Goudsche Courant, zaterdag 1 mei 1915

motor De aanvoerder 4m iêaémonaer begon aanstonda uwt imu dwi sijnor waobt da achtervolgtng De vUager stak eohtor aa de laudljBg aohielgk zi vlugtuig iu brand eu vlucbue naar eau boorenholatede van Hulaie De Fehhrehel tulleuaut bchtmrtiadt kwuu h i eerst aan op een IMa Jjagiaotarbaad am eerdw ook awferan eu hielpen uftar den vlieger zoeken 1 uwouuTri amwoordden uwt beaüathekt dat tilecbu i a luan dv aoroplaau bad be tuurd Mm ontdekte Uarroa onder een hLbm doornhaag Hij be ro Cde zich nog e uuaal te verbergen door In e n gra t mei waliv te duiken doch hij werd er door Iww laudstormliedea uitgetrokken Toen men heiu naar zija begaieider SOIDSISII COÜUIf ZATEED 1 löll 1915 peosbeer gnrflnl Een Duitoche aanval op rg e werd door de Frauschen geöiaUteltjk afge Hlagon aatariaaaatvat ovM gugen dat de UuaMU stoobts weinig logenstand boden enla pamek hun ateltmgoa zoudeu bebboiouixuund waarbij de l uilsobera een grootooorlogsbuit maakte De Universal uit Boakarest barichtdat liet OoMtvri ilongaarsch gedeelte van Sowo £ i ica ttet maanduniaug in bnlt WKM an de Buasea weer door d t osu nrijk ll U gaaraehe troepen is beaet OpnwrUi verdieat dat deae hat plaatsje zonder atrijd en lülovn door bandig lactiaoh optrttdan hebbm beroverd D Uk Ruêfitoch Nowo Blelica gelegen Kuaaisohjtt troepen hebben gemeend dat a OoaiearijkUongMMrsehe tro i en ni vo M uU l oadwt daar zg b j Bt n vastgt ouden werden en daar 1m4 plaU e niel versterkt was I vonwol drongen de Dosienrt u bij verraaslng vooruit en trokken het plaatai B blnaen ja rukten zelfs in Uunaiach Nowo Sitriioa biftoen waardoor de UuiMab bala over kop Itiühtten Bg Uojan btmdea da Hnssen voortoopig nog ataad Het D u 1 1B c h e oonnHHkl van 30 Vprii luidt Aan de kust beeradMe een levendig t edri vigheid onder de vgandriijku vliegeniers De bommen der vlKfeuora bebbra in LMemb sleobis belangrij schade aan Ie huiz4 n toeg acht De In laaoderen Verliep de lüg lOodet buitengewone gobeurteniaaeQ Des nacbts deed de gand een aanval tuaacben Bteen8traet en Het Has Het goveeht wordt daar nog voor rezet De bmggtdioofden op den westeli Len kanaaAoaver bij SteeuHtraete n Het 1 werden door ons vert terkt en ziju vaat in wta betit Tvu Dosten van het Kaoa noordL lijk ko peren trachtten die Zouaveo n Turco s onzen reobtervleug aan te tasten l e aanval mislukte Onder ons vuur lo Champagne ten Noordm van Leuieauil kouden de Kranseben de stelling ihe hun eerg atert n onlnouMn werd niet berovorec De vereterklugan duueud laotur breed en drie honderd niater diep zijn door ims in haar goheel Iwrbouwd In Argtmne namen ouae troepen Mormanderband ten Noorden rtxi Four de Paria k ijauifel o loopgraven eu maakten een ofhcier on 10 man gevangva Zij hauifrtiaafden zioh op het veroverde terrein tegen lierhaalde vijandelijke tegaiaanvalloa Btj C omaj aan den ooatetljken raod der Argonnen viel een vijand ijk vliegtuig naar beneden De laMttendan werden gedood TiiB cli u Maa en Moeael violen dto l ranschen gisteren de door ons veroverde Htelliuge op de Uaasboogten zonder Kucoes aanOok ten Noord i van Fbrey mislukle een vijaudHi