Goudsche Courant, donderdag 22 april 1915

d4e Jaargang j Witte teópl p 1 VMJDAO en volgende dagen I B zonder groot Programma j DeZoonV van den Officier van administratie I AJSTP BOirW bas in De Schipbreuk niet te overtreffen In dit genre maakte hij zich pecialiteit Kond mi Kkowzeer Door den IttBÜter nn Landbouw Nyverbeid en Handel zqn ingediend een tweeUl ontwerpen trekkende lot verbooging van het Xde boofditak der StaaUbegrooting voor 1014 on voor 1915 koKten van de maatregelen ter beetrgding van het mond en klauwseer en regeling wachtgelden Hg het ontwerp betrekking hebbende op 19t4 wordt medegwleeld dat de f9B0000 voor dit doel toegaataan waanohtjalgk toereikend zoo t a geweeet ware het niet dat de aan het einde van het vorig jaar uitgebroken mond en klaaweeer e idemie aeer omvangryke beatrgdingamaatiagelen had noodig gemaakt Hat totaal bedrag ia Bog niet met naawkennglmid bekend Voor soovoel tot daavei bekend is geworden bedragen de uitgaven in totaal rairn f llfjOOO voor het overBooto deel ten koate gelegd aan de beteageling van het mond en klauw eer Voor de beatryding van andere veeziekten ia lUlgegovon 7 Ui 725 voor nond en klauwzeer dua 71U 27 j In dit laatate bedrag i begrepen f COD 00O aan de eigenaren dor onlaigesde dieren ali ohadeloontellingen uitgakeerd terwyl f210275 werd be teed tot betaling van alle indsre uitgaven onUmelting verbranding begraven van dieren en voorwerpen be Kamer gevraagd door 2 militairen voor itudie Brievenmet prgaopgave onder So 2787 Bureau van dit Blad 7 Vereeaiging vsb Vrijz HerT in Z H Ahtoeliac QOUDA LEZING door den IHbn iRr II mm N UU np VRUDAO 23 APRIL d avonds te 8 utir in KütJ8TMIK der 8oc 0n Oenijegen Oodcrweip Het voorloopig door de Synode aangenomen voorstel on in art 31 van het regl op het Oodsd onderwijs te schrappen de woorden althans wat betreft den geest en dn hoofdzaak ene Oeiegenlield tot debat Entree voor niet leden der vereen ging 10 et HET BE STUÜR Oroot drama in 3 deelea Verder nognitgebreidprograauaa I Gewone Prezen ao De Dpukkcn ij VWi Aa Brinkman Znon Markt 3f lemrt apoadie m M nor mala prllaea alle drukwerken w em handel e va a irti oullw bnsik waking toedekt enfc Tegenover deze fKOO OOO taa t echter een niet onbeduidend bedrag aan ontvangsten verkoop van voor oog nmptie geaohikt vleeaoh en huiden D l 1 172 212 Kt dreigt dun een e kort ta ontitaan van 1527 OÜU Daar nog niet alle uitgaven bekend ayn wordt voorgeateld den poat mat 560 000 te verhoogen Art 801 oonpronkelyk voor memorie nit getrokken wordt gebracht op f 890 ten einde daaruit toe voldoen de by K B aan de eervol ontslagen leeraren aan de voormalige HykulandboowKhool U Uontil on A U Ver meulen reap f 420 en 400 tot wederopaeggena toagekendo toelage De MjiniHter l U zioh voor ovor bet verloop der mond en klauwzeurepidemie een afzoodeilyk rapport aan de BtatenQeneraal over te leggen By het tweede ontwerp wordt medegedeeld dat tot duiver tun lakte van artikel 45 li bewhikt over f248 000 of f 2000 besteed aan de bestrydiiig van mond en klauwzeer Tot op dit OQgenblik ia daarvoor uttgogevefci 1 348 000 au sohadeloosst UMB flJ 7 000 Met het Departement van Oorlog is overeengekomen dat voor de proviandeering viM het leger een gioot cadeelte van het vleeioh zal