Goudsche Courant, zaterdag 1 mei 1915

240 p PA derNcd pldUfcnbofcrfdbricR AMSTERDAM Screent fcr U xponó TvQ RLAIMPJI Plantenboter en B U K Planteli vet zijn verkrijgbaar bij alle goede KruidenieiS Boter en Comestibleshandelaren Inlichtingen worden g aaine verstrekt door deNederlandsche Plantenboterfabriek Rokin 76 Amsterdam Telefoon 3244 en door het HooÖAgentschap voor Zuid Holland en Zeeland Maatschappij Bet B Volksvoeding Leuvehaven 75 Rotterdam Telefoon 10044 Fotografiscli iltelier VAN ZANEI Oosthaven 20 PortrettcB loteriew flrocfea enz Fat AtiiMNl PtiBlM m dliatrarf TELEFOON 188 jOBOPEHDMM hel buis van Maria Magdaleni lljllea toot getiuld wijl de groote PrO pheet moet veraehi MD het gesprek dhir toaeobiB Jadaa sa Martha sa s lOi ning der vrouwen o Jejsua san hot kraia aaa de beeplHtlnff der mealgto i Jeaut tiSB weerkihlkt Vsder het hun want s w t u slet wat ij doen én do woo der mealgto lee nennt en dndigt In een juiohkreet als óoitaad méér èan 1200 stiiks AM i iM 0 Kamaarea Chtbardine en Uofaairstoffen zwart blaav groen bnin en gr alle prijMO CT mat n f 1275 14 75 16 75 18 76 21 22 75 24 75 26 75 29 76 34 36 39 44 1 1 grootste verat idanhrid lOowel in blouse alsook in gladde tailormade modellen in prima en hooger tot 69 Mantels iokken Blonses f i Gekleede Japonnen Ochtendjaponnen Kinderkleeding h en tégen zeer 7odrdefilige Irtlzin voor RoHerdam i groote 347 üï=r 49 Goedpassendeüanlelcoslumes Mangels enz ook voor de meeaï corpu lente Dames i n qrootekeuze voorhanden EOLLAISTD IOOED AMEEIEA E7F0TEEEEÊAUK 48 GORINCHEM Teruggekocht aeplaatat Hypotheken Winst Dividend Reserven Ik spiAk ccN vKouw VEHBEetOJC NOU Deo 1913 81 81 81 7ajBO0 imsso 2 184 7e0 9a700 17 t900 311 600 710 650 1 899 703 1 809 436 Bij niAPPA no HiETkiwe ir 382 19 149 28 109 30 628 6 6 o En WROee ONTOAMI Of is voortaan Haas man wet aeeii vEtt a NK Jf 5 Pandbr met Winttundeel 101 alloabur na 6 Jaar 5 97 10 Tcriighoop 1 U beneden loopende afginekoers Alles volgens elrculftin § af Z e SCnROK tN 2EI f e KOH J C R VJ kOucar zn aiu i PN k NEtn NE VtW kBcLOOr £ T MOPR j Ham mAPM w Quina Laroclie Eiwitstad Drogisterij Westhaven 11 WOLFF C i i OAFÉ lliVEIITJIRIS Dra ANO EH DA S Töew k HAAK wurtue Wtis a ioo Btwfrt i akc Hoon HAD HAAinscmT Lie ÜAf m AT V i 2bo etoNscK Noe eclicIxN jfft ÈtÊUiP prachtvolle INVENTARIS aarbij gebeeldhoawd Bat W j f gt en Toonbank Zgtoonbank Leestafels met koperen opstond Cafétafels Aanzettafels ± 700 prima Gaféstoelen Billard Lnohtketels Bierpompen Eikenhouten Spijskastjes IJsbakken I Tskasten enz Voorts Winlielkasten en + 50 diverse Toonbanken flruttonbakken Koperen Stoel en Toonbank Etalages Glasplaten etc Kruideniorswagen Bierwagen Dekselwagens groot Hondenhok partp Tuinstoelen TuintafSs Tninbanken Huis en Winkelmangels Waaohmachines Uithangborden Boeken Oarderobo roboSB Brandkasten enz Voor fieclameü 100 prima Sigaren f 1 10 100 2 ets Sigaren 1 30 100 extra 2 ets Knakken 1 40 100 Modio Vorstenlanden IJK 100 Bolknnkken 1J50 100 extra 2 ets Sigaren 1 60 300 stnka nur keuze franco rembours 20 SIUIEHFUIIIEI M MG 45 Firma H v d HEUDEN Ratlepdain I DH wa rieia a i I jft Laim umirut t At MTTUUMM Tatolom aao m VEEMAABD SPECIALITEIT n Longaamioening n i poemt de ABDIJSIROOP DMor l DVC de vtrmaarde npteiaiUnt