en aanval onder roote varliezon Bij de gevechten op dB Maashoogten vim 2t tot 28 April verloren ch l ransohen alleen aan gevangenen It officieren waaronder 3 ref tneatncoiiiutandanten en ruim 4000 nMQ Bimiuieawerpera lilt Duinkerken wordt i ü 30 April geHwnd Twee DuitHn ie vli tw vlogen lieik nnat hl ttoven dip stad Uil Caiupiè ae wordt mtjpgedeeld dW eöo Duilecho vlieger naar het wlieen komende van T w Hignv lioven oinpiègne vloog en tww bommen wierp op de telegraaflijn l r werd eeuige t chado aangericht doch de Hetiat lileel ongestoord ru Berlin wordt d d 30 April go eind Op de verdedigtogawerken aan de Icurii liij Harwich werdkn hedenuacht Iiomim n geworpen 4an het Oostciyit Pront Het Doitsehe oomiiiiinii Qé van 30 April luidt De voorhoede van onse in noordweatelijk Rualaod opereerende strgdkrachten bereikte gistereo in een breed front de spoorlyn Donabntg Libau Nergens hebben tot dtuverro m das streken de Russische troepen onder welke Zich ook de rest der deelnemers aan den tocht naar Macnel bevindeüo tegenstand trachtten te bieden Tfaatts zgn gevechten bij Szawle aan den gang Bij Kalwarja misUkten grootere Rassische aanvallen onder zware verliezen Vyf officieren en 500 Ratsen vielen ongewond in onse handen Ook verder zaïdel k tnsschen Kalwarjaen Angastowo mislukten de Russische aanvallen Het OoBtenrïjksche commnniqoé luidt In den algemeenen toestand veranderde niets Artillerie gevechten en sohermutselingen hadden hier en daar plaats Kieawe heftige Russische nachteiyke aanvallen in het Orana en Opor dal werden als steeds onder groote verliezen voor den vijand afgMlagen In de Karpatbea l al bet DuitHcho oorioCriperakwwttor meldt men aan de B Z aoi Mltta lu liet OpordaJ poogden de RusMn een sterken BMival te dom op de In de atreek u n Z van Toecliolka door de Duitactier en OoMt n rijkers kvette atHllogen na ovfY dm Hpoorwog Htryj Hkolo zware artillerie t bab en aangevoard De aanval riobtto ziob vooral tagsn do boog t4Hi dii zkit aaniriuitao Uj den atuwkani en welke waren veroverd door bol posten rijksdie HoBmantttlegerkorpa op de lluHBivi die duetijda m haast waren teroggetriAken op Kiewa Makowka Herhaaldu wanhopige stonuaan vallen werdm geilaan die ochter steeds ii sluk ten Do MtellhigBn zijn goed Iterestlgd n ormen en sterk aieunpoot I e Russen vergoten stroonten bloeds bonwel hun a n al door de artilkrle rijkelijk Araerikaoiuiobo miuütle veraohoDt soed was voorbefoid l eoondaoks niahikto de aan al totaal t e Berl I okal Anz meldt uit Bnwalkl dat op bet gebrale front van Njaoertot Bobr d laatste dagen andooks het voortdurend guBsligo weer mat beeraoht Het blad vorhaaft voorts df b duode b weringen van Suwifcfae overloopera oort Bnto tHndf 1 H d Ruawn oagcoefmde recruten aan fiÖhlIng 1915 gebrt aan geschut enz Voorbi ineldi hetzetldp blad Ast Duttac wra n een artJIlMligevocht tot eo Berde iUad 9e iiettwe Bvgeaeesler tu De Stafctsoourani van DooderjB tvoad j I be vmtte hel Ko Bealuit rtTite bmoMBÉBg WO Mr V H Rutr er tot b u e er tmi Boskoop U Be iMiwfliuMV s l bfoede krlngeo a vwwwaiBK g het MBSMaiglürt 1 dw iugez 4ene i dier ffeiueeate scker oiat