Goudsche Courant, zaterdag 1 mei 1915

i c Ciiiiijlili ZagyfemijiiDg InoM Spoil Waarn Directeur M J Spaindkemak ABONNEMENTS CONCERT op DINSDAG 4 MEI 7 Vi ooi precies in den NIEUWEN SCHOUWBURG Solisten CLARA VAN VOORST Sopraan RoTTIItDAH MARIE DE VOOQT Mezu Sopraao Gouda LOUIS DISTER Lyriseh Tenor exTenor van de ïVanBohe Opera in den Haag Brnssel Gent Génève enz Thans geïnterneerd te Hab DIBWUK ANTON BRANDS Bariton RoTTXaDAH Aan de piano Jaap SpaandkbUak Uitgevoerd worden MARIE MAODELEINE J Ma8sesj t Drame Saoé ÈVE Mystète T J Massehet OPERAAIUA Ste zingen door Lonn Distik Toegangsprgs Leden Ons Genoegen of Arnold Spoel Zaal en Balcon f 0 75 niet Leden f I Leerlingen Mnzieksohool f 0 50 Galerij f 0 40 alle verhoogd met 6 o anten j j rechten l 1 Kaarten en tekstboekjes met Hollandsohe verklaring verkrggbaar b j Mevrouw BOÜMAN Boekhandel J DE VEN en aan de Soc ONS GENOEGEN Flaatsbespreking op 3 en 4 Mei van 9 12 en 2 4 uur in de Soo Ons Genoegen 45 J C DEN BOER Groenenrfaal B i l J MitixUi L woord v Hollfiufeera bettbeu somtijds iets aa bur bum Nft tertifi Jaren zijn iB e voonlini ngg niet ottwau gcvi ardm 1 vab taai on Ut ftaoMouds bekeiiMB eetilce vttfbate riiii Ie cooMWeerm Of die vtitl tertiig bet vo g is vao dw l pgzaiiM vt tie uit tM t bM bareodom aft w f z voortkomt ut A gewt rfHi ou Hti Mghod zullen wH Voor hft oo aiblflt lo Lei midden lUm De Mrutjougeii van tliauy U oaAut lili je t b b p r d u dleuit it I iflijll vMl IraMTg HHWf todt Sijtt ttf MtMi die er op dutden dat er eaiige wUslsiB ten flóeAi 0BcoM toerd loafl worden Kr 1 em tijd g0w ert dat k Ha roc M plaatso o n Bl cbt uU boooteu en iMtMttergfwas iDoewten beMaan zoiuhsc één blowipje oiudM de Btraatjeugd iDxe vwsIerUut ODUilddellJk coafhikeerdlü ThanM ataaa in da ratidenUe een ttaU millim DftrcijwBii tulpen cttz zonder dat er rais diletL tnew dan booderd geM len zi Hoe bet koiot dat aóodanlge wijziging in taigetreden f Wij meenen uit de ziel van èm slfaAtJonfeu deze cAgonsohap to kunnen rpODj d fi hl en Biiaaohting bfift vo r 4uii XApder siub jitr SM W vergrijpen datgeen voM bIj gaat waaraan bij gewend ie Het vroemde prikkelt zijii barbaarache lust Wanneer de dauw mode van het ééne uiterste voor dezooyéOm maal tn bet and er is ovvrgosta gen nMiakt bet den Htraatjongon wour kojwohuw en kan bij zijn opmerkingen mltagaders zijn banden niet bij zich houden Ia do otode wear e BD later ingebiJrg rd de tttraatjongen ia de eerato d e h t lilAuwMa Hiultio met soiivereino nAa adtittng voorbllgaat Straks al ie4s anden dat hem onbekend wa zi aan dadit woer trekki n on zlJn barbaarscfaun aard prikkelen Wij zelden zoo ovm dal welllclit dUe v a b4Merlng ook oen f volg wm van de onwtandlKtK len WIj hebt en hierbij het wm Of Mf ytolMtiB tnadüpm In da rHIfémÜfi dÈi de wljk i die het onver valscble genus slraait ongen huisvesten nog ai vfrr al Uggeoi van de ovvrlge gedeel Urn dpr iA 4 UU don aitbouw van de aiÊ4 I eft men da g lukkige giadachto pehad het gtwchlo pubIMt zooveel mogelijk mort folj wort In de versohlUeiulo wijken bi DMi te brengen In Ann rdfUD bijvoorbeeld woont du Mraatjmgen ia het een trum van de aiad evw een ateeg In van de tiooldatraal evMi een zijstraat on de woningen zijn elttriijkc ktamun iu dn peratme beliMiting lager i it nu 1 In den Hapig niet hot goval Het groote kwartier dW Duinoord heot imtl gfm volktiwijk en b t ligt veel te ver van het titr tOTlum der straatbengela af oiu gereigeld door deze bezoobt te worden