Goudsche Courant, zaterdag 24 april 1915

Gemengde Berichten bracht die voor om den bolder moest worden gelegd Daarna werd door de torpedoboot aangevangen met sleepen met het gevolg dat de bolders uit het dok gerukt de kam en boegsel stuk gebroken en een knevel van het anker afgebroken werden daarna kwam de torpedoboot op zy waarna zes manue matrozen en een officier allen gewa pend bij ons oversprongen De offi cier ging met den schipper achterin en vroeg de scheepspapieren Deze werden vertoond opk het uitklaringsbewijs van den posUiecommandant te IJmuiden Toen werd naar een mon sterrol gevraagd Daar deze nimmer aan treilers ijn verstrekt kon ook geen vertoond worden Wij werden toen verwittigd dat de treiler naar Cuxhaven moest worden opgebracht De torpedoboot was intusweggestoomd Bij ons werd de Duit sche oodo vlag in den top geheschen en onder bevel van den officier voeren wi naar Caxhaven s Morgens 11 uur kregen wi allen bevel om naar beneden te gaan Ëen schildwacht werd voor de kajmt geplaatst Woensdag 10 Febr s middags 5 uur kwamen wij in Cuxhaven aan Donderdag s mor gens werd onze visch van boord go haald om 10 uur werd onder geleide van een loods onder bevel van een irt het been later ia de loopgraven b deu ser brak hij ee been en ua hwrsie werd hij eetage weken gele Ua V t 1 door kogels getroffen In verajhU1 i dt deelen an het lichaam ea gevfln b I genomen iti man wiens twee broers reels ge sneuveld waren werd diaarop naar Dui s ldorf ge oerd Daar wist hij ee gcUild w acht die hem moest bewaken bewus lelooB te slaan trok diens unifonu uq itï verdween Ondierw sta hy em njo toidetö en zoo wist hij Luik te bereiken 0111 daar zijn familie te bezopen Met veel moeite alaagde hij er vervol gens in de Nederlancteohe grens te paaseeren waarbij bij nogmaals gewond werd en een bajonetsteek in dten arm i f k wam Zijn doel om via ingeland weer naar het front te gaan heeft hi niet bereikt doordat hij een verkeerden trein nam ep lo Haarlem aatilaudde De man zag gp ontoonbaar mt en zijn wonden waren nog lang niet genezen Thans U hlj m het Gasthuis te Haarlem De onde universiteitff bibHotlwak Men meldt ons uit bedden Art men ai daar begonnen is met de slooping van het onde velen ui dien taode bekraide gebouw der Univeratteits bibliotheelc aan het Rapetiburif Tm veel grooter gel ouw zal daatrvoor m de plaats komen De paardenkooper J M uit Hees was gisteren te Rotterdam uitgeweest met zekeren A W wonende aan het Spmwater aldaar Des avonds bezocht hij ook nog een vrouw aan den Vis Bchersdiik Ten slotte ontdekte hij dat hij 1300 aan Hollandsch geld en 8 400 Mark was kwgt geraakt Opbrengen van stoomtreilers Hoe stoomtreilers opgebracht worden m het N V d D m een onder eede afgelegde scheepsverklaring en deelt daaromtrent het volgende mede met verzwijging van den naam van het schip Wq bevonden ons toen op ongeveer 5360 NB enB400L hadden 19 vadem water gelood in onze nabijheid viBohten nog andere Hollandsche treilera Een torpedoboot praalde ons beval ons het net binnen te halen en haar volgen Eedenen waarom dit plaats had werd met gegeven Oaze visch moesten wij bergen het net va tmaken en de stoomvuren opzetten Wg moesten toen volgen met den O Z O tot s Woensdagsmorgens halfzeven Toen werd van de torpedo boot een staaldraadtros aan boo d ge j UIT HET LEVEN VAN EEN VELD PREDIKER BIJ HET LEQER TE VELDE XXXIII Het 4dus gereed gemaakte lerroin wüidt dan arbeidöVtld voor den üeneea kundigwl Dienst en wauuoor jbOH den ogricfigetoostand zoo getrouw uwgolijk kan