Goudsche Courant, woensdag 21 april 1915

Ml UÉ iK nkH M imli Ala ü het oode papier opgaart pu wilt ftfatjuin urn ona Brokkenhuis laten wij het gaarno hal n zoo dikwijls all V verkiett Onie beambte loopt door de titad met een wegen waarop utaat Armenzorg afd Brokkenhnia Mocht hij niet geregeld bij V aankomen dan kant U hen ontbieden bij een der ondergeteekenden of per telefoon I7M Het Beatuur v b Brokkenhnia W GOU Voorz I VAN DANTZlfi Vice W DE VEN 8ecr B n ORO0TENDOR ST Penn I I De DrukkeriJ vaa A Brinkman Zoon Markt 31 tmnrt pomlig t iisr UMI ppl a i alle dmikwericen r aa h nd l mi ew pmHi Adverlenliën KINDERJUFFROUW 9 Biadt zich ud f n nnt Bargemwiije 1 KINDKKJt FFROUW goedkannende nauen eo ventahen en met lichte hauelijke beiigheden op de hoogte Leeftyd 21 jier en v n den P O Van aititekende Keferentiün voorXMB Br leUer W un den Boekhendal H RINSBëROEN U OeIdermalHn Openbare Verkooping bn inzet en alslu op VRHDAQEN 30 APRIL en 7 MEI IMS telken dee morgeni ten 10 ure mbetkoffl hail TUI C OOMS te Ooi dukak Un ovantaMi ven den Notiria J VAN DER LECDEN te OiinrRHitHit a IJaecL van HET HUIS ntaekend A 113 en 113a in twee gedeelten bewoond mei snnci BROODBAKKERy gruinpekhult tt lllng B erf ttunde en gelegen onder de CnaMDte 33 Qouderak in het dorp itrekkende ven de dykekrain tot de Wed J C v Vu t aoordooet J nx Brdun en luidweit Dr T BüHiHKiHr Te unvkarden by de betaling op d D liVU 19ir Ondergeteekende beveelt tinh beleefd aan voor levering van Studieboeken en benoodigflbedcn ririi J T UlITSIIIIII o J VAK BÜKK RReV e e e e den obeerroe Ksherpor 8UlX Ka maakt ieder In enkele lecondm ayn eermet viyn oherp Pryi 1 60 naar boitea fl 5 A tJUANT KMwas 7 Meubelkoopjesül Fraaie Meubelen all Tatele Stoelen Kuten Spiegelt Schilde rVen complete Salon en Helikanier meablementen Veerenen KapokBe4ttellen Buffetten Ulttrektafela Leerstoelen viin f f 17 DO il e Theetafel Slaapkamemieulielen Brandkaat Planlno Weetmlniter Speelklok nni enit ALLBS SPOTOOEDKOOPtll Simonstraat 44 bovenhttU by de Sohiekade Rottoniaiii Inlishtiaoen ten kantore van de Notarinea Ua A MUIJS Ie RorrnaOU Lanvebaven W Z 107 en J VAN DER LEEDEN voornoemd Vom Export Zendlnjenl Certiflcatcin vu Oorsprong af te gevMi door de Kamer van Koop 1 handel ca Fabriaiien te Oooda beaoodigd voor de venending van goederen naar het Buitenland i B mkrygbaar ad 40 cents pei stuk I nelii e lel aafeQ ter Drakkerg nn A BRIMKHAN A ZOON MaiM OoHda URGENS PLANTA DE FUNSTE PLANTENQÜTER fiï t Abonneert U op dit Blad DRACHEN qUCLL f LESSCHElJ WORDEN OP REKENING eESTElDiDOCK BU TEflUtCAAF VEIK l Vt LITER A 15 CT I PL aNT A ii BEfffl m ÏBIÏ Hei wtrdl TerutK op t MERK tt lettn DIT an Uaoazun vin M RATE V8WAAYZ0NËN oobisc bbm Deie THEEËN worden afgeleverd in verzegelde piAjes van vijf time m een half en era Ned on metvermeUing van Nom mer en Pr t voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zioh tot de oitvoering van geearde ordera aanbevelend J C SUL oihe J BREEBAART La Holiand óord Amerika Hypotheekbank NATUUR BRONWATER OORINCHEM A aBan A 22 April Kwhle Lyn 29 April Soo Ooe Omoegea Ixvingr Da EtlerM de Heae 24 April Concordia 8 aar Prop PM avond Joogl G OoUi Boed J6 April 9 30 u Cal Harmonie Vm aid iouda Ned Barblmi eo Kap era K nd i Mti UndBnlaa4a 0Baü i Amea FANDBBIEVEN MET WIKSTAAKSEEL i97 4 101 o AFLOSBAAR t PARI na 10 JaM Jaar GEPLAATST TOT OPi 