voor barstfutklm U Ifim aan de liiddeOandtiAii Zm waar tlktn vinHr latrüke T hortll étrii i an dt peheele wereU getieiing haute loejltra hetft verUauti Trekking 15 Mei a s QOUMOHl Paardenloten verkrijgbaar by 10 Swartsenbvrg s Loteadebiet 1 heb de Abdgiiioop aaoinvoad in gevallen van influensa i borstlpen borstpïiién hevige hoeatbuien krampaohtige zeanwI hoest aiute bronohitis n dergelijke aandoeningen Steeds waa het nsalUat bewonderenswaardig Byna dadelyk trad verlioh ting ea zeer spoedig genazing ia Uyn ervaring is dat de Abd siroop bedarend en kalmeef rend irerkt de capaciteit der sdembalingsorganen bevordert de slgmbuid daarvan als het ware smeert en de acote ontate king der slijmvtiesen geneest LUCHTKUSSENS USBLAZEN IRRIOATOREN VERBANDKISTEM volgens voorschift Ab Inepecti VERBANDTROMMELS voor huishoadidgk gebruik P WEU EB Apoihefar OOUWE 13B Yelefan ST De Abd iroop verdrgft de benauwdheden verzacht ver sterkt en geneest ia een uitmnntend geneaamiddal bij aandoe ningao der adamhalingaorganen vo n l ook die elke aanleiding ¥ geven tot betuawdheden looals asthma kinkhoest en der gelgkea Alle IQdert aan asthma bronchitis influenza benauwd heden hardnekUgen hoest slijm en kinkhoest catarh borst keelen longaandoeningen moeten dezen belangrijken medischen raad ter harte nemen LUdt niet langer geneest UjRMrt MUIiibwtf DolMadai daakkare g e a e tw en vti kondfgen haar lof Vele doctoren van naam hebben de Abd jMroop onder zo cli t en aanbevolen Borstventerkend mmoplosaend zulveread 90 Pu Mutt Ih A niinkaui Oouite i I I I S S0 GiKh XHit bi l M Mn L I AUCeit RoM 4a Ala l I GnUSIÏIDI 60URAIT ZATERDAG 1 MEI 1915 Tweede Blad h JÉfpiUiHIMi mk l bebalidoliiig vaa Ae ioterpellatie vaa één Meer Albard ovor ie Isoilbouwvw tmca aaavai etijii in eenifisziaB scher fOk KB opïMW hmii gtoter goleW lot eöl ui l i partijw in é ÜMoer bovredSgiog heeft geechooken Na hei Uomfenlae vwrgevallme wa 4 vniea ai go ongegron dal ef eea ctatUO ilrei te Zulks is echte nmrkwneu door het verataiulig en beia üfi woord ïsn heer Smeenge door Je awt beteidi gestelde oiotie die niete inllield wat huu lot een vijaiulige daad ken Blenden en door de ten slotte tegenM komende hoodkig vaa den Minisier TSB Oorlog bMtaat atiesSBin rodeo daarover ver tKU te Ma CM men met grond msff veiwallltWi dit io hel vervolg au klaohM saUie uUblijven die stol voor een WtrplUati gelijk dew lullen opleveren ia eea sadere vraat Het ia Ie wensoheo dat men aan bet UeilïlrtaBient vaai Uorlof door de gewone beraadola ingeo tot het insicht rmg sijn gekomen dat incii et niet luuut met voort la gaan op A weg die tol heden is bewaodeM Seth al werden oonfltcten voorkonieu geliik gieter gewihiedie soo ia de Iw JuodeUng van een dergelijke tailerpellstie ook al Uljlt non in den meest beuuligden toon toch niet het lueeet gesehikla lotddel om de eenheid te bevorderen eil het vertrouweu te versterken Wij hopen dus dat men zijn voordeel ssl doett OKl de opgedane ondervinding dat de volkavertegenwoordiging wel gsarne bereid is den Minieter de vrije hond te laten in alle zaken waarin hij die Aoodig beeft om onze land erdedlging zoo heoht mogelijk te doen zijn doch dat stj aan den anderen kant wil waken tegen het ultaluileBd beiden der zaken dóór een mtlttairen bril Kr is