Goudsche Courant, woensdag 21 april 1915

vrodaaltfd b hm w k I Underpah iBoe wefaiigfn e titvr l el hen tm dw i ep en gehoor gegevea I l vrgMd dan lioden Met meween w keiUc wmréarat baalt du itl wacKl ia da aBeo alt mlMr t verdedigen An vaderlMB ab dal aaifceK zou Miken Ie Bjn IM biJo Be liena o lod bewaard grond w ar a a gaal l t mijin Sen van een iinloo en ijde IndleB hu zKh zeil mde i M bet MU de waantai van den Vader 4w Nadettao lot èe iijne g üiuütt heeft Hel Vaderland g r iw bli l Ik tot in tel ikmL Maoneo van Nederland Schiotveri jagen en ponolubs coontf lot viering van nationale dagen societeiteu univer tWlun hoogste kla en van ymnaida en Hoog e Bargerscholeo jonge maonenM werklieileB veretmigiiigen l d inder onkM lldumgen en OOI giJ allm toch voelt voor het voortbestaan van iea Nederiandiroheo stam slaat de handi n In een kooit op om u weerbaar te en misschien la het nog met te laat Of 10 April zri iet den dag zijn dat wg mlleii herdrtiken de hoop van VederiMd dB ontluikende toekotnst van onzen stam 1 eestvienng zou in dete tijden misplaatst zijn aiaar boo zoudt gij dien dag mooter en waardiger iuinnen herdenken dan u ovecal In den lande te veroMiig om te lieeiuiten lot aanaialllng bij bertaande ot oprichting van nletl we landstorro aldeellngen Jiiliana liohtiog aantreden Het gelofl in de loekouisl van ons volk lii baar banter Moge zij dulleodeo Uoeke mannen on der die banier vereenigen A B DUDOK VA N HK 1 Voonitter der VereejiigioK Volksweerbasrhfld maanden varen ea dseé aa met de lui wijk weer zi eoate nia Ter hoogte van de kajkovena op tien Haa preg oodar de gemeente Kuiw k 18 giflt ravond de milicieQ J H H ait Rotterdam door flig B o vt oruchtighiiid uit de stoomtrwD gmtDen Hg bekwam een leerernitigewoBdj aan het atditerhoofd en wen at voor loopig te sgn verbonden door twee soldaten van de verbandafdeeiing te Delft per tram naat het xiekenhaia Bethel te Delft vervoerd waann h ter verpleging opgenomen Bet nieuwe Turksche offeno aan de kust der Zwarte Zee zou de Russische troepen tot het opgeven vao I gewichtige posities hebben genood i aaakt Zeer hevige gevechten aun nog aan den gang by Artwin ea Olby D recruteering m Engeland LONDEN iO April part Uoyd George leida beden lo het parl ment T De regeenng is m van raóening dat er eenigen grond bestaat om t gelooven dat de oorlog met meer succes zai gevoerd worden door de insteUiog der tjoDscnptie De minister van oorlog is zeer tevreden met het gevolg dat gegeven ts aan oproep van vrywiTligers Een inval in Engelse Indifi LONPEN V D i W officioei telegram uit Simla Engelach Indië meldt dat 4000 inboorUngen een inval deden en Zondag de Britsohe patroaiUea by Shabhadz aanvielen De Inlanders werden teruggedreven en verstrooid en verloren 150 man aaa dooden en gewonden Italië en Oosienr k LONDEN 21 April part In de Kngelsche en Fransohu pers blijven de berichten aanhouden dat de onderhandelingen tussohen Italië ea Oostenryk afgebroken agn In een interview heeft do Rumeen sche staatsman KilipM u verklaard dat ook een mgrgpen vadJiumenié onvermijdelgk en spoedig t rkchtoD iROU dit land sleohts wacht o üet optreden van Italiö knag NIEUWE UITGAVEN On Laad u nauonaal iijdsultf ih iti onder bo laaoden tit lu btK ticbl gvg ven ou tUi redaetw van Mr H van óv lUvL rv tttL doel vam dtt ttlaJ la propagandtt vooi tiu atutüe rou mn tand 1 r o pag a u Uk voor Ue gvdacbte Jai WIJ ona uiwrwe bewt uHWteu dotm ihu unze neutroliteü eu onae oualb ibelijk li4 ut ie b waren A t UI d 1 L au de uKd k bni otu de na iH uaie belangen van ooA laad op dea tlaur meer op deu voorgrond te brengua t eiM ver aibtriei groepen en paruvUlbate iR taugen dit xiub naar voren driugtn Aan bet eenae artikel m dil blad out kvuivk wy o a itn THt doel IS opporren wakkur niakeu de werkelijkheid laten zieu m Ihwoveroc ometlg laten baudiitHi i vrtllni verder bet natiottale bewuat i tn verboogen wtj willen bet baael vwli rken dal wiM naüe alU eu aU xeti tandsg Nederland een gelukkig en voor ipoixbg k veu kan loideu V IJ zullen bwr ie trijden bebbwi tot eu peiiticu die otii e kiezers gun t buueteud dt u kieni om rijd wjijb maken 1 bij luel geruigu petr ooulijke lui ati mug vu geringe koKieu aou de eiscben ilei tl JiMMie kau voldoen W IJ zulkHi U strijden Itebben tegen du idialiMleu dio Jioouwo van een Bpoedlgv uivoering vau dun werrtdvredc im daar Miur propaganda niaiutn zonder er ziub Dui II lH i ninH reu dat iHe propaganda dogr d u burger gaarne aanvaard wordi nln V uofVkundtH oui zijn weerpU dil tt tmover iipi land £ K Hlecbt mogelijk tn ver uilen lu wy zullen dezen btrijd atry vl 11 uieliegensüwwrtlü ook ons ideaal w ftn lot land waann ook op bot mier laiiooMe gt4 led de macbl voor bet recht Hl uliken uicttegeoatoande ook wtj overuiij i paoMldHt zijn Wij zullen verdw lui en m het Vervoig te atryden hebben Il gen di Hiea die in u strijd der gruoU ittü M i lie mogendheden partij kiez Mi ou liliöi èf lueer pro DuHscb 0t pro lr ngel di t prdl raOflcb zijn W J iiiui4 m p I Ho1l andaob zijn M t olffx u lil onze woordeokeus Doidi in oüii ge eelü leveosopvatüog in al onze t edri on Wij moeten le en wai W1 ultHclu rt llöal polittk noemen Niet ui de iJuitsohMB groot geleerden de I n gelHcben geütleoien eu de Kraawibeu Hierlijk u g t bebben oortgebraübt