worden Detrokken van m beslas genomen vee gezond dooh als vurJaolit mond en klaawaeer te zulliiii kryi en geslacht Het vleesch mat voor het luger noodig wordt publiek verkocht Aan het Dep van Ctorlog werd geliiverd voor 1965 611 I e toule opbrengst budraagt f 502 IH7 Daar de ziekte nog met bedwongen 18 wordt voorgealtild het rtikJ to verhoog n met f 1 500 000 gerekend is op bolangryke vergoedingen voor bedryfssohade in 1U15 De waohtgelden bedragen evenala In bet andeie ontwerp 820 FirmaC SMITS SchoenliancLel ISleiwegr 48 Gouda Opgericht 1879 HËT ADRES VOOE IEDEREEN BRONGAS WiewilprachtigUcht hebbei Hy wende zich tot JAC KOOIJKs putUnboorder te WIeringerwaard die zioh gaarne belast met hetinstalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootst sucoes uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINOERWAARD KlMsaet Joh Sohmier t Üit Heerenveen komtdotöding van den dood van den b J Sohmier op Oa jangen leelthd Kort niadao is hy nog opgetreden in tie Sonoertiaal en ook voor onze militairen MD bloedvergtftiging veroorzaakte de ta ltwrw Schmier die i lün goboorteplaau I idon bij Taverne nnaiak Bele d had karkaangor aan kerkelHke muziek deed hu op hot Katwaksoh seminarie Ma Ie opera trok in De Haag te Brussel en te IW s nemen U werd aan de NeS Opera door üe Groot verbonden later d C van der Linden ngoed herInnerwi ü ona zyn Marcel zönCaa CotharioTroUen Hy had een Sane Uoeke stem die ook in do oonoertMal gewaardeerd werd hetmeeat wel in humorittiaohe werken Vaat Sohmier was van n leakgrtpplge natnor wat hy beweea met En gen oompoaities vrge muzikale Sw l5ngen v gediohtjea van Van Al hen Tet Paal5 n en 8 onho f £ t onder het pseudoniem Peakein vmsohenen Met deze komiaohe voorStïl aan hrt kUvier beeft de SSr aoooaa gehad En wat n onSXaTmedelrerker wa hj in de Stw og VM De Schipbreuk van JA wtgenaat Schmier oi r MniJ p pTer meer tjn was al diopa DRACHEN QUEULi iTFLKSCHÊnwÖrOEN op REKI5HI 6ESTELP D0CH BU TERÜ6GAAF Vf OOtl M LrTER A 15 CT J Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlek Bronwater l rfflMelJe § rmU cerKrtffkmir Qeb Agaot Toor Holland CATALOHÜt te Tilbnrg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omatieken M M BELOITJB Jr Agent Amstel Brouwery Keizerstraat Tel 88 Ho 148 Gouda NATUUR BRONWATER asarolS 22 April Klwiwo Sohoewbarg 7X Rechte Lijn April Soo Oe GsooegW 8 Leslng D BllarW ile Haan April Ceaooraia 8 nr Prop P avo 4 Joegl O Ohlh B a 26 April 9 80 o Calé Haraonto V r atd Gouda N d BarMMs M Mf rsben 1 Mei OB rataiid ee aiari Ans 4 Uei Ntauwe Sohoawburf W voBMig 0 oiMig Zangvsrwai si AtxoM Sport IMmIiI BrBukoB wij W rid 8 lliig tl mogwi T jr vergadfringOT wnoeri r d Oiu om dese dan In onw sr te venaetdsn I Eleotr Dr A Brinkman Zn Good lÉlU lÉrrijlidll 2 Il lüMl H mmü wl i4X Onl etwlitl aar het beate en goedkoopste motorr wid Wearwcll R wleiea itji ml türiyk n lai h prijt AÜR DE GttOOTrilleiMreg 79 tiOlJD4 Prvsooaranlaa gratia IMPORTEURS QEBR SIEBOL Amsterdam Mum i m Advertenliën OPOBRICHT IVM Voel It w Fm met de tulrere aaectv LIJNZAAÜROEREN merk STCR n IT L UitmiuteDde loer koog eiwit ea vetgehalte en grooute voediagiwaarde KttrerHplomn ParUe t O0 Hegmt OetêdeH MedaUte m ZÏÏID EOLLAUDSCEE Maalschappij van Verzekering op het Leven HEEHENG RACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 CommiaaariMMi Mr U M SCHIM v i LOEPF Prea Dr A E TEN OEVER Mr A 8 MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr Directeur Mr J W KONINÖ MT De Maatschappij sluit alle soorten LcveoavcrMkerinx tegen lage premiën Vrygevige voorwaarden LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR Biosooop Salon Gouda Vooruit Pr oht Pi ogramma mot Ie kunstfilm Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren t UmVlfimKKmTKH araMH te mekm mlMTem en C liémaUKm JreaMacm te timua KOKO h t HAAR kOKO DOET HIT HAAK oaotiEN OAAT HET UITVALLEN TCOCH VEISTEIKT DE WOKTCLS HKLDEI ALS KMSTAL lil EVAT OE En KLKDISTOr CUE OT VET Utioiuiul dnnna iii A df üUm gespotild door tlo bi roemde artisten van do Nordisk Almfabnok Ut Copenhagen Het matuurtjc vanden Ober Komis4lh ScAotacfae Scluui ilicrder Natuuropname Bunny geeft toestemming Oomedie amusante 30 t Is maar een dienaar Drama Ook een Shcrtock Holmes Humor VEiraiSSCHEND VOOI DE HOOrDHl KOor nrr vandaao van uw aaooiST or cootzotl muSi n o Ts fl 1 so Mt A see mt Hmm ChmMwi Um j£rtsg BiShs DEPATHOUDERSi Gouda ANTOS COOPS Wijdstraat 29 SchuonhavHi A v ZKSSEN Krimpen a d UuA A OUOKNEVKhD m Zegwaard A OOSTERLING 86 l ¥ oor Export Zendingen Certificaten van Oorsprong at te geven door do Kamer van Koophandel en Kabrieken te Oouda benoodigd voor de verzending van goederen nafir het Buitafiland ayn verkrygbaar ad 40 cents pei stuk CiMtasaia aateO POTTELBEKG ter Drukkery van A BRlNiCMAN ZOON Markt 31 Oouda lili UHiUtt Hlm m inHi All V hei oad papier opgaart en wilt afstaan aan ont Brokkenhuis laten wy het gaarne halen zoo dikwyts ala V verkiest OERPOSBBAR Onze beambte loopt door de stad met een wagen waarop staat Armenzorg afd Brokkenhuis Mocht hy niet geregeld by U kankomen dan kunt U hem ontbieden by een der ondergeteekenden of per telefoon 178 Be Beatnar v h Brokkenhuis W GOI S Voor 1 VAN DANTZIÖ ViceVoor W DE VEN Secr B D GR00TEND0R8T Pena Abonaeert U op dit Blad Sa 12763 Vrydag 23 April 1915 fiOmCHË HIIRANT iTie cu ws eacL d v èxtexL tieToleuca voor C o u d © © ara Oaan stre3K©ïx Verschijnt dagelijks behalve Zon i en Feestdagen prijs DER ADVERTÏNTIÊN ro u 0 10 Van 1 5 gewone regel mei bei yanuinmer Elke regel meer K drie achtereenvolgende plaalalogen worden deze tenen Iwee berèkand Uu nslaanbinlingen per plaataing van 1 bf taling elke regel meer 6 cla Reclamca f O PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal L f 1 è Idem franco per post l M ii f0 3 m voonit per regA Het Gellluslreerd Zondagsblad t $ 0 Uienslaanbiedingen per plaatai betaling elke regel meer 6 ets OmoIk leltera en randen naar plaaUrmmte Idem firanco per post I W Telefoon Intero 82 Abonnementen worden dagelykH aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten dieu Boekhandel n de Poatkantoren Telefoon Interc 82 éÊ Uitgeverg A BRIHKIIAM KH ZOOH nu r d n litl LntH h l lngt Q plaatH heb I Il I uiiM l wi rik ir lwiht UW toe 1 ttuingakaarten tiit figpvm voor Am r 1 aten dag en dit vm toew dM Tot mm I de In vTed lljd rekent men op flWJ i r KiOO niftiwe xtiidenttn Thaa aa 1 ii en de 0l naiiw lijkri halen Het waa I dus Tg kalm hij de tiniuatrlaiiatle flln I U nlamh waren er btjna niet tJttAer ide honth rd