Goudsche Courant, dinsdag 27 april 1915

54e Jaargang o 13767 Gezocht een Stadeerkamer voor militair van 6 10 nnr dea avonds Br fr No 2790 bnreaa dezer Courant 6 J LA GRMD verhuisd 0 van CRABETHSTRAAT 65 naar Kattensingel 57 Export Zendingen Certificaten van Oorsprong at te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda bonoodigd voor de verzonding van goederen naar bet Buitenland zqn verkrijgbaar lad 40 cents per stuic Clnolmial zageO ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON Markt 31 OoMda Telefoon latere 82 De Oorlog Au het Westetyk Front Het offioieele Fransohe middagcommuniqué v to 27 April luidt Ten noorden van Yperen maakten de Fransohen op hun linkerpunt zeer voelbare vorderingen en dreven zij de Dnitschers terug hun zware verliezen toebrengende De Dnitschers maakten opnieuw gebruik van bedwelmende gassen Wij hadden een middel ter bescherming dat de beste resultaten gal Een hevig artUleriegevecht werd geleverd bg Fay noordelnk van Chaulnes om heb bezit van de kuilen die door Duitsche mpnen geslagen aren De Fransohen wierpen de Duitsohers er uit en handhaafden zich trots twee tegenaanvallen In Champagne bg Beausèjonr beproefden de Dnitschers een aanval die onmiddellijk tot staan werd gebracht Op de Maashoogten werden aanvallen gedaan op het front EpargesStremy de loopgraaf van CUonne Zij mislukten volkomen Niettegenstaande de uiterste hevigheid der Duitsche pogingen bleven de Franschen meester van hun heele stelling van Eparges welker hellingen met Duitsche Ujken bedekt waren In de loopgraaf van Oalonne werd de teruggang der Fran sohen van eergisteren die slechts tijpdeiyk was en hun slechts het verlies van een enkel kanon kostte onmiddellijk gevolgd door een gelukkigen tegenaanval De Dnitschers vielen aan met op z n minst 2 divisies In de Vogezen slaagden de Duitsohers er in na een buitengewoon I hevig bombardement vasten voet te krggen op den Hartmannsweilerkopf De Franschen bezetten op ongeveer 100 M van dezen top stellingen waar hun aanval van 26 Maart hen gebracht had en vanwaar uit 9 26 Febr binnen 7 minuten den l p Veroverden Het l ngelsch connminlqué van 27 April lul Maaraoh Ui French meldt Oiuli rrti worden alle Duttache aanvallen tdn NoordOoeten van Yperen afgeslagen ïn den namiddag namen wij het offensief i n inaokten vordoringen bij St Julien I e FranBohen werkten samen roet on en lihkervleugel Verder noor waarts word Het Sas genomen Onze vliegers hombardeerdtm met succes de stations vnn Tonrcoing 9n Remhaix Staden Langemarok Thiolt en li outers De vqand trachtte den 2 dezer onder bescherming der oorlogsschepen op vier punten van de weatknst van Qalipoli te landen namelijk aan de monding van de Sighin Dere aan de kuststrook van Ariburan ten westen van E abatepe aan de kost van Tekebamn alamede ia de tHmgeving van Knmkalee De vgandelgke troepen die aan de kuststrook van Tekeooma landden werden door een bajonetaanval der Turken tot den temgtooht gedwongen en weder naar de kust gedreven Een deel der vüandeiyke strijdkrachten in deze streek moest gisterennaoht in atleryi op de schepen vluohten De Turken zetten heden hun aanvallen op al deze punten met snooes voort Tegelgkertüd naderde de vloot de zeeën om de forceering ta beproeven Zq mooBt echter voor on vuur terugweken Bg het gevecht werd een torpedoboot tot mnken gebracht Een andera werd zwaar beschadigd en moest naar Tenedo gesleept worden Heden deed de vjjand van de pee uit geen anvaï op de Dardanellen De vijandelijke troepen die big Knrkaleh geland waren onder bescherming van een oorlogsschip