Goudsche Courant, woensdag 5 mei 1915

T Vo I2T73 ook IB da Brtuaka aa DaUoaha kaloalea Veto ansgdica Malfa bigaaalrallaB Lw AoKTlkssasaha gaasM la Berl basft BSg aalaB0i verklaard dal de gavsngen Britten naar bij zeli beeft gezien op voikooMo gepaate wijze worden lirliandeld eb bet lilad vindt daarom dat iulsl KiKikener met bet recbt had ongegronde l eaclMlhilglllg ai Ie uiten Up zin beun b a a it ali tg l het BriluJie legerliesuittr ikK dU de Brlwahesol dalen al lang lo den waan houdt dat zll Iu geval ZIJ gevsogen wordn genomen worden gedood ol eeniga snder vraeselgk lot hun waobt LUaa bewaring vindt de Nordd geen weerleggbg waard Ten slotte weerh l bal Kitchener bi zijfl beroep op da lateraatlonsle verdra g lohukligt het Engelacbe volk er van deze taaer dan aeas ie bebbon geschonden Iiaarliij komt het Duitscbe olficiettse blad terug op den duoHium quaeatie bel geliruik an gekleurde troepen en i de tiithongering politiek on sluit lort de verzekering dat door deze acbeiding welke Kitchener tuaachen BrilMi ea Dollscbars beeft gebraHit n I van al of niet be vlekte soldateneer ds aohtiag vooo sicb zelf bij de Uuilaabars slasitt kon doen Ijgen POSTHHJOTETN Postkantoor te Qonda t t van de aan dit kantoor Ur post bezorgde brieven en briefkairtm welke wegens onbekendheid van de Seadresseerden gedurende de 2e helft er maand Apnl met zqn kannen worden nitgereikt Namen der Plaateen van geadresseerden bestemjaing Binnenland Brieven Malafra Cooataand Sas van Oent Schooten Hej M Alhier Wonden Mej M v d Rotterdam Zon P WowNlen Bnefkaartan Kingma F Workom Logher Uej J Haag 2 Bonder adres Boitenland Brieven Caljé Jean Dieppe Snafkaartei Frank Hans Enuneriak Nota Aan de afzenders woidt tanbevalen hnn naam en adres ef ds stukken te vermelden opdat deze b onbestelbaarheid aan h kannen teruggegeven worden De Directeur van het Posten Telegrsafkantoor BINK De Ooriog Atti het Wetletyk Front H ofncie 4e biiltscht coauituuiqué van A Mel tui üet groote boolilkwarUCT iiK Hk vu M W Mtotijk roQl lo VlaaoAftm rtteo wij onie anvillMi vwi uit bH NoorUift eu Oosten uiet groot micom oort Hcdenoiorgca vielen Zevcokote Zoonebeke dcu weatUoeh van het l e u de ArgonD4 n trachtten dK Fran8ch n uoon li vao Pour de PariB vrucbt ioos Af 1 Mei door on veroverde loopgraven te hproveron lie artllleriegevecbten tii8s hen Maas en MooÊifi werden ook gireren voortgiiet In BelgUi CU Sail van Gent sofarijft mon Als mpn een p w weken In het owlogtttand vertoefd heelt la bet wel dbs k uiooiu waard eenigc Indrukken w r i gtMn Meo xle en hoort voel daifn Hiaat iH verkeerde bericht aan etg n oordeH te loeiBeo l ant verfraaien m QverdrijVivi tg xalk e n inenaohHijke e g4 ii Hctiap dat men op dw duur nogal BCtptUcli ga t 8t B tegenover l ericht u wi verlMilen tm de minriek van schottd ro haten en hot uiten van nu ja het zal zoo irg wel me z fi tol eeagewooato maakt Zoo went alles en ook de Belgen hel ben M air vim te wennen aan dfen o wlogfrtoeHiarid Zou men kunnen gelooven alH Htm h44 niet vaei eigen oog en gexien had dat tu ohen de puinboopeo van IVndennondo de memtobeD die er won n niet gewone vroohjke gezto ten roodiooptHi of Maan in de opgingen van wat rwgiw ietiren waren Dat om vwbran dt h ütedfo het land wordt tiehouwd alwï men In vollen