vreugde b I MlvaiyBWi j4x V U Humaw Mttti revoluUonair tid VA de Twetde Kaïaer vo r hrt distriot HllVOTBUB heeft rich ia d © verkie mgi oaiupagaH Taa 1913 la zijn distria lortj l u ieo al8 eea vurig strijder vóór de toM iniedhmde T rl rfw t vw welk oBlwetf tenN voor Boskoop Kulk embUk Bft l w v arw cbt De btoet vaa Uiwhiirr kW slachis beMoftn door dun vrl M tawlai die gem MeBHiwrutg br igt Tsw dai alfat der Boakoopsohe cultiur a o i d wcrat ftaokt Air V H Itulger van huts ulluiti volutioQfir hy ts de zoem voadeo voormalli professor van de Vrije Utüvt rBikilt t i AmHterdMa pfouvovoerde op October tSO i In de rwhten aan de iiMDMatf4t pto Univereiteit te AroMerdam m vvMlffdo zich aMur Ier advooaat aanvankelijk In associatie met Mr P A Difpeabtttst en nwt Mr de Vries Cz Ia 1909 verphwtoie hij ztjn kaatoor naw UÜversuu bk aaaocieerdie zi aldaar met Mr C J Heeowkerk Iji 1907 werAhij b de periodieke verkie iugeii geliozeu tot hd van den Raad van Hilver uw eo im 1908 volgde hij Mr Th Ueeut erk gp als afgevaardigde voor het district Weoffp vl de btaten van Noord Holland voor vedlia aatbten hij zich met berkh baar Mddo j Na bk 1012 lot Ud vaD de Tweede Kamar te zi gekonau a de vaoature MUstaaft kH r het overUJdea vao het a r Ud b Baron van liaaostra w ik tuaodaat Sa 1913 bij de periodieke vorkkningen na beviel strijd tef eaovar den unieliberaal W J E H M de Jong werd wrnieuvd vorhuisde hij hi 1913 naar den Haag In opdracht van de Re rf rmg vertrok Mr Hittgura mar Lnffelaod teo nde aJdaar K werking t l e tadeereu van do wetgeving van Uoyd ioOTge over de ouderdooMpensumeierhig waarvan hlJ aan d Ki eering een rapport uitbrB t Üe Itegeering Imioenkte hem tot lid van hel entraaa College voor de Heola88t rtng U iü Hwe UueganeeBtor fan Uetriraop iH een iiog loofe maa by werd 16 rr 1Ö77 te VHertovwboeoh gebor D 4 tol d vooraanataaodeD oodeo de a r partij wordt gerekend Jegevm hel t dat Mr V H Hut tB e m oun is van atrtjAuftive natuur m van vmt goprowmooerde begiaseleii DM et Inderdaad de keuze der liegeering voor wn burgemeester van Bofdcoop 1 0vreentdend en MouraieUead worden geDoemd Wij hopen van hwrte dat de nieuw beaa wdf die door zi Hdnnaatitohap der Tweede KanMt WMr het dlstrlet Hllverflum daaraan aW volksvertegtuiwooTdignT aiPh wijden moet dooh door bcstudBetring van de oorzaken van don bloei der ge nteenle waarvan hij beif hurg tneeeterflarabt aanvaardt zal komen tot de erkenning dat niet prol tie Boskoop zal bren gen op de plaats waarop het In de toe kooat oioet kooien te staan doch dat langa den weg van dm vrijhandel alleen dat kan worden berMkt Het nieuwe hoofd der gemeente zij voor Bookoop niet één der a r voormannen dbdi een burgedie respect afdwingt Aftn htrZu1d U k Front Aau du Bulgaarsube grens l It W oenen meldt meu aan bot Berl Tagelil dat de Bulgaarsche minbHerpresidrat Radoabnrof bli ena een bericht in de Pol Koir aan dau QiWu wn n deu SvoiiM ai gezam hoeft vorkUardi dat oorlzetting vau de UrioluobServi Httie troepunoonoenUatifiu aan de BulgnarBcbe grens legenuiaatregelmi van Bulgaarsobe zijde tangevc ga sou hebben Bo ou h n beweren Bujgaaracfae ragaoringablodeti