31 Deo 1919 t 742 800 81 1918 1 632 850 31 1014 2424 ÏOa BjMd Tarmdien wli fengM tI H QH eltng Ut mogen ontranKen Vaa 1 M i i lnga e i c rt i rfcraakeUlklied n u om doae dan ta on ajeoda u venpgldini Hectr Dr A Brinkman Zn B ond TERDOKOOP V benedMt loopandea irf ttekoera Alles volgens circulaire £ 0 Agent te Ooudai T OOEDEWAAOEM ZONEN QOUDSCHl GOniAIT WOENSDAG 21 APRIL 1915 Tweede Blad te OOODA Dinadag 13 April 7 o a m Slot BeraadslagiBg over art 11 Inidende Bg levering over oen watermeter ten behoeve van ander dan gewoon hniaeiyk gebmik wordt voor het water berekend hoogstens f 0 16 per W water door den meter als verbraikt aangewezen met een minimam gebmu dat door den concessionaris in verband met de grootte der inrichting erdt vaatgeeteld Bij abonnement voor gewoon fauise gebmik wordt betaald per jaar voor wonigen van geringer oppervlakte dan 20 U en door één gesin bewoond f 5 20 voor arbeiderswoningen van grooter oppervlakte dan 30 U en door één gezin bewoond 8 voor een arbeiderswoning door meer dan een geain bewoond ll p voor burgerwoningon 15 kleine heerenhuizen 20 grootere heerenhmzen 26 keer groote hoeren huiaen 30 Bovendien wordt betaald voor een badtoestel 5 een watorcloaet 5 ieder volgend watar doset 3 voor tnin en straatbetproeiïng iO een paard 6 een rqtnig 5 Bg levering volgens dit tarief heeft de geabonneerde recht op een mairimnm verbmik per jaar van 60 li bg een abonnement van f 8 76 11 96 15 116 20 140 26 190 30 Is het oorspronkelijke abonnementcbedrag verhoogd wegens een aangesloten badtoestel closet of kraan voor tninen straatbesproeiiog dan wx t ten behoeve van een paard of een r j tuig dan wordt de maximnm hoeveelhaid water waarop de gebruiker vol gtoa het oorspronkelijke abonnement reoht heeft verhoogd met een hoe veelheid van 60 M per jaar voor straaten tainbesproeiing en van 3 M per jaar voor ieder badtoestel watercloset paard of rijtuig met dien verstande dat ia meer dan een oloart in hetzelfde parceel onder het abonnementsbedrag begrepen voor ieder volgend closet oen verhooging van slechts 20 W wordt toegestaan Wordt blijkens de aanwysing van een door den ooncessionaris zonder kosten voor en in overleg met den verbruiker te C tsen watermeter door den verkor meer water verbruikt dan waarop hy volgens zijn abonnementsbedrag recht heeft dan wordt djt meerdere hem in rekeninV gebracht tejnn hoogstens f 0 16 per iP van lederen door den concessionari bg een verbruiker geplaatsten wata meter doet faH mededeeliog aan Burgemeester en Wethouders onder opgavn van da redenen die hem daartoe hebben geleid De abonnementen worden aangegaan voor tenminste een jaar de verrekening in het vorig lid bedoeld geschiedt aan het einde van het kalenderjaar zoo noodig in evenredigheid van het tydsverloop na de aans ing By abonnementen voor won iaiwVan geringer oppervlakte dan 30 M en door één gezin bewoond kan de concessionaris na daarvan verkregen toestemming van Burgemeester en Wothondan het aanbrengen en het hebben van gootateenen en andere inrichtingen waardoor het water direct afgevoerd woidt onder tspkranen verbieden De oonosssionaris is bevoegd ter voorkoming van misbruiken de noodige reglementen te maken die voor de verbruikers verbindend zgn mits y door Borgemeuter en Wethouders agn goedgekeurd Bg verschil vaii gevoelen over de toepaaaing van dit artikel besliaeen nrgemeeater en