vrede wa n dat de iM wonwH zich koo goed en kwaad al het Kaal in ru iH n hefelien ingericht t De im n cheUjko natuiu heeft wel eon heel ferk aanpawingBvermogen en m zekeren xin 1m een volk ic benijden dat die eigw ehap zoo Merk bezit ale het iJelgieohe T6 Gent i o laatfHe wektm hoog bcloek gewoeet T e Kbning van Sakwn dn Cïroothertoff van Wurtewburg beidien trsntgkoc rende van bezoiiken aan hot Iront helilipn er onkHe dagen vertoefd a revuea gehouden over de troepen vooral o tT hunne eigen legerkorpsen Zulk e ii parado biJ ip w men i de moeite waard en dan krljgi men eer t een indruk van Pii ge t dfto hei DuitHche leger iwalelt TTïTTVr DE NIEUWE PlllLlPS WALFWATT LAMPEM tf VERVANGEN Sk BOOGLAMPEN lm kMUJu lakii m irurf All ü het oade papier opgaart en wilt afstaan aan ons Brokkenhuis laten wy het gaarne halen zoo dik yis alt U verkiest Onze beambte loopt door de stad met een wagen waarop staat Armenzorg afd Brokkenhuis Mocht h niet geregeld bg tl aankomen dan kunt U ham ontbieden bn een der ondergeteekenden of per telefoen 178 Het Bwtanr v k Brokkeahnis W GOL Voora 1 VAN DAKTZIO Vioe Voorz W DE VEN Seor B D GROOTENDORST Penn lej deWedsEsAlter 269 Gedenpte Gracht im DEN BAAG geelt de HOOGSTE WAARDE voor Oedraffen t BMrea en SameskleediBg Koopt geheele of gedeelten van Inboedels b ook naar buten de stad san hnii te ontbieden Brieven worden vergoed Ut V p op XAAM en ADKMH i rXei4eWeiE iLLm aw Ged Gracht 3fi9 ÜËJN HAAG 10 Dat kHnkt heel awol te mooi Ib daar kan we eon luohtie aan zijn iifeende Oreta Maar Lena lachte i zei Dew lxtrAklng schiet voor mij geknipt t p het bcpaakk uur begaf zij zich op eg Haar dool waw oen prachtige villa Op het naambordje stond nirt gouden lefter Helgelaar directeur der Anglo Dulch l1 feeteobank te l Een I en naar de laat Mi moèe i tv m rH d i tn ei je dieed op lk xou m Trroow gaarne wUlen aprekeu Ke4de Len Haar verschijning droeg nietlegonataaode haar nvttydlg roHwgevaw toch t otr h€t etaaiMd van de voornaaw dams zoodal he meUje ha r g frl erd hoofdeen wrtnig boog tn vroe Komt u l iu i Wie lieb ik de r Ie kann aan Wen r ï a wa he4 een oogenblik ntet iw t ïiehxelve eena Dan winder er aan to enk dat dit niet noodig wan Klj na korte aarxeling baar vixitlekaar tjé overrHkend Mevrouw h t o i jaftrouw vm g 4Hehap gevraagd en ik mü daarraor aanmelden Da b MMMd van bet n etsj werd De DiHikkei AeBrinknan Zoofl Marict 81 ImaH SpOMlIg aa al ll r A aE3ï P A 4 Mei Nieuw aobouwburf 1 u WvDOTlng Gansngde Zanrvwesaigta AmaM Spoel Belesfd vsr en wli ersfeld UMf vergaderiagsii oeiiserten vsrmksttPi den eni om ne dan In eai te vemwUsn alle dmikwepken mar m llMHial aa air parM Eleotr Dr A a ita B Zn öo OOSLOQSVAIUA IM koMk m il f ti U oorlofworra Hilideal na ket BarUacr Tafcblau ia d Karpallmi v ruu a ew kaïak ron bil aia pvinyiii w HflbzMtal soa nka eerst dtsi MWUlko tiatf MtebaU M ih mi Bcmoi vsu t firé wsl iilij l n ad UuhHul Kosak tmtf aisl fwl wija Hoa wU f paar irindM uil il i oaasa Wts wsrt ai a ftaxl r oai tt to r U wast 4M Bt pMd kli la Uli dis at Ik loa K sckalA MS Intttasohaa xtja As gaw s si h si aaagaka SB oot sa ia Rosslaslw aa korporaal rsa laa gsasaskiiaAflso dtcost is mal 4 siroadn bal ba TamssakUlM ia l ladHsid Korporaal 4aw kosak nxi raac TSsk si paarii alsebsiil