toch gebleken dal men aan he4 Departement van Oorlog tot heden niet of althans niet in voldoende mate beseft dat door d mliitaire weerkrachl xoohoog nogelijk op te roeren doch dsamaaet niet an valllg ie zorgen dat ook de nonooiiaehe kraoht van on volk Intact htijft men op don duur niet alteen njet bereikt doch bovendini ons voliMbeetaan undermijnt taaa w as li U dat umi zal tnsleo da zulks Iwee onalsoheklelijk verbonden W tken zijn en dat het eorete niet ie 10 I Welken wanneer uien het tweede vernarlooot De fout aohullt o i hierin 4l de miiUalre aatoriteiten die blljktasr nlel allm d vnelziidlgbeld bezitten soodig om d teeeUndsn hi de maatacbappu buiten htin sfeer geheel te over ien zioh niet intijda hebben doen bijMaan door personen buiten de kriigomanewereld Me door hun keoaie in Maat zi te t eoord elen welke jnaatregelen noodzakelijk zijn om to Verhoeden dat Nedorlaid ecali B lsoh itwriclit wordl Üe klaobt van den Minister van Oorloeover de etroomeii verlof aanvragen die inkomen en dte zoo talr ik zijn dat men er geen weg roede weet zoodat zlJ op een niw weneohelijke manier In slede van behaodeW afgehandeld wordenj d klaeht zou niet vernomen zijn indien bet san het Oepariemeot niet ontbroken IhuI san deskundige en doeimatig georganlw dB voorlichting De UlnlBler beklage zich niet ovei ite stapele werk die deze aanvragen op loveren Niemand zal er aan denken hemde gelden te weigeren ooodig om doordeekundlg personeel deze verzoeken te dooi schiften t n booordoden t lie koeten daaraan verbonden zullen ruiniHcliooU opwegen tegen het onbereken sar nadeei morei l en ecoiKMnisch dat benfckend wordt wanneer het oog te uttaltiitend gt ve ügd bleef op het in deze dagen Hi llg tiK i r dan ooit gewichtige WHstak dfr lai lav MI üi ± Wanneer dit wordt ingezien dan ztil de uren aan de behandeling van dofte np 41a le gewijd blijken zeer nuttig be to zijn en zal de gister gehoolé b critlek goede vruchten dragek = = Sf Ctt d arhtttMt TWI KDE KAMI H I e e t A a I b e r e e Oneerlijke mode agtag Mm kan seggM dU het maatechapft euvel hetwelk m 4 des naam aac id wordt al wijder om zich hen Ontzagiljk uitgebreid is de llteKa f aan dll onderwerp gewijd Telkens rMteea ae nad kat er iiitii s m v rg li rio van juristen en mid W Ar betuuideM Sleeda lu r klinkt fjfde f il mp Ia k w u 4e tribdd rich vrijheid beeft ootwikkeld ia ons lud J 19W nun $ e Bood vfto Ver o grinJ van Am litKtt idrijvendii Midéenjy 9ti Mm uito werd iiM ie Ifoop my wettslijke al eer Kn 1 driogdod Boadig ia dat de tilMt t ea dal euvel op4re dt soowal door dviri alü dtnfrechtelijke be MUD8 a Wij ïipi OU eif Mr verder ea de RegwrJBg heeft is diw tgd twee iMten eea voorMel godun luaar twee toftlen in dal oo 8tel lea gevoJge van ïUbiBetóoilM i op den achtergrood g raakt Totdat dan de beer A lb r8e lioh ten strijde gordde en van zijn reoht vaaini tiatk gebniUt maakte om de Kamer op i Uavt 1914 een voorstel vm weta te bieden ter bestri ding van oaeerh t nudedinging Ilrt w M o veri Aalberae bwat aleohta Va artikel luidende Hij iiv om zijn handela ol be drijfadeJiiet Ie vestlffen te behouden of uit to breiden eeoige bedrlegelijke hmdeUog pleegt tot mi leidaQg van het puI Iit4 o van een be wald peraoon wordt indim daaruit e ntg nadeel voor zijn oonourrcntm