WethonderB De beer Broekhuizen Ik vind het onbiliyk dat ala iemand f 40 per jaar voor het d auement moet beulen en hg gaat b lvMaart vo hnizen hg voor dat enkele kwartaal dat bedrag zal moeten betalen Hg betaalt dan f 90 waarvoor hem niets geleverd wordt Dat is een on1 billijkbe Het wSe billiikar in dit artikel de bepalingen op te nemen dat bg vertrvk uit de gemeente alleen tot over hot loopende kwartaal behoeft betaald te worden De Voorzitter De bapaUng waartegen de h ir Brodchoiaen bezwaar heeft kwam in de oude concessievoorwaarden ook voor De beer Broekhuizen M de V Ik acht het onhilUjk wannaar men iemand b v f 30 laat betalen zonder dat de Maatachappg hem daarvoor iets levert Het zal geen nadeel voor de Maatschappg opleveren wanneer men voorschrgft dat bg vertrek naar elders slechts tot over bet loopend kwartaal behoeft betaald te worden Zoo handelt men ook ten aanzien van belasting Bij vertrek uit de gemeente krggt men ontheffing van belasting voor het verdere gedeelte van het belastio aar Dat is niet meer dan bilUjk oor den bewoner van een groot hnis is hiermede een Hink bedrag gemoeid De heer Knuttel M de T FeiteUjk is het abonnement voor het huis Dus wanneer iemand gaat verhuizen en een ander trekt in die woning dan neemt die ander van z f het abonnement over Het geldt niet alleen voor den persoon die met 1 Januari in een bepaald huis woont maar ook op den toekomstigen bewoner Alleen voor het geval dat het huis ledig bigft wordt het een quaestie waarover misschien te spreken vah Wy hebben het voorschrift klakkeloos overgenomen uit de tegenwoordige concessievoorwaarden omdat er nooit eenige klacht dienaangaande is ingekomen en nooit eenige moeilgkheid is geweest Wearschgniyk is de Maatschappg op dit stuk coulant geweest door ontheffing te verleenen in het geval dat iemand verhuiat en het hiris niet door een ander betrokken wordt Intusschen ik geloof niet dat de maatschappg bezwaar zou maken tegen een aanvulling als de heer Broekhuizen wenscht Het is van ondergeschikt belang en de commissie zal ook wel geen bedenking er tegen hebben De heer Broekhuizen H de V Ik stel voor om na De abonnemen ten worden aangegaan voor tonminoto een jaar te doen volgen bg vertrek uit do gemeente behoeft slechts het loopende kwartaal te worden beUald Het amendement van den heer Broekhuizen wordt voldoende onder steund en maakt mitsdien een onderwerp van beraadslaging uit De heer Knuttel M de V De commissie neemt het amendement over De heer IJsselstyn M do V Iklees in dit Kikel By abobnementen voor wonin van geringer oppervlakte dan 30 en door n gezin bewoond kan de concessionaris na daarvoor verkregen toestemming van Burgemeester enWethouders het aanbrengen en het hebbeu van gootsteenen en andere inrichtingen waardoor het water directafgevoerd wordt onder tapkranen verbieden Hier komt een financieel belang in botsing met een hygiönisoh belang Waterverspilling is uit den booze Dat zal iedereen erkennen Alleen het is moeilgk aan te geven de grens waar verspilling begint waar het zoi nig zyn ophoudt Uen denke zich het geval dat In een dergeUjko kleine woning verboden wordt om langer een tapkraan boven den gootsteen te hebben Die kraan zal dan een plaats vinden in een ander gedeelte van de woning b v in een gangetje of kamer maar dan zal men daar onwillekeurig krggen een natte boel ik zou haast zeggen