bsbsd Maar wum la dja paar r Hat moat kier arfiaa voor aan wft sa a s p a a iMii il wsanasr hst alsl rsMki osM sa Irsia vsf la li isMaliJke isft lau lot eo koiak 4t uU bal elU lrsa se si pst si ssM Mal ret rsa ik barakktn Ugmm wsKsn rk nu ouAs Baairta koalstar dlo Ir in da vorla mst bun lol dsn roiul bsQ n iii Bli ls uUilsn slH ksrJInsisn 1 0 wB M tallso ioisi rartrskksn 4 kMn psarilrn mal ia inllaaia bsmsu likken da soKsuw Naam nu sahaM rsii ya ia rd irfl V Haam overlaMi aa een langdnrii en smartaiyk ly en myne gmiefde doehtar ELIZAfiEm MOHIË in den ooderdom van 36 jaren Il oOsr MM Wed UOUG M Riua Ornma 3 Mei 1 16 Niaowe Bavan 90 16 W STUNiS HAASTRECHT MAGAZIJN TAM Ucerwarmi Keukengferei Hy wielen en uMtlrrdeêlen Lindboiwgereedschtppen en Wicrktnigen 14 Mr Expert Zemlinp € ei111eitei na Oonprong t t gevea door de Kamer van Koof kMdel ao Fabmlaen te Ooada baooodigd voor de vetaanding vu goederen naar bet BiiJti nl n l B verkrygbua il H B eeits pmr atuk tv Drakketf i k BBINKMAN k ZOQ MwMSI Oouda FinnaC SMITS Schoenhaadel Rleiw g 46 Gouda Opprioht 1879 IfiT AOÜiS VOOR IfiAËUIEÜI DteDstttanbiediogen habbaaia da 0eud8clio Cousa t HH DS6 MfWlNIIWi wMMI SiMMi U nOTKMaHw 1 6 ngab 4 0 86 voor alhe tagal WMf 6 MOtl Onaal triaitand aas totBnraan vi nrouwd is biJ wj Tvu uies sal ttilqirskan ktnnls sn saks I e l ea teMlglat KkalMoar barnat toitena de Nordd Allg Ztg op daiKdrdeelingeu van dra uil Dniuchan knlga gfvsn g a iiatti ap oaiviucbten Brusobea majoor Vsadeleur e ook Mj de Uuilacbe regaertsf bekend Is en iKa val su bal iJullseba Uad saus U sljn kanKradm Bin laaer voor gssstatljk ffsbael aormaal zou doorgaan daar de oorlog cijn senuwgiMtal heelt gascbokt Uel bltd anal vaoila U la llaiteoUaad an da UuUaebara goedksnl zulk a i aovwsalwsfidelitka vemedeilag van bal Uuteoha leger vsn da band sal wijzen Uaa koau ks Duiuobe blad mal os llgsiliiiliiikngliit bettaUeads aan Dullaob vrilwilllgar CaUaa die aaar 1 zagt door de ingelacbau ia gepijnigd l ji hat b klaagt er zlcb over dal daanagao In bel ijtgetaeim legar aag getn ataaoMO zijn opgagaso Uus aoncludaart de Nordi Ulg Zlg zullen wij ook wel vargeels op Bloaten waabten dat dn bebaode llng welke gevangen Duluobe ooidolon iu Maart na dea alrijd om Mauw Ca pejle moalsn vendoren wordt gsotralt Toso liewaeri de orddaulaahe hebben de Indisobe troapcn dk gaVMigaoaa mlsbandeld sn bersoU m zij beklaagt zlob dal I r asMr si te veel van die gevallen li oorgnkomen van alachte b 6andelhig sisll Isdareen voorop du n sntla Bt stsUlga liii uuilwolficier an de kottk rent liui Mchi B da p ss ri s B ala san op ijaafdban b an en aar lot UJ sHI houdt bijecn wsccn wsarroor Iwee paarden espaaniia iMa aoi baal klsin hniin psardin nti U grootere scbbsSDel I e kouk i laal zi arman obi dan dnuxo lan sn hal vso den scAimmal kust bani bartatocbteh eu lang iJsn rijpl de froole liraohtlga man bel kleliut larlkke dier niet tlia recbterftnn oni den bals en streelt bal BItleDde slrMUh Hciiaaai mal de llitkarbasld Hlj naeml uit ilJn lak a nae brood btjl ar aen stuk al en eaft de rsst san dan mosden aoUnmal Vol IMde kijkl UI loa boa brt dlar aal kual opntou 4n larbnpatdaa hals sa rsell asr Nn la by fslubklc Hl utsakt een bolffiiig sjs aan risefat komadiarit diep en mot da srman Tar