te hebbeu veroiHiien dat Kadoslawof aan de beiide geDoeiutke goaauten m aan do ambaimadieurs der uiogoods heden vau de Triplo Fiitunte zou hebben meiegedeebl dat Bulgarije een afstand vau Uacedoniseh grondgebied door 8ervM aM xrivkenlaud zou tK etM uw n ais een oa H11S lielli l ran bladen owldHi uU Hahnlkl dat lu Ath Qii lieden 30 April krljgoraad zal wordeu gehouden wvlke door de eotumandii riiudb geueraaia vau bet legerkür H zal wordvu bijgewoond Krijgfverrichtinggo t r Zee Tot xiuk u gebraobt Uu Londm wordt d i 30 April geblind Do trawler Ulydaki Merd ter hoogtu van ile T ne door eim Duitsohen omb rzeeflr i zinken gebracht De bonianniiig werd gered LONUt N 30 April Het kolensehip Noliil ia m hoogte vau de Hebriden door tit Ouitsebe onderzttsboot tot zinken gehrachi t e iMmuumlDia werd ofar Btorou wa gebraulit Duiiacb schip genotuen X K admiraliteit to Landau meldt dat liK Duitsche Maoudlanhi dat w kule woken geleden van ÏM l alutaa tmt Hiiapte door een Britacbm kruiaer Sm liuiL gemaakt I De vrijers van bella Italia De i ariJMjbu oorrwpoadvnt vaa hat Berl Tagebl ztHidt aan al blad een lirM waarin hij het gavrlj om lialU s gunst buMohrijft en de kanaan welko de buogu vrijers aalf bewoRNt te bobben op MICLCH De Uoudg vootau aegt bij zeadw uag jiieuwe ondt rhauiKtaant mar Homv dta v ifmiwdelijk overbruugera vaa ulouMe xouraieüeu en bek lt u zijtt Uet lasi b a rii i liJ Uauolaux oud miniator vaa battwi IttudMcbu zakeu bad da vorige week eon undurhoud met Ëkmnino tn ia tom naar atljti terugi eerd hr i beweerd dat JuJ dun zieken Barrère iuoeot vervaoffan kitaar bij he ift uieta van Barréra H glad Md m zakoBJkhold eu i ijn oenlgaslBa tH o giHeerde hou Uug patft beter Ofwm plaats waar nog plaaiwu ouuworpan tordeu dan daar waar uwn deze lada eli Hcb diplomatiek spel vorwuaenli ao idoal Tljdaüa zijn Iwule minbKeraobap laa lij aiju reduveerittgm voor ooolt heaft li vijf zlotMiD voor de vujat gezegd jmaar hij kan geschikt ztjn u met i taalAuauHbedat tzaambeid een mudodeoJlug t doeu n UJ t aoloo die ni t tot jiln llchtoutvlambare Italianen behoort da lodlng van deu awie mi sohea raffeetloga tK da vetviUlea Ook Uuabuid voeri abtuwe kraoblonsait ien zuadt tliHW aooab venHkei yordl Nilcbaei Uiera naar Bouw nadat de boor KrupMwkl zich door niota doao de ongenade vau iSasouow op den baU beeh getiaald m door oohamUgbedni b v door voorstt leu dl het lot dar itaUaansohOoHtenrljksolie belaogmi Iwtroften in Italië oubeiithid maakte Michael Ulera dfe tliana V BUlow den loef moet abMaken eu v i de vijf küuhn en van Nlcolal Kariovltscb von Ulera oud ulalater van bulteubuubiohe zakenUij bi vael begaaldur dan zyn broer NlooUl iHe abt gexaui te WoOTHSi guen lauwMMn verwierf ea blijkbaar ziet tiawnow la hem het iH sie paard op tal Hij baboorde oorKproiiiielljk volalrokt niet tot do boaliat DiiilHcJivijandige riobliog in de Uusalacho tiplumatle die ikwr Iswobikl vertagenwoordigd werd erfde vut zijn vader dn neiging tot een voorzkhtlge bnitlddirlM t en vert enende pol lek en bij liK ftt toeu bij deti aionuer Taoharykow in umuaiiliimpel afloste ook met dan gt 7ant van het Dultaelie