wilde oprukken maar ondanksdehevigebeschieting van alle zijden doorstonden onae troepen den aanval met succes en drongen a vgand naai de kost tt rag De vijand had 400 dooden Wg maakten bovendien 200 krngagevange en Oioe verlieaen z n onbeteekeoend Een afdeeling Mohammedaansche soldaten die met de Franschen op daae kuststrook twist hadden gekregen zgn tot ons overgeloopen Op een andere plaats voor Kabatepe namen wg een aantal Engelsche en Australiërs gevangen onder wie een kapitein en eén luitenant De strijd bij de Dardanellen Uit I onden wordt d d 28 April het vojgeiid offldeel berioht gc 4nd De troepen der geameerden zijn op het Schiereiland Gaillipoll geland De Fransohen maakten 500 govangtnwi De trO q on aan lieldw zijdien dor Dardanetlen zetten den opmarsch vowt Krijjcsverrlchtiogen ter Zeè Engelsoh eskader Van Duitsche zgde wordt uit Madrid aan de Köhi Ztg gemeld te Gibraltar verwacht men de aankomst van een groot Engelsoh eskader voor het innemen van munitie en proviand oude kennlaaen mot elkaar om dat bentcrkto Lena weL Natuurlijk moest clJ aan de andere ga ten ook eenige aandacht schenken dooh zij hield den luitenant voortdurend in bet oog l n nu deed het haar good dot hij niet zoo hoogmoedig was als algmnem gezegd werd Na eenige spellen gedaan te hebben vofdeelde het gezoleobap zloh in Asn tuin die tot wandelen uitlokte Daar waren ve4e besdiaduwde podon tHe bet voor de jonge lieden zoo gomakk gk maakten tot ewi IWdeavwklorlng te konMCi Lena verwachtte dat Pduud van Boeecben baar nu van zijn liefde zou konten spreken en die verwachting bijna zeerheid maakte haar gelukkig Op haar achttienden verjaardag verloofd 1 Don bad het leven haar aAles geaofaonken wat zij met baar sdMwnhvM n rijkdmn kon verlangen Blijkbaar In vrooiljke stemming bewoog de hew Van Dommelen zioh onder ijn gaaten Daar kwam hij bl een groepje waarbij ook zijn dochter waa Wel kunt ge u nog al aoiuseerwi luidde de vraag waarmee hlï zijn neet den jongen dokter Johan Haoelhorst aanaprak terwijl hij hèm vertrOuwoHjk op den scbouder klopte Altlifl vrooltjk jongen Je bent pao aobt en twkiUg jaar dus jcrng genoeg om alla aorg te kunnen ofwdiuadDB Maar je ktj t aoo ernstig I SoheetI er wat aan Wordt vervolgd 3 Jo werk in aamnarkin genomen behoef 10 ook niet te klagen over te weinig Balaris Ll hof I En juffrouw Le a heeft aanspraak op onzen eerbied Ik t uW met dat op germgöchattendc wljpi öviT haar wordt gesprokeo 1 Bii l Jahof viel dezo terecbtwUzing volstrekt met in goede aardei maar hij bedwoog zgn wrevel en antwoordde kal M Ik ben tooh nieuwsgierig naar den 10 van het feest I Zou de knappeEduard bijten Hu moet tot over deooren m sobuldlen steken naar ik hebgeiioordi Wat ie gehoord hebt raakt ntijnlet viel Blijetidftl scherp in Het beste 1 dat JO al die kletspraatiee meer voor je houdt begrepen Hij keerde Elshof den rug toe eo ging heen Woedtend bleef de adnrfnistrateur etaao hij mompelde tuaschen d © tanden Jk gun het hun allen ik gun het hun vto harte En mef deae woorden die zeker een onheilspellende bedoeling hadden v Uct ook hij den tuin KERKNIEUWS De kerkgebftuwcn te Apddoorn zi ii voor ém BooiMlisttatiaobetf veldpredik r B K Bakker Ned Uerv Prod tó Zwolle gesloten gebleven Utn wilde er vM de kaoaele goen g d dieaat wagens mciaJutis ie opvatting vurkow ffi hebben Uwoeud Dit is nu anders geworden meldt db Kott r e vorige n and zou de mciali tifiche veldppodiker optredoo hi de koninklijke stallen op Het Loo Toen werd er een batajjon voor do keuze geeteld bt d Bakker gaan booren öf exeroeeren Wijl de mansi appen aan de