weerjjev 9 i voor Koode Kiuia vrijwil ii a In werkelykheld ontbreekt htt bij jfAt veol aan deugdelijke leiding en i i l roiding V anwege hot Roode Kruis dan dat van dten kant in he uur des g vaars iels van boteekenis zou mogen verwacht woj den Met dtMl band n den arm gedragen al oven erg en ergerlijk alH ïm m vlag schijnt het aangenaam en gomb Ekelijk spelen te zijn voor Iw dtn die naar eigen oifl t rvlnding juist een tikjo gewichUgheid é wem heb btn Het was in de eerste weken der inobihsaitie alsof het heil voor V rfk en aderlaad te waoht ai was vao do witte lag uwl het roode krula en geen nutti g r arlioid in de omstandigheden waar in WIJ toen verkeerden was te verrichten dan haar te hi chen vooral veroutrua tend ho e n voor do vele bangen van toen benauwend v an angHtwidtkondbeid u toen éd vluchtelingen uleuw tijdvir J I ijf l t loofde u U brengen aan menigeen Imnkennd naar belangwekkendheid och löen IS de Roodo Kruls band wat mie I ruikl bijna nog erger in elk geval nogmier dian de Röodo Kruis vlag 1 om ik slechts kort te veldo was ki ecg ik opdracht eon kijkje tt ga n ne lUfiiu ctam op © Ml dorp m oen froot ge1 ouw waar dfe R K vlag statig bovtn wool Litfst moest ik eenige kirftjes len imnbrngen opdW men cgo duidu iijk lietjd zou kujgen van de inrichlmg Maai loiHi ik uio vtirvo e aan het huis en op imjn bellm geen gehoor kroog ont Ukli lU dat de bewoners afwezig wa II n letn nood oldere zou ik den alent I wil kunnen krl iHi verzefcarde monmij Inderdawï aan hot opgegeven adreswi r 1 me opt ngodaan en toegang vtiUcnd Mijn verzot echter om pen kijk jotl mogen nomen verwikte eenlgio onruatni ï Vlaag naar lo ki kjes wa gauw brantwoord men had zo nl In toenwant paar Iwltkanten imt wat slaapkanierbdioodigdhi den had nan in een verIrik hjoengebracht dil allee werdgwkktloor die R K vlag I Wat men tmied voor had Qoh ja 1 Oi k wil rplegingvan gf wonde of ziike soldaten maar tochook b voiliging on lederoen de imiriera iets 1 llij de beveiliging dacht men oornamelijk natuurlijk aan de vlieglui gm en bovendien aan roofzuchtige tn I randsttohtende vijandk tlijke legerdTOmmen Ook ie H K band werd aan persoonlij k l elaiigen spoedig dknistbaar gemaakt gaf toegang tot een beschikking over oon plaalwje in een auto dce d de bedienden m koffiehuizen en eetgolegenhoden dra vin stelde den drager in do gelegiwiheid ooraan lo kunnen rttaan in eene men 41 henintnigto eïi 2ip f8 om in de dagen van spanning ongemoeid ovtr de grens f rekken ilefl behoeft wel nitt aange w tn dat een onderscheidingsteek en nwt Aó weinig eerbied gebruikt en rü6 wei Dit nuntmer estaat uit twee Maden ïele kleiDijes DiaiieD m proole A b U het Oude papier opgaart en wilt afstaan nan ons Brokkenhuis laten wy het gaarne hUlen zoo dikwijls als ü verkiest Onze beambte loopt door de stad met een wagen waarop staat Armen zorg afd Brokkenhuis Mocht hij niet geregeld bi ü aan komen dan kunt U hem ontbieden by een der ondergetoekenden of per telefoon 178 Het Bestuur v h Brokkenhnis W GOL Voorz 1 VAN DANTZIG Vice Voorz W DE VEN Seor B D GROOTENDORST Penn Kuipers gevraagd wooii tiJdeliJklwerk A an mel din g Kantoor T P VIRULY Co Banrt e Oouda 10 Voop Export Zendingen Certifleaten van Oorsprong af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Oonda benoodigd voor de verzending Van goederen naar het Buitenland xgo verkrijgbaar ad 40 cents pei stuk CiiHiluslef segeO ter Drukker van A BRINKMAN ZOON Markt 31 Qouda De Drukkei ü A Brinkman Zton Markt 31 avert Spoed male prilaaa alle di ukwepk n t oor