Vin be llfhsam lol bat boofd Mtna den rood sMtrsakI au sijn daak uil la drukken dsl bij Tsa sl paard afsebeid moahl iteroen IM bafcaaMiac tar giinims lla Norddsulaolla Al ZallUn set ia een lang satlkal da diaouaaié voon orer kf bslisndettaig dar krljMpavsogeoan UU nsai giaciiiwli dal naar aanlebkng vsn bi reife vsn Ixird Kiuhener 27 AprU In lil t Hoogarbuis gehouden kfuüiener beeft gewaagd aldus sohrljll liet bisd de eer vsu bal Dultsflba legrr san to Isalm door hal verwijt van ruwétm jamais waertoose gwangancn kipleegd Ito peraoon vao den aaakfaigi r sn de amst sijnar bsacholiftgiDg rHcblvaardtgen dal men dsarovsr van i cLTrexteanatiezx A QUANT heeft de eer te berichten dat vanaf Maandag 3 Mei de winkel des avonds om negen uui zftl worden ge leteny uitgezonderd Zaterdag Holtandsche Maatschappij van Landbouw der lAfERDAO 15 MKI a 8 trekking KofrinUyk Ooadcakoinlc 37 GROOTE VERLOTING Ooadgekenrd by KoninkI Besluit van 20 April 1915 No 58 met ean maximum van 10 000 lotenj VM i a tx a ©ïx isajfu iET T Qig ©E u en aMivcrwante Artikelen HOOFDHRIJS EEN tJTEECETSCH WAQ SlirTJE met een Pukrd compleat Da trakkiDfflJHBa hebben den 15 Mei 1915 des voormiddags in het openbaar ten StadDoiflH da onder toezirht van een daartoe bevoegd ambtenaar De Paarden aaneniiooveel mogel worden aangekocht op de VoorjaartPaardaomarkt op U Mei 1915 te Oeuda PHJ p r lal BO OCHTÉ Ofiveifcocbtc loten nemea mui de trekking een deel M DE ZÏÏID lQLLAlSrSSCHE Maatschappy van Vercek ring op het Leven HBERENGRACHT 12 OEN HAAG liaatachappelij k Kapit 1 f 1 000 000 COJifctaiariaaan Mr M M SOBIU v n LOEFF Prei Dr A £ TEN OEVBR Mr A S MIEDEUA A M v EHBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE EANTEB Seor Directeur Mr J W KONING § 0f De Maataohappg sluit alle soorten Leveaavcrxakcrlng tegen lage premiün Vrggevige voorwaardea Voor inUohUngen anda man aioh tot de Haarea r M ea ta ÏBMkM i c £ immBm Adverteert in dit Blad JLU Ui bFÉita llBaHi linlninitr OPOBRIOHT ir ft Vaedeit ew T et da a i Mr ii r e LIJIVZA iLOËKËI merk TClIt en We L Pitmirtaaaa daer koog wit m vatgehatta eo ftoetite roedlii fwaar4a marwDtfUma farVê 1900 S a m e ii4 i MtiaWaa 54e Jaargang Woensdag 5 eï Itflft eOVDSGHË GODMIVT iTx© va wrs © ara d v©xt©an ti©Tsla d v oox Q o cud SL © aa Oaao stxelceaa Verschijnt dagelij kB behalve Zon en Feeettlagen ABONNKHENfi FRUS VAN HET Per kwarta Idem fninio per post Met Gi Tllustnenl Zondagsblad Idem franco per post Abonnpnipnteii worden dagritjks rt 80 t 5U 1 90 Bureau FhIJS DEK ABVEHTEHTIÊII Van 1 5 gewone regele met bewyxnuiniBer tV HElki ri gcl meer aangenomen aan ons Markt 31 by onze Agentrn den Borkhandol rn ri l nstkanloren Telefoon Interc 82 Iiy ilni achlcn cnvolgi nde nIauUingen wonleii dens tenen Iwee berekend Dientliianbicdingen M r plaaUiing van I 5 n la f U 3 i by voorait bokilmg elke regel meer 8 cl RecUaHW fO tt per regel jroute lettere en randen naar plaaturuimle Telefoon latere 8S Uitgevers A BRIHKMAH EH ZOON Au h To tiMtk Front lilt olluieeh Uuitache couimunutue dn t Mei lukh Ib Oroottv Uooklkwaruer nwldt van h l t oBU iijk Irwl Het aauttü d r op d in du rivbtiujvau MItau vervolgde UiuBen gevaugeu g W I1K U UMuiw iiappco Mlütjg 101 ovtr di lüoi p hel zuldoüMlGtjk oorlogatorrein giag liti üllenslcl