exercitie weinig luBt hadden gingen bijna allen de rede van diea veldprediker bijwonen V a led week trad db Bakker wederom in de kon stalkn hn weer had een ank r baialjon den kerkgang als diesist beedhouwd Zoo zag raen 4 oomp MWdaten en em aid landweennann n met tromoMMaiP optrekkm naar do vetdpredtkia XiA isriDBO crw W STIJNIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukengerei Uijwielen en onderdeelen iLanilbouwgereedscha pen en Werktuigen u FirmaC SMITS Sclioenliandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 Chiliialpeter Uit een correipondentie tnsschen den leoietaria van het Provinciaal Italichtingsburean voOr den landbouw in Zeelaqd en dien van deoommiane voor de voorziening in en de dittribntie van Chilisalpeter ten deele opgenomen in het ZeeuwBch Landbonwblad van Woensdag 21 April hinkt dat het er met den aanvoer van Oiiliaalpeter tot heden niet ergroosklearig aitziet en er met een aaneienlyk tekort sal moeten worden rekening gebonden Het zoo veel mogel bevorieren van den aankoop van Norgesalpeter en andere stikstoffen ter vervanging van ChiUsalpeter wordt wensohelijk geacht Ofsohoon in den aanvoer van ChiUsalpeter eenige verbetering gekomen It en de vrees dat alle ladingen in Engeland zouden worden vastgehouden vermoedelp ongegrond zal blgken ssal de aanvoer toch niet voldoende zgn om aan de talrijke aanvragen uit het geheele land te voldoen De secretaris van het provinciaal bemiddelingsbureau wyst er op dat van Norgesalpeter kalksalpeter in ons land een groote voorraad aanwezig is en dat er op Zuid Beveland proeven in het groot mede zgn genomen nameiyk met 200 000 K Q welke hebben aangetoond dat de werlcing van deze mestatof niet minder is dan van ChiUsalpeter HET ADRES VOOR lEftEREËlV Ad verten dën V Verloofd S F H 3 BERKEEBACH v d SPRENKEL Pred te Wijk aan Zee en Duin Dienstaanbiedingen hebben in ds A DE MAREZ OYENS Wijk aan Zee en Dain Overveen Gfoudsche Courant tteeéi tueeeê 10 1 Oeie tdrerlrotieo kosleo slechls bij TotroitbeUling Kaasexport Gevraagd op een handelskantoor te Vlaardbigcn een Correspondent grondig bekend met de Kaasbranohe en den export van het artikel Brieven onder motto Kus aan de Firma DORSMAN ODÉ Vlaardlngen 15 1 6 fegela f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf oitaluitend aan hotBurean Veil kleiiiyes lakeg m groote Als U het oade papier opgaart en wilt afstaan aan ons Brokkenhuis laten wij het gaarne halen zoo dikwijls als U verkiest GEVRAAGD Onee beambte loopt door de stad met een wagen waarop staat Armenzorg afd Brokkenhuis voor direct een Stöler Machinist N V A8PHALTFABRIEK te Alphen a t Rgn 9 Mocht hg niet geregeld by ü aankomen dan kunt U hem ontbieden by een der ondergeteekenden of per telefoon 178 Het Bestnor v h Brokkenhuis W GOL Voorz 1 VAN DANTZIG Vice Voorz W DE VEN Seor B D GR00TEND0K8T Penn Faillissement l lieUiil lliiilieyr ei diruviiriiiU TE ODIIIXVEEH By beschikking van den ReohterCommissaris in voormeld faillissement is de verificatie vergadering verplaatst van 8 Mei naar ZATERDAG 29 MEI a s des v m 10 nnr in het Gerechtsgebouw aan den Noordsingel te Rottenjam De Curator fMr W J L VAN ES 17 advocaat te Gouda Vraagt WOüTERLOOD s w SSfL V blik Kalfigehakt f 3 65 Kalfsgehakt getruffeerd 3 10 Oalantine de Veau 2 20 Oalantine de Volaille 2 30 Tete de Veau en Tortue 3 60 Téte de Veau Hollandaia 3 60 blik f 0 50 0 55 0 46 0 46 0 55 Hy w ende zioh tot JAC KOOIJ Kz pnttenboorder te Wieringerwaard die zich gaarne belast met het installeeren van BRONGAS WOUTERLOOD = Leiden ===== Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteokende met het grootste succes uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINOERWAARD DE ZUZD EOLLAITDSCEE Heo wordt nnocUop tüËRKtik UIT HIT MASAZUH var H RAVËIV8WAAYZ0NËN aoBimcsEx Deze THEEËN worden I afgeleverd ia verzegeldepakjes van vyf tuxe en een hdf en ee Ned om met vermelding van Nom mer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJL voorheen J BBEEBAART Lc Üf aatscbappij van Verzekering op het Leven HEERENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000000 CommiasariMen Mr M M SCHIM v d LOEFF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Seor D irecte ur Mr J W KONING 9 De Maatschappg sluit alle soorten Levensverzekeriiig tegen lage premiën Vrygevige voorwaarden Iej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEN BAAG geeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Heeren en Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan hnia te ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p op KAAM en ADBES Mq dsWedJ ALTER 269 Ged Gracht 269 DEN HAAG Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren BOVirMBBHTMSU aaeen te c o fiik9reii en £ C liMVBBBH KTegikaven te tl uüa Ondanks hun kortstcxKÜq bestaan Droducten hebben de prodi De Dfuiclcepij KLAPPA Piantenboter en B U K r I Plantcnvet van de Ned Plantenbolerfabriek te Amst xiami reeds over het geheele land Marict 31 mart spoedig m tot HOP male priixm alle dpuicweiHken hun tenten opgeslagen oor dn handel ouliar braik KLAPPA PJantenboter en B II K Plantenvet zijn verkrijgbaar bij alle goede Kruideniers Boter en Comestibleshandelaren p rti Inlichtingen worden gaarne verstrekt door deNederlandsche Plantenhoterfahjiek Rokin 75 Amsterdam Telefoon 44 en door het HoofdAgentschap voor Zuidi Holland en Zeeland Maatschappij Betere Volksvoeding Leuvehaven 75 Rotterdam Telefoon 10044 120 met en sender gehemelte plaat vanaf f 2 per tand f35 per gebit PUataiDg zonder pijo ea met eclinfleliike en Ungdunge garanlie 12 TandarteJ T OBTH Zn COO UINOEL 10 ROTTBKDAM PUTTELBËRG A a S3 TX Het beste Tafelwater Zuiver en tiatutirlijk Bronwater JPr le 4 ea gntttt r erkry§haar 3 Md OndtirstauliKCammiswe Anaw ïorg 4 Moi Nieuwe Sohoowburg V u Uit voorüig Ge ïengd ZanevflreeaigtDff Arnold Spoel Beleeli rerzoejcen w4 gwegeld Ujdlg mededeeling te mogen OQtvangeii van vorgaderiugen concerten vermakeli üie den enz om deze dan In onze agenda te vermelden Eleotr Dr A Brinkman Zn Gouda den Agent voor Holland CATALONIS te Tllbnrg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M X BELOJfJE Jr Agent Amstel Brouwerij Keizerstraat Tel 83 No 148 Gouda l öERPnSBW I Woensdag S8 April 1915 fiOMCHË mRMT o ojruTS ean ca v ertez Lti© bla d voox G o va d s © aa Oaactstxelszean Versohijnt dagelijks Mit behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post ABonnementeri worden dagelijks aangenomen aan o Markt 31 bij on Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRUS DER ADVERTENTIËN f 1 25 1 50 l 50 1 90 Bureau Van 1 5 gewone regels met bewijenummer f O U Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deïe lenen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 45 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Intero 82 Uitgevers A BMHKMAH EH gOOH Blijkbaar kan de vijand evenals de Bondgenooten zich ooneentreerffli en voorbereiden ztmder dat t ontdekt wordt In elk geval Kijn de DuitscJierB nog nla züoaia optimisten gezegd hebbrai op bat defonaief aangewezen Zij hebben nog den geest en d middelen voor en tot den aanval op door im zt f gekoxen punt i De TUoea correeiMmdlËnt