Utraataobendarij komt In die gedeetttai zeWen of nop4t voor Weliswaw il bet s avonds ia k wSkkolsiralen v f het oentrum van de atad atl behalve ruatig ea vowt de koning van d straat bet g noMmeerde Uollamtaohe barbarendlpni daar luwliip dun boveutoMi maa dit deert one Duinoord bewonera niet liuuera wl kwt er nu a avooda in de atadt 2ïoo graag als de dame en beeren i i an ddagv flaneeroot zno diep la huil minachting voor tte selfde stadgedeellen In de avonduren Deze slllzwUgmdo Indéeling van de aanapraken op db Btad heeft er toe geteld dat de Hagepaara het onaangename van het barbarwidpni weten t ontgaan Overigens het de beer Damaa ook nu nog gWijk Waar een poging zelfa oeu aafthoud 9v wordt g dün om volkaverniaak te breaj m in het openbaar loopt did op eea ontgooobellng uit oen hij dus in IBSS zelf na de treurige rvarlng door he bij de eerste gniiMajMifre muziekuitvoering aanried ae nlW te ataken ooatet z t langcu leete op hel gwoet dar ownlgte zou tan werken heeft bij ziob loob beuiwh met ijdele hoop gevleid Xntuaaohen la h t on aangenaani te mo geo oonstateer dbt In de dertig jaren da tfcotand niet U aohteruitgegaaa en dat n eena li dlpiomatiekm stijl teq rek b er vermjhijnfmlen zijn d e erop dtüdgB dat W roodige vwhetering p dea ur niet onmogelijk zal blljk te zi Hétgmen zou airekken tot ere van den HiiU tjong ti en tot vreugde van li n dl zich ala wij wensohan te aieren met don ecrenaani vao QAORNAAR UfT HET LÉVEN VAN EEN VELD raEPIKCR BÜi HBT UOER TEVÊLDC XXXIV pok iM die op bMo kaart te leaen gevcQ dood dragc n bij tot bet nut van aoo n oefening Aan ben wordt bet duidelijk gemaakt op walke wijse het beiang van geaneuveldwi in verband met de gevoeleuH d aolitergipbleven verwantun 1 vHendrn wordt bettartlffi Teneinde vaat Ie ate41cct wie de gevallene ie zo f bet bevra FiMacbiaikent het id ntitelUplaatJe op bet Hjk te voorschijn Dit in een wit beeotn iaogweri g vierkant plafjtile aan de bovenzijdw voorzii n van een rond gat waw een koord ia doorgebaaldu Aan dl kowd draaft e4k ooi hut te velda oo n plaatje oio den hal op het bloote lichaam hr etaat op verint d wat noodig la lot bet vaatatelitm van den peraofm van dax gevallene alsnaaaii vooru a n Hobüng woonplaats korkge nofKaotiap enz Behalve dit plutje n M fm het detachement ook tot zloh de voorwerpen van waarde en van betedtenls cooala ring horloge beurs mee portretten brujveu op den doode gevonden Uit ftlleM g at b eo m een zakje dat daar na wordt ver2 igeld Zoodra de oejeolng i alffeioopeu krQgt da eiscnav zijn bezituugen ttrug Itf alten droeve werktli hfid dan ordan zjj 0 ge Mul n naarde acht rbll n i n aM betrekkiasen Ia iMide goraJI u geeft het ideatitaitaplaatje aaawiji uffii van barkomet a b sle B DH ia g ta bed verbefiMul onderdeel van 4b oelf nta f m toch w t nuttig m ook uoodl Algemeen raakt men aldu vertrouwd im t de vernekercUieid dU ook jwn da op het alacveid omgekomeneD te re orgMi worden gewijd n de ach torbhjvende verwMt n kans bobben terug tu ontvtagfa wat betekenis beeft als herinnering of saudeuken Het behoeft wet niet gezegd dat znlk eeue oefening aanleiding geeft tot wmd8 droefgeeetige anders spoilustlg uitvallen Vooral in Il eerste weken dor moblllBatle toen de zenuwen aterk bewogen waren bleken vtraoheldinM dooden apoedlg hun even wicht Ui verliezen en bdioorde bet niet tot do uitzonderingen alM een on chiil h g opnterkitig aanetonda de tranen U voortfchijn lirooht Later la de spot ot de luidruühligu vreugde