dan handel in aar rli eulier gebruik h I Dienstaanbiedingeii hebben m de Gondsche Courant feedê tucee W Deit adv rleHiien kosleo slechts bij voorQitbeialing 1 6 regels f O 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan hnt Bureau lej deWel Jl Alter IW Gedempte Gracht 269 a eeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Heeren en Dameskleeding Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar bmten de stad aan huilte ontbieden j Brieven wo en vergoed t Lets V p Of ISTAAMm ADBES IVUej deWed E ALTER 269 Ged Gracht 269 DEN HAAG FirmaC SMITS Sclioenliaiidel Rlemeg 48 Gouda Opgericht 1879 Ueo wordt verzocht op t MERK te letteo TIT HKT MaQA7IJN VAN M RAVE MSWAAYZONEN GORINCMJSM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van v f ttvee en een half en een Ned ona met vermelding van Nommer en Prijs voorzien vjji nevenstaand Merk vmgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde ordera aanbevelend J C BIJL voorhuen J BREEBAART Lz HET ADRES VOOR lEBERËËl W STiJMS HAASTRECHT UAG IJN VAN IJBerwaren if Keukengevei U ij wielen en onderdeden Landboawgeree4schappen en Werktuigpen 14 M n Ijraoht haar over naar hare wo ning tm den volgenden morgen vermeld len do dagbladim het feil dal barone e imnaiiuel do Josach onverwacht in hel boseh was overleden I w ie ilage n later werd zij grafwaarts g dragen De rijke wagim droog geen en kelt bloemals alteen oen groeten krans violtn waarop de woorden aan 1 Isa s moed r to leze n stonden btecbta één persoon ook volgde bloots hoofda liet 1ijk Ziju fraai gelaat was als van pijn verwrongen want ofschoon hlJ een nieuwo edele tooderheid op zijn pad had oütiiMict herinnerde hij zich in deae donkore ure sleclita dat de doode zijn eer Kit 7ijn groote zijne onvergetelijke lief dl was geweest Üp het kerkhof gekomen richtte men zich naar Isa s graf want hij hai gewild dat ZIJ aan do zijde van hun kind zou rusten Hijzelf blo r bet laatst aan do openstaande groeve aohter en taea doodgraver en dragers zich verwijdefd hadden fluisterde hij od vergeve u evtm volkomen als ik 1 vergiffenis schonk I A a BOïnD A April 800 Ons GMioegen 8 uLezmg Ds Ëilerts de Haan April C Hioordia 8 uur Prop Feeet avond Jon Q Onth Bood 26 April 9 30 u CaJó Harmonie Verg afd Gouda Ned Barbiers en Kap persbond 3 Mei OnderatandB Oommiseie Armen zorg 4 Mei Nieuwe Schouwbarg 7 u UU voering Gemengde Zangvereeniging Amakt Spoel Beleefd verzodten wij geregeld tijdig modedeelmg te mogen ontvangen van vergaderingen eimoerten jyerpnakelijklieden enz om deze dan i f onxe agendia te vermelden voorjde Lezers van de GOÜDSCHE COURANT Heden ia verschenen bij de Firma OEBR ORAAUW te Amsterdam Singel 192 Telefoon 6460 41e Ooplog in BelgiS Dit werk bevat 75 Photographleün gedrukt op kunstdrukpapier op formaat 23 X 32 cM het geheel geeft een waar beeld over de verwoestingen in België en is een verzameling van groote waarde Da prijs bedraagt slechts f O SO Franco door geheel Nederland voor f 0 55 na ontvangst van postzegels of postwissel r i ki Ondergetecdcende wenscht als lezer van de Goudsche DWrW Courant te ontvangen van de Firma GEBRS QRAAUW Singel 192 Amsterdam ex DE OORLOG IN BELGIË Fro der post f 0 5 welk bedrag hierbg gaat 40 Woonplaats Naam l i Ëlectr Dr A Brinkqlfe Zn Oonda jN officier naar Hamburg opgestoomd dedurende deze reis liep het schip bn dikken mist beoosten het Kaïser Wilhelmskanaal aan den noordkant van het vaarwater aan den grond Het was toen eb Om drie uur kwam een sleepboot die achter een tros vastmaakte en tevergeefs