in Noord Frankrijk meent dat de stag bij Langemarok zich ontwÜLk de tot d tweeden veldslag in Vlaanderen en h ijvermoedt dat deze de grootste ui worden van den tieelen oorlof De vijand bracht zegt hij eenlgo logercofpson ter ver erktog zware kanonnen en licble artillerie zijn ut stelling gebracht tegen de Britsohe linies te Yper i en de Fraaach BelgUt linies ton noorden van Yperen Do voorbert ngen waren bijna voltooid De vijand wachtte zijn gunstig oogenblik tt maar onze onverwadite vetovering van Heuvel 60 had een dubbel gevolg Hg maakte een einde aan de barekeningen van den vijand en hij dwong hem uit ta stellen zoo niet op tegervmi den voorgenraien unvai op de Britsche stelling en zijn dod te ontmaskeren door een Vervroegdm aanvat op de Fransche stellingen noord llk van de Brltsoh positie Heuvel 60 ts een stelling van xoo groot Htrategisoh belang dat hij moet heroverd worden willen de Duitschera eenlgen kans van slagen hebben ten zuiden van Yperen De mtlltatre medewerker van da Timesschrijft Het is altijd voor mogelijk gehouden dat de Duitschors zouden kunnentrachten het otteofltel der BondgKmootenvoor to komen Dat het front in Vlaanderen daaavoor ultgdtozen zou worden werd eveneens overwogen Tte Duitfloh © troepen In don eerst slag van VlaanderCTi v tfAmm hadden 5 maanden onv zlcti te horstellm ZIj hebben voor zich de ge4iate I getsohon en do magneet van Calais Soimnlgtai donken dat dit de grootste slag vto don oorlog wordw zal In elk geval heliben wij het bewlj dat het oude veldtoclitplan nog niet dood te Aan het Oosteltjk Front H4H officleele Oostenrijkache oommuntqaé van 27 April meldt A i het geheele front viel niet bijzoqdors voor In sommige eotoren haddejn ht vige artlllerlegeveohten plaats In de Karpathen herhaalden de Rassen him aanvallen die hun op veel verlleacn te staan kmien tegm onze stellingen aan don UsKokpas en In de Oostelijk daarbij aancduitende sectoren Aan heihZuIdeUJk Front De str d aan de Dardanellen Uit het Tnrksohe hoofdkwartier wordt gemeld d d 26 April ook lu meuwe aanvallen van beteeketiia zou uiten kon zicb toch met verhelen at dXi grenzen op het Westell front siadw maanden feitelijk vastgdegd schèlu u V ruchtbaarheid gedoemd en juisfr la hft iaatuaoho gevechtatront schreven de L gelschen zioh zij het kostbaar tooh eenwezenlijk sucoee too Thans is Neuvo Cb pelle niet allecju goed gemaakt maar d Duitsche troep hebben het bewijs geleverd dat zi heden nog evenals voor 9 maanden In aa V allendo kracht alken tegenï wid r de bac s zijn Men zal zioh ook Inzake dit krijgal drijf er voor moete boeiden gevolgtrekkingen to inak die niet van zelf uit deiK keiul geworden feiten spreken W jwacbten dierhalve kalm af welke verde ge olgon de ged albol4ke bezetüng véiden wcetell en oever vw het Yserkanaflinet zich brengen zaJ mnar wat tvej irouwtHi in de werkdadlgb d mzer tro pen aangaat zal men van het buco van Donderdag mogen zoggen dat wlj ekomende gebeurtenissen met volle vertro wen kumien tegewioet zien ooi bet Duksohe leger mag de strijd aan hel Ypereo kaaaal slechte een e rtsode zijn voor het Eng sc e volk en Ao I ngelscbc regecring Is JM meer Reeda bi de laaiHte weken traden de kng elscl e pers oQtevrodienheid miat hot minlsteori Asquith aan den dag Deax vanonsatanlpunt volkomen begrijpelijke stemming z l vermoodipli door den nieuwen tegenalw aanzienlijk toenemen D ICngfelache maatnrliapiiij die den grooton wereldkrijg f telijk als e i zaak besctlbuwde r eftt veel te goed om zicb niet af te vrage of de onderneming niet te duur wordt I e nrilitaire medewerker van deDalfy