rijk aangename correotu b 4rokklng n Mtdurboudea Ilians zal hij ïn Bouu natuurlijk nlK iiiwr dl verxoeniiode liomiddeUngl Uti euM ijn maar en iHtaUst beatrijdur der iiuUaah i belangen Zl i laak bi hoe dn iHwIlKsing van IialU oek uitvalt bolteugitwoou ingewikkeld o bij oen br luit vRu ItallA HU k Boudgenootan la hellen zouden du uio dlljkhecUm pas goad Mk aliein do Itallaanscbe ndnderhehl Hu i en gewapend higrl i en aauslultUig liij df Triplo ICnte te wil maar heel ItaM droomt zlob als werkelijk deof d beerfH ItAppIj over de Adrlatbtcbe Zoo ovor e iHtrlschDaimalbiotHi kusten Daar soekt chkT ook liet door Kuitland befwtierBidto HIaviHctui e t ment di n Ingang naar zo laar zoekt Servië liavens m kuatland voor zidh Bonnino a blad de Gtomah dflIaUa Hchreef nog onl l u het g vaar voor ttati V pmitle aan de Adriatbwbe Zee li ebti zou lof ntnu wanneer de t oatenrijkürhe poaitles aldaar eenvoudig aan ii KlavlaclM mogHndbeid overghigtm Ou ib zen loodetijken alag te beletten zou Kalis b H ulkTSte moeten doen De em4lga poliltcl In Itallft alen dit volgena d n M ijvnr ate duldelUker in FJko lluaristdie geaant zal boe de dingen zleb ook ontwikkelen Mt ernstig ta bezorgd wafiirouwen op zijn weg riiid m Wie b ult schrijver eenig denkbeeld beefi van dk aherst bigenrlkkoMe en pU elkaar nameofaangendn laaKaansiJie vraagstukkan voHt altijd wwr groote bewondN Ing voor d menoohm Hf am hun urbriJflHireau de MertaW of op bet rsdMftarHgmtoeltr doodg mtkkel k hi n eincben opstnll en eonoudig decretesren zoo moet het zljA want wfj willen het zoo Aan menigmt dappnren redenaar zon men Mo graac m vragm ht wMko loopgraaf hy ge4eg n heeft Duikboot Hit I Hidett wordt d d 30 April ge wind l tm duikboot die tang door wo patroullleHchip werd aehteruagezet ge raakui ten slotte bulten haaz bereik hel atrouilluscblp vuurde op de duikboot iwlueji gelooft dai deze averij opliep U gevangeoaeuing van UarroH lu Dultsobe kringen van uriiltair luobt llOilMtl llo deze in baar werk h gegaan f i at H tie iiKwite waard ua te vertellen uU een i uitwhtm vek WistbrW gopublioWffd in het rooeiviw versoheucn jougstfj num nier van do Kriegwzoltung der vlerten Anm w Daarin vorhaalt de FeidwebellullenaDt Idomitadt aonvoenfter dar oomjMgole wulke iarroa gevaugon uam Tcgm z T B uur savonda ver beB i iwoe vijsudolijke vll g op groot boogie Iwveii da iaiidorijiHi tuaachen Bt Catherine 1 I idela4i De ene werd be Hcboton door liet luchtgeschut n verdween in de rlcbtlng van Mecnen andere vloog In uoordoosti ll ü richting weg over I delede Op t O0 ibHk naderde op de Hjn IngehoBnator Kortrl een trebi van uit bet Noorden Saowejt a bad de vlieger dew n KêOm of hij Uakbi pjotsetag als eab valk m MIa glijvlucht van hiju O graden uit aOÜO meter boogto tot ongawoar 40 meter Hïj liesflbreef zeer korten kring om den Irein met b loodreobt staaade vleugfls en wierp een IjOjw uit die adlter baar doH miste m gaea a ade aan rinhtte De mooUnM had oodertussdïen dMj treki tot staan gebracht Toen de vltegn fai het bf r 4k kwam openden d spoorwogwacbtofa bet vuur op licaif Hij werd beaobottai op een alHtand van nauw IJP s 100 meter Hij