trachtte ons vlot te sleepen WIJ bleven toen een tij over en kwamen s nachts tegen 12 uur met eigen middelen vlot Dien nacht zijn wij ge ankerd en stoomden Vrijdagsmorgens op naar Hamburg Hier arriveerden wr ongeveer 12 uur Toen wg daar aankwamen werden wij onder bewa king gesteld s Maandags 15 Febr kwamen b ons 4 heeren van het Pnsen Gericht aan boord om ons een verhoor af te nemen Dinsdagmorgen 16 Febr kwam onze walkapitein uit IJmuiden aan boord De schipper deelde hem mede welke averij ons was veroorzaakt en dat ons schip aan den grond gezeten bad De machinist rapporteerde dat het schip ekt Hierdoor waren wij gegenoodzaakt ons schip te doen dokken en te doen Onderzoeken Donderdags morgens werd ons schip uit het dok gelaten en Woensdag s morgens negen uur vertrokken wg van Hamburg naar zee Ter hoogte van Freiburg moeaten s a avonds ankeren en vertrokken weder Donderdagsmorgena De loods verhet ons s avonds 10 nar en WIJ stoomden met ons schip naar de viascherg Na een oponthoud van 23 dagen stoomden wij huiswaaits Ëen andere schipper verklaarde nog dat allen voor het opbrengen te Cax haven nagir beneden moesten Bg aankomst aldaar mocht niemand van boord en ons werd streng bevolen ons rustig te honden anders zoo de wacht van haar wapenen gebruik maken Wg werden gemeerd aan een anderea Hol landschen treiler maar mochten aiet met de bemanning spreken Dit werd ons eerst toegestaan na het verhoor Deze boot kwam eerst drie weken later te IJmuiden terug Hen meldt ons uit Amsterdam Gisteren is door eene dame aangifte gedaan dat te haren nadeele in een magazijn aan het Damrak een taschje inhoudende f 70 is ontvreemd I en Belgisch soldfiat lo Haarlfra is naar het N v d D intldt een Belgisch soldaat aangekomen du al heel vat had medegemaakt Sodert den val an Antwerpen was hij xait htt ffon gewoe t Daar kreeg hi oen schot d vertein tiëan ALLAN Co Oudedijk 161 ROTTERDAM vragen voor afdeeling Maohinale Houtbewerking een BEKWAAM ouleurder 44 Adres fabrieic Holland Noord Amerika Hypotheekbank OORINCHEM f I PAUDBEIEVEN MET WINSTAANDEEL i97 o al01 o I AFLOSBAAR PARI na I 10 jaar 6 Jaar GEPLAATST TOT OP 31 Dec 1912 f 742800 31 1913 1532850 1 31 1914 2 124 700 I TERUGKOOP o o benedon loopenden afgiftekoers Alles volgens circulaire 60 Agent te Gouda T GOEDEWAAGEN ZONEN DE ZUID IOLLAITDSCHE Maatschappij van Verzekeringr op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 CoinmigsariB en Mr M M SCHIM v d LOEFF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr D irecte ur Mf J W KONING De Maatschappg simt alle soorten Levengverzekering tegen lage premièn Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren U BOVirinEEaTMSH Hateu te e oakerett en X C i SrBBBU ITeaMatwa te fi tfa POTTËLBEUG Het beste Tafelwater Zuivel en natuurlijk Bronwater eroefleteltfet gratia t erÊcr fgbaar Qati Agent voor Holland CATAU Nl £ te TUburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M X BBLOHTJE Jr Agent Amstel Bronwerg Keizerstraat Tel 83 No 148 Gouda Abonneert V op dit Blad No 18T64 87 04 aterda 84 April lttl5 54e Jaargang lOVItm GOMAJVT 3 i© u w s © an i ca v ©rte2 Lti© blsoqL voox G o o d © © aa 03=cx ©tr©3s ©3a PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewgsnummer Elke legel meer Bil drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekendDienstaanbiedmgen per plaatsing van 1 5 regels f O 35 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regelGroote letters en ranatina ar plaatsiuimte Verschijnt dagelijks i ïAiar behalve Zon en Feestdagen 2NT