tutwdion de W oud lvarpailie i n ilen Bovüh i lch l good vooruit l o liuU der eirate dagen bedraagt 21 5Ui gevangenen Ifi kanonnen 17 machinegeworeu on oen op het ogenblik nog niet te scliatt n voorraad k r ijgMmat er laai van atlerUt M o o r t H t laatitle gedeelte reeds lo ecu deel oxavT vorig oplago vwrmold ÏUid H t OoatenrljkHche oomimini iu van 4 Mei luidt In ttoiiwe bro dunM bap hebl en de vorliondBG ÖWpen m nieuw overwinniug bevooht n IHj den Uu ug Lodit der Huaaen na ottzc overwinning bij Umotiowo Wtwl aallcië Ih ht t Htorke vijandelijkh front tuaachen dtm Wi lch 4el UI W hooMkam der Kivrpatim in zijn lil Ie iMlgeMfrekilMTd veroverd Id den onafgebroken aanval iH vtx ilen dii viTlionden b er ook gitrteren aan liet Ihm o front oijdfT bet oog van den opperbevel behli r aartmbertog veldniaaTKohaik Kriedrleh niouwo nuooeMM fi Wij drongen on optioiidi tijk naar M Go t ni vooruit rn dwongen d © Kii Hen tot en haastigen tenigioehl Do beteekenl van het totaji ueocH laa zich nog niet overd n H e l aantal gevangenan lioloopt tot dn ver moor dan 0 XX e het neemt nog iedor uur too In de talrijke veroverdi RtiAHlaehïi teinnf n werd een ma iHa krilgabnlt goiiiaakt 22 kanonnen i 4 n o binegeweren behoortn bij den eeraten btilt Op ailo andtT fronton ta de toeataBd onveranderd Het Kerl TagplilatI vemftemt uit Stockholm IvenirifB Dagblad aehrijft over di I uit 4che plannen in Kurland km ope ratles moeten oii verraMng vwir de Kii en Ijn die wHlIcbt nimb nbnrg M troepen op dat front onderaehatten lïet Uu H cho ligtrlifHiutir kan onmogeli aan dou HuitHcben opBtarfftli in dit gel HMi den vrijtm loop lat n n wi mot rtuij ieut ke triK peuma MMl in Kurlaftd wirpen tb uu e a 4iKU tijk voord iH iju ludioa dt lioltochHrra iK ti laugti Ik luijttitw e dl iiulf van Itiga koodmt iiitlGtu l i ItutMten itoudfu dan hutu auiK re h üOleu geln ei UHM eU wijaigi i IMt iM ii t 4 icbien d l dw ling van Htndiiu rg ¥ opiiHirp cb ol audi M U Iwt r ut mGiuu lil de itTHte plaai oui U 4ueu lt oiHt rijkerM tn Turken te KtlanMi l o UuAuacbi nederlaag in Woal UaJiolë j iVaa t uiiM b a de De tlaakl e w iiuug van bet HuaMHOti Kar tlbmtront 1 iloorbrokeu a wu inleUteude kMiouMa u op I Mei bHgountfn i iinda nM rg u Uo d rdwi vuurmoudea te dotitk r n togao l iluur a UuwMHi ujul aUe mtddi tA r eHHngku versterkte atellliigtn bij du iJoenaj H en Biatarivlvr mt lènga 4e maat iorlice Zl tt De mdriik dezer kutonnade waareeda voor den tvnvoudigrti to obouwer ovi rwGdigfnd L op deu vljaaé wa da u wLfkiug oubcvtuiirijlelijk Men xag ol4 a dau iitukg iiülioten draadveraperrtugen a tgi woeldL Ntkiogen en diiiztmd jn Kui l tn lw li tn tu d u voormiddag drongen unz verbuudvn tro pfn in uen ouwvdr taauburMi aauv al bmgii dt i ector 0tt ItiiMiiHLhi tUliugvu van meer dan 40 kilometer aaa beide M jduu vao Goriloe ep iwWr voor aiob neder wecptiod die di n HiuruiLoop traLblte weerntMid t bk lU n Wli tth H op dti vlucht alo4 wefd afgemaakt ut gevMageti geiKMauo V4e kanonnen en maduntigewer alko doar deu vluuh wMfen vijaad wU m aebiMrgpioteu ltt ni veuH di weggewMpen wap ut ge iiig il vau iiet geweldig U haaldauocw IteedH dw vooruiiddagN bad ook aan d Q Het rwiiiltAat vao deze Iwldc aanvaim WRH doorbreking van hel door de Ué M 11 voor unaantaitti aar gi