een smerige boel die niet bevorderUjk is aan de hygiëne Ook zal den wellicht de afvoerpyp van den gootsteen niet die volume water ontvaiiften aU wel voor de hygiëne wenscheHjk zoo zgn Ik weet wel elk speciaal geval zal op zich zelf door B en W beoordeeld worden maar het gevaar blgft bestaan dat zoo iet zich zal voordoen Aan een dreigement hetwelk men nooit ip passing brengt heeft men niets Ik zou liever zien dat bg verspilling van water in dergelgk woning de huurder een meter kreeg Men zal zeggep een meter kost aan huur jaarlgks f 3 en dat is niét te dragen door den bewoner van dergelgk klein huisje Dal geef ik direct toe maar laat men dan een legeren prS bepalen b v f 1 50 Dan heeft men in alk geval een boeman voor dargelgkea bewoner die weet dan dat zoo er waterverspillinjt plaaU heeft do straf niet zal mtblgven De heer Jongenburge M deV Ik was van plan in dnuelfden geest te spreken ab de beer TJiselstgn Ik leend zgn Men meende dat een hoeveelheid van 3ö M zeer ruim genom wa voor een gewoon gezin Ik b vergeten op hoeveel personen de commissie bet geain berekend heeft maar zeer zeker heeft zg op hot oog gehad gezinnen met meerdere kinderen Onze adviseur deelde me4le dat de practijk heeft uiteem akt dat e n hoeveelheid Van 35 M zeker meer dan voldoaode is Ik geloof echter niet dat de waterleidingmaatackappg tenslotte veel bezwaar zon hebben tegen verhooging van dat maiimnm tot W M Do meter toch zal alleen daar geplaatst worden waar naar de overtuiging van de Maatachappg waterverspilling plaats heeft waar waterolosets zgn zonder stortbakjes waar den geheelen dag een kraan open bhjft staan e d Maar in de woningen waarvan de Maatschappg niet de zekerheid heeft dat er waterverspilling plaats heeft zal geen meter komen Da commissie heeft daar het geen principieele quaestie betreft geen bezwaar aan den wenich van den heer Jongonburger te voldoen en wgzigt mitsdien 35 in 50 De heer IJsselstgn M deV Het is volkomen juist wat de heer Knuttel gezegd heeft dat ik met hem over deze zaak reeds gesproken had maar do vorm waarin ik mgne ge lachlo wedergaf is eenigszins gewgzigd Het is toch de maatschappg zelf die ala principieele voorwaarde stelt dat haar de zekerheid moet gegeven worden dat alle waterverspilling moet worden tegengegaan en het is juist de directie van de maatschappg die in het plaatsen van een meter het middel ziet om die verspilling tegen te gaan De meters zullen geplaatst worden in grootore huizen waar eenmaal de Bohgn van verspilling tHwtaat Ik wil nu de directie tegemoet komen door haar ook in de gelegenheid testaltaii diezelfde oontrAle uit t oefenen in kleinere woningen Wanneer men vermoedt dat in die kleinere woningen water verspild wordt dan plaatst de directie daar doodeenvoudig een meter De maatschappg lydt vermoed ik daardoor wel eenige schade Ik weet niet wat de kostende hunrprys zal ayn voor een maatsc iappy Doorgaans wordt er een winstje op gelegd Maar in elk geval de bewoner van dergelgk klein huisje moge een geringere som betalen de maatschappg zal dan toch de zekerheid hebben dat er geen wa terverspiUing plaata heeft Die zekerheid heeft zy niet als een dergeUjk huisje krygt een kraan op een andere plaats want uit die kraan kan even goed water getapt worden als nit de kraan boven den gootsteen Ik weet wel dat men eerder geneigd zal zgn een kraan boven den goot steen te