over bet nog stiyfdB aauwezigo leven meer naar voren getred ii De gniogtoheld om eena diep af t dalen naar liet wezen van hot nten Hoiiinbratoan biedt zich herhaaldelijk cri geheel ongi 7 ocht aan btj zoo n oefening Mij ie nteermolra opgevallen het Inder dead groot verschil dat op dit punt Ij Htaat tnwchCTi de roonim e eti de jwote tantffoho levensopvatting Waar apraak 1h vwi A n dood betoont de I roteetant zich veel mtnv eerbiedig moer emMlg Ü Rooniache ie er meer vertrouwd nvede en lacht er tiohter over Menigmaal trof he4 nif dat ew HotHnBdie de gedachte oen do overlevenden een dwaaeheid vond een ProUiltant die eerder verhief tot hoofdzaak We waren een tezamen een vrij talrijk g z l90liap ongeveer allen droegen de aanwijzing dood er was tijd en ook iuat oni wat te praten onwillekeurig kwam het onderwerp ala het nu oen ernt t wa Sommigen baaetten zich uit te roepen dat zij dat niet erg vonden maar zwaar gewond te Hjn een arm of een l een te tiïiasen dat was vroeeelljk Ik vro aan wie zoo praatten of 7ij sgeen vrouw geen kinderen geen oudi ra hadden Nu ja maar wat zou dat Zouden d t e het niet c n groot voormtht achten u to nvogen helpen bij uw voortatrompelm op één been zouden zij dit niet vwre v rkteBelijk vinden boven een pofidigen dood ver vtm huls De antwoorden waxen ver cMllend enkelen HobetMv door dn vraag lieRcbaamdi ande ren vondi i baar getocht sommigen maak ten ziob eraf inot een dat weet Ik met I e Im Bchaanidt n waren voor Ij imwrendv l TPOtefitanteti wie haar niel grepen iKoemafhti Het bloed kruipt waar het niot gaan kan Ingeionden KededeetJa gwi Urinekwalen Een der voornamnste verMhijntelen tot het herkennen van aandoeningen der nieren ea blaaa levert ons de reraodenng in het nitzioht der nrine Het water kan troebel zi D donkergekleurd en bij taan een bezinksel achterlaten hetzij wit of rood gelgkend op stof van bakateen Deze versohgnselen wijken op OTervloed van nrineznar in het bloed en vormen de oorzaak van rbenmatiek jicht niersteen Overvloedige nrineafscheiding urine belder als water sohuimend eiwithondend wijzen op Aandoeningen der bieren welke léedi ver gevorderd kannen kansen ign Voortdurende aandrang vooral s nachts met bianderig gevoel wgst pp aandoeningen der blaas en urineleiders Ook kan drappelsgewyze looling en zelfs verstopping der nrine bptreden en de urine kan bloed belatten zand of steentjes Alle bovengenoemde verschynselen aaiden ernstige ziekten der nierenen blaas aan niet alleen door de ellende pie zg met ioh brengen doch ookBoor hetgeen u verder te wachten Uat 51 Foater s Rugpjjn Nieren Pillen zgn 4en speciaal geneesmiddel voor deze kwalen Zij bewerken dat de nieren ie urinestof het urinezaur en het Ivertollige water uit bet bloed afvoe n herstellen zoodoende de geregelie urineloozing en nemen den oor prong van uw ziekte weg Te Gouda verkrggb bij de hh S van Loon v h Wolff Co Westhaven 11 n Ant Coops Wijdstr 29 Toezending De Oorlog Am het Zuidelijk Front De strgd aan de Dardanellen i Uit bet groot © Turksche hoofdkwar1 r hiedt franco na ontv v pontwissel f 1 76 voor één of f 10 voor zes doozen Eischt de echte Foster s Rugpijn Nieren Pillen weigert elke doos die niet voor zien is van nevm staand handelsmerk tier werd d d 30 April beticht De vgand dM io de omgeving Tan Knm Kaleh landde u ondanka de pogingea om zich onder bescherming van het vaar zgner schepen op de koat te haadhaven geheel verdreven Oeeo vQAnd Btiut meer op den AiiatiM an oever der