NcwH schrijft Men mag aannemen dat Bondgenooten zullen blijven voortgaan n l hun tiTgcnaanvallen tot de Dultschors heel zijn teruggedreven want het punt waar zij aanvielen is van groot belang Indun ij onze linies defensief gebrok hadden zoudien zij die Kanaalkust apdre gcn en de BomtgoKKrtai linle naarh Zuld Oostcn oprollen Het zou kuon i schgnen dat het gat gestopt is maar êv Duitaoliers verklaren dot siij nogvooftrukken Als de vijand het werkfliijb aén li Yperenrkanaal kan houden dan zéu Yperen in gevaar raken Yperen U hpt tatlw voor de verdediging van vt l giond De Dults e aanvaj beteekent meerden eeii antwoord op de verovering van Hejivel ïO Hl 18 blijkbaar zorgvuldig vo f bereid en het bijvondwr oogenblik ult gpkozen voor de uitvoering heeft vormqiv dehjk een beieekenis weike later wel blijken zal De auiva was een verras ng ea t f verrassing droeg veei bij tot zijn succ Het offioieele Duitsche commoniqaé van 27 April Imdt In Vlaanderen vielen de EngelBchen met zeer aanzienlijke strijdkrachten d nieawe hniö aan van onze stellingeti die loopt ten noorden en noordoosteh van Yperen drie tot vier K M ten zuiden der vorige en verder noordwaarts van Dhondtferme aan het Yaerk naal over St Jnlien in de richting van s Graven staf el De aanvallen der vijandelijke artillerie ten zuiden van Yperen mistakten geheel onder ons vuur met zeer zwase verliezen voor den viiand De door de vyandeiyke artillerie geheel ineeügeschoten huizen van Lizerne werden door ons in de afgeloopen nacht ontruimd Ëen bruggehoofd ten oosten daarvan op den linker kanaaloever gelegen bleef door ons bezet In de gevechten bg Yperen die tot nu toe geleverd werden maakten onze troepen 50 machinegeweren buit Xn het belangrijke kruispunt van spoorwegen en de etappeü hoofdplaats Foperinghe ongeveer 10 K M ton westen van Yperen hebben wg met zichtbaar succes een aanvang met de beschieting gemaakt In het Argonnerwoud ten noordwesten van Vienne le Chateau werd een nachtelgke Franttche aanval afgeslagen Op de Maashoogten behaaldon I wy ook gisteren verdere voordeelen hoewel de ï ransohen nieuwe str dkrachten lieten aanrukken De vijandelijke aanvallen op onze Combresstelling mislukten Een hevige aanval op het bosch van Ailly werd door ons onder groo verliezen aan de zijde van den vijand afgeslagen Ook verder oostwaarfts won de v and geen terrein In een nachtelijk gevecht van man tegen man drongen wij in het Bois le Prêtre met succes vooruit Tegen onze stelling op den Hartmannsweilerkopf rukte de vyand gisterenavond ltörhaaldelijkop ft Alle aanvallen mislukten echter De slag bl L ng nftrck Het aanzienlijke Dultsobe sucoee liij i angoiDArck scbrijtt Pa l Uichaëlts u l agebl r dat bet overatdicn van bpt peren kanaal la breed front ten gevi go had heelt begrijpelijkerwijs bij l t DuitBohe volk groote vokloenmg gewekt Uok wie er nooit aan geloofde dat ij m het Westen duurzaaip tot het defonrtef ons zouden moetea bcpalea maar in zijn hiiitoönste ervan oVertuigd was èai t r gegevoner tijd de Duitsche energie zi b beefde zgn ateiii van mtroerlng Ijpoa was overgelukkig Hij scheen ia mers zoo ttep Hide r den indruk van het geluk dat hem wachtte Toen zij dankte voor zijn goede wenschen was zlj ook werkelijk ontroerd geworden Under du middag thee werd natuurlijk druk gebabbeld en bet duurde niet lang oi Ixnia w d van alie kantm aangezocht om na afloop der thee letste zingen Nu Lena had een mooie stem zoodat haar zang grooten bijval oogiatte lenige schilderijen door haar geec Ilderd werden eveneens druk bewonderd tot groot genoegen van haar