zij bh 1 oor WB de kweetie biJ bet iK paleu Van l vl og b g n wu wij bet ineeÉrt Op WM hoode iDOAen zijn GeaondegolH lue en oIjjtKJtiel ondwraoi moel on loepen waar diegene woont van wieu wij iiöt meoat voor onze onalhankelijkbeid U duolitwtt iK bIjeii on tegen hem tU0 3ten wij lu de fHxruie plaat troiit maken daarbij met vergelend ook onze udere IrouKai tt TWHterkwi In bet kort val de redactie het aldu samen Wij wiibn ona land bpuden en dal land zoo goed mogelijk mak n Wij willen bij ilie pogingen de lfaet ti w e ons dt iaalHte aolit maanden geleerd Mjben zoo goed laogelijk lieredten om hep nan lie waarheden telken n telkens wii r t beniinerBn Stadsnieuws erg dering van hadan Uaopoad to iur iii lUge werkiaaii llng van boden Itesluten wordt Diuwlag a7 April it iiali twaall e u groot aaoUM oalw p ia Mdeeiiiigeu Ie oadpraoaken i Hn dog zai er go o optiubare vergadiViiig zi interpeltatll Aotukt i ifcuMfiu ol HtnnaMog wordt des litKr bobapw verlol verbMwd lot liet Iwudtii M ner mte4 pellatie ove de cirutiatn van Minuter i oatbuma Inaake do ver ilialfmg van goedkoope Jevun uiddeleu i e iuurpeilaile zal wordut gtdwudun ua atdüwiiiig vdu bel wetaontwerp Aatlierae aangaande de bealrljdlng van oneerlijke I outurrenifc DorlpgK zee oogüvallonweL Ue tH er Kooien r k amkl op at im verwaarloozing voa allea wat op bei gd nd Wr DngtvaiKiovorzekermg UM duiver iH gMtbieU ihauH en ontwerp wordi naiigtliodea waarin totaal nieawe begin telen wordm g jliuidigd Ir wordt $ gebruik gviitoakt van de orgonmatto dii nu lil jaar werkt Men b aigiMtapt van de publiekreobiviijke organbMlUi weer KTuggekeerd tot do prIvaatreobUÜJke wt ke 13 jaar gidcdeu met bijna leder goedvlwbm op zij ward gezel Spr iioiant een SOalal redenen woaruni de vuo geHield regeling z er i lijk w MaouepliM en uoret rM wordt nW vaalgnateld welk deel dw volto 7U paremt tol word uitgekwrd iiij gtedi Hielijke InvalbüWBi zoo iat bier wel aieed neu proeudura zii luoet ii worden aangt vang ai rvolgiwa ontbreken bi aliagtw In tnNeotko lierzltMibig der uitk wrlngee bjj elKH of g bwbelljk herstel l eu b rdu wordt iu ttvou tig ptooor dure diff IteroepHWet op alj g zst crtb r zal dn gotroffr M bg H n pfot d d luoeteii waehteii op uilkeerlog tol alte liiaUiUicfi lllen zijn algetflefKki wut miniH lang kaïi dnrm 1 11 eindelijk ontbreekt tfrugwarkeitde kraolii die evMiwel ab4 bij UI d t 1 ontwerp kan wonbn toar d aiUim rti een ded der gagaulu iiioakl 1 1 t er it o o d f n b u r g v d evkeat dat de omniiiMk van Itapporttnir door baar ov b g met d Regtwlng bel ontwt pp beoit erbelerd zooveel aln loogeiijit bt I hter htWt zl dit mort iaitiar lief m iH donkeliJk zijde allea komt daarbij new op den arbeid van enaft U Ivanierbvten die ander dan hij de Cow mimUj van Voorlieri dlng min of Bwar oc alllg worden aangewezen V oorix ineeni xpr dal de regslUit bij Finauciiln don bij Landbouw ibula boIwort i ni beeft locb te doen utet een luk xïiale verzekering Spr ia hrt een mH de t ezwareavaa d n he4v Kooien Men lH 4t bb r fvcnwel te doep met w n noodregeüug die dl Kanitff fwel zal üMwten aanvaaféen pr en zijn poWtiekevrtonden willen evenwel door n ftt n voor niet geboBdea geacht zijn aan een bewlUwlng ove eee kifioill ve regidlng ton aanzien vatt de Zeeonge allen n prlneipe Ih in tfl v rho i ng ier Kljkabi drage in de premie IVn dolle vraagt bij nadere InllohtinKfa omtrent de voorgenomen Inrieftting ih r organisatie i p liew Van R a a 11 o v d wu ook rooikeur beldieti geg en aaA efü p GOUDA 21 April 1916 tViTJwillige Landstorm Te cJeser atede is thans gevormd een ofdeeling van den VrEjwUtigen Landstorm Het aantal aangeslotenen bedraagt 26 die allen de verbintenis hebben geteekend en lichamelijk zgn goedgekeurd In afwachting van de benoeming van een commandant ia en vooj cppig beatnor benoemd bestaande mt de heeren A J Vermeulen waarn Voprsitter der Afd Gonda van Volksweerbaarheid Bogen 71 F J Pikét Corn KeteUtraat 18 en W W Hm érilten Gi oenendaalÜI Bg dit bestuur blyft nog steeds geIdgenheid voor aanmelding openstaan Obm oud sUdgenoote Mej C Sp fl nady godsdienst ond wijzeres ie Noordwijk is benoemd tot voorgangtbv van de afd Brielte van den Nedertan Bchen ProtaitanteD Bond ihtdoT volsohen naaib In oen logtnnent ih hier hn stede een v ouw aangehouden die bier ouder oen valMben naaui vt rblijf hield en wier opHporlng WBA verzocht door d n oommlBi ris van politie te Dordrechl De aaugi liou iene is uaar Uordreclit uvergebractit en aldaar ier iHievJukking van den oommfsaarls van politie geotfld Werkelooxen Door de poliUo zijn hedennacht twee JongfltDonnen van 18 j r bier op straat aongetroKen die van VGravenhage ren komen bwpen waar zij tevorgwfscb werk badden gezocht Daar aij zonder nridtkJen waren zijnbekten nOar Utrecht overgeAiracht alwaarsij toCHtuiwohenkoiust van den hoofdcommliwarlR van politie aldaar naar hunwoonploati Venlö zullen wordeA g traaaporteerd ƒ Biljart Con H ura Voor leden der Societ Ons ïenoe g tak Maandag tot Donderdagavond ft k bi dB Soeteteit een biljart oonooura worden gehouden IJ di nowe bi tot Maaadagavoad ï uur upeogpeteM Boskoop Tot kantoorbediende aan het postkantoor alhier is benoemd de heer H R ven berg te Doesburg De militaireD van den Landbouw cuTioa besochten heden per stoomboot Gouwemmf daartoe door