar Oudairaler koopoi daar in en verknopen In Gouda weder legen Goudscho prijzen 8pt nooint het plan Posthuma voortrelfoUJIt doch het komt aan op de uitvoering to details Wat Minister Posthuma saageboden heeft grijpen wij met beidihanden san om ds levensralddohn legen iogen prijs te bdtOmen De uitvoering nioet eohler tM zl n dst eiso en ander ook daadwérkmjk mogelijk wordt voor de draagkracht der Jpmeente In één woord het plsnrPoethuma is volgens spr voortreffelijk wanneer het wordt geast In bel leelten der centralisatie Bpr eindlipde zl rede met den uitroep dal de sadaal democratie niet zal dolden dat het Nederl proletariaat phvaiek te gromfe zal gaan door den oorlog Gaal gij naar hub Oouwenaare met de gedachte dst ds Oondscho OnRtsite üiaöiiSVAKiï Paarden in den oorlog 1 9 Mrt lMorrevpotjdNW van de N tilMHÜ Wng iö he Q ateargk tlanga r e HtMfcwarUer acbrjlt ovw hui harde liM v a de paarden in deeun oor l9i 0 HU waa Ib het luw vto don rongen herfot toen wij naar de vuttag Praouiytd reden Ae juiM bevrijd waa van de teerste belegering VoOr e B afstand waarover du trein anderb e pur uut doet badden wij Ln de üWOtemk en slingerende auio buaaefi drie da ea W drie nachten noodig Maw het gewak van deae avontuurlijke r ii heette M o e Qie4 zoo aangedaan al Üe f vaQ tallooie paardenlijken JiM Dikwi lagen zij midden ojjf Araat zoodat do auto ü die uUt i en dKketen in diepe aten van di reg terècM kwaowu Daar lagen ae de wrtuo SArm die tot den laat ft aUoutooht nUi km doodtaraede longen tot de laaub hrachtsUiBpaaBing van O mvk gotoopm becow broken ribbw hm pHeM edMo iMikïen Storaims gediddige hi wk voor bet vadi rlaad hun l nL iliMr e iu de greppels el j pk vijlüg pu w u Dikwiita ugon vlj wagen een uitgtHpfiinon ftMé Vm kuhk ven een vtajii en fiot cftèr look ntey ko 4 ier had uit ned tlMi brt dl t l t ntvrsohiateo Vii i T wak w mm mMo a blijven I HUkui W4 kttpAw jhtt VMT n aiel achteruit WIJ MMMMtt it atraat terug wand tk n tappen vni 19 éfm niet mod Wri gevulde trechter W tm boHchzoom oipen tiooren w J w H g vea laug hinnekend goisiDAef 9 i vait lH3t lio ch atond KtMmifl paard ken du rampaard uiipr P met hangendn ooren geknikte k M r jp bsffee hoofd TM koiiM langzaam uMÓtp P w toe Pil Wijtt twee pas vw id 1 Ik xoek in Si ipravUnkduk nuf Ma eetbaars g hot dier een iitid wriker dat bet ehU r Diet hobbfl w l m paard gaat vuuyr me liggen liet Uobaam tuiplr kt H fiwee ipaal en dan bewtsegt het niet jiiiw Het dier wao p4ar de menflchien troinpeld om te steiven Zoo Ui taet lot van de inietwte paarden van den wagtHi utigwpatancn wdllden maanden lang door hen grtt ketl lEMden gebeurt wat et n irein liiltonant In d Karpathvn mij onlangH vertelde tCw Owoar Uev vao del rat kon niet nmft nadat hm vele dagen en nachien ona gobroken wondenen vol volharding vi icbt had Dooolowu mojjet verder e p li 0 liet het p ard alloen achl T Het dler viel in eenbo ch neer w ar het eeti ffaar dagen bleef lig n Mtüar 1 boni joeg l nu varder dwita dp in di btiiirt rond fcw m niltféll4 bij wi iMwr i ht opdien m vm M paAirdhet IngttbraMÜe Bteanpel vJhn rde troin colonne en bob regim nlttiuiAiiier la aiil bracht 4Mt diw fiaaHlMAdi ifl hiii tndti eteppa Matiotti l enntihAgflBdim nl iiik vain bnt dl U oik md n3K piï Kij WlïMmöf tteed Wöpi gezond en vrolijk ijD i leiM i De ondervinding betifl guleerd dat tie paarden van edel raa flie met de meeste zorg gpit t eMen i b bedt ondertioudefl het erspt doof Jfe verm eleniHHi n uhgoput raken f e verwaartoomle soort Hi toonen het gr irte ulthoudlngttvermogen De kl 4ne harlgwerwildurde raliclHche knot wint h t van alle raspaardon De in gownd awi wind en weer BOfteuw eo vortt i regen en bovendien is dit dlor D kieskeurig wa d i voeding betre t I e geen hooi o haver diwi vreet hot Mi graft daA het tTgmn op het vrid wèkt De raflpai r m da rent g i e uit Stlermarkei HongirljA kunnen n chts niet buiten li tjr tt inoe regafcnittg gevoederd wor d a Hapwt het hi vMn w dH doet het M dan krijgen drf rampaarden longonitaMilng dariBOfttlMfc IwirtTor+atoiiiAng y n gevolge van epl ipioftn tijn er lot pa nW VfH paarden ffwHorven Laatste Berichtea Aan het WesteU k Front PARUÖ 20 April Het comumniqué vati g irioravond luidt Ken DuitBche tegenaanval vroeg in den morgen bij Ijem i arg H werd afge li Cfti Önzo aauvalioa 4 nan belde oever van de Kechl in de V otftHKit noodzaakte di i vtja d K el0lirUckn boven Met overhaaM te ontruimeo waarbij veel naterlaal werd ach ergp lBen De vliegw Uarroa wait Zondagavond te Ingdnwji t r M Noflf an Kortrijk g thr ó t9 fa4m m werd gevangen geiKMiien KAAPSfPAD Do UnRKroepim hebljen onAg iiet botangfiJKo epoorwegldiooppunt Seeb 1m In UalwA Ziiid We Afri ka bezet Van de ZMUW BelclKtM m f HIechtH nKt tnkHt Uiatwtienpoozen oadsr M rok n klonk ZondÉwoptttinid vóortdurand kanongebulder vao tfii zeè oodat waar chijnlijk de tjulfiwhe stellingen liV lielglsche duInMref c weer door llngelscbe óorlogMdiepw aijn biwcboten Fett Micoee dkr l D el ielK i IXINDEN HH HhiMorle van Oortog Ufh mode dat dp Engelache troepen hoogte 60 bobben veroverd twee m len t n ZwÜim van ZUI beke fill lM OoftelQk rroAt WKEk M A OHlcteH in Rus fachPoten en ln WMt GallelS geen Mj