ffpiuanatriculeerden van j dm jtwMen dag war v één Chlneea en een 1 paar Zwlutfn In de Mtt vau alle aleu I rt Rtudi nien Iteatond uit dameM weer I dan de h lh aelt I iUwa I l o oorlog H orre pondent vin 4 Kteni 1 zoitiing iH vfi tten t e oi gebracht aM b I j l uoUche Mtadi Kawa dat ihana do r i I Uiihflen l e ohoU wordl Hij Arijfl 1 Haita IK een plaatMji van wn i aar I dtusend inwoners Ik rijd er iiw n u I koiu voor den H r ten kew lii eoo fttaé di beschoten wordt UoodHtille iAf t ii I nJel f Hier en d ar een augallge bkweI nn die met lehuw gesicht anel lang I de huiMHi sluipt f Oeon prake van I tto r n drm e kalveren voort boertoiuv I Mi brei iiwdp n liaar convetMllie uit I e jo I hii in hun awarte jaa h pen al w I 7rU Niaar niet dn am dreef ben H I bun huixen KIJ traofattfit utken ledoao I iiMi In HoldMfn Jot nnm btuden hi em j t utji tM Hl koek Ie koop aan Op é I markt konim een paar wa ena aansp I d n Pol n Ntaan nrt trenrige gesIcAtnn I dn handen In de broekzakken naar I e kijken Ik wtl niet wggvn dat hetIer uil zlM at In mgèaiiU lUw toafahad ik tiie tiet verliltJT hi mm ta 41e lN MoliOten wordl anctM n voorgorteJdl Oat ori e MotdAieri kalm bl vrn Ih nafiiuflljkNfaar dat do f olt n er ook reedt aaè g w iHi riiijni i te lijn al doelwit Ie dlt ni n voor de utrfiMoeft tlngen der HuaH4 n had tk niet gedaohi Met een tfataÜMnte die rneti ntm emn tiieer bitnd kaniio fliH n neg rett ai do achrapnelle ÜHf lK in bun hooM ontploffen j W aar do kogela en de ijMratnkkm van 1 dozn tohrapm lti bHjvtn f Het lijkt wnl j alnof fle infllaan zonder kwaad te loen n toch worden de Ramen Hteeda timer opdringerig In htm acAiflt Wenr komt rr een hoveq on nu la het em granaat die in dn ad valt Waar 7 Ik vfft ttet niet Ik lUe niemand loopen Ik hoor niraiaod roepen Ntemand èit l xleh er om le hekoininerm SlnohtM e n artltierie uel I Mil Holdaat van hot WmtnlUk treat iKt ft in de loopgraven oen dor kréottD nu tiiim ontvangen daarin lemt IdJ ah orlogH richt au dm dag lieden nu ti bijKOUiWa le vermflldm t etitH m n artillerie du tAi don ufltdt hij aan d ri daetio = evn proi i in deaen vorm ij kunt u daar ibuia niet vootatvtkri iU afHcbuwelijkheld van hatgeen lo i Uija oorden bgi opgMlotcD Want wat iMHeekf nt de zenuw panulng van e iinfa nterHi o l t wu zelf e4 n Miorniaaa al tegenovwr het inarteb ndu op wMtpetnh a nuwvarwotwlrtMh geweld i ii iiii bikt n di ls K or it fpnuMWuall n I MUL oii uitautorKN afgtttlat ii nii i 1 d if vijant wtiWrom zware lH mfaiit Tiereginient BO 12 de Rra I oer MaroM t n Ba orhdyer Honved lo f ti rle reglmenlen no 22 en 24 alsau I alli In den Mtri d betrokken artillerie Hi 1 tl r4 hoiiWtfi xich op bijaondere wij I Tv aaltUondwd Rubbcti werden In dei x ctori n ML liK Karpathenlnmt gevan I iii ii gtiionien I In ui ooM ialloU D in de Bockov vUIA hadden nlecht hier on daar ari 1 hiri g ccht n m 9chenimt Mingen plaaiH I Ëen bijzondere corr vaj het Berliner Tagebl meldt uit Eperies I Na eeu voor het initiatief van onze I troepen oote gevechtawerkaaamheid op de linie Kozsany Radowa schoven I wy onze stellingen een weinig vooruit I Ëen poging der Rassen om van uit I Konieozna hun rechtervlengel tegen t over het Gaticisohe AVyzowa utt te breiden leidde tot een mislukking Wij wierpen