Goudsche Courant, woensdag 28 april 1915

het met dku beer ÜcAxm van der LoefI eens dat de oneerlijke ooncurrcatie voorHtuuelijk moet worden bestrede dtwr bepalingen die een samadministratl eoh tt lijk karakter drag n doch yw dien aard worcU reeds vrij veel iu onse wetgeving gevonden en naast het privaat lechi en het adminlstraaeï reoht beeft ook bel Htroirocht hiet een etgm nlzonierbjko taak te vervullen Sterk ontraadt spr liet denkbeeld van den hwïc Limburg ou van overtreding dt r voorgestelde bepalüig een kladitdeliet tu ifiaken In ie ste s l van strafreditpteging is bot qukiitioeeren als strafdeliet niet noodlg om vervolging tekunla ii ophouden Bovendiai zou vreest spr het maken tot een klacbtdetlet hei aantal verv Hgingen oor grooter dan kleiner moken en zou het veehU moeilijk zijn uit te maken wie de klacht moet Indienen Naar aanleiding vu het betoi van den hoer Mendeis dte het ontwerp een mu oh noemde die niet geheel leeft merkt opr op dat de mtddieustMid op zija G4nd loopt en allew heit verwa ht van hervorndng van h t kapltolistischo stelsel Tot het ontwerp eolf koïaead uit spr de verwachting dat de luidende midlenstandiers een wakend oog zullen In t zeil houden opdat men bij de toepassing der wet niet in futlliii4ten zal gaan vervallen U e g e 11 n g van w e r k z a a In bedcn A s Vrijdag zal de eindetemuiing plaats hebben over de Oorlogwsee ongevallenwet Aou do agenda la toegevoegd o a de ontwerpen betrdfende de millU hibtlng 1916 uitbreiding van den landstorm hel buitengewoon Marlnocrodlet herziening van de Penstoen wet voor onderofficieren i n mhideren en de Staat van beleg Üp verzoek van dAi heer Schaper zal de voorzitter in de ctmtrale sectie bespreken o di i ntwerp arbdd wet op lie agenda te brengen Voortïettingi Behandeling ontwet p Aalber se Do hew Van Hamel u l betoogt voorts dat het voorstel Aalberao past in bet systeem van de Btrafwet en hij boBtrijdt de ohantagevree en geett inover Do heer Von Doorn u l bestrijdt kMter der H rv naAe eer dü5ÜU francs grondwerken zuilen uitgevoerd worden langs de Land vui Waaslaan Hiervoor zal eene geldleening bij de Btad Gunt wordm aangegaan De l6e inschnjvingBiiJBt ten voordeele van het Prp inciaal Hulp en Voedhigficoiiiitu te Gent bedroeg heden 2818 65 fikncs De totale ontvangsten bedroegen 231 2Ü0 78 franoa Mea meldt ons uit Roonnond Door de Duitsche Ix zettinesirooptin werd in bet Zuidön van Belgisch Limhurg geuroe twrd en gevfmk ljk naar T mgcren overfet braeht wo hngclflchman op wicit door do Duilsoin ira iTransche en Belgisclie beadi l fen en stukken werd aangetrofleo Zijn idiMititeit kou nog i worden vastgertrtd Aan het Zuidelijk Front LUNDf N 28 AïM il Ofteieei Onzi Iroepai slaagden w lu na een heyigen ötrjjd op bet sehier land Galiipoli te landen waar zij vaaten votjt kregen gesteund door de krachtige hulp vaa ét D ULIJN 27 April part Uit Gewordt gemeld dat de Fransobe veriwhilleude perswien gedood De baan H zoo geheel mi al versperd en voorlooptg onbruikbaar geworden dat men een hulplij he ntoeten aanli ggen De poging der Italiaansohe en Zwitsersche socialistische partijlijders tothet doen bijeenkomen van een Intern sociaal congres in Zwitserland gaanbuiten het Intern Sodal Bureau om Pogingen van dit bureau om zulk eenllconferentie bijeen te roepen stuitte I Vooralsnog af op de weigering derï ransche socialisten terwijl de anderesocialistische partijen ook in de overige oorlogvoerende landen tot deelneming btt d bleken i De 1 M iviering te Leiden Men meldt ons uit Leiden Bleel het INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid der Bed bchiclen op Duiven Mijnheer do Redacteur De heer H de G geeft m het Doglilittl van Gouda aan zijn vefontwaordiguig lucht dat iemand door bum oen onverlaat betiteld op bosfAdniveu heelt f cbot t wettte zaten in een boom aan di n l Iuweelensingel Uu hetgeen door de redactie van betblad luuraaji it toegevoe d zou blijkendat dv woodduiven waaromhet hier gaat iHïiKwren tot de s c h a d u 1 k c vefris voor het schieten waarvan speciale machïïging wordt vewischt r aar de wijao waarop het doodön dezer P G W Bl GERR Gouda 27 April 1915 KERKNIEUWS lüoutboot Haiti die vaa het eiland Mailimquo komende in de haven van Santander het anker Uet vaUen voigeos bet zeggen van den kapitein gedurende den overvaart door een Duitsclwn krui ser achtervolgd werd Sleohte doordat de kapitehïvan de Haiti telkens vaa koers erandordo raakte de kruiser bet spoor llJKlW Medelijden verboden 1 U RL1JN 27 April pftTt De Vorwurlh maakt met klaarblijkelijke viM Ont waordig ng melding vao de volgende bekendnioktiig van het poUtiecoiuntissariaai te öchweim Mecklenburg liet is in deu taatsten tijd meermalen voorgekomen dat de bevolking zich bij het doortrekkeb van trdep jB krygegevau genen zeer taktloos gedragen heelt Niet altücu Hlontlen een groot aantal nieuwsgierigen tangs den Weg gehaard doch ook flu toeschouwers in t bijzonder liet vrouwelgk gedeeltw hebben zich niet ontzien liun medeJijden aan de gevangenen ie betoouen door te weenen gesobenken te geven en door hulp te verleeueu bij liet dragen vim hun gOed De bevolking wordt er op gewezen daV De Prins ontvipg gisteravond in audiëntie den heer Henri Allizé defenitief benwmd tot Fransoh gezant