kan ootstaan als 90hul fig aan on ertIjke mededinging gestraft luet g ïvangeoisütraf van ten hoogtrte een jaar of geldljoett van ten hoogtJty negenhoaderd gulden Id de aCdeelingen der Kamer werd het voorMe maar maUgjes ontvangen Vel lislco waren gen 4gd de klachten uit den uiiddenstaod met behoedaaambeid it bcHchouwen en daaraan niet onvoorwaardelijk vertrouwen te scbenken De greoia lui48cheQ oneerlijke en onaangename cou curreoüe wordt In die kringwi niet zoo preeicM getrtrtcken Voort wild © uk i vooral de vrije couourrentie geea hindes paal in den weg leggen en wees luuu er op dat onbedo ook de groothandel onder Ji zo wet lou vallen Ken jurldisobe quaestie waarover ai vele jaren is gekibbeld en die fMtel jt ei a oplossing van ée ntoeilijiïhetd dei lx ttrijding van bet euvel beelt tegengehouden schuilt in de vraag of d on etrlijlte concurrentie ladogs civielrechtriijken door l et eisdien van uchadever tioeding voor geiedvn acbadü dnn wo door den strafrechter moet worden bestfeden l e Kamer beval voor eo tegensUaders vau beide opvattingen Reedt kanstonda vtTdiadigdo do hoer Soblm van der Loeft ltd voordeel van een j vielrecfatelijke actie Z i ip de olvitfie middelen ter beetrl duig nog niet ultgeputven een strafbepaling dient altijd in de 2e plaats te komen In Nederland editer gevoelt nien meer voor strafbepatingoa lui dat v t zoent den Dordtscben tgevaardlgdf uk 4 nct iriefsel il zal lueer pruveuUuf dau it pretfHiel werkim van een geheel andere zijde dau de lieer öohini van der Loeff bekeek de heer M iuiels bet wetHVooratel be fout eohuUt z i in de oonourrenUe zelve die uoluurlijk een gevolg it van de bul gQ iitaatavIkBippulijke Muuensbriliug L e Midr denstaud geraakt hoe ianyer hoe b c in de klcia en nj Uemt olch doajoni aan iederen atroohaUu vast De reclame do geeetlooze reclaow waaraan schatten worden Itesteed is z i de ooraaek van de misère Veel heil ziet hij dan ook nies lu de bepaling de lieer Aalberee ver blijdt zich z i met een doode muech De iliuiiie d ieot ontnouen te wonkoi dat lüor deze strafbepaling uu met één alac alle concurrenUe eerlijk zal zijn Mlsci4 bien Itridt de bepalhig zelve juist tot oneerlijke concurrentie een a iklacht leidt lot ea onderzoek en dat zou zaaktifheinten aan den dag kuimea brengen die di ooocurrtait ten voordeel is Toch zou de heer Meudels niet tegensteuiueo Mei eeu zekere matheid met weli vertrouwen in het practlsch effect van du voorgestelde bqiaiing waren dumeeaie ledea bereié hun stem aan bet ontwerp e v tt eigenlijk meer ouMlnt men da iHdoeliDg er van zeer prijst dan udnl men g ooft in de toogeiijkboid om hel tKoogdo doei te bereiken Juridisch heeft men er het oea eu ander op af te dingen en practisch men neme de êobei ding niet te letterlijk ziet men er verschillende gebreken in Het zal dit erktvit men wel niet mogiriijk zijn naderhand aan te gevtm wat nu wet bet effect WO omdat nimuer zal zijn aan Ie geven welke oneerlijke oonourrmtio achterwege is gebleven uU vrera voor de MtraJb Mllng van den beer Aolberae Toch beeft de voorsteller oenige iiarda noten te kraken gekregen en wel van den heer van Doom die al oanstoadabet oor der Kamer had toen hi berinnecdff aan de voorwaardelijke strafopsobortiaC welke onlangs werd aongtmomen terwi uu weer eens