de Russen 6 K M op Kanozowa U ie en Ruskie terug Het Russisch offeniief tn de Üiucla pas kan ala geheel gebroken beschouwdworden i Krijgsverrichtifigcn ter Zee De duikbooten oorlog Van bevoegde zyde verneemt het 1 WolffBurean te Berlijn dat de op 2 Apnl door den Dnitschen onderzeeër bij Kaplandsend tot linken gebrtoht I Engelsch stoomsohip Lockwood van de reedenj W France Fenwiok Oo te Londen bij het zien van den on I derzeeer de Noorsche vlag heeft ge 1 I heschen die het sohip eerst na een I torpedo schot met de EngeUche ver1 I wisselde I In weerwil van het misbruik maken van een neutrale vlag ten einde mis I leidiug te verwekken werd het sch p wegens zijn verdachte wijze van op I treden als een vijandelyk handelssch p I herkend 1 0 tinlvertdlfil ph dc DOTlog aar ftaulelduig van bet i egln van het iiM Uwo miHwiter aan üerlipiwjlie uoivTHilMit BC lirijlt de VoaBiaolie Zeltuag Vl r dan k hviH van d t ütudmlen uftn oiiïo uulvorwleii ataan in het VvAé Lu alle buiieutautU rM die nu ook net UH T tm goiaU n wordw xijn Vtti dw i I ri d migeii dl achittr mooBteo bli it kunnen nl i good luew werk bo ijn Ie zenuwachtig om tlch met vo lu kracbl aan hun mDkHp le kunm a geven V rijth ond ilo eerste inwohrijving j planiM voor hrt zomer wwKwter De aan drang h and r vooral in de wrute dftgec i In groot Velwi moeten dan alg wp en worAm daar r per dag niet j Het Engesche éueces bij Yperen I Uit de verslagen omtrent het Brit 1 sche succes bij Yperön in Daily Hftit l en Timpa gepabliooetd blijkt dat do str d rootéren omvang aannam dan werd verwacht De oorspronkelijke 1 bedoeling was de vermoefltering v n 1 de hoogte vanwaar de Daitlchtf I scherpschatters ageerden De verliezen 1 waren baitengawoon gering het vwzet I was zwfiic tengevolge van eeu gewei 1 dige ontploffing die een krater Hloeg gelijk nog nooit m dezen oorlog ia I gezien Ëen geheel bataljon wist den knil binnen te dringen met verlies van slechts enkele manschappen VerBche troepen rukten aan en den geheelen nacfat werd hard gewerkt om de gehavende loopgraven weder in I orde te brongen maar de Dnitiche I kanonnen deden een regen van raI naten en shrapnella gedurende ea I geheelen nacht op de Engelsohen I neerkomen en brachten hun zware I verliezen toe I Tegen het aanbreken van den dag I deden de Duitachers een verwoeden I aanval hun massa s werden gedeciI meerd door granaten neergemaa d 1 I door mitrailleurs en geweren Maar 1 j ztj rukten niettemin met wanhopigea I I moed voort en bereikten meer ian 1 I eens de loopgraven aan den voet van 1 I den heuvel waar ij dan met d baI jonet werden ontvangen Deu geheelen dag duurde het gevecht met verwoedheid voort maar in den a ond trok te v jand terug stapels doiïden en gewonden voor hot Hritsche front aobt rlatende De Bntsche verliezen zijn zWaar maar niet zoo groot als eerst verdgedacht 1 Aan het Oostelijk Front üet lluHslHclie coimuuuiqni va J prH loeldi In dw Karpatlicu trachti n do aBt0nt Ijker in l i loop van ifc n 2ün dt ïff i m At n nacht van dfn 21a aanvall fti ti j Io n op onzo tt llmgcn aan h t front rchpolotK Koiiiiiina liet vijandeli of fcuHW wordl door on h g oaanvalian lot staan g bracht iJe injd ymtUgilo iD wni liaionctge echt Nadftt de Het K tenrijk ctie foiiitimnigué v n 22 