da directie der Kurkwarenfabriek te Waddinxveen beschikbaar gestald de sUd Uiden Besicfatigd werden het Abattoir en de stallen en de paarden der Vest ingArtüWie T7 A ISlJi I wee ii hall mUltoii automobiel n Naar een schatting gullen op 1 191b m dB Vere Bg al u 2 5 uiUlioe iitüinoWen iljn terwijl er bultMi Sereiiugde Malen op di geheelo wereld slechts bÜÜ IWU nutoiBobi Heo au TranapoH autos voor do geallieerden Amerika voerde In de laaaad LH n ter 19H voor 1 mlllloen lo l T vracht automoblekii voor de geallioeriMi uit IIKIVM w t eederd n voor 1rank jk 1 en d r4e voor I ngeland Ue r ter voor Kusland konden met uitgeleerd worden d ordal gevolge van ht aW l lijk 1 Wie krijgt het Brooe en Ur Buikmos Brown lezing te Ur meenen naar aanleiding v n eun door hen voor iK t h ngelKche Kdn riiUsk t ootiKhap gvbotidin dlQ Hriltalinit bet protectoraat over SpitsIsT i n hehhen moet 1 I d rende de laatst jaar hebben Kusladd ZwedM en Noor wegen daar aanspraak op geumakt br Wijl in 191 de Vereenigde lüalen hun neiging hieatoe te kennen gavin In 1912 had een oonlerant e plaats tnss ien Noor wegen Zweden m Kosland waarbij over vngekotnen werd dal Hpitohergen nee trsai territorium zou blijven en geween ehappelijk door tieae 1 staten bestuurd Aar Oroot Qemnigde Be richten fln oi ukavogel 1 èa der schipbreukeling van de Rat Wijk waa vroeger aoo boord van de Alice X teen deze bet vorige jaar v ron ukie man Tili T ieen v J ii ikü Bruoe en Dr Brown Toor den daur vao de omiog t m ovor ptfikamt ie tuiwii bm de DuiUK faf auw riwilwi in Be4 wawbii ïic t portier k r OMT bcc uiiflrMtioMl verdricb rHiiWi wrrd du roor IWlgié co UamitïMTg I m boogvr porto b u eeokonM M tiK v rdrft tuMMCiHvi Bwtftf ra LuxMuburf aUt i etM vt B tt wordt dMfdoor ook tn frvfti dv MtfWliatlM Koailk uriR vfta 1m4 DuU eb blMUiifii M In BvlfIS cnv rn dw Mi d or d MiuKandifitnlen Urn voordmk der IgKn lMH noob n uowi Luieiuburg d ovflrMmkOHiH idiiilt fDffKlaiui m ÉÊ lirtwIHt 4ifWU tlnoH wordt i é 30 April Kiwidd Om in bi tiefai b nudleu fao t ac UkU tttPTF Q HHJC r de uowUiMiiSB ffmr Kf I vftNMt wtrlke dHi oorlog Utgen bei KhftlltaM iD frA l cb duur UuMtlmuuMD l Mrooudi iMufen na Ktch itou kuaam p n vtwtigt own In ofttcUwlf kjinftm l ttii MdP aMdaehi op du d hi wtw Mitoril Mii la dn C o 4iidfi laitdm irachbm oatkwoM dat i Vdt eimh kruiwr 21 32 MMHt vWfl W41i pUal H van dra tataw ia H dMlMM bouUrliH rdo en d niinarvt van em uKMkw fraWdfc I Dgctaad Mt l xtoh daartAStnoviT In x in lnd vfr prc4di proclHoatlnt ai vriMd van M KhalUaat voor Uniiachf requl itl a IM vwwMKtaf naar s lawkdM iii roortffiiirtw la d St t vati 1 Haan 1816 liM r f dft d r i41aK vaa di ei aii4 V irg im liiCMi voor dn In BtHffl M NtfordKaiikrijk door é Dulmche autori taltMi gMlBiHt rw uliiitie brrn A Hl Bi t r van Hiiit ulatMl tH 7 akt i la Ht M 9i tn kMint van lM tanK it l tHind i dal d Üuitwiw K4 wrlnf tk In Htrt ar e lrukl0 ItiMrutüb IhwIi i il t v nM pt voor dt t HtrlljD io4 l ada HvtduMiitMTlilUllKiinir onmilHHloii hi t K4 uti mdf lli i viiiK aan K lall tlll l lH ldI l In tiVi fwfgiim f oviTiimkoBwdéf par 6 dvaw liuitructl two pnrnooo U H rlt n tot M In otilvaii M nnom van atukk l madillKmi im aan dra voerxItMT m fommtiMte van de aanwllilnff van dra ge machlifdn kmnl Ik g vi n ondnr opgavt van lÜMiH woonj iMH m m t tiM v r iiih4 aJlo iixHiiftoHIntw dl I dim lobp der lii4tandi llRir M r Af coniinlinil tnoiflitim noodtf xljn loi div f Iltachtlff lt te rlNilmi y e I m I n f In 1 1 a li Itp Kran b Madim Ijfvathm lalrl e borlotitm evai olksvwgailHrlpfMi la v4r HiSMmid Mtodnn vati Italtff ten jpioitc van ItatteV IniRrvMittp in dm oorlog 1V raruMi long mm dt nMlonala ll duri êtt I l e JoniFiitK 7 pi4in aanvdl I ally rUuanh vat M rmultaat vka dm imtgatvn KvppeliB rald alduaiMOM hl lAWKMott i paanlwn godood oni Hpr iiw gMdood t kulkfu gtvlooii big rainwi gi ttrokpii i un kindttrwagt n Wii Hporlwi pv ni twM liptüMt ImidliadMld U Maldut nnt oudv kip gedood ir Hottfaoitl 4 nig riutint gt hrokin t Hltllnglioumi 1 liMer gnluod ed I ItitrM riioin iHMH hartlgd i l aiofMlHu ö h g in hrand f rMki lUMianm uU vHaflnigMi ll TVM nidd l thw uur wlorpnuk siwr taag vtli rnidn vljandiilljkv vUt cukr vi iKMunHfi oil hrt gariil o nlDm ittadj KaïMlwa 1 1 Itoin viel la M vrijt vdd vkr vMm op n wshoot D nit lr w l oolkii di rm vlunliUon ia deo kaldw Mn kind wi rd gMloo t é u twaargewoAd Hl VfVHtihilli de llnht Vf wood ok p Htwrrarh wlwp wti vllfginilor Ikhmmii rm In gc4aJ Mv lil hrt wtatlon aiwr kwitiHW h kind werd gfdood mi H imn werd om arm algtwlagiti im drit andfro pwwown wi nli n Bii pr mlndiAvaar vwwoad I atrljil W 7 mabik IH norrmpondi t van de M6litliig I o In S r fc Kraokrlik iwlilt nog kf r iia k M liijxontltvhnifii over h o Iiij ZtlWN4 s UlJ aet dal d ngt tiich mljwn buitengewoon krachtig w ri l n dw l van don Iwuvot vloog K lu l In df luoht fMilgt Itondt rdm UuitMctx rH kwauHüi daarhij om nvn mii i lM lit 4 anw gtMKhoard llcUaara iU U n ïirt dorp Krtmufl 1 lK id itoor lioogti van ongevtvr 500 Ort dw fMHulgi In VlaajHk r waamn de inlK Klln ming van groot Mang b bij dm rljl I0g n drtn hullariwn racht rvleugnl ttri l ix t Mv v TWOed ali b Nmivw t hi tpllt Ih Brlttwhf troepen kwamen ovw oppn tM rc4n aoadiv toopgravan foo lai atj slob moMtco Ingraven ondn bm lg