PRIJS VAN HET ABONNE f O 55 O 10 f 1 is 1 50 1 50 1 90 Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Vf Abonnementen worden dagelyks aangenomen Uan ons Bureau Ma kt 31 bij onze Agenten den Boekhandel qulde Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAN EN ZOON illen noten ai n ooidat magei jaren n htt vooruitzicht ijn ti ïroeeriiig van siaaEd zou biengcu Komt kiag dan vretst 1 tf fen natiëa geen audoio iet erkenning van achul leo zij aa verhougo rin schat dat do wo al kosten als 1 1 o laaUste vil ti g n en concludeert jltwr over do gaÉscne de Vj rschfltl eine loodsjwaar üjlijvea uden dit eejJt bcliuliitu mtl litt niet tot dioj riii dat de g e l uitweg dan den overUijft iing ontkomen j leldoorlog evenyl oorliogea d 1 a r oa te uit ttrocht Brieven uit de Hofstad CCLXlV Li iïfii groptt ma n i wier grootheid LvenKöür bekend en jgi uldigd woiidt in 1 leiiitu knng als £ 0 vaak oübekopd on uuLrkcnd blijtü ui dien Itireedp knag der iBimischo saeied le mg iJMu werk ligt mei aan den wegg wordt i lf waar tm dieelo opmbaar hua naap vwschynt af ëD m 1 ée bladen maar © en wai e srfwtting iiék hetgöon zij in de stilte van huu eigM leven tol sland biwigen blijft uit oü ng met bij enkelo gelegenheden daar liet volle licht op geworpen wordt i ijfo n inaa iiü o a dr Uredius du r ere dff st lir van het aurilshuipi 1 AUdig zijn bOen veiijyardag vier toleon heK flauw 2 1 m di kringen di welke zioh tatereeseexen voor iehi brkunHl zijUi nï ni bekenA zijn £ 00 l ten aanzien van iemand on jk iH 1 IS het ditj wel ten opzichte vaa us Wat pij voor de kunst in mmd lieeil gedaan verdient ten üU w ató dtiormg ook bmtt i dal kleine Ivi Id Oié j au lx won raars Eerste Blad Vooruitzichten iiijuei gel oOTte m een kerkeraad amer ttn Itembrandt lou witdekken die nog mei lang geloden op een Hofje hing slechts een paar minuten gelegen van hel liui waar ik te Amsterdam woondde dat Uad ik nooit varwaclit Maar mijn vriend Veth herfl het eens geschre n dat ik steeds door een zeld aju V eöne vervolgd word Wie het dftgelijkaoh leven m dö groote triad aat en wat m er op de boogte studie ol pr tijk van de zeor beroering dae de wereldoolll in LtHoaaciie levèa vd A geblacUt ziehl wel ewis af ha vWk in idjn IbheeL zioh w l voldoende 5 BchapTgorft vaii da emst er ijdei Wij doei i nu met op deen inóelilijkeni toostamï Me tpia land i te muJdtW soAX logvo eiido tstatep tj legeni 4oy P hebbej Iwt oog op do göT eipipe V iri denn fae ia het tpo omiUtb l ve Ut deu wereldfcr jg vereorzaal i bli zijn als eenu ial de vrede zal ziji gtjlteelii Uö oorlog Ünurt nu weli i i gen jj hfuulen Desfcu a iiigeu üchattt kosten an dtn krij jop pi m 138 Hoen gulden per etimpfel Vetnieni I dat bedrog nu eena nket 270 en 9 KcU u als gf u afvraagt hoe deze zfneominen op den duur betaald zi kunhen wordaa Üp de beïastingbeti m de oorl voerende ötaten zat ceh zienlijk deel der kopten worden afgewen teld doch ip hoofd zaak zullen d e kosten zlcb aftekenen m een rousachtlge toenami der Staatssdhulden De bekende km rikaaneche econoom Ferrin gaf reeds m het büptembemummer van 1914 van Moo dy 8 Magazine de volgende cijfers oni Irünt de sobutd nlashsi der groote nio gtndtaedei MiUioen dollars ïrankrijk 6283 Uuitschland 6000 Rusiand 4660 LkjHttnnjk 3750 dr Urittannlë en Ierland 3500 UeigiS 760 Japan 3760 Voeg hierbij uu de oorlogsuitgftven en men zal niet zoover van du waairbeidaf zijn ats men voorspelt dat bij het einde van ém krijg deze staatsschulden verdubbeld zullen bli e te zijn I Het vraagstuk hoe de burgers