laten loopen dan een kraan op een andere plaata maar de moge Igkheid van verspilling büjft beslaan Het beswaar is dus te ondervsngen door een middel dat geheel ligt in de lUn Vkn de wensohan der directie zelf Ik vertrouw dan ook dat wanneer B en W over deze aangelegenheid heb bezwaar tegen de bedoelde bepaling op dezelfde giondao als bg heeft aangegeven Ik kan mg ook niet voorstellen dat hetgeen d heer Usselstyn bepleit voor de maatschappg een onoverkomelijk beswaar zou opleveren Het betreft hier woningen van geringer oppervlakte dan 30 U Welnu wg weten dat do gawone arbeiderswoningen grootere oppervlakte hebben Hier worden das niet bedoeld in het algemeen de arbeiderswoningen zooals men di bouwt maar meer de kleinste arbeiderswoningen welker aantal van jaar tot jaar minder wordt Dan het ik wat dit artikel betreft nog een ander bezwaar hetwelk betrekking beeft op de maiimnm hoeveelheid water waarop de gebruiker recht heeft voor een badtoeatel n l 35 M Het baden wg zullen het allen er over eena zgn is een gebruik hetwelk in de laatste jaren verbazend sterk is toegenomen ik mag wel zeggen m alle standen Als er eén hygiJjnisch belang is dan is het wel dat in de gezinnen de gelegenheid worde opengeateld om ten minste één keer per week een goed bad te nemen Daarop sohgnt echter in dit artikel niet gerekond te zgn Ik heb eens nagegaan hoeveel badwater noodig ia vooreen middnlmntig groot gezin een geain besUande uit man vrouw i kinderen en een dienstbode Ik grond mgne berekening op een bad ter lengte van 1 10 M en een breedte van 0 M terwgl de hoogte van het water er in 0 30 M is De ighoud is dan 170 L S ven personen hebben dus voor I bad in de week noodig ongeveer 1000 L of 1 U Per jaar dus 52 M Volgens dit artikel wordt echter voor oen badtoestel slechts toegestaan een maximum hoeveelheid van 35 M U water Ik zou het zeer toejuichen wanneer Ldie hoeveelheid alsnog werd verhoogd tot 50 M Ik weet niet of men hierin den modernen tgd heeft gevolgd en heeft aangenomen dat de huisgezinnen in den regel bestaan uit man vrouw en 1 of ten hoogste 2 kinderen Maar ik meen dat men bier naar recht gn biliykheid als maatstaf mag nemen hetgeen een middelmatig gezin liestaande uit een zevental personen noodig heeft aan badwater en dat men als eersten eiaob mag stellen dat men enmaal per week een bad neemt De eer Knuttel Ik kan tan aansieit van de opmerkingen de heeren IJsselstgn e i Jongeuburger betreffen de gootsteenen liiet dezelfde welwil lende houding aannemen als ik gedaan heb ten aanzien van de opmerking van den heer Broekhuizen zoo even Het betreft hier een principieele quaestie De heer IJsselstgn is zoo beleefd geweest met mg vooraf over deze quaestie te spreken en ik ben dan ook in de gelegenheid geweest daarover nog een onderbond te hebben met de direetie van de waterleiding Bg de verscMUonde plaats gehad hebbende onderhandelingen heeft zg steeds getoond in alles gaarne t nog eens van gmlachten wisselen met wille medewerken ten einde zooveer de maatschappg deze wel eenigszins toeschietelgk zal ayn De Voorzitter De beer IJsselstgn zegt dat dbor bet plaatsen van een watermeter de maatsehappy ile zekerheid krggt dat er geen waterverspilling zal plaats hebben Maar welke gevolgen heeft het plaatsen van een watermeter Daaraan dient toch te worden verbonden het bepalen van een mazimnm hoeveelhaid water