viJaiMMIjk runr Po atrljil duart voort IV Brlbwiio voorwaartadvp 1 w ng la niet lot taan gvbraohl Rraia wmliw 00 liuiU c i r kriigitgpvan gemaakt AIIm wliiit AT op dat di ijaaitplljk vfrllown grootnr nijn dan btj vi OhappJlf m Dultachf vllegcra wwd u nrvii dig vcrwijdnrd gvtioudm van ik i ngt aohe Icitlog loodat dc vijand onat loHwcklaitÏMï voor den rtriid nirt kan i mrtm krannt In de atreek waar de I ngHactten vtvditra wordt da atrijd v f hemoMIIJkt èaar d dlchtl 4d d V Wvolktng Een goede t d In bet verecfatet r titmki wtt go id ii d aan ai da oorlt voorbij Uaarov ztjo wy bel liaaaC alb ua t AS üUvUi MB tatkcttng 0or lt ntouaro biaiakinc wimtwvtAym m Haar dia mkeüag ia d aan w de ModNTfV l 4a lM i gms uUfaatrciUe boruuMi Nf n M h ii Km v ti a Hi z dw 1 aaal r 4u tb Aimrika Mbrijll r I dtkka UwJiMi van oa auiga firma lieawt an al ntMiwe totwie4i n ef trttft jt ltkantor u om na dm vrodv UM r i kuoMMi pfoducnroa Haar aM an n d twoowntaolw ooajusctaur sal t iMff ïija ook gpwit lijk zat de iiMn ch tioogf r Maan Nmww wetMuMrbapIM11 iiiilMi ontirtaan eqdc w ten cliapp ii d itiif i uaii uiit rf dfiD s d ramacii zal vtTMumuuHn waniHWir bij dt wondn pn d r tuc4oaiaug t l otiDtt4 zal saai cb Hiwt i 1 kendt Ht r g Kn ftdB AiuerikaaoM im MjUiokHig Moortf bMt over di eo gwwtc4ijk waarde vw dm iafln t b na de oorlog een Imitengp wotm lot r Mttiii 4 Ntudb gvpubliotwrrd waarin btj xitb mroftt tM f iMOglwraar i nimiT in lirt aig n M i gunatlg ov r dw in UH l van érti oortog uitlaat Zflk dn aoriog i diep tr rig Maar ifldtra oortog biwfl a B goodt MuKatrti olgt ii Moorp iw i w vao de bHai njh i gf fdgt van dw wwtWIiraod ijët wijzlgtfi van brt arbeidsveld vau vetijn tti man Ue n licwie kvcn gchori itNf d Ikw i xal na dra oorlog wt tlidrt Mirt r In d ifOuwvakkt i kunn i verlU ttiQ t Ml haiul lMrorrc pofid t wotdt mim i m MtrtMilcuw 1l handeb rfl Kiger xa mi ubfnt z n g tik in de polltlHi tfaan lieprocvHi en b kana ttc taat dal d Nlbii t Mh altijd auiat4nir HclK ktui dlge i g wnwl un een chemiMclw lmbril ntiiilg wwk al vorrlchta p t ni iiw arbi4diiV 4d zullen velen nltblin kpn Want uit di n aanl dra zaak zal l fi zij tb r Nidw in bna oiidf branche uliblofikfii nlK van vak verand mi Moorc gHuoft vaut tlat rilt Vf randereii op d iiKHimsh eMi btiitpogt woon gim dtllPn Invlowl h t En dt atoAtM bi pii zal iT erwiiHifiii door warAiii vooniit i trafibt Slx i nerx leurLd IV L u tMb ra iu Mivrl Iudi iilttiigM ouibwndit df Nieuwe Courant 0m lie ludumik bladi ii bfi btirMit dat r up dv geboort 9dag van dmi l uit i Un keiMir la Katavia twH writte nuu mr iM V THctimtwi vaa wn Uuitaoh inaaod IW iv UeubH ii Wacbt Hel blad Ui Ki urgaau vau Üuitticbvra Uoatwtri ra n liuuganvi van d lndië óit leb bIj J Hfifhting ivvimM hi blH vurooo tot UI DiiitKcbtm bond Naat Uv i ijd uK bït wordwi in b H et Tt b nuniUHY de rnkviMi ontvouwd wotKt tot ib tii bltng vati dit oimiwa Uult lii iijtUcitnlt iu bet Ooalvn bijdroegun Wij KiiittM bera dlu in dit land wa tv II bh ldmi tot duMV m ft n UuUach arHaau In SihI ludiK voor overlKMllg wijl tnj I NtiW lauihK ht krauluo ala di onxe it€ i4H uwdt u Wy bwldau obH allwn bij loib ook m t dii Nadvrludera hHo surgm wattfu onz zori eu huu wt uftuwm vulden 0 A ou miA troia ln lUnu lanlgv vitrbro dt rlng tuMKibfu l ui ml rti en NodurlaaderH ImmII nu de ruw adeut van d u oorlog g jlaaw Om tftandlglttxlba dl Icrkar aija dan onae guiHle wU bflibui ona Uultoohe deuken nvoeleu in togimi raak gt raotat mat ukt4 op nltaru luttenlng van N id at J SMUM taudMOiv pam bedm itcbnjli Ui Nüd lndi iljo nbH IC bi bi u owat liJ van d n gang Mr g4 lNiirttiilMaen In i uropa wmtacht vu Uim a Mtaat uM oau wtnauhcn en botip iH legevapraak l e SedttrlandMobo port 1 uur IM grootalu deH ni t ni r n trtial doeii aan du liultachorx vijandig gi ziml w dl IticT lnwon nde UuitMcbari Hiaau daar uuioht looa leg aover Nb4 4 irf da rotu i egrijg lijk r dan b t vxrlangtm naar enn UuiiaLb blad Nitrfdat mIJ de up iliar utM iiog wtllun liMFtrijdea n deze ten guualu dar DultMcbar wUl n vtraniWrtfi l i biwctu bleii onivauK van mm piviodb4 en d ooMtandlgbtdd lil bel ui t in dn NMijrlandwdhe taal MTwbtjInl t t wtj n kt wij oniu tnwiiiitK niet wltleu opdrlngun by hi 4 grooie Hilibek Maar legcnovtv ona aoU tm de iik l fi db bet g oof aan b i Dultaohe volk iiiiH vfirlon bi ltba stjn wij rvr plubi MM niW aJb fl Ie lalon aanlcunan wat tigenwoonlig ovw di huilarbMV ge lUnven wordt W u Koudi n ou M iBiKlapliflhügea laakill alx ij langer awff a Da gaMtvrij iMid v Hke wij blw irmieMin legt oqm nlH miln ttsrugliotidfng op l aar hterd xb r andkM ht 1 ngniwhe krant dag m dag uit baar koiommti openen voor i tidi tslM rlobira goloovA wi iUm gaaien van H n neutraal iHid Itel rocbi te hebiM n i ve e n i on at n te oiog verlieHen OOI ona volk op ittrmg ialt lijke wijso natuurlijk legen de aanvalb n der per te r edlgen Mntï Nedtvbtodw db bet toet de neuIraUteii oprecbt mcwnt aa ona dit re ht iilawggwi Ib opgr rachiB Rloonitmwlera IV tooiutrawle uil IJmaidm wefta naar bericht wfH voor IAV Prt flMibof lullen worden i acttf fiJ Njni im LbwtMtth IVttt nobiiHier Zwaan raa de StoomvMiJ Merouriiwr dlr SrOroeo Urn t I ahlla Mhlpper W v d Pla van de Mij lol beheer van BteaoKrawlera r MeouwesoeH en FV Vriea Urn m BaMer arbipper M L Noonlilj m