ba proeWe n bat werptti dor bom te ont komen zette zi motor weer in Ijeweglng o steeg liebnudtg onder bet vuur lier l odstorm r loodrecht tot een hoogte vaa TK Witfr Plot dlng wanki lde eebtar de aer o pla n e hH gWalaeh vaa den Oe Oorlog OVERZICHT Met vernieuwd woade en wemgaJooze l eftigheid wordt aan alle zijden van hrt krijgstooneel de strijd hervat ou bet de Uwtste stuiptrwkking tf jn l e nluiting der Kngelsche havens voor de scheepvaart doet verwachtffli dkt gewichtige gebeurlenlamD tor ze op til xl zooads reeda U kt uit don araval uit sea aaor buitache achepon op Dafai kwkm en de Qelgiache kust Aui bet westelijk front zlfi bet de Duit8ch M die den toot goren tot een wMdtüod gevecht Het heeft er duobtlg l ookt Mn den Yser Oiig wiJ eld beb da gtaltleerde troepen bier zwaov vaaliswk te boefc n tflrwijl bet ookraet U dat ZIJ eeaigormato babben Moeten ilkflo WflUce batoekHato doM tegawhv v oor hcQ heeft kan nog niet wordoD S gd Vermoedelijk niet sdó groot als DuUaohacB die afanhlktaaiaft daobwol leta meet dMi vaa da adOTo zijde wordt 4 Ik 4d Dnhaahaaa bu iwMrkicht WTi tot bet gebruik van bedwelaieode i k mpen welker gebroih bij hiterMKloRaal verdrag verboden Ib toont bej wew een dier ontaardlngsverachijo Int die wlj KBft allo sijdea In dez dog habbaa noeten oottstateerai Aan het ooa i front rijn d Ruioun W wat aditerult getfrongen Van den dten iJj aaod hebben om zich te haiMullfv MMtem do Duitmbars handig een Rteke boeT nRtè nanV bet o ooten naar het wevtra ill Age ntsc hap Een firma in verpakte thee en koffie zoekt voor deprovincie ZuidHolland aan aotief papaaon goedverkooper tegen provisie en tegemoetkoming van reiskosten Br B 5721 RlCARüO s ADV BUREAU AMSTERDAM 30 Buitengawone M i aanbieding L L HORNEMANN Jr iimuiT m M I mim mmn GROOTK PARTIJEN Mantelcostumes Blouses Zwarte en Gekleurde Japonnen Kinderjurken OchtéDdjaponneii en Cosluumrokken so tot baitengewons lage prijzen f t W W if I MAWniUiOWUMBS 1 DAMES Het Wll kite soUedtte en KheriKonMneercndtte WlfM van alle voorlcMiMid haarwerken welke U onder garantie gelevenl zullen worden uittlultend t kwaliteit en zaakkundig vervaardigd door H P V WUNQJIJIRDEN n rMMIUHT V li HMnWHMWIl 24 KLEIWEG II QOUDA S S VAN DANTZIG Maplct 48 i i QOUDII HanMlan Booi den Dassen Haapén en Dames Handschoenen vaa LaimbOck Tyrol === AU PRINTEmPS ROTTERDAM DAMES EN KINDERHOEOEN KOOPMEINEHS VAN DIJR Ji 4 40 Het degeiykete en tevens bfliqkste drea voor allen die onwIIUge iciHildenaat Uien varvolgen fwdingen m ichuhieiaclicrt willen treffen ont failllMWMnt bMreigirwwJea iiltitnl v n bedding wiUen bekomen of in wdtke MdlMUke nocflWineid ook verkeeren ia het Reohtakundig Bupaau NIOO LOF ammtwiaT mmmmum tut II AdvaHleapt in dit Blad AANB $TËDIN6 Op DINSDAO den Hen MEI 1915 dee nsmiddagi ten half twee uur zgn BURGEMEESTER en WETHOUDERS v n GOUDA TOornem ns aan ta bsteden Hat maken van aan be tonaohnaiing langa da Kapnamalkslnot De levaring der betonitakken ie buiten bet benek gehouden Het beitek met de teekeningen liggen ter inzage en overname op het STADSERF op eiken werkdag vso 9 tot 12 en an 2 tot 6 nnr Verdere inlichtingen