alhier Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 Aan den heer Penningmeester vanhet Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 werd door bemiddeling van de Javasche Bank telegrafisch opnieuwi een bedrag van f 60 X 0 overgemaakt Nieuwe vertal g van het nieuwe testament ün o AWtttf domsehe corrcBponduut meldt Inzake de nieuwe vertaling van het Nieuwe Testament meldt men ons het volgende Ds Bakhuizen v d Brink heelt wegen de vete wcrt kzaamheden verlionden aan zijn tegenwoordig ambt van secretaris der Algemeene Synode van de Ned Herv Kerk zich tot zijn leedwezen genoodzaakt gezien te bedanken als lid van do jommlssie voor de taalrevlsie In zi plaatfl is opgetrodea Ds J v d Ilakc te Rotterdiam Wat de vertaling zelf betreft kan worden gemeld dat spoedig weer pogingen zullen worden aaogntwend om verschillende getÜeeUeiii der vertaling die gerewl zijn m een tijdschrift te plaats m teneinde d arniKH kritiek uit te lokken Vermoedelijk za daarvoor liet eerst in aanmerking komen de vertaling van 1 Kor daarna die van 1 en 2 Theas Intern Vrouwoncongrea Meu meldt ons uit Den Haag Het luternaiionaal Congres j au Vrouwen Is hedenoülilend door de ptesièent v a hetUitvoerend Comiló mevr dr Allette Jacobs geopend Mevr Jacobs deelde mede ilat bel couuió uit ziju uutddeu Mej Jeanne Adaiiu A óterika als Vooraittsber van bet coiigrea heeft gekozen Met luid applauswerd dtaa begroet toen zij dm haar toegewezen zetel innam Tot tolk werdenaangewezen de daiueu mej lleijntann 1 i mevr van Biema gob Hiiinaas en mei maatregek getrotten z waardoor k Beeretareese vati hel Ui ae o verUoudang een oTAKp Y J j Monos bracht he ontwerp dat een groot aantal nteul we niladTijveu aobept Z bezavar y voortH dot de eigenlijk karakteristieke gevallen van deloyale ooncurrentie niet dbor liet ontwc rp worden getroffen I De zitting duurt voort l£ei onlsnaipt krijgsgevangene Men meldt ons uil tjischedé Iu den naübt vau Maandag op Dinsdag word alIdyr door de marechaussee uit Glanerhrujj liinuengebrocht eeu onderofficier vau t t rausebo leger die te MUnster gevangen as geweest en de Nedarlandsohe greu had weten ta bereiken De jottge iiiau alkoiJiMlig uit Pargu en toclinik r von beroep ia gisteren naar Kotterdini ov i gebtacht en zal Iraobten vandoor naar Amerika ie kouien Omtrent zijn vluoht vernamen wij dot bij Maondogmorgtn te 10 uur uit t kamp te Munster wist to outanappw De ofsttdid vaa pl m 7Ö K M wa door hefii in ruim 16 uur afgelegd Kon gedeelte boeeh uioeet hij doorkruipen waaivoor eenige uren uwdig woren gewueet Uij een spoorlijn dlu liij patMeerdu werd hij opgemerkt dooh wisl door diw Uij opgaf eenige Ojplieiiilngeii te moeten Verrichten allen tatgwaan te overwinnen vooral ook omdat hij de Duitsche taal goed meester mu mi een sppörwegpet droeg K n mciit van verliotltihg zob vertelde hij was hein mitsnopt toen bij een brievflohns voorbljgekoiiiea met het Je iMn MARKTBERICHTEN WOERDEN April 1915 Aanvoer ter kaMmarkt 285 p t Gondsche kaas Ie s f Öl a f53 id id 2e B f49 a f O id id zwaardere f 50 53 id id Rijksmerk les f61 50 Alles per 50 K G Handel matig apport uit omtrwit de wórkzaonrfieden ter voorbereiding vwi het oongros daarbij iiaor voldoening uilend dat men m weerwit dvr velu inoeUijkhedBn tocli nog binnen acht we en is ki inon gweed komen Hi KLlJN 27 April iart Op 25 Juni loopt het handelsverdirag tusschon Duitschlond en Turkije hetwelk hi 1890 gesioten en reeds tweekeer verlengd i at Het verdrag zal echter voor 2 jaar voortgCiit t worden daar de huidige omstandige lieden het niet mogcdijk maken handelsvordiugen in behandeling te nemen KOPiMIAGJrN 27 April Port Men meldt ons alt Petrt od Het bullengct wonc oongree voor Handel en l Iconouiie houdt zich momenteel hoofdzokelijk bezig met do wijziging von de NederiandsohDiiUtjcUe ipraanoontf cten en bet ver dnngen van Duitsche on Oostenri scltó vaaren van de Itus8a8 e markt en ter vervanging van waren van do verbonden bevriend mogendiiedon Het congres besloot d i korenuitvoer onder oontrölevau het l eursoomi0 te stellen o fifer voorwaardt die voor alle HussiBche havens gelijk zullen zijn Als middel H ertoe Iwval liet coiigreH uen grondige lierzlening der hondelsvt rditageu oon en daarmede ém geonieerden de voorkeur te geven Verdw dien hiiandMshen handel en in diiatrio t © bevorderen on alzoo een liondelsstand te Stichten welke geheel oommercH ol en teohnisoh onderlegd moet zijn Dit is slechts te bereiken indien aan personen von alle gezindten to aug wordt verleend tflt éb Handel en Teohnifiche scholen Het èongree raadde eveneens aan dé mis m pdswaren te Leipzig door eeu in Uiisland te doon vorvfla en Ten Hlotte werd op do noodzakelijkheid fti weziin in het Noorden zeeweg voot d n vüvoet vm Öibwttlbe preflucton aan Ie leggen Ka faéroen LOKUi N 28 April Officieel Kameroen b door Mngeland g hlokkeepd verkloord ï e toésttod In Ooelwi k lAJSD N 28 April Hit Venetië onlvangwi tolegronraMi de len mede dot in l riëBt ernstige broodo oeren plaats zouden hebben geh d De aankomst van ei n groot aantal jjpewmiden uit de Karpathcn en de iijeabaarniakiog van groote lijsten van gesileuvelde en ge wondiü soldaten verhoogden nog de algemeono onrust Verder wordt nog ge ld dat vele Oo t iripc9che anAtenart n zich gereed maken hun