da Zaeviaaeè n lla Uitand dir E tk Uoar U LM Piatar Jan aekifpmt J Koper van da N V HalVa llaot br Jan Vawer Urn Urn Ifld A M JoMM Mlitpper Alb ran Pil van de N e v M4 NKstfbwa II r W HaarbnrHd en Uw ïün Zamaiuama fU a ippir 1 Vlnér van S V Mij Zaauttnaai II llf en fV dir 3 Y Hs t r M voor div kteiam nuddMünnd f im gHwuw dM Orafaiyka lakm te rarenhage U giatwtmmiditag de bij kouwt gelMMden van afgevaanfagdeu tan S otkn Hulp EJpoor en oore botl nk ii i en roep door de op ii Mkan 1 iM DOenalu eomiuunie In bnie vitf gaderiBg dia door aen groot aMial vcTb MDWOordtgOTZ deae la i4ing W9rd btJcnwooDd werd wM al R m ve iieniiain lieabiten lot oprichting dar S d Veretniging tot verbetering vau bet votkacrediet leven werden de door i WHinMMiie voorgeateble conc tatatu t o met t enigv gerbige wijzigiogim aan I courotaaie van voorbereldiBg werd lot Htuur l owo Htaande de vergadering tradiai een groot aantal Inrtetlingw voor vaUuwredkt UH de Varaeniging die aia senirale bank voor d aangeatoten in le liog n zal werkon toe Het tn uur bestaat uit de beerea M 11 ti Tb FM4 y 1J0P voora mr J llwwi vtoe voortUter J D l PrulaMti mcr inr J t Piinacker Hürdi mr L H Keadiotie mr J J Hayae t M Urugma en J M Maury Tot Algevaardigden ter algemaene He getnngiHiomniiaaie werden bmoend ur 1 ltoa mr J Pijnacker Horhjk en J C M Brugma l aMaagU r iverk er uiet 1 ngiHand Ut Staataeouraot bevat du volg sidea liUH b IwveMlgiag van b t reeda vtrmt liJ iK rlcbt hlijkefu van Hr Mn geaaot ie t b4i ontviMigtm bericht b bet paneagiera viTVoer iHtwcbeo Ttlbur en Kotlerdai t liHmiigen t n Ux veraa van IHnHdag29 April midderaaobt al voor ót n tijd van mbt dagen geai mrt elieel In utrljd met hel boveniitaande w nt onzi lM rlcbtgcveT te Vlbislngiv under ttf Uiiallni dat met de uwilbootcn vau b Mij Zeeland vuorlooplg goen i l ai nagierH nKig v wordvn vervoerd U i neb r ingetrokken Tweede Kamer Il parlemWlaire krtaigen wordt var nomn dat d Tweede Kamer lot kort vAAr Pinkat rtn vermoedelijk UK Don i kTdag or Vrijdag 31 Mei bijeen aal iiKMiefi ilt ve4 doartia bel vroeger aHigebondlgde r nfig t4 eda btiataande voornemen om H lH ijiK tti jpAfH l onvoorziene ohiatandlgliedtM dM PM bi beC grooie zomerrooe aan u vangeh verwezenlijkt aal kunntm n orden laat aU b Aan nog niet voorrien Ucbüng 1916 In du Uenorie van Antwoord betreffen i tiet w o houdende bijzondiere niaalregcHeii uiet betrekking loi de litHitlog lt ltt M i U Kegnering dat e uededeelliig aHii iKpurH dat bet bij de Hogeeriog et It punt Van ovM weglng uitmaakte wela ontwerpen aanhangig te niaktm ou bdo iioo Ng d milloienN der lichting l lb vervroegd onder do wapoo n te roepm vn 0111 Bma bet legtvbeaiuur voor don landstorm da buncbikking tt kunnen geven over nog oenig oudi t UobÜngeo g f bleddH met voorkennie van den Mi nirter van IJWlog Van ODbe cheid n tm df b tlingtHi van aoibtonaren Ie dua geen prnke gowaiat Mocht door dit perHborlobt onooodige ongeruKilieb zijn gewekt dan zou die btj Ie iniibniing d r ontwerpen korbm Ujit laarnz zeker evenmin tijn ultgehlevan InliiMHciien kan la bet teil dat de Kegwermg Ixnkehi bi op bet nemen van maairiK len lot tijdige aanvulling o veraterklng imzer woennachl beiwaarlijk een ttanlelibng lot ongeruHtbeid gevond n wor Wn naar de me nlug dw Regwrlng al than xal dit onder de tegenwoordige fltiiHtandlgheden veeleer tot geruatatelling l eiiiifii rttrekken niiift ting tot de lodifvUig van dit WMontwerp rerd gevxmden In de ► tnmHirbetd dal Hvlang alk t ij dtt on Iht ilcn korpsen ingcdiH lde militleptlchU tn ler llcbtlng I lS zullen iijn Ingelijfd van de lichting 1914 bahoeftnog ietht oen kMne groep evriitdaaga te orden IngelIjM en dat om deevMeiftrbt zoo vroeg mogt Hjk de ilchüng 1916 voor inlijviag gereed te bebben net bat iH g op d volgens de wet te verrichten werkzaamheden latere Indiening niet rHadzaam voorkvan Ui i n ta huia d w a met verW zenèm van ma gedwdte der onder da wapenen 4Jbde troepen met name van de oudaie landwe 4 licfating bowlt met h t doei wannnede dtt wetaontwerp la ingediend geen rechtMreekaoh verbaodi Wanneer naar de meenlng der Rcfteering de ooMtandlgheden van dien aard zl tat aan de oudXe laadw vrllcbüng vertol kan worden verleetad zal dit geaohteden overef ko M lig loenegging door den Mbiiflier vao Oorlog In de vergndeHttg van 38 Januari gedaan Chntrtvt den veniioedelt i n hMp van de Uklijvbig der lichtlag I9l6 kannen op dit oogenbltk nog bwraarlljk netaMbKbeid ondedeetingM worden gedaan Dana banirt geheel a van het verloop dev felieurtmbHMn IndUm de oortog Uijft voort wonim aal e Milvlng too apoedlg doenlijk tM oonai Ie geaeUeden af de Itcbtmg ia baar fzAiMi dm wel fagptoegm zal worden Ingeleid kan erat later Bordm boaliat bertaal r aalMtrgagron uitaiciM Of bel KloMan van 4m vrede dan zal éa inlijvi aon taat doanti ptaal babbn en te verwdiÜlMde pion Het beawaar la anadeo fo dienatpbeiitlgen dtw UcMtng 1916 nog la jong zi 01 b dkawrt te treden wordt door der Regearing nut gedaaU aannesicn aella als de inlijving zoo vroeg mogelijk g MJiiedt deze atet ta 5 Euaaodeu vooral gaat aao bet bjdstip waarop ia Dorinattj onmtaadigbeden de erate ploeg di lichting onder de wapeneo zou komeo Aan den aanmaak vao miliiaire kteediag wordt oualgebroken mei kracbt wf rkt t r Is m de vurloopen auModen een