een aerie lAraffen werd ha droigd Vele gevallen zulien er z i zijn die aan de epaling ontsnap terwijl zi er geringe vergrijpen aokMrhaald zeilen wonhn Krbarmtdyk flauw noemde hij M r8ohilloude van du oygenoemde voor ieeld van oneerlijkemefledlnging Schijnbaar bevat de bepaltag aleebts eenxtrol udreigmg tegen ééa enrel maar in wer kolijkheid oiuvat ze zeer vele euvelco Voorop zet de heer vw t oom dat volffm ma stnlreclitbeginsQl geen f 4t riiraftaar waart jgen geen atraf is bedreigd In bet outwerp Aoibeyno worden echter tal van f iiten betrokken zonder dat zij nadbr word aaaageduki Ten lotte blijft er óm nr en ftrijd te en de reclame Is ockter vroeg de Oouditcfae algevaardigi Mere firlw nk overdrijving Wd ia waar tracht nmt om gerust te stellM en heeft bijv de heer Umburf betM pd èat de openbarx nrinJateries wel rewr nillen torgm dafc het aoo n vaart niet toftpt maar 1 dat een faeior vaMineile de w lg ver nÉening oMg houden bi de MDeaatellln van zijn wetten Na a dn ap humorlMische wjjze steM lK r rao Doorn In bK licht dat ibm lodt echromelijk overdrglt net eUeui van soBKtig bedrog zoo leer uadeiHig zal zijn voor de coBcurrenUe Mtt ï a i u uüuci lie we vallen de ï g vliegende wtukelb de uUrarkoopui da vorkoopeu van failliete baedel woutegen men loeh ook wenMèl I wafcw ueaeiwde van den UewMum algevmnrdigde woa wei in flag raun strijd jnet die an K ju portügeooot prof van Hê mei die xeer gaarne zijn iImb aan het ontwerp aai geven en dit iidfs uitvoerig verdedigde Ue eenige linfiriring die profeMor van Uamet had was dat niet oorsieu ia iu Itet geval dat iemand voor een ander onewiyke concurrentie voert OoUjk som de oude heer van Hamel den heer Memieis ia t ootje Ueae had het ontwerp eeu niet geheel levende muw iieuotHud wat den neer van Haaial aanM i ttng gaf te herinneren aan het spreekwoord dot men liever één rofei in d hand beett don tien in de hioht Uever had hij de niec geheel levende uuwdi van den heer Aalberae dan de tiea paradijevogels van den beer Mflndato die nog in de lucht vlit eu l e redMtie van het artikel vond de heer van BiOHi eet goed zeer hiidelijk en aeer knap Duidelijk wordt er in gezegd dat de handelmg bedrlegelijk moet zijn d w z dat de schljtt en de worketi heid elkaar niet dekken voort ht de bandelh nader aaugegm eu omdat zij nadeel moet kun uen verooraaken aan den ooncurrent fliermt zijn z l allerlei deUükbeden ontgaan iJe vooretfiiler van het imtwerp heeft lu een goede twee uur tijd aija bepor hng ler betieugeling vaa de otxeertijku conourreotie verdedigd Hei volt te begrijpen dat na al hetgeen reedi over dit vroa Muk in de schriftel e stukken en deze dagen bij de onndeUage behandeling is gezegd er van eenlg bepaald nieuw geziohtspuut geen aprake kon zl De uiemorie van toeliobtlng die de beer Aai4 CTfie Indertijd gaf bevatte een heldere uiteenzeiUng Van zijn opvattiBC n ia de memorie vfta antwoord beeft hij voor zoover dit ooodig was deze uiteenzetting aangevuld Zijn rede wM een herhaalde poging om nauwkeurig e wgpm wat zijn bedoeling is De Atmeloeche afgevaardigde heeft bet genoegen mogen smoken dat zijn ontwerp met niet minder dan ti togen d Bteniuiea word aattgnoomen Tegen stemdfu atechta 4 vrljliberalea de beer van Doom u l en do Katbotiek de atners die specloal gekomen