April n idt In IlH eittfh l oion i u Wewt Aalniit ha i tk n alzonderiiiko artillwiegeveclitoo plaatH Aan i t K ar pal ilront deed h rtljand i u niaiw n aanvaJ op onzt t lH gen i I the cv4 niUB de aanvalltii aan In ide ï i d ii i van deïi lJ zok pa t bloedig werd in algi i I slagen lUji d hevig aanvallen dirdwln I door hiM kraohtigJ vuur vaii onwt anil De Oorlog 1 Aan het Westeiyk Front Het Fransfihe communiqué van 22 IApril luidt 1 In België had een aanval plaats 1 togen de door de Britten veroverde I loopgraven op heuvel 60 bii Zwarte1 lan De aanval werd afgeslagen De 1 Duitsche verliezen op dit punt sinds 17 April beloopen 3 tot 4000 In Champagne bg Ville sur To re trachtten de Doitschers aan te val n maar de Fransche artillerie belk te hun buiten de linies te komen In de Argon no werd bij Bagate Ie oen geheel locale maar zeer kracht ge Duitsche aanval door het Fransche vuur tot staan gebracht Tnsschen Haas en Uoezel wezen de Fransohen verschillende aanvallen van ongelgk belang at waarvan eenige biet meer dan verkenningen waren een in het bosob van Ailljr vgf in het bosch Mortmare en een in het besch Le Prêtre De Franschen vielen ten nooiden van Flirey aan en veroverden nog een Duitsche loopgraaf waarin zij zich vast zetten en welke zg met de vroeger veroverde verbonden De Fransche groedwinat der laatste dagea bedraagt aldoa een stuk van 700 M onafgebroken front De Duitacfaers Ueten meer dan 800 dooden opjbet terrein achter In Lotharingen hadden artilleriege1 vechten plaats In den Elzas wierpen de Fransohen gemakkeiyk een aanval ten Ooaten van Hartmansweiler terug De aanval was voorbereid door een hevig afc illerievuur Fransche vliegeniers bombardeeMen voor het eerst in Woevre het hoD dkwartier van generaal Von Stranl en zijn convooien en voor de tweede maal in het groothertogdom Baden te L rrach de electnciteitsfabnek Het Duitsche communiqué van 22 Anril meldt Ten zuiden van het kanaal vaa La Bassée en ten noordwesten van Ati ht lieten wij met succes mgnen springen In Argonne en het terrein tassebon Maas en Moezel vonden hevige artil leriegevechten plaats Hedennacht zjn de Fransohen in het Bois de Prêtre na een vnargevecht tot den aanval overgegaan Zij werden echter onder zware verliezen teruggedreven Aan den noordelyken rand vaniden Hartmansweilerkopf vernielden wij gisteren een vgandelijk steunpunt en sloegen des avonds een aanval van den vijand af van en M uar artillerie govvnht y U i em Mttlvo uii ter kanonnen vougt bet aan urn dadwiijk daarna en helaeh lawa la doe lorthartitt Fluitend w n de graluieu dt r iMntwitmTa iv daarboven rotltn de ijaer RHuwa x d u prttor atukken naar den vijand die evoi wel op geUJko wijae antwoordt Ovtwdag t d indruk doarvMk ovw welilfKend miuh verttoflend don weer vurplettertud Iv waam ii nc gaan door dii oorra lot dt herwen eu daarop ko nten ico nei r al niet b BierMUg Kr ia gf Hitkoiiivfi aan Men aou wlllan ro p a Hall I aJ wa bot itteoht twn paar minuten balt I Maar onvvrbkkMiJk doteert de mtscv panke voort fl Nochu wordt de Intfa k dvmonlrtcher l an bliksemen naar alle kanten de MralenbundelA uiteenapriogmdo Lthötwn Ami den èMkercii hemel verUi hijnen hijna x ntKrr luMolienpooiM èt liihi nd punten de tinaa van hrt ehot aangiwmd Hat brull w