iouden lfo4t I welk Mid b n aik lö waarl orgdr en ie claal de weetelljke flMik van huDHtf hOoU kracht wHke zich Iu de Karpathen Ö vuwk n lowtf beachermeo HiiMtlAdM particuliere btu tobUsi Iruiil u de openuiBH In Koerland eo Ui è MtriH k vau Kalwarta ala t n Hatige itita nim mano uvre voor te etvltva t B4Éa itde luiitMche vervolgem in é ricfaliignaar Itiga te lokken en ae zoo bl f HtiiK wi der te vorple l reo e iiiiHtairc medeworkflra der rtrl M te bladen willen dexti takiidk minder aaode irx bi vinden daar de jougtte ervarln gen in GoHl aliui geleerd Iii Ii mii h tie Mjaod ledere V tTniapping van iW Hu M cb OlleUHi i Weet uit Ie buMnu Men iiag over de draagwijdte van bet auoceti au UackeuMn via McblItendtMfdueltm iw n iM btMit daarom tuig niet bet laM aaaki awn vui het l t4er tburg ebv Imrldit ver den lag tiij Alaeutw Orodulc abt e tt r kennuig V au dun vnnHigen mbigrtvp vau iUlM ekeud nt grwotvor ul jk U rat op te valM lu elk val u de duor den l t vrwburgHvlien t tiioraleu Mal loo teer bepaalde voor tM iti Mei aangekoodtgtk UuMibwlie uuwHabival lu llimgarije vuorloojiig Miuttvoerliaar Itervi iKNtibouwt tu atju tijiyofarili inrn Mondial den Hx tand van bel Hua4 HUie ar palbeu l c te otge vaodw Ki ltjïraal van Mackwaen aU aeer eraKtiji wMen ai ntet oambkMhjk liedreigd MackeMwn bv 4t bil Tbom ea K t ow bij lAida Roowt al aaa de Uaura au Bavka vobdagvu bowijivn gektvecd in ataat te U N gnMM uoOiiHaeo aoel en euorglek uit tl iMiIbw De ovurroinH C MOoeure waarin Maukroaeu pectatlteU la hlj ook nu doe4lre leud g weiHt te ijn GrootvoTMt Nikolai lal veniioedetUk over ikiu poorlljinHa wier bet o traal aiton IvCtuburg naar betNvIgde pun n vRTitierkingva afaeuden Mei uiaiea ordt et o gewezen dat hei tegiwwoor dig il H rk aan de Duliach leg or pinialle eo het oerglt optreden der aan dorder denkbaar d v wtcrkMe elacheu rtl t tu de t ranHclu eroonifliiMie kwiïtii leze V ooriM eldeloo IbiltMht tt taiikrachl wi workpreeiati i kort gelvdiu nog iet Hprake totffi n i de ovorbelawtlng der rran Mih MwwiAeu HtM ter taM wtrd gebratdkt i e IU dit tiHt rajii vM DultNcfae aljdi aatigt haaldii I rauiMjbe zlïfwwijat n b tjvi n geheel voor n enbif vaa di i iUrUiurietH u eorrii i Mudimt v men liatalion laoAiiunii u tai liiairen loanfoli utakf door ik itrat Hi uwti Ou meeneo de marmHTM ti sïimi tiij lit arad te AmMurdat sooala li k zeii in vrovgt ï jaren sou dikwiji inoLbl In sonderen I tt tbt dit uiUilaire ti buui VhI tudruk oiaal f op du vv v towctiou r 4 blijkt wel uil bet uil datuiüUHntiig Uoort Bu Ut geHoui kwlnWiriagtYi waarin de Ui uteuaarH zoo dlerk atju IK Zeppelm in de loods bij L outrode I Hi H fortuinlijk gewof l i Het brood In BHgie I locht Wat 1 voor uMwt geliruikt wordt ntoeilljk sn Ie maken maar velerlei soort doppi n zoo ftlü rijrttedoppeu lutverdoppwi z clilj neii i grOWen rol te apelen Dok wordt tüei Av verdt eiing dw broodlKma nlrt al lij 1 g4 iandeld zooalx Int bt oort eo ijwelt mi xiA nog de politwk daarin een rol daar liet wel voorkomt é x een hio fie ii ei ter o andere gro l Hiii t wet do verde ling lnlattt zijn partijgenooten voordpelt aoadat de anderen aoht r be tit t visHohcn AsB h t Zuidelijk Front He 4rljd aan de Marteoellen Ut oM lM lMf Ztg ontvUtg t m NUii Mli r lelef ram waarin de ataod