oui te atemmen luxeen zijn politieke vrienden meeneitde dat hij gekomen wae om den heer Aalberse te helpen bi nder waardeeren tot vtAer verbazhig het legen Hei hooren Van de vri eld die naar mr Mendels hod verklapt da ociaUston dit uiaal hadden om tegen dkaar ln te atcuiBMO maakte t i alette § tin hunner ie liruik de kraoht der gewoonta deed waar Ncbijnlijk den loklur volgen Ook is t mogelijk dat de groote rode van mr Aalberao op t laatst veim beeft doen bt luileu hun st u er maar aan te geven al jpwoelden zij er niet ved voor WIJ nilleu du rede ran den heer Aal berse hier nl t op den voet volgen Dit isou to VM 1 ruhute vergen en achteraf nu zulk een groote ineerrderbeld de bepaling aan nam weinig nut bebbm De voorKtaller heelt tm lootte kleine maar nkA onbeduldesidtt wijziging in zijn artikd aaugobracht op verzoek van prof van Hautel Kr diende n l voorzien te worden in bet geval dat een ander don de ooncureereade man zi lf de concurrtmüo leUk Nlel alleen bet plegen van de onoerli e ooncurresi lie maar ook du medeplichtigbeid daar aan wordt nu strafbaar De r 3do van den beer AiUberae ww ua applaus begroet Uogetwijfeld waa dit verdiend Mm mag twtfletachüg taan tegvnovxv het nuttig sUact Van de bepaling tit swJ een ieder toogeven dat de beer Aalberse geen mo dte beeft get Mpoard oui zfch in do zaken In te werken om den omvang m Ava aard voa t e vH te teeren keniMD Voor htRO zeil zal aanneming van lijn wuts vowtrtel een voldoening zijn Zijn aoadenilsob proefnchrift wa aao Mt vmagfrtuk giowijd vele JarBA baeÊt MJ vóórop git Htaao om de onMviyke mededinging te infUriy dm co de aannenring van sijn ontwerp z t nu dti kroon op zijn werit ilK gtni ijBlgtJh ibane oancpewHum ar like luidt Hians al vtrigt Hij dic oca hM haadela of be ilrijfKtk iiet van zich z f of van een ander te veatigen te bomden of uU te brHdoB euiiga bedrleffetijke handt liiMC pleegt tot Hrialeidliw van het pu bli k of van een ItepaaW persoon wordl indien diaarult e ntg nadëej voor zijn coiiourreiilen beniaan § h aehiitdtg aan oneerlijke BwdMftnglng geatraft met gevongentaetraf van ten hoogste oen jaar of geldlKwt van ten hoogste ne mhonderd gaMTea Mr AolUtrae zal zijn Iroelelkhul nu over ivttigen tijd in de Eerste Kamer mOK n venkM gai en dan zttlhai we zien of er in de praktij werkelijk voor don middenirtand vee4 raden zal zi om te jirtch n ovwr deae nieuwe regeling We wachten dit af niet zonder eenig wrtronwen doch soader gtoot optfmiffiie De beer van Vnuren kroag verlof om zijn InterpeUaUe ov r de ladlsdie leening té bonden naar s ijBt lai kabaaltje op komst I P 8 Het glurfsiat en gsi l aiisd Hs l van allen keek do isl dlas anttmnlultoa natre mr Butgm die ksas hoeft geilen Burgemeeetee lo wordm vso hot or s beiaa 4 éad Ubarals Boakoopl Si3n n e3n lsirx 5u Nad ria i n Chiiw Bwiohten uit WaahinKton melden dat de Nadetlandaohe gwant Val Rappard aan Minister Brjran heett medegedeeld dat Nederland en Chius die over een arbitrageverdrag onder handelen daarby den President de Vereenigde Suten als scheidsrei ter wensohen te benoemen Bryan meende te kunnen verzekeren dat PresiWilson de benoeming loa aannemen Het Vroawenoongrea te s Qravenhage Een der treffendste momenten vait de Vrydagoohtendzitting van het congres waa de behandeling