dagelgka ten9 i en ten 2 nur ten BUREAU QEMIENTEWERKEN 26 Houlveiling De denrwaarder F H SWAM zal op WOEIWOAQ S llEI dei morgens ten 10 uur op het terrein van de Wed J V VUET Café en Uitapuining aas de Kamemetkaloot te QOUDJI verkoopen een groote paitg zeer soUde HOUTWAREN bestaande in PLANKEN PLATEN PALEN RAOOELS DEUREN SCHOTTEN EIKEN PALENenz enz 22 ZEGT HET VOORT I I DAMES Het Speoikalhuis voor Stndtveeren en Bloemen in Rotterdam Keizerstraat 4 ia in staat door egne eerste kla ae verbindingen U de grootste aorteering in Stniis en Fantasieveeren Paradijs Struis en Uarabontboas Echte en imitatie Sprieten alsmede Bloemen tegen den biliyksten prgs aan te buden Struiaveeren 30 70 o M lang vanaf 0 60 Fantasieveereo 0 00 Imitatie Sprieten 0 30 Echte Sprieten geb in Aigrettes van 10 langestoelen 6 75 StralaVeerenboas vanaf 146 Uarabontboas 2 M lang 4 76 Rozen vanaf 0 16 Bouqnetjts 0 16 Btoemenknuuen 0 85 Aanbevelend L KATZ 30 Roburine Kindermeel Molenaar sKindenneel P WEIJER Apotheker Oouwe 135 Telefoon 37 ilG ölif W lil Mei wtrit Tmoeltoi tMERI ulHtM UIT ÉACumn van M RAVENSWAAYZONEN aOBiyCBBM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde putjeê van vtfY tteea n e half en e Ifed mu metvenaeldiag van Kommer o i s vooramn van aevenataand Merk volgens de Wetgedeponjeerd fiek tot de iWewiag van geëerde orden wuibevowid J C BIJt oorlieu J BSEEBAARX U A QUANT = heeft de eer te berichten dat vanaf Maandag 3 Mei de winkel des avonds om nagan uui zal worden gp sleten uitgezonderd Zaterdag J Tapijten Karpetten Loopers Gordi nglofrëi Behang$elp p Mp Ceces artikelen ïeep mooie collectie TÜCLE en VITRAGE GLAS en OVERGORDUNKUl Allover Nets en Bagdad Stores Pi aehtcolleotie LINOLEUMS Behangerij Stoffeerderij en Beddenmakerij VERHUIZINGEN AanbevdvMi 106 Firma B DE JONG Telef latere 47 GOKWE 91 93 Abonneert T op dit Blad i LOOPT UW KAM WEG MET UW s HAAR7 1 y KOKO la lun lalinribé wt la hm ui y W i J R KOKO S HAAR KOKO DOET HIT HAA GROEIEN 0 AT ET UITVUUIK TEOIN MKUIEI AW IcaiSTAt T Dt WOITUA oor vSwixilsito w ara i ao a tjee a aa MsacxaosBaSi DEPaTHOUDER t Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Sehoonhoven A v ZESSEN aB HHWBBBBP ïEMJ 8 te vervoarm en Inde nqgwM ate den mollen druk uit ta oefenen aao het tront m taaoderm Het U een Aout stukje dat te wagen en het bewijst de reusatdititie eiganuMte van b Duitsofae leger die zoo Mts mogelijk maakt Meer eer koBntn w j belaa aan dat moordend dpel niet t ewijzen T wtjl atduo aan beide zijdeu dea rl d lierleult n onze aau kw ht gwopannen is op h t verlof gaat de actte aan de UardauelicD ook een ueuwe fase tegemoet urscfatiiitxide benobteu ezen er m d jongste wekm op dat bet groolsclie plau Ut orueeriug van dtHi toegang der Zee v an Marmora o mieuw zal worden begonnen HH feit dat een i ug iscU tru portsdttp m d hgefache Zee werd aangetrofleo bewijst wel dat de ge tbe rdea iitiug waren ImK g urek te verbelpao du bij hun eerste aaovaJlt wa gebleken t m lol e nig resultaat te kunnen komen wan het lUMKhg laoidingHtnm tv ie bezitleu die het w k dor ëcbèpen konden voorizetten la Mtilte werd do actie dan ook vooriM reid eu