van een oorlogvoerenden Staat dte mieresten der enorme staaiteecMftlden zulle kunn i opbrengen en daarnaaM in het levensonderhoud der hunnen zullen kunnen voorzien is een puzzle tRe sleoh opgelost zal kuniqeo worden op de wijze als Alexander d © Groote het deed met den GordSaauscheü knoop Dat wU zeggen er zat gebeureij wat fornn vreest een gedeeltotj e n el erkemung der aange ne schulden aal dte uitweg worden t r is echter een andere uitweg Een parig afschaffen der reusacbtlgö bewape nlngwi Doch Forrln hoe groot vrede man hij is acht volledig ontwapening niet mogelijk Wel meen by da ktacU tige beperking de ramp zou kunnwi al iid r gevolg zalj Uet licUl brenge fe Ver n n den e f étvolgen 1 ikneerdero jmatq dan m leveroafbiers dffiOud © Wereltïw Amtrika vooi a£t mlleu bl itt op do hbogti fblcn wieikt gcr blyvon ral ia i vA sé zal iijfc Ü dts en AinerUta vau r an 1 uropa af n Amerikaan in het bezit vaa iS enorm groot nal constateerde bij tea onderftoek naar i 31 ludustritele on dernettkigeu in AnieriÜa dat nitt min d i dWft flia diilHocn 1 dollars van de Juli 1914 hl handen van buitonlaodere was Hot bedrag dat aan spoorwegleenmgon enz in 1 uropa is genomen i liOfe heel wat grooter Als Anwrika van schuldenaar schuld ttscbei wordt boteekent dit in het economische Itvtn oen enorme verandei ing ï errin aan wiens artikel wij al deze ge gevens ontleeiien beioogt ttrecht dat de bchuldenla ten loodzwaar op de heele we reld zulten drukken Ook op do neu Iralo btaten en wij voegen er bij ook op ons land Het sfftat er voorahandö riipt naar dat spoedig gedemobiliseerd zaj word n en duurt db krijg nog vtrsohei len maan üi dan kon op de 275 mil hoensleemmg wel etn nieuwe last moo tt II volgen IJij dttt vooruitzidit mag gevraagd of nit t eel moer dan tot dusverre aan het geln ele volk öioet worden voorgehouden Itit uinigheid moot voorzitten Niet oen uinierftoid a m Den Haag het schrik l oeld IS voor menig aAilittnaar n I dot het aeiroenswerk ook door hen die t Iki talen kunnen wordt teruggeJioudwi In het HaagBoho echildier8J edrijf b v wordt tereebt geklaagd dat zelfs groote maat schappnen zeer weinig werk laten ver nohten T en dergelijke zuinigheid leidt tot ontwrichting van bedrijven houdt het maatschappelijk leven ut zijn normalen gang en is allerminst gewcnscht De zuinigheid waarop wi diocitn i dat WIJ veel meer dan tot dusverre ge sohiedt van zekere woelde waaraan de vette jaren ons gewoon deden raken Doch ook wLioIdLOnilijtj oiugde dlftleu J 11 tijd uog tUanu ijj rt ttnLiism deku den il ppij e oortbroiigd ltn V II ill pisbcbiatoï ili graailprijztu fféHMjtf 1 aanzie ur den oorloèfj vöig Z ekonde met graal Mycielski uit ifita kau naai sehildenjen van Chrisloffel Lu binieHzki die zich volgens Moes Icono grapbia llatava op t iiypenliofje aan de Uozengracht onder portretten door de stichter van dat Hofje vermaakt uwe ten bevindlen bleek het dat het grootste dedl der daar vro per aanwezige eohll dertjen verhuisd was naar de kerfceraads kaïiRi der doopsgezinde kerk aan den Singel Ln Imder düo portretten hing ook het conterfeiteel van oosen Centen door iV iiibrantlt ia een die ver over ouzé greiwfc n let alli fi dwiter was het iija de kiUt i die liem dylen naatil èiirtsdei hy wtfrd bokond als do kunst kotfpur dto V iriamiolaaé bij uitnemend htid Hoo ver zijn liefde daarj oor ging bewijit zijn daad van tf98 wn op de i fm jn twHir iUj$Fiiaieinngf te ATn tert ain Iwt JKrotmde selulderlj versoheen Daviö hari spolendM vooi foauf Dr lirodl ua wilde lust koopen en