kraakt dat hulti Li mIm dit Hutl en giert en al dtogeI Uildm venHXiigen sloh lot een kahool I woarlrU geen aeoond ruat wordt gelaten I 1 at gaat boo het ime uur na tiet aaI h re tot m t utigrpttt roidtt tot 4a barI M na geen indrukken loeer opmmwn I Kji dan oven plotMing aU hu lieI iroanen 1 houdt h 4 geweld op I UIn mTaie minuten van Htllte iMJn verI radcrlijk In de ooren dreunen de 9f j Hchtiit KNÜtfu nog na de lioraona tradiI K a aanvaukulijk UffergM a aleh tot en I V aate gi daehie t M pa4 Vm lai aa I iiwrhand hM langoMuu aan loel de aaI nu w anulng op en kan da gewone tt Mond WLidi r Intreden Ik pret4t niet ewia over bf grvaar UanI ligt wm In een iHXmhoten atelllog tan knaagt onoplwudiHijk dit Mn g w oH dat er geen kei middel heataat 0111 aan hiH drHgonde gevaar te ontkoiiMtÉ In bel lntaolerii f vix bt utaat men n g met wapen l g nov r den vijand hij ten Hioruiloop ktjki m ni Item tti l lil h H oog Uaar bij M arUllerle geVfohi tgt mei weiM lDOa machtelooM blootfeMtelti aan het wondendlillnde toeval I n tndifla men dan nog l An gedaèhie ver wt rkiti kan dan ia het onginrnir deaa dal wamM er h i t eerate aehot aeltter de ptaata waar men dt klng hei ft tratthten 11 vlmhii Inaioot m h ft twi nle wthot ilaarvAAr lr dat IkH di rd aoliot wH de plaat aal vinden waar men te Harltten ligt In dan wordt er In het dagra pportvan den genn ten Htaf melding gemaaktvan Sloebta w anlllerie dner In lïultwhc krijgMRHvangenKchap Toni ln Haniburgwli Mij voor foren i fbe pwrehcMogU oii an w n beaoek brarht aan het fpevangenkamp In Holtau werd naar uit Hamburg wordl gemeld daar door f ranaeh IMgliiolio artetira onder de gvrangenen vm iheati r voomtelting voor de hezot Eera gefAVon Het KHmpTotiteerd program beatond hebalVK uil I rsAMcbe otiikJeN door Kjigel hf frevMgenrti g jMmif w liederen en or k Htxiukkc n uilgfvoerd door het nwirlHi rjw ihr gevangenen D graaf van Halvlnla f Wi Ui dat Y Ja xeide het kind dot b1 van Itaro ontroering bomerkle dat weet ik 1 nitt go vt hij heeft nog fm anAvon naam maar dien Iteb ik niet onIJKMdeil Hij koiiil van bocij heel ver uit Am rlka geloof ik en en vriend van haan di viool Npeelt haalde papa bij hem In i liet botel I W lk hotW r luidde bel gej a d I Het botM Terminua Hij Ih at hee ziek gfwonh n in dat verre lalUI on pa pa zejft dat hlj toen nog heel heat g I I red had kunnen worden maar hij waa er tieet alleen met bodlendfii die gm a vt r8taiid van xljne ziekte hadden en toim hij naar f uropa kwam wa het te la t Hij moet van daag aterven Vu moet ik wf er naar inijn zusje teruggaan ander hi Jj hang wordm dat ik verloren wa Oa toch naar papa hij Ml tetllg g ne n hij heet dokter fenelle en woont Vlak over de krrk van Stónt Roch l en oogwenk lauw waa bel kind t wdweoM en richtte Marcdte xloh wWik lend ov r tod ora h boacfa verder In n dwahïn tot op e i plek waar g m i enkel menepbHljk me m haar kou knn nen Kim M dal kind had haar In haar ooMehald den genade ilag toef ebracht Zij bad ditn morgen vi gan ehit immaclidon willen ontvlu dit n en lodi wan de we reld in d vorm vm dit kWne twrge voelige wezen tot lioar donrgeérongen tmi haar cn oWuwen dolk In bet hart le Htooten FilipH ging atervim vt rrrooord door het doodeudi klimaat dat tilj om liart ntwli getro a