ambt nwr te leggen Treinanhotaing PKTI RSnURG Dè Retsj meldt dat op de lijn Petersbiifg MMkou bij het sto TWf l DE KAMi R Vergadering von hedea Geopend ta 12 uur XaterpoUstie Den heer Von Vuuren wordt verlof verleend lot den Minister vau Kolcmiën vragen te richton In vorboud met Ha uitgifte der Indische lewung De hiterpeilalte zal op nader te bc Wlen dog plaat hebben O me er 1 ijk e mededinging Aan de orde is de voortzetting dor beraadslaging over het voorstel van wel van den lie r Aalberse tot aanvulling van b t Wetboek von tjtralrccht met een nieuw artikel ter bestrij ng van de ouuerli e mededinging De heer De V 1 a b e r c h merkt op dat de zaak waavW bet hier gaat reeds Ift jaar getaien ottn de orde werd gesteld Onder acUtea een volgend © Kegoprlngen 1h meegewerkt tot hel opw ken van het Terlanaen naar wetteli e regeling bij de middenstanders zonder dat die v rlangen werd vervuld De heer Aaibermt IohI een HCbuld in dlu reeds 15 jaar bestaat en verhoogt daarmedie dé waardigiH id d T Kamer Zijn Mitwerpis da vervulliirg van ongewekte verwachtingen vn ligt eenlgszins in de Iiistc riacbe tj Daarom zal spr voorstNaumen iCv Wpl kan hij zlob niet vereeaigen met den rechtsgrond waarop do voorsteller Jtteiint Dt lieer Aalberwe logt den nadruk op diti sooiolefl pllolit der woaraphügheid tn maakt een zedelijke plicht töt e reoht plicbt Het oadwscheid tusschen moraal en recht wordt niet Voldoend in kMt 00 gefamden Mm koml daardoor tot een voortgaande omzetting in aedelijkbeidHpIiehten in rcchtsplicbten Slot als gevolg daarvon verzwakking der Qloraat Ziïlf ziet S pr in oneerlijke ooncurronten een aantasting von h t fiHiht dor pei HOonlijkhidd Spr Is liet loet den voorMeller eens dat slrafreditolllkc regefing 4e voorkeur y rdient iwven een civielrechtelijke on iW eut eveneens dat eeu algoiaoene bepaling beter is dan een speclallseercnde vooral omdat niet alle gevallen vau oneerlijke otmoumntie zijn te omfrahrljven Spr ziot in liet ontwerp Aalberse een verzoek wet van de beste soort IM beer Von Hamel u l brengt hulde aan den voorsteller van het onturerp en dankt hemi voor de wijzigingen fMke hij aanbracht fipr zal gaarne zijn stem aan het ontwerp geven Hij acht een stratrechtelijko bepaling hier op haar plaats Wel is hij Laatste Berichten Aan het Westelijk Froat PARUö 28 April Het oommuniqtVé vai gisteiavond 11 uur luidt De Franeeheai en hngülsehon niakon ten Koorden van Yperen steeds vordering eo Wij maakteq tal vau Duitsche krijgagevangenon en veroverden een loopgrao oortier en mochipegeweren lOen aarivol der Duitschers op htM front van lvo s t parges werd totaal afgL slagen Een ofhcier deold © mede dat op ién eflkül plaats 10ÜÖ gesneuvelden lagen Wij ijii tót den aaaïvai overgi aan eu kwamen 200 BR ier vooruit aan d oostelijke helling van den HarlnmBnwel lerkopf De werking der vergiftige gassen LONDKN 28 April Officieel In de medische verklaringen wordt medegedeeld dat de t anadeceehe soldaleii die In het Mata gevocht gimnonveid woten niet het leven vorlor n door da veroorzaakte wonden doch door vergilligiag van de gassen welke door den vijand gebruikt werden In België ROOtii NDAAL 27 April Van onzen rorrospondi öt 1 e luitenant Jlildcbrand van de EtappenKoimirandantur te l rtVCildte maakt bekend Allo rogge in h©t Ktappengebied wordt m haar geheel in beslag genotoen om hot verbruik als veevoeder te beletten opdat wanneer soms binnon enkele maanden gobrek aan nienaehcnvoedsel zou konwm dezo rogge don ten algemeonc nutte zal aangewend wordmi Zoo zal mettertijd oorf voor lïe arme bevolking worden gezorgd Aan do eigenaars js een ekere hoevwlheid graan ten gebrnike overgelaten Do rest van het graan za na vaststelling tegen contant geld aan de Duitsche krygsoverheid verkocht moeten wordfn In de stad Lokeren waar veel gebrek beerschto onder de arme i evolking zijn Ihanfl weer negen groote aggone bloera uit Gent van het voedings oomité in QostVlaanderen toCgekaRK i Door de gtwnoMitte 8in Amand8bBrg zullen groote weAen uitgevoèM worden om df werkioozen te helpen Voor tmge tiendrol r7 AJRJUi lluwaarplaotw voor automobielen Aongezltm tot nu toe antomobleJen zoe ÏOH in een goroge bewaard worden zoodat luen nooit zeker is of zijn outou blei niet door hot pwaoneel van de garage gi iniiki wordt en zeer vaak fiv rcfdschap uil dk goree fc chapBklat wegBenonK n wordt hetBlj met opzot of deer vei eeiootitlgheid om het r weer In te leggen 1h nu een voorstel gedaan om de gorage door sterke afsluitbare h Aken In Uokkeu Ie vordeelen zoodht leder oUlomobielliezitU t de sleutH van het hokje waar zijn automobiel In staat mo rii t Verplaatsbare automoidel garage 1 cti Auierikaan Iiinrft een goroge be iaeht vvrtke uiteen geslagf n en op m wagen g plootst kan worden Deze zietier uit als een liggend vat met oen ptatton kant welke platte kant natuurlijk Ma grondvlak cHent De garag is van h Mt terwijl de duigen door stalen afschriM bare hoepel bijeen gehouden worden m Tele afiseli Weerberidiii van het KaniDkiyk Meteriologiiph Inrtitnut te DE BILDT Hoogate barometerstand 773 6 te Skndeuiaea laagste itand 751 6 te Bodö Verwachting tot den volgenden di Ueest matige noordoosteiyke tot ooitel ke wind helder tot licht bewolkt droog weer overdag warm fc ti on I lpint twee trei