hij aarzelde niet zijn equipage af te sohaffen te einde de gel t n daarvoor beeohikbaar te krijgen Hij koclil het schilderij en stond hot m bruik leen af aan hot Mauritshuis waar het nog steeds te zum i en waar het een d r grootste attractie vormt van het goIl tie liiiiseum I en der grootste verdiensten van dr ÜiediUH zijn zi naaporingen naar oud © jthilderstukken geweest Overal lioefl hg gezworven oiir we er bijeeri te brengen wat in den loop der eeuwen van de Neder landaclio schilderkunst over de grenzen giiig fHi elders in luusea van parliculieiLTi weid opgeborg m Het is bijzonder iiierkwaaidig IieH een m ander van zijn nasporingtn te le en elf beoft dr Brodius diiarovei mtoiessante mededeolingen gedaan Vfer weg ging hg vaak op den oek on dau bleek heiu soms onvorwachls dat m ijn oiiimddellijke nabijheid een schat verborgen was waarvan liij niet had kunnen droonien Wil men daarvan ten typisch staaltje dan citeeren wij hu r hetgeen hij zolf eenige jaren geledten daar ov er schreef Dat Ik met voortdurend onderzoek in tot nog toe wemtg bekende soms afgelegen plaatsen in Poolsehe kasteelen in oen nog weinig ov rzooht klein mu stmu te Moskou of ij 1 ngelsche kunst hnndtlaars wel tens vergeten Rembrandt OU terugv inden waa niet gehei I on waarschijnlijk Maar dat ik m de stad Dit lö èen staaltje u t de vele die er oüdlen zmi op te aoiiuten In zip grool n J eatalMiis van de schilderijen in het Ma rilshufe zijn dozijnen van gevallen als dit te viiijd Q iu eens wist hij In Hol land Mt iet e i ea ander te vinden n volgen oog nblik blijkt hij iets Ja een plaatsj m Bipjlnje gevonden te ö t iKtn dan i eer ontdekt hij dat een töt nog toe v or waardeloos gehbuden stukje eii zwr beroemd schilderij la fn ftUea w ibt hij machtig tp worden Wat eenmaal welliclit voor enkele guldens de grens IS overgevoerd komt nu terug belaas niet lan nadat hondervoudig het vroegere bediag IS teruggegev en t traks staat het la je I üie liM iaCier chijder iluk m II t Mauritshuis of net Kljksmu heiim en aelitei die enkele woorden In bru ikloen v an di Bredius versohuilt icli dan e n boekdeel van besloiumerin g n on zorgen eer dat stuk op die plaats u as aangeland llians vnrde deze onvermoeide strijder VOOI de schilderkunst zijn bOen verjaar iag Ongetwijfeld vtrdient hij hot dat geheel Nederland hem dank weet voor het ge 11 hij tot stand hoeft gebracht Zoo ai i WIJ in tien aanvang van deaen brief schreven is het sleclita aan een kleinen kring gegtven de studie en de navor ftchinge n van de zon gelegerde naai waarde l Kchattm Toch zullen di ze beide èn d t Ui iio de i eaultalen van zijn opapoungen nog na velt oeuwen door allen lurdacht en geprwen worden Wij hebben gemtHsad onze lozere en lezen ssm waarvan er velen wellicht aim1 r don naam van dr Bredius hoorden n anderen hom niet meer kennen dan ais man van de kunst het oen en au d r van zijn werk te moeten vertellen 11 WIJ hojMfli dat ZIJ bol met ons eena illpii zijn dal deze verdienstelijke man ten volle verdn idc op zijn zesligelen ver jaardag van alle zijdön een woord van liulde to verneincïi dat ook wij h Wi in alb I e8cheidenheid en eerbied gaarne I rcTigen HAGENAAR Hit waroa liaro laatste woorden een seoonde later lag zij door pijn en smart uitgeput roerloos uitgestrekt Dienzulfden dag op hetzelfde oogen I lik wtierf 1 ilips zijn ganfeehe verrao gen achterlatende aan Onno Holdius die hem tot het laatst toe had verpleegd Den volgenden morgen vonden de boech wachters het lijk eenor jonge ri gekleedt vrouw in een der eenzaamste