Derdanellen Devganddqhe ttrydkrachten op den landtong van Kaba Tepe handhaven sich hardnekk onder beechemuDg van het vniir vna het vijandelgke scbeepsgeBchttt Van de andere dealen van het schiereiland Galhpolt 18 de vijand verdreven Den 28 Apnl hebben onze batterijen den gepantserde kmiror Jeanne d Arc zoodanig beechadigd dat het schip zich brandend teragtrok naar Tenedoi Een Engeleche torpedoj oger zonk op denzelfden dag ten gevolge van een eveneens door onze granaten veroorzaakten brand in den ingang der zeeengte De aanval die den 27 door zestien pantserschepen en vele torpedojagers op onze vooraitgeachoven battergen gedaan werd bad het volgend resultaat Duizenden op onze battergen en infanterielftellingen afgevuurde granaten hadden avonds eenige soldaten hcht gewond Daarentegen zün twee tranaportsehepen voor Sed el Bahr herhaaldelijk door onze granaten getroffen aoodat óén daarvan op het strand liep W hebben een aantal booten en zeilschepen welke met soldaten bemand waren en die zich met aleepbooten by de transportschepen bevonden in den grond geboord De Ëngelsohe liniescbepen Majestic en Triumph werden beschadigd en trokken zich uit de slaglmte terug G darende de laatste beide dagen heeft de vgandeltjke vloot niets meer tegen de zeeengte ondernomen Van de andere gevechtsterreinen valt niets van belang te berichten Uit Londen wordt gemeld dat Personen die uit Tenedos en Lemmos aangekomen zijo verhalen dat er sedert Zondagmorgen 4 uur aan de Dardanellen onophondel k en hevig gevochten wordt Twaalf honderd Turken zdn door de Britten op den Europeeschen oever gevangen en achttienbonderd door de Fransohen bi Koem Kaleh Er wordt ook verteld dat de Turksche garnizoenen tusschen Kilid fiahr en Kaap Helles door een sterke Bntsche strijdmacht die zich over het smalste gedeelte van Gallipof H iLd Vastgezet onderschept werden pe Daily News verneemt uit Imbi s Öndm bet vuur van de oorlogsschepen werden duizend ezels geland beUden met een nagebootste iaat machinegeweren De Turken zonden er een groote macht op af Intusscben volvoerde een strijdmacht der bondgenooten zonder moeite een werkelyke landing op eenigen afstand De troep afgeleefde ezels werd in de pan gehakt De bondgenooten maakten duizenden gevangenen waaronder verscheiden Duitsche officieren Het lintesohtp Queen Elizabeth nam een groot aandeel in het bombardement dat naar de correspondent zag Dinsdagmorgen om tien uur nog hevig werd voortgezet fig de middernaohtS maan was het een schoon schouwspel de korte vlammen van de kanonnen als van een reeks vuurtorens gade te sUan De eorrespondent telde 150 schoten van groote scheepskanonnen in het halve uur voor middernacht Woensdagmorgen om halfzes werd het bombardement hervat Uuitaohlaod ea de Ut rasollerns Unüwr het opaobritt IM Hoheniol i tüH ÖUU laar aau dB regreeriiig schriijft de NonJkk AUgetui Zoit oa eerat oraait herlDutird te hobbeii dat Frednrik X op HU April 1410 dm Rijksdag la Kontttanz bekwnd werd uwt d Mark Ürand ahurg eet du waardigheid van keur i rst o a T e heerlijke dadra die ons pk m doD Biiiallndigeii opgodirougen jrtri d volbrengt a de v rkoudigera van het roouirijkw wurk dat van de besoheidca Mark uitging en ztfii h ronlng voadio de aa ieoDt iultiDg van do volken van I i ll chluid tol krachtige eenhoid dU lorstea en volk omvat Frederik I hoeft het aohoooo woord fct zegd dbt hii de oeevoudlge AmtniaQa van God la het vorstAodUa was Dat hoQge b rip vHB de waardlgh d eens