dwr dingen op lallipoll ala gunrtig wordt MR gogevut lJe FraoM ie liericbtea OMT de actb aan de tiardaoelltni zijn totaal onjiiiMt nok de l jig lecb ttorlcht v zijn verziniHU Ge eigenlijke Ntr t gaat tbana mi de bij IwuMialir geland troepen Do gi vwbU n ziju voor hei Turkaobe ll g f lang n ii oellijk daar hM Wrnin ell Ix w King iHniiotHliJkt en de vijand gewiiilige w 4iee Mariiil rlo In hol gtnreebl tirengi 1 K II it aan een te da lenemend MUtooN san liet vijfde Turkwbe inpft n ri imxT Ie lwtj e t Iu ou i ntiBopel tu de t Miiuilag opgewekt Allen wedljvtffon en sorgra voor ito aangevo rd i wonden olgcna o evangea Urlubien van k vijaud ïwMm de l 4igHiiclm te Hedulhahr waar zij utei lOÜUf man iriaan rHNto herbaablelijk oui vernterkinrt vwiwcht Mi n 1 Ani rlka zew dankbaar voor di hulp die bet Wedt In vele winkelrt 7iet iiM n Btnkjea met de Ainerikaannclw klw n n en het een of andere motto on to worden ook nogal gedragw SomuMge Belgen zi volgestoki n met dxTgeli e lingfii e H portret in medaillon van ivoning AllHTt Mm roodgeelzwart Mtrik 4 n AiiK nkaanftoh dito v ak van wi goed te veel Ordellntje wA iiiode de liWfiflte Belgen prijken ziet mKi opvnlUnd weinig meer dragtin Luxeartlkelwi wiakül M rdwijnen ol doen er iet aodur bij vooral sigaren of eetwaren en Uro el whe kant die de DuitBCherti vee koopen Wat ineii ho l gelooft men Al er drie Auto s over den BruB el chMi teen weg snorren eggen do men rfien de l iiilwh r4 trekken lenig en ledere Belg verzekert u vol overtuiging noghoogstens 14 dag n dan zl d Wn ppnoo U n in Gent l at is de gegotim i HTen opink van jong m oud van ann en njK og voor de Holwdp iiiaoht ontW kk liitg van Pultsoblancl die zij toch dagelljkH voor ziUi zien in df prachtige Tiiitwhei logwinrlehtlngen en in de goodloopende adiiiinlstrafie whijnen de meeiïtwi weirag t gevwlen FEVILLETOm merkbaar minder Wkcht n iiier don maar even juf trouw Zu verdween i n Wet Lena zoo alleen Htaad Z vond d4l g netlo hand llng maar zij troo tte zl rfi met dt godacbto lal i dlcofttlioden mtoier Het diiurd nogal gerpmien tijd voorilat dl dtnir weder geopend werd ZIJ kon binnenkomen Toen Ijeua de kaïiier tilniMTitrad tond 7ii tegenover iM n danke knappe diame geheel naar de laatMe mod gukliM Ih t warto haar woh kiinetlg en onl eru p ïiijk gefrlzeierd I en paar groot donkore oog n ra n U na onderzoekend aan zoodat leze bloosde onder den blik Zij gevoelde dat ZIJ op bet oogonhlik alfl vtm Ma vin was wier goed eigenttctuipprn war len getaxeerd Zwygend maakte zij otm buiging V hebt luat alt juffrouw van gezelschap bij niij in dienst te trwku begon do dune terwijl zij zich op d M a nederzette I ena een Moei aan KM d IV torn waarop zlJ jHak klonk nu niet bijsoiKler war maar toeh ook niet onvTieiM ip l c Ja mevrouw ik kom mij n A ditdofl aan tl voorfltellco Ia u al mew In betrekking ge weeHi vTOPff mevrouw Heigelaar Neen mevrouw mig nooit Do daiDO glbnlachte Hrt wm wn elgonaawHge ach het had iels hoognHx dig maar toeh ni t kwetaends imte vu ld zich beklemd ho zeker van Itoudwg zij audeiti ook wam Het kwam haar voor ala iiad iuj mn o m ijldii9i liiap gedaan door zoo gulMVi kou d ir ervaring naar de bctr 5kklng te dingen Mijn vader In pta wwling ge torv a mmronw Wij leofdiil vrotqitr op goeden voiH nn