moeiigk tijdvak geweeet waarin de vreMt gaweUigd aebeen dal de benoodigde wol voor het vervaardlgea vaa laken zou komen Ie ontbreken Mukklg ia aiodadien weder wol oatvan pen Ondn gO I bi ruime boeveelbeid voorl andni Inl e lagn 4niog van voomden der I kenlabrieken in Soord Brabant beeft ttlecbttt op zeer Iwiperkte achaal plaata gehad loen b kleedt voor geïnterneerden dringend ooodbl waa de door dto fabrieken vervaardigde voorraad is op de gewone wijae aan het Kijk getevrnd Omtrent deo hiur van bet rate v rhUfi owh r de wapenen der lichting 1916 kan ewMt aen bcnlbwing worden gcoo ni Ti wanofwr lot detnobitlMtle kan worden overgegaan tWaoiieer de omatandtgbivbv dit niet onmogelijk maken zal bet Htreven op den voorgrond staan d i normaten termijn niet te overaohnjden Zeer waaracbi lijk z l het daartoe noodig bHjken later ook voor de liobUng 1917 ultzonderingamaatregelen te nemen Min Poatbuma oircolaire tmultvoerbanr Men meldt ons uit Winacboten £ Burg4TOee ter8 in bet OMbnibt verklaiM ibHi J circulaire van Minister Poathuma betreffende de beacMkbaaratelling van levontaidddelen voor onultroM baar Dr Nobna nau Boma Men M ut aan de Nieuwe Koerier dat r No4en i vertrokken i naar liome met een opdracht voor de Ned HegeeringL Oese reiw moet In verband ataan met een beratei van een Ned vertogenwoorJiging blJ den Heiligen Stoel 1 en vllogiiia lne boven Amaterdnm ilHUn niuorgen omatrAka kwart over twnall bewoog zit boven Amsterdam een Nederlawiacbe iweetMiker die te oeaiar b rg wad o 1 Toelage bij de poot I Mut bandbavui van den a e Daen4n regel kt voor bel waarnemen van ebn hoogere functie geen toelage wordt tdegekend zal rvenwel te rekenen vanaf 1 Januari 1915 op bepaalde voorwaar n voor tijdelijke waameialng van eeoe M reotb ol bet vevvangen van odaiMtenten booldbefirielb r en ooaducteurB der brlfl veiimalen eene belooning kunnen worden genoten Wedde ber kenlng In aatunerklng nemende dal tengevolge van de bultengtnvMiu ti dMMnatuullghedcn hol poal telfgraal en t efoonverkeer op vele kantoren en hulpkaotoren aederi Auguatu 1914 alioormaal ia toeol algenoiueu zal voor het jaar 191 de rangMctilkking d v kantoren ale de regeling voor de jaarlljkacbe herziening dar jaarwedden van de brievengaordeu a w den b aaM naar d ullkomaten over het tijdvak van 1 Auguatua 1913 tot en met M Juli 1914 Telegraafkabol beraUdd I e luU raafkabel tuwcben TerBobeliiag en AnWaod die vooal begin October in ongeruedv waa zoodot de telegrWlaobe V irbmding van dit Wlond met den vasten wal tijdelijk langa de kabel die beatend Is voor int irooninmnaal geachiedde is lH den w er hersteld CJlt d e E er © DE DUITSCHE VERKLARINa Ite N Bott C r t acbrijfl l c verklaring door de Uuitadke rageertng tegmover onzen gesant te Berlijn over de vemieling van de Kolwi afgekgd zal atterw Ke voldoening hebben opgewekt iM Dultscbe regeering 1 daarbij zondn naar uitvluchten te zoeken volkouien rkhdfvlijk zoover gegaan ala zij op bet oogenblik maar gaan kon Zij mienit de mogelijkbeld aan dat de Katwijk door een Uuitacbe ondeneaftr k getorpedeerd erkent bij voorbaat voor het gmal bet ambtelijk ondercoek de julatheld van dBt vermoeden raocbt bev gen ongelijk en zegt volkomen genoegdoenii toe hr heeft veraeitert zij no b btj de Duitsohe regeering noch bij de Duitscbe marbie eenlge bedoeling beHiaoo een aanval op een Nedn laodach ftcbip te ondnueoien Heeft een Duitsohe dulktMMt de Katwijk niettembi In den grond geboord kn moet dit aan gs ongelukkig loe al te wijten zijn en zal de Duitse regeering ntel Mnuden aanRionde haar levend f laedwef to betaigen en volledige acbadalooaatetllng toe te reggen Op deoe vtjae Ingekked kon da Doilsche verkluing op n ii adre i dera dan eene grnoto gar aat a to lltog teweeg b r ef tefanovwr de onMemoaing die door de verwieüng van de K bier ie lande waa opce BlU Maar wM bovenal aangenaoao aan d o et ia de lay wijze waarop de varklorüig in de Kld ia gefcomen Zij la niet bei gnrolg van tm v rUMig van nac regeerug tm eee reraoek om iatkMng of opbefak ta j k gaffBVen uil tgen bewegiag nu aandraag Mff mm dua wel a gen on eae neteliffa aangekgenbead ta pOHlIg nWgelijk op k voor NederlMè ro tfgeowetkomenda wijze uii de w retd te helpen Alle bureoucratkofae overwegingen tte tocfa aeker in eee knd te DtiitadtUnd moeten gerezen zga tegfV het olieden van zulk eei ruilerhfiif erkentenia van ongel tCog vóór ambtelijke onderzoekingen de letten bodden Ijeveatigd zgn met t alog op ZIJ gezet en imfa de Nedt laDdacbe voorNldling van bet gobeurde juiat aal bbjken te zijn wordt aaneton k erkend dal im mbffioegeu gM sede aanleU g vaa verzekerd dat wet geboogd zal wtmka langs zijwegen de ak a k Mdn t it u loyaaJ m die tojnifliait BDgc Juk ook van Nederlan cbe z narden in bet liobt geMeU Ook niet bij de Ouitsd naitea lezen wij in de verklaring en db piut mag oog uitdrukk ljk naar voren orden gebraobt iuxtt badoeb be f taan een Nederlandaoh chip aan k val len Zoo wij de verklaring in dit opzleht goed i wo houdt deze zbwoede waarmee geltjklteid van ge voeko jegena 0IM4 l nd bij de l uitache civiele en mi Mtaire autoriteiten op den voorgrond wordt wrteld M meer in don men oppervlakkig oordeeèend zou naemn Van d zijde der DulbKbe regesnbg waa n edM vro gM na de gebeurteniMan met Batavier Zaanatroom Uedea enz