voTtAvn h hbeiL de UotietixoU iis altijd getoond Frod ik de Groote gai eur uitiög aan in de UTOwnd geworden wo Hrden at hij de oratfl dienaar van den Staat m woonten die da Roiaer onlBoga jen oanhoore vaa de g h ele wer dtot de xijnc hm ti gcfnaakt toen hij zijs rr ugdu en trota te kennm gaf dat hq t eoa U 19 d tegenvoofdlge de eerste naar van 4ilk een aaiie waa In hot luid der Hobcoaollems werd tot w arh 4d dat vont en staat Mn cijn dat het wel ea w e van den voial oniracheid Ük s uHMsbeagt dk4 de lotgevallen an den staat l v irohenzoUenw schiepen zich niet alleen een staat td schiepen aich ook h n volk waarmede slj In da ontwUtkeling vaa Duitachland en F uropa in toe neweodtf oiaie healuaend konden uwriipen Onder bun beatuur ootstond bet PruiÊtaébB ataaiabewultailD en tttwlKlMMe het xicfa tot eea politteke iMcht Toen echter bet lUjNta uur waa g alagn en uit da ataaMgedadUe de rijkf ieduète werd stelden zicli raat ï oiisui aSo DuitBchu ttfatea onder de Duitsebe rijkseenheid dte de oiagehjkhehl aobiep om do rijka krachteo van iiet Uuitaota volk tot hun i oht te doen bMnett Met blijmoedigheid mag ons volk nieAtegeoBtaande den rast van den tijd het Hoh izoHemjubUeiun tImwl in da ooiwrikbare ovortuigiag dat Duitschlaed met tods hulp grooter naar buiten m naar binnen de huidige beproeving te boven al komen hranfK i brood voer de Franseben m Duitwfaland Volgens do Baalw Nachrlohtea Wordt HL d n laatsien tijd Franscb brood door iiMuidii ling der ZwHaMiwhe reigoenng oa r iJuitachlaod gezonden tea b oeve der daar geïnterneerde Fraoadie krijgen gevangenen Voor dezen die van buis uit gewend zijn veel brood te gebruiken ta da auinigheid op het br ad diathMa in Uuitaohland betracht moet worden zeer lastig terwijl er ook onder hm zijn die het Duitsche brood niet kunnen verdragen ZaterdagavOTid is de eerste zending brooden 400 stuks van 5 K O elk ge ehonken door een liefdadige vereentging te Panje te Baset aaogekomni Vandaar gaal zi naar Duitsohland waar de autoriteiten voor de verdeeling vanhetbrood 7orgen Wanneer deze eerste proef bevreiUgend uitvalt dan zat mot medewerking van de Zwitsorsohe post geregeld brood uit I ranknjk verzonden worden Episoden uit de Yjpcrschc gevechten De Times ontvmg van iemand due den slag me emaak e allerlei bijzouderbedui welke WIJ gedeeltelgk over willen vertellen Na den w rik van verstikkende gassen beschrovoo te hebbw welk © Donderdagmiddag onistreeks hUf vijt door den wind naar do ïransche loopipaven werd gestuwd vertedt de ooggetuige rcemdu kreten wenkn vernOTom en dooi die groene nust die steed dikker werd kwaiiKn een maeea wankelende gestalten aanzetten die neervielen terwijl zij door onze linies liepen Het grootste aantal was oogewood maar qg hadden op hun gelaat di sporen van doodstr Do vluchtelingen beboorden tot de beste soldaten der wereld wier koelbloedigheid en utoed spreekwoordelijk w doi in den oorlog Allen lagen tusschen en om ons lo gebaren als dYonkeinanjaeti OttdMtuswhen nadH de v jaod Hèt was iets over v ea geworden en am zag de Duitsohers die zoaÓKsr renet vooruilgekomMi waren loopgraven maken op een halven mijl afstand op een lijn palallel aan den weg naar Poelcapelle Te O uur waren zij met bun tijdeJijke loopgraven gereed terwijl wij ons gereed maakten vow den tegenaanval Omstreeks 6 uur kwam ik Uj mi bataljon waar ik hoorde dat er hard waa gevochten bij tjt JuÜen waar de Canadeezen dm opmarsch van dm vijandin stuit hadden Lenige van onze troepm