welke de verbruiker mag hebben en ook van hetgeen dan meer zal moeten worden betaald Dus het is zyne bedoeling dat de bepalingen zooals dio in dit artikel zyn vermeld ook zuilen gelden voor dergelgke woningen dnt dus boven een zekere hoeveelheid moet worden betaald 16 cents per M Nu zgn de hoeveelheden welke in art 11 zgn bepaald alle ongeveer gebaseerd op een prgs vap 13 cent per M zoodat men logisch redeneerende by een abonnement van f 5 20 zou moeten komen tot een maximumhoeveelheid van 40 M Dus door die kleine woningen ik noem ala voorbeeld de huisjes in de Heerenstraat daarvoor kostte ten minste nog niet lang geleden het abonnement f 5 20 waarin verbUjven gezinnen met vele kindn jh waar aanleiding bestaat Jot ot wSUrverbmik omdat de menschen veelal de wasoh zelf behandelen zon de maximumhoeveelheid bedragen 40 M per jaar Dat zon beslist te weinig zgn Wanneet da meter aanwees een grooter verbruik dan zouden die menschen die het slacht betalen konnan hun kleine woning wyst het alreeds nit by wyze van boete nog moeten Betalen een meerdere hoeveelheid water tegen 16 cent per M mogelgk tot overvenstemming te ko men Wat dit pant betreft heeft zg dan ook verklaard er geen bezwaar tegen te hebben dat de bepaling betreffende de gootsteenen uit dit artikel verdween wanneer maar de gemeente een ander middel kon aanwga om waterverspilling in die woningeo t voorkomen Oelgl vik reeds aan don heer van der want te kennen gegeven heb wanneer slechts een bedrag van f 5 20 wordt betaald voor het gebruik van het water dan is het toch moeilgk ta vergen van de Maatschappg dat ig nog f 2 ten koste legt voor een meter Het zou dan por slot van rekening ten aanzien van die kleine woningen geheel en al een zaak van pSilanthropie worden Het is het f eitelgk reeds voor een zeer groot gedeelte want de directie verzekerde mg dat op dat bedrag van f 5 20 door de Maatschappij absoluut niets verdiend wordt Wanneer nu de Maatschappy nog f 2 moest betalen voor een meter dan zon zg op elk abonnement van dien aard een schade van f2 Igdèn en daartoe is do Maatschappy niet genegen Wil de Raad deze bepaling uit het artikel verwgderen dan zal het college van en W met de directie van de aMt teiding moeten overleggen ofmmke wgze die f 2 zouden knnaen worden gevonden maar op het oogenbltk ia de Maatsehappy beslist niet genegen da bedrag voor hare rekening te nemen Wat betreft da voorgeatelde maxi mumhoeveelheid water per badtoeatel de commissie is af gegaan op egfars en medetleelingen dia aan de pnctyk ont Dus ik geloof dal hetgeen de heer IJsselstyn in overweging geeft ia zjine gevolgen voor die bewoners alles behalve aangenaam zou zgn Het spreekt van zelf dat de maatschappg waar men ook van haar verlangt een concessie zgnde het halve bedrag van den watermeterhuur natuurigk met zoo toeschietelgk zal zgn om voor dergelgke kleine woningen niet aan het abonnement evenredige hoeveelheid water toe te staan Ijjet gaat hier alleen om uitzonderingsgevallen bet is gee regel Ik geloof dan ook dat men het beste doet met in deze aan de maatschappg en aan B en W de beslissing over te laten B en W anllen toch ook nietdadelgk bereid zgn toe te staan dat een gootsteen of tapkraan wordt weggebroken Kr zullen wel overwegende redenen voor moeten bestaan en wanneer die er zgn dan hebbeu de menschen bet aan zinh zalf te wijten De heer IJ s s e I