verzek W dat men karm geene aanwtJBUig □ focfit zien van eene verand de botiding van Dultsoblaod jegens ona lAnd In de door mo aangefaaolde wottfdnn van de vfTklaring vao gtaterm tien wij nu eeoe dngebjke vcrzekerbig ook uit naam van de DultMche marine berhaald Ons althans komt bet voor dat bel we niet aan bloot toeval te wijten xal jiljn dat in deze jongWa verkkring de Dultsebe ri rewing ea de DultacAie marine Ma twee zelfstandig handekode leder eigen Iwdoelifigen hebbende Ucliainen naoal Ikoar zijn geateld Zien wij een en ander juist In kn mag worden vorwacbt dat in bet ver volg nu ook de Duitaohe marine de daad zal voetgen blJ liet woord ea du met meer omakhtlgbeid kgm de NederlandHcbe acbeepvaMi zal optreden du zij m den laatsten tijd gokan beeft zoodat ongelukkige toevallen zullen worib n vMTinaden INGEZONDEN BuUan verantwoordd Vteid d r Sed De Julkna llohtlng Den moeten April bopon wij den iHwrtedag te htn denken van ons PHoseaje Nimmer zullen wij de diepe ontroerini vergeten die ons vervulde toen opdien vroegen voorjaaremorgt de beierende borautenklokken ovtv b ons Vaderliod df blijde boodacbap Inluidden V m kind U u b den geboren JaUaaa van Oranje 1 Hm levendig gevoeldten wij dat 4ea liPUgfHijke gebeurtenis nttuwe wljdii l n kraclit gaf aan betgoen ons groote voorgealaeht ook voor ona kln kr m van hel beden gewrocht beeft en door de Iterioiiering aan het verladen strengebkn zich liooii als jonge leliebloemen die ver waebting i voot en nleuw ootluikendl toekoïnat Nederland Vooruit I werd olierwegede leinae fcirrr Maar nridden In den roortgari □ fa ki ontwikkeling van de vertongdt voUukraohl op maouc appeii k gebied OQtketend plotaelijig rondom aan onze gnn ivn de geweldige ontaetInKle volkenaiknjg en ontsteld vroqi men ieli a lal ook NeAerluid niet in dia aaal troora nwdegeatenrd jrorden f Toon eerst wenlulin aiok tow d IwtrelckoUjke wiardo van TOonlltgang ra oniwlkkeüng 4er brouiai Taa welvaart van etm volk wanneef vemlirod wordt daarbij leTM die mtunt ix nemen die aan het volk de venekerdheld verachaften de ® vruchten dee vrc In volle onafiiankehjklioiti blijvnid teknanen genieten Wanneer do al oude vrijheid hedteigd ordt Iwhooren alleo in den weerbaroa lerfUld bereid en in taa te l n haar te Terdedlgtn Deie groote ledelijko volkakraeht bri t en wij miskend niet veej n er danwB derde deel van hen e aich belMOlds weerbaar te nMken worden door de wi ec toe Torpllohl de anderen oweten al onse onanunkelijkheld bedreigd war loecicfl Indien een vijand onae grenaen ion willen Hebenden ol onae rwihten kortwieken t8an cTstgenoeroden alleen om Hotlaa lo verdedigen de anderen kunnen Ma aandeel nemen tn m gemeenichappeHia laak van alleo Dat iH de groote zwarte plek in 0 a nationaal bestaan maar de grootste chaade 1 dat deie schande door xeer relia ell nu In de ernstige tjden nognki eens gevoetd wordt Zeshonderd teiund au in dn WWharen loeMjd zijn goliool ongeoel d D hel Koninkl Be 4nit van 4 Augostns IW deed Hare MajeMeit de Koningtn len Inroep op hen allea OB lioh vrijwillig Ml den I auMorm Ie verUnden op voorwaar wilkn éu bwriegen door t nxH Itrbiau am geptwawetd wordt dur dU loader tyter i elaogt ik rf Bija B en viach au it litH li dan lig inder dteenkoei De totale jaartijkacfce MrwMprodaebe san t kool U lraagt ljao ÜÜO lWO ton rooiltrittannbS olbsen produceert Uervaa Jb4 WÜÜ0 bel gebiwèe BnbwhelMzMTijk itven 3U 500Jüü ton du i ongev vr van de gnheele werebiprodaotie IkviTtM B gfoot produeenien si i deVer gdp Staten nKa4H4 900 00ton Dullaeb isMl ni iJiOÜUW o Ooatenrljk Hou Rsrije utet 5 jKWt Ü0 ion Iranknjk mei il UW WH ton Hu land ai 300 00l ton Belgié 23 W0I ion en lopan 19 700JMO lOu Én bwa dig bt verder aea vtvgeHjMng Kia hwi di voöcWIbwdi sn eokoolprO dncwveuda Stati lH tre n bel aantal bïod n per lOtU werklieden P r laUl werkli b b ben de Vt r nll ndf landen aan doodnn Oroot BHt aRnK l IT Briteebe Keiaerrijk 1 J Ver 4gd taten t 26 Duib eh aod 2 44 Ooa uwllongaruu 1 48 Fra kiijk 1 49 Raslaiut f 7 Be gi 1 00 Jl W 5 64 Laatste Berichten Aan het Wcstdflk Front PARIJS 21 April Het commnmqué van gisteravond 11 uur luidt In Rheims wer 50 brandbommen geworpen In Champagne en Argonne hadden artillenl govechten plaata welke niet door de mRnt rie gesteund verden Wij maakten eeni ge vorderingen tusBohen Maas en Moezel aan den weg van Flirey naar Easey De Duitsohera hebben de stellingen der Franschen in het Priesterwoud hevig bMohoten In de streek van Croix des Armes hebben de Duitschers een aanval gedaan die onmiddeU k door de t ranBfhe artilleriogeBtmt werd Twee tegenaanvallan bu Uartmaunsweilerkopf warden afgeslagen LONDEN 20 ApHK V D Het rapport van Generaal French bevat de verovering en het beaethouden van henvel 60 niettegenataande de heftige tegenaanvalten van den v and De verlieaen der Engelséhen zjjn zwaar doch de hevige aanvallen van den vyand zyn weer opgehouden Vliegergevaoht BAZEL 21 April Part Maandagmiddag ongeveer 8 uur had in den Beneden Elzas een vliegergevecht plaats In weetelüka ichtintt werden vier vliegen waargaBonwn Qt door granaatvttur werden bestookt Duitscbe vliegers vorschenon omdoFranBchen aan te vallen doch dese laatsten konden zonder een enkel verlies te lyden ontkomen InBct e LÜYKSGESTEL 20 April part Langs de grens waar de