n op kwirsijfi geloopen TwoaK wagens werden vernield Hierbij loopt het gerucht dat het eskader een gewichtige opdracht heefft te vervallen welke voor de boadiag van een neatrale mogendheid verstrekkende gevolgen kan hebben Wel neemt men de grootite terughouding in acht doch zeer drnkke voorbereidingen hebben plaat Fjm Zw e ch sebip vorongrtukt Volgene mwledooliiiff vmii d ockholmKcho bladen uit Koedorariii in hot Zv océsctie Mooawohip Centriö mot kMm Ia m van InnAliijfhani Haar Gcfle nubr weg Maarwiiagnrfd da in de Alandwite grondie gegaan Vermoedelijk bootte lii t op oiin ntljn ï o bemamilDg is gerod Van een 0Dd i r5M er werd niets bemerkt Prantwh pantserwohip getorpedoord KRTILbK 27 April part De KolniHche Zeitang publiceert oen teltigram uit Brindlui van hot Steïani agentachap waarin wordt genM ld dat op 20 inijl i afManti van Kaap 8anta Marla di Leuea hel Kransoho pantscruchip ijion GauiIwtta giwurnacht door o Oowttmrijksfhen ondy rz M 6r getorpedteerff l lu n dteol dfr bemanning is gored De ïjéon Gambotta la een schip van J 2 600 lou niel oen ulpage vati 104 man Behandeling van kriggsgvangenen In het Lagerhuis te Londen verd gisteren door Asqaitb gezegd dat de behandeling van Britsohe krijgsgevangenen in Daitsohland in elk opzicht een verschrikkelijke geschiedenis il Het is een der zwartste vlekken van Daitsche wijze van oorlogvoeren Wanneer wy aldas zeide Asqaith met gfooten nadruk aan het einde vah dezen oorlog zullen gekomen zijn zullen wij deze feiten van berekende wrwdheden en misdaden niet vergeten VWj zullen het tot onzen plicht rekenen het noodige herstel te eischen van hen die zullen gebleken zgn de aadBpoorders en uitvoerders van deze feiten te zijn Wg zullen ook onzen plicht niet slechts jegens die dappere eti ongelukkige slachtoffers doen doch ook jegens de eer van ons eigen lan4 Indien wy met minder dan dittavrqiden zonden zgn ssou dit een vlek op onze eer wenwn Dezp mededeeling werd met luide toejuichingen dooD het geheele Huis ontvangen In antwoord op desbetreffende töt de Regeerinff gerichte vragen dee t Churchill in het ZjAgerhais mede dflit de bgzondeie behandeling alleen worc toegepast op Daitsche kri gsgevangQnen afkomstig van onderzeeërs die gevangen genomen z jn toen z trachtten noncombattanten oazydigen ep vrouwen in de volle zee te doodetf De onderzeeërskrijgsgevangeneD die voor 18 Februari zijn gevangen genomen worden als alle andere krijgsgevangenen behandeld Doch ze t Churohilli wij kunnen niet op dep voet als eerlijke soldaten erkenned personen die stelselmatig handelt schepen en visschorsvaartuigon doeti zinken dikw ls zonder waarschuwing en zonder acht te geven op het verlies van menschenlevens Wij zgn door incidenten als het doen xinken van de Oriole bij nacht en zonder eenige waarschuwing met fe geheele bemanning het doen zinken van de Falaba en het torpedeeren van visBchersvaartuigen door Daitsche onderzeeërs er toe gekomen alle krggégevangeneen van onderzeeërs genoaaen na 18 Februari iu een af zondof l ka categorie te plaatsen Daar deae misdaden geenszins voorzien zijn in het internationale recht is ook geen herstel voorgeschreven De lÜnitter kon thans pog niet mededeelen in hoever rechtstreeks of middellijk de schuld van individueelen aard aangetoond is of in welken vorm een bijzonder herstel geëischt zal worden van den schuldigen Staat Inmiddels was het rechtvaardig en noodzakelijk dat deze gevangenen afgezonderd werden van ée eervolle krijgsgevangenen De omstandigheden waaronder zij opgeslotep zyn zijn overigens in alle opzichten menschlievend Wij hebben zegt Churchill aan de Amerikaansohe vertegenwoordigers toegestaan om de gevangenen te bezoeken en een rapport te maken over de omstandigheden dm gevangenschap De vergeldingsmaatregelen op onze officieren toegepast veroorloven ons niet a £ te wijken van een gedragslijn die wg als menschli vend en rechtvaardig beschouwen Hat was noodzakelijk om aan deze batbaarsche wijze van oorlogvoering openbaarheid te geven ten einde te voorkomen dftt zij een plftats zon inpemen onder de strydwijzen die voor de oorlogvoerenden open staan Welke kwellingen ook worden toegepast op de dappere EngeUche officieren die in de macht der Duitsohers zijn zij kunnen hei zich tot troost rekenen dat geen enkele beschuldiging tegen hun gedrag als eervolle strijders kan worden ingebracht We or2gdH hebben de veehtonde Volkwm ikaar bwobuldifftk ruweldadeu tie verncliteo met de gewonden m Iijkeu van et Blagreki Men verweet elkaatf o ft het uitstdwo der oogeo OnlaogH beeft mm eohtor ontdelct dat hier aki mensdKD doeh vogelsy kraaien raven eattid t i BMiVoge u aaa het wotk g veeatvaF L a i dieren wierpen ziieh natuuiifik het eerst op bet onbedekte deel van het iiohaaui liet hoofdi en daarvan worden de WLi o ooffen al goedig huQ proei Soldaten 1hilU wotcu bedekki n iiet hoold vau huu govallen kauiei aad dwi ook Denemarken on Kuslaud l ïn bericht uit Kopenhagen aan het Berl Tbl zegt Dtmomarkeii dat tegeawoor g ovorstroouid wordt door RuMi che n peering wg it n eo cohmdIsHies en waaraan dwor deae agenten van KuHlaiK op haudeiegebied goudm bergen worden beiooM poogt allereerst vaaKu tand tt u igtmwoordige gulheid te profiteeren Up do instelling van een DoenaehItuasiacbe Kamer