vader dleaeer troisch was op baar kunstwerken Vooral het maken van portretten gelukte haai steeds bijzonder goed Zoo imder het drukke gepraat der vele gaflten visgLe n en woord op dat haar gelnkkig maakte Dat werk verraadt een kunstenaarsgenie I Heerlijke gedachte ij bezat dua iets oorspronkriljks dat haamlet u ovuiruw T I anderen wo bijgebracht Daar dë eer dat ztj hier gemto Lnocht zg troteoh op zijn t Ken der eerstkomend © gwH 3 ater ging hot gesetaehap In den tuin gewo pA eir ttw was tnitenont Van Bosoohen stMKhs tsouv aan haar zijde De jongeren vermaakte Ich mot tennla en oroquetspt Daarbij ging bet vrij en on gedwongen toe Ook BHjendal en Kishot namen hieraan de Lena wilde bet zooop baar verjaardag moest iedereen deel hebben aan de pret Het toeval wilde dat Inltenont Van Bosaohen bij het pel tegenov r Elebof aanboojt kwMo te ataon De heerai gfngen Is Ie reden golaat van mevrouw Hazelhorft iv we tuwe van een w oQr der oavaierie De oud daine b Mat g en virtapgen doch zij had een zoon een jo g geneesheer met weinig potlönten e rte Amsterdam woonde Tante had al ee e vioeger laten bilden dat zg haar zofn Johan een geschikte partij voor Leaa achtte maar de jonge dune stemde da r niet mee In en had uo een prachtig Asleg hel j om dit te laten gevoelen j liet d n ft Bdlen bloMnruiker bewondeafn pn sprak daarbij ondar de hand oif lp olijke gze over dé voortreHolijfce hoedanigheden van Iult int Van Bowoh Tante waa anders nog al apraokza fn praatte gaarne over haar flink n zotfi dooh nu werd zij al stiller Do lust over Johan te spreken waa haar vifv gsm ïn don namiddag wrsohenen de g ten Dames In fraaie klcedlj heeren in uniform of in zwitften rak yyagib ea oud mooie en leeli e allen schenen vfr heugd over digd waren ten was Kduard van Bosechea Y lijk onder zijn ketmiseen de knai io Fduard genooodi Inderdaad wM hijo k een knappe flink gebouwde man Ztjn goed verwrgdo knevel gaf aan z jn gelaat iets krljg ioftlgs zooals men datf ij een officier gaarne ziet Zijn slanke gestalte kwanr ook mordeelig uit In de nauwsluitende uniform mM de m arlaloen uitmonatortng Toen hQ zfw root Lcfia stond en zijn gMiaUwensoben FEVILLETOX JSsvensstrijó len was aaogebroken Achttien jaar Wat f en sehoone leeftijd rijk aan heerliike veiwachUngen 1 De zon wierp dien q org ii ha r gouden stralen op haar bed om de jarige m een gelukkige steimning te brengen Het was alsof de vogels in e boomen jubeld n haar ter eoi Allen in huls kwamen haar gelukweuBohen aanbieden Het leek waarlijk wel o Het Lena als een groote verdienste werd aangerekend d t zij heden haar negeotlwide levenBjaar wae ingetreden Een tafel voor de geschenken bestemd droeg een groot aantal sierlijke en kofltIwre voorwerpen Wel beschouwde ziJ die als oen cijne dien men verplicht was aan de dorfiter des huizee te betale maar tooh was eij er verheugd om en sprak ZIJ haar bllJdBchap uit Wat later bracht do fraaie ponny Mareska haar in verroering 1 0 wat 11 van h ar pa pal l n toen kwaïn de prachtige bloeronill r van EduBjd van Boescbea den knaippea luitenant der grenadierai In e 9 begeleideDden brief deelde de officier mede dat hij er toch © en paftr dagen verhrf had welen uit te brefcen m haar In den namiddag zijn gelukwensehwi zou k nen aanbieden Ook dat nog Hi wae bijna te v el geluk op dtezen heerlijken dag I Met dten geurigen ruiker in de hand trippelde zij nsafr de huiskaaMr TWRRDE HOOFDSTUK verjaardttgi Lena van Dmonw Behalve Juffrouw Veltman wae daw nog een dame Lma s taobe klein vim gestalte en vrooll van uiterli Do grijze haren stonden niet teelljk bij bet