erd bad hij lievocid xleh op en uur afstand lechb van baar heel bare xlHI Mteldn naar hens toe n irij hirf le IvA niet ttrt hem te gaan Wat had zij hem kunnen Kegg en xtj wie hij g ameflkt had op te klinmien lot M Idnaal dat hij xluh van haar hnd g vormd € die KHdtelooa met elk barer pliehUm had gmpot Haar a tihk zou bwD nog iteobtH ene taotate pijn vorooraaken n hoooeer zij ook di atte naar dot af cbeld dat voor eeuwig zou zijn xijhad den OMMd alet iMm aof neer te éom lijden Slot volgt ie Belglarhf gevang ni n waaronder luim n Kr xijii ooveet Uenauils in d i 1 wiTeid dat niemand daarom ou btlio vui l glw en dat ik ewiuiaal de vrouw n hmmanuel rh loMch wa Vfaar Ik kan niet hem gaan ik kan niet Zij wierp zidi op em liank neder mt liedekle bet gelaat inet de handen Na vi loop van eenigen tijd de Kl et llrht g itHol haar vol ttehrlk opzim V or ha r 4ton l e n heel klein ni i e dat baar met groot iKSKorgde oogen aaftkF ek Kijt giJ bmiro0riir vroeg het aind oarxelMld ed o d herhoahlR Mareetle oft doffen toon Ik we 4 het niet maar Ik Ml piJD eene oadrag ljke pijn door hft ganwho gelaat I Dan moet gij naar papa gaan j klonk het medelijdend hij gal u tAm I geneaen want hij a dokter en luiel knap Wilt gij het bM prohepren Hi U hier niet woof Uj nM eM i jatf xteken ttnzodfen tnaor on twee uur ia hy al tijd tiiuia aifi ton njiSAte de graaf van Malvinia van marge erft zooal hij daeht oadera gaat bij Mer oogebhlfk naar hem toe He jong rroaw WS lijkkleurig e I worden fi totter FEViLLETOX alle iniota ZiJ tuurde trak voor 7ich 1 uit en tuompHde Eea b ld d f w fk lUkhfld 111 NASCHRIFT Op m ra l i ni r aa te wBrmeo Juli mwgen vaa dit iaw M een jWge m tiH wMl geiiulde vrouw wch br igra totoen der verete muawmeto lanen van M öoia dp Boulogne Mei ver rootóea Wik bH ftl le Bij den koMHier en ilronsr toen het loomierrufce pad j hlnneo lak naaM haar ter hoogte vmv hel zand dat haar koortaaohtine voet doorwoetóB atroomdo e n beek TH TDgelB longen luidft boven haw hoofd en aan de over ijde van het wa er verhieven wch hooffo varens wawtuiwchwi de dollu kervel verree als een reuaaclttige whtti Kwquel Heel de natour waa o wldo ge huid maar de jcpge vrouw Mg n Zal ik luer eindelijk ruat vm en Y lloevi i l nacht i ja er verloopen touéft dat ik slapon kon Ik weet h t frfvo nM t heb ik nog wel p lapen aeddhdc rainp n over u j zijn nedergedaald JHehben dte zcnawpiiiien luij el een odgen blik verlaten Harij verwttkt mij ik hact het van den aanvang af moeten on vluchten maar koo ik hit wel Wd S4 heldohn i Ud niet alH een monster dat u met weder loslaat al zijne armen zioh K nmaal ov r u ge 4to en hebben Wat bindt ini anders nog hier f Zetf h t graf van mijo kind n mij een veririjt de aobande dtoor mijne eclitgetiool oj nrij g l Aen heeft een ieder van mij ver j vreemd lot zeüt de inanntn die mij uo üoo kon 9E4edim hame hulde opdrottgen honden aich op straat a B herkendwi zij mij niet jp niet gedwongm t rijn mij tct groeten mijne vriendinnen wwirttn hij imjn aanblik het boold om ik durf nani welljka t genieten van het geW M hij mij HdMMiC uU vreefl dat pim mij verwijten zoo dat het door hen fféafolen wenk Waarora rloabt ik nhït jnaar een ander land waar Ik deMioodK mijne jon I ge RiebiieHtaai wtdcv aan tort kimnen