vau Koopliandel zal weldra de HticJiting van eon UusöiBchiXtenfeclH liank m Kopenhagen volgi n Votïrts heelt de Hugeering een oomtoimie vau denkuudigen in de ijzerinduatrio naar liuBland gezonden die op uitfl00digin ï der KuBelscho Itegeering de mogeli hedon 3 al onderzoeken van den uHvoer vaji ijzer ml Denemarken naar Uu laiid Ilea Spion Uit Mainw w6 lt d d 27 April g aeind De Noorweof C ie ingenieus Mu Uw von Morgenstierne aangesteld at levkm ar op de uieohanisobe fabriek van Kockuiiia te Maluio is y egvu apioocatfu gearrcatoerd Hij had Jii verBchiiiende teekeningen vau torpedoboolen dulkbo ten enz toegeëigend en eze gedeeltelij naar Noorweg n gezonden Hij verklaarde de teekeningen voor zijn verdere stadie te willen gebruiken Daar do geofretttet nk eeotgen tijd geleden zeide nair Aiiïerika lo willen emigreerep kreeg milu aigwdfiri Bij het onderzoeken van ie tet JtPiiiigrn van oorlogsschepen werd 4e dlefr iïl ontdekt De gevangene is de xin an de commandant der ve ing Bergc hu 4 geaera l Morgenstiemo De Kronprlnz Wilhelm WAmnN iTÜN 26 April De commandant van de Kronprinz WlHieim lieeft 1 sloten zich te Newport News te laten i terneeren Troepen wervlngien Uit Londen wordt d d 27 April fptipoind De berichten over de hardnekkige w zeer erustigü gevechten om Yperea hebinvloed eliad wat bli t uit de plota lingo toeneming van het getal vOn ben die ziült voor dieuatneming komen aap meldtii Öpeciaai te Londen waa zulks het geval 1 otegrauimen uit Canada berioblen dat do beldhaltigu daden der Cauadeezm bij Ypercn groote geestdrift hebben gewekt Uu alle gedeelten van Canada wordt door de wervingebureau gemeld dbt tailoozu jCHige mannen begsürtg zijn o n dli UHt te nwaen De tweede aanval op do Dardlanellen Volf fi d laaute bwichtea van i geleche zijde is de ajanval op de Dardbnellen door du vloot eo het leger than herval en de itschieping vaa troepen epveraohiiiende punten van CJaiUpoü t onnen Van Duitaohe zijde werd kortgeledsn gemekt dnt 20 00U man f ngelsche en Fra sehe troepen btj Knos in TracUi gelutd waren terwijl dageli e traiuapurtea uit Aleiandriö Ie Leavioe aankom DeDuUscherH utoakten daaruit reeds dö gevolgtrekking dot om kfaobtige actie teg i de Dardanellvn aanstoaodie is Hoewel de liritsclif autoritWlen over liet geheel het Htilzwijgen bowaardi ii erkenden de l ngelsche bladen tooit dat er oén en audox bekend w ewerdm waardoor die UuUwshü boriohtea tot op ssekere hoogfto werden beve Ügd Mm wist dat sir Jolm Hamilton aan hiet hoofd stond vin de Brllsche expeditie naar de Dardanellen i e aanval op de Maoitou In de na bijheld van de Uotf vw Ömymabeweee dat er troaponbewegingon plaats vind n en do cornwpondeot dor Avontl te Cairo vorklaardü dat er teoktaiec zijn welke vijzen op ot n hervatting van do actie in de Dardaueilen op een zoo groote schaal dat een be ilaslng te verwaditen is De Dultnolie pers ging z fe vordldir Zij Hprok van drie Ruamsche legerooi Bon geconoesitreerd bij Sebastopol Odessa m Vikolajew met do l odoeling om in Thraclë to landen De I ngel8ch0 bladen ijozittt geen gegeven om deze g ruohtm te Ijevo9Ü pen of tege te preken maar zijn tocli van oord oej dat lij waarschijnlijk geno zijn om de Turkachoen Duitsche l erichtein omtrent nieuwe ope a Üea tegen do Dordanellen idot als vwrjsinsels te ven erpen De tweede aanval op de DardMioll ni WO meent men in Engolatid zal vermoedeiyk ze r veraohUlend zijn van den eersten l r is reden om aan ter nemen dat do eerste ondemeraing doon ezot w rdter voldoening aan do wenschrai van Rusland 1 in de verwaohtins van Orlek achfl hulp Deeo steun zou den vorm aapnemen van het gebruik van Grieksche eilanden ais marlne batu on van een kleine landmacht Daar da GTteksohe militaire modewerkinc dbor V iaeles la bet roornitsdobl geetrïd nooit een zeer Hsnalipnlt f st upU t zl j2ewaeet eii tien Hlotte inkromp tot een divisie werd du oiuHïmetning in boofdWalc als een vlootactie opgevat en toen de Gneksf o medewerking uitbleef werd bet een auiveró marine actie Do tijd van het joar waa niet goedgwkozeo vo w een vloo radern iiiö en de ondervinding ieerdto dat de Merkte der verdwligin Bwerken verbeterd en aangevuld door de Duitsciiers oaderschat wa geworden Mijnen drijvende mijnen torpedo s 4i bit e kanonnen vormden geduchte hindernissen Do Turken waron in zoo grooten getale dat de iandingetrocpen de vernietiging van de forten die door de sdieepskanooaen get sterd werden niet kwiden voltooien terwijl de voortdurende onderbrefeingen van den aanval lm gevolge van bet alechte weer de Turkt in staat stelde om hun verdediging w kea te ber tell a of nieuwe batterijen op andere puntwx op te stejlen Het wa nu wel bewezen dat de vloot d medewerking noodag beeft van een voitbendo militiüre HtrijduMcht d w z pvn MrijAiiocht welke gelijk staat met de troepen dio men verwachten kan dat de vijand in het veld kan brengen De taak van de vloot wordt dan drieledig zij dekt de landing der troepen voorziet hun van voorraden terwijl zij dwi vijand blokkwrt en zij helpt h leger waar dit nwgelfjk is hetzij met haar kanonnon in de groote actie of door het afleiden van den vijand Do Duitschers schrijft een Engelsch blad kunnm gelijk hebben in hun meening dat het voornemen bestaat om zoow l nH t een Rmariscbe strijdmacht