der eindoontslosie Daarin wordt het warme medegevoel van het consies oitgesproken in het Igden van allen die onder den druk Tan den oorlog voor hon vaderland strgden en werken En daar alle in den krijg betrokken volken overtnigd ign geen invallenden oorlog te voeren maar slechts tot eelfverdediging naar de wapenen te hebben gegrepen wordt tot Regeeringen den oproep gericht aan het bloedvergieten een eind te maken en vredesonderhandelingen aan te knoopw De inleiding dezer raaolatie was aan dr Prosika Schwimmer en aan mej Thora Dangard uit Denemarken toevertrouwd Eerstgenoemde had natnnrlijk het leenwen aandeel en bracht het congres weer geheel onder den indrtik van haar wegrie ende welsprekendheid Een indrukwekkend oogenblik wal hec toen zg de aanwezigen nitnom digde de gesnenvelden en hunne treurende vrouwen en moeders te geaenken Als door één impuls gedreven stond de geheele zaal op en zM groot WM de indruk dat velen tranen stortten met de arme moedafs en vrouwen daarginds Diep werd dan ook het gewicht gevoeld van de slot alinea der resolutie waarin de nadrukkelijke wen soh wordt geformuleerd dat de komende vrede een duurzame moge zgn berustend op grondslasen waartoe behoorm zullen die wMke door dit congres z jn gelegd Onder groote ontroering werd besloten over deze resolutie niet tedebatteeren en z werd met eenitem migfaeid aangenomen De Rnbbei knaeierg Da DeU Crt verneemt d d 28 Kaart uit Batavia Ik verneem inzake het verbergen van ittbber onder tabak op het stoomschip B ibergan dat bM kin reeds verwondering beeft gewekt dat da firma Caret Koning hier zooveel rubber opkoopen liet soms tot fancy pryzen Soms was hg de eenige kooper aan da markt wat thans duideljjk is in verband met de ontdekking te Rottwdam Het Soer Hbl verneemt dat de firma Carel Koning te Soarabaja in Januari beproefd heeft de Rijsbergen dia briketten had gebracht te charteren Dit is echter niet gelukt De Rosbergen werd overgenomen door do Bataviasche vrachtenconferentie Dit waa voor de firma Koning waarschijnlijk een streep door de rekening Imm er z n tal van aanwfizingeni dat de toeleg der firma eest zon zün de gecharterde Rnsbergen in Nederlandsche wateren de bestemming te geven naar Hamburg Reeds worden te Soerabaja namen genoemd van personen die geholpen hebben als een tabaksadministratenr in de nabijheid van Djemer en een in Loemadjang verder een makeUarsfirma te Soerabaja die zich enkele maanden geleden enorm voor rubber inteneerden Voor zoover bekend is bevond de heer Koning zich aan boord der Orotins in gezebchap van een makelaar nit Sowabaja die bij het nitbieken van den oorlog in zak en aaoh zat maar omatreeks Januari dik in het geld Te Soerabaja heeft de jnatitie reidi een begin gemaakt met het onderzoek naar de in den Ooethoek veniohte bei handelingen Er staan op het zwarteInatje al eenige nomen van personen die weldra een oproeping znllen onV rangen om op het peitot te versobgnen N R Ot De vaart op Engeland Oiitaten werd gemdd dat van Am terdom weder twee stoombooten naar Engeland zgn vertrokken het as Ajittoom van de HoUondache Stoomtootmoatachappg met beetamming tiondra en net a a Veita van de Koninklgke Stoomboot IIoatMkappy met beetemraing Swansea Officieel is echter nog gea ondedeeling gekomen dat de