s t y n M de V Het door n geopperd bezwaar zon natuurlgk vervülen wanneer voor dergelyke woning een grootere hoeveelheid water bedongen werd Afgaande op vroeger gegeven ogfers volgens welke te Oouda het watergebruik wel 40 M per hoofd en per jaar bedraagt zou ik zeggen dat er voor dergelijke woningen een grootere hoeveelheid dan 40 M zou knnnen bedongen worden Intusschen na u gehoord te hebben acht ik het beter geen voorstel te doen Alleen wil ik u beleefd verzoeken dat mocht er eventueel naar aanleiding van deae bepaling een verschil ryzen tusschen de directie der maatsehappy on den bewoner van en dergelgk huisje B en W dan ook rekening zullen honden met de hygiënische belangen waarop ik de aandacht heb gevestigd Da Voorzitter Ik geef den heer IJaselstgn gaarne de toezegging daar zeer zeker in deze niet alleen de finanoieele der zaak doch ook de hygiénische belangen van de betrokken bewoners door B en W in et oog zullen worden gebonden De heer V i ng e r I i n g M de V Ik zou er nog op willen wgaan dat de waterleiding zelf tot nog toe van de waterverspitUng grootendeels de oorzaak is geweest Zg had nooit toestemming moeten geven om b v van één huis nit dat reohtstreeka aan het net in de straat is aangesloten meerdere huizen tnverbinden Wanneer b v 10 huizen op aan ry één aansluiting op het net heblten dan moet dda winters om het gevaa vanlbet bevriezen der leiding te ontgaan de bewoner van dat eene hnis de hoofdkraan afsluiten maar de praotyk leert dat dat tot moeilgkheden aanleiding geeft De e tn wii pas om zoo Uat do hoofdkraan geslotefl bben de ander om zoo laat enz Uaarutt ons at ruzie en degeen die de hoofdkraan zon moeten afsluiten doet het niet Het gevolg is dat de bewonersden geheelen nacht de kraan laten loopen om verzekerd te zyn dat de waterleiding niet bevriest Dat ia een grool bezwaar doch daartegenover staat dat wanneer voor elk huis een aansluiting zou moeten betaald warden san de Maatachappy daarmede een heel bedrag gemoeid zou zgn Maar laten B en W dan bepalen hoe groot dat Ijedrag zou moeten zyn Wanneer een bewoner van een huisje van geringere oppervlakte dan 30 M gevaar loopt zgn gootsteen te verliezen dan moet hg or voor gevrgwaard worden dat hy van buiten af dus zonder dat hg ze f er iets aan kali doen g enoodzaakt wordt meer water t gebruiken Idan by noodig heeft De heer Knuttel De directie der waterleidingmaatschappg zal er natunriyk nooit toe overgaan by B en W een voorstel in te dienen tot wegneming van oen gootsteen indien zg daarvoor geen gegronde gegeven4 heeft Anders loopt zij natuurlgk het risico van een weigering want B en W znllen natunriyk een ernstig onderzoek instellen Dat de zaak zoo ataat als da beer Vingerling heeft aangegeven was mg niA bekend maar bij zal wel zooveel vertrouwen stellen in B en W dat hij aanneemt dat ey nooit toiM amnüng zull en geven tot opruiming van een gootsteen wanneer de betrokken l owoner niet anders kan handelen l Ijoraadslaging wofdt gesloten en het gewgzi d art 11 zonder hoofdelyke stemming aangenomen De artt 12 16 worden achtereenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdehjke stemming aangenomen Beraadslaging over art 16 luidende Burgemeester en Wethouders en de ambtenaren daarvoor aangewezen hebben toegang tot alle gebouwen inrichtingen enz tot deze waterleiding beboorande Bnitendiee v rdt door den Oemeen