hoezeer de Untache autorib ten trachtten alles in het gebf m te doen l te er lodi bet een m ander van uH oo werd bekwd dat Sir John Haurillon aaa het hoofd zou taan vau do BntHche expedtlie naar de Dairdanelleu UQgetwijft d zal du tweede actie op enigsziua aodere wijzo gevoerd worden Jan de eerste Waarscbgnti werd de eervxa Huternomen ook aan de weu oben van itusland te voldKwa tm om de Balkanatalen te belnvloedien L e Urickscbe hulp waarop getwijfeld bij het begin der actie werd gerekend bleet u ler uit et UtH wa wel bewezen dat du vloot ecu sterke landiogalroep uoqdig IkkI wikte haar optrede eeoig succes hebben Le ger en vloot moeten i aar auivulluu U ar waar vau uit zee aan de forten het zwijgen is opgelegd dieut liet leger aan waJ te gaan om zlofi meester te maken vau hot leeggesctiotea terretn De taak der vloot blijft bet dan de iftudlDg der troepen te dekken h 4 leger van fiun poiotie in de Zwarte Zee Ih voor het oogeablik nog met van dien aairddat ZIJ zich gerust kunnen aobten De Breslau en de joeben zwalken nog steeds rond en zullen wel niet nalaten hun krachten In te spannen Berichten doen het voorkomen dat UuBland dezer dagen K en drendnoughl zal gereed krijgen In de Zwarte Zee en beel spoe g daamaaMt een tiupi r dreadnought Als dat waar is Is du heerschappij vau Kualand blnnoikort ongetwijfeld ventekerd Maar wovor Im het op dit oogenbllk nog niet Do trijd aan de Dardanellen belpoft ichtor hevig te wordeu veel heviger dan liij do eerste actie De Turken hebben l n tijd van rust niet onbenut gelaten om hun poaftle zooveel In hun vermogen waa te verbeteren en te versterken Men l eoeft aan die zijdis zeer goed wat een evuntumtl Buooes van du gealBeeribn aan lie Dardanelleii voor bt tH konla hebbtÉi A u en we4k een indruk b tt mu uiaktm op bet moreel van de oorlogvoerende landim Met n enkel woord zij nog even Ita lit aangeroerd Do deHnltleve b ll Hing nog niet gevallen de diplomaten ziju nog dlTuk aan het werk De berichten blij en inmiddola onrustbarend en wijzen meer naar een ingrijpm van Italtfi dan naar bastondfglDg der neutrale bonding Natuurlijk i Muit I aUschland alle kracht in om hot govaar to bezweren Uoslenrijk niet luindOT Wie weet wtike oon Mflie d DfHtau monarohie recd hoeft Kcdaan en wolko zij altmog bereid Is om te doen ware bet ajleen maar om tijd 1 wlnnen Hei kookt en broeit awi allo kantenZoo gaat do iMrte voorbij m nadert dir oincr Hoe lang ww Aan bet Wettelp Front Het F r a n 9 c h e middagcomnmniqué an SO April luidt Duitaobe oorlogssobepen zi t voor de Belgische kust veradtenen Uit zwaar gesohut werdtni op T ulnkerjken 19 granaten geworpen waardoor 20 personen werden gedood 45 gewond en conige buizen werden vern Jd In den nacht van 38 op 39 April sloegen da IMgiM e troepen een DuiUidMV aanval ton Noordien van Yp r m af Do Fransdie troepen raaaktm vorderingen In de buurt van Steenatraete R ms werd roet 500 bommen beworpen waarvan vele braodtxmntten wartn Daardoor ontMonden op versdiillende plaaitHen bratideo Ae echlor konden wordiin beperkt m aoel geblosefat in duttnpogne baUMn dbDnlbRAwnaoen iPrsoPoho aaibutanee bmriiotctt W en ge