kwamen uit Yperm dat onfce stad is Zij vertelden dat de stad hevig giebombarde rd werd en dat de weg luigs den oostelijken oever van bet Kanaal vol dooden en stervende paardm en vernWde wagens lag Het doe van dm vijand was blijkbaar dm aanvoer vaa versterkingen m ammunitie te belettm Doodelijk verschrikte vrouwm m kindwm vluchtten het veh op m velen vondm daar dm dood Het wBB 6 uur torn ons bataljon ondvr de wapens geroepm werd Wij nwesten em stelling innmtm op dm we elijkm kanaaloevor m dien houdm Wij waohtten daar ongenroer tot 7 uur onder een matig artillertovuur terwijl de weg achter ons hevig gebombardeerd wenL Wij voeldm allm dat er ematlgwerk aan dm winket was m wij warm blij tom 7 lÖ het bevei tot oprukken kwam De kanaalbrug overgaande oegm wij dm weg naar St Juli i in redits swenkméu langfi kruiswegen naar em dorp dat ietfl noordtostelijk van de gmoemds plaats ligt Op dezen weg kwamm wij jongms uU Middleeox voorbij De dorpelingen vluM ttm en wensohtm ns vee succes De Canadeesche m Schot che bataljons kregm em bijzondere ovabe Het was intus chm bijna donker geWordm Op ma front werd niet gevuurd maar aan onze linkerhand was en hevige kanonnads gaande van tijd tot tijd vlogm bomoim o er ons booTd Wij Bcttm onzm marsch voort zeer langzaam loopmdo om de mans ppm iet e vermolm Ptotaeding vemamm wi iwaar geweervuur op ons linkerfroat Dit Werd gevolgd dow em woedend ira écDvuur op onzm rechterflank waar enige van onze regtmentm waar geleden moeten hebbm Bij em tweeden dwarsweg gekomm kregm wij em groote vlakte Mua onze Knkerhand m bet bataljon ifUÜ hmU m nader bevel af te wachtm Onstrmfca 4eïm tijd het was 10 uor vem len wij dat hevig gOTochtm werd Uj $ t Julien w het lOe batal 0D In gevecht was eff naar ons geaegd werd de ylaats heroverd hatt Het vuw dat wij SO0 lang gehoord haddm aüerf w g Ons halt duurde niet lang Wij kr gm bevel ons frmt naar link te wljdgm In de rhjbtiiw van St Julim De av md was zeer donfcer H aan was vet m doch hlar w4iftr BdwrfMUk de UK U boerderijm m m eA bijna Acirtt h$t Voor na nieuw front lag em peot heaeti Het geiatd van vurm itps nu gehad opg batidtm m gevMgd étm em stute oabfckend aae ons 41e aaaadm aan hst ff at geiagm haddsn a een tweedehalt dat eiadideos BChe dotih m werisehik IwM n ar e tge butm duurde kre flSB WIJ bt vsl m dep rMttmg vaft bet bosch vooruit te gaan Nauweli hH den wij dit gledaav Ukd de tussitaiiji gmde rliète weer met ahiafmaU mtkm ten werd In rte kwartier waren w op em n jl van het boecb gekomea zmder eenig veeliesi Hier moealm wij opnimw balt tnukti en verteM wep4 dU de Duitsohers sinds 4 uur bet bosch bezet hielden m daar waarschijnlijk verscAu ist warm iftcruit bleeJc dat de vijahd em sterke 4 UiDg in dm rug v n de Britsobe tinlea bent had m dat Jiif tot elkm prijs ver veo moest worden Oeflulsterd w d osk dat eenige Bntscho kanoonm geoomtf v ren m dat wij die moestm h o w i Allm bsgyepea dM M hajcMtt iou levm m t wij niet door Uli c steund zou n wordm Wij marcheerden w eer p in M m niecolonne van vier door m Ttl£mf hollm weg Toen we deem door ann ontplooidm we eaa ia lange lioisa Atta bataljons marclteerdm In deze fon e zoodat wk M mii e4k r koodef B pDen zoodra het charge zou weerklj6 km Het 10e bataljon had de eereplaats i en paar mMtw voor t waalv a stoo dett we 300 ydt4 van het boaob l De maan versoheen weer tuasohm beido eo zooder baar zouAn wij niets hebben kiinnm dom Kr Iweraohte em veelbare stilte Fluiflternid werd