Engeliohe havens weder geopend njn voor bet scheepToortverkeer Het Handelsblad verneemt dat de gUstroom is oitgevoren op verzoek van den agent oer Maataohappg te Londen lua vertrouwt dat deze dat niet aal hebben gedaan zonder gegronde verwaohting dat bet stoonunhip kan in en nitvaren De Vesta ia in ballaat vertrokken om zoodra daarvoor toestemming wordt verleend in Swansea kolen te Uden De grennen weer vr j Op het Duitsohe consulaat te Uaaatiioht worden sinds Donderdag tegen den middag weer passen voor Btfgiö afgegeven terwijl het grensverkeer dien dag weer met de gewone passen is geopend Qisteren konden de stoomtrams der Vioinaux weer van en naar België rjjden met voUeclige dienstregeling aooals voor de sluiting der greozen plaats vond Boterbestellingen moeten aan het Rgks Oentroal Burean voor den uitvoer van boter zoo tfidig mogeljjk geschieden aangezien de nitvoering er van niet eerder dan ten minste 8 dagen na ontvangst van de betrefhnde aanvragen zal kunnen plaats hebban StCt Gemengde Berichten Boschbrand Man leint ooa uit Amersfoort Op het oogenblik ia een booohbmnd uitgebroken die zich ernstig laat aanzien tuBsohen het z g Langabosch en het Oude kamp van Zeist O bosaoben zijn het eigendom van baron Rengers UUitairen zjjn vertrokken ora des brand t stuiten Een l4 jarige scholier t Herten werd door een makker zoo ongelukkig met een steen in het rechteroog geworpen dat de knaap bewusteloos in elkaar zakte Hg werd naar hetliekenhnUby ReeUnghaaaen gebraoht waar hg aan de gevolgen 1 OT rleden N Ort Het Mute Aolgebat Uan meldt aan Dordr Ort Oude landstormplichtigen die te Wezel gekeurd werden deelen mede dat iedereen die niet totaal invalideil voor den dienst aan bet front wordt goedgekeurd Ugn zegsman die bgna 45 jaar oud is en zeer corpoJeut zeide dat de militaire anteriteuea er geen bezwaar in za en bent direct weder in te deelen bg de actieve bnzaren waorbg hy vroeger getiiend bod Tegelgkertgd warden voor dandinnit bg de huzaren goedgekeurd een manmet één oog en iemand met een Uitaal vontgfden reobterano Dit sohynt er op te wgiMiL JM DutaoblonJ ofschoon heiboaldeMili het tegendeel beweerd wordt tbojM zijn letzte Anfgebot toe is Bet behoeft geen betoog dat deze mannen met zeer weinig enthooiiasme naar bet front vertrekken Stadinleuws aOUDA 1 Hei 1916 Kk Uitvoering vsn Arnold 8p lAi iMtde koorwerken vin Miaieall door 1 ganieai zangvereeniglog AraoU Hpoel oeder hildlar vau den waan dinoteur St J ttpaandurniaa w lael skdiworkiog vu k solbtai IN Clara van Vooral aopraanj llotuidam Ma Marie de Voogt measo sopraau tiouda A hwT Loul UhitCT tenor llardwwijk ni Anioe Brands baiylonj Kotlordaui o i I Mel a s ki dan Nieuwen MiouwImrg hier nit te voaren behooren tot whoonHtu werktn vau deaen freoten iranachm iiaiiiTsalst Uarlc Magdi lekM as Hit t wsriun v ii suiMrieur gahaUe la het eerste heeft Ie auteur IxKils UalM la aclMow taal v Tiiaald hi lijden en sterven van Jscua en Jinina opatattdtog OoIfiAa waar In de vier gedeelten waaruH dit erit lieataal ttai4eo de toonealen beningen welke sloh hebbeo algeepei U bij da poerlea van Msgdala waar MaiU Maadalena aan de nenl haar bdieerUig varhaaH waarop iti wordt hewpot totdat JeiusverMbljnl nie de menigte beelratt en aan Maria de Ooddelijko gwade henkt la I I