in het OoHten als met een Fransch En scbo Htrljdmaoht uit bet Westen te opereeroa r n gelijktijddgo aanval op de Aziatische en Enropeeeohe kusten van beide zijden üon indien deae met voIdoMido kracht ge Kchieddï oen ontzaglijke onderneming zijn Hot ii echter duidelijk dM de Kussengeen troepen in Throctë kunnen landen vooropgesteld dat zij die kunnen missen alvorens zij A e besliste hoerBohappij over ds Zwakte Zee verworvenhebl en De positie in deze zee is duister wogona do wizekerheid omtrent Hen loeKland van du Goeben en de Bre lau De Duitschers meenen te weten dat eon Russiwihe dreadiwüght tegen het eindevan deze maand in die Zwarte Zee gereedzal zijn Gn een Russische superdread nought tegen het eindte van Mol Indfiendit aoo is zou de heerschappij over genoemde zee weldra door de Rtisslecihevloot vorkregen zijn zoodat oen expeditie tegen Thraeië uitvoerbaar zou worsen Indlfti dp tweetkf aanral op do Dar ïan Uen werkelijk een aanvang heeft g nomi moeten wij zegt het blad ver der niet vpirwachtcn dat er apoedSg beBl aflende rottiltatea woTd vorltregcQ Do Turken haiben oen groot leger van hun l e£le troepen samengetrokken Het Buccefl bij Bhaiba waar d vijand aanzienlijke verliezen leed werd gemakkelüker Ijerelkt dan we het recht hebben om in de Dardanellen te verwachten waar Ie Turksche troepen van beter qualitoit zi n en l oter aangevoerd worden De geallieerden moeten dns den omvang van hun taak niet ontfersohatten I r l8 nog een andtere quaoatie die alle iHiaeht verdient De diplomatie moet de wapenen tonnen BIJ dten eereten aanval schijnt er op gerekend te zijn dat een sucoesvolle militaire actie op zich zelf den vorwardm knoop der tegenstrijdige politieke belangen doorhakken en de ver eonlgde Balkanlanden tegen den vijttiul mobiliseeren ïou Het staat on vrij n zulk een berekening te f wantrouwen De diplonmten behooren de gesohillon tu schen de Balkanlanden te beslechten Indien hun dit letukt wordt de taak d r legers en vloten van die geallieerden lichter Is t echter niet hot geval dun Is hel volstrekt niet zeker d t het wapensucces der geallleerdBn de Balkanstaten te vel e zal brengen en toch is het mobiliseeren van dtaze landïm een dier icpmaamste oogt nM rken van eenige expwMtie tegen de Itankmellen Do niet benoombaarheid van vronwsn tot leden vaa de reohteriyke macht Een belangrgke beilissing is genomen door de Kamer ran Bnrgerlgke Zaken van het gerechtshof te Leeuwar den voontitter mr R A Fookema raadsheeren mra I Wolff en C L baron van Harinxma thoe Slooten in haar zitting van 21 April 1915 Het hof besloot n I tot vernietigiilg van de beschikking der arrondissementa rechtbank te Winschoten van 8 Jannari 1815 waarb mej mr A M £ Foat als zijnde benoemd tot beSedigd klerk ter griffie van die rechtbank is toegelaten tot het afleggen van den eed voorgeachreven Dfl art 71 van Beglement I Zy werd daarbij o a geleid door de volgende overwegingen dat de wettelijke bepalingen ge n reden geven om hier te onderscheiden tuBsohen de rechterlijke macht in engeren zin bestaande nit de rechters die geheel onafhankelijk van de regeering een deel der Staatstaak vervallen en daartoe met staatsmacht zgn bekleed en die am tanaren die bg deze rechters een fnnotie vervollen dat dos voor de beslissing van de aaohaogige zaak de vraag kan worden gesteld of vrouwen benoembaar zijn tot rechten ten aanzien daarvan dat naar onze staatsinstellingen de staatsmacht behoadens de Koninklijke waardigheid en het Regentschap wordt nitgeoefend door mannen dat men bet blijkbaar onnoodig heeft geacht in de Grondwet en in de organieke wetten dit met ronde woorden nit te spreken daar tijdens het vaststellen dier wetten daaromtrent bij niemand twijfel bestond dat intnsschen wel uit tal van bepalingen blijkt dat men de mogelijkheid om vrouwen met de staatsmacht te bekleeden geheel heeft uitgesloten geacht dat dit in bet byzonder ten aanzien van de rechterlijke macht blijkt uit art 10 al 1 der Wet op de R O waarbij is bepaald dat bloeden aanverwanten geen deel mogen uitmaken van eenzelfde rechtscollege doch waarbij van ecbtgenooten geen melding wordt gemaakt en nit al 4 zooals dit bg de Wet van 9 April 1877 aan dat artikel is toegevoegd bepalende zwagerschap houdt op door het overlijden der vrouw die haar veroorzaakt dat by de vraag of vrouwen tot rechterlyke ambten benoembaar zyn moet worden vastgehouden aan hetgeen de bedoeling van den wetgever en de strekking van de wet moet worden geacht O dat zooals boven is betoogd voor de benoembaarheid tot haeedigd klerk ter griffie met bevoegdheid den griffier op de zitting te vervangen ten aanzien van de vraag waarover het hier loopt dezelfde eischen moeten worden gesteld als voor de benoembaarheid tot rechter zoodat de beëediging van mej mr Post naar s hofs oordeel is in strgd met de wet en de beschikking waarby tot het afleggen van jeu eed is toegelaten moet wtnrden vernietigd Prof Simons toekent in het Weekbl van het Recht bg deae uitspraak o a aan Wat de quaestio zelf betreft slechts dit £ r is in onze wet geen enkele bepaling te vinden die de benoembaarheid van vrouwen by de rochterUjke macht verbiedt Dat biykt wel uit het arrest zelf 0e motiveering ligt naast de wet Het beroep op art 10 R O bepaaldeUjk op het i lid kan