laaUte dagen streng toezicht werd houden zgn nu de Duitsohe cavaleristen begonnen met de draad versperringen aan te leggen over groote afstanden Tot nu was nog geen vel erriag aangebracht De smokkelhandel zal dasrdoor misschien beperkt worden De aanhoudinceo zim zeer talrHk vooral aa HolTandscheo kant De Duitschers hebben groote hoeveelheden waren van smokkelaars in Lommei opgeslagen LUYK9GE TEI 30 April part De posten aan het Kempen kanaal s n vertrokken oo vervangen door cavaleristen van hooger leeftgd Men schat deze men chen np 45 50 jaar Ik verneem dat gedurende een week de treinen naar het Westen niet of slechts zeer beperkt zullen loopen en ten behoeve van bet troepen verkeer gdijniikt worden Aan het OoiMttli Frcmt ftn ERHBUnO April Officieel In den Kankasus duren de kanonnades en fusillade In de richting van de kust voort Op de de andere fronten is do toestand onveranderd Een Russische grootvorst gesneuveld WEENEN 21 April Part Volgenk de Correspondcns Rundschau ou de brtieder van den Czaar grootvorst Michael Alexandre witch by de hevige artillerie gevechten tusscben Snwalki en Kalwarja t n gesneuveld WEENEN 30 April Part Officieel De algemeene toestand is volkomen onveranderd Langs hrt geheele front hadden slecht afzonderlijke artillerie gevechten plaats Aan het Zuidelijk Front Aan liet Kaukasusfront BERUJN 21 April Part Uit KonsUntinop wordt geseind dat de Turken thans alle naar Batoen voerrade straatwegen beaet hebben iU 4r tbMijk r g ik u upii üing btr V rbkkau arWdari ia d Ougoval ienai tvenwei hebben we btoc to doen met tHn urgL ulo noodref ing die de Kaimr tot tand btvft ia breng op tbai grouibitag waarop ztj au etmaal laop iMUwd spr betoogt tegenover den heer Nier raiia datlHS bier wel dagelgk bednjfa mgvvalleu Ih tn4t soodat het billijk ia tetubteii dal IkH Iwdrijr raK de pmnb belaluig wordt becwaanl Uns powltiel zw recht aieli oogevalbv al waarvan mdit ontwerp Hprake ia gelijk met bedrijho ig vailca ook waaneer er ge Hi apxakei van ticbuld Het gaal niet aan volsHHx pr bteldeatae ol ia wi en abonl d Ih isMer van IJaeodoori wll b van to ii miia auvaanbv rMeleproychire Men baaft to doen mm e niirl etdMOve eenkouM die Ittj den kantonrecbKY m niet bij de Ke l ba ir Ibui l eboori 1 de rt Hi praiii rtii aaldoen regenen vreeat apr niat Aon denkantonrechter wordt nleia audan apgcdrogen dan rat r a tat aija oom aie ue tic4toorl ltd gruDU Mong dl rtipallng is dat ie rt b riJeQ l ij eeo foedm gai vaft za kt ordiói liau ken Oa KadW al luorgrn baaHaaen over bet vt oek van de beer Alljwda imi ib n MinUter san Oiwlog ie Intenxmee ren over een bultengewiïon verlof aan arWlder He bmwainlddHiV voor butt igeii K in verbouwiw M i u U t e r r o x t b u m o de aprei vr 4 H ani oiH dend over de A o r l o g b ztteongavaUe va loaH dat bij wn aanab van d barbigviaimborM niet verder kan gaan dan i voorgeaield Hpr vindt er geen Iwawaar in ook de groolouderMi oHdnrn en oboonwidera in de wet op if utwen Waar het verW neii v terugwerkende kra bt thaoa on inogitijk U zal voor dr betrokkenen a terugkeer Van de norimde tljdim welliebl ieiH kiuinen wordm feMnan Ti m opneming vau verbetering van ultruailng van Mdiepeling heelt de Mini tl r gt m beawaar Min tater Treub verdedigt ultvoeilg b 4 Ontwerp aJa ncn noodregellug waarlfi aan Ai pptva tre btof8JH r teling tb voorkeur la gegeven leta waaraan de regeering bli enn hlljviwk regeling uU t xal dNÜIBB Da Mla l t vearl Vna van bil KontorHd nt moer vnn Twlul fbt Kani rlh Ibntnaé van Twbd b Wt tot den MInbttM van Oorlog b volgtn b vrimm gwiobl In d MlnlMiM voorneioeiMi et n bijzim len regeling te IrHTf n Inaakt hri vw leriM van ntinl aan landbmtwer en laudarlielderfi en Mioevc van Aen booiliOU Xoo Ja la de MlnUter l feld vaedeze r inR Aan de Kwraer ineiMNdlng ie ibw n t Compromis geweigerd De gisteravond gebonden gecombineerde bestuumvorggdering vin de Baagsohe aMeelingen van de 8 D A P heiift beoloton met in t gaan p het verzoek van de Vr jtmmgo Kusvureenigingen om voor de a s gemeenteraadsverkiezingen een oomproniis aan te gaan MlaUer In een ondarseeer tin MlniKter vao M rlne en van Oor log zijn gliit Tifuavond te VUravenli e van tiiin Ixvoek oon ib n Ileld rr terug gfèi erd DlMlnlatera nioaklen vanden Hcbbr nsar HnmblMi i loHil met n n on b rze 4inot op welke vaart dn ouderïi ottr g onvov rTd vmt door tw e tor i xh tKK ten e adjudant vsa MinlHi T itof i Ufltii W kapitein der artlll rleKv rdbige mêikit bel retoje datg H X ii lljèi l o cn water en vow In t nd T l i n r waier g ehi hb nicd lAHTMfiERICBT TE CODDA Stradittmg van ïl April Dt ambtcnur na h t O M ekekte teA a t Kaii Ph K n J v i M alhior w i nB hot viaaohen zoailer vergUDniOff letler f 1 hoéVa Ruhs 1 dag hofhltinis MAUKTBERICHTEM WOERDEN 21 April 1915 AniiToer t r ktumvlit IIKI yartOoodachedüiA te tif a f 61 Ui id 2e tl46 f t M Ut wwdtffB 1 50 51 rf W M HSkimerkl4 f 50 id U id 2es f5iriO Allw per 50 K O Handel vlug Tol rafisch i Weerbericht van hM Koniaklijli Hetmoli giach Inatitant te DK BILDT Hoogate bvometerttaDd 7I 4 C t Vliningen laagste Und 749 H te Bodo Verwachting tot den volgendan dag Matige Noordelijke tot NosrdweateIgke later welliclit afnemende en krimpende wind afBemende bewolking aanvankelijk nog kana op le on of hagelbuitiea m liik nachtvorst later