lanen van bet Bo4s de Boulogne liggen Zy dioeg niets bij zich dat kon aangeven waar zij Ihuia behoorde en men bracht h t stoffelijk overschot naar de Morgiw over Heel tben dag rustte zij daar Z j f ebeen slechts te slapen en geleek eene lelie die op een meetvaelt zou bloeien I en glimlach vol vrede den vrede dien 7 IJ Ie laat had leeren bennen sjieelde om liare verstljffei lippen Duizenden nieuws gierigen verdrongen zich voor het bree de glaa waaraoliter zij rustte De gissingen waarin men zich verdiepte Joe gim eene huivering door de leden van ernstige heden die deze 80ffll ero plek © zochten Tegen den avond word zij herkend door een koetsier dSe zij vroeger uit haar lienAt had verjaagd zoo es r bemind was geworden maar slechte met lie de bad gestoeld Zij bezat oen tilel maar haar naam was geschandvlekt Zij zou nqg dertig misschien vetrligjaar het liestaan moeten vportslcepen endaarna Met een luiden gsfkr sloeg zij de banden voor het g a O 1 die pijn dïo ontzettende pijn m het gelaat waarom verhief zij zteh met zulk eene vernieuw de woede Werd hare ziel dan niet reedb genoegzaam gefolterd 1 Het was ondui delijk die knaging Hare moedor had dik wijls diezelfde smarten verdragen en dat zonder eene enkele klacht maar Julle C Imchamps liad hot geloot gehad om haar te troosten en zij zij bezat niets dergelijks I en onweerstaaniiare loomheid kwam over hare leden zij ïiet zich op het grae nederzinken en m mipeldie Slapen Zou Ik dan eindelijk weder Hlapta V Ja want al dat Iijdfen ver dwijnt ik voel zelfa nauwelijks meer d t ik ongelukkig ben Ik zal al mijn ki aan de armen geven ik zal lieratellen elf de zi en gaan verzorgen ik heb gezondigd maar die toeJicuisf zal alles goedmaken er Is vergelifing FEViLLETOX Ben bB ld dar wt ktlQkheU had ZIJ dertig jaar lang hare ondankbare taak voortgezet zonder een enkele klacht zonder een enkel verwijt en was zij in geslapen mot den zaligen glimlach van hen die een onmetelijk geluk tegemoet yaan Marcello huiverde 112 Hij o A hl viel d o öd als haar slachtoffer ge Ók tdnard Helmveld wae gestorven gel k Onoo op dwi rand van hot graf hadi gezweefd en nog met ontbermg vo rtworatelde gelijk zij den ellendeiing fi slechts ééne deugd bezat zijne gr Mseolooze toewijding voor haar zondlOT f enkd woord van teederheid 3jn Jmde tegemoet had lat gaan Overai waar zij langs was getre don had zi vlo eu verderf verspreid Zelfs haftr d waa aan hare zijdf be zwdc n JniJ t öre rozenkftop ver w lkt OB peetwalmen van giftige bloemen zondter dat zijaelve wist te eggen maaarotn roee het beeld barer moeder al ii K or haar geest JuÜe de Cltnt unps hadi zoo stil zoo vergelen gi Jral du haar heotgawa aauwelijk een Waarom kwam zij haar op eenmaal oo schoon en zoo verheven voor dn nederige vrouw die voorbij was gegaan ais een viooltje te imdl der liaren Waao wn scheen zij haar plotseling zoo WIJS toe ZIJ wier domheid zoo vaak m eigen kring beepot waa geworden i n ZIJ die om haar gelachen haddion wal wae er van hen geworden ¥ De Oceaan sleurde in zijn rusteloozo vaart het gebeente vaci den kunstschildier aiede hare broeders en zusters warwi alle sohipbreukelingwi des levens die een vloek wBitea voor hunne omgeving schep selen voor wie geen woorden als e r of deugd meer bestffliden En zljzelve Zij bezat hem eindelijk den demon van het goud dien zij zoo hartstochtelijk had nagejaagd Wat had hij haar Miders ge FINDr l racht als wanhoop Was hij bij machte geweest haar ook maar één enkele vreng de te schenken 9 Zij was alleen op de wereld zij die