toch wel niet heef ernstig gemeend zgn Het bewgst natuurlyk alleen dat de wetgever ook in 1877 nog niet aan de benoembaarheid van vrouwen heeft gedacht Had hy er wel aan gedacht hy zou haar misschien verboden hebben Nu deed hy het niet Dooh dan mag men het verbod ook niet in de wet leggen De beschouwingen over wetsnitlegging in het arrest opgenomen zyn zeker heel leerzaam doch rechtvaardigen de nu gegeven uiüf gging niet Men moet zich by een wet die een deel der Staatsmacht regelt allereerst aan de wet zelf houden Ongetwyfeld Doch dan mag men ook aan de eene helft der natie niet een recht tot benoenibaarheid onizeggen waarover de wet zich niet uitlaat Ën met de bedoeling van den wetgever blijft het opereeren uiterst gevaarUjk vooral waar het geldt onthouding van rechten Hierby moet met de strenge letter der wet worden gerekend niet met onderstelde min of meer waarsobyuiyke bedoelingen N a In verband met de klachten overde buitengewone groote slytage vande nieuwe uniform heeft de oommaadant dei 2e diviaie een onderzoek gelast naar de qualiteit van het gr te laken Avp Oude Zllverbons De Minister van Financien brengt ter algomoeno kwinis dat ingevolge het Kon Besluit van 21 April 1915 de ingetrokken zllverbons van f 1 f2 50 ouden vonn en 5 alsnog tot en niet 31 December 191 5 tor inwisseling kunnen worden aangeboden bij het agentschi van het Ministerie van l inanolën te Amsterdam Korte Spinhulasteeg no 3 Desverlangd kunnen de bons per post aan bovenstaand adres worden gezonden met duideilijke opgave van naoni en bAtbb van den inzender Ter bevordering van een spoedig © aid nfaig zuUce de inzenders goed doen bij dte bons M5 vopgeneen boboorll gefrankeerd en aan hen z v gL adr saeerd fornmlier van een postwissel ben beloopo van bed bedrag der door hou ingezonden boos Do reis van mgr Nolens Het Centrum ontving giatwen uit Rome een telegram meldend dat ingr dr Nolens was aongekonten en afgestapt in het HAtet èv Russie De heer Nolens nuiakte zi opwachting bij de kardtnalen Van HoHHum en Gosparri staatssecretaris ea word vervolgens door Z H den Paun in bijzonder gehoor ontvangen De trawlervaart hervat iiL de glBteren gebou n vergadering van de oouinnsBie van de vereenlgde ree ders te IJmuiden is begoten olie stoomtrawlers weer te doen varwi en de benoodi de emkolm van bot syndloaat tegen den veffhoogden prijs van f 13 40 per ton Ic betrekken Nog is besloten de molt vet i ek ring der fftooiotrawlers en de verzokering van dte opvarenden welke verl den woek waren ingetrokken weder in werking te doen komen De reeders hobben het dioor bet syndicaat gesteld coiitïfect van 5 maanden aongenomen Kon Nat Steimcomitè liet Koninklijk Nationaal Steunoonrité 1911 ontving tot 17 April f2 031 846 Gemengde Beriehtoii De onderwijzers zijn op weg om rijk te worden Be directie der tievensveczekwingMaatschappij van het Nederl Onder wiJzerBGeqootsohap deelt aaü de deelhebbers mede dat de stand der maatschappij op 31 Deo 1914 zeer gunstig was De over 1914 gemaakte winat bedraagt ruim f 110 000 In overleg met commissarissen en de commissie van deelhebbers kreeg de directie volmacht om zich van de juridische hulp te voorzien teneinde de reglementswijziging die in 1916 zal plaats vinden grondig voor te bereiden Ook werd goeijgekeurd dat onderhet kantoorgebouw brandvrije keldersvan gewapend beton zullen wordengebouwd Het werk zal in dé maandenApril Juli worden uitgevoerd door defirma Staal en Haalmeijer te Amsterdam Tijdens den verbouw wordt kantoor gehouden op de bovenverdiepingen van het perceel Prinsengracht 963 N v d D Staking in d veenderijMi Men meldt onb uit Havelte In de uitgestrt klü veenderijen te Wapserveen hebben allo arbeiders het werk gestaakt Zij elschten eerst loonsverhooging van f 0 80 op f 1 per roed 4 Viark M dooh lieten spoedig 5 cent per roede vallen De bazen allen wonende te Steenwijk wilden an geen loonsverhooging weten dooh daar het in t drukke van den I is boden zij ton slotte 10 90 per roede De arbeidtTs bleven echter bij hab eisch volharden en legden hot werk neer Ongeluk in een houtzagerij Men meltk ons uit f ijeden Voor eenige dagen werd in een eleotrische houtzagerij Ie ijsden de 36 iarige timmerraan L Lucassen door oMi van eene machine vlijend stuk hout zoodanig aan bet hoofd gewond dat een der wgeai als verloren moest worden beeöhouwd terwijl er bovendien schedellractuur ontstond De ongelukkige overleed thans in het hoepita i to Maastricht Stadsnieuws GOUDA 28 APRIL 1915 De nieuwe R H B S Naar wg vernemen wordt het maken van den bovenbouw voor de nieuwe Rijks Hoogere Borgersohool alhier waarvan de aanbesteding heeft plaats gehad in het gebouw van het Provinciaal Bestuur te Gravenhage aan geen der inschrijvers gegund doch zal dit werk in eigen beheer van Rijkswege worden uitgevoerd lOamer van Arbeid Tot voorzitter patroon van de Kofoer vi n Arbeid voor de Bouwbetjrijven is in i plaota van den heer H A C Brinkiivan aangewezen de heer N A van der Uee De Witte Bioeooop De Witte Bioscoop geeit deze week een interessant OorlogBJoumaal benevens een prachtige naluuropnamo vMi Laetsberg Het hoofdnumimer De Zoon van den Officier aan A nluistratie is een goed gespeeld beeld dat voora door dien heer S iil crgen op uitnemende wijze toegelicht