zk ik ine ebter genoodzaakt om In mijn eigen leveBMmdlTlKind te voorzien en nn heb Ik gedachl u vijr lang bt een rintiMjc vftn goode tamUio i o g K 1 1 na er vrrward aan tne al ¥ war ur verontschaldlgiii dat zij zitb had aangemeld Wfxler glituladitd ntevroiiw Hetg 4aar op nn igeoaariMg ï manier I HS 11 tient nog geheet en al onor viiron zeid xij op vrlcndt lIJken loon Ja bekiwir l na nederig Ik iiiiKi alle nog IWTcn ilal raad lacbtig lachje Hoc l eiich ld Ti kkmk de vriendelijke l m der dann Ik li doee i lgmscfaap pon gaarne bij jonge meiajes ibe in betrekking aan Ite cbdidt beld j at meent al wi püchtsbotracliting gepaard Zoo Iri M ook bij u niet waar I na knikte bevmUffcad Zeker nw vroiiw oor zoovor ik kao zal Ik altijd en zoovt el mosdijk i plicht betrachten Mevrouw Helgf4aar knikt Mooi l n vr fA adj nu o i i TM ttw V rof pr l ia vi rtMde HH vtH baar nlH SMMtHjk zich eerlijk voOT a e dwn a to r 4tfl M4 vroiiw Heigofaar loowki in bet gn hf gwii iwvreMuidliig ov t deu ommektor in het li vi n van dit jonge iiHaJe Zij zcide alleen Ja zoo gaat Iwt bifr wtreld oou vooridureftd Mtijgen co daJr op d beurxIaddiT dat In hot noodlot dpr iiK iiHdilieid zij alteen zijn ervaren die HiMniit van ihtn koerK van hvi oogenbUk voordeel weten te trL ken Zulke zijn W rt hti r nul VfiA I rina vond dit vernlaodig geaegd cn liiiHlirdo aandachtig naar de uprmkntk ihii kalm voortging Ik l n zeer vfl beiigd dal II 00 InnkM uw vroegvrcn inniii ohai rHlijken tand vrij van varodr lm l 4 u op drae wij uw brood wil MTtliifMii Ik bin wel geneg ii u In ii nM4 te nemen I oew l u nog con lp gliiDolIog iti u beeft bet hier toch niet 7i o inooiii Zij rioeiiide nu het een of tndrr mK r tia al zo te doen had Dit HiMi kwim baar nogal gt nakkolijk voor lk ezlt InHaBN gecv kindqnHi on fn moft y R ong lieftallig wtiioti mij tcpi iftini le bot gemJti van een de l mfcider doen voelim t wloot mevronw IWgelaar I nu hel voomaamate gedorltr het wilarU Zij iMïod p i om zoo boog aUiAan ervaren Greta IlfOinortt gewoon onderlc iaar had geao ind Ijona l iooftdP van vrei e on verntH iê hei ZOO tiaar uw zin f vro g nr vnmv He4 Rlaar die deca aaayaiec beid aU bijzaak aciioeu op te vatten JS v nasiryè I na nam M dankbaar Mn n vroeg waiitHHtr zij In dbnitt womt tri lc ook dit punt wa i Mndig afgehandelde Maar nu 1 Ik u erat titte adtf miju man voor lfllli u leide ntevrouw ftelge laar toen l na wild heengaan ZIj drukte op bet knopje van de eleoIriwlw liel OU tHi al liei blnlie ir dBoA d eniittH 4 Jn Vraag mljnbwr even hier i komm MljshtH r Helgelaar gal leratond gehoor aan den wimiwiè vau zl vrouw Hij vornidi imH zijn i chlgMHtole jw n elegant paar Gok bIJ wia naar de aatüU mode gekten mutr l ma ondervond WJ gtivof4 van wHbrbagen m veHbengtte 4cb over de ridd rlljk manlm waarop baar toekonmttge meester haar wi lkuiu heetU Zeer vorbetigd Npoedde zij zieh naar de IMmura waar zij van harte word gelnli geweoMcht mei Itaar w gelukkig gnilanit H Miarbi la prachtig zet OreuV op haar korto Enanier van apri4on die wol wat Miberp hkmk lotar torb bar bjk gnne if wan Herll gezi fd ik had niet kiumeft g tooven dat zoa n moobt ponltb zoo gemakkelijk Ie krijgen wa Mt allo mi zoo la zooala Je Je dat voontteh lieveling dan beb je blizonder geboïi Wordt varrafgd I