bevolm dm jonet op te plantm Alle overbed klapidbig stnkkm gtogen uit en wg trokken voor waarts Nauwelijks haddlm wij em hMveltje vlak bij het bosoh bereikt of em t l vaa vuur barstte uit geweren ea mitrsdtfeuses over ons los Dadelijk werd de f HUge bevolen m wij holdm vooruit letfit op den Ijand In Eerot vuurden ds DuitHchers em beetje te hoog m omoverliezm warm tom wi op fiO yards v n hm stonden betrdckelijk gering maar spoedig begonnm er uit te vallw en de heele linie scheen weg te smeltm om echter dadelijk weer gealotm t worden Juichende sprcmgm wij over de gewm den hem m zettm door Van de Duttschers bij de madilne kaaonnen mtkwam er met om In het bosoh zelf werd de strijd tot een versohrikkeli handgemem In het heetst van het gevecht tom wij ds Dultschers verdrevm brak de maan weer L oor m df bajomittm fllkkerdm ala all ver Dm vijand wegvagende kwamm wij bij haastig opgeworpen sohanaim disidet verdecHgd kondim wordm Hier vetden allm die tegenstand bodm aan dm baJOTtet geregm Het loopgraafgeveoht vormde em AouwBpel waarop Ik Itoveraiet terugkom Ad verten tien Tweede aankondigiBg Bij vonnis vsn de ArrondiuementiRechtbank te s Oravenhage d d 1 April 1916 is het haTelHk tnsBcten ADHUNA ALBERTÖJA DE WEEBOT zonder beroep vonende te JjOraTenhage en HENDRIKTJS DOWER ondenr zer eveneens wonende te Jravenbage door echl chekflnc ontbonden verklaard op verzoek van eerstgenoemde De prooorenr van Eisoherease Mr B VAN ROSSEM s aravenhage 1 Mei 1915 Bijzaodereconditieiiliij het hnren van eeo NIBi WE of bespeelde PIANO fabrikaat naar keuze Indien men de gehuurde Plano na onbepaalden tQd wenicht te koopen beeft de Client het recht de totale om reedt betaald aan huur In ndnderlnf der koopsom te brengen ponder verhooging van prQ CiMÜÜS T Oldenbameveldstraat 39 TELH 9906 30 ROTTMRDAE Adverteert in dït Blad JURGENS OLO 50ceni per pond Voor Moeder MARGARINE tfg Binnenkort zal verKhQnen KOHIER ier Pluteelijke Inkomstenbelasting DIENSTJAAR 1915 Prijs bg inteekening 50 cent bniten inteekening 70 centInteekening vanaf heden o iengesteld b de 26 riiHiia j T awaRTaEaBURO MAisoN iKs niinim ia Jonker Fr inaslr t 136 ROTTERDam f 1 Oï Grootste keize in Dames ea Kinderboeden i£ f3 ll ERPObBBAP Coitaite yericoq waardoor lage prijzen R O O T E PRIJSVERLAGIWG FHiups fmiAinn Vanaf l mei 1915 zun onze prezen belanoruk verlaaoo vraagt onze NIEUWE PRUSCOURANT 81 Hollandsohe Maatschappij van Landbouw mmUhi aouB n MaTiuwn der ZATERDAG 15 HEI a 8 trekking Koninkiqk Goedgekeurde 37 GROOTE VERLOTING Ooadgekeord bg Koninkl Besluit van 90 April 1916 No 53 met een maximnm van 10 000 loten vaa E aara erL EBlJtvuig Tnalgreii eo aanverwante Artikelen HOOFDPRIJS EEN UTEECHTSOE WAQEÏTTJE met een Paard compleet De trekking zal plaats hebben den 16 Hei 1915 des voormiddag in het openbaar ten Stadhniie te Gouda onder toezicht van een daartoe bevoegd mbtenaar Oe Paarden zullen zooveel mogelijk orden aankocht op de VoorjaanFaardenmarkt op 14 Mei 1915 te Gouda Prijs per lot 50 OEMTS Onverkochte loten nemen aan de trekking geen deel 54 L S M De Vol harding ZO MERDIEM ST Vanaf 1 Mei tot en in t 80 September 1U15 vertrekt de dienst van üouda naar Amsterdam n m 4 uur in plaats van 1 uur Gedurende dien tijd heeft de dienst van 1 uur alleen op werkdagen plaats tot Boskoop Overige diensten z jn voorloopig onveranderd j 44 DE DIRECTIE Abonneert U op dit Blad K è JÜRGEINS iPLANTA DE PUNSTE PLANTENBQTER m 11 I 1 1 li l I I I It verkrUgbaar bQ w PLANTA