wordt In de alleraardigste coniedio Leonie en Toto en de dramatlsdK sohots Absinth ia deze in Gouda gaaime gewildie expileateur op zijn best Fen tweetal komisehe stukjes sluiten hoE programma terwijl bovenal het viool en pianospel van do boeren J Stordiou en t van Zuylen oen gang naar dieze Bioscoop aaieen waard Is CioudHche Waterleldang Moatsohappij De Ooudsohe Waterleiding Maatsohoppi houdt 14 Moi a s e buitengewone aandeolhoudere veïgaiderlng waarin aan de orde komt do benoaming van een nieuwen directeur Rech ordfflring in ake schade aan de Jan Kattenbrug lm de jongste vergadering van den ge Wolvers was Kerk i i N i terttad is op verzoek van den h c Viiigiïtling htrt voorstel van B en W lot livl lutlieiieu vaa bmi rechtsvordering te L n de firma Gobr Voiker A Pz te f Süedrecht wetens bel schade varen aan ÖB Ja Kattenbrug vbhi de agenda affs ggyoerd op grond van de mededeeling T n genownd M ais zou de heer Voiker volgen ïijn uitlatingwi wel tot een overleg en schikking bereid zijn Naar wij vernenaOT heelt de genoem de Iirma Gebr Voiker thans zonder Jat eonig overleg heeft plaats gehad aan Burgemet ter en Weihouders een EK rt ven gerloht waarin worda medegedeeld d at de firma haar houding ten opzichte van do beweerde Bchadevaring op adviee van haar aasurad Piiren niet kan veranderen Gouda Vooruit im ajwlaeelend aiuusant prograimma dezo week ïïtH hoofdnmnmer lioeit van het begin tot het einde en de explicatour geeft eeiv prettigo verklaring Van het vertoonde Iïen mooio natuuropnam © vult het progtaiiïiua Als altijd zijn er weder eenigo koniisolie nummerö waarvan bijzonder filtnmnlen Ht t Itustuurtje van den Obec en Sterker dait Sherlocb Holmes Kea eu ander als ook d goede muziek zijn wel in Btaat het pubÜt opnlge uren aangcnaaa bozig te houden Geen mondt en klauwzeer Het berioht eenigo dagen geleden door een lüer berichtgevers tex plaatsing toegezOTiden als zou bij den heer F van Vliet veehandelaar to Stolwi ersluie ontier het veo mond en klauwzeer zijn geconstateerd vereisoht verbetering Op het lerreln van genoemden handelaar werden liorden geplaatst welk © worden gebezigd voor verdaclito gevallen van monden klauwzeer De aanleiding hiertoe was dat een koe welke door èm he r v V naar Haarlem was verkocht daar is aangetroffen in een stal waar wond en klauwzeer werd geoonatateerd HiH plaatsen van bordien by den heer F van Vliet was niet meer dan een vooifzoa emalBiregiel welke re ds bljeefit overbodig te zijn geveest Vereep van Kaashandelaren r e Vereenlging voa KaashMidelaren houdt raorgenochtend in Hotel De Zalm alhier tor bespreking van de Ministerieeki circulaire betreffende den uitvoer van kaas een buitengewone alg mo ne vecrga deriog Boskoop Men schrijft ons Spreken we van het knagen van d land des tijds dfen niogm wij ook wel gewagen van het knagen van den modernen vooruitgöug aan de schoorio HoUandBcbe landöehapegeziobien L Zogen wij in korten tijd de schilder tige Hazerswoudsche molens vervan door Icelijke roodgedakte eloctrioiIsgebouwtJE verdienen onae mooie BenlK Miien nir is liet weer onzen rieten molen van Broer achter het oude Welgelegen Hiniien een paar dagen ligt hij tegenden grond en met hem een der schoonste Vogeivluchtgezichten van het OudeBoHkoop Laten wij onze aoslohtkaarteviïuinig bewaren waarop dit nwlentjezooprachtig figureert Met dezen verdwijntéen stuk gesohusïenie vna Bofikoop Alleen ouderen herinneren zich nog denhovigeft brand van den zaagmolen óp Welgeit en dien ouden Jan Koster voor ruim TiO jaar De bluseching metde oude spuiten die met emmerB wer den volgescbept moet een werk geweestzijn dat n der prece Als houtzaagmolen N B een houtzaagmolen in Boskoop berrozwi kwam hij in handen der Familie Broer van Wadflinxveen dio dennwl i traeformeerdo in een Korennwvi Ware Boskoop een industrieplaats geworden wellicht woe het nu een reuzen meeliSfariek Bob1hm p kweekeri echter geven geen bestaan aan molens en zoo isouze schoone landscJiapverSiering gedoemd tot afbraak Van Welgelegen rest ons nog het oiide rietwi Siftk achter de Melksalon Moordreeht L Wolvers Zaterdagavond ia hier overleden L c onardu Weiver A was hij een t envoudig werkman groote invloed ging vaaa heu uit mode tengevolge van zifli groot toewijding on dte trouw waarmedte bij al de dingen volbracht welke hij dp xioh nam Len man van waarachtiff vooplütatrevende beginselen en van vrijzinnige overtuiging die niet iets doch veel deed en steeds gereedi stond tot handelen waar anderen het niet veirdeir hadden gebracht dan tot pralen en beoordelen Overtuigdvoorstandier van Volksonderwijs ijverig lid van het A 1 g 9loeea Nederlandsch Werklieden Verbon dl voorvechter bij den stembusstrijd scherpzinnig en nooit vermoeid bezorger van de stoffelijke en geestelijke Ijelangen van de vden welke overlegg n moeten tengevolge van hun beperkte maatschappelijke krachten was hij bij Tpijne medeburgers zeer gezien Hfltó koTtetondige ziekte rukte hem weg op tSOjarigan leeftijd Indertoadi een man Van tbrteekenip armer zijn we geworden Woensd agnïorg n had dte teraardebastelliog plaats al dragiors ded i dienst kaïneraden